Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.05-6.06.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.05.–6.06.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR 

31. mail kohtus raamatukogu nõukogu valla raamatukogude juhtidega. Anti ülevaade kogude tegevustest ja tänastest võimalustest lugejate teenindamisel. Külaline, abivallavanem Marika Saar vastas mitmetele küsimustele kultuurivaldkonna arengute kohta riigi vaatest lähtudes. Mare Tamm tutvustas raamatukogu uueneva seaduse eelnõu. Ühiselt otsustati korraldada Elva valla Tubli Lugeja tunnustusüritus 2022. aasta oktoobris. 

Reedel, 4. juuni õhtul osales abivallavanem Marika Saar Elva muuseumisõprade klubi korraldatud Ain Kaalepi mälestusõhtul, kus Kalju Hook rääkis Kaalepi elust ning loeti luulet. Samuti vaadati videoklippe Ain Kaalepi intervjuudest.  

 

Ain Kaalepi mälestusüritused Elva linnas 

Seoses Ain Kaalepi 95. sünniaastapäevaga toimusid ja toimuvad Elva linnas mitmed mälestusüritused. 

Teisipäeval, 8. juunil toimub Ain Kaalepi mälestuspäev Elvas ning kell 18.15 kogunetakse Elva kalmistu väravas. Ain Kaalepi haual toimub mälestushetk ning järgneb piknik sõnavõttude ja luulega Vaikse järve ääres. Kõnelevad Toomas Kiho (Akadeemia), Arne Merilai (Tartu ülikool) jt. Ain Kaalepi loomingut esitab Tartu luuleteater. Üritust korraldavad Eesti kirjanduse selts, Eesti kirjanike liidu Tartu osakond, Utoopia raamatupood ja Elva vald. 

Ain Kaalep sündis 4. juunil 1926 Tartus ning ta oli eesti luuletaja, näitekirjanik, kriitik ja tõlkija. Ain Kaalep sai 1998. aastal Elva linna aukodaniku tiitli. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Teisipäeval, 1. juunil kogunes Elva valla tervise- ja heaolu profiili koostav meeskond, et vaadata üle vahepeal tehtu, leppida kokku uued tähtajad ja tegevused. Kõik valdkondade vastutajad olid teinud väga head tööd. Järgmine tervise- ja heaoluprofiili meeskonna kohtumine toimub juuni keskel, kus keskendutakse järeldustele ja tegevuskava loomisele.  
KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Laupäeval, 5. juunil toimusid Elva valla Külade kärajad Ulila suveaias

Elva abivallavanem Kertu Vuks tutvustas Külade kärajatel Maal elamise päeva ja selle korraldust, piirkonnakogude jätkamisega seotud teemasid, kaasavat eelarvet, Elva valla brändistrateegiat, kultuuriakent ja üldplaneeringu protsessi. Samuti andis ta ülevaate valla arendustegevustest ja lammutustoetuse taotlemisest. Õige pea on tulemas ka Elva valla kauni kodu konkurss, mille kohta saate lähemalt lugeda allpool olevast infost. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde rääkis aktsioonist Elva miljon ning augustis toimuvast rahvusvahelisest Eesti liikumis- ja spordifestivalist, mis toimub Elva linnas eri aladel. Õige pea jagatakse festivali kohta infot ka valla kanalites. Elva miljoni kohta leiab rohkem infot: www.elvamiljon.ee.  

 

Vallavalitsus kutsub osalema kauni kodu konkursil 

Elva Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2021" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise kui ka naabrid või tähelepanelikud kaaskodanikud. 

Sellel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

 • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  

 • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum).  

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, infolehes, Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2021. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2022" maakondlikku vooru.  

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoni numbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.    

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt
tel 5348 1114 või jaanika.saar@elva.ee

JUHTIMINE
Kolmapäeval, 2. juunil osalesid Mare Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk infoseminaril „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs“. Infoseminaril tutvustati uuringu “Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs” tulemusi. Uuringu eesmärk oli KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab nii keskvalitsusele kui ka KOVidele suunatud ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5–10 aastasel perioodil. Kõik huvilised saavad uuringuga tutvuda https://omavalitsus.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/.  
ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 2. juunil toimus Peedu ravikogu detailplaneeringu avalik arutelu

Vallavalitsus tutvustas detailplaneeringu eskiislahendusele avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamusi ning Artes Terrae planeerija M. Hiob selgitas koostatud detailplaneeringu lahendust. Arutelul avaldati arvamust, et planeeritav hoonestus on liiga suur ning kavandatav tegevus hakkab häirima Peedu elanike privaatsust. Toetati ideed ravikodu rajamiseks, kuid leiti, et antud asukoht ei ole selleks sobilik. Palju küsimusi esitati planeeringust huvitatud isikule, MTÜ Oskar Alliku Kodu esindajatele ravikodu rajamise, rahastamise ja tegevuse jätkusuutlikkuse osas. Arutelul jäid Vapramäe 9//11//13 piirinaabrid seisukohale, et ei nõustu detailplaneeringus kavandatud tegevustega.  

 

Valminud on Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu on 18. juunist 18. juulini avalikul väljapanekul. Avalikud arutelud toimuvad augustikuus igas valla piirkonnas eraldi. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 18. juunist 18 juulini 2021 Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn), Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a, Rõngu alevik), Hellenurme raamatukogus (Vallamaja, Hellenurme küla), Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja alevik), Konguta  rahvamajas (Annikoru küla), Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu alevik). Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning seonduvate materjalidega on võimalik tutvuda ka Elva valla veebilehel üldplaneeringu blogis https://uldplaneering.elva.ee/uritused/.  

Üldplaneeringu koostamine on avalik protsesse ja igaüks võib selle koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Arvamused palume esitada eelnõu avaliku väljapaneku ajal vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee

Avalikud arutelud 

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa.  

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades: 

 • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18.00; 
 • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18.00; 
 • 17.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00; 
 • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18.00; 
 • 19.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00; 
 • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.00. 

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi. 

Üldplaneering seab pikaajalisi eesmärke 

Elva vallavolikogu algatas Elva valla üldplaneeringu ja KSH aruande koostamise 27. augustil 2018. Koostatav üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Peamine eesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Üldplaneeringu teemadekäsitlus lähtub planeerimisseaduses sätestatud ülesannetest, millele esitatakse lahendus lähtudes kohalikest vajadustest.  

Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi väljakujunenud asustusstruktuuris, vaid keskendutakse peamiselt ruumikvaliteedi parandamisele, looduskauni elukeskkonna säilitamisele ja edasiarendamisele läbi asjakohaste tingimuste määramise. Asustuse suunamiseks eristatakse tiheasustusalad, maakasutuse juhtotstarbed ja erinevad väärtuslikud alad.  Hajaasustuses on eesmärk säilitada olemasolev maalisele piirkonnale iseloomulik asustus, tiheasustusaladel luua võimalused kompaktsuse tõstmiseks.  

Üldplaneeringu koostamisega samal ajal toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande eelnõu selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks. Keskkonnamõju hindab Alkranel OÜ, juhtekspert on Alar Noorvee. 

Üldplaneeringu eelnõu koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. Üldplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ, volitatud maastikuarhitekt-ekspert Heiki Kalberg. Üldplaneeringu koostamist korraldab Elva vallavalitsus. 

Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 

maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 31. mail osales Maano Koemets Võrtsjärve kalanduspiirkonna hindamiskomisjoni koosolekul. 

Komisjon hindas kahe tegevussuuna projekte. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse kultuuripärandi meetmes oli esitatud kaks projektitaotlust. Majandustegevuse mitmekesistamise meetmes hinnati viit projektitaotlust. 

ELVA EUROOPA SPORDILINN

WRC Rally Estonia toob põnevad kiiruskatsed taas ka Elva valda 

WRC Rally Estonia toimub sel aastal 15.–18. juulil ning Elva valda väisavad rallisõitjad kahel katsel. Sarnaselt möödunud aastale toimuvad katsed Elva linna lähistel ja lõpevad Kulbilohu rallikrossirajal. Elva linna katsed on kavas pühapäeva 18. juuli hommikul kell 8.09 ning teine läbimine sõidetakse 12.29. 

Alates mai lõpust on kõigil võimalik aadressil www.rallyestonia.ee/pood tutvuda selle aasta rallipasside pakettidega. Elva vallas toimuvaid katseid on võimalik näha rallipakettide RP6–RP10 omanikel. Juuni algusest on kõigil võimalik eelnimetatud aadressil ka rallipasse soetada.  

Rallipasside gruppe on kokku 16 (sh matkasuvilatele mõeldud rallipass), iga rallipassi grupi pääsmega saab rallinädalavahetusel jälgida rallit kuni kaheksas pealtvaatamisalas. Peale selle on olemas ka kolm VIP-passi gruppi. Pealtvaatamiskohtade valikul on arvesse võetud nende atraktiivsust ja seda, et erinevate alade vahel liikumiseks jääb piisavalt aega.  

Rallikatsetega seoses hõivatakse katsete alal ca 2–3 kilomeetri raadiuse suurune ala ning Rally Estonia meeskond on sellega seoses suhelnud kõikide kohalike elanikega, keda see puudutab. Samuti alustati juunikuus ralliga seotud teede ehitustöödega. Ka pärast ralli toimumist toimuvad nendel teedel korrastustööd. 

WRC Rally Estonia täpsemad toimumistingimused selguvad juuni lõpus ning selleks palume jälgida Rally Estonia (rallyestonia.ee) ja Elva valla infokanaleid (valla äpp ja koduleht).  

Rally Estonia meeskond kutsub jätkuvalt kõiki üles pakkuma ka kodumajutust, mille info leiate samuti Rally Estonia kodulehelt. 

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.–18. juulil 2021.  

Foto: Joosep Martinson

VARIA

2. juunist asendus maskikandmise kohustus soovitusega kanda maske 

Vabariigi Valitsuse otsuse järgi lõppes 2. juunist 2021 keskne maskikandmise kohustus ja asendus soovitusega kanda suletud rahvarohketes siseruumides maski. Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata vastavalt vajadusele, samuti jääb see õigus tööandjatele. 

„Tänu Eesti inimeste pingutustele koroonaviiruse tõrjumisel ja aktiivsele vaktsineerimisele on nakkusnäitajad kenasti langenud," ütles peaminister Kaja Kallas. „See annab võimaluse muuta koroonaajastu kõige nähtavama nõude – maski kandmise – kohustuslikust soovituslikuks. Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski. Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maskikandmise kohustust teatud olukordades nõuab." 

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm. Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis. 

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale jääb terviseametile õigus nõuda maskide kandmist konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse ohutu keskkonna tagamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist. Kuna koroonaviiruse leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi. 

Lisaks keskse maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele ei hakata enam keskselt nõudma ka maskikandmise kohustust COVID-19 haige lähikontaktselt, vaid see jääb isiku kohustuseks juhul, kui terviseamet seda nõuab. Lähikontaktse maskikandmise kohustust ei pikendata, kuna järjest kasvab nende inimeste arv, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Arvestades, et terviseameti pädevuses on lähikontaktsete juhendamine, saab praeguste nakkusnäitajate juures läheneda maskikohustuse kehtestamisele individuaalselt. 

Ka valitsust nõustav teadusnõukoda leiab, et maskikandmise kohustus nakkuse levikut ennetava meetmena ei ole praegu enam sellises ulatuses vajalik. 

Valitsuse ei pikenda ka 31. mail lõppenud alkohoolsete jookide öist müügikeeldu. 

 

Rohujuuretasandi turismi revolutsioon Lõuna-Eestis: Paganamaale koeraga matkama või jõustavale jalutuskäigule koos nelja lapse emaga 

Täna avati innovatiivne KYLAS teenusevahendamise platvorm, mille kaudu saab osta ja müüa Lõuna-Eesti elamusi. Idee autorid on kaks nutikat naist, kelle eesmärk on pakkuda huvilistele ehtsaid kogemusi ja võimaluse "kogeda kohalikku". "Kohtu kohalikuga ja maale vanaema juurde laadsed teenused on turismisektori üks kiiremini tõusvaid trende ja kindlasti on pandeemia seda omajagu soodustanud. Inimesed otsivad erilisi kogemusi ja soovivad nautida maaelu võlusid," tutvustas KYLAS idee projektijuht Kadri Moppel. 

Algatuse teine eestvedaja Aigi Young täiendab: "Üksteiselt ja üheskoos õppides loome piirkonda erakordsed elamusteenused, et olla valmis 2024 aastaks, mil Tartu linn koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn ja piirkonda külastavad tuhanded kultuurihuvilised. Läbi KYLAS veebilehel pakutavate teenuste on külastajatel hea võimalus jääda piirkonda pikemaks ning reisida Tartu linnast välja Lõuna-Eestisse uusi elamusi otsima."  

KYLAS platvormil on võimalik leida mitmekülgseid ja meeldejäävaid elamusi, mis sobivad suvepuhkuseks, nädalavahetuseks või õhtute sisustamiseks. Teenuseid pakutakse neljas kategoorias: loodus, kultuur, toiduelamused ja traditsioonid. Lisaks on võimalik valida nädala lemmikute ja kohalike soovituste vahel. Uusi pakkumisi lisandub keskkonda igapäevaselt. 

Täna on KYLAS platvormil elamused peamiselt Võru maakonnast, kuid sügiseks laieneb valik üle terve Lõuna-Eesti.  

KYLAS platvorm on arendatud Võrumaa Arenduskeskuse poolt koostöös Tartu 2024 turundus- ja kommunikatsioonitiimiga, Võru maakonna turismivõrgustiku ja Lõuna-Eesti turismiklasteriga. KYLAS keskkond on välja arendatud tänu Võrumaa Partnerluskogu LEADER "Teenuste vahendamise platvorm" programmile. 

Ootame teid KYLAS!  

Lingid: 
KYLAS platvorm: www.kylas.ee 
Facebook: www.facebook.com/KYLASvirtuaalneturg 
Instagram: www.instagram.com/kylasvirtuaalneturg

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.05.–23.05.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.05.–23.05.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELVA MILJON

 

Elva miljoni uus video: kas teie olete kilomeetrite kogumisega juba liitunud? 
 
Kas mäletate veel Elva miljoni talvist videot, kus meie suurepärased sportlased Priit Viks, Eveli Saue ja Roland Lessing läksid Elva miljonisse kilomeetreid koguma (kui ei mäleta, vaata video järele siit: https://youtu.be/0ZzqJ1riSxM)
Kuidas on meie sportlastel vahepeal läinud? Videost selgub, et keegi neist... on kilomeetreid kogunud väsimatult mitu kuud järjest. 
Samamoodi on meie kilomeetrite kogumise aktsiooniga liitunud inimesed kogu Elva vallast – meil on selle üle ainult suur rõõm ning me täname kõiki selle panuse eest! 
Elva vald ootab jätkuvalt kõiki koos meiega aasta lõpuni kilomeetreid koguma, et täidaksime oma pöörase eesmärgi – jõuda 1 000 000 kilomeetrini! 
Elva miljoni suurim võlu on see, et aktsiooni panustamiseks saad ise valida endale sobiva tempo, ala ja koha Elva vallas. Loe lähemalt: www.elvamiljon.ee
Sel korral viivad teid Elva miljonisse kaasa Eesti parim kettalennutaja Albert Tamm, ratturid Caspar Austa ja Hannes Külv ning Elva discolfipargi üks eestvedajatest Aivo Moorits. Muidugi on videos näha ka Priit Viksi ja valla spordijuhti Madis Šumanovit, aga ka Konguta kooli lapsi. 
 
Elva miljon – iga meeter loeb! 

 

 HARIDUS, KULTUUR ,NOORSOOTÖÖ

Reedel, 21. mail toimus SA Elva Kultuur ja Sport nõukogu koosolek, kus vaadati üle eelarve nelja kuu täitumine, kinnitati majandusaasta aruanne, anti luba Kentsi järve paisuregulaatori hanke kinnitamiseks, otsustati sõlmida koostööleping Konguta jahiseltsiga ning valiti sihtasutuse uueks juhiks Ivi Tigane. Eelmise juhatuse liikme Kätlin Saarela 5-aastane leping lõppeb 24. mail 2021.  

 

Elva valla noortemalev ootab osalema 

Sel suvel toimub Elva valla noortemalev, kus on kokku neli rühma: Rannu, Elva, Hellenurme-Rõngu ja Puhja. 

Praegu saab registreeruda Elva ja Rannu rühma, teiste rühmade registreerumised algavad samuti peagi. 

Mis malevates on toimunud, saate lugeda näiteks SIIT

Rohkem Elva valla noorteinfot leiab SIIT

 

28. mail toimuv Kirikute öö ootab külastama Elva valla kirikuid 

28. mail tuleb taas Kirikute öö, mil on võimalik külastada ka mitmeid Elva valla kirikuid. 

 • Elva luteri kirikus kell 18-22 piiblinäitus ja -tund, kohal õp V. Ehasalu 
 • Elva baptisti kirikus kell 18-22 täistunnil elav muusika ja kohal pastor M. Kask 
 • Puhja kirikus kell 18-22 

kell 18 Karijärve keelpilliorkester 

kell 19 lastetund kirikuaias - Kristiina Lõhmus 

kell 20 Sünteri pereansambel 

kell 21.30 Taizé palvus 

kell 23 bariton Harald Jürgen Weiler, orel -  Anneli Klaus 

kell 23.45 õhtupalvus, õp T. Kuusemaa 

 • Kavilda õigeusukirikus kell 17-18 kohal isa T. Erikson 
 • Rõngu kirikus kell 18-21 

Saab tutvuda kirikuga, vestelda ja palvetada. Oreli- ja ülistusmuusika. 

 • Rannu luteri kirikus kell 18-21 saab vaadata kirikut ja külastada torni 

Kell 20 palvus kirikuaias, õp T. Švedko 

 • Rannu õigeusukirikus kell 18-21 näitus koguduse ajaloost ja talgutest 

Kõik huvilised on oodatud! 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Euroopa Liidu toiduabi jagamine 

Tartu Toidupank saatis 18. mail Elva valda EL toiduabi  242 inimesele, kes olid saanud esimesel kvartalil toimetulekutoetust või abivajaduse hindamise alusel valla poolt ühekordset sotsiaaltoetust. Toiduabi jagamisega tegelesid valla sotsiaaltööspetsialistid. Toidupakk ühele inimesele kaalus 7 kg.   

 

Kolmapäeval, 19. mail toimus Tartumaa tervisespordikeskuses sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike supervisioon, mida korraldas superviisor Kaupo Saue. Koos räägiti eriolukorras kodukontoris töötamise probleemidest ning tegeldi lahenduse leidmisega kahe juhtumile.  

 

Veebiloeng „Täiskasvanute roll laste väärkohtlemise ennetamisel“ 

19. mail algusega kell 17 toimus Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse peaspetsialisti Kai Halliku avalik veebiloeng  „Täiskasvanute roll laste väärkohtlemise ennetamisel". 

Loengus keskenduti väärkohtlemise ennetamisele huvihariduse ja spordi kontekstis. Ettekandes käsitleti mitmeid vajalikke teemasid – mis on väärkohtlemine ning milline on täiskasvanute roll piiride seadmisel ennetamaks väärkohtlemist, kuidas saab vanem last toetada, kui selgub, et laps on langenud väärkohtlemise ohvriks jne. 

Loeng oli suunatud lastevanematele, kuid seda oli kuulama oodatud ka kõik teised huvilised. Loeng toimus otseülekandena Elva valla Youtube'i kanalil.   

 

Reedel 21. mail osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Kertu Kattai ja Rutt Hanni koostöökohtumisel perearstide, kooliõdede ja füsioterapeutidega. Tehti ringkäik lümfoloogia- ja taastusravikeskuse ruumides ja tutvuti lümfoloogia- ja taastusravikeskuses pakutavate võimalustega. Perearstidele, kooliõdedel ja füsioterapeutide tehti ülevaade sügisel planeeritavast laste rühi projektist. Samuti tutvustati tervise- ja heaoluprofiili ja arutati võimalikke koostööpunkte. 

 

Elva valla uute ilmakodanike lusikapidu toimub 9. juunil 

Elva valla uute ilmakodanike lusikapidu toimub 9. juunil ning kutsed sellele saavad eelmise aasta septembrist selle aasta aprilli lõpuni sündinud lapsed. Kõik osalised saavad kutse täpsema infoga otse. 

Viimane Elva valla lusikapidu toimus 22. oktoobril 2020. Seoses eriolukorraga riigis ei olnud vahepeal mõistlik lusikapidu korraldada. Kuna lapsi on palju ning meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline, toimub pidu kahes osas. 

Kutse peole saavad 110 last – 55 poissi ja 55 tüdrukut. 

Iga pisike ilmakodanik saab peol endale hõbelusika ning raa- matu pealkirjaga „Pisike puu", mis on välja antud koostöös kultuuriministeeriumi ja Eesti lastekirjanduse keskusega. 

Kõik, kes ei saanud osaleda eelmisel aastal oktoobris toimunud lusikapeol ning pole saanud hõbelusikat ega raamatut, võivad tulla neile järele Elva vallamajja tööpäeviti kell 8–16.30 (aadressil Elva, Kesk 32, lisainfo telefonil 730 9882). 

Elva vallas sündis 2020. aastal kokku 162 last, 2019. aastal sündis kokku 158 last. 

Lisainfo: 
Veronika Nikolajeva, kultuurispetsialist 
veronika.nikolajeva@elva.ee või tel 5198 8881 

 

VALLAMAJANDUS

Elva vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti 

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda ehitusspetsialisti, kelle ülesanne on ehitusalase tegevuse korraldamine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 2. juuni 2021 (k.a). 

Ehitusspetsialisti ametikohale kandideerijalt oodatakse: 

 • erialast kõrgharidust; 
 • varasemat töökogemust ehitusvaldkonnas; 
 • häid teadmisi tööks vajalikest õigusaktidest; 
 • oskust kasutada tööks vajalikke programme ja andmekogusid (sh ehitisregister). Kasuks tuleb ka AutoCadi oskus; 
 • väga head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ning koostöövalmidust; 
 • projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmist ning hoonete energiatõhususe alaseid teadmisi. 

Ehitusspetsialisti peamised tööülesanded on: 

 • lubade menetlemine ehitisregistris; 
 • ehitusjärelevalve teostamine; 
 • osalemine valla ehitushangete ettevalmistamisel ja ehitustegevuse protsessides; 
 • kodanike nõustamine. 

Tegemist on täistööajaga ametikohaga. 

Kandideerimiseks tuleb esitada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 2. juuniks 2021 (k.a) e-aadressile elva@elva.ee

Tutvu ametikoha ametijuhendiga SIIN

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Vallavalitsus müüb Puhja alevikus Reku tee 3 kinnistut kirjalikul enampakkumisel 

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Reku tee 3, mille sihtotstarve on 100% ühiskondlike ehitiste maa. Kinnistu suurus on 5029 m². Enampakkumisest osavõtmiseks tuleb esitada vormikohane avaldus hiljemalt 10. juunil. 

Kinnistul asub kahekorruseline plekk-katusega puitehitis, mis on endine vallamaja. 

Büroohoone rekonstrueeriti 2002. aastal. Elektriküte (liitumine 3x380V, 80A), vee- ja kanalisatsiooniühendus, kamin, ATS, põrandatel linoleum ja vaipkate, asfalteeritud parkla, haljastus. Pilte kinnisvaraportaalis, SIIN

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN ja vorm pakkumuse esitamiseks on SIIN

Enampakkumise tagatisraha, 5000 eurot, tuleb tasuda hiljemalt 10. juunil 2021. 

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Reku tee 3 pakkumus" hiljemalt 10. juunil 2021 kell 10 (s.t mitte postitemplit, vaid laekumist) Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva vald, Tartumaa, 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti. Pakkumiste avamine 15 minutit hiljem samas majas. 

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
tel 53020888 või terje.korss@elva.ee

 

Verevi ääres toimusid liivaranna korrastustööd 

Teisipäeval, 18. mail algasid Verevi rannas liivaranna korrastustööd, mille käigus planeeriti pinda, eemaldati pilliroog ja toimus uue liiva pealevedu. 

Liivarandade parandustöid tehakse veel ka Arbi järve ääres, Ulila randumisalal ja Rannu paisjärve ääres. Peamiselt veetakse liiva juurde ja täidetakse uhtunud kohad. 

 Tegemist on igal aastal toimuvate korrastustöödega. 

 

ARENDUSVALDKOND

Vallavalitsus korraldab Peedu ravikodu detailplaneeringu ja H. Raudsepa 3 detailplaneeringu avalikud arutelud 

Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (ravikodu) ja H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringute avalikud arutelud. 

Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu (ravikodu) detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 2. juunil kell 18 Elva kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn).  Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse võimaldamine Peedu ravikodu jaoks vajalike hoonete püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus selle kohta üksteist ettepanekut ja vastuväide, milles avaldati arvamust, et kavandatav tegevus ei sobi elamupiirkonda ning detailplaneeringu koostamine tuleks lõpetada. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel: https://www.elva.ee/peedu-ravikodu-detailplaneering

Elva vallavalitsus korraldab Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu 9. juunil kell 18 Elva vallavolikogu saalis (Kesk 32 Elva linn). Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehitusõiguse võimaldamine ühe ridaelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal laekus selle kohta kolm arvamust, milles leiti, et ridaelamu ei sobi H. Raudsepa tänavale. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla veebilehel: https://www.elva.ee/planeeringud

Detailplaneeringute avalikel aruteludel selgitatakse detailplaneeringu koostamisel valitud lahendust, tutvustakse esitatud arvamusi, kuulatakse ära osapoolte arvamused ning püütakse leida planeeringukompromiss. 

Lisainfo: 
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860 

 

Vallavalitsus ootab erinevate projektide osas ettevõtjatelt hinnapakkumusi 

Vallavalitsus ootab mitmete eri projektide osas ettevõtjatelt hinnapakkumusi. 

Rämsi küla spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine  

Elva vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Rämsi külas asuva spordiväljaku projekteerimiseks ja ehitamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Tööde teostamise tähtaeg 31.10.2021 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10. Pakkumus tuleb esitada e-aadressile elva@elva.ee

Lisaküsimustega palume pöörduda abivallavanem Mikk Järve poole, tel 51 70 306 või e-aadressil mikk.jarv@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus

----- 

Hellenurme paisjärve virgestusala rajamine 

Elva vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Hellenurme külas asuva Hellenurme paisjärve virgestusala rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks ning turvalise ja aktiivse avaliku ala loomist vastavalt lisatud ehitusprojektile. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. 

Tööde teostamise tähtaeg 16.07.2021 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.05.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-aadressile elva@elva.ee

Lisaküsimustega palume pöörduda abivallavanem Mikk Järve poole, tel 51 70 306 või e-aadressil mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid: 

Ehitusprojekt

Asendiplaan

Maksumustabel

------- 

Puhja monumendiplatsi välisvalgustuse ehitustööd 

Elva vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Puhja alevikus, Viljandi tee 24 kinnistul pargitee ja monumendi välisvalgustuse väljaehitamiseks. Tänavavalgustuse ehitustööd tulebteostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 8-V-21. 

Töö teostamise aeg: 18. juuni 2021. 

Pakkumused palume esitada elektrooniliselt e-aadressile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 28.05.2021 kell 12. 

Pakkumuse kutse leiate SIIT

Ehitusprojekt asub SIIN

 

TURUNDUS JA TURISM

Teisipäeval, 18. mail osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks Elva puhkepiirkonna turismiettevõtjate kohtumisel. 
Kertu ja Marika tutvustasid kultuuripealinna Tartu 2024 Elva valla eesmärke ning võimalusi turismiettevõtjatele. Peale selle tutvustas Brand Manual Elva turismipiirkonna brändistrateegia tööversiooni.  

    

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Elva valla kaasamise hea tava ootab ettepanekuid 

Elva vallavalitsuse meeskond on koostamas kaasamise head tava, mille eesmärk on kaasamispraktika sõnastamine ja kokkulepitud hea tava järgimine. Ootame heale tavale tagasisidet 6. juunini. 

Tegemist on dokumendiga, millest lähtuvad igapäevatöös valla ametnikud ja teenistujad.  

Kaasamise hea tava koondab infot kaasamise üldiste põhimõtete kohta Elva vallas, selgitab lahti näiteks kogukondade kaasamise, kaasava eelarve ja eelarve koostamise protsessidega seonduva ning selgitab ruumilise planeerimisega seotud kaasamistegevusi.  

Kõik ettepanekud kaasamise hea tava täiendamiseks on väga oodatud! Ettepanekute esitamise tähtaeg on 6. juuni ning ettepanekuid saab esitada Elva valla e-teenuste keskkonna Spoku kaudu, SIIN.  

Tutvu dokumendiga SIIN

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

 

Elva valla Külade kärajad toimuvad 5. juunil Ulila suveaias

Elva valla järgmised Külade Kärajad toimuvad laupäeval, 5. juunil algusega kell 10 Ulila Suveaias. Kõik huvilised on oodatud.
Külade kärajate täpne päevakord alles täpsustub, aga muu hulgas räägime kindlasti Maal elamise päevast ja sellega seotud tegevustest.
PS! Üritus toimub õues, seega palume valida ilmastikule vastavad riided. Külade Kärajate hea tava on olnud see, et igaüks võtab midagi kaasa ühise kohvilaua jaoks.

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

 

VARIA

Avati Veneetsia arhitektuuribiennaal ja Eesti paviljoni näitus „Plats" Väärikas kahanemine"

XVII Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti paviljonis avatakse nädalavahetusel näitus „Plats! Väärikas kahanemine" („Square! Positively shrinking") www.positivelyshrinking.ee, mis keskendub kahaneva elanikkonnaga väikelinnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Näituse kuraatorid on Jiří Tintěra, Garri Raagmaa, Kalle Vellevoog, Martin Pedanik ja Paulina Pähn. Näitusel on esindatud ka Elva keskväljak.

Projektiga "Hea avalik ruum" valminud keskväljakutega, sh Elva keskväljaku looga saate tutvuda SIIN.

Näituse kuraatorite sõnul on rahvastiku kahanemise põhjused globaalsed, kuid tagajärjed lokaalsed. „Üks viis, kuidas selle nähtusega võidelda, on keskenduda elukvaliteedi parandamisele ning kodukohatunnetuse ja -identiteedi tugevdamisele. Kvaliteetsel linnaruumil on selles võitluses väga oluline roll ning selle heaks saavad linnad ja arhitektid palju ära teha," selgitavad nad. 

Linnade kahanemine kogu Euroopas on laialt levinud probleem ja üleminekuperioodil 1989–1991 toimunud fundamentaalsete muutuste tagajärjel on see mõjutanud tugevalt postsotsialistlikku Ida-Euroopat, kus linnastumis- ja äärelinnastumisprotsessid on avaldanud kohalikele kogukondadele rohkem mõju kui väljaränne või madal sündimus. Nii on 2000. aastast alates on 47 Eesti linnast 45 kaotanud märkimisväärse osa oma elanikkonnast.

Linnaruumi kahanemise kõige ilmsemad tunnusjooned on tühjad ehitusplatsid ja mahajäetud tööstusalad, elamute valdavalt madal kvaliteet, inetult räämas hooned ja vähene investeerimine keskkonda, mis avaldavad elanikele negatiivset mõju ja hoogustavad allakäiku veelgi. 

„Plats! Väärikas kahanemine" uurib lähemalt deurbaniseerumisega seotud sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkonnamõjusid ning pakub kahanevatele linnadele lahendusi uue identiteedi loomiseks hoonete lammutamise, aktiivse elamupoliitika, ajalooliste hoonete taastamise ja linnaruumi taaselustamise kaudu.  

Näitus, kus peamine roll on videoesitlustel, keskendub EV100 arhitektuuriprogrammi raames valminud projektile „Hea avalik ruum", mis on tähelepanuväärne näide kahanevate linnade linnaruumi sekkumisest. Eesti 100. aastapäeva puhul ellu kutsutud algatuse eesmärk oli anda 2020. aastaks uus nägu 15 Eesti linna keskusele ja avalikule ruumile. 2018. aastal valmisid Tõrva, Põlva, Valga ja Rapla keskväljak, 2019. aastal uuendati Võru ja Kuressaare keskväljak ning 2020. aastal valmisid Elva ja Rakvere keskväljak. 

17. Veneetsia arhitektuuribiennaali teema on „How will we live together?" („Kuidas me hakkame koos elama?") ning selle peakuraator on Liibanoni arhitekt Hashim Sarkis. Eri riikide kuraatoreid julgustatakse mõtlema, kuidas saaks arhitektuur lahendada üleilmseid probleeme, mis nõuavad ühist tegutsemist. 

„Nõudlus hea elukeskkonna järele üha kasvab, pole oluline, kus ja kuidas me üheskoos elame. Näituseprojekt „Plats! Väärikas kahanemine" aitab teadvustada arhitekti olulist rolli ja vastutust elukeskkonna kvaliteedi eest seismisel ja selle tõstmisel," vastavad Eesti paviljoni kuraatorid Sarkise üleskutsele.

Inimeste igapäevaelu täielikult ümber korraldanud epideemia on muutnud selle arutelu veelgi oulisemaks: „Asjade tegelik väärtus saab selgeks siis, kui me neist ilma jääme," lisab Eesti paviljoni komissar, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg. „Praegused olud on ilmekalt näidanud inimeste vajadust näost näkku suhtlemise ja kvaliteetse ruumi järele, kus niisugune suhtlus aset võiks leida."

Eesti Arhitektuurikeskuse eestvedamisel käivitati Veneetsia arhitektuuribiennaalil osalevate riikide ühine digiplatvorm Biennale Pavilions (www.biennalepavilions.com). Platvormi koondab kokku info ettevõtmises osaleva 20 rahvuspaviljoni näituste kohta, lisaks on võimalik selle kaudu osa saada paviljonide avasündmustest. Biennalepavilions.com eesmärk suurendada biennaalist osasaajate arvu ja tõsta rahvuspaviljonide ekspositsioonide väärtust ning nähtavust. Loodud platvorm ei asenda küll füüsilisel kujul toimuvat põhisündmust, kuid suurendab selle mõjukust.

 

JUHTIMINE

Vallavolikogu 24. mai istungi eelinfo

Elva vallavolikogu XLI istung toimub 24. mail kell 16 veebikeskkonnas Volis. Istungist toimub ka otseülekanne Elva valla Youtube'is. Istungi päevakorras on neli otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti on ettekanded.

Sihtasutus Elva Teenused tegevusülevaade. Elva Teenused on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on valla asutustele toitlustus- ja haldusteenuse pakkumine. Sihtasutuse juhataja Krista Loog annab ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest.

Abivallavanemale umbusalduse avaldamine. Fraktsioonide Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik üheksa liiget liiget esitasid 26. aprillil 2021 umbusaldusavalduse abivallavanem Kertu Vuksile. Allakirjutanud leiavad, et Kertu Vuks on abivallavanemana vastutav Verevi rannaala detailplaneeringu menetlemisega tekitatud kahjude eest, milleks on umbusaldajate arvates vallajuhtimise maine kahjustamine, kohaliku omavalitsuse aluspõhimõtete eiramine ja planeeringu menetlemisel olulist tähtsust omava informatsiooni varjamine volikogu liikmete eest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise algatamine. Fraktsioonide Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik poolt esitati eelnõu, millega soovitakse algatada Verevi järve rannaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetlus ja antakse vallavalitsusele ülesanne eelnõud menetleda vastavalt planeerimisseadusele. Eelnõu esitajad põhjendavad kehtetuks tunnistamise vajadust sellega, et detailplaneeringu menetlemisel ei arvestatud rahandusministeeriumi ettepanekutega kaaluda ehitusõiguse asjakohasust ja kogukonna arvamusega, et ujula sobib rohkem spordihoone juurde kui Verevi randa.

Määruste kehtetuks tunnistamine. Enne Elva valla moodustamist kehtestatud määruste kehtetuks tunnistamise vajadus tuleneb asjaolust, et Elva vallavolikogu või Elva vallavalitsus on vastu võtnud uusi õigusakte, mis juba reguleerivad teatud valdkondi kogu valla territooriumil. Osa kehtetuks tunnistamisele suunatud määrusi ei ole enam asjakohased, sest neid ei saa kasutada, kuna seadus on muutunud ja määruse õiguslik alus on ära langenud.

Mittetulundusühinguga Rannu Jahiselts jahitegevuse korraldamiseks lepingu sõlmimine. MTÜ Rannu Jahiselts esitas vallavalitsusele avalduse, milles ta soovib vallaga sõlmida lepingu Rannu piirkonnas Elva vallale kuuluvatel kinnistutel jahi pidamiseks. Eelnõu järgi sõlmitakse leping kümneks aastaks. Jahti on lubatud pidada üksnes jahimaal – see on jahiuluki vabaks elamiseks sobiv ja jahipidamiseks kasutatav ala. Jahimaa hulka ei arvata planeeringuga määratud linna, alevi ja aleviku ning küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega alad (tiheasustusalad), samuti puhke- ja virgestusalad. Jahimaa alla ei kuulu ka kaitseala vööndid, kus jahipidamine on looduskaitseseaduse või kaitseala kaitse-eeskirjaga keelatud. Selleks, et ulukite arvukust tõhusamalt reguleerida, on vajalik avalikes huvides sõlmida leping kohaliku jahiseltsiga ka kohalikul omavalitsusel. Tõhusama reguleerimise üks hoob on juba see, kui maaomanik lubab oma maal jahti pidada ööpäev läbi. See aga eeldabki vastava kokkuleppe sõlmimist.

Mittetulundusühingule Kirepi Kogukond vallavara tasuta kasutusse andmine. MTÜ Kirepi Kogukond on esitanud taotluse Kirepi külas asuva Külaplatsi nimelise kinnistu kasutusse saamiseks, et luua lisavõimalusi kogukonna ürituste korraldamiseks Kirepi elanikele. Eelnõu järgi antakse kinnistu tasuta kasutamiseks kümneks aastaks. Kogukonnal on kavas Külaplatsi kinnistule ehitada laululava, rajada lõkkeplats ning laste mänguväljak. MTÜ Kirepi Kogukond kavatseb taotleda erinevaid projektitoetusi eelnimetatud ala korrastamiseks ja seal puhkeala arendamiseks ning seetõttu on otstarbekas pikemaajalisem kasutusse andmine. Kogu ala jääb avalikku kasutusse ning loob lisavõimalusi nii Kirepi küla kui ka teistele valla elanikele puhkeala kasutuseks ja vaba aja veetmiseks.

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen teeb istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst.

Istungile esitatud eelnõudega ja materjalidega saab tutvuda SIIN

Volikogu istung on avalik. Istungil toimuvat saab vaadata otseülekandena Elva valla Youtube-i keskkonnas ja VOLIS-keskkonnas.

 

KANTSELEI

Vallavalitsus otsib oma meeskonda õigusnõunikku

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda täistööajaga õigusnõunikku, kelle peamine tööülesanne on vallavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja juriidilise korrektsuse tagamine. Kandideerimise tähtaeg on 3. juuni 2021.

Õigusnõuniku peamised tööülesanded on:

 • vallavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja juriidilise korrektsuse tagamine;
 • vallavalitsuse teenistujate ja vajadusel valla asutuste nõustamine õigusvaldkonna küsimustes;
 • vallavalitsuse huvide esindamine kohtuvaidlustes.

Kandidaadilt oodatakse:

 • magistrikraadi õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla ka omandamisel);
 • häid teadmisi haldusõigusest;
 • head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui ka kirjas;
 • head argumenteerimisoskust, analüüsivõimet ja kriitilist mõtlemist;
 • kasuks tuleb ka varasem õigusalane töökogemus (soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses).

Tööle asumise aeg on kokkuleppel.

Ametikoha ametijuhendi leiate SIIT.

Kandideerimiseks tuleb esitada hiljemalt 3. juuniks 2021 (k.a) oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo:
Salle Ritso, vallasekretär
salle.ritso@elva.ee või tel 730 9893

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.05.–16.05.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.05.–16.05.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 12. mail osales Mare Tamm taastava õiguse infoseminaril. Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele ning võimaldab konflikti läbi tekkinud kahju heastada. See põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised.
Taastava õiguse eesmärk on osapooli tervendada. Kogu protsessi juhib neutraalne vahendaja. Vahendust saab rakendada erinevate konfliktide puhul, alates kergematest rikkumistest kuni raskete kuritegudeni. Taastav õigus aitab vähendada teoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju, võtta toimepanijal vastutust kannatanu eest, suurendada osapoolte rahulolu ja vähendada uute konfliktide tõenäosust. Tegemist on Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutava teenusega, mida saab kasutada kooli- ja töökeskkonnas, perede ja kogukondade puhul. Teenusele pääseb nii ise kui ka suunamisega.
Lähemalt saab lugeda SIIN.

 

Laupäeval, 15. Mail osales Mikk Järv Puhja kodutütred 30 juubeliüritusel. 

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis loodi esimene kodutütarde rühm 14. mail 1991. aastal Puhja gümnaasiumis, kus kodutütarde pühaliku tõotuse andis 15 tütarlast. Puhja kodutütarde organisatsioonile pani aluse kooli õpetaja Ülle Närska, kes tänaseni täidab ka rühmavanema rolli.  

Kodutütred on Kaitseliidu juurde kuuluv 8-18-aastasest tüdrukutest koosnev noorteorganisatsioon, millel on kuus põhilist tegevusvaldkonda: loodus, käitumine ja loovus, turvalisus, matkatarkused-skaudioskused ning teadmised Eesti ajaloost ja kodutütarde organisatsioonist. 

30. Juubeliürtust tähistati traditsioonilise matkamänguga. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu haridus- ja noorsootöö töörühma töös ning kolmapäeval toimus kohtumine ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Päevakorras olid põnevad ja põletavad teemad: õppekirjanduse kättesaadavusest ja rahastamisest, alushariduse seaduse muudatusest, huvihariduse- ja tegevuse toetuse mudeli võimalikest muudatustest, õpetajate töötasu kasvust ja kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuse koostööst koolivõrgu korrastamisel. Viimase osas otsustati jätkata koostööd alamtöörühmas ning välja töötada tegevuskava selle teemaga tegelemiseks.

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Teisipäeval 11. mail toimus vanemlusprogrammi "Imelised aastad" kevadise grupi pidulik lõpetamine.

"Imelised aastad" põhiprogramm on suunatud 2–8aastaste laste vanematele. Programmi on võimalik viia ellu nii ennetusliku (vanematele, kelle lastel on ilmnenud probleemide esmased sümptomid) kui ka probleeme käsitleva meetmena (kõrge riskiga sihtgruppidele) vanematele, kelle lastel on avaldunud kohatine agressiivne käitumine, hüperaktiivsus, hajutatud tähelepanuvõime, valetamine, sõnakuulmatus jne. 

Programm koosnes 16 nädala jooksul üks kord nädalas (2–2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Koolitustel vaadati videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest. Toimusid arutelud ja grupitööd, kus harjutati uute oskuste omandamist kogenud koolitajate abiga. Kevadises koolitusgrupis lõpetas kaheksa isikut, kes said koolituse lõppedes tunnistuse. Koolitusel osalejad olid motiveeritud ja tagasiside toimunud koolitusele igati positiivne. Järgmine koolitusgrupp alustab sügisest Rõngus. 

 

VALLAMAJANDUS

24. mail avatakse taas lammutustoetuste taotlusvoor

Elva vallavalitsus kuulutab taas välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru. Toetuse eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 24. maist 27. juunini. 

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. 

Toetust on võimalik taotleda: 

 • ehitise lammutamise projekteerimisele; 
 • ehitise lammutamiseks; 
 • ehitise lammutamisel tekkivate jäätmete utiliseerimiseks. 

Lammutustoetust makstakse summas, mis moodustab kuni 50% põhjendatud abikõlbulikest kuludest, kuid mitte rohkem kui vastava aasta eelarves ettenähtud lammutustoetuse kogusumma. Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja esitatud odavamast hinnapakkumusest. Vallavalitsusel on õigus võtta alternatiivseid hinnapakkumusi ja lähtuda toetuse määramisel neist.  

Toetus makstakse välja pärast taotlusekohaste tööde lõpetamist ja kuludokumentide esitamist. Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul toetuse kasutamise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisest arvates. 

Toetuse täielik andmine, selle osaline andmine või sellest keeldumine otsustatakse 30 päeva jooksul hindamiskomisjoni ettepaneku saamisest.  

Rohkem infot toetuse kohta leiate elva.ee/lammutustoetus. Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU. 

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitusspetsialisti Andres Maikovi poole: tel 504 4039 või e-aadressil andres.maikov@elva.ee.   

 

Rehvide kogumisest Elva vallas

Elva vallas on võimalik vanad autorehvid üle anda ainult Elva linnas asuvasse jäätmejaama aadressiga Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). Palume vallakodanikel rehve mitte viia Rõngu, Puhja ja Rannus asuvatesse jäätmepunktidesse.
Rehve võetakse eraisikutelt vastu kaheksa tükki korraga. Eraisikud, kes soovivad üle anda suuremaid koguseid või veoki- ja erirehve saavad rehve üle anda ainult rehviringluse poolt väljastatud saatekirja alusel. Sel viisil saavad rehve üle anda ka kõik ettevõtted ja organisatsioonid. Saatekirja on võimalik täita siin: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused.
Peale selle on võimalik rehve ära anda MTÜ Rehviringluse kaudu. Kogumispunktid leiate: rehviringlus.ee.
Lisaküsimuste korral palume pöörduda Elva valla keskkonnaspetsialisti Margit Berg-Jürgensi poole telefonil 5305 2500.

 

Sel suvel remonditakse ja pinnatakse teid mitmel pool vallas 

Selle aasta suvel remonditakse ja pinnatakse teid mitmel pool vallas. Samuti tehakse valla eri paigus sel nädalal tolmutõrjetöid. Teetööde täpsemate asukohtadega on võimalik tutvuda kaardirakenduse kaudu. 

Allolevast tabelist saab täpsemalt vaadata, kus teedel või tänavatel missugused teetööd selle aasta suvel plaanis on. Kaardirakendus asub SIIN.  

Sel aastal lõpetatakse pindamistööd ka nendel teedel, mis jäid 2020. aastal bituumeni tarneraskuste tõttu pindamata. Elva linnas saavad Saare, Videviku, Vahtra, Tulbi, Suvila Kreegi tänavad ja Käärdi ning Uuta tee lõpp tolmuvaba katte seoses Pika tänava rekonstrueerimisega. Nendel tänavatel kasutatakse pindamisel ära Pikalt tänavalt freesitud asfalt. 

Teid remonditakse ja pinnatakse vastavalt Elva valla teede investeeringute kavale. Vastavalt võimalustele remonditakse ja pinnatakse teid ka teehoiukava väliselt. 

2022. aastasse on planeeritud Elva linnas Arbimäe tänava pikenduse ehitus. Teistest töödest ettepoole on toodud Palupera-Miti-Puka tee pindamine, mis oli teehoiukava järgi plaanis pinnata 2023. aastal, aga pinnatakse selle aasta suvel. 

Teetööde kaart ei hõlma suuri rekonstrueerimisi ja ehitamisi (nt Pikk ja Puiestee tänav, kergliiklusteede ehitus) ega ka väiksemaid kruusateede remonte. 

Tolmutõrje tööd saavad tehtud selle nädalaga 

Vald teostab kruusateedel tolmutõrjet korra aastas kevadeti. Tolmutõrjetööde kaardi leiate SIIT

Tolmutõrje käigus segatakse pealmisse kruusakihti granuleeritud kaltsiumkloriid või selle vesilahus. Tänu selle võimele siduda vett hoiab see tee niiske ja seega vähem tolmavana. 

Tolmutõrjet teostatakse nendel teelõikudel, mis asetsevad vahetult elumajade ääres ja millel on arvestatav kasutussagedus. Sel aastal teostati tolmutõrjet kokku 53 km. 

Vallateedel teostatakse sel aastal tolmutõrjet AS Eesti Keskkonnateenused. Tolmutõrje ei hõlma Elva linna, kus teostatakse töid viieaastase teehoolduslepingu alusel. 

Tee/tänava nimi 

Asula/küla 

Töö kirjeldus 

Vennaru-Rabasoo tee 

Aakre küla 

Profiiliparandus purustatud kruusaga 

Suvila tn 

Elva linn 

Pindamine 

Tartu mnt 22a-24a juurdepääs 

Elva linn 

Pindamine 

Videviku tn 

Elva linn 

Pindamine 

Kaja tn 

Elva linn 

Asfaltkatte ehitus 

Nõlvaku tn 

Elva linn 

Pindamine 

Väike-Nõlvaku tn 

Elva linn 

Pindamine 

Arbimäe tn Nõlvaku tn poolne ots 

Elva linn 

Pindamine 

Kreegi tn 

Elva linn 

Pindamine 

Saare tn 

Elva linn 

Pindamine 

Vahtra tn 

Elva linn 

Pindamine 

J. Liivi tn 

Elva linn 

Pindamine 

Käärdi tee 

Elva linn 

Pindamine 

Valga mnt 25a-25c juurdepääs 

Elva linn 

Pindamine 

Mikko tee 

Järveküla 

Pindamine 

Vilsi tee 

Järveküla 

Pindamine 

Sibula tee 

Kaimi küla 

Profiiliparandus purustatud kruusaga 

Rukki-Pöksi tee 

Kalme küla 

Asfaltkatte ehitus 

Majala - Väike-Konguta tee 

Konguta küla 

Pindamine 

Angaste tee 

Käo küla 

Profiiliparandus purustatud kruusaga 

Kiigemäe tee 

Mõisanurme küla 

Pindamine 

Soova tee 

Mäesselja küla 

Pindamine 

Ranna tee 

Neemisküla 

Pindamine 

Staadioni juurdepääs 

Puhja 

Pindamine 

Aru tee 

Rannu 

Pindamine 

Lehise tee 

Ridaküla 

Profiiliparandus purustatud kruusaga 

Pargi tn  

Rõngu 

Pindamine 

Kesk tn 

Rõngu 

Pindamine 

Limnoloogia tee 

Vehendi küla 

Pindamine 

 

Elva linnas jätkatakse tänavavalgustuse uuendamistöödega

Sel nädalal jätkatakse Elva linna tänavavalgustuse uuendamistöödega Tartu maanteel ning Peedu linnaosas Jaama, Lõuna ja Mäe tänavatel. 

Tegemist on Elva linna tänavavalgustuse ulatusliku uuendamisega, mille tööd kestavad kolmes etapis 1. jaanuarini 2022. 

Projekti käigus vahetatakse välja vanad naatriumlambid säästlikumate LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse ca 439 Elva linna, Peedu linnaosa, Metsalaane küla ja Käärdi piirkonna valgustit. Vaata rekonstrueeritavate valgustite asendiplaani SIIT

Tööde tegemisega seoses võib kaasneda ajutine valguse kadumine maksimaalselt 24 tunniks ning olukorrad, kus tuled põlevad mõnes kohas ka päeval. 

Töid teostatakse kolmes etapis. Tööde esimeses etapis toimub valgustite vahetus ehk vanad valgustid ja konsoolid asendatakse uute valgustitega.  

Tööde teises etapis toimub uute õhuliinide ja valgustite vahetus. Vanad liinid rekonstrueeritakse, vajadusel vahetatakse välja ka elektripostid. Samuti paigaldatakse uued konsoolid ja valgustid. 

Tööde kolmandas etapis rajatakse uus liin, mis tähendab, et toimuvad ka kaevetööd ning paigaldatakse uus maakaabel ja rajatakse uus tänavavalgustuse taristu. Kaevetööde algusest tänavate lõikes antakse vallavalitsuse infokanalitest eelnevalt teada. 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine maksab kokku 614 299 eurot, millest on 337 864 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetus. Töid teostab Pental Elekter OÜ 

Projekti eesmärk on oluliselt suurendada tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsust. Investeering võimaldab igal aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro. 

Lisainfo: 
Kullo Laos, geoinfospetsialist 
kullo.laos@elva.ee või tel 5191 5914 

 

KESKKOND

Teavitus Võrtsjärve kaluritele seoses märgistatud angerjatega 

Võrtsjärve kaluritel palutakse märgisega angerja püüdmisel see endaga kaldale kaasa võtta. Märgistatud angerja püügist palutakse teada anda märgisel oleval mobiilinumbril 56 501 622, Priit Bernotas või numbril 50 84 542, Ain Järvalt. 

Kalale tullakse ise järele ja kompenseerime kindlasti Teile selle kulu. Vajalik on registreerida püügi kuupäev ja püügikoht (piirkond) või selle koordinaadid. 

Alates eelmisest aastast oleme märgistanud väliste märgistega ka koha nii Võrtsjärves kui ka Emajõe alamjooksul. Märgised on samasugused nagu angerjatel - peenikesed kollased kirjaga pulgakesed esimese seljauime kohal. Märgisega koha puhul palun fikseerige samuti püügiaeg ja koht ning võimalusel laske koha tagasi vette. Hea oleks ka kala pikkust mõõta ja kaaluda. Märgisega koha vette laskmisel ja info edastamisel kompenseerime kulu. 

 

ARENDUSVALDKOND

Kertu Vuks osales reedel, 14. mail riikliku mobiilirakenduse kasutajauuringu tulemuste tutvustusseminaril.
Seminaril anti ülevaade üle-Eestilisest uuringust, mille eesmärk oli kaardistada läbi veebiküsitluse, intervjuude ja töötubade nii omavalitsuste kui kodanike ootuseid üleriigilise mobiilirakenduse loomiseks. Projekti raames otsiti muu hulgas vastuseid küsimustele, kas ühtse riikliku mobiilirakenduse loomine oleks vajalik? Millised on kasutajate vajadused ja milliseid funktsionaalsuseid rakendus peaks pakkuma. Samuti kaardistati millised on riigiasutuste vajadused. 

Üldised ootused on, et kõik riiklikud teenused oleksid tulevikus kättesaadavad ühest kohast (st et kasutaja ei peaks eristama kov-i ja riigi teenuseid), kõik arvutist kasutatavad e-teenused peavad kasutajamugavalt olema kättesaadavad ka nutiseadmest. Kasutajate ootus on ka see, et suhtlus riigiga oleks vahetum ja kiirem ning selleks tuleks kasutusele võtta innovatiivseid ja nutikaid lahendusi.   
Projekti järgmine etapp on äri- ja süsteemianalüüsi koostamine ning prototüüpimine.  

 

KOMISJONID

Teisipäeval, 11. mail osalesid Mare Tamm, Marika Saar ja Auli Mäesalu volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul, kus sel korral keskenduti täiskasvanud haridusele ning Elva Gümnaasiumi kaugõppest rääkis direktor Tarmo Post. Mare andis ülevaate täiskasvanud haridusega seotud statistikast ning osakonna tegemisest selles suunas. 

Teisipäeval  osales Marika Saar volikogu spordikomisjoni koosolekul, kus tutvustas Elva valla HEA spordi juhtrühma ja hea tava loomise ideed, räägiti Konguta Kooli Olümpia korraldamisest ja augustikuus Elvas toimuvast suurejoonelisest Liikumis- ja spordifestivalist.  

 

TURUNDUS JA TURISM

Kavilda ürgoru serval avatakse näitus ja matkarada

28. mai kuni 30. september ootab maalilise Kavilda ürgoru nõlval Kivistiku talukohas (Vahessare küla, Elva vald) külastajaid Eesti talude ajalugu tutvustav näitus “See oli ju 100 aastat tagasi!” ja luulematkarada “Luulerästas”. Näitus ja matkarada on avatud reedest pühapäevani, kell 10–18.  

Luulematkarada “Luulerästas” tutvustab Piia Rajaste loomingut, millest õhkub inimese lootusetut seotust looduse, armastuse ja teiste inimestega. Kavilda ürgoru nõlval kulgeval rajal on eksponeeritud üheksa luuletust. Rada algab Kivistiku talukoha värava juurest ja on tähistatud punaste noolekestega. Rada ei sobi liikumisraskustega inimestele ja selle läbimine võtab aega kuni 60 minutit. Raja lõpus asub allikas, kus rännakult tulija saab soovi korral janu kustutada.      

Näitus “See oli ju 100 aastat tagasi!” tutvustab lihtsas ja humoorikas võtmes eluolu  Lõuna-Eesti taludes 20. sajandi esimesel poolel. Kivistiku talukoha näitel toob näituse autor Kristi Liiv esile materiaalsed ja vaimsed alused, millele toetus Eesti talurahva elu esimese vabariigi algusaegadel. Näitusepostrid leiab külastaja üles värava juures postkastis asuva kaardi järgi või avades veebilehel avastusrada.ee raja “Kivistiku talukoht”. Näitus sobib külastajatele alates 10ndast eluaastast ja raja läbimine ei nõua suuremat füüsilist pingutust. Näituse külastamiseks tuleks varuda kuni 60 minutit. Näituse valmimist toetas Elva vald.     

Kavilda ürgorg on ümbruskonna ja kogu Tartumaa üks ilusamaid looduslikke objekte. Ürgorg saab alguse Elva lähistelt, on ligikaudu 19 km pikk, pool kilomeetrit lai ja kuni 35 meetrit sügav ning suubub Emajõe madalikule. Oru põhjas voolab Kavilda jõgi, mille kallastel on soostunud lamm ja millele on rajatud paisjärved. Kohati esineb aluspõhjalise liivakivi paljandeid ja allikaid. Tuntuim on vana Tartu-Viljandi maantee serval asuv Kavilda ohvriallikas (puhkuseestis.ee). 

Kavilda ürgoru serval on inimesed elanud aastatuhandeid. Kivistiku talukohast mõnesaja meetri kaugusel asub Alt-Laari linnamägi, mis on olnud asustatud juba 1. sajandist. Veel veidi edasi asub Erumäe linnamägi. Kivistiku talukoha ostis Minna Tilk 1918. aastal hõberublade eest. Praegu kuulub talukoht Minna lapselapselastele Kristi Liivale ja Piia Rajastele, kes on hävinud hoonete asemele rajamas uut, looduslikest materjalidest ja traditsioonilistest väärtustest lähtuvat elamis- ja kooskäimispaika.   

Kivistiku talukoha leiad sisestades GoogleMapsi MTÜ Draakon ja Delfiin (Vahessare küla, Elva vald, Tartumaa; Puhja-Elva teel pöörata Kobilu teeristi bussipeatuse juurest alla oru poole). Kui värav on lukus, siis siseneda värava kõrvalt. Palume Kivistiku talukohas liikuda vaikselt, et pererahvast ja metsaelanikke mitte häirida! Näitus ja matkarada jäävad avatuks 30. septembrini, reedest pühapäevani, kell 10-18. Kui soovite näitust või matkarada läbida mõnel muul ajal või koos juhendajaga, siis andke oma soovist julgelt märku!   

Kontakt: Kristi Liiv, 5358456 

Lisainfo:  

MTÜ Draakon ja Delfiin 

info@draakonjadelfiin.ee  

www.draakonjadelfiin.ee

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Päästealane turvalisus ja koduohutus Elva vallas 

Vanasõna „Varas jätab varna seina, tuli ei jäta sedagi!“ annab mõista, et tulekahju on halastamatu ja pöördumatute tagajärgedega. Seega on tulekahju alati kergem ja odavam ennetada, kui kustutada. 

Kodu ja selle ümbruse tuleohutuse jaoks saab iga inimene palju ise ära teha. Paraku ei oska iga koduomanik ohukohti üksi üles leida. Viimasel kolmel aastal on kutselised ja ka vabatahtlikud päästjad käinud Elva vallas tuleohutusalast nõu andmas üle 1000 kodus ja 30 korteriühistus. Kodunõustamisel hindasime eeskätt tuleohutuslikku olukorda ja andsime elanikele nõu puuduste kõrvaldamiseks. 

Enamus kodusid Elva vallas on tuleohutuselt rahuldavas korras, kuid leidsime ka palju järele aitamist vajavaid elamuid. Väikemaid puudusi oli 155 kodus, tõsisemaid puudusi leidsime 100 kodus. Põhilised probleemid on katkised kütteseadmed, hooldamata küttekolded, vananenud elektrisüsteemid ja -paigaldised, suitsu- ja vingugaasiandurite puudumine. Sellele lisanduvad ohtlikud käitumisharjumused: siseruumides suitsetamine, lahtise tule hooletu kasutamine, põlevmaterjali ohtlik ladustamine.  

Igaüks peab oma kodus tuleohutuse seisukorda järjepidevalt hindama. Puuduste avastamisel või täpsema hinnangu saamiseks tuleb pöörduda spetsialisti või ametiasutuse poole, kellelt või kelle kaudu nõu ja abi saada. Selleks on korstnapühkija, pottsepp, kohalik päästekomando või vallavalitsus. Koos püütakse leida lahendus igale olukorrale. Kodunõustamine on hea võimalus, kuidas selgitada inimestele tuleohutuse reegleid ja ohutuid käitumisviise. Ühtlasi kogutakse infot möödapääsematut kõrvalabi vajavate inimeste kohta. Vanuritele, puudega inimestele ja paljulapselistele peredele, kellel sageli puuduvad vahendid või võimed oma kodu ohutuse parandamiseks, pöörame eraldi tähelepanu.  

Kodunõustamiste ettevalmistamisse annavad panuse Elva vallavalitsuse sotsiaalosakond, politsei ja vabatahtlikud päästjad. Päästeamet ja Elva vald on koostööprojektiga „Kodud tuleohutuks“ ohutumaks muutnud mitu väga halvas seisukorras kodu. Nendes vahetati välja elektripaigaldised ja ehitati uued ahjud või pliidid. Hea meel on, et Elva vald tunneb projekti omapoolse panustamise vastu huvi ning saame halvas seisus kodude ohutumaks muutmist jätkata.  

Viimasel kolmel aastal on Elva vallas tules saanud surma kaks inimest. Olukord on küll viimastel aastatel paranemise joonel, kuid võrreldes teiste Põhjamaadega on Eestis turvalisuse kasvatamiseks arenguruumi küllaga. 

Tuletame meelde, et suitsuandur on eluhoonetes kohustuslik juba 2009. aastast. Suitsuanduri kõrval tuleb kõikidesse hoonetesse, kus kasutatakse gaasil või tahkeküttel töötavaid kütteseadmeid – ahju, pliiti, kaminat, katelt või boilerit ohutuse tagamiseks paigaldada vingugaasiandur. Vingugaas ehk süsinikoksiidi (CO) on nähtamatu ja lõhnatu gaas, mille tuppa imbumisest me ilma andurita aimu ei saa. Vingugaas võib tuppa sattuda liiga vara suletud ahjusiibri tõttu, halva tõmbega gaasiboilerist, valesti reguleeritud gaasipliidist või isegi garaažis töötavast automootorist. Vingugaasi ruumidesse  sattumisest võib märku anda iiveldus, peavalu ja muidu halb enesetunne. Selle kahtlusel tuleb minna õue värske õhu kätte ja ruumid jätma tuulduma. Töökorras ning õigesti paigaldatud suitsu- ning vingugaasiandur on sinu ja lähedaste elu odavaim kindlustus. 

Elva vallas on viimasel kolmel aastal keskmiselt 174 päästesündmust aastas. Tegelik väljakutsete arv on aga kaks korda suurem, sest ohu tõsidust on elanikel mõnikord raske hinnata ning selleks kutsutakse kohale päästjad. Päästekomando ülesanne on alati reageerida kõikidele hädaabi teadetele, et võimaliku õnnetuse oht kiiremas korras avastada ja kõrvaldada. 
 

Andres Smirnov 
Elva päästekomando komandopealik 

 

VARIA

Päästeamet: jõustunud määruse järgi peavad kortermajade uksed olema numbritega tähistatud 

Päästeamet teavitab, et alates 01.03.2021 jõustus siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded" muudatus § 51 lg 4, kus nii alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele kehtib nõue, et kortermajas peavad olema välisuksed, vaheuksed ja korteriuksed numbritega tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast. 

Vastav nõue on tingitud eelkõige vajadusest tagada operatiivteenistustele kiire reageerimine elanike/kodanike elu, tervise ja vara kaitseks ajakriitilistes situatsioonides. Teisisõnu, et näiteks korteritulekaju korral oleks naabritel võimalik kiiresti välja selgitada probleemne korter, edastada info Häirekeskusele ja seeläbi päästjad, kiirabi, politsei suudaksid ilma aega kaotamata jõuda abivajajani.  

Tänane probleem on see, et pigem vanemates korterelamutes ei ole koridoride vaheustel ja korteritel numbreid või numbrivahemikke uste peal või nende kõrval. 

Numbrite suurusele, kujule või asukohale nõudeid esitatud ei ole. Oluline on see, et kogu teekond välisuksest korteriukseni oleks tähistatud numbritega üheselt arusaadaval moel. Sama kehtib korrusenumbrite kohta. 

Palume edaspidiselt pöörata antud muudatusele korteriomanike ja korteriühistute tähelepanu ning jälgida seda ehitusprojektide kavandamisel või kooskõlastamisel.  

Päästeamet omalt poolt teavitab veel ka teisi operatiivteenistusi, koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi ja teeb vastava teavituse läbi meedia. 

Määrus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013

 

COVID-19 vaktsineerimine avaneb kõigile täisealistele 

Esmaspäevast, 17. maist alustavad tööd vaktsineerimiskeskused ja vaktsineerimine COVID-19 vastu avatakse kõigile täisealistele. Vaktsineerimise korraldajad paluvad inimestelt kannatlikkust – koormuse hajutamiseks avaneb digiregistratuuris vaktsineerimiseks aja broneerimine neljapäevast, 13. maist, inimestele vanuses 40 ja enam ning esmaspäevast juba kõigile alates vanusest 16 eluaastat. 

Vaktsineerimiskeskused avatakse Tallinnas kultuurikeskuses Kaja ja Tondiraba spordihallis, Ida-Virumaal Ahtmes ja Narva haiglas. Pärnu haigla jätkab vaktsineerimist senisest suuremas mahus ravispaahotellis Tervis ja haigla hoones. Tööd jätkab juba tegutsev vaktsineerimiskeskus Tartus A. Le Coqi spordihoones. 

Lisaks jätkavad vaktsineerimisega Rakvere haigla, Kuressaare haigla, Hiiumaa haigla, Viljandi haigla, Jõgevamaa haigla, Raplamaa haigla, Läänemaa haigla, Järvamaa haigla, Lõuna-Eesti haigla ja Valga haigla.  

Perearstid jätkavad eeskätt riskirühmade ja eakate vaktsineerimisega ning teiste dooside manustamisega, kuid vanemaealised ja riskirühma kuuluvad inimesed on oodatud ka vaktsineerimiskeskustesse. 

COVID-19 vaktsineerimiseks tuleb broneerida aeg digiregistratuuris või vaktsineerimist läbi viiva asutuse telefonil. Elavasse järjekorda ei ole mõtet tulla. 

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer palub inimestelt kannatlikkust.  

„Vaktsineerimist ootab veel ligi 500 000 inimest ning kindlasti mai- ja juunikuu jooksul kõik soovijad ka kaitsesüsti kätte saavad," ütles Seer. „Vaktsiine hakkab nüüd aina enam tulema, kuid kohe me siiski kõiki soovijaid vastu võtta ei saa, uued ajad avanevad digiregistratuuris vastavalt sellele, kuidas vaktsiinid saabuvad ja neid lisatakse iganädalaselt." 

Samuti tuleb Seeri sõnul arvestada, et ilmselt tekivad järjekorrad digiregistratuuris, kui korraga süsteemi sisselogijaid on väga palju. „Siis palume tulla kindlasti hiljem tagasi ja vaktsineerimisest mitte loobuda," lisas Seer. 

Vastavalt vaktsiinide tarnele ja inimeste huvile võidakse avada ka uusi vaktsineerimiskeskuseid. Need, kellel, on esimene vaktsiinidoos juba saadud, saavad teise doosi samas kohas, kus esimese. Näiteks inimestele, kes said esimese doosi vaktsineerimistalgute korras Tallinnas Sõle spordihoone keskuses, tehakse teise doosi ajaks sealne keskus taas lahti. 

Endale lähima koha, kus vaktsineerida saab, leiab ka kaardirakendusest veebiaadressil https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/, kuhu tervishoiuteenuse osutajad sisestavad jooksvalt infot. Sealt leiab ka telefoninumbrid, kuhu helistades on samuti võimalik vaktsineerimiseks aeg kinni panna.  

Eestisse peaks mai- ja juunikuu jooksul esialgsete tarnegraafikute alusel tulemas suurusjärgus 900 000 doosi vaktsiini, seejuures iganädalased kogused suurenevad märgatavalt alates mai lõpust. 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 375 561 inimest, mis on 35 protsenti täisealisest elanikkonnast.  

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist. Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee

Kus saab COVID-19 vastu vaktsineerida 

NB: esmalt tuleb vaktsineerimiseks broneerida aeg digiregistratuuris või helistada raviasutuse registratuuri. 

Endale lähima vaktsineerimiskoha leidmiseks vaata kaardirakendust veebiaadressil https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Esmaspäevast tegutsevad vaktsineerimiskeskused: 

Tallinn: 

Vaktsineerimiskeskus kultuurikeskuses Kaja – Vilde tee 118 

Vaktsineerimiskeskus Tondiraba spordihallis – Varraku 14 (alustab 18.05) 

Ida-Virumaa: 

Vaktsineerimiskeskus Ahtmes asub tegutsema Kohtla Järvel aadressidel Ilmajaama 4 ja Ravi 10d.  

Vaktsineerimiskeskus Narva haiglas – Haigla 1, Narva 

Tartu: 

Vaktsineerimiskekus A. Le Coq spordihoones, Ihaste 7 

Pärnu: 

Vaktsineerimiskeskus tegutseb Pärnu haiglas, Ristiku 1 ja sanatooriumis Tervis, Seedri 6 

  

Peale selle tegutsevad vaktsineerimiskabinetid haiglate juures, vanemaealiste ja riskirühmade vaktsineerimisega jätkavad ka perearstid. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.05.–09.05.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.05.–09.05.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Avalikul väljapanekul: Aakre Lastead-Algkooli arengukava 

Aakre Lastead-Algkooli arengukava aastateks 2021-2023 on avalikul väljapanekul. Arengukava on kättesaadav SIIT

Arvamusi ja ettepanekuid oodatakse kirjalikult e-posti aadressile liina.laaser@aakre.edu.ee kuni 19. maini 2021 (k.a). 

 

Ootame kandidaate Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustustele 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate noortevaldkonna tunnustustele Aasta noor (kuni 31. maini) ja Õpilaste aasta haridustegu (kuni 20. maini). 

Aasta noore aunimetus antakse 7–26aastasele noorele, kes on oma tegevusega silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas Elva vallas. 

Õpilaste aasta haridustegu on tunnustus teole, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust. Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse saamiseks peavad õpilased õppima Elva valla koolis. 

Tunnustuste kandidaate saab esitada igaüks SIIN

Tunnustused antakse üle juunis Elva valla 100 noore tegija tunnustusüritusel. 

Loe statuuti SIIT

Lisaküsimuste korral palume julgelt pöörduda: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 58864201 

 

Regionaalse kultuuritegevuse taotlusvoor on avatud 17. maini 

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on taotlusvoor avatud 15. aprillist 17. maini. Taotlusvooru eelarve on 90 000 eurot. Taotlusvooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest. 

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil. 

Toetatakse projekti, mis väärtustab ja hoiab kogukondlikku kultuuritegevust ning laiendab kultuuris osalejate ringi. Samuti loob tingimusi kultuuri identiteedi tugevdamiseks ning kultuuripärandi uurimiseks, kasutamiseks ja arendamiseks. Oodatava mõjuna on kultuurist võimalik paremini osa saada ja kultuuripilt muutub mitmekesisemaks. 

Toetuse andmisega suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub. 

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse. 

Lisainfo SIIT

 

Teisipäeval, 4. mail osales Mare Tamm kohalike omavalitsuste infotunnis digiõpikute teemal. Digiõpikuid on meie koolides kasutatud usinalt just viimasel paaril aastal. Seni on need olnud õpetajatele ja õpilastele tasuta kättesaadavad. Alates sügisest muutuvad digiõpikud aga koolidele tasuliseks. Infotunnis anti ülevaade, millistel tingimustel ja kuidas edaspidi õpikuid soetada saab. 

 

Kolmapäeval, 5. mail osalesid Marika Saar ja Mare Tamm õpisündmusel “Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine”. Elva vald on olnud üks osaline nimetatud pilootprojektis ja esimese omavalitsusena uut korraldust ka rakendanud alates 1.09.2020. Direktorite tagasiside põhjal on muudatus olnud vajalik ja läinud hästi. Õpetaja töötasu käsitletakse tervikuna, vältides varasemalt igakuiste lisatasude maksmist.  

 

Kolmapäeval osales Marika Saar koostööprojekti laste rühi parandamiseks kohtumisel. Tegemist on Elva valla perearstide, kooliõdede, füsioterapeutide ja vallavalitsuse koostöös planeeritava teavituskampaaniaga, et juhtida tähelepanu laste rühi probleemidele. Kampaania on planeeritud sügise alguseks ning praegu toimuvad ettevalmistavad tegevused.  

 

Kolmapäeval osales Mare Tamm ettevõtete ja koolide koostööseminaril Edu ja Tegu. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programm Edu ja Tegu on aastatel 2016–2023 Haridus- ja noorteameti eestvedamisel ellu viidav programm eesmärgiga edendada ettevõtlus- ja karjääriõpet ning ettevõtlikku hoiakut koolides. Õpilane omandab ettevõtlus- ja karjääriõppe praktilisi oskusi ja kogemusi oma ideede elluviimiseks nt õpilasfirmas. Kooliajal arendatud ideest ja esmasest ettevõtluskogemusest võib alguse saada mõnigi uus edulugu. Praktiline ettevõtlus- ja karjääriõpe koostöös ettevõtetega aitab noortel teha õigeid erialavalikuid.  

 

Reedel osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri ja spordi töörühma kohtumisel, kus räägiti erinevatest raamatukogude ühiste teenuste arendamisest: e-raamatute laenutusplatvorm ja üle-eestiline raamatute laenutus. Rahvakultuurikeskus andis ülevaate laulu- ja tantsupeo palgatoetuste taotlejatest ja peamistest esinenud probleemidest.  

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Elva vald kutsub avalikule veebiloengule: „Täiskasvanute roll laste väärkohtlemise ennetamisel“ 

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond korraldab 19. mail algusega kell 17 avaliku veebiloengu, mis on suunatud lastevanematele, kuid loengut on kuulama oodatud ka kõik teised.  

Loengul keskendutakse väärkohtlemise ennetamisele huvihariduse ja spordi kontekstis. Loengu ettekande osas räägitakse ennetusest – mis on väärkohtlemine ning milline on täiskasvanute roll piiride seadmisel ennetamaks väärkohtlemist. Peale selle räägime, kuidas saab vanem last toetada, kui selgub, et laps on langenud väärkohtlemise ohvriks. 

Loeng on kõigile tasuta. 

Loeng toimub otseülekandena Elva valla Youtube'i kanalil ning loengu ajal on võimalik esitada oma küsimusi kirjalikult. Samuti on võimalik saata oma küsimused ette, sisestades need SIIA vormile

Loengu ajakava: 

 • Avasõnad, abivallavanem Marika Saar 
 • Lühitutvustus sotsiaal- ja terviseosakonnalt: sotsiaalnõuniku ja lastekaitsespetsialisti kontaktid ja teemad, millega nende poole pöörduda 
 • „Täiskasvanute roll laste väärkohtlemise ennetamisel" – Kai Hallik, Lastemajateenuse peaspetsialist Sotsiaalkindlustusametist (45 min) 
 • Küsimused 

Lisainfo: 
Kertu Kattai, ennetustööspetsialist 
kertu.kattai@elva.ee või tel 53019106 

 

Värske algatus “Harutame lahti” soovib tõsta kooliõpilaste vaimse tervise teadlikkust 

Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus, Sotsiaalministeerium ja Delfi alustavad sel nädalal olulise projektiga, mille eesmärgiks on leevendada koroonakriisist tulenevaid raskusi põhikooli ja keskkooli õpilaste seas. Selleks on avatud veebikeskkond "Harutame lahti!", kus erinevad eksperdid jagavad noortega oma teadmisi vaimse tervise, ärevuse, õppimisprotsessi, motivatsiooni hoidmise ja muudel taolistel teemadel. Infot jagatakse nii online-kohtumiste, podcastide kui ka artiklitena, mis on õpilastele tasuta kättesaadavad. 

"Kuna praegustel keerulistel aegadel on raske eristada teaduspõhist lähenemist inimeste tavateadmisest, siis selle projekti eesmärgiks ongi teadlikkuse tõstmine," kinnitab ettevõtmise üks algatajatest, psühholoogiatudeng Karin Lillemaa. "Teadlikkuse tõstmine vaimse tervise teemadel, enesejuhtimise oskused ja võimalus noortel omavahel suhelda ning teemasid reflekteerida, arutada." 

Aasta jooksul kogeb vaimse tervise probleeme hinnanguliselt iga viies inimene, kogu elu jooksul aga lausa iga teine inimene maailmas. 13-18-aastaste noorukite aju eessagar alles areneb ning seetõttu ei ole enda tegevuse ja tunnete reguleerimine, jälgimine, järelduste tegemine ja tagajärgedega arvestamine veel täiskasvanu tasemel. See selgitab vajadust just noorte hulgas praegusel hetkel teadlikkust tõsta, et neil oleks kergem koroonast tulenevate lisapingete ja muutlike olukordadega hakkama saada. 

Noortelt noortele programmis "Harutame lahti" tõstetaksegi nendes aspektides teadlikkust - kuidas paremini reguleerida oma emotsioone, kuidas ärevuse ja pingetega toime tulla, aga samas ka normaliseerida noore jaoks nende arenguga toimuvaid muutusi, sest see on oluline aspekt, mida noortele on tarvis - mõistmine, aktsepteerimine ja normaliseerimine. 

Projekt on jagatud kaheksaks teemaks, täpsem informatsioon ja registeerimine toimub veebilehel delfi.ee/noor. Noorte heaolu tõstmiseks toimuvad ühe kuu vältel kaks korda nädalas online-kohtumised, lisaks saab kuulata teemakohaseid podcaste ning lugeda artikleid. Kõik materjalid ning kohtumised on õpilastele tasuta. 

Esimene zoom'i kohtumine leidis aset 6. mail teemal "Õppimine ja emotsioonid", mille korraldas Elina Malleus-Kotšegarov ning kus arutleti, kas ja kuidas on emotsioonid õppimisega seotud ning võivad mõjutada meie õpitulemusi ja kuivõrd on õppimisega seotud emotsioonid muudetavad. Järgmised teemad on vaimse tervise stigmad ehk kuidas nendest rääkida ning stress ja ärevus. Peale selle saavad noored ka ise veebilehel võimalike teemade osas oma soovitusi ning ettepanekuid jagada. 

Projekti eestvedajad on Eesti psühholoogiaüliõpilaste ühendus, Sotsiaalministeerium ning Delfi, mentori rollis on Eesti koolipsühholoogide ühing. 

 

Neljapäeval, 6. mail osales Laura Kuusk koolitusel “ Töö lastega perega, kus esineb lähisuhtevägivalda”. 

Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Ligi 30% perevägivallakuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Esineb kahte vägivalla liiki: 

 1. Süstemaatiline vägivald, mis on pidev ning aja jooksul muutub tõsisemaks. 
 1. Situatsiooniline vägivald, mis toimub teatud situatsioonides(lahkuminek, alkoholi tarbimine jne.) 

Perevägivald on üks varjatumaid vägivaldu, sest esineb peamiselt kodus varjatult.  Tihti arvatakse, et perevägivallal ei ole lapsele mõju kui ta on seda ainult pealt näinud, eelkõige mõeldakse väikeseid lapsi. On välja selgitatud, et mida noorem on laps ja mida kauem on trauma kestnud, seda suurem on kahjustus. 

Praeguste seaduste kohaselt on karistatav vaid füüsiline ja seksuaalne vägivald, kuid emotsionaalne vägivald võib olla samuti väga raske ning vaimseid kahjustusi tekitav.  

Kui oled langenud kuriteo ohvriks või kogenud vägivalda siis on alati võimalik pöörduda ohvriabisse. Ohvriabis on võimalik saada nõustamist ja tuge.  

 

Kolmapäeval, 5. mail toimus Elva vallavalitsuse ja Sotsiaalkindlustusameti KOV nõustamisüksuse kohtumine, kus arutati edasist koostööd vallavalitsuse strateegilises nõustamises täiskasvanutele suunatud sotsiaalteenuste osas. Nõustamise perioodi lõpp on planeeritud juulikuuks.  

 

Reedel osales Marika Saar erivajadustega laste reformi KOV töögrupi kohtumisel. Kogu reformi eesmärk on lahendada erivajadustega laste teenuste ja abistamistega seotud kitsaskohti täpsustades muuhulgas KOVI kui juhtumikorraldaja rolli, uuendades lastekaitse tööprotsesse,  hinnata sekkumiste terviklikku mõju, välja töötada teenusstandardid, suunata lisatähelepanu lapse erivajaduse märkamiseks ning suunata lisatuge alusharidusse, uute tugimeetmete väljaarendamine kompleksprobleemidega lastele, abivajaduse hindamise koondamine, puude raskusastme hindamise ühetaolise metoodika väljatöötamine ja uue lastekaitsealase järelevalvemudeli väljatöötamine ja rakendamine. Töögrupp jätkab kohtumisi juunis.  

 

VALLAMAJANDUS

3. mail kohtusid vallavalitsuse esindajad, AS Emajõe Veevärk ning Verevi järve uuringu koostajad arutamaks, küsimusi seoses Elva reoveepuhasti ning Verevi järve uuringutega.
Seoses Verevi järve aastase väliskoormuse ja ainebilansi uuringuga vaadati täpsemalt üle Elva reoveepuhasti vooluhulkade mahud. Edasiste võrdlusandmetega ja saadud tulemustega suhtlevad AS Emajõe Veevärk ja uuringu koostajad edasi. 

 

KESKKOND

Rehvide kogumisest Elva vallas

Elva vallas on võimalik vanad autorehvid üle anda ainult Elva linnas asuvasse jäätmejaama aadressiga Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). Palume vallakodanikel rehve mitte viia Rõngu, Puhja ja Rannus asuvatesse jäätmepunktidesse.
Rehve võetakse eraisikutelt vastu kaheksa tükki korraga. Eraisikud, kes soovivad üle anda suuremaid koguseid või veoki- ja erirehve saavad rehve üle anda ainult rehviringluse poolt väljastatud saatekirja alusel. Sel viisil saavad rehve üle anda ka kõik ettevõtted ja organisatsioonid. Saatekirja on võimalik täita siin: https://www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused.
Peale selle on võimalik rehve ära anda MTÜ Rehviringluse kaudu. Kogumispunktid leiate: rehviringlus.ee.
Lisaküsimuste korral palume pöörduda Elva valla keskkonnaspetsialisti Margit Berg-Jürgensi poole telefonil 5305 2500.

 

Mida teha kevadise koristuse käigus tekkivate jäätmetega? 

Tuletame meelde, et lõkke tegemine tiheasustusaladel on keelatud ning toome välja võimalused, mida kodus tekkivate jäätmetega peale hakata. 

Prügi põletamine koduaedades on päevakajaline just kevadel, kui võetakse ette suurpuhastus kodus ja aias. Aiamaal peenraid korrastades või viljapuid lõigates tekib aiaprügi, mida soovitakse lõkkes põletada. 

Kuigi aiaprügist vabanemisel tundub põletamine kõige lihtsam viis, on lõkke tegemine Elva valla tiheasustusaladel * keelatud! Antud nõue tuleneb Elva vallas Elva vallavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirjast § 6.lg 1, mis sätestab, et jäätmete, sealhulgas haljastusprahi põletamine on keelatud, kui selleks ei ole Keskkonnaameti poolt väljastatud vastavat luba. 

Haljastusjäätmeid tasub komposteerida 

Haljastusjäätmete (lehed, taimejäänused ja oksad) tekkimisel on soovituslik need komposteerida. Oksad saab viia Elva linna Kirde 6 katlamaja kinnistu taha garaažide juurde okste kogumise platsile (kindlasti mitte viia katlamaja hoovi!). NB! Platsile viia ainult puitunud oksi, mis ei sisalda naelu. Ehitusprahti ja haljastusjäätmeid sinna viia ei tohi! 

Jäätmehoolduseeskiri reguleerib jäätmehoolduse korraldust Elva valla haldusterritooriumil. Eeskirja alusel pakub Elva vallas korraldatud jäätmeveo teenust AS Eesti Keskkonnateenused. Kinnistu omanikud on kohustatud kinnistul tekkivad olmejäätmed üle andma veopäeval AS Eesti Keskkonnateenustele. Nii haljastusjäätmeid kui ka mistahes muid olmejäätmeid ja ohtlikke jäätmeid on keelatud lõkkes põletada. 

Jäätmete põletamine kahjustab tervist

Pea meeles, et jäätmete põletamisel kahjustad enda ja naabrite tervist, seetõttu on see ka seadusega keelatud. Jäätmeid ei tohi lõkkes põletada, sest põletamisel tekkinud toksilised ained ei saasta mitte ainult õhku, vaid ladestuvad maapinnale, kandudes sealt edasi põhjavette. Jäätmeid põletades paiskuvad mügised ained õhku ja me hingame neid ise sisse, samad ained langevad aias kasvavatele taimedele ning jõuavad meie kehasse aiasaadustega, näiteks marjade või köögiviljadega. Hajaasustusega piirkondades ** on lõkke tegemine lubatud, kuid ka siis ära pane kunagi lõkkesse midagi muud peale kuivade okste, immutamata puidu või kiletamata papi ja paberi. 

Prügi põletamisega kaasnevad müüdid on visad kaduma. Sageli arvatakse, et kui vanasti põletati prügi ahjus ja lõkkes, siis järelikult võib seda teha ka nüüd. Aastate jooksul on jäätmed muutunud: kui mõnikümmend aastat tagasi pakiti toiduained paberisse ja klaastaarasse, siis praegu kasutatakse valdavalt plastpakendeid. Samuti on kasvanud jäätmete hulk, sest tarbimine on muutunud ja suurenenud. 

Kõige lihtsam viis jäätmetest vabaneda on need liigiti sortida: paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemeid, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda jäätmejaama. 

Kuhu jäätmed viia? 

Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee. Elva vallas olevate võimaluste kohta saab uurida ka omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast või valla kodulehelt, SIIT

Kas teadsid, et... 

 • jäätmete koostises on aineid, mis lõkkes põletades vabanevad keskkonda ning võivad tuulega kanduda oma koduaiast kaugemalegi. Plastide mittetäielikul põlemisel paiskub õhku mürgikokteil, mis sisaldab mh vähki tekitavaid ühendeid. Näiteks tekivad nii dioksiinid, mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on suuteline tekitama – ja seda just kodusel jäätmepõletusel. 
 • Dioksiinid on silmale nähtamatud ja nende mõju inimese tervisele ei avaldu kohe. Sageli võib minna aastaid, enne kui haigusnähud ilmnevad. Mõnel juhul võivad mõjud avalduda alles järglastel. Kõige rohkem tekib dioksiini plastmassi, kilekottide, rehvide, töödeldud puidu ja paberi ning muu taolise põlemisel. Need on pika toimega mürkained, mis sadestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, neid süües jõuavad mürgised ained meie organismi. 

Jäätmekäitlusalaste küsimuste korral pöördu Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole telefonil 5305 2500. 

*tiheasustusala – Elva valla asustusüksused Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik, Rannu alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Ulila alevik 

** hajaasustusala- on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel või neid ei ole üldse. Hajaasustusalaks on valdav osa Eesti külade territooriumist, sealhulgas põllu- ja metsalad ning loodusliku ilmega alad. 

 

Alanud looduskaitsekuul on tähelepanu looduskultuuril 

Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet kutsuvad 9. mail alanud looduskaitsekuul osa saama meie looduskultuurist ning mõtisklema selle üle, kuidas on loodus ja kultuur omavahel seotud. Looduskaitsekuul saab osaleda matkadel, fotokonkursil ning kuu lõpus tähistatakse Eesti vanima rahvuspargi, Lahemaa, 50. sünnipäeva. Keskkonnaministeerium kuulutas välja Eerik Kumari looduskaitsepreemia saaja ning looduskaitse hõbemärkide laureaadid. 

"Eestlasi on kutsutud küll metsa-, küll mererahvaks. Paljudel meist on hingele armas koht looduses, neid kohti külastades ja austusega koheldes kannamegi endas looduskultuuri," ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder looduskaitsekuule mõeldes. " Terve mai ja tükike juunitki on täis erinevaid harivaid ja põnevaid üritusi, mis meie kõigi maailmapilti veelgi avardavad. Kõige selle keskmes on juubelit tähistav Lahemaa rahvuspark." 

Tänavuse looduskaitsekuu tunnusmõte on "looduskultuur ühendab". Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Leelo Kukk selgitas, et sellega on soov meelde tuletada, et meie kultuur ja loodus on ühe mündi kaks külge. "See hoiab ja ühendab meid. Ja meie peame neid mõlemaid hoidma. Meie kultuuripärand on kujunenud mitmete inimpõlvede kestel mõjutatuna just paikkonna looduslikest oludest," rääkis Leelo Kukk.    

Ilmestamiseks, kui erinevad ja samas ka sarnased me oleme, valmis Keskkonnaametil looduskaitsekuu plakat. Sellel on kujutatud meie kultuuripärandile ja loodusele iseloomulikke sümboleid Eesti kaardil ning suitsupääsukese laulu üleskirjutust eri paigus. Meie rahvuslind laulab igas paigas sama laulu, ometi on eri kihelkondades Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatud regilaulu sõnad nii erinevad. Nõnda laulab pääsuke pesa ehitamisest Vilsandil, särgi õmblemisest Karulas ning pükste pesust Alutaguse kandis. 

Looduskaitsekuu matkad algavad koostöös loodusturismi ettevõtjatega juba sel nädalal ja toimuvad Eesti eri paigus kuni looduskaitsekuu lõpuni. Keskkonnaameti matkadel 22. ja 23. mail oodatakse huvilisi rahvusparkidesse ja Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialale Hiiumaale. Kõikidele matkadele on vajalik eelnevalt registreeruda, sest kohtade arv on piiratud ning järgida tuleb COVID-19 piirangutest tulenevaid reegleid.   

Looduskaitsekuul kuulutatakse välja pärandniitude jäädvustamise fotovõistlus "Elu on lill - pärand niidul", millega kutsume märkama, jäädvustama ja jagama Eesti looduse elurikkust. Fotokonkurss kestab septembri lõpuni.   

Maikuu lõppu ja juuni algusesse jääb Lahemaa rahvuspargi 50. sünnipäeva tähistamine. Lahemaa ootab külalisi 29. mail, kui juubelipidustused jõuavad rahvuspargi küladesse. Ilmub raamat "Väärtuslik Lahemaa" ning 31. mail ja 1. juunil toimub Palmses Lahemaa rahvuspargile pühendatud teaduskonverents, mida saab jälgida ka veebiülekande vahendusel.  

Tutvu looduskaitsekuu sündmustega Keskkonnaameti kodulehel

Lisateave: 

Tõnis Mölder 

Keskkonnaminister 

626 2803 
tonis.molder@envir.ee

Leelo Kukk 

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas 
5559 7705 
leelo.kukk@keskkonnaamet.ee

 

ARENDUSVALDKOND

5. mail osalesid Mikk Järv ja Jaanika Saar Rämsi küla kaasava eelarve investeeringute kohtumisel, kus täpsustati investeeringu objektide täpsemad detailid. Hange läheb ülesse lähiajal. 

 

 

JUHTIMINE

Elva vallavalitsus tutvustab valla Facebookis oma ametnikke

Elva vallavalitsus tutvustab oma Facebooki lehel lühikeste videoklippide kaudu ametnikke, et oleks kergem aru saada, kes vallaelanikke, koostööpartnereid jt erinevate küsimuste ja murede korral abistavad. 

Seekordse video kaudu saab lähemalt tuttavaks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tammega. 

Mare tööülesanded hõlmavad endas haridus- ja kultuuriosakonna töö juhtimist ja korraldamist, hallatavate asutuste nõustamist ning nende tegevuste kontrolli ja koostööd, valla valdkondlike poliitikate väljatöötamist jpm. 

Oma töö sisu tutvustab Mare Tamm lühidalt videos, mille leiate SIIT

Mare Tamme poole võib haridus- ja kultuuriteemadel pöörduda julgelt helistades 5622 0169 või kirjutades mare.tamm@elva.ee

Elva vallavalitsuse kõikide töötajate kontaktid ja töövaldkonna kirjeldused leiate valla kodulehelt: www.elva.ee/kontaktid

Tutvustame Elva vallavalitsuse sotsiaalmeedias järgemööda ametnikke, nii et soovitame kindlasti valla Facebooki jälgida. 

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

 

Elva valla eelarve täitmist saab nüüd jälgida interaktiivselt 

Alates 6. maist on kõikidel võimalik jälgida Elva valla eelarve täitmist interaktiivse rakenduse kaudu.  

Interaktiivses vaates saab eelarve täitmist vaadata koondvaates, võtta eraldi lahti põhitegevuse tulud ja kulud ning tutvuda investeerimistegevusega. Samuti on võimalik tutvuda reservfondi kasutamise andmetega. Andmed uuenevad igal pühapäeval. 

Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et eelarve interaktiivse avaliku vaate kuvamine annab kõikidele huvilistele võimaluse olla valla finantsandmetega kursis. "Seesugune lahendus on oluline selleks, et elanikud saaksid ise jälgida valla eelarve täitmist, tutvuda tulude ja kuludega ning esitada vajadusel ka vallavalitsusele sel teemal lisaküsimusi." 

Elva vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepa sõnul on oluline, et inimesed saaksid tutvuda ja olla rohkem kursis sellega, millest valla eelarve koosneb ja missugused on konkreetsel aastal eelarvelised prioriteedid. "See aitab ehk luua ka selgemat pilti sellest, missuguseid valdkondi ja piirkondi arendatakse ning mis mahus need tegevused toimuvad," lisas Rõivassepp. 

Kuigi vallavalitsus jagab jooksvalt infot oluliste investeeringute või arengute kohta, annab interaktiivne eelarve võimaluse end jooksvalt kursis hoida. 

Kertu Vuks lisas, et eelarve sel viisil kuvamine läheb kokku ka valla arengukavas olevate eesmärkidega olla kaasav, avatud, nutikas ja säästlik. "Soovime, et interaktiivne vaade aitaks suuremas plaanis lihtsustada eelarvest arusaamist, mis annab seeläbi ka võimaluse eelarve või arengukava teemadel elanikel paremini kaasa rääkida." 

Elva valla eelarve täitmist saab vaadata: www.elva.ee/eelarve   

 

VARIA

Tartumaa piirkonnapolitsei jagab nõu, kuidas mitte lasta end kelmidel petta 

Internetis toime pandavate kelmuste hulk on viimaste aastate jooksul oluliselt kasvanud. Kui mõned aastad tagasi jõudsid meie lauale juhtumid, kus inimestele helistati ja väideti, et nende viga saanud lähedase päästmiseks on kiirelt raha vaja, siis nüüd on kelmid leidnud uued viisid inimestelt raha välja petta. Kelmid otsivad uusi kannatanuid üldiselt telefonitsi, tehes inimestele enamasti venekeelseid kõnesid. Näiteks on kõige uuem skeem seotud end pangatöötajana tutvustavate kelmidega.  

Investeerimiskelmused 

Üle terve eesti on esinenud juhtumeid, kus inimesed on pöördunud politsei poole, et nende meiliaadressile on tulnud ahvatlev pakkumine suure rahasumma teenimiseks. Inimesed on talitanud kirja teel saadud juhiste järgi, kandnud raha kättesaamiseks korduvalt üle erinevaid summasid, kuid tänaseni pole suurt rahasummat keegi neist oma kontol näinud.  

Kelmid petavad inimestelt raha välja ka nii, et inimesed leiavad esmalt internetist tõena tunduva investeerimispakkumise. Inimene jätab oma kontaktandmed ja temaga võetakse ühendust. Peale oma kontaktandmete sisestamist internetikeskkonda, kontakteerutakse inimesega, meelitatakse investeerima ja palutakse kanda veebiplatvormidele raha. Kui ühel hetkel aru saadakse, et sellelt olematult veebiplatvormilt raha välja võtta pole võimalik ja on langetud pettuse ohvriks, on kahjuks sageli raha tagasisaamise tõenäosus juba väga väike. Selliselt tegutsevad kelmid loovad inimesele eksliku mulje, et saada ligipääs tema arvutile, andmetele ja pangakontole ning seejärel sealt raha omale saada. Sageli soovitakse, et inimene tuvastaks end Smart-ID vahendusel või mõnel muul viisil ja samal ajal logib kelm selle abil inimese pangakontole sisse. Tasub alati meeles pidada, et pangatöötajad ei palu inimesel telefoni teel oma andmeid väljastada ning paroolide või koodide küsimine peaks tegema kõik inimesed väga-väga ettevaatlikuks. Juhul kui saate sellise kõne, kus soovitakse teie panga PIN-koode, Smart-ID koode või mõnda muud panga parooli, siis katkestage kõne ja võtke ise pangaga ühendust. Samuti logige oma kontole sisse ja veenduge, et kõik oleks korras ja kelmid ei ole teie kontole ligi pääsenud. Enne igasugust investeerimist soovitan teha põhjalikku eeltööd ja uurida, kuhu raha paigutada soovite.  

Välja petetud raha liigub kiirelt mitmete ülekannetega välismaale ja seda sealt tagasi saada on paraku vähetõenäoline. Raha tagasi saada võib olla võimalik juhul, kui inimene kohe aru saab, et ta on petta saanud ja teavitab sellest oma panka ja ka politseid. Kui inimene saab kiiresti pettusest aru, siis on olemas võimalus, et raha ei ole veel erinevate kontode vahel välismaale liikunud. 

Pangakelmused

Erinevad meediakanalid on kajastanud veel ühte skeemi kelmide poolt. Nimelt on hakanud juba eelmise aasta suvest inimestele tulema venekeelsed kõned inimestelt, kes esitlevad end SEB panga või Swedbanki töötajana. Esitlevad end panga turvaspetsialistina ja püüavad jätta muljet, et tahavad aidata inimesel kaitsta kontol olevat raha. Inimesele öeldakse, et kontol toimuvad mingid imelikud tehingud või siis keegi tahab kontole sisse häkkida ja pakutakse lisakaitset ja palutakse öelda panga kasutajatunnus ning sisestada PIN-koode. Sisestades oma PIN-koodid, kinnitab inimene sisselogimise ja raha kantakse automaatselt üle võõrale kontole ning jällegi liigub raha kiiresti erinevatele välisriigi kontodele. 

Kui Teile helistab keegi võõras või saadab e-kirja ja teeb pakkumise, mis tundub liiga ilus, siis enne raha paigutamise otsuse tegemist mõelge kindlasti läbi, kas tehtud pakkumine võib tõesti olla tõsiseltvõetav või proovitakse teid tüssata. Arutage võimalik investeerimisvõimalus läbi ka oma lähedaste ja sõpradega. 

Kui tekib väiksemgi kahtlus, et tegu võib olla pettusega, andke sellest teada nii politseile kui ka oma tuttavatele-sõpradele. Mida suurem hulk inimestest kogukonnast kuuleb, et sellised kelmid tegutsevad, seda rohkem osatakse ennast kaitsta ja ära tunda erinevaid skeeme, mida kelmid välja mõtlevad.  

Jälgi oma vara hoidmiseks lihtsaid nõuandeid:

 • Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis suhtu sellesse ettevaatlikult. 
 • Ära edasta võõrastele andmeid oma ID-kaardist, PIN-koodidest, infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid krediitkaardist jms. 
 • Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud konkreetse ettevõtte tausta. 
 • Ära lae tundmatu inimese palvel oma arvutisse programme, mis lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või AnyDesk. 
 • Kui saad panga nimel kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe ja anna sellisest kõnest teada kas oma pangale või PPA infoliinile 612 3000. 
 • Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse. 

 

Uued ajad 50+ vanuses inimeste COVID-19 vaktsineerimiseks lisanduvad digiregistratuuri iga päev 

Sellest nädalast on COVID-19 vastane kaitsesüstimine avatud inimestele vanuses 50 eluaastat ja enam ning riskirühmadele. Täna hommikul oli digiregistratuuris www.digiregistratuur.ee saadaval 1692 vaba aega üle Eesti.  

Kokku on alates esmaspäevast, mil uuele vanuserühmale digiregistratuuris vaktsineerimisaja broneerimise võimalus avanes, seda kasutanud üle 14 600 inimese. 

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul lisandub uusi aegu vaktsineerimiseks jooksvalt vastavalt sellele, kuidas saabuvad vaktsiinid tervishoiuasutustesse. „On piirkondi, näiteks Tallinn ja Harjumaa, kus kipuvad vabad ajad kiiremini otsa saama, kuna siin on soovijaid väga palju. Mõnes maakonnas on aga vabu aegu peaaegu pidevalt saada. Kui hetkel sobivas kohas vabu aegu ei ole, siis soovitan hiljem uuesti digiregistratuurist vaadata," ütles Seer. 

Seer soovitab vaktsineerimise sihtrühma kuuluvatel inimestel kindlasti praegu võimalust kasutada, sest lähinädalatel avaneb vaktsineerimine laiematele sihtrühmadele ja siis võib tekkida taas olukord, kus soovijaid on oluliselt rohkem kui vaktsiine.  

„Registreerides näeb inimene ka seda, millise vaktsiiniga kaitsesüst tehakse. Kõik pakutavad vaktsiinid on sobivad alates 50. eluaastast, need on tõhusad ja annavad viiruse vastu kaitse. Väga on oodatud on ka need inimesed, kes on varem neile pakutud vaktsiinist loobunud ja ümber mõelnud," lisas ta. 

Lisaks digiregistratuurile on kaitsesüsti saamiseks võimalik aeg broneerida ka tervishoiuasutuste registratuuride telefoninumbril. Veebilehele https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ on loodud kaardirakendus, kus igaüks saab vaadata endale lähimaid tervishoiuasutusi, kus on hetkel võimalik end vaktsineerida. Kaardil asutuse nimele klikkides näeb asutuse kontakte ja seda, millise vaktsiiniga seal vaktsineeritakse. 

Jätkuvalt kutsuvad vaktsineerima ka perearstid. Perearstid jätkavad riskirühmade vaktsineerimisega, et kaitse oleks tagatud kõigile neile, keda ohustab võimalik haiguse raske kulg. Riskirühmade patsientidel, kellega ei ole veel perearstikeskusest ühendust võetud, palutakse endast ise oma perearstile märku anda, kuna patsientide kontaktandmed võivad olla muutunud. 

Tänahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe vaktsiinidoosiga COVID-19 vastu kaitstud 362 866 inimest. Vaktsineerimiskuur on lõpetatud 147 501 inimesel. Kõigist täiskasvanutest on vaktsineeritud 34% ning üle 70-aastastest 63%. Kokku on Eestis praeguseks tehtud üle 510 000 kaitsesüsti.  

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist. Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee. Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee või helistades raviasutuse registratuuri. 

 

Elroni Ida- ja Kagusuuna sõiduplaan 15.05.-02.06.2021

Seoses remonttöödega on alates 15. maist muudatusi Tartu ja Valga liinide sõiduplaanides. Teisipäeviti, neljapäeviti ning laupäeviti on Jõgeva ja Tartu vahel kolm reisi asendatud bussidega.
 
Ajutised sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt:

Idasuund (E,K,R,P) https://elron.ee/sites/default/files/2021-04/Idasuund%2015.05-2.06%20EKRP.pdf

Idasuund (T,N,L) https://elron.ee/sites/default/files/2021-04/Idasuund%2015.05-2.06%20TNL.pdf

Kagusuund (E,K,R,P) https://elron.ee/sites/default/files/2021-04/KAGUSUUND_al%2015.05%20EKRP.pdf

Kagusuund (T,N,L) https://elron.ee/sites/default/files/2021-04/KAGUSUUND_al%2015.05%20TNL.pdf

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.04.–02.05.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.04.–02.05.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Ootame kandidaate Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustustele

Elva vallavalitsus ootab kandidaate noortevaldkonna tunnustustele Aasta noor (kuni 31. maini) ja Õpilaste aasta haridustegu (kuni 20. maini).
Aasta noore aunimetus antakse 7–26aastasele noorele, kes on oma tegevusega silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas Elva vallas.
Õpilaste aasta haridustegu on tunnustus teole, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust. Õpilaste aasta haridusteo tunnustuse saamiseks peavad õpilased õppima Elva valla koolis.
Tunnustuste kandidaate saab esitada igaüks SIIN.
Tunnustused antakse üle juunis Elva valla 100 noore tegija tunnustusüritusel.
Loe statuuti SIIT.
Lisaküsimuste korral palume julgelt pöörduda:
Auli Mäesalu, haridusspetsialist
auli.maesalu@elva.ee või tel 58864201

 

Tartu 2024 kutsub 27. mail Kultuurikompassi foorumile “Kuidas rääkida oma lugu” 

27. mail kell 14–17 toimub Kultuurikompassi foorum "Kuidas rääkida oma lugu?", kus lugude rääkimise tippekspertid jagavad teadmisi ja kogemusi, kuidas luua lummav, eristuv narratiiv ning elamuste kaudu enda lugu rääkida. Fookuses on Lõuna-Eesti elamused ja lood, mis asetatakse nii Eesti kui rahvusvahelisse konteksti. 

Kultuurikompassi peakorraldaja Heigo Teder kommenteerib: "Eduka sündmuse loomisel ja elluviimisel on selge sõnumi ja publikut köitva info jagamine vajalik oskus. See, et me ise teame, kuivõrd head sündmust me parasjagu loome, on väga hea. Kuid sellest veelgi parem on, et seda teaksid ka kõik teised!" Teder lisab: "Meil on väga hea meel, et lugude jutustamise tõelised meistrid avavad oma teadmiste laekad hiliskevadisel Kultuurikompassil ning jagavad oma kogemusi veebi vahendusel huvilistega. Vaid üheskoos oma lugusid jagades saame ennast, oma korraldatavaid sündmusi ja Lõuna-Eesti kogukonda Euroopa kultuurikaardil veelgi nähtavamaks muuta." 

Lugude jutustamine (storytelling) on üks mõjusamaid viise, mille abil kütkestavaid emotsioone luues külalisi ja publikut ennast kuulama panna. Lood tekitavad emotsioone ja viimased mõjutavad inimesi, kes mõistavad tänu intrigeerivatele lugudele paremini sündmust, programmi või organisatsiooni olemust. 

Haaratud kuulajad mõistavad tänu lugudele olulisi väärtushinnanguid ja lasevad end sündmusel, teenusel ja mõtteviisil kaasa haarata. Kultuurikompassi programm võtab arvesse ka laiema tasandi, millest lähtuvalt "räägivad lugusid" inimeste suhtumine, väärtushinnangud ja argipraktikad. 

Foorum läheb eetrisse Võru maakonnast, Suure Munamäe jalamil asuvast Suure Muna kohvikust. Arutelu juhid on Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ja SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist Kristi Vals. Kogemusi jagavad kultuuriminister Anneli Ott, Heili Klandorf-Järvsoo (EAS), Eda Veeroja (Mooska suitsusaunatalu), Siret Campbell (Drakadeemia), Margus Timmo (Setomaa liit), Edina Csüllög (FUFF), Aigi Young ja Kadri Moppel (KYLAS). 

Sündmus kantakse üle Võru maakonnast aadressil www.tartu2024.ee ja toimub eesti keeles. 

Palume registreeruda SIIN 

 

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid ja õppijasõbralikke tööandjaid 

Kutsume üles kuni 30. maini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja. 

Eesti täiskasvanud koolitajate assotsiatsioon ootab kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi, kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. 

Konkurss annab võimaluse tõsta esile õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja  kogukondlike õppimist soosivaid tegusid. Eelmisel aastal esitati Tartu maakonnas 26 kandidaati. Mõelge ehk on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi. 

Tunnustamiskonkursiga soovime lisaks tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed. 

Konkursi raames otsitakse ja tunnustatakse ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil. 

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovitakse esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse. 

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna haridustöötajate tänusündmusel 30. septembril. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 6. – 15. oktoobrini juba 24. korda ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.  

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant. 

Kandidaate saab esitada 30. maini 2021 aadressil: www.andras.ee/tunnustamine

 

16–29aastaseid noori oodatakse virtuaalmessile "Suveks tööle"

4.–5. mail toimub 16–29aastastele noortele mõeldud virtuaalmess "Suveks tööle", kust leiab peale tööpakkumiste ka töövarjutamise, vabatahtliku töö ja praktika võimalusi. 

Kohal on Eesti töötukassa karjäärispetsialistid, kes pakuvad karjäärinõustamist, töö- ja koolivestluse simulatsioone ning töötube erinevatel teemadel. Messil pakume üle 20 erineva töötoa ning kokku üle 100 karjäärinõustamise ning töö-ja koolivestluse simulatsiooni aja. 

Registreerumine nendele on juba avatud siin:  

Karjäärinõustamine

Töö- ja koolivestluse simulatsioonid

Töötoad

Kuna ka sel aastal võib noortel olla keerulisem leida suveks sobivaid töötamise võimalusi, siis vahendame virtuaalmessil erinevaid variante töö ja töömaailma kogemuste saamiseks. Kõik need pakkumised muutuvad nähtavaks virtuaalmessi avapäeval 4. mai hommikul.     

Messil osalemine on tasuta ja toimub OnlineExpo messikeskkonnas. Külastada saab ettevõtete ja asutuste virtuaalseid bokse ning uurida, küsida ja kandideerida. Eelmisel aastal väisas messi üle 15 000 külastaja.   

 

Lasteaed Murumuna otsib oma meeskonda lasteaiaõpetajat ja eripedagoogi 

Elva lasteaed Murumuna otsib oma tegusasse, loomevabadust, innovaatilisust, rõõmsameelsust ja toetahtelisust hindavasse kollektiivi eripedagoogi ja lasteaiaõpetajat. 

Oluline info kandideerimise kohta: 

 • tööd pakutakse lasteaiaõpetajale ja eripedagoogile; 
 • kandideerimise tähtaeg on 9. mai 2021; 
 • peale elulookirjeldusel tuleb saata ka avaldus, motivatsioonikiri ning haridust tõendavad dokumendid; 
 • tööle asumise aeg on kokkuleppel. 

Lisainfo telefoni 5646 4653 või e-aadressil murumuna@elva.ee

 

SOTSIAAL JA TERVIS

Oodatakse vaktsineerima kõiki 50+ vanuses inimesi 

Esmaspäevast, 3. maist oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki 50-aastaseid või veel sel aastal 50-aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed sõltumata vanusest. Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digiregistratuur.ee, helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri. 

„Maikuu jooksul avame vaktsineerimise võimaluse järk-järgult kõigile soovijatele. Oluliselt kasvanud vaktsiinitarned võimaldavad alustada uuest nädalast vähemalt 50-aastaste kaitsesüstimist ning mai teises pooles avada võimaluse juba ka 16-49-aastastele," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Vaktsineerimine päästab elusid, vähendab haiglaravi koormust ning võimaldab järk-järgult piiranguid leevendada, ühiskonda avada ja tavapärasema elukorralduse juurde naasta. Seetõttu on väga oluline, et igaüks meist vaktsineerimise võimalust kasutaks." 

Endiselt oodatakse vaktsineerima ka kõiki vähemalt 16-aastaseid COVID-19 riskirühma kuuluvaid inimesi. Riskirühma kuulumise kohta saab inimene infot oma perearstilt või patsiendiportaalis digilugu.ee avalehel jaotuses Minu andmed. Haigekassa koostas riskirühma kuuluvate inimeste nimekirjad jaanuari alguse seisuga ning nendele inimestele on digiregistratuuris vaktsineerimisaja broneerimise võimalus samuti avatud.  

„Vaktsineerimise maraton on jõudnud ühe olulise tähiseni: suurem osa riskirühmadesse kuuluvatest inimestest on praeguseks vaktsineerimise võimaluse saanud. Seetõttu on vaktsineeritavate sihtrühmadega edasiliikumine igati tervitatav," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi. „Riikliku vaktsineerimiskava peamine eesmärk oli vaktsineerida esmalt eakad ja krooniliste haigustega inimesed, et kaitsta ühiskonna kõige haavatavamat osa. Riskirühmade vaktsineerimisel on endiselt võtmeroll perearstikeskustel, sest perearstidel on terviklik ülevaade nimistusse kuuluvate inimeste terviseseisundist ning usalduslik suhe patsientidega." 

Perearstid kutsuvad üles kõiki riskirühma kuuluvaid inimesi, kellega ei ole perearstikeskuse poolt veel ühendust võetud, endast ise perearstikeskusele teada andma, kuna patsientide kontaktandmed võivad olla muutunud. 

Vaktsineerimisele registreerumiseks palume kasutada üleriigilist digiregistratuuri.   

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta: www.vaktsineeri.ee Korduma kippuvad küsimused COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis

Infot selle kohta, kuidas toimub vaktsineerimine perearstikeskustes, leiate perearstide seltsi kodulehel aadressil www.perearstiselts.ee ja oma perearstikeskuse kodulehelt. 

Kuidas broneerida vaktsineerimisaega: 

 • Vaktsineerimine on avatud kõikidele 50-aastastele ja vanematele ning sel aastal 50-aastaseks  saavatele inimestele.  
 • Lisaks on vaktsineerimine avatud kõikidele vähemalt 16-aastastele riskirühma kuuluvatele inimestele.  
 • Kontrolli, kas kuulud riskirühma patsiendiportaalist digilugu.ee  
 • Vaktsineerimisaja saad digiregistratuuri kaudu, kuhu vaktsineerimisaegu lisatakse vastavalt riiki saabuvatele vaktsiinikogustele või helistades haigla või vaktsineeriva eratervishoiuasutuse registratuuri. NB! riskirühma kuuluvatel inimestel on võimalik vaktsineerimiseks aeg broneerida nii perearstikeskusesse kui ka mõnda teise tervishoiuasutusse. Täpsemaid võimalusi näete aadressil digilugu.ee 
 • Digiregistratuuris aja broneerimist juhendavad ka vabatahtlikud telefonil 6003 033, kõnesid võetakse vastu iga päev kell 10-14. 

VALLAMAJANDUS

Annikoru külla rajatakse uus mobiilsidemast

Sideoperaator Elisa Eesti AS rajab Annikoru külla Masti kinnistule uue mobiilside masti kõrgusega 99 meetrit. Praegu toimub ehitusloa menetlus, suure tõenäosusega alustatakse ehitust sel aastal. 

Projekti seletuskirjas on kirjas, et masti projekti koostamisel on aluseks võetud tehases tüüplahendusena valmistatav, h=99 m vantidega toestatav ja kolmnurkse ristlõikega sõrestikmast. 

Peale masti rajamise tehakse ka Transpordiameti nõuetele vastav mahasõit ning vajalikud elektri-ja sideliinide ehitustööd. 

Vaata asendiplaani SIIT

Lisainfo: 
Andres Maikov, ehitusspetsialist 
andres.maikov@elva.ee või tel 504 4039 

 

Reedel alustati Elva linnas tänavavalgustuse uuendamistöödega 

Reedel, 30. aprillil alustati Elva linnas tänavavalgustuse uuendamise esimese etapi töödega. Tänavavalgustuse uuendustööd kestavad kolmes etapis 1. jaanuarini 2022.  

Töödega tehakse algust järgmistel Elva linna tänavatel: Tööstuse, Tuletõrje, J. Kärneri, Vaikne ja Lootuse. Anname vallavalitsuse infokanalites jooksvalt teada, kui töid alustatakse järgmistel tänavatel. 

Projekti käigus vahetatakse välja vanad naatriumlambid säästlikumate LED-lampide vastu. Projekti tulemusel uuendatakse ca 439 Elva linna, Peedu linnaosa, Metsalaane küla ja Käärdi piirkonna valgustit. Vaata rekonstrueeritavate valgustite asendiplaani SIIT

Tööde tegemisega seoses võib kaasneda ajutine valguse kadumine maksimaalselt 24 tunniks ning olukorrad, kus tuled põlevad mõnes kohas ka päeval. 

Töid teostatakse kolmes etapis. Tööde esimeses etapis toimub valgustite vahetus ehk vanad valgustid ja konsoolid asendatakse uute valgustitega.  

Tööde teises etapis toimub uute õhuliinide ja valgustite vahetus. Vanad liinid rekonstrueeritakse, vajadusel vahetatakse välja ka elektripostid. Samuti paigaldatakse uued konsoolid ja valgustid. 

Tööde kolmandas etapis rajatakse uus liin, mis tähendab, et toimuvad ka kaevetööd ning paigaldatakse uus maakaabel ja rajatakse uus tänavavalgustuse taristu. Kaevetööde algusest tänavate lõikes antakse vallavalitsuse infokanalitest eelnevalt teada. 

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine maksab kokku 614 299 eurot, millest on 337 864 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetus. Töid teostab Pental Elekter OÜ 

Projekti eesmärk on oluliselt suurendada tänavavalgustuse elektrienergia kasutamise efektiivsust. Investeering võimaldab igal aastal hoida tänavate valgustamiselt kokku üle 20 000 euro. 

Lisainfo: 
Kullo Laos, geoinfospetsialist 
kullo.laos@elva.ee või tel 5191 5914 

 

Vald korrastab eelolevaks hooajaks ujumiskohti 

Elva vallavalitsus korrastab ka sel aastal mitmeid ujumiskohti.  

Verevi rannas parandatakse purre ja hüppetorni laudis ning kinnitatakse lahtised redelid. Riietuskabiinid saavad uue värvi ja neid korrastatakse ka seest ja lisatakse riidekonksud. Rannas sõelutakse liiv ja juurde tuuakse lisakogus liiva. Kalda äärest eemaldatakse vetikad.  

Arbi järve äärde lisatakse liiva.  

Trepimäe ujumiskohas, Võrtsjärve ääres, eemaldatakse kaldale uhtunud pilliroog ja vetikad ning korrastatakse käimla. Rannu paisjärve kallas puhastatakse, samuti on plaanis sinna liiva juurde tuua.  

Vaikse järve purdele kinnitati uus redel, kuna eelmine lõhuti vandaalide poolt. 

NB! Kui märkad mõnes ujumiskohas (või mujal) heakorraprobleemi, siis teavita meid sellest Elva valla äpi kaudu

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee

 

Eelmisel nädalal (26.04-30.04) parandati Puhjas, Rõngus ja Ulilas kõvakattega teedel teeauke. 

Tööd kestsid nädala lõpuni. Rõngus ei teostatud pritskillustikuga teeaukude parandamist Pargi ja Kesk tänavatel, sest need teed saavad kogu ulatuses uue katte mai alguses. 

Esmalt puhastati suruõhuga augud ja defektid tolmust ning muust prahist. Seejärel krunditi parandatav osa ühtlaselt bituumenemulsiooniga. Survega kaetakse augud ja defektid graniitkillustiku ja bituumenemulsiooniseguga. Pärast seda kaeti parandatud osa puhta killustikuga. 

Lisainfo: 
Hendri Seinberg, taristuspetsialist 
hendri.seinberg@elva.ee või tel 5866 6520 

 

Elering AS rekonstrueerib Tartu-Valmiera õhuliini 

Elering AS on esitanud Elva vallavalitsusele ehitusteatise Tartu-Valmiera õhuliini rekonstrueerimiseks. Elva valla territooriumil on rekonstrueeritava liinilõigu pikkus 26,94 km. 

Kõik olemasolevad mastid asendatakse uutega, peale selle tõstetakse samadele mastidele paralleelselt kulgevad 110 kV õhuliinid (Tartu-Elva; Elva-Rõngu ja Tsirguliina-Valga). Asendatavad mastid paigaldatakse olemasolevate mastide asemele. Mastidele paigaldatakse kiudoptilise sidekaabliga piksekaitsetross.  

Sellest tulenevalt ehitatakse uued 110 kV haruühendused 330 kV liini koridorist Tartu, Elva, Rõngu, Tsirguliina ja Valga alajaamade ühendamiseks. Uute haruühenduste maht ja tehniline lahendus lahendatakse eraldi projektiosadena ja esitatakse eraldi köidetes projekti osadena omavalitsustele ehitusloa taotlemiseks. 

Rekonstrueeritakse kogu õhuliinilõik 330 kV, mis kulgeb läbi Tartu ja Valga maakonna.  

Lisainfo: 
Andres Maikov, ehitusspetsialist 
andres.maikov@elva.ee või tel 504 4039 

 

Ulila keskuse rekonstrueerimistööd 

 

KESKKOND

Elva vald sõlmis lepingu Verevi järve veekeskkonnale avalduva väliskoormuse uuringu teostamiseks 

Elva vallavalitsus sõlmis Eesti maaülikooliga lepingu, et selgitada välja Verevi järve väliskoormusest tulenevad põhiprobleemid. Uuring valmib 1. juuliks 2022. 

Uuring sisaldab endas järvega seotud veemajanduslike tööde, sh teostatud projektide ja asjakohaste aruannetega tutvumist ning koostajate ja tegijatega kohtumisi. Samuti kasutatakse Elva reoveepuhasti materjale väljalaske vooluhulkade ja vee omaduste kohta ning andmeid sademeveelaskmete kohta. 

Uuringuga kaardistatakse ka valgalal paiknevad koormusallikad ning tehakse vooluveekogude geodeetilised kontrollmõõtmised. Samuti koostatakse järve väliskoormuse vee- ja ainebilanss (vooluhulk, T°, O2 sisaldus, elektrijuhtivus, pH, värvus, üldlämmastik, üldfosfor, BHT7, fosfor, lämmastik). Antakse hinnang mõõdetud näitajate väärtuste ja nende mõju kohta järvele.  

Samuti võetakse veeproove kaldal olevatest kaevudest, et selgitada välja põhjavee mõju Verevi järve veebilansile (sh määratakse elektrijuhtivus, pH, fosfori- ja lämmastikusisaldus). Teostatakse järve vahetult valgalalt koormuse uuring jpm. 

Uuringu tulemusi tutvustatakse ka valla infokanalites. 

Uuringu maksumus on 19 500 eurot + km. 

Lisainfo: 
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist 
margit.berg-jurgens@elva.ee

 

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 28. aprillil toimus hajaasustuse programmi komisjoni koosolek. 

Hajaasustuse programmi taotluseid hindas vallavalitsuse moodustatud komisjon. Komisjon arutas peale objektide kohapealset ülevaatust taotlusi koosolekul vastavalt hindamiskriteeriumitele. Hindamistulemuste alusel moodustub projektide nimekiri. Projekte rahastatakse vastavalt hindepunktidele kuni eelarvevahendite lõppemiseni. Elva valla eelarves on 2021. aastal hajaasustuse projektide toetamiseks eraldatud 60 000 eurot, samas ulatuses on esitatud taotlus rahandusministeeriumile. Projektide rahastamine sõltub rahandusministeeriumi poolt eraldatavatest vahenditest. 

 

Reedel, 30. aprillil osales  Kertu Vuks Tartumaa arengustrateegia koostamise pakkumuste hindamiskomisjonis. Tartumaa Omavalitsuste liidul on kavas uuendada arengustrateegiat. Strateegia uuendamisega soovitakse ellu viia ettevõtjate ja elanike ootusi Tartumaale kui parima elu- ja töökohaga maakonnale ning kohalike omavalitsuste ja arendusorganisatsioonide visioone ning riigi pikaajalist strateegiat “Eesti 2035”. Protsessi tulemusena valmib uuendatud Tartumaa arengustrateegia koos tegevuskavaga.   

Maakonna strateegia uuendamisel võetakse aluseks strateegias “Eesti 2035” viis pikaajalist strateegilist sihti Tartumaa võtmes: 

1) Inimene - arukas, tegus ja tervist hoidev; 

2) Ühiskond - avatud, hooliv ja koostöömeelne; 

3) Majandus - tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik; 

4) Elukeskkond - kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne; 

5) Riigivalitsemine - uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne. 

Strateegia koostamise tegevused on planeeritud toimuma perioodil mai 2021 kuni juuni 2022. Partner strateegia koostamise protsessis on Cumulus Consulting.  
Lisainfo: Sven Tobreluts, sven.tobreluts@tol.ee

 

Elva Vallavolikogu tunnistas kehtetuks kaks detailplaneeringut 

Vallavolikogu tunnistas 26. aprilli istungil kehtetuks Elva linnas Tartu mnt 31a kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu ning Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneeringu.  

Mõlema detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat ning detailplaneeringuid ei ole asutud ellu viima. Kinnistute omanikud avaldasid soovi, et loobuvad detailplaneeringute elluviimisest. 

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise asjaolude ja kaalutlusega saab tutvuda valla veebilehel https://www.elva.ee/planeeringud.   

 

Algas eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuste taotlemine

Elva vallavalitsus avab eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise vooru tiheasustusaladel. Sel aastal on võimalik toetust anda ka valla hajaasustusega alal asuvale elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks. 

Sel aastal on fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks võimalik taotleda toetust Elva vallas perioodil 26.04–26.05.2021. Taotlemine toimub elektrooniliselt Spoku-keskkonnas

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel.   

Tähelepanu tuleb pöörata muudatusele, mis võimaldab sellel aastal toetust anda ka valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisaväärtust.  

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.   

Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN

Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole: Jaanika Saar, tel 53 481 114 või e-aadressil jaanika.saar@elva.ee

JUHTIMINE

Vallavolikogu 26. aprilli istungi kokkuvõte 

Elva vallavolikogu XL istung toimus 26. aprillil kell 16 veebikeskkonnas. Istungi päevakorras oli neli otsuse ja üks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded. 

Umbusaldusavalduse esitamine. Volikogu liige Tõnu Aigro esitas seoses Verevi rannaala detailplaneeringuga umbusaldusavalduse vallavalitsuse liikme Kertu Vuksi suhtes. Avaldusele on allakirjutanud volikogu liikmed Tõnu Aigro, Vahur Jaakma, Eva Kams, Mati Miil, Küllike Lõhmus, Armas-Henneke Räis, Margus Reinoja, Aivar Kuuskvere ja Kristel Ilves. 

Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus tegevusülevaade. Rõngu hooldusravikeskus on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on hoolekandeteenuste pakkumine. Sihtasutuse juhataja Anneli Salumaa andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest. 

Volikogu tunnistas kehtetuks kaks detailplaneeringut. Elva linnas Tartu mnt 31a kinnistu ja selle lähiümbruses oleva maa-ala detailplaneeringu kehtestas Elva linnavolikogu 2003. aastal. Planeeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatas vallavalitsus kahel põhjusel. Esiteks ei olnud ehitustegevust alustatud, kuigi planeeringu kehtestamisest oli möödas 17 aastat. Teine põhjus oli see, et kehtestatud kujul ei olnud võimalik planeeringut enam ellu viia. Volikogu tunnistas kehtetuks Tilga külas Pajustiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu kehtetuks tunnistamise menetluse algatas kinnistu omanik, kes ei soovinud planeeringut ellu viia kehtestatud kujul. Ka selle planeeringu puhul ei olnud ehitustegevust alustatud. Planeeringu kehtetuks tunnistamise järel kehtivad maa-alal ehitamisele üldplaneeringust tulenevad tingimused. 

Elva vallavolikogu muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda Elva vallas. Sotsiaalkindlustusamet analüüsis 2020. aasta lõpus kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekandelise abi andmise kordi. Analüüsis keskenduti eelkõige koduteenuse regulatsioonile, kuid ettepanekuid tehti ka kogu määruse ulatuses. Määruse muutmisel on arvestatud Sotsiaalkindlustusameti ettepanekuid ja määrust on täiendatud ka sotsiaal- ja terviseosakonna algatatud muudatustega. 

Volikogu lubas vahetada Teedla külas vallale kuuluvad kinnistud Vana tänav ja Karja tee L1 Tilga külas kinnistu Loosu tee L3 vastu. Elva vallale kuuluvad Teedla külas asuvad Vana tänav ja Karja tee L1 kinnistud, mida vald ei vaja edaspidi avaliku teena, kuna teelõigud jäävad Teedla farmi tootmismaa sisealale. Teedla farmi omanik on nõus vahetama Tilga külas asuva Loosu tee L3 kinnistu vallale kuuluvate Vana tänav ja Karja tee L1 kinnistute vastu. Peale vahetustehingut on Loosu-Mikko tee täielikult valla omandis. 

Kinnisasja enampakkumise korras võõrandamine (Reku tee 3, Puhja alevik). Volikogu otsusega korraldatakse kinnisasja aadressiga Elva vald, Puhja alevik, Reku tee 3 võõrandamine avaliku enampakkumise korras. Enampakkumise korraldaja on vallavalitsus, kes määrab enampakkumise alghinna ja muud vajalikud tingimused. Kinnistul asub endine Puhja vallamaja. Varasematel korduvatel enampakkumistel alates 2016. aastast ei ole õnnestunud hoonet müüa. Otsusega tunnistatakse kehtetuks Elva vallavolikogu 9. märtsi 2020. aasta otsus nr 172, kuna otsuses oli sätestatud otsustuskorras müümine hinnaga 50 000 eurot Maja Ehitus 24 OÜ-le (registrikood 14039098). 31.03.2021 seisuga ei olnud ostja tõttu müügitehingut toimunud ning leping on lõpetatud. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ning vallavalitsuse liikmed vastasid erinevatele küsimustele. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

 

 

Elva vald otsib särasilmset turismijuhti 

SA Elva Kultuur ja Sport otsib oma meeskonda ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks turismijuhti. Kandideerimise tähtaeg on 20. mai. 

Turismijuhi ülesanne on kavandada, korraldada ja ellu viia Elva valla turismiarengut. Kandidaadilt eeldatakse kõrghariduse olemasolu, võõrkeelte oskust, projektikirjutamise- ja juhtimise oskust ning koostöö-ja meeskonnatööoskust. 

Kandideerimiseks palutakse kirjutada essee pealkirjaga „Minu lahendused Elva valla turismivaldkonna väljakutsetele" ja saata elulookirjeldus koos palgasooviga hiljemalt 20. maiks aadressile katlin.saarela@elva.ee

Turismijuhi ametijuhendiga saate lähemalt tutvuda SIIN

SPORT

Elva matkamaraton tuleb taas 

Traditsiooniline Elva matkamaraton toimub 1.–8. mail. Sel aastal ei toimu matk ühismatkana koroonaviiruse leviku tõttu, kuid kõikidel matkasõpradel avaneb 1. mail võimalus läbida matkamaratoni distants endale sobival ajal. 

Sel korral viib Elva Matkamaraton avastama Vitipalu radasid. Kogu distantsi pikkus on ca 20 kilomeetrit. Elva Matkamaratoni algus- ja lõpppunkt on Tartumaa Tervisespordikeskuses. 

Matkamaratoni meelespea: 

 • Maratonile tuleks selga panna sportlik riietus ja jalga mugavad ilmastikukindlad jalanõud. 
 • Kindlasti soovitame tee peale kaasa võtta seljakoti koos oma joogipudeli, tervislike näkside ja mõnusa lõunasöögiga. 
 • Rada on märgistatud, samuti saavad kõik soovijad endale kaardi enne matka Visit Elva koduleheküljelt nutiseadmesse alla tõmmata. Paberkujul kaarte me sel korral kokkupuudete vältimiseks ei jaga. 
 • Pärast matkamaratoni läbimist oodatakse tublist matkaseltskonnast pilti koos fotoga läbitud kilomeetritest (kasuta näiteks mõnda nutiseadme spordiäppi nagu Strava, spordikella vms), mida saame seejärel oma sotsiaalmeediakanalites kõigiga jagada. 
 • Tublide osaliste vahel loositakse välja põnevaid auhindu. 

Ühilda matkamaraton Elva miljoniga! 

Sel aastal on Elva Matkamaraton eriti tähenduslik, kuna kõigil osalistel on võimalus kaasa aidata Elva Miljoni ühisele liikumiskilomeetrite kogumise aktsioonile. Elva Miljon on Euroopa Spordilinna tiitlit kandva Elva selle aasta üheks põnevamaks ühiseks ettevõtmiseks, kus saavad kilomeetrite kogumisega kaasa aidata nii kohalikud kui ka külalised. 

Kilomeetrite kogumiseks tuleb oma nutiseadmesse laadida Strava äpp ja liituda Elva miljoni klubiga. Lisainfo: www.elvamiljon.ee

Võta sõbrad või pere kampa ning tulge üheskoos Elva Matkamaratonile mõnusalt seiklema! 

Rohkem infot ja kaart: 

 

Elva miljoni liikumisaktsioon kutsub emadepäeva eriüritusele

Elva miljoni liikumisaktsioon kutsub kõiki 9. mail koos oma emaga aktiivseid kilomeetreid koguma. Sel päeval ootame kõiki koos emaga Elva valda kilomeetreid koguma ning aktiivse liikumisviisi võib valida igaüks ise – minge koos jooksma, kõndima, jalutama, matkama, rattaga sõitma või rulluisutama jne. 

Oluline on, et kasutaksite kilomeetrite salvestamiseks Strava äppi ja märgiksite äpis oma liikumise nimeks "Emadepäev". Nii leiame emadepäeval salvestatud liikumised hästi üles. 

Sel päeval ei võida see, kes kogub enim kilomeetreid. Oluline on koos emaga nautida värsket õhku ja tunda rõõmu liikumisest. Silma võib paista ka toreda fotoga, mille olete liikumise ajal teinud ja liikumise juurde salvestanud või vahva liikumistrajektooriga. Soovitame liikumisele läheneda loominguliselt. 

Kõik, kes võtavad Elva miljoni emadepäevast osa, osalevad auhinnaloosis. Põnevad auhinnad on välja pannud meie valla toitlustusettevõtted. Auhindu tutvustame eraldi postitustena sel ja järgmisel nädalal ürituse Facebooki lehel. Loosi lähevad ka Elva miljoni pusad. 

MIS ON ELVA MILJON?  

 • Elva kannab 2021. aastal Euroopa spordilinna tiitlit ning sellest innustatult soovime aasta lõpuks koguda üheskoos kokku miljon aktiivselt liigutud kilomeetrit. 
 • Kilomeetreid võid koguda iga päev ja endale sobival ajal. 
 • Ootame Elva valda kilomeetreid koguma nii kohalikke kui ka külalisi. 
 • Kilomeetrite kogumiseks tuleb oma nutiseadmesse laadida Strava äpp ja liituda Elva miljoni klubiga. 
 • Juhul, kui te ei ole nutiseadme kasutaja, saate kilomeetreid üles märkida ka teisiti. Uurige võimalusi lähemalt: www.elvamiljon.ee
 • Liitu Stravas Elva miljoni klubiga siin: https://www.strava.com/clubs/elva-miljon

VARIA

Laupäeval, 1. mail osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Emajõe koristustalgutel.  

Koostöös Keskkonnaameti, RMK, Emajõe võrgustiku ettevõtjate ja organisatsioonide, Elva valla ja Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel toimusid  2+2 reegleid järgides Emajõel koristustalgud. 1. Mail toimusid tegevused lõigul Jõesuu- Reku- Kärevere, Kärevere-Ihaste ja Kavastu-Praaga.  Talgulised leidsid jõest, kallastelt ja isetekkelistest lõkkekohtadest kahjuks väga palju prahti:  pakendeid, ussikarpe ja joogitaarat, aga leiti ka magnetoola ning muid suuremaid esemeid.
Tuletame siinkohal meelde, et kui käite kalal, paadiga vee peal või niisama kaldal loodust nautimas, siis ärge jätke prügi loodusesse!  Aitäh kõigile, kes talgute korraldamist eest vedasid ja talgutele appi tulid.

 

Neljapäeval, 29. aprillil osales Kertu Vuks Valgamaa partnerluskogu üldkoosolekul. Koosolekul kinnitati partnerluskogu majandusaasta aruanne, arutati strateegia muudatusettepanekuid ja määrati uus juhatus ja hindamiskomisjonide liikmed. Partnerluskogu juhatusse kuuluvad üks liikme esindaja igast piirkonnast, üks tegevuspiirkonnaülese liikme esindaja ning kaks vallavalitsuse esindajat (Valdur Sepp ja Mati Kikkas).  

 

Teisipäeval, 27. Aprillil kohtus Heiki Hansen Jüri Ratasega. 
Riigikogu esimees oli Tartumaa ringkäigul ning külastas ka Elvat. Arutati koroonakriisi mõjusid, vaktsineerimiste olukorda ja Elva valla arendustegevusi. Üheskoos külastati Elva haiglat, Enics Eesti AS tehast ja Wabrik restorani. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 34
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 05. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4