Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.-07.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 02.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 14. mail kell 9–16 avalik üritus „41. Tartu Maastikumaraton“ stardi- ja finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses. Maastikumaratoni korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk.

Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada 20. mail kell 11.00–17.30 Elva linnas avalik üritus „Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / Maxilla 65. Elva tänavasõit“ võistluskeskusega Elva Gümnaasium (Puiestee 2, Elva). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T4 (17004:007:0057) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Määrata Mõisanurme külas, Lembitu kinnisasja (60501:003:0105) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Mõisanurme küla, Lembitu, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Mõisanurme küla, Helmi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Lõpetada maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud Koopsi külas asuva Kooli maaüksuse (katastritunnus 17101:001:1526) osas.

Lõpetada eluruumi Elva linn, Pikk 26-11 9. detsembril 2019 sõlmitud üürileping alates 2. maist 2023.

Algatada Kalme külas, Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 5. mail toimus Puhja koolis Tartumaa koolide 5. klasside esmaabivõistlus Karvik

Tegu on juba 10. korda toimuva võistlusega, kus meeskonnad saavad oma teadmisi proovile panna nii viktoriinis kui ka lahendada praktiliselt erinevaid elulisi ülesandeid.

Näiteks tuli lastel peatada verejooksu, tegutseda mürgistuskahtluste korral, teada erinevaid käitumisjuhiseid ja valida põlengu kustutamiseks sobiv tulekustuti. Iga ülesande eest said meeskonnad punkte, mille alusel saavutasid I koha Konguta Kooli, II koha Puhja Kooli ja III koha Kuuste Kooli viiendikud.

Sündmus toimus Puhja Kooli tervise- ja liikumiskoja Särts, Punase Risti, Päästeameti, Suukooli, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Elva Vallavalitsuse koostöös. 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine MTÜga Vaikuseminutid

MTÜ esindajate Nelli Jungi ja Rainer Meltsiga kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Lisaks osalesid kohtumisel ka valla haridusasutuste ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad.

Kohtumisel arutati Elva valla kogemusi Vaikuseminutite programmiga ning saadi ülevaade MTÜ enda tegevussuundade arengust. Lisaks tutvuti lähemalt Heaolu loov kool ja lasteaed programmiga.  

 

Kolmapäeval, 3. mail toimus Elva Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek 

Elva Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanem Heiki Hansen, arendusjuht Margus Ivask ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Koosolekul selgitati ja arutleti kahel teemal - kooli turvalisus ning õppekorraldus Puiestee 2 koolihoone rekonstrueerimise ajal. 

Kooli turvalisuse punkt oli ajendatud viimasel ajal sagenenud vägivallajuhtumitest, mis päädis väga tõsise intsidendiga. Elva Gümnaasiumi direktor selgitas lapsevanematele, mis täpselt aset leidis ning jagas infot, kuidas kool seni juba olukorra lahendamisega tegelenud on ning mida tehakse edaspidi.

PPA Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen rõhutas korduvalt kooli ja lastevanemate koostöö olulisust - selleks, et olukordadele saaks kõige operatiivsemalt reageerida, ei tohi jääda ootele, millal kool probleemist teada saab, vaid igasugune infokild, mille laps koju toob või linna pealt kuuldakse tuleb anda edasi koolile ja/või politseile. 

Direktor andis ülevaate ka rekonstreerimise aegse ajutise õppekorralduse välja töötamise protsessist - millised otsused on juba tehtud ning mis on veel paika loksutamisel. Seejärel said lapsevanemad küsida küsimusi. Elva Gümnaasiumi ja Elva Vallavalitsuse eesmärk on, et maikuu jooksul saab ajutine õppekorraldus lõplikult paika pandud, et suvepuhkusele saaksid nii õpilased kui lapsevanemad minna kindla teadmisega, kuidas pisut teistmoodi õppeaasta sügisest stardib. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine Tartumaa Ühistranspordikeskusega

Tartumaa Ühistranspordikeskuse esindajatega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja vallavaraspetsialist Terje Korss. Arutati nõudetranspordi arendamisega seotud teemasid, sealhulgas dispetšerteenuse kasutamist ning jagati senist kogemust ja tagasisidet sotsiaaltranspordi teenuse kohta.

Ühistranspordikeskus tutvustas ka uute liinidega seonduvat, näiteks uute busside kasutuselevõttu ning uusi liine. Omavahel arutati ka koolitranspordi korraldust ja võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks, näiteks mõned liinid on liiga pikad, mistõttu õpilaste kooli- ja kodutee venib ebamõistlikult pikaks ning ka mõned väljumisajad on ebasobivad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport nõukogu kohtumine

Koosolekul  osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Nõukogu liikmetele tutvustati sihtasutuse juhatuse liikme poolt majandusaasta aruannet, arutati spordihoone hinnakirja muutmist ning nõukogu andis loa läbi viia elektrienergia korraldamise hange.

Lisaks andis juhatuse liige ülevaate I kvartali eelarve täitmisest ning muude küsimuste päevakorra punktis käsitleti uue arengukava koostamisega seonduvat.  

 

Neljapäeval, 4. mail toimus kohtumine kultuuristrateegia 2030 loomise raames

Abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto kohtusid Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti raames Tartus viibiva Blanka Markovága, kes on rahvusvahelise kogemusega kultuuristrateeg ning seotud erinevate selle valdkonna projektidega Tšehhi Vabariigis.

Blanka omab väga mitmekülgset kogemust kultuuristrateegiate loomisel ning erinevate metoodikate rakendamisel. Kuna Elva vald on koostöös kultuurijuhtidega koostamas Elva valla kultuuristrateegiat 2030, siis kohtumise raames vahetati häid ja kasulikke mõtteid ja kogemusi kultuuri- ja turismivaldkonna arendustegevuste ja strateegia kavandamistest.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 4. mail toimus kohalike omavalitsuste ennetustööspetsialistide ja terviseedendajate kohtumine

Kohtumiste sarja kutsus ellu Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning kokku saadi Tervise Arengu Instituudis. Signaale sooviga moodustada teineteist toetav ja jõustav võrgustik tuli mitmelt poolt ning Karmeni eestvedamisel ongi juba veebruarist aprillini seesugused koostöökohtumised toimunud.

Kohtumistel jagatakse seda, mis parasjagu töölaual on ning ka valdkonda puudutavat infot. Päeva jooksul tutvuti Tervise Arengu Instituudi erinevate osakondade tegemistega ning nende poolt välja antud infomaterjalidega. Oluliseks osaks oli ka võrgustiku enda moodustamise eesmärgi, tegutsemiskorra ning eestvedajate paika panemine.

Järgmine kohtumine saab toimuma septembrikuus ning siis on kohtumispaigaks Sotsiaalministeerium.   

 


Neljapäeval, 4. mail toimus lähisuhtevägivalla teemaline vestlusõhtu "Miks nad siis ära ei lähe?"

Õhtu jooksul oli võimalus saada vastuseid küsimustele, miks võib vägivalla ohver keelduda pakutavast abist, miks kannatanud korduvalt vägivallatseja juurde tagasi lähevad, kuidas olla toeks kodust vägivalda kogevale sõbrale või lähedasele ning miks ei saa vägivaldsest suhtest "lihtsalt ära minna“.

Vestlusõhtut vedasid eest Sotsiaalkindlustusameti kriisiabispetsialist Lenne Indov, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist ja endine pikaajaline ohvriabitöötaja Ingrid Sogenbits ning Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Arno Lauk. Elva Vallavalitsusest oli vestlust kuulamas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

 

 

  VARIA  

 


Elva Vallavalitsus andis Elva Gümnaasiumis koolitunde

Elva Vallavalitsuse spetsialistid  panustasid märtsi- ja aprillikuus Elva Gümnaasiumi õppeaine "Kodanik ja ühiskond" õpetamisse. Igal nädalal oli õpilastel võimalus uusi teadmisi saada erinevatel teemadel.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas noorsootööga seonduvat. Lisaks räägiti ja arutleti noorteinfo ja noortevolikogu teemadel, hinnati Elva valla noorsootöö kvaliteeti ning praktilise mõtteharjutusena loodi noortekeskused 16+ vanuses noortele.

Arendusspetsialist Sirli Pippar selgitas noortele, kuidas kirjutada rahastustaotlusi ning edukalt projekte juhtida.

Eliise-Berta Tarto andis ülevaate, millega tegeleb kommunikatsioonijuht. Praktilise harjutusena said õpilased kätt proovida pressiteate kirjutamises ning paaristööna testida, milline on igaühe isikubränd ja kuidas seda kujundada.

Vallaarhitekt Jaanika Saar ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi tutvustasid  tänapäeva linnaplaneerimise trende ja põhimõtteid. Teoreetilistele ja praktilistele näidetele lisaks tehti ka konkreetne linnaplaneerimise ajurünnak Elva lauluväljakule.

Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas noortele riigikogu, presidendi ja kohalike omavalitsuste tööga seonduvat ning õpilased said rollimänguna proovida ka volikogu istungi läbiviimist.

Kursuse võttis kokku kohtumine Elva Vallavalitsuses kohapeal, kus õpilastel oli võimalik tuttavaks saada vallavalitsuse liikmete ja osakondade juhatajatega, kes tutvustasid oma valdkondade tööd ja peamisi teemasid, millega igapäevaselt tegeletakse.

"Kodanik ja ühiskond" on Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli üks algkursustest. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool ja Elva Vallavalitsus. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtlemispsühholoogiat ja palju muud põnevat. Suure väärtusega on õpilastele korraldatavad välilaagrid.  

 


Tähistasime Elva linna 85. sünnipäeva! 

1. mail aastal 1938 sai Elva koos 13 teise aleviga  endale linnaõigused. Traditsiooniliselt tähistasime seda pidupäeva maikuu esimesel laupäeval.

Elva keskväljak täitus erinevate tegevustega - toimus kevadlaat, esinesid meie kohalikud kultuurikollektiivid, Kellatornijooks meelitas kohale rekordarvu osalejaid ning igaüks sai anda oma panuse sünnipäevatordi tegemisse. Ka toidukohad üle Elva linna olid sünnipäeva puhul välja pannud maistvad eripakkumised. Õhtu lõpetas vabaõhukontsert ansambliga Nukker Kukeke. 

Lükkasime Elva valla äpis käima ka põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 kohta, mida nad külalisele siin kindlasti tutvustaksid või soovitaksid - olgu selleks siis vaatamisväärsus, toidukoht, looduskaunis paik, aktiivse ajaviite võimalus või midagi muud.

Küsitlus kestab veel selle nädala lõpuni, 14. maini, seega veel jõuad ka Sina oma arvamust avaldada! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Auli Mäesalu räägib lasteaedade ja -hoidude suvisest töökorraldusest →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.-30.04.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 24. aprillil toimus volikogu istung

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja neli otsuse eelnõud, majandus- ja keskkonnakomisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võtsid osa kõik 27 volikogu liiget.
 
Volikogu kinnitas Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033. Soojusmajanduse arengukava annab Elva linna ning Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna arenguvisiooni ning ühiskondlike hoonete soojusvarustuse perspektiivlahenduse järgnevaks kümneks aastaks. Dokument on oluliseks eelduseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt soojusmajanduse arendamiseks lisarahastuse taotlemiseks. Soojusmajanduse arengukava ja määrusega saab tutvuda siin →
 
Volikogu kinnitas uue Elva valla jäätmehoolduseeskirja. Uus eeskiri hakkab kehtima alates 1. oktoobrist 2023. Peamine muudatus on, et jäätmeid tuleb hakata liigiti koguma, mis võimaldab nende taaskasutamist võimalikult suures mahus. Peale selle täpsustati määruses ka mõisteid ning toodi välja nõuded kogumismahutitele ja nende paiknemisele. Uue jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda siin →
 
Volikogu nõustus Keskkonnaameti eelnõudega „Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“ ja „Kaarsimäe liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“. Maapõueseaduse kohaselt tuleb kavandatud maa korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Antud karjääridel hakkavad lõppema kaevandusload ning nende korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt tingimused võtta, mis on aluseks korrastusprojekti tegemiseks. Volikogu nõustus Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustega. Otsustega on võimalik tutvuda siin ja siin
 
Volikogu andis kirjaliku arvamuse Haridus- ja Teadusministeeriumile Tartu Erakooli Elva õppekohale III kooliastme tegevusloa andmise kohta. Hariduse Edendamise Sihtasutus teavitas Elva valda soovist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile tegevusloa taotlus, mis puudutab Tartu Erakooli Elva õppekohas (Peedu kool) kolmanda kooliastme avamist. Praeguseni on Peedu koolile väljastatud tegevusluba õppe läbiviimiseks II kooliastmes. Kolmanda kooliastme avamise eesmärk on pakkuda Elva valla peredele paindlikku õppekorraldust läbi juhendatud koduõppe ja/või osaajaga kontaktõppe. Volikogu on arvamusel, et Peedu koolis III kooliastme avamine küll mitmekesistab valla haridusvõrku, kuid ei ole valla jaoks hädavajalik. Otsusega saab tutvuda siin →
 
Ülevaade majandus- ja keskkonnakomisjoni tööst. Komisjoni endine esimees Mikk Järv tegi ülevaate komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.
 
Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise abivallavanem Kristjan Vilule seoses ülevaatega Elva Varahalduse OÜ majandustegevusest ning arupärimise abivallavanem Kertu Vuksile majutusettevõtete käibemaksu tõusu ja selle mõju kohta Elva valla majutusettevõtetele. Arupärimistega on võimalik tutvuda siin →
 
Kõikide volikogu istungite materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →
Istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. mail.

 

Elva vallavalitsuse 25.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 21.mail kell 9–19 avalik üritus „Filter Maanteekarikasari ja Filter Rullituur Elvas“ võistluskeskusega Saint-Gobain Glass Estonia SE parklas (Kirde 2, Elva linn). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Erik Kangilaski.

Lubada sihtasutusel Elva Kultuur ja Sport korraldada Elva keskväljakul 6. mail kell 9–00 avalik üritus „Elva Päev ja Kevadlaat“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ivi Tigane.

Määrata Teilma külas Sillanurme katastriüksuse (17101:001:1860) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teilma küla, Sillanurme, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Teilma küla, Sillavälja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Vihavu külas Soe katastriüksuse (60501:001:0253) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Vihavu küla, Soe, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Vihavu küla, Metsise, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrata katastriüksusele sihtotstarve: Ulila alevik, Viguri (17101:001:1189), pindala 39980 m², sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Palupera külas, Vaino katastriüksuse (58201:002:0591) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Palupera küla, Vaino, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Palupera küla, Vainopõllu, sihtotstarve 25% tootmismaa ja 75% maatulundusmaa.

Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline eraldis 60 000 eurot tegevusala 08102 SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve alaeelarvest laenuintresside kallinemise kompenseerimiseks üheksas osas (1 osa 20 000 eurot ja 8 osa 5000 eurot) hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 1 734 eurot alaeelarvesse 08109 Vabaaja üritused toetuste reale Rannu kiriku katuse remondi omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada hanke „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses“ tulemused: tunnistada edukaks Arengulugu MTÜ, MTÜ Iseseisev Elu ning Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakkumused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 27. märtsil toimus Elav Elva keskuses Mentorklubi 

Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele mõeldud Mentorklubi kohtumisel osalesid ka abivallavanem Kertu Vuks, infotehnoloogianõunik Kayvo Kroon ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Sel korral oli fookuses digitaliseerimine ning teemat avas ja illustreeris erinevate ettevõtjate praktiliste näidetega OÜ GlobalReader asutaja ja ühtlasi ka Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal.

Indrek rääkis sellest, kuidas digitaliseerimist üldse defineerida ning mida see tähendab näiteks tootmisettevõtja või toitlustusasutuse juhi jaoks. Võimalusi ettevõtete digitaliseerimiseks on palju ning kui juba kord digitaliseerimisega algust tehakse, ei lõpe see protsess kunagi. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 


Neljapäeval, 27. aprillil külastas Elvat Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim koos külalisega Tšehhist

Tšehhist pärit Blanka omab mitmekülgset kogemust kultuuri-, tantsu- ja liikumisvaldkonnast. Hetkel on ta külastamas Eestit ja Tartut ning teda võõrustab siin Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim. Elvas võttis kultuuripealinna esindajad ja väliskülalise vastu kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Blankale pakkus väga huvi kultuuripealinna raames 2024. aastal Elvas toimuma saav Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Seetõttu sooviski ta kohtuda, et meie ürituse kohta rohkem teada saada ning jagada inspiratsiooniks ka oma mõtteid ja kogemusi. Lisaks saime talle jagada ka Elva valla edulugusid liikumisvaldkonnas, nagu näiteks Elva Miljoni kampaania ja Euroopa Parima Spordilinna tiitel.

Muidugi tuli Blankaga ka juttu Elva vallast üldisemalt ning meie piirkonna võimalustest. Blanka uudistas ringi ka Elav Elva keskuses ning vaatamata vihmasele ilmale lahkus ta meie juurest soojade muljetega. 

 

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus Tartu 2024 jätkusuutlikkuse ja ligipääsetavuse seminar

Keskkonnahoidlikkus ja ligipääsetavus  on ühed  kõige olulisemad teemad kaasaegses kultuuri- ja sündmuskorralduses ning Tartu 2024 on selles osas üks aktiivsemaid eestkõnelejaid. Et head praktikad võimalikult laialdaselt kasutusse võetaks, on Tartu 2024 kokku pannud ka jätkusuutlikku sündmuskorralduse juhendi, mida  Paljud Lõuna-Eestis ja Tartus toimunud sündmused järgisid juba eelmisel aastal. 

Toimunud seminaril jagatigi omavahel häid ja praktilisi tähelepanekuid, soovitusi, aga ka möödalaskmisi ja kitsaskohti, mida sündmusi kestlikult planeerides tähele panna. Lisaks arutleti Piret Ausi eestvedamisel, kuidas muuta sündmusi ka ligipääsetavamaks. Üks võimsaid näiteid, mida Piret jagas, oli 2019. aasta laulu- ja tantsupidu, millest said osa ka kümned erivajaduse ja puudega inimesed. Üheskoos tõdeti, et kui sedavõrd visuaalne ja heliline sündmus sai nägemis- ja kuulmiserivajadusega inimesteni toodud, siis on seda võimalik teha ka kõikide teiste sündmustega.


Tartu 2024 keskkonnahoidliku sündmuskorralduse juhendiga saab tutvuda siin →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Hajaasustuse programmi paikvaatlused on lõppenud

1. veebruarist 3. aprillini said soovijad esitada taotlusi hajaasustuse programmi, millest jagatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsu tee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Elva Vallavalitsusele esitati 61 taotlust kogusummas 274 715,76 eurot.

Selleks, et hajaasustuse programmi laekunud taotlusi hinnata, on moodustatud hindamiskomisjon, kes ajavahemikul 17.-27. aprill teostas ka objektide paikvaatlusi. Hindamiskomisjoni kuuluvad abivallavanem Kristjan Vilu, vallavaraspetsialist Terje Korss, piirkonnakoordinaatorid Ene Joosing, Ede Möldre ja Sirje Erm ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Toetuse andmine jaguneb kõigi osapoolte vahel enamasti võrdselt: riik 33%, omavalitsus 33% ning taotleja omafinantseering 33%. Mai keskpaigaks selgub Elva valla poolt panustatav võimalik toetuse summa ning seejärel edastab ka riik oma jaotuse. Kõik taotlejad saavad rahastusotsuse hiljemalt juunikuu keskpaigaks.    

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus uuringu  „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa" tulemuste tutvustamine

Veebiseminaril osales abivallavanem Kertu Vuks. Uuringu tulemusena selgusid Ida-Virumaa piirkonna elanike arusaamad ja hoiakud rohepöörde küsimustes kogukondade vaatevinklist, samuti meetmed ja soovitused, mis võiksid parandada elanike ja eestvedajate teadlikkust rohepöördest.

Uuringu põhjal tehti järgmised järeldused: erinevalt Lõuna-Eesti kontrollgrupist nähakse Ida-Virumaal kogukondadena formaalseid ühendusi, mida seob kas sugulus-, töö- või muu õiguslik või majanduslik suhe. Need on pere, töökollektiiv, korteriühistu, ülikooli õpperühm. Intervjuude andmed ei näita, et Ida-Virumaal oleks väärtuspõhiseid omaalgatuslikke kogukondi. Vabatahtlikud ühendused toimivad pigem hobitegevuse põhiselt. Rohepööret väärtuspõhiselt edendavaid ja toetavaid kogukondi, nagu näiteks Lõuna-Eestis, uuring Ida-Virumaal ei tuvastanud.

Lisaks seostatakse rohepööret Ida-Virumaal eelkõige õiglase ülemineku ja 2035 pikaajalise kliimapoliitika kavaga ning kavatsusega lähiaastatel sulgeda põlevkivitööstused, sealhulgas kaevandused, elektrijaamad ja õlitehased. Uuringu tulemustest selgub, et rohepöörde tähtsuse mõistmisel on olnud erakordselt suur roll koolidel ehk formaalse hariduse õppeasutustel. Ilmselt tulevikus nende roll rohepöörde edendamisel jääb samaks või isegi kasvab. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus kohtumine Pärnu linna esindajatega avatud valitsemise teemal

Pärnu linnavolikogu liikme ja Vana-Pärnu piirkonna aktivistidega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Elva valla praktikaid avatud valitsemise põhimõtete elluviimisel ning jagada näiteid, mida seni Elva vallas tehtud on. Pikemalt räägiti kaasamise hea tava koostamisest ning kaasamistegevuste kava põhimõtetest. Samuti räägiti erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamisest ning Elva valla kogemust äpi ja podcasti ellukutsumisega.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 25. aprillil osalesid NEET-noored Räpina Aianduskooli lahtiste uste päeval

Räpina Aianduskoolis saab õppida erinevates õppevormides aiandust, floristikat, maastikuehitust, keskkonnakaitset ja tekstiilkäsitööd. NEET-noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv osales koos noortega maastikuehituse töötoas.

Maastikuehituse eriala on Räpina Aianduskooli kõige populaarsem eriala. See valdkond on väga lai ning vastava väljaõppega töötajaid oodatakse paljudes ettevõtetes. Maastikuehitaja kujundab maastikku, ehitab müüre, lõkkeasemeid, purskkaeve ja lehtlaid, sillutab teid, loob tiike ning valib pinnasele sobilikud puit- ja rohttaimed.

NEET-noored on noored, kes ei õpi ega tööta. Loe neile loodud toetusvõimaluste kohta lähemalt siit →

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus finantsjuhtide ja sotsiaaltöötajate koolituspäev

Pärnus toimunud koolituspäeval osalesid finantsjuht Imbi Rõivassepp, finantsspetsialist Inna Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Päeva jooksul andsid erinevate omavalitsuste finants- ja sotsiaalvaldkonna juhid ülevaateid oma tegevusest ning otsisid kahe valdkonna vahel kokkupuutepunkte. Ettekannetes puudutati sotsiaalvaldkonna aruandlust ja kulude kajastamist eelarves ning arutleti ka peatselt jõustuva hooldereformiga seotud teemade üle.  

 

Lõppes Ukraina noortele mõeldud lõimumisprojekt

Projekti eesmärk oli aidata Ukraina noortel rohkem õppida ja teada saada eesti keele ja kultuuri kohta. Projekti raames korraldasid noortele erinevaid tegevusi Rõngu, Puhja ja Ulila noortekeskused.

Rõngus korraldati 14. veebruaril sõbrapäevadisko, kuhu olid oodatud koolinoored üle valla ning muidugi ka Ukraina noored. Peol meisterdati külmkapimagneteid, avatud oli fotosein, viidi läbi vahvaid mänge ning loomulikult toimus ka disko. Tantsupauside ajaks oli noortele kaetud suupistelaud.

Puhja ja Ulila korraldasid Ukraina lastele väljasõidud Eesti Rahva Muuseumisse ja Elistvere Loomaparki. Elva vald toetas ettevõtmist bussi näol, mis võimaldas lastel võtta osa ka Ulila Keskuses toimunud lauamänguõhtust. Külas oli Brain Games'i mängujuht, kes erinevaid lauamänge lähemalt tutvustas.

Meie Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke on väga tänulik kõigile, kes on aidanud kaasa Ukraina noorte lõimumisele Eesti ühiskonda ja Elva kogukonda ning ta rõõmustab, et Eesti inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride vastu on niivõrd suur! 

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus Elva Laste- ja Perekeskuse konverents “Piirideta aitamise hind”

Juba viiendat korda korraldatud konverents oli sel korral suunatud lastega töötavatele spetsialistidele ja teemast huvitatud lapsevanematele. Konverents keskendus piiridele lapsevanema ja spetsialisti kohustuste vahel. 

Konverentsist võtsid osa ka Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad. Üheskoos vaadeldi erinevate vaatenurkade alt, kus on abistajate piirid, miks need on olulised ning mis juhtub, kui piire pole või need on hägusad.  

 


Esmaspäeval, 24. aprillil kohtusid valla sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad Libertas Keskuse juhi Kalle Hallikuga

Kohtumisel keskenduti Libertas Keskuse võimalustele töös erinevate sõltuvustega. Sõltuvusravi on üks vaimse tervise toetusmeetmetest, millele Elva vald sai ka Sotsiaalministeeriumilt selleks aastaks rahastust.

Vaimse tervise teenuste kohta Elva vallas saab täpsemalt lugeda siit →

 

Pühapäeval, 28. aprillil toimus projekti "Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine" lõpuseminar

Seminaril osalesid Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Johanson.

Elanikkonna vananemisega kaasneb ka pikaajalise hooldusvajaduse suurenemine, mis jääb sageli pereliikmete kanda. Hooldajad on ühiskonna jaoks olulised, kuna tänu neile saab inimene pikemalt oma kodus elada.

Seminaril vaadeldi hooldamisega kaasnevaid mõjusid, erinevate osapoolte vajadusi ning võimalusi nende toetamiseks.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" esimene töötuba

HOP projekti töötoas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees, nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann ning Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin. Lisaks Elva vallale osalesid töötoas ka Kambja vald ja Tartu linn. 

Esimeses töötoas anti sissejuhatuseks teoreetiline ülevaade temaatikast ning tutvustati ka juba läbiviidud uuringu tulemusi. Töötuba sisaldas ka praktilisi ülesandeid, koostati riskifaktorite persoona ja alustati valdkonnaülese juhtumikorralduse mudeli tarvis rollide ja ülesannete kaardistamise ning tulevikuväljundi loomisega. Töötoas osalejad said ka kodutöö, millega jätkatakse vallas kohapeal väiksemas võrgustikus.  

HOP projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lylian Peek räägib Omniva postiteenustest ja personaalsest kirjakandjast →

 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.-23.04.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus rahanduskomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli üks punkt - Elva Soojus OÜ laenu garanteerimine. Eelnõuga garanteerib omavalitsus osaühingule laenu võtmise keskkatlamaja lao laiendamiseks. Komisjon toetas eelnõu suunamist volikogusse.

Lisaks toimus ka pikem arutelu Elva Soojuse hetkeseisu ja tuleviku väljavaadete osas. 

 

Elva vallavalitsuse 18.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Noorma külas, Köstri kinnisasjale (66601:007:0009).

Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Lapetukme külas, Jürijaani kinnisasjale (69401:003:0457).


Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult sideehitisele Elva vallas, Rämsi külas, Tiidriku tee L1 (17101:001:0552).

Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Nõmme tn 28a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Ulila alevikus, Kesk 1a krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Võtta vastu Elva linnas, Kirde 2 kinnistu detailplaneering.

Muuta Elva valla 2023. aasta vallavalitsuse tasandi eelarvet.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus Puhja Seltsimajas Elva valla kirikute tuleviku teemaline rahvakoosolek

Puhja koguduse eestvedamisel toimunud koosolekust võtsid vallavalitsusest osa vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. Arutelu oli tingitud sellest, et Muinsuskaitseamet on eraldanud Elva valla neljale kirikule Puhjas, Rannus, Elvas ja Rõngus toetuse, kuid tööde teostamiseks on vaja leida ka omaosalus.

Rahvakoosolekul esinesid ettekannetega piiskop Joel Luhamets, EELK Valga praostkonna praost ja Rannu koguduse hooldajaõpetaja Mart Jaanson, Elva vallavolikogu liige Marika Saar, kirjanik, kultuuriloolane ja EELK Tartu Maarja koguduse juhatuse liige Loone Ots, EELK Valga praostkonna projektijuht Miina-Liisa Kuusemaa ning Nõo vallavanem ja Elva vallavolikogu liige Maano Koemets.

Ettekannete raames avati Elva valla kirikute ajaloolist tausta ning tutvustati juba tehtud renoveerimistöid, aga ka uusi investeeringuvajadusi. Kõik osalejad nõustusid, et kirikud on olulised maamärgid ja kogukonnahoidjad. Vallavalitsus teeb kogudusega igakülgselt koostööd puuduoleva raha leidmiseks ning oma panuse saab anda ka igaüks tehes annetuse. Täpsem info →

 


Teisipäeval, 17. aprillil kohtusid vallavalitsuse liikmed Rannu piirkonna eakatega 

Vallavalitsuse kohtumised kõikide Elva valla piirkondade eakatega jätkuvad ning sel korral oli kohtumispaigaks Rannu Rahvamaja. Kohale oli tulnud 21 eakat, kellega vesteldi vabas vormis erinevatel Elva valda ja Rannu piirkonda puuduvatel teemadel. 

Muuhulgas tuli juttu näiteks erinevatest heakorda puudutavatest muredest, Rannu piirkonnakogu tegemistest ning teede remondist ja kergliiklusteede arendamisest. Lisaks pakkus eakatele huvi, kas nüüdseks on juba tehtud esimesed analüüsid, millised mõjud on olnud haldusreformil ja valdade ühinemisel.

Mõte seesugustest kohtumistest vallavalitsusega sündis eakate endi poolt Elva valla eakate mõtteringis. Kuna mõtteringid on väga kindla fookusega, sest seal arutatakse eakate esinduskogu loomise vajadust ja protsessi, siis aega vallavalitsuse liikmetega muudest üldisematest teemadest arutamiseks paraku üle ei jäänud.

Nii kohtubki Elva vallavalitsus edaspidi iga piirkonna eakatega, et arutada nende jaoks olulisi teemasid ja küsimusi. Igast järgmisest kohtumisest teavitame ette Elva valla lehes ja ka teistes valla infokanalites.

 

Esmaspäeval, 17. aprillil toimus Puhja piirkonnakogu koosolek

Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanemad Kristjan Vilu ja Kertu Vuks. Kertu Vuks tutvustas valminud Puhja vana koolimaja ekspertiisi, mille osas olid piirkonnakogu liikmed seisukohal, et tuleks uuesti avada diskussioon, kuidas võiks hoone tulevikus kasutust leida. Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda siin →

Seejärel andis Kristjan Vilu ülevaate Elva valla teede investeeringute kavast aastateks 2023-2026 ning plaanidest Puhja piirkonnas. Piirkonnakogu lubas suve teises pooles kava ka oma tööplaani võtta, et see läbi töötada ning vajadusel ettepanekuid teha. Elva valla teede investeeringute kavaga saab tutvuda siin

Lisaks tutvustas MTÜ Ulila Külaselts mõtteid seoses Peeter Muna ja Ulila Jõujaam 100 mälestuse jäädvustamisega. 

 


Teisipäeval, 18. aprillil osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Päästeameti seminaril “Kriisireguleerimise kunst”

Juba neljandat korda pakkus Päästeamet omavalitsuse kriisivaldkonna eest vastutajatele võimaluse ühises ruumis luua selgem pilt  kriisivaldkonna aktuaalsematest teemadest.

Seminari jooksul leiti vastuseid küsimustele, nagu mis on avalik riskipilt ja miks on oluline, et kõigil 79 omavalitsusel oleks päris oma kriisiplaan ning mis on kohalike omavalitsuste püsivad kriisiülesanded ja millist teadmist vajab omavalitsus, et koostada üks hea ja toimiv kriisiplaan?

Kõige nende teemade taga on suuremal või väiksemal määral tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu, mis loob kohalike omavalitsuste kriisikindluste loomisele hulga uusi tingimusi. Näiteks oli ühe olulise uue teemana seminaril sees sotsiaalvaldkonna teenuste pakkumine kriiside ajal, mida tutvustasid Tea Varrak Sotsiaalministeeriumist ning Kätlin Hanson Sotsiaalkindlustusametist.

Lisaks toimusid ettekannete vahel laudkondades mitmed lauaharjutused ja arutelud, mille raames sai teemasid avada ning tuua ja kuulda häid näiteid toimivatest praktikatest. 

 

Kolmapäeval, 19. aprillil toimus Palupera teenuskeskuses Palupera piirkonnakogu koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Päevakorras oli üks teema - Urmi kinnistu detailplaneering.

Vallavalitsuse esindajad tutvustasid detailplaneeringu hetkeseisu. Planeering on algatatud ning esimest eskiislahendust on avalikkusele tutvustatud ja toimunud on ka avalik arutelu. Piirkonnakogu arutas kohaliku kogukonna poolt tulnud ettepanekuid, mis puudutasid masti asukoha sobivust kultuuriliselt väärtuslikule maastikule, mastiga kaasnevate raadiolainete mõjusid ning masti üleüldist vajalikkust piirkonnas.

Lepiti kokku, et vallavalitsus küsib nii arendajalt kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt lisainfot ning piirkonnakogu püüab koguda kohalike elanike arvamust. Samuti kaasatakse menetlusse Terviseamet, kelle pädevuses on teostada kontrolli masti paigaldatavate seadmete väljundvõimsuste üle.

Planeeringuga on võimalik tutvuda siin →

 


Laupäeval, 22. aprillil toimus kohaliku kogukonna kriisikoolitus

Sääniku talus toimunud koolituspäev jagunes kolme ossa, kus esimene neist oli eelkõige teoreetiline ja teised kaks praktilised.

Esiteks andsid Päästeameti ennetusosakonna töötajad Kaisa Niilo ja Taavi Siilbek ülevaate riiklikest elanikkonnakaitse arengutest, erinevate tasandite kriisivalmidusest ning kogukonna kriisivõimekuse kaardistamisest. Teises osas keskenduti Mäeselja küla kriisiplaani loomisele. Viimaks valmistati ja nauditi koos kriisisööki.

Kuigi koolituse jooksul jõuti ära teha oluline osa kogukonna kriisiplaanist, oli ehk kõigest kõige olulisem päeva jooksul hoopis see, et inimesed tulid kokku ja nii mõnigi kohtus oma lähema või kaugema naabriga üle pika aja või suisa esimest korda. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 18. aprillil arutleti  Elva valla kliima ja energia tegevuskava koostamise protsessi üle

Elva valla kliima- ja energiakava on valminud Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning 2023. aasta jooksul on vajalik koostada ka konkreetne tegevuskava kliima- ja energiaeesmärkide elluviimiseks. Nii leppisid abivallavanem Kertu Vuks, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, vallaarhitekt Jaanika Saar ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens kokku, et tegevuskava loomiseks jaotatakse kliimaeesmärgid valdkondade põhiselt ära ning kutsutakse kokku vastavad töörühmad.

Tartumaa kliima- ja energiakavadega, sealhulgas Elva valla omaga, on kõikidel huvilistel võimalik tutvuda siin → 

 

Teisipäeval, 18. aprillil toimus uue planeerimisseaduse väljatöötamise seminar

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Ministeeriumil on kavas viia planeerimisseadusesse mitmeid olulisi muudatusi, eelkõige vaadatakse üle seaduses kasutatavad mõisted ja põhimõtted ning ühtlustatakse need teiste seadustega.

Kuna maavalitsusi enam ei ole, vaadatakse üle maakonnaplaneeringute roll ja vajadus. Kaalutakse ka detailplaneeringute menetluse eest tasu kehtestamist.

Olulise muudatusena toodi välja veekogude ehituskeeluvööndi vähendamise menetluse lihtsustamise vajadus. Kui praegu saab vallavalitsus teha ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis tulevikus kaalutakse ettepaneku tegemist projekteerimistingimustega. Muudatusi kavandatakse ka koostöö ja kaasamise osas.

 

Teisipäeval, 18. aprillil toimus kohtumine Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi ja Rõngu piirkonnakoguga

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, hankespetsialist Monika Õigus, õigusnõunik Kaisa Kangro ja Rõngu piirkonnakoordinaator Ene Joosing. Üheskoos arutati Rõngu vabatahtlike päästjate uue hoone rajamisega seotud edasist tegevuskava.

Hoone ehitamiseks on valminud põhiprojekt koos eriosadega. Ehitust rahastatakse riigieelarvest, Elva valla eelarvest ning vabatahtlike päästjate poolt kogutud vahenditest. Ühiselt lepiti kokku, et hanke koostamise ja ehitustegevuse kavandamise teemadel hakatakse edaspidi regulaarselt kohtuma.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 18. aprillil toimus Tartumaa Hariduse Koostöökogu (TAHK) kohtumine

Tartu vallas toimunud regulaarsel kohtumisel esindasid Elva valda haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Käesoleval aastal on TAHKi liikmed leppinud kokku külastada üksteise omavalitsusi ning aprillis jõudis järg võõrustada Tartu vallani.

Kohtumise alguses tutvuti ja tervitati Elva valla uut haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat. Tartu valla sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja Anne Aleksejev andis  ülevaate Tartu valla tegemistest ning kogemusi jagas ka kultuuritööspetsialist Karita Tilk.

Samuti arutlesid omavalitsuste esindajad nii lasteaedade komplekteerimise, ürituste kui ka arenguvestluste teemadel. 

 Esmaspäeval, 17. aprillil toimus  koolitus “Digiturundus noorsootöös”

Koolitusest võtsid osa noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja Elva valla noorsootöötajad. Koolituse viis läbi Maret Keskküla, kes andis ülevaate digiturundusest ning erinevatest sotsiaalmeediakanalitest, mida noored kasutavad.

Noored kasutavad info saamiseks ja otsimiseks aktiivselt Facebooki, Instagrami, Youtube'i ja TikToki. Nooremate ehk 7.-13. aastaste vanuserühm eelistab info tarbimiseks videosid ning vanemad noored ehk 14.-26. aastased fotosid ja teksti. Kõikides vanuserühmades on võrdselt atraktiivne kanal Youtube ning sealt ammutatakse nii infot kui ka meelelahutust.

Lisaks jagati koolitusel ka soovitusi, kuidas noortekeskuste sotsiaalmeediakanalid muuta kasulikuks ning noorele atraktiivseks ja informatiivseks. Oluline on valida välja 1-3 kanalit ning kasutada neid järjepidevalt ja eesmärgipäraselt.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 19. aprillil toimus koolitus “Eakate väärkohtlemine - kuidas märgata ning abistada?”

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna töötajatele mõeldud koolitust vedas eest Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna koordinaator Anne Klaar.

Peamisteks teemadeks olid eakate vastu suunatud vägivalla äratundmine ja märkamine ning spetsialisti võimalused ja vastutus sellistest olukordades tegutsemiseks. Lisaks hinnati meeskondadena erinevaid juhtumeid kasutades selleks vastavat riskihindamise metoodikat. 

 

Neljapäeval, 20. aprillil toimus kohtumine vaimse tervise kabineti esindajatega

Tartumaa Tervisespordikeskuses toimunud kohtumisel osalesid lastekaitsespetsialistid Hille Deede, Laura Kuusk ja Jessica Kaur ning sotsiaalnõunik Anneli Lepik.

Koos arutleti, kuidas saab Elva valla lapsi ja noori nende vaimse tervise probleemides üheskoos veel paremini aidata.

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.-16.04.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni ning majandus- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolek 

Vallavalitsuse liikmetest osalesid koosolekul abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu. Koosoleku päevakorras oli Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033 kinnitamine, Elva valla jäätmehoolduseeskiri, Kaarsimäe liivakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine ja Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste kohta arvamuse andmine.

Soojusmajanduse arengukava tutvustas töö koostaja Pavel Bogdanov, kes selgitas töö koostamise põhimõtteid ning Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse valdkonna arendamise trende. Muuhulgas on kavas välja toodud ka investeeringute vajadus tulevikuks. Komisjon suunas eelnõu volikogule arutamiseks.

Abivallavanem Kristjan Vilu tutvustas Elva valla jäätmehoolduseeskirja, mille eesmärk on jäätmete liigiti kogumise ja taaskasutamise soodustamine, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine ning seeläbi puhta ja tervisliku elukeskkonna säilitamine. Lisaks tutvustas ta ka Kaarsimäe ja Põrgumäe IV liivakarjääride korrastamise tingimusi. Komisjon otsustas kõik kolm eelnõud suunata edasi volikogusse. 

 

Esmaspäeval, 10. aprillil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti. Esmalt andis vallavaraspetsialist Terje Korss ülevaate Elva valla bussiringidest, millest suure osa moodustab koolitransport. Ühiselt leiti, et see valdkond vajaks suuremat tähelepanu, et koolitee oleks laste jaoks operatiivsem. Teise päevakorrapunktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate meie kaitsealustest parkmetsadest.

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Koosolek toimus Elva Gümnaasiumi Puiestee tn koolimajas, kus kooli arendus- ja noorsootööjuht Tiina Lauri tutvustas komisjoniliikmetele koolimaja erinevaid ruume ning arendusjuht Margus Ivask jagas, millised saavad need ruumid olema peale rekonstrueerimist. Hiljem tehti komisjonile ka terviklikum ülevaade koolihoone rekonstrueerimise protsessist ning Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul selgitas, mis etapis on ajutise õppe- ja töökorralduse paika panemine. Komisjon arutas, kuivõrd võib uus õppekorraldus mõjutama hakata õpilaste huvitegevust ning kuidas võtta spordihoone ruumid õppetööks kasutusele selliselt, et ka sporditegevus saaks mingil määral säilida.

NEET-noorte juhtumikorraldaja-projektijuht Kristi Liiv tegi ülevaate NEET-noorte projektist, mis on suunatud 16-29 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Kristi jagas, millised on plaanid uueks Tartumaa üleseks projektivooruks ning jagas edulugusid, kuidas ta on suutnud mitme Elva valla noore elule uue hingamise anda. Ta selgitas, et lähtub oma töös põhimõttest, et nende noortega tuleb fookus hoida protsessidel, mitte tulemustel. Elva Gümnaasiumi esindaja andis ülevaate õpilaste koolitõrke riskidest ja nende ennetamisest ning jagas muuhulgas, et kooli psühholoogi võimalust kasutavad õpilased vajadusel aktiivselt. 

Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas eelnõud "TERA Peedu koolile III kooliastmes tegevusloa juurde valla arvamuse andmine", millega Peedu kool küsib luba III kooliastme alustamiseks. Komisjon toetas ühehäälselt eelnõu volikogusse saatmist. Seejärel tegi abivallavanem Heiki Hansen ülevaate ka Elva linnalasteaedade ühendjuhtimise protsessist. Need vastavad eelnõud on planeeritud maikuu volikogusse ning enne seda töötab ka komisjon dokumendid läbi. 

 

Elva vallavalitsuse 11.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Elva vallas, Vehendi külas, Lõuna-Vehendi AÜ 8 katastriüksuse (66601:007:0558) piirid vastavalt kooskõlastatud asendiplaanile.

Määrata Külaaseme külas, Madaliku katastriüksuse (33101:003:0186) ja Viisjaagu-Metsa katastriüksuse (17101:001:1681) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Külaaseme küla, Madaliku, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Külaaseme küla, Viisjaagu-Metsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva linn, Betooni tänav (17005:007:0053) maakaabelliini paigaldamiseks.

Sõlmida MTÜ Peedu Korraldusseltsiga metsapargi osade korrastamiseks koostööleping.

Muuta MTÜ-ga Uula Külaselts sõlmitud maa tasuta avalikku kasutusse andmise lepingut nr 13-15/24 – anda tasuta kasutusse Elva vallale kuuluvad kinnistud Rämsi park ja Rämsi park P1 külaplatsi rajamiseks (sh haljasala tasandamine, kändude juurimine, jõulukuuse istutamine, korvpalliplatsi ja madalseikluspargi rajamine) ja haldamiseks ning pikendada lepingu tähtaega kuni 30.04.2027.

Kinnitada riigihanke nr 261703 „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ tulemused ning tunnistada edukaks Dorpat Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 219 500 eurot.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse Elva vallale kuuluv Arbi järve äärne ärimoodul MTÜ-le Teeklubi alates 24.04.2023 kuni 31.12.2024 SUP-laudade hoiustamiseks.

Võtta vastu Elva linnas, Jaani 4 kinnistu detailplaneering.

Pikendada EELK Puhja Kogudusega otsustuskorras Puhja vana koolimaja ruumide tasuta kasutamise lepingut nr 13-15/6 kuni 31. märtsini 2024.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


10. aprillil liitus Elva Vallavalitsuse meeskonnaga uus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit

Berit on sündinud ja kasvanud Tõrvas ehk tema lapsepõlv möödus Elvaga üsnagi sarnases keskkonnas, männimetsade ja järvede keskel. Berit lõpetas üldhariduskooli kodulinnas ning edasi asus ta õppima Tartu Ülikooli lasteaiaõpetaja erialale. Magistrikraadi omandas ta samuti Tartu Ülikoolis hariduskorralduse eriala koolijuhtimise suunal.

Berit on 14 aastat töötanud haridusvaldkonnas, millest ligi viis aastat haridusjuhina. Tal on olnud võimalus kogeda erinevaid rolle õpetajast direktorini. Viimasel aastal on ta toimetanud koolituste valdkonnas.

Elva Vallavalitsusse otsustas Berit kandideerida, et läbi haridus- ja kultuuriosakonna juhtimise panustada Elva valla inimeste mitmekülgse tänase ning kvaliteetse ja vajadustele vastava homse loomisse. „Elva vald on inimesi ja keskkonda väärtustav kogukond. Minu senised kohtumised Elva Vallavalitsuse inimestega on kinnitanud tundmust, et meie väärtused ja arusaamad ühtivad. Elva Vallavalitsuse kui tiimi tegemistest õhkub koostöisust, üksteisega arvestamist ning professionaalsust, mis on suunatud arengule,“ sõnab Berit.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Reedel, 14. aprillil toimus Elva valla loomeettevõtjate väljasõit Valga- ja Võrumaale

Kohtumisel tegi ülevaate oma tööst ning tegemistest Võrumaa väikeettevõtja Liisi Mokrik, kes korraldab erinevaid sündmusi, töötab meigikunstnikuna, peab oma väikest lillepoodi ning on proovinud kätt veel erinevate ettevõtete loomisel. Liisi andis head nõu, kuidas oma päeva planeerida ning rääkis ka õppetundidest, mis on seotud ettevõtte lõpetamisega.

Elva valla loomeettevõtjatele avaldas sügavat muljet Liiva ATE, mis on Võru linnas tegutsev loomemaja. Majja on koondunud 24 säravat loomeinimest, kellel kõigil on majas oma ruumid. Kohapeal oli võimalik mitme inimesega ka tutvust teha ning lisaks tehti külalistele Tõrv stuudio poolt mono siiditrüki demo. Päeva lõpetas kohtumine Ruti Jõgi-Rumvoltiga kunstigaleriis Avatud Ateljee. Rutil on palju mõtteid Võru loomemajanduse arendamiseks ning neist ta ka kohtumisel põgusalt rääkis.

Arendusspetsialist Sirli Pippar sõnas, et väljasõidul osalenud Elva valla loomeettevõtjad jäid päevaga väga rahule ning tõdesid ühiselt, et sellised väljasõidud on vajalikud avardamaks silmaringi ning saamaks inspiratsiooni teiste tegemistest.  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus turismiettevõtjate arenguprogrammi praktikapäev veebis

Tegemist oli Elva valla turismiettevõtjate viimase kohtumisega turismiettevõtjate arenguprogrammi raames. Kohtumisel viimistleti suvekampaania ideed ning arutleti uue turismitrükise üle.

Programmi raames analüüsisid osalejad oma ettevõtete pakutavaid teenuseid, kliente, võimalikke turunduskanaleid ning arutlesid koostöökohtade üle. Turismiettevõtjate arenguprogrammi viis läbi Indrek Maripuu Loovusait OÜst ning kordineeris arendusspetsialist Sirli Pippar.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


12.-13. aprillil toimusid Eesti Linnade ja Valdade Päevad

Järjekorras 17. Linnade ja Valdade Päevad tõid Tallinnasse kokku ligi tuhatkond omavalitsusjuhti, valdkonnaspetsialisti ja eksperti, et kahe päeva jooksul arutleda omavalitsuste jaoks aktuaalsetel ja olulistel teemadel. Elva Vallavalitsusest võtsid sündmusest osa vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen, vallasekretär Salle Ritso, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Üritus sisaldas põnevat programmi erivaldkondade teemadest, näiteks hooldereformist kuni jätkusuutlikke hangete läbiviimiseni välja. Vallavanem Priit Värv osales ka ise kahes arutelupaneelis teemadel "Ikkagi inimesed - mida pealik ootab personalitööst?" ja “Raha on alati puudu - kui suur investeering on omavalitsusele jõukohane?”. Abivallavanem Kertu Vuks osales rohepöörde töötoas, sealhulgas tutvustas omavalitsusjuhtide R-klubi algatust. Traditsiooniliselt toimus ka põnev parlamendierakondade debatt, mis keskendus koalitsioonileppes kokkulepitule.

Osalejate sõnul oli üritus väga sisukas ning rõõmu pakkus ka kohtumine kolleegidega üle Eesti.

 


Pühapäeval, 16. aprillil toimus  külavanemate inspiratsiooniseminar

Seminar korraldati koostöös Rõngu piirkonnakoguga ning selle eesmärk oli inspireerida ja motiveerida külavanemaid oma tegevuse jätkamisel ning  avada selle usaldusameti võimalusi uutele huvilistele. Seminari modereeris Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal. 

Seminari raames tutvustas abivallavanem Kertu Vuks Elva valla külavanemate statuuti ning Kodukant Tartumaa esindaja Külli Pann rääkis laiemalt külavanemate kogemustest Tartumaal. Külavanemate kogemuslugusid elust enesest pakkusid ka meie oma Kirepi külavanem Marju Raudsepp ning külalisena Haljala vallast Vainupea külavanem Mario Luik. Arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas erinevaid toetusvõimalusi, mida kogukondadele pakuvad nii riik kui ka kohalik omavalitsus ning päeva lõpetas ühine arutelu teemal, miks meile on külavanemaid vaja.

Üheskoos leiti, et oluline on külasisene koostöö ja selle sisu, sõltumata sellest, millises vormis seda koostööd tehakse - külaselts, külavanem või Elva valla näitel ka piirkonnakogud. 

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus Elva valla eakate esinduskogu teemaline arutelu

Abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel kohtusid Priit Kaupi ja Valli Veigeliga Viljandi Seeniorite Nõukojast, kes tutvustasid oma tegemisi. Tegu on Viljandi Linnavolikogu juurde moodustatud komisjoniga, mille eesmärgiks on muuhulgas suurendada eakate kaasatust linna juhtimises ja luua tegutsemisvõimalusi kohalikele pensionäridele.

Abivallavanem Kertu Vuks andis ülevaate ka Elva Vallavalitsuse ootustest võimalikule eakate esinduskogule ning tutvustas meie piirkonnakogude funktsiooni. Praktilise harjutusena kujundati ideaalset maakonnaülest eakate tervisepäeva.

Järgmine kohtumine toimub juba eakate endi eestvedamisel ning kohtumispaigaks on Valguta Seltsimaja. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 11. aprillil toimus Päästeameti Tartu- ja Jõgevamaa sotsiaaltöötajatele mõeldud ohutusteemaline koolitus

Koolitusel osalesid meie sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistid ning koduhooldustöötajad. Alustuseks tutvustati erinevate piirkondade komandopealikuid, kuna just nemad on olulisteks partneriteks näiteks tuleohutuse osas. Alates selle aasta jaanuarist on Elva päästekomando pealikuks Kaido Õunapuu, kes viibis samuti koolitusel.

Koolituse jooksul anti ülevaade vee- ja tuleohutuse statistikast meie piirkonnas, olulistest komponentidest nende õnnetuste ennetamisel ning tegutsemisest õnnetuse korral. Lisaks pöörati suurt tähelepanu ka eakate kukkumistele kodudes ning kodude kohandamisele nende vältimiseks. Päästeamet on loonud ka kukkumise ennetamise voldiku, millega saab tutvuda siin 

Ka sellel koolitusel ei saanud üle ega ümber elanikkonnakaitsest ja kriisideks valmistumisest ning korrati üle peamised tegevused kriisikindluse suurendamiseks. 

 

Kolmapäeval, 12. aprillil toimus noorte täiskasvanute vaimse tervise toetamise võimaluste teemaline arutelu

Omavahel kohtusid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, NEET noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv, sotsiaaltööspetsialistid Anne-Mai Johanson, Anelle Suviste, Sirje Tali ja Katrina Mets ning Katti Kask Elva Laste-ja Perekeskusest.

Kohtumisel tutvustas videosilla teel Eva Liisa Kubinyi Eesti Kunstiakadeemiast nende Tervisekassaga koostöös tehtud pilootprojekti kogukondlikust hoolitsusest. Projekti keskmes oli küsimus - milline oleks uus vaimse tervise teenus, kui noored täiskasvanud kujundaksid selle endale ise?

Uurimusest selgus, et kolm takistavat tegurit abi otsimisel ja saamisel on hirm hukkamõistu ees, ebamugav keskkond ning limiteeritud aeg enda avamiseks.  

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Teisipäeval, 11. aprillil toimus Tartumaa kultuurijuhtide koosolek

Koosolekust võttis osa kultuurispetsialist Markus Toompere. Ühe olulisema teemana oli päevakorras Kultuuriakna tulevik. Tegu on nii Tartu maakonna kui ka Elva valla peamise kanaliga, mille kaudu levib info sündmuste kohta. Siiani on olnud võimalik kohalike omavalitsuste põhiselt sündmuste infot oma kodulehtedel ja teistes kanalites kuvada, kuid see võib muutuda. Lisaks soovitati, et kultuuripealinna tiitliaasta lähenedes hakkaksid sündmuste korraldajad laiemale avalikkusele suunatud üritustele tegema ka ingliskeelseid kirjeldusi.

Koosolekul tõstatus ka keskkonnasäästliku kultuurikorralduse teema, mis peaks muutuma sündmuste korraldajatele kohustuslikuks. Selle teema kohta korraldatakse eraldi koolituspäev. 

 

Esmaspäeval, 10. aprillil toimus Elva valla kultuurijuhtide koostöökohtumine

Vallavalitsusest osalesid koosolekul abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Kokkusaamise esimeses pooles arutati, millised on Elva valla kultuurivaldkonna lähiaastate suurimad väljakutsed, et koos kujundada strateegia Kultuur 2030.

Koosoleku teises pooles andis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ülevaate sündmustest, mis kultuuripealinna raames Elva vallas toimuma saavad ning tutvustas võimalusi lisaprogrammi kandideerimiseks.    

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Marju Raudsepp ja Indrek Jaal räägivad külavanemaks olemisest ning külavanemate inspiratsioonipäevast →

 


Loe värskeimat, 10. aprillil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.-09.04.2023

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 JUHTIMINE 

Elva vallavalitsuse 04.04.2023 istungi kokkuvõte


Istungil otsustati:

Määrata Teedla külas, Savi kinnisasja (69401:001:0021) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teedla küla, Savi, sihtotstarve maatulundusmaa; Elva vald, Teedla küla, Väike-Savi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Kehtestada Elva Huviala- ja Koolituskeskuse huviringide uued õppetasud alates 01.09.2023.

Algatada Elva Muusikakooli arengukava 2024-2027 koostamine.

Kinnitada väikeprojektide toetusteks 2023. aasta rahaliste eraldiste jaotus.

Võtta vastu kinkena Elva vallas Suure-Rakke külas asuv katastriüksus Reinu tee L1 (kinnistu nr 443704, 17101:001:1897, 2794 m², transpordimaa).

Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 01.01.-30.04.2023.Kasutaja on kohustatud kasutustasu tasumisest vabastamise perioodil tasuma kõrvalkulude eest.

Anda otsustuskorras tasuta kasutusse Elva vallale kuuluv kinnistu Mõisa tee 10 (Aakre küla, 60801:002:0015) MTÜ-le Aakre külaselts alates 27.07.2024.a kuni 28.07.2024.a.

Kinnitada Soojus OÜ 2022. a majandusaasta aruanne.

Kinnitada Elva valla eelarvest eraldatava investeeringutoetuse taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmised. 

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM   

 

Teisipäeval, 4. aprillil kohtusid turismiettevõtjad arenguprogrammi raames Elav Elva keskuses
 

Kohtumisel räägiti peale koostöövõimaluste ka ühistest suvekampaania ideedest ning Elva valla uuest turismitrükisest. Järgmine arenguprogrammi kohtumine on planeeritud veebis ning see toimub 11. aprillil kell 13.30. Kohtumisel jätkatakse suvekampaania ning trükise sisu ning ideede välja töötamisega. 

 

    HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Neljapäeval, 6. aprillil, toimus Elva linnalasteaedade kaasamisseminar


Elva vallavalitsusest osalesid seminaril Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Auli Mäesalu. Seminar korraldati Elva linna lasteaedade ühise juhtimise alla viimise protsessi raames. Kohtumisele olid kutsutud lapsevanemate, hoolekogude ja lasteaedade personali esindajad.

Seminari raames tutvuti Viimsi lasteaedade ühendjuhtimise praktilist näidet jagas MLA Viimsi lasteaiad direktor Maie Roos, vallavalitsuse poolset nägemust tutvustas Heiki Hansen. Üheskoos arutleti selle üle, millega peaks lasteaedade ühendamise protsessis / tuleviku toimimismudelis kindlasti arvestama.

Aruteludes toodi välja, et oluline on tugev meeskond ja hea meeskonnajuht lasteaia direktori näol. Peale selle leiti, et lapsevanemate vaates ühise juhtimise alla viimine suuri muudatusi ei tule.

Edasiste tegevuste ajakava näeb praeguse plaani järgi ette uue asutuse töölehakkamist 1. jaanuaril 2024, kui maikuus toimuval volikogu istungil otsustab volikogu selle lahenduse heaks kiita. Ühendasutuse juhi värbamiseks viiakse läbi suve teisel poolel avalik konkurss.

Lisainfo Heiki Hansen (abivallavanem) heiki.hansen@elva.ee.

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus vallavalitsuse, vallavolikogu ja noortevolikogu koostöökohtumine

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Elva valla noorte huve esindav esinduskogu, kuid koostöö, noorte kaasamine ning noorte aktiivsus on hetkel pigem vähene. Koostöö parandamiseks toimus koostöökohtumine noortevolikogu liikmete ja volikogu esimehe Sulev Kuusi ning aseesimehe Meelis Kasega. Kohtumisel osalesid veel Priit Värv, Eliise-Berta  Tarto ja Sirle Lüüs.

Ühiselt arutati, kuidas ja  millistesse teemadesse noori rohkem kaasata, lisaks julgustati noori kaasa rääkima ja arvamust avaldama volikogu komisjonides käsitletavatael teemadel. Kohtumine oli väga oluline, sest tekkis reaalne kontakt noorte ja volikogu esimehe ning aseesimehe vahel, lisaks lepiti kokku, millised on sammud paremaks koostööks. 

 

6. aprillil toimus Rõngus noorsootöötajate kohtumine  

Noorsootöötajate kohtumine toimus Rõngu rahvamajas, kus oli võimalik tutvuda ka noortekeskuse ruumidega. Kohtumiselt tutvustas Puhja kooli loovjuht vaikuseminuteid ning koos tehti läbi ka üks harjutus. Elva ja Rannu noorsootöötajad jagasid oma kogemusi Ungari koolituselt, mille teemaks oli stressijuhtimine. Eesolevatest sündmustest on Elva valla noortekeskused kõik osalemas 28. mail Puhja Pannkoogifestivalil ning igas piirkonnas on tulemas juuni esimestel päevadel Lastekaitsepäeva üritused. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND   

 

Esmaspäeval, 3. aprillil, toimus Rannu Rahvamajas vallavalitsuse ja Rannu piirkonnakogu kohtumine

Kohtumisel osalesid Priit Värv, Kertu Vuks, Kristjan Vilu ja Heiki Hansen. Arutati Rannu vana vallamaja tulevikuga seonduvat ning lepiti kokku, et sobivate ideede leidmiseks korraldatakse avalik ideekorje. Analüüsiti Rannu kooli ja rahvamaja ja lasteaia omavahelist koostööd ning rolli kogukonnas. Tõstatati ka Rakke külamaja tulevikuga seonduv - hoone vajab remonti, et seal saaks jätkuda tegevused. Räägiti ka investeerimisvajadusest piirkonda - leiti et piirkonna konkurentsivõime ja atraktiivsuse tõstmisel on oluline tegeleda strateegiliselt ka piirkonna turundamisega. Vaja oleks korda saada elamufond, luua kergliiklemiseks turvalisi võimalusi. Tööandjate jaoks on oluline ka üürimaja rajamine ning internetiühenduse hea kvaliteet maapiirkonnas.  

 

Teisipäeval, 4. aprillil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Koosolekul kohtuti Päästeameti Lõuna Päästekeskuse juhi Tagne Tähega, kes tegi väikese enesetutvustuse ning tutvustas esialgseid plaane nii regioonidega tutvumise, varasemate kokkupuudete kui ka kriisivalmiduse teemadega seoses. Arutelus räägiti veevõtukohtade loomisest koostöös KOV ja Päästeametiga, kriisivalmiduse ja -teadlikkuse tõstmisega koostöö jätkamisest ning vabatahtlike päästjate toetamisest. 

Koosolekul arutleti ka piirkondliku atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna meetme (PEEK) roheenergia kompetentsikeskuse projekti teemadel. Selle projekti osaline on TREA (Tartu Regiooni Energiaagentuur) kes on valmis projekti ka koostama. Projektist peab olema pehme osa vähemalt 20% ja kuni 80% võivad moodustada investeeringud. Projekti kogumaht on maksimaalselt 3 miljonit eurot ning esitamise tähtaeg on 31. august, aga enne seda tuleb projekt esitada konsultatsiooniks RTK nõustajatele. Tuleb korraldada valdade kaupa arutelusid ja oluline on, et projekti tulemusena vähendame energiatarvet, tekib suurem teadlikkus lasteaedade ja koolide baasil ning tekivad energiakogukonnad. Iga KOV annab projekti tarvis enda sisendi. 

Peale selle tehti ülevaade PEEK meetme Emajõe võrgustiku projektist ning räägiti 21. sajandi raamatukogude programmist. Lisaks tegi Astrid Hallik ettekande, kus tõi välja, et kõik linna ja maakonna rahvatantsurühmad pääsesid noorte tantsupeole. Maakonnast said tantsupeole 12 tantsu- ja 4 võimlemisrühma. Tartu linnast 16 tantsu- ja 14 võimlemisrühma.

 

Neljapäeval, 6. aprillil toimus Tartumaa Arendusseltsi juhatuse koosolek, kus osales vallavanem Priit Värv   

Koosolekul päevakorras oli toimunud Leader meetmete taotlusvooru hindamiskomisjoni kinnitamine, URBACT projektitaotluse "PENTAFOREST" esitamise kinnitamine, TAS tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 kohta laekunud ettepanekute arutelu ning ülevaade mai alguses toimuvast LINC konverentsist kus osalevad ka mitmed TAS-i juhatuse ja tegevmeeskonna liikmed. 
 

TAS on kutsutud osalema URBACT IV taotlusvoorus kus on 5 valdkonda: digitaalne üleminek, toidupoliitika, kliimamuutused, sotsiaalne heaolu, energeetika.  

 • Iga partner saab põhjalikumalt tegeleda 2-3 valdkonnaga, TASi puhul oleks nendeks toidupoliitika, sotsiaalne heaolu ja energeetika. Projekt aitab kaasa nii Tartumaa toidustrateegia kui ka LEADER ühisstrateegia rakendamisele.  
 • Projekti rakendamise aeg 2023-2025. Projekti partnerid on valdavalt samad, kellega koos eelmist URBACTi projekti perioodil 2020-2022 tegime (Ungari, Itaalia, Rumeenia, Kreeka + uued partnerid Iirimaalt, Poolast, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Tšehhist). 

Projekti kogumaht on ligikaudu 850 000 €, millest TASi eelarve moodustab ca 80 000 €, omafinantseering 30% (ca 24 000 3 aasta jooksul).  

LINC konverents ühendab kõiki Leader tegevusgruppe kogemuste vahetamiseks paljudes erinevates kogukondades kogu Euroopa Liidus ja mujal. LINC algatuse moodustasid kohalikud tegevusgrupid kümme aastat tagasi. Esimene LINC konverents toimus 2010. aastal Austrias LINC konverents 2023 toimub seekord Itaalias Basilicatas. Rohkem infot https://linc2023.eu/index.php/en/linc-2023.

  

 VALLAMAJANDUS

 

Alanud on Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee ehitus

Alanud on Mahlamäe kergtee ehitus, mis saab olema ühenduslüliks Elva kesklinna ja Mahlamäe elamurajooni vahel. Jalg- ja jalgrattatee rajamisega muutub sealne liiklusolukord turvalisemaks ja liiklemine ohutumaks.

Kergliiklustee kogupikkus on 613 meetrit ja laius 2,5 meetrit. Tee hakkab paiknema Peedu tee äärse kraavi ja erakinnistute vahel. Ühe olulisima muudatusena ühendatakse kergliiklusteega Peedu tee ääres paiknev Uuta bussipeatus. Kergliiklustee ja tänavate ristumised lahendatakse ülekäiguradadega, mis tähendab, et eesõigus on alati kergliiklusteel liiklejal. Kergtee äärde on planeeritud ka istepingid, prügikastid ja lillepeenrad ning Kärneri tänava ja Peedu tee ristis asuva tõusu serva on planeeritud istutada männid. Lisaks tuleb kergliiklustee äärde Elva valla esimene avalik jalgrataste remondipukk.
Töid teostab TAVT OÜ. Kergliiklustee valmimise lõpptähtaeg on augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab tee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Abivallavanem Kristjan Vilu sõnab, et Mahlamäe kergliiklustee on väike, kuid oluline samm edasi turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate liikumisvõimaluste loomisel Elva vallas: „Selle objekti ehitustöödega paralleelselt planeerimine juba ka järgmisi samme kergteede võrgustiku arendamiseks üle Elva valla."
Tulevikus on plaanis Mahlmäe kergliiklusteed pikendada Marja tänavast edasi. Kuna seal on teemaa laius väiksem, siis tuleb kergliiklustee rajada vahetult sõidutee äärde, mistõttu on antud osa mõistlik ehitada välja samaaegselt sõidutee rekonstrueerimisega.

Elva Vallavalitsus esitas 2022. aasta kevadel Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti „Elva Mahlamäe jalg- ja jalgrattatee rajamine", mida otsustati toetada täielikult ehk 121 999,61 euro ulatuses Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest.
Vaata täpsemalt ka: www.elva.ee/et/elva-mahlamae-jalg-ja-jalgrattatee
 
Lisainfo:
Hendri Seinberg, taristuspetsialist
hendri.seinberg@elva.ee / 5866 6520

 

 

Elva jäätmejaam asub uues kohas

Elva linna jäätmejaam, mis seni asus Nooruse tänaval, tegutseb 4. aprillist uues asukohas. Jäätmete üleandmine toimub edaspidi uuel jäätmejaama kinnistul Kurelaane külas. Asukoht kaardil 

Abivallavanem Kristjan Vilu selgitas, et Elva jäätmejaama ümberkolimine oli vajalik, sest uus asukoht tagab parema ligipääsetavuse: „Kasutusmugavus on teenuse arendamisel oluline määraja ning ka oma olemuselt ei olnud kesklinn jäätmejaamale sobivaim paik."

Elva jäätmejaam on avatud:

 • T, N ja R kell 8-16
 • kell 8-18
 • kell 9-16

Tasuta võetakse vastu:

 • Plastpakend
 • Vanapaber
 • Klaaspakend (purgid ja pudelid)
 • Lehtklaas (akna-, auto- ja peegelklaas)
 • Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed
 • Penoplast (pakendite ümbrised)
 • Ohtlikud jäätmed
 • Rehvid

Tasu eest võetakse vastu:

 • Suurjäätmed (mööbel jms)
 • Ehitus- ja lammutusjäätmed
 • Eterniit
 • Haljastusjäätmed
 • Tekstiiljäätmed
 • Olmejäätmed


Elva vallas on jäätmete vastuvõtupunktid veel ka Rõngu, Puhja ja Rannu piirkondades. Vaata täpsemalt: www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

Lisainfo:
Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 6-10
Elemente lehe kohta 5
of 52
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 21. august 2023  Kogu päev Karmen Paavel Tervist edendavate
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4