Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.-22.01.2023

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 18.01.2023 istungi kokkuvõtte 

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Käärdi alevikus, Männiku tn 4 kinnisasjale (69403:004:0071) sideehitise rajamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele Elva vald, Valguta küla, Siuksu tee (17101:001:0773), Elva vald, Valguta küla, Siuksu tee 1a (69401:003:0188) ning Elva vald, Lapetukme küla, Valguta tee 10 (69401:003:0010).

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Väike-Rakke külas, Pihlike kinnisasjale (66601:002:0311) sideehitise rajamiseks

Eraldada Elva Varahalduse OÜ-le sihtotstarbeline toetus Pikk tn 26-8, Elva linn eluruumi üürivõla ja kommunaalkulude katteks 2476,18 eurot.

Kinnitada projektitoetusteks 2023. aasta rahaliste eraldiste jaotus ja Elva valla 2023. aasta rahvariide toetuste summad.

Moodustada Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimiseks komisjon koosseisus Toomas Järveoja, Marek Pihlak, Katrina Kallas, Kalev Lõhmus ja Markus Toompere.

Kinnitada riigihanke „Elva Lasteaed Õnneseen ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi ehitustööd“ alusdokumendid.

Muuta SA-ga Elva Teenused sõlmitud Elva valla haridusasutuste haldus- ja hooldusteenuste lepinguid.

Kinnitada Elva valla hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon koosseisus abivallavanem Kristjan Vilu (komisjoni esimees), Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre, Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing, Rannu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm, arendusspetsialist Sirli Pippar, vallavaraspetsialist Terje Korss.

Nimetada Elva Gümnaasiumi direktori ametikohale Marek Sammul alates 23. jaanuarist 2023.


Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

 

Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus erakorraline volikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XVI istung toimus 16. jaanuaril Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungist võttis osa 27 volikogu liiget.

Volikogu kutsuti kokku kaheksa volikogu liikme ettepanekul. Erakorralisel istungil sooviti aru pärida meediavahendusel spekuleeritud, kuid õigusorganite poolt kinnitamata võimaliku vallavalitsuse liikme toimingupiirangu rikkumise kohta. Vallavalitsuse liikmed jagasid vastavaid selgitusi.

Kõikide volikogu istungite kokkuvõtted ja muud materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 6. veebruaril 2023. 

 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril toimus üle Eesti kõigis kohalikes omavalitsustes Päästeameti lauaõppus “79 Särtsu” 

Õppuse eesmärk oli valmistada kriisimeeskondi paremini ette olukordadeks kui peaksid toimuma üleriigilised elektrikatkestused. Lauaõppuse raames tegeleti küsimustega, mis puudutasid nii igapäevast elukorraldust, sideteenuste toimepidevust, ühisveevärgi ja kaugkütte teenuste toimepidevust, riigi- ja kohalike teede sõidetavust kui ka sotsiaal- ja haridusteenuste osutamist.

Kuigi aega anti lauaõppuse raames vähe, said kriisimeeskonna liikmed palju paremini selgeks oma rollid ja valmisoleku. Õppusjärgse arutelu käigus said paika pandud mitmed konkreetsed tegevused, millega kohe edasi minnakse.  

 

 

 


Neljapäeval, 19. jaanuaril osales vallavanem Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril

Seminaril arutlesid Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmed ja tegevmeeskond strateegia üle, mis määrab ära toetuste valdkonnad ja suunad ning tingimused toetuste taotlemiseks järgnevaks rahastusperioodiks. Strateegia väljatöötamise protsessi juhtis Mihkel Laan Cumulus Consulting OÜst.

Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamise kohta saab täpsemini lugeda siit →

 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus Elva valla kultuurijuhtide kohtumine

Sel korral saadi kokku Rannu Rahvamajas. Kohtumisel andis iga rahvamaja juhataja ülevaate oma maja kõige meeldejäävamast eelmise aasta sündmusest ning ootustest ja lootustest 2023 osas. Lisaks tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste osakonna 2023. tegevusplaani ning arutati läbi Elva valla tegevused Tartu 2024 raames. Kultuurispetsialist Markus Toompere kutsus rahvamajasid üles juba mõtlema varsti avatava Tartu 2024 väikeprojektide vooru peale. Üheskoos otsustati, et järgmise koosoleku fookuses on tänavune liikumisaasta.   

 

 

 

Pühapäeval, 22. jaanuaril toimus Rõngu Rahvamajas ühine projekti kirjutamine 

Kokku said kultuurispetsialist Markus Toompere, arendusspetsialist Sirli Pippar, Aakre Rahvamaja juhataja Jane Loidap, Rõngu Rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane, et ühiselt kokku panna projektitaotlus, millega arendatakse Elva valla loomeettevõtjate tegevust ning turismi läbi Käsitöötee loomise. Kohtumisel pandi paika projekti fookus ning arutati läbi peamised tegevused, riskid ja võimalused.  

 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril külastasid keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, vallaarhitekt Jaanika Saar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto LHV Tallinna kontorit

LHV on eesrindlik rohepõhimõtete ja ESG valdkonna järgija. Kuna Elva vald on võtnud 2023. aastal üheks eesmärgiks rohkem keskkonnateemasid teadlikustada, siis võeti ette külaskäik LHV Tallinna kontorisse, et lähemalt tutvust teha Rohelise Kontori tiitlit kandva hoonega ning tegevustega, mis on aidanud LHV-l roheteemasid sedavõrd edukalt igapäeva- ja äritegevustesse siduda.

Külastuse käigus tõdeti rõõmuga, et Elva Vallavalitsus juba rakendab mitmeid rohekontori lahendusi, kuid ammutati siiski veel palju uusi ideid ja teadmisi.

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Täpsemalt saab Rohelise Kontori põhimõtete kohta lugeda Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni kodulehelt →

 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus Elva Vallavalitsuse saalis narkoennetuse teemaline loeng

Politse- ja Piirivalveameti ennetusteenuse koordinaator Lauri Tamm rääkis Elva valla lastekaitsespetsialistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele teaduspõhisest narkoennetusest, populaarsetest narkootilistest ainetest noorte hulgas ning nende tarvitamise tuvastamisest.

Tõdeti, et narkootilised ained on noortele kergesti kättesaadavad ning üha enam leiutatakse uusi, mille tuvastamine nõuab teadlikke täiskasvanuid ja kaaslasi. Üheks oluliseks arutelukohaks oli täiskasvanute võimalused ja õigused olukordadele reageerimiseks. Ennetuses on jätkuvalt oluline laste ja noorte murede ja käitumise märkamine ning usaldusliku suhte pakkumine.  

 

 

 

Reedel, 20. jaanuaril kohtusid Tartumaa valdade esindajad, et saada ülevaade, kuidas on seni haridus- ja tööelust kõrvale jäänd noori toetatud

Kohtumisel osalesid Elva Vallavalitsusest sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning noortegarantii tugisüsteemi projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv. Tartumaa Omavalitsuste Liidus toimunud kohtumisel andis senistest tegevustest ülevaate Lääne-Virumaa NEET-noorte (not in education, employment or training) projektijuht ja koordinaator Sirli Kapper. Kõigis seitsmes Lääne-Virumaa vallas on tööle võetud juhtumikorraldajad, kelle ülesandeks on luua kontakt haridus- ja tööelust kõrvale jäänud noortega ning pakkuda neile toetavaid teenuseid.

Projektijuht tunnistas, et noortega kontakti loomine on olnud keerukas ning edaspidi tuleks keskenduda rohkem NEET-staatusesse sattumise ennetamisele. Seejärel tutvustas Kristi Liiv NEET-noorte projekti senist kulgu Elva vallas. Projekti esimese aasta jooksul on juhtumikorraldaja olnud kontaktis ca 50 noorega, kellest 31 on saanud projekti raames rahastatavaid teenuseid. Kõige enam on noored kasutanud psühholoogilist nõustamist ja autojuhilubade tegemise võimalust. 11 noort on läbinud 3-kuulise tööpraktika neile huvipakkuvas valdkonnas. Tartumaa teistes omavalitsustes pole seni eraldi NEET-noorte spetsialistide ametikohti loodud ning spetsiaalselt sellele sihtrühmale suunatud teenuseid osutatud.  

Kõik vallad leidsid, et noorte ühiskonnaellu kaasamisega tuleb tegeleda. Sihtrühma passiivsusest tulenevalt on aga tarvis eraldi NEET-noortega tegelevaid spetsialiste, kes suudaks noori koostööle nö meelitada. Ühiselt lepiti kokku, et kevadel asutakse kirjutama maakonnaülest ühisprojekti Euroopa Sotsiaalfondist NEET-noorte toetamiseks ja NEET-staatusesse langemise ennetamiseks vajalike teenuste rahastamiseks.

 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva linna lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude kaasamisseminar

Seminaril tutvustas abivallavanem Heiki Hansen Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsessi sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnevast muudatusest Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Seejärel jagas Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm oma kogemust, kuidas juhtida lasteaeda, mis asub kolmes erinevas majas.

Järve lasteaia juhtimisstruktuuri muudatuse jaoks parima võimaliku lahenduse leidmiseks arutati abivallavanem Kertu Vuksi modereerimisel maailmakohviku meetodil nelja erineva lahenduse poolt- ja vastuargumente: Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Õnneseene lasteaiaga, Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Murumuna lasteaiaga, Elva linna lasteaedade juhtimise ühendamine ning varia ehk välja sai käia kõik ideed, mis eelmise kolme hulka ei liigitunud. 

Seminar oli koostöine ning Elva Vallavalitsus sai väga hea ja põhjaliku sisendi edasiste sammude kujundamiseks! 

 

 

 


Reedel, 20. jaanuaril toimus Elva valla noortevolikogu ja õpilasesinduste koostöökohtumine

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone aulas toimunud kohtumisel jagasid õpilasesindused oma möödunud aasta õnnestumisi ning unistusi käesolevaks aastaks. Päeva kõige olulisem osa oli arutelu laudkondades maailmakohviku meetodil, mida modereeris Mari-Liis Vanaisak. Teemad, mida laudkondades arutati olid kommunikatsioon, huviharidus ja –tegevus, kultuurisündmused noortele, noortevolikogu ja koolitoit. 

Enne arutelude kokkuvõtmist tervitas noori ka haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar, kes ütles, et jääb põnevusega ootama arutelude käigus tekkinud ideede elluviimist ja tulemusi ning lubas noorte mõtted viia ka komisjonini.

Järgmine noortevolikogu ja õpilasesinduste kohtumine on planeeritud toimuma maikuus. 

 

 

 

Neljapäeval, 19. jaanuaril toimus veebikohtumine Ukraina teemadel hariduses 

Regulaarseks saanud kohtumisel osalesid Tartumaa omavalitsuste esindajad, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi, Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning Elva valla haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Kohtumisel andsid Tartumaa omavalitsused ülevaate olukorrast Ukraina sõjapõgenikega oma vallas ning jagasid üksteisele rõõme, muresid ja häid praktikaid. 

Elva valla koolides on jaanuarikuu seisuga kokku 51 ning lasteaedades ja -hoidudes 25 Ukraina last.

 

 

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Palupera Põhikoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Uue kalendriaasta esimesel kohtumisel jätkus sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Palupera Põhikool tutvustas oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. 

Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Elva valla noorsootööspetsialist Sirle tutvustas uut valla huvihariduse-ja tegevuse kava ning haridusspetsialist Auli andis juhtidele ülevaate külastusest valla koolidesse, kus kuulati meie valla noorte rõõme ja muresid. Olulist informatsiooni jagas ka finantsosakond projektide ja eelarve kohta ning haridus- ja kultuuriosakond edastas valdkonda puudutavat jooksvat infot. 

Veebruarikuus minnakse külla Valguta Lasteaed-Algkoolile. 

 

 

 


Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Konguta Koolis toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Sarnaselt koolidele jätkus ka lasteaedadega sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Konguta Kool tutvustas oma maja tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel. Samuti anti ülevaade Ukraina lasteaiarühma toimetustest.

Päevakorras oli veel ka lasteaiaõpetajate palgaküsimused, finantsosakonna informatsiooni edastamine, suvepuhkused, haridusasutustega seotud vallavalitsuse korraldused, toitlustamine ning Elva Perekeskuse arengute tutvustamine. Tavapäraselt oli aega ka jooksvate küsimuste aruteluks ning juhtide rõõmude ja murede kuulamiseks.

Veebruarikuus minnakse külla Puhja Lasteaed Pääsusilmale. 

 

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →  

 

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto räägib Elva valla infokanalitest →

 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.12.2022-15.01.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Aastavahetuse perioodil ilmus Elva Vallavalitsuse nädalakiri harvemini. Edaspidi ilmub nädalakiri taas iganädalaselt.

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus Elav Elva keskuses Tartumaa hariduse koostöökogu kohtumine

Kohtumisel osalesid Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi ning Elva, Nõo, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Tartu valla haridusnõunikud. Kairi Vasemägi tutvustas Tartumaa Heaoluprogrammi projekti tegevusi, Tartumaa Arengustrateegia haridusvaldkonda puudutavaid tegevusi, aasta hariduskalendrit ja suuremaid sündmusi ning uusi käivituvaid aineühendusi.

Lisaks arutleti teemal, millised on koostöövõimalused Tartumaa koolijuhtide ühendusega ning XIII noorte laulu- ja tantsupeo Tartumaa kuraator Kati Grauberg-Longhurst tutvustas proovide ajagraafikuid ja ülesandeid.  

 

 

Huvihariduse ja –tegevuse kava perioodiks 2023-2024 on kinnitatud 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise eesmärk on, et regulaarne juhendatud huvitegevus oleks piirkonniti paremini kättesaadav ja huvialade poolest mitmekesisem. Huvikava on rahastatud riikliku lisatoetusega ning selle sihtgrupp on 7.-19. aastased noored.

Kava loob võimalused noorte mitmekülgseks arenguks süsteemse ja juhendatud mitteformaalse õppimise kaudu. Kavaga on elluviijatena seotud nii munitsipaal- kui ka eraõiguslikud huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad. Elluviijate leidmiseks korraldati 2022. aasta sügisel avalik pakkumuste voor ning moodustati hindamiskomisjon, kes laekunud pakkumisi hindas. Erilist tähelepanu pöörati loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnale, rahvakultuuri edendamisele ning liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele. Peale selle oli prioriteediks ka II ja III kooliastmele suunatud tegevused.

Tagasisidet pakkumustes esitatud huviringidele andsid ka iga piirkonna koolide õpilasesindused. Elva valla huvihariduse- ja tegevuse kava on kõigile tutvumiseks leitav Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 10. jaanuaril toimus Ulila Keskuses avalik arutelu

Arutelul osalesid vallavalitsuse esindajatena abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja piirkonna koordinaator Ede Möldre, kes tutvustasid Ulila aleviku piiride muutmise ettepanekut, mis vähendab tulevikus tiheasustusala suurust Ulilas. Samuti selgitati, miks oleks mõistlik vähendada tiheasustusala piiri Rämsi külas.

MTÜ Ulila Külaseltsi esindaja Jaanus Lauri tutvustas Ulila jõujaama asutaja Peeter Muna pärandit ning kogukonnaga ühiselt arutati, kuidas võiks Ulila alevikus Peeter Muna mälestust väärikalt presenteerida.  

 

 

Laupäeval, 14. jaanuaril toimus traditsiooniline Elva valla kogukonnaedendajatele mõeldud aruteluhommik Külade Kärajad

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid Külade Kärajatel vallavanem Priit Värv ning abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Tutvustati vallavalitsuse 2023. aasta tööplaane, anti tagasisidet projektitoetuste taotluste vooru laekunud projektide kohta ning jagati muud vallavalitsuse infot. Näiteks tutvustati uut kaasamistegevuste kava valla kodulehel, mis aitab ka piirkonnakogude tööd paremini planeerida.

Kohtumise lõpus arutleti erinevate toetusmeetmete teemadel, sealhulgas LEADER taotlusvoorudesse sobivate projektide ideedel.  

 

 


Kolmapäeval, 11. jaanuaril toimus Tartumaa arengustrateegia 2040 lõpuseminar

Seminarist võtsid osa vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Tartumaa arengustrateegia 2040 koostamiseks toimusid 2022. aasta jooksul seminarid, milles osalesid töögrupid kõikidest Tartumaa valdadest. Maakondlik arengustrateegia keskendub neljale fookusteemale: heaolu, elukeskkond, ettevõtlus ja liikuvus.

Tartumaa arengustrateegia 2040 on tutvumiseks leitav siit

 

 

Reedel, 6. jaanuaril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.ee avatud valitsemise töörühmas

Arutelu raames vaadati koos töörühma liikmetega üle hindamiskriteeriumid portaali minuomavalitsus.ee  'avatud valitsemise' kategooria lõikes ning täpsustati erinevate sihttasemete näitajaid. Töörühma kuuluvad nii omavalitsuste, Riigikontrolli kui ka ministeeriumite esindajad.

Töörühma töö tulemusena valmivad uuendatud kriteeriumid minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste hindamise tarbeks ning neid rakendatakse juba sellel aastal toimuvas hindamises.

 

 


Elva valla 2023. aasta kaasamistegevused on nüüd mugavalt leitavad ühest kohast 

Vastavalt meie väärtustele - olla avatud, kaasav, nutikas ja säästlik - viime Elva vallas aastaringselt läbi mitmeid kaasamistegevusi, näiteks avalikke arutelusid, dokumentide avalikke väljapanekuid, infoseminare ja vestlusringe. Nii saavad erinevates otsustes ja teemades rääkida kaasa ka Elva valla elanikud ise!

Selleks, et infoga aegsasti kursis olla, millised võimalused kaasa rääkimiseks 2023. aastal tulemas on, oleme Elva valla kodulehele kokku pannud Elva valla kaasamistegevuste kava →

Kava täieneb pidevalt ning infot ja sündmusi jagame jooksvalt ka Elva valla teistes infokanalites. Viide kavale on lihtsasti leidmiseks statsionaarselt olemas ka Elva valla kodulehe avalehel.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus taas  loomeettevõtjate loovhommik

Elva valla loomeettevõtjad ja vabakutselised said sel korral kokku PillaPalla peotoas, et õppida turu-uuringute koostamist. Teemat tutvustas Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg, kellel on pikaajaline ja erinevatele ettevõtetele tuginev kogemus.

Üheskoos analüüsiti erinevaid küsimustike vorme, arutleti osalejate endi ettevõtete põhjal nende turu-uuringute fookust ning võimalikke lahendusi teostamiseks. Elva vallavalitsuse esindajatena osalesid loovhommikul abivallavanem Kertu Vuks, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

 

 


Startis turismiettevõtjate arenguprogramm!

Turismi madalhooajal pakume Elva valla turismiettevõtjatele võimalust enesetäiendamiseks ja praktilisi kogemusi oma äri ja ka Elva valla turismi arendamiseks. Selleks on sihtasutus Elva Kultuur ja Sport ellu kutsunud turismiettevõtjate arenguprogrammi, mis kestab jaanuarikuust maikuu lõpuni.

Arenguprogrammi viib läbi Loovusait OÜ koolitaja Indrek Maripuu. Programmi käigus läbitakse nii teooria kui praktikapäevad. Esimene kohtumine toimus teisipäeval, 17. jaanuaril Sääniku talus. Kohtumine oli ettevõtjate jaoks väga kasulik ning päev läks igati korda. Näiteks said osalejad analüüsida oma kliendiprofiile ning paika panna strateegia, kuidas oma äri lähtuvalt kliendist arendada.  

Järgmised kontaktkohtumised on plaanis 21. veebruaril ning 4. aprillil. Praktikapäevad veebis on planeeritud toimuma 24. jaanuaril, 8. märtsil ning 11. aprillil. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Neljapäeval, 11. jaanuaril toimus Rannu Rahvamajas renoveerimisteemaline seminar korteriühistutele

Elva Vallavalitsuse ja Kredexi koostöös toimunud seminarist võtsid vallavalitsuse esindajatena osa abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Oma kogemust korteriühistu juhina nelja kortermaja renoveerimisprotsessis ning selle õppetunde ja õnnestumisi jagas Kristi Hannus Puhjast.  Kredexi esindaja Jana Toome tutvustas Kredexi uue toetusvooru tingimusi, mis on võrreldes varasemaga pisut muutunud.

Toetusmeetme kohta saab täpsemalt lugeda siit →.

 

 

Kolmapäeval, 4. jaanuaril toimus Palupera mõisakoolis Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu

Tegemist oli üldplaneeringu protsessi raames viimase avaliku aruteluga. Abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus tutvustasid üldplaneeringu avalikustamise perioodi jooksul laekunud ettepanekuid ning vallavalitsuse esialgseid arvamusi. Pikemalt räägiti ka päikeseparkide ehitamise tingimustest, väärtuslike maastike säilitamise põhimõtetest ning tihe- ja hajaasustusalade muutmisest Hellenurme ja Palupera piirkonnas.

Üldplaneeringu protsessi materjalide, sealhulgas koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Elva valla üldplaneeringu blogis →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril kohtusid lastekaitsespetsialistid Jessica Kaur ja Eve Jõgi Õnneseene lasteaias personali  ja lapsevanematega

Kohtumisel räägiti lastekaitsespetsialistide tööst ning selgitati abivajava lapse mõiste sisu. Räägiti lahti, mis erinevus on hädaohus lapsel ja abivajaval lapsel ning kuidas ja mis juhtudel on lasteaed asutusena kohustatud teavitama lastekaitset.

Seadusest tulenevalt on igal kodanikul kohustus teavitada hädaohus olevast lapsest telefonil 112 ning abivajavast lapsest kas kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või helistada Lasteabi telefonil 116111

 

 

Kolmapäeval, 11. jaanuaril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Alo Rebane ISTE projekti avaseminaril 

Elva vald on üks omavalitsus, kes asub Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel ja koostöös Sotsiaalkindlustusametiga piloteerima komponendipõhist erihoolekandeteenuse mudelit. ISTE ehk isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise projekti kaasatakse kahe aasta jooksul 13 inimest, kellel on raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire.

Loe ISTE projekti kohta Elva vallas lähemalt siit →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted 


Kõik istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus spordikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli 2022. aasta kokkuvõtete tegemine (eelarve, sündmused ja võistlused, klubide käekäik, suuremad saavutused) ning 2023. aasta eelarve ja tegevuskava. Lisaks arutleti Elva valla spordiobjektide üle - millised on olemasolevate objektide ülalpidamis- ja hoolduskulud ning millised on suuremad investeeringud järgnevatel aastatel. Lõpetuseks arutleti ka spordivaldkonna tunnustuste jagamise üle. 

 

 

Esmaspäeval, 19. detsembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XV istung toimus 19. detsembril vallamajas volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade, neli määruse ja kümme otsuse eelnõud. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget. 

Volikogu kiitis heaks Tartumaa arengukava 2040. Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõtted on koosloomelisus ja uuenduslikkus, kestlik mõtteviis, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonnaarengu siht on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii tänastele olijatele kui ka uutele tulijatele. 

Volikogu võttis vastu Elva valla 2023. aasta eelarve. Eelarve koostamisel on lähtutud reaalsetest tuludest ja kuludest 2021. ja 2022. aasta andmete põhjal ning arvestatud on rahandusministeeriumi prognoose. 2023. aasta eeldatav eelarve maht on 31,3 miljonit eurot. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab valla veebilehelt. 

Volikogu otsustas võtta laenu (arvelduskrediiti) rahavoogude juhtimise eesmärgil. Seoses asjaoluga, et 2022. aastal jääb finantskaalutlustel osa laenu välja võtmata, võib kaasneda rahavoogude juhtimisel lühiajalisi likviidsuse probleeme. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus lubab omavalitsusel võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi. 

Volikogu kinnitas 2022. aasta III lisaeelarve. III lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid, võtta eelarvesse 2022. aastal laekunud sihtotstarbelised summad ja osaliselt üle laekunud tulud ja nende arvelt tehtavad kulud ja täpsustada investeeringu- ja finantseerimistegevust. Lisaeelarve maht on 272 628 eurot. 

Volikogu andis loa SA Laste- ja Perekeskuse tegevuse lõpetamiseks. Sihtasutuse tegevuse lõpetamise eesmärk on eelkõige korrastada sotsiaal-ja hariduse tugiteenuste pakkumist ja tekitada suuremat sünergiat vallavalitsuse tegevustega. Sihtasutus reorganiseeritakse ümber valla hallatavaks asutuseks, mis aitab tulevikus kokku hoida juhtimiskulusid ning võimaldab saada vallale oluliste teenuste toimimisest parema ja operatiivsema ülevaate. 

Otsustati moodustada Elva Vallavalitsuse hallatava sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskus Elva Perekeskus. Seniste sihtasutuse Elva Laste-ja Perekeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks moodustatakse 1. jaanuarist 2023 Elva Vallavalitsuse hallatav asutus - sotsiaal-ja hariduse tugiteenustekeskus nimega Elva Perekeskus, mis alustab sisulist tööd alates 1. juunist 2023. Loodava hallatava asutuse põhieesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine, koordineerimine ning arendamine Elva vallas. 

Kinnitati hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimäärus. Põhimääruse 12 paragrahvi sätestavad keskuse tegevuse üldised eesmärgid ning tegutsemise korra. 

Otsustati delegeerida keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesanded Elva Vallavalitsusele. Ülesannete delegeerimine Vallavalitsusele aitab tagada Keskkonnaameti antud või seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise ning seisukohtade õigeaegse esitamise keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise puudutavate otsuste ja dokumentide osas. 

Otsustati võõrandada kinnistud. Enampakkumise korras võõrandatakse üheksa kinnistut Elva vallas: Rebaste küla, Oona karjäär; Poriküla, Põdramäe; Võsivere küla, Peedu; Rannu alevik, Ringtee tn 9/6; Kaarlijärve küla, Järvekivi; Kaarlijärve küla, Kapsa; Kaarlijärve küla, Veehoidla; Kaarlijärve küla, Kalda; Konguta küla, Taga-Pihlaka. 

Otsustuskorras võõrandatakse kinnistud Rämsi külas. Tegemist on Rämsi külas peremehetute ehitistena külas kogukonna poolt rajatud abihoonetega, sest tegelikel rajajatel, kasutajatel, valdajatel puudusid omandi tunnistamiseks dokumendid. Elva vallavalitsus jõudis 2019. aastal menetlusega vallasvaradest kinnisasjadeni ja moodustati 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksused abihoonete juurde. Kõik abihooned on seotud kinnistutel ainukesed rajatised ja on kasutamise lepingutega antud tervikobjektina kasutada ühele või kaasomandina mitmele isikule. Kuna abihooneid ole vajalikud valla ülesannete täitmiseks, otsustati võõranda kinnistud kasutajatele. 

Tuvastati Elva vallas Purtsi külas Mustahva katastriüksusel asuva suvila-aiamaja peremehetus. Elva vallavalitsus omandab vastavate protsesside käigus nimetatud ehitise, et see siis võõrandada otsustuskorras isikule, kes on kinnistut 12 aastat praktikas kasutanud ning enda omaks pidanud, kuid paraku on varasemad dokumendid kinnistu omandamisest olnud tühised. 

Avaldati umbusaldust arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele Toomas Laatsitile. Volikogu 7. novembril istungil, enne päevakorra punktide arutelu juurde asumist, algatasid 12 volikogu liiget umbusalduse volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele, mille üle 19.12.2022 toimunud volikogu istungil hääletati. Umbusaldushääletus läks läbi ning volikogul tuli valida uus arengu- ja planeeringukomisjoni esimees ja aseesimees. 

Elva Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjonile valiti uus esimees ja aseesimees. Kuna toimus arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele, Toomas Laatsitile, umbusalduse avaldamine, siis tuli valida uus komisjoni esimees ja aseesimees. Kandidaatideks esitati Mikk Järv ja Maano Koemets. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Mikk Järv ning aseesimeheks Maano Koemets. 

Elva Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjonile valiti uus esimees ja aseesimees. Kandidaatideks esitati Silver Laks ja August Vester. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Silver Laks ja aseesimeheks August Vester. 

Vallavanem Priit Värv ja arendusjuht Margus Ivask vastasid arupärimistele. Eelmisel istungil esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimised, kus soovis ülevaadet Elva Gümnaasiumi projekteerimise kohta. 

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Järgmine korraline volikogu istung toimub 6. veebruaril 2023.

 

 

  VARIA  

 


Kas teadsid, et...

Elva valla Facebooki lehel on käima läinud tore traditsioon Rõõmu Jagamise Reede ehk igal reedel jagame üht positiivset tagasisidet, mida meie Elva Vallavalitsuse inimesed või head koostööpartnerid on sel nädalal saanud. 

Jälgi Elva valla Facebooki lehte ja saa rõõmust osa! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com
 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.-18.12.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Aastavahetuse perioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri harvemini.

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Puhja Lasteaed Pääsusilm 


Päästeamet jagas koostöös Elva Vallavalitsusega igale Elva valla koolile ja lasteaiale lauamängu “Ohutusretk ümber Eesti”

Tegu on mänguga, mis aitab omandada ning kinnistada teadmisi, kuidas erinevates hädaolukordades hakkama saada. Elementaarsed käitumisoskused erinevates ohuolukordades omandatakse juba lapseeas ning kõige lihtsam on seda teha mänguliselt. Seetõttu on lauamäng ideaalne abimees tundides teemade omandamiseks või vahetundides ja pikapäevarühmas sõpradega mängimiseks. 

Lauamängu loomisel on Päästeamet lähtunud eelkõige lihtsusest ja arusaadavusest, kuid on jätnud ka võimaluse mängureegleid vastavalt mängijate vanusele ja nutikusele ise muuta. Kaarte saab kasutada ka ilma mänguväljata: näiteks valib üks mängija või meeskond kaardi ja loeb küsimuse ette ning vastasmängija või -meeskond vastab. 

Oleme Päästeametile lauamängude eest väga tänulikud ning soovime lastele põnevat õppimist! 

 

 

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ja haridusspetsialist Auli Mäesalu küsisid õpilastelt tagasisidet huvikava pakkumistele  

Detsembri esimestel päevadel käidi läbi kõik valla koolid ning arutleti õpilasesinduste ja –aktiividega huviringide teemal. Kokku andsid oma tagasiside laekunud huvikava pakkumistele 84 noort. Lisaks räägiti kohtumistel ka teistel noorte jaoks olulistel teemadel ning koguti sisendit näiteks Elva 100 Noort Tegija ürituse korraldamiseks. 

Huvikava on riikliku huvihariduse- ja tegevuse lisatoetusega koostatud kava, mis hõlmab endas erinevates valla piirkondades toimuvad huviringid ning mille eesmärk on mitmekesistada ja muuta huviharidus ja –tegevus noortele kättesaadavamaks. Hetkel on koostamisel uue perioodi kava aastateks 2023-2024. Kava koostamiseks oli kõigil võimalik esitada pakkumus huviringi läbiviimiseks. Laekunud pakkumisi hindas hindamiskomisjon võttes arvesse noortelt saadud tagasisidet. 

 

 


Elva valla noortevolikogu aseesimees Laura-Liisa Tõldsepp külastas Euroopa Parlamenti 

Elva valla noortevolikogu aseesimehel Laura-Liisa Tõldsepal avanes suurepärane võimalus külastada Euroopa Parlamenti Brüsselis. Laura-Liisa, kes lisaks noortevolikogule tegutseb ka noorteinfoportaali Teeviit juures vabatahtlikuna, võttis osa 6. detsembril toimunud Euroopa noorte aastat kokkuvõtvast seminarist. Selleks, et olla osa Eesti delegatsioonist, tuli kirjutada motivatsioonikiri. „Mul oli väga hea meel ja suur au osutuda valituks. Minu suurimaks eesmärgiks oli saada juurde enesekindlust, leida uusi tutvusi ning saada lihtsalt üks uus ja huvitav kogemus,“ jagas Laura-Liisa.

Laura-Liisa võttis konverentsilt ühe olulisima mõttena kaasa, et noored ei ole pelgalt tulevik, noored on olevik!

Laura-Liisa muljete ja emotsioonide kohta saab pikemalt lugeda Elva valla Facebooki lehelt → 

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Järveküla Lasteaeda 

Rae vallas asuvat Järveküla Lasteaeda külastasid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu, et tutvuda heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetada kogemusi. 

Kohtumisel olid võõrustajateks Rae valla haridus- ja kultuuriameti juhataja Marju Randlepp, lasteaia direktor Margit Mülts ning õppejuht Liia Nõlve. Järveküla Lasteaed toimetab täna kolmes majas, kus kokku on 21 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi kolme erineva maja juhtimisest. 

 

 


8. detsembril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Haridus- ja Teadusministeeriumi veebiseminaril “Juhtimise kunst: välishindamise aastaraamat 2022”

Veebiseminaril tutvustas Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond värskelt valminud välishindamise aastaraamatut. Eelkõige keskenduti koolipidaja ja koolimeeskonna tegevusele kooli arendamisel.

Õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna nõunik Hille Voolaid tutvustas aastaraamatut, õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaekspert Mare Tamm tegi kokkuvõtte 2022. aasta kevadel toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve valdkonna ametnike ja kohalike omavalitsuste juhtide koostöökohtumistest ning Lääne-Harju valla haridus-, kultuuri- ja noosootöö nõunik Merle Kodu tutvustas, kuidas Lääne-Harju vallas tegutsetakse ühtse ja hästi toimiva haridusruumi nimel. Lisaks rääkis Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna arendusjuht Aivar Ots testitulemuste kasutamisest kooli arendamisel ja andmekirjaoskusest ning Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri üldharidusvaldkonna juht Helen Arus tutvustas koolide arendusprogrammi, millega alustati 2021. aasta sügisel kuues Eesti koolis.

Järelevalvete ja seirete tulemused on avaldatud kogumikus Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2021/2022. õppeaastal

 

 

9. detsembril kohtus haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Politsei- ja Piirivalveameti teabebüroo teenuse koordinaatori Lauri Tammega

Arutati teemal, milline on politsei roll koolinoorte hulgas laialt levinud e-sigarettide kasutamise probleemiga tegelemisel. Nagu ka muus ennetuses, töötab ka e-sigarettide vaates politsei teaduspõhiselt. On teada, et igasugune ühekordne "politseiametnik - laps" suunaline manitseva iseloomuga vestlus või loeng ei oma probleemi lahendamisel erilist mõju. Oluline on, et lapsi ümbritsevad täiskasvanud oleksid teadlikud probleemi olemasolust ja toetaksid lapsi prosotsiaalsete valikute tegemisel.

Kõige olulisem seejuures polegi rääkimine konkreetselt e-sigarettidest, mis on tegelikult probleemi kõige nähtavam tagajärg. Tõhusam lähenemine eeldab, et jõutakse probleemide juurpõhjusteni. Politsei on koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudiga kokku kutsunud töögrupi toetamaks haridusasutusi tubakavaba keskkonna loomisel. See dokument jõuab peatselt ka haridusasutusteni.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 8. detsembril külastasid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Häirekeskust 

Häirekeskuse juhi asetäitja Heleriin Teder tutvustas Häirekeskuse tööd ning hädaabinumbri 112 ja riigiinfo telefoni 1247 toimimist. Arutelus keskenduti kõige rohkem kriisiinfotelefoni käivitamisele, mille eesmärk on anda riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse tellimusel elanikele teavet ja käitumisjuhiseid piirkonnas toimuva erakorralise sündmuse kohta. Samas on tegu kahepoolse kommunikatsiooniga, kuna ka elanikelt saadud küsimused ja murekohad on oluliseks sisendiks kohalikule omavalitsusele kommunikatsiooni täpsustamiseks. Oluline on siinjuures lisada, et kriisiinfo telefoni puhul on tegu riigiinfo telefoni lisafunktsiooniga. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek 

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Omavalitsusjuhtidel olid sel korral arutlusel teemad, nagu Eesti Linnade ja Valdade Liidu ITK valdkonna tegevused ja koostöö Tartumaa Omavalitsuste Liiduga, Tartu Filmifondi laienemine Tartumaale, Tartumaa Turismi nõukogu liikme valimine, Euroopa Liidu meetmed 2023. aastal ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 2023. aastal. 

 

 


Kolmapäeval, 14. detsembril toimus eakate mõtteringi teine kohtumine 

Koostöös Mõttekojaga Praxis läbiviidav eakate mõttering toimus juba teist korda. Sel korral võeti fookusesse infovahetuse ja kommunikatsiooniga seonduvad teemad. Ühiselt arutleti, millised on peamised infokanalid, mille kaudu eakad infot tarbivad, mis on teemad, mis neile enim huvi pakuvad ning kuidas sellist sisu neile veelgi rohkem pakkuda. 

Eakatega olid Elva Vallavalitsusest sel korral arutlemas vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, sotsiaal- ja tervise osakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaalnõunik Rutt Hanni ning sotsiaaltööspetsialistid Sirje Erm, Sirje Tali ja Ene Kütt. Päeva aitasid läbi viia Mõttekoda Praxis majanduse ja säästva arengu valdkonna analüütik Aksel Part ning tervise valdkonna analüütik Maali Käbin. 

Eakad said palju selgust Elva valla infolehe olemusest ning selle valmimisega seonduvast protsessist. Samuti tehti lähemalt tutvust Elva valla raadioga ning sealne sisu ning selline formaat kõnetas eakaid väga. Eakad on mõtteringi algatuse väga hästi vastu võtnud ning valmis koostööks, et oma häält ja soove veelgi paremini kuuldavaks teha. 

Eakate mõttering on üks osa Elva valla eakate esinduskogu loomise protsessist, mille laiemaks eesmärgiks on eakate aktiivsem ühiskonnaelus osalemine. Kohtumistel arutatakse teemadel, kuidas muuta elu eakate jaoks paremaks ning kohtumistele on oodatud kõik Elva valla eakad. Järgmine kord kohtutakse juba 15. veebruaril kell 11 Puhja Seltsimajas. 

Oleme Elva valla Facebookis käima lükanud ka uue vahva traditsiooni Rõõmu Jagamise Reede, kus iga töönädala lõpus jagame üht positiivset juhtumist või tagasisidet, mida meie Elva Vallavalitsuse inimesed või koostööpartnerid on saanud. Eelmise reede rõõm pärineski eakate mõtteringi kohtumisest, loe sellest täpsemalt siit →

 

 

Reedel, 9. detsembril käis Elva vallal külas Viljandi vald 

Viljandi vald soovis tutvuda Elva valla kogemustega haridusasutuste haldamisel. SA Elva Teenused juhataja Krista Loog ja abivallavanem Heiki Hansen tegid ülevaate hetkeseisust ja viimaste aastate tegevustest seoses haldussüsteemi ülesehitusega. Kohtumise lõpus andsime Elva valla poolt mõista, et oleme valmis Viljandi vallale tuge pakkuma analoogse süsteemi loomisel. 

 

 

Foto: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Facebook 


Kolmapäeval, 7. detsembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali konverentsil „Kelle oma on koostöö?“

Päeva esimeses pooles sai sõna peaesineja professor Marju Lauristin, kes rääkis teemal „Kodanikuühiskond ja Eesti ühiskonna koostöövõime“. Täpsemalt näiteks sellest, kuidas on muutunud eestlaste väärtusruum ning mis vahe on koostöösse kaasamisel ning koostöös osalemisel.

Peale Marju Lauristini ettekannet toimus koostöö teemaline paneelarutelu, milles võtsid sõna Tarmo Tüür Eestimaa Looduse Fondist, Maailmakoristuspäeva Eesti juht Elike Saviorg, Villy Võrk mittetulundusühingust Töömaja, Põhja-Sakala endine abivallavanem Kadri Linder ning sihtasutuse Lapse Heaolu Arengukeskuse kaasasutaja ja eestvedaja Maarja Oviir-Neivelt.  

Päeva teises pooles toimusid kogemusringid, kus kõik kogemuspäeva osalised said sõna sekka öelda. Nii oli kõigil võimalus valida endale kõnetav teema alates vabaühenduste toetamisest kuni väikeste sammude kaupa suurte tegudeni jõudmiseni. Päev lõppes kahe paralleelse minikoolitustega - üks kommunikatsiooni ning teine vabatahtlike hoidmise teemal. 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali esindajad kogusid kogemuspäeva jooksul kõlanud mõttearendused kokku, millest tehti sotsiaalmeediasse ka kokkuvõte →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 15. detsembril toimus taas Elva valla loomeettevõtjate loovhommik

Jõulukuine Elva valla loomeettevõtjatele ning vabakutselistele suunatud loovhommik toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus. Elva vallavalitsuse esindajatena osalesid kohtumisel loovhommikute eestvedaja arendusspetsialist Sirli Pippar ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Loomeettevõtjad said sel korral koolitatud klientide ostukäitumise ja motivatsiooni teemal, mida selgitas ettevõtjatele Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg. Juta jagas väga põnevalt ka oma elu jooksul erinevatelt ametikohtadelt saadud kogemusi seonduvalt klientide ostukäitumise ning -ootustega.  

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril külastasid abivallavanem Kertu Vuks, vallavanem Priit Värv ja arendusjuht Margus Ivask Estover Piimatööstust

Koos ettevõtte esindajatega arutati edasisi arendusplaane ning räägiti võimalikest koostöökohtadest ettevõtjate ja valla vahel. Muuhulgas tutvuti ka tootmisega. Peamiste murekohtadena toodi välja ühistransport ning töötajate elamispindade ja vaba aja veetmise võimaluste parandamine Kaarlijärve piirkonnas.  

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 7. detsembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar valglinnastumise ruumilise suunamise seminaril

Seminarist võtsid osa ruumiplaneerijad ja arhitektid üle Eesti. Kvaliteetse ruumi hindamise põhimõtteid järgides analüüsisid töögrupid Raadi aleviku olemasolevat avalikku ruumi ning andsid olemasoleva avaliku ruumi parendamiseks  soovitusi. Arutleti ka üldiste planeerimist suunavate teemade üle valglinnastumise kontekstis.   

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus üldplaneeringu avalik arutelu Rannu piirkonnas

Arutelul keskenduti üldplaneeringu avaliku väljapaneku raames Rannu piirkonnast laekunud ettepanekutele ning selgitati päikeseparkide rajamisega seonduvaid regulatsioone. Elva Vallavalitsusest osalesid arutelul abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ning arendusjuht Margus Ivask.

Kõikide Elva valla üldplaneeringu raames laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda Elva valla üldplaneeringu blogis →

 

 

Teisipäeval, 13. detsembril toimus innovatsiooniprogrammi lõpuseminar

Seminaril esinesid lühiettekannetega kõik meeskonnad. Ideed, mida programmi raames arendati olid: üksikvanema toetamine, patsiendi elulõpu tahteavaldus, kodulähedased analüüsid, turvalisem ööelu, ühekordse pakendi vähendamine, kliimaneutraalne toidutootmine ja kohalikud omavalitsused rohepöördes.

Elva vald oli programmi raames meeskonna "kohalikud omavalitsused rohepöördes" liige ning töörühmas esindas  omavalitsuste vaadet abivallavanem Kertu Vuks.  

Täpsem info innovatsiooniprogrammi kohta on leitav Riigikantselei kodulehelt →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Eesti Liikumis- ja Spordifestival on Tartumaa aasta spordisündmus 2022

Laupäeval, 10. detsembril toimus Eestimaa Spordiliidu Jõud spordiaasta pidulik lõpetamine ja aasta tegijate tunnustamine. Elva vald sai tunnustatud Tartumaa aasta spordisündmuse kategoorias tänavu suvel esmakordselt Elvas toimunud Eesti Liikumis- ja Spordifestivali eest. Tunnustust olid vastu võtmas vallavanem Priit Värv ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane.

Eesti Liikumisfestival tuleb erinevate teemafookustega ka järgnevatel suvedel ning aastal 2024 on Elva vald Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga osaks ka Tartu 2024 Euroopa Kultuuripealinna programmist.

Meeleolukat ülevaadet tänavu suvel Elvas toimunud Eesti esimesest Liikumis- ja Spordifestivalist on võimalik vaadata Elva valla YouTube'ist →

Ülevaate, kes tänavu veel tunnustused pälvisid leiab Eestimaa Spordiliidu Jõud kodulehelt →

 

 

Esmaspäeval, 5. detsembril toimus kultuurijuhtide koosolek

Koosolekuks kohtuti sel korral Elva Spordihoone seminariruumis ning arutati rahvamajade rendihindade ühtlustamise küsimust. Kultuurispetsialist Markus Toompere tutvustas saabuvaid rahastuse taotlusvoore ning julgustas rahvamajade juhte neis osalema. Lisaks arutati projektiga Loov vald seonduvat. Järgmine kokkusaamine toimub 16. jaanuaril Rannu Rahvamajas. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 6. detsembril osales Kertu Vuks Arenguseire Keskuse veebiseminaril - Mille taga seisab rohepööre transpordisüsteemis?

Seminaril tutvustati ekspertide küsitluse tulemusi ning koos osalejatega püüti leida vastuseid küsimustele:

 • Kas muutuste juhtimiseks peaks ohjad haarama erasektor, avalik sektor või hoopis kodanikualgatuse korras inimesed ise?
 • Milliseid arengusuundasid peavad eksperdid Eesti liikuvuse tuleviku jaoks sobivateks ja milliseid mitte?
 • Kas uute tehnoloogiate, nagu pakirobotid, kullerdroonid ja isesõitvad autod, laialdane kasutuselevõtt on ekspertide arvates lähema viie aasta jooksul võimalik? Või seisab liikuvussüsteemi areng tehnoloogilise arengu taga kinni?

Mõtteid vahetasid Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor Laur Kanger, Tartu Ülikooli kestliku arengu keskuse juhataja Margit Keller ja Tartu Ülikooli doktorant Anna-Kati Pahker. Lisaks kommenteerisid teemat ka Riigikogu liige Yoko Alender ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Elva Vallavalitsus on tänavu esmakordselt võtnud vastu otsuse, et aastavahetuse ilutulestikku omavalitsuse kulul ei tellita 

Usume, et pühade meeleolu sellest kindlasti ei vaibu ning igaühel on soovi korral võimalus ilutulestikku ohutult ja teisi inimesi arvestavalt ikka teha!

Leidsime, et on mitmeid põhjuseid, miks omavalitsus ei peaks suurt tulevärki sel aastal korraldama, näiteks omavalitsuse mõistlik raha kulutamine, keskkonnahoid, häiringud (lemmik)loomadele ja sõjapõgenike heaolu.

Soovime kõigile imeilusat vana aasta lõppu ning soovide täitumist uuel aastal! 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 7. detsembril käis vallavanem Priit Värv õnnitlemas 101. sünnipäeva tähistanud Elva valla kodanikku 

Vallavanem käis väärikat sünnipäeva tähistanud Hildat õnnitlemas ka eelneval aastal tema 100. sünnipäeval ning omavahel lepiti kokku, et uuel aastal kohtutakse taas! 

Soovime Hildale veelkord palju õnne ning tugevat tervist! 

 

 


Tartumaa Tervisekeskus on avatud! 

Teisipäeval, 13. detsembril avati Elva linnas Tartumaa Tervisekeskus. Euroopa Liidu, Elva valla ja Elva Haigla koostöös valminud keskus moodustab koos haiglaga heaoluüksuse, millega Elva vald haarab naabervaldade ees kindlasti arengueelise.

Keskuse avamisel osalesid teiste seas tervisekeskuse töötajad ja perearstid, tervise- ja tööminister Peep Peterson, maaeluminister Urmas Kruuse, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Elva vallavanem Priit Värv, abivallavanem Heiki Hansen ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Tuleviku visiooni kohaselt hakkavad tervisekeskuses tööle kuus perearsti, kellest kaks on juba tööd alustanud. Lisaks töötavad keskuses ka koduõed, füsioterapeudid, ämmaemand, töötervishoiuarst, vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, sotsiaalnõustaja ning pakutakse rehabilitatsiooni teenused. Ämmaemandad hakkavad pakkuma tuge rohkem kui 6000 naisele, koduõdede hoolest saavad peamiselt osa 65 eluaastast vanemad inimesed, keda piirkonnas elab ligi 5000. Füsioterapeudi teenuseid vajavad ligi 14 000 inimest. 

Tervisekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad Lääne-Tartumaa, Elva vald ning osaliselt ka Otepää, Tõrva ja Valga vald. Teenindatav elanikkond on kokku kuni 25 000 inimest. 

Tartumaa Tervisekeskuse rahastamistaotlus kiideti rahandusministeeriumis heaks 2017. aastal. Elva Haigla poolt veetava projekti maksumuseks kujunes ligi 1,5 miljonit, millest Euroopa Liit tasus rohkem kui üks miljon eurot. Kaasrahastajad on Elva vald ja Elva Haigla. Tartumaa Tervisekeskuse projekteeris ja ehitas Energia ja Ehitus OÜ.

 

 


Reedel, 9. detsembril osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja lastekaitsespetsialist Eve Jõgi konverentsil “Tangotantsust lähenemiskeeluni”

Konverentsiga tähistati 20 aasta möödumist Eesti esimese naiste varjupaiga avamisest. „Tangot tantsitakse kahekesi“ väljendi kohaselt on vastutus jagatud - igal lool on ju kaks osapoolt, igas tülis kaks süüdlast. Justkui ka perevägivallal oleks võrdsed osapooled, mitte vägivallatseja ja ohver. Muuseas naiste tugikeskuste sõnum kuulajatele oli ‘ohvri’ asemel kasutada mõistet ‘ellujääja’. 

Paneeldiskussioonides osalesid Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, riigikohtunik Velmar Brett, riigiprokurör Karin Talviste, naiste tugi- ja teabekeskuste juhid Margo Orupõld ja Pille Tsopp-Pagan, Tervise Arengu Instituudi juht Airi Mitendorf, Praxise kommunikatsioonijuht Laura Mallene ja teised. Päeva juhtis Kersti Kaljulaid.

Konverentsil räägiti lähisuhtevägivalla põhjustest, tagajärgedest ning ennetus- ja koostööst. Väga palju arutelu tekitasid ka erinevad kohtupraktikad. Päeva jooksul koguti kokku palju mõtteid, mille Kersti Kaljulaid lubas isiklikult ministeeriumitele edasi anda. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 6. detsembril toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek 

Päevakorras oli kaks punkti. Esmalt andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate lumetõrje hanketulemustest ning seejärel võttis SA Elva Kultuur ja Sport juhatuse liige Ivi Tigane kokku aasta Elva valla turismitegevuste- ja tulemuste ning Elav Elva Keskus käivitamise osas. 

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Päevakorras oli kolm teemat:

 • Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
 • Purtsi külas, Mustahva maaüksusel asuva ehitise peremehetuse tuvastamine
 • Ülevaade Elva valla veekogudest

Veekogude ülevaate punkti juures andis abivallavanem Kristjan Vilu komisjonile ülevaate ka Verevi järve uuringu lõpparuandest. Ühiselt lepiti kokku, et sel teemal korraldab vallavalitsus ka avaliku arutelu veebruaris 2023. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitsuse liikmetest osalesid komisjonis abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Koosoleku päevakorras oli 3 teemat:

 • Tartumaa arengustrateegia heakskiitmine
 • Ülevaade planeeringutest
 • Reku sadama arendusega seotud tegevused

Tartumaa arengustrateegiat tutvustas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juht Sven Tobreluts, kes selgitas nii arengustrateegia koostamise protsessi kui ka selle peamisi eesmärke ja meetmeid. Maarika Uprus ja Kertu Vuks andsid ülevaate üldplaneeringu protsessist, toimunud avalikest arteludest ja pooleliolevatest planeeringutest. Viimases päevakorrapunktis keskenduti Reku sadamaala arendamisega seotud tegevustele. Kertu Vuks andis ülevaate, millised on vallavalitsuse poolsed senised tegevused ning Reku sadamaala arendamise vajalikkusest rääkis Madis Ess.

Arengu- ja planeeringukomisjonis tehtud esitlused on kõikidele huvilistele leitavad siit →

 

 

Neljapäeval, 8. detsembril toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli kolm punkti: 

 • Sihtasutuse Elva Perekeskus tegevuse lõpetamine
 • Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse Elva Perekeskus moodustamine
 • Hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimääruse kinnitamine

Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas komisjoni liikmetele eelnõusid, mis kõik on ettevalmistatud seoses Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks. Hetkel pakub Elva vald Laste- ja Perekeskuse teenuseid läbi sihtasutuse, mis toob endaga kaasa hulgaliselt rohkem bürokraatiat kui seda oleks tegutsedes hallatava asutusena. Seesuguselt juhtimisstruktuuri ümber korraldades paraneb hangete ja lepingute menetlemise ning üldine asjaajamise kiirus. Lisaks tutvustati ka kulude ja tulude analüüsi. Komisjon toetas eelnõude suunamist volikogusse. 

 

 

Teisipäeval, 6. detsembril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Elva Perepesas toiminud koosolekul tutvustas abivallavanem Heiki Hansen Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks seonduvaid eelnõusid ning komisjoni esimees Marika Saar tutvustas Tartumaa arendusstrateegia 2040 eelnõud. Päevakorras oli veel ka Elva Perepesa tegevusega tutvumine ning aasta kokkuvõtete ja uue aasta plaanide tegemine.  

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus kultuurikomisjoni koosolek

Elva Spordihoones toimunud koosoleku päevakorras oli Elva valla kultuuristrateegia ja -tegevuste kava aastateks 2023-2030, mille arutelus osalesid lisaks komisjoni liikmetele ka Elva Vallavalitsusest haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Päevakorrapunkti aluseks oli 14.09.2022 protokolli otsus, kus kultuurikomisjon soovis vallavalitsuse esindajatega arutada, kas vallal peaks olema eraldi väljatöötatud kultuuristrateegia, et valla arengukava eesmärgid saaksid selgema fookuse. Koosoleku päevakorras oli lisaks veel ka tutvumine Elva Spordihoonega ning komisjoni 2023. aasta tööplaan. 

 

 

Kolmapäeval, 7. detsembril toimus revisjonikomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli Rõngu kogukonnakeskuse ehitushange ja leping, eelarve täitmine ning muud jooksvad küsimused.

Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate Rõngu kogukonnakeskuse ehitushanke hetkeseisust - mis kujunes uue hanke hinnaks ning kui palju on veel välja maksmata eelmisele ehitajale. Vallavalitsus taotles lepingu sõlmimise tagatiseks lisaeelarvega 150 000 eurot ning komisjon nõustus sellega. 

Vallavalitsus andis ülevaate ka 2022. aasta eelarve täitmisest. Üldiselt on eelarve tasakaalus, kuid elektrihinna tõusust tulenenud kulude katteks tuleb puuduolev raha võtta reservfondist. Komisjon nõustus otsusega.

Jooksvate teemade osas arutati näiteks kaasavast eelarvest eraldatud raha kasutamist Rannu kalmistu kivimüüri parandamiseks ning 2023. aasta eelarvega seonduvat. 

Kuna tegemist oli 2022. aasta viimase revisjonikomisjoni koosolekuga, tänas komisjoni esimees vallavalitsust hea koostöö eest - komisjoni küsimustele vastatakse kiiresti ja operatiivselt!  

 

 

Esmaspäeval, 12. detsembril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli 8 punkti:

 • Elva valla 2023. aasta eelarve teine lugemine ja kinnitamine
 • Laenu (arvelduskrediidi) võtmine
 • Elva valla 2022. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine ja 2022. aasta eelarve muutmine
 • Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse tegevuse lõpetamine
 • Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse Elva Perekeskus moodustamine
 • Hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimääruse kinnitamine
 • Kinnistute võõrandamine
 • Rämsi külas kinnistute otsustuskorras võõrandamine

Toimusid arutelud ja hääletamised 2023. eelarvesse tehtud parandusettepanekute osas, mida käsitletakse eraldi ka volikogus. Samuti tutvustati taas Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimisega sihtasutusest hallatavaks asutuseks seonduvaid eelnõusid. Ka kaks viimast punkti, mis puudutasid kinnistute võõrandamisi, leidsid komisjoni poolt toetust. Komisjon otsustas kõiki eelnõusid toetada ning suunas need volikogusse. 

 

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Elva Vallavalitsuse 06.12.2022 istungi kokkuvõte on leitav siit 

Elva Vallavalitsuse 13.12.2022 istungi kokkuvõte on leitav siit

 

 


Elva Vallavalitsuse meeskond soovib rahulikke pühi ning imeilusat vana aasta lõppu!

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.11.-04.12.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


30. novembrist 2. detsembrini osalesid abivallavanem Heiki Hansen ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto Läänemere Linnade Võrgustiku (UBC) juhatuse koosolek-väljasõidul Taanis 

UBC ehk Union of the Baltic Cities on üks juhtivaid linnade võrgustikke Läänemere piirkonnas, kuhu kuuluvad linnad Taanist, Eestist, Soomest, Saksamaalt, Lätist, Leedust, Norrast, Poolast ja Rootsist. 1991. aastal Gdańskis asutatud võrgustiku eesmärk on edendada koostööd ja kogemuste vahetamist, pakkuda jätkusuutlikke linnalahendusi ja elukvaliteeti ning luua lisandväärtust. Elva linn kuulub UBC-sse aastast 1997. 

UBC töötab kaheksa komisjoni kaudu: kultuurilinnad (Cultural Cities), kaasavad ja terved linnad (Inclusive and Healthy Cities), õppivad linnad (Learning Cities), planeerivad linnad (Planning Cities), turvalised linnad (Safe Cities), targad ja õitsevad linnad (Smart and Prospering Cities), jätkusuutlikud linnad (Sustainable Cities) ja nooruslikud linnad (Youthful Cities). Komisjonide töö kaudu viiakse läbi tegevusi ja projekte erinevates valdkondades, et olla kohalikele omavalitsustele toeks ning leida võimalusi arenguks või koostööks. 

Eelmisel nädalal kohtus UBC juhatus vahepealsest pandeemiast tingituna taas üle kolme aasta näost näkku Taanis, Aarhuse linnas. Lisaks ametlikule koosolekule oli osalejatel võimalus lähemalt tutvust teha ka võõrustajalinna Aarhusega, mis on samuti üks UBC liikmetest. Näiteks tutvustati Aarhuse kogukonnakeskust Dokk1, mis ühendab endas erinevaid funktsionaalsusi alates täielikult automaatsest raamatukogusüsteemist kuni erinevate avalike teenuste pakkumise ja riigitelevisiooni salvestusstuudioteni välja. Ringkäik viis ka kiiresti arenevasse ja elavasse mereäärsesse linnapiirkonda Aarhus Ø. Samuti sai igal sammul nautida Taanile omast autovaba linnakultuuri ning inimeste sõbralikku ja külalislahket iseloomu. 

UBC juhatuse liikmetel ning kõikidel kohtumise kaasosalistel oli palju rõõmu taaskohtumisest, uuematel liikmetel oli aga võimalus hoopis esmakordselt päriselus tuttavaks saada! 

UBC tegemiste kohta saab lähemalt lugeda siit  →

 

 

1.-2. detsembril osales vallavanem Priit Värv Eesti Kalanduspiirkondade aastalõpu seminaril 

Kalanduspiirkondade seekordne aastalõpuseminar toimus Pärnus ning seminari korraldajaks oli Kalanduse Teabekeskus. Seminaril andis Maaeluministeeriumi esindaja Margus Mendell ülevaate uutest meetmete määrustest ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindaja tegi kokkuvõtte meetmete rakendamisest kogu eelneva perioodi vältel. Kalanduse Teabekeskus rääkis käesoleva aasta ning 2023. aastaks planeeritud tegevustest. Samasuguse tagasi- ja edasivaate tegid ka kõik kalanduspiirkonnad.

Teisel päeval tutvuti erinevate Pärnumaa projektide ja ettevõtjatega. Külastati Pärnu terviseradasid, kus Piiroja Invest OÜ, kes tavapäraselt tegeleb kalandusega, on alternatiivse tegevusena soetanud ka suusarade tegemiseks ja hooldamiseks rajamasina. Lisaks ehitab ja arendab ettevõtja Raio Piiroja veekogudel liikumiseks ka hüdrokoptereid. Veel külastati ka võrgutöökoda Puna Aiand OÜ.

Oli suur rõõm, et meie kohalik Võrtsjärve Kalanduspiirkond paistis silma oma hulgaliste ettevõtmiste ning aktiivse tegevusega! 

 

 


Laupäeval, 3. detsembril osalesid vallavanem Priit Värv, kommunikatsioonjuht Eliise-Berta Tarto ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel suurõppusel Orkaan 

Evakueeritavate rollis osaleti õppuse käigus toimunud fiktiivses ulatuslikus evakuatsioonis. Nii veedeti öö Pärnu Raeküla kooli võimlas välivooditel ning kogeti evakueeritavatele võimaldatud abi ja hüvesid. Kogu protsessi jälgimine ja kogemine läbi evakueeritava silmade pakkus võimaluse näha, millist toetust ja abi võivad inimesed kriisiolukorras vajada. Kindlasti on sellised õppused vajalikud, et inimesed saaksid rahustuseks läbi elada, mis tunne on olla kogunemispunktis ning jälgida, kuidas seal toimetatakse. Samuti on see ülivajalik praktika meie erinevatele kaitseorganitele ja -ühendustele. 

Evakuatsioonikohtades tegutsesid Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad koostöös mitmete partneritega nagu Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, kohalikud omavalitsused ja Punane Rist. Lisaks Pärnule avati õppuse raames evakuatsioonikohad veel ka Lihulas, Kärdlas ja Saaremaal.  

 

 

Esmaspäeval, 28. novembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Rannu piirkonnakogu koosolekul

Koosolekul tutvustas abivallavanem Kertu Vuks üldplaneeringuga kavandatavaid muudatusi, mis puudutavad Rannu alevikku ning vallaarhitekt Jaanika Saar selgitas Elva valla avaliku ruumi ja haljastuse kontseptsiooniga seonduvat keskendudes just Rannu piirkonnale. Samuti arutati päevakajalisi teemasid, nagu näiteks Rannu kivimüüri korrastamine, liikluskorraldus Rannu alevikus, heakorraprobleemid ning võimalused kortermajade renoveerimiseks tulevikus.  

 

 


Ennetustööspetsialist Karmen Paavel jätkas koos piirkonnapolitseinikega Elva valla päevakeskuste külastamist

Teisipäeval, 29. novembril käidi koos Puhja piirkonnapolitseiniku Annika Jukkiga külas Puhja Päevakeskuses ning neljapäeval, 1. detsembril koos Elva linna piirkonnapolitseiniku Kunnar Vahiga Elva Päevakeskuses. Mõlemal kohtumisel räägiti mitmetest erinevatest teemadest, nagu petuskeemid ja ohutu liiklemine ning vastati ka esile kerkinud küsimustele ja tõstatatud probleemidele.  Näiteks küsiti ja jagati oma kogemusi noorte ja nende pahede kohta. Olulisel kohal oli ka tutvumine oma kodukoha piirkonnapolitseiniku ning tema tööülesannetega. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Foto: AlphaGIS

 

Reedel, 2. detsembril osales geoinfospetsialist Kullo Laos geoinfosüsteemide valdkonna (GIS) seminaril “Targa omavalitsuse tehnoloogiad ja lahendused”

Tallinnas, Tallink Spa & Conference Hotel`is toimus juba viiendat korda iga-aastane kohalike omavalitsuste ning nende haldusala asutuste ja ettevõtete teenistujatele suunatud GIS seminar. Üritusel osales rohkem kui 120 inimest enam kui 50 asutusest. Kasutuslugudest olid esindatud nii suuremad keskused kui ka väiksemad maaomavalitsused. Lisaks Tallinna ja Tartu linnadele ning Rae ja Vinni valdadele oli seekord aktiivsemalt kaasatud ka juhtkonna tasand. Lisaks tegid teiste seas ettekanded ka Eesti Linnade ja Valdade Liit, Skepast & Puhkim ning AlphaGIS. 

Üritus andis positiivset energiat, uusi kontakte ning kasulikke mõtteid, kuidas kohalike omavalitsuste tööprotsesse senisest veelgi paremini digitaliseerida.

Rohkem infot ning üritusel tehtud ettekanded on leitavad siit →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 29. novembril ja neljapäeval, 1. detsembril toimusid Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud Elvas ja Rõngus

Aruteludel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 29. novembril kohtuti Elva Kultuurikeskuses, kus tutvustati täpsemalt Elva linnapiirkonda puudutavaid ettepanekuid ja arvamusi. Neljapäeval kohtuti Rõngu Rahvamajas, kus fookuses olid Rõngu piirkonna teemad ning muuhulgas ka päikeseparkide arendamisega seonduv.

Üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad 15. septembrist 15. oktoobrini toimunud üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgselt ning arutelude raames arutatakse väljapaneku käigus laekunud arvamuste ja ettepanekute üle.

Elva valla üldplaneeringu materjalid, sealhulgas toimunud avalike arutelude ettekanded ja protokollid on leitavad Elva valla üldplaneeringu blogist → 

Avalikud arutelud toimuvad veel: 

 

 

Neljapäeval, 1. detsembril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.fin.ee avatud valitsemise ja arengukavade mõõtmise töörühmade koosolekutel

Arutelude eesmärgiks oli hinnata olemasolevaid mõõdikuid, millest lähtuvad minuomavalitsus.fin.ee portaali hinnangud ning arendada välja uusi vastavalt valdkondadele ja nende vajadustele.

minuomavalitsus.fin.ee eesmärk on tagada paremad kohalikud teenused üle Eesti ning selle jaoks ongi loodud sadu erinevaid kriteeriume süstematiseeriv kohalike omavalitsuste teenuste olukorrast ülevaadet andev portaal. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 30. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) heade mõtete toas vaimse tervise teemalisel arvamusrännakul

November oli Arvamusrännaku kuu, mille raames toimus üle Eesti kokku ligikaudu 130 erinevat arutelu. Arvamusrännaku eesmärk on tugevdada ühist teadmist ja taju, kuhu suunas meie riik liigub. Eesti Tervisedenduse Ühingu ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu koostöös toimunud rännakut vedas eest Põlvamaa Arenduskeskuse ennetustööspetsialist Irena Viitamees. Arutelu struktureerimiseks kasutati kolme horisondi metoodikat, mille järgi olid kesksel kohal kolm küsimust:

 • Milline oleks olukord tulevikus, kui me täna mitte midagi ei muudaks?
 • Milline oleks ideaalne olukord tulevikus?
 • Milline peab olema teekond soovitud olukorrani? 

Arvamusrännaku raames elanikelt kogutud ideed ja ettepanekud rakendatakse riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavasse. Nii saadeti ka selle arutelu tulemused Riigikantseleisse, et anda oma panus avatud poliitika kujundamisse. 

 

 

Kolmapäeval, 30. novembril toimus Töötukassa Tartumaa osakonna ning Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna koostöökohtumine

Kohtumise fookus oli suvel käivitunud koostööprojektil, mille raames toimuvad kolmepoolsed kohtumised klientide, neid nõustavate kohalike omavalitsuse sotsiaaltöötajate ja Töötukassa juhtumikorraldajaga. Lisaks andsid Töötukassa esindajad ülevaate ka muudest teenustest, mida tööotsijad kasutada saavad. Järgmine kohtumine toimub 2023. aasta esimeses kvartalis Töötukassa uutes ruumides. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Valminud on Keeri järve taastamise projekt

Keskkonnaametil on valminud kaks järjekordset vee-elupaikade taastamise projekti, mis parandavad kalade sigimisvõimalusi ja rikastavad veeökosüsteeme. Neist üks on loodud Elva vallas asuvale Keeri järvele. 

Keeri järvel, millest voolab läbi Suure-Emajõe süsteemi kuuluv Elva jõgi, puhastati kahel alal kaldamadalikke pilliroost ja võsast kokku 4,75 hektari ulatuses. Sellega taastati ulatuslikult sobivaid ja kunagi eksisteerinud kudekohti siinsete vete olulisimale röövkalale ja väärtuslikule biomelioraatorile – haugile. Üle aastate on kaladel kinni kasvanud kaldamadalatele taas ligipääs. Järve kaldad olid taimede ülemäärase kasvu tõttu üpris kehvas seisus, kuid nüüd on nii haugil kui ka särjel kudemiseks piisavalt ruumi. Loodetavasti kajastub see juba mõne aasta pärast kalasaakides.

Täpsed hinnangud tööde tulemuslikkusele saab anda järelseire käigus. Mõlemad vee-elupaikade taastamise projektide tööd rahastati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmete „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine” vahenditest. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Teisipäeval, 29. novembril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Rõngu Keskkoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Sarnaselt lasteaedadega jätkasime ka koolidega sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamist ning kogemuste vahetamist. Rõngu Keskkool pakkus ringkäiku koolimajas ning koolijuht Romet Piller tutvustas oma sisseelamist direktori ametisse. 

Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Elva valla noortevolikogu liige Andero Ojamets tutvustas kohtumisel 13. detsembril toimuvat noortevolikogu ja koolide õpilasesinduste kohtumist ning Mari-Liis Vanaisak tutvustas uut projekti, mis aitab koolitada õpilasesindusi. Külla oli tulnud ka Konguta Rahvamaja juhataja Meelis Külaots, kellega koos arutleti rahvakultuuri olulisuse teemadel ning täpsemalt keskenduti rahvatantsule Elva valla haridusasutustes. Olulist informatsiooni ja teateid jagas ka haridus- ja kultuuriosakond.  

Külaskäigud jätkuvad ka 2023. aastal ning jaanuaris minnakse külla Palupera Põhikoolile. 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Teisipäeval, 29. novembril toimus veebikohtumine Elva valla toitlustusettevõtjatega 

Üle veebi toimunud arutelul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, arendusspetsialist Sirli Pippar ning SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Arutleti tulevaste turunduskampaania ideede ning koostöövõimaluste üle, samuti vahetati mõtteid seni tehtud koostöö kohta. Arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas turismiettevõtjatele mõeldud mentorlusprogrammi, mis stardib 2023. aasta esimeses pooles. Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto selgitas kliendikeskse teeninduse ja turunduse põhimõtteid. Ühiselt lepiti kokku, et 2023. aasta kevadel korraldatakse üheskoos Elva valla Maitsete nädal. Täpsem info ja sellekohased arutelud toimuvad juba jaanuarikuus.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse istungi kokkuvõte 

Vallavalitsuse 29.11.2022 istungil otsustati:

Nõustuda Elva vallas, Käo külas asuva Nuudi katastriüksuse 69403:004:0029, sihtotstarbega elamumaa, pindalaga 5234 m² riigi omandisse jätmisega.

Taotleda valdkonna eest vastutava ministri luba Elva vallas, Härjanurme külas asuva Kulli kinnisasja (katastritunnus 17101:001:1232) võõrandamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Eesti Andmesidevõrgu AS kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele Käärdi alevikus:
- Kadaka tänav T2 (katastritunnus 17001:001:0068);
- Mesika parkla (katastritunnus 17101:001:1283);
- Mesika tänav L1 (katastritunnus 69401:001:0249);
- Mesika tänav L4 (katastritunnus 69401:001:0233);
- Põndaku tänav (katastritunnus 17101:001:0461);
- Kaera tänav L1 (katastritunnus 17101:001:0499);
- Kaera tänav (katastritunnus 69403:004:0062);
- Mesika tänav L7 (katastritunnus 17101:001:0794);
- Mesika tänav L5 (katastritunnus 17101:001:0812);
- Odra tänav L2 (katastritunnus 17101:001:0462);
- Mesika tänav (katastritunnus 69403:004:0111);
- Männituka tänav (katastritunnus 69403:004:0112);
- Mesika põik (katastritunnus 69403:004:0081);
- Mesilinnu tänav (katastritunnus 69401:001:0184);
- Pöksi-Karu tee L1 (katastritunnus 17101:001:1690);
- Pöksi-Karu tee L2 (katastritunnus 17101:001:1687);
- Rukki-Pöksi tee (katastritunnus 17101:001:0520);
- Tööstuse tee (katastritunnus 17101:001:0522);
- Mesika tänav L3 (katastritunnus 69401:001:0212).

Moodustada Elva valla eelarvest eraldatavate investeeringutoetuste taotluste hindamiskomisjon.

Kiita heaks hajaasustusprogrammi projektide „Ojaveere kinnistu salvkaev“ ja „Nurga talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus“ aruanded.

Lugeda aadressil Elva vald, Vehendi küla asuv Metsakodu kinnistu Elva valla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 1. detsember 2022 kuni 31. märts 2023.

Volitada Gerda Kiipli-Hiir esindama Elva valda MTÜ Tartumaa Ühistranspordi üldkoosolekul 7. detsembril 2022.

Korraldada läbirääkimistega pakkumismenetluse konkurss Arbi järve äärse ärimooduli kasutusse andmiseks ning moodustada läbirääkimistega pakkumise läbiviimiseks komisjon.

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios →

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.-27.11.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Tähistasime raamatukogude aastat! 

2022. aasta on raamatukogude teema-aasta, mille kuulutas välja Kultuuriministeerium ning mille läbi viimist koordineerib Eesti Rahvusraamatukogu. Raamatukogude aasta raames on toimunud palju põnevaid sündmusi, tegevusi ja kohtumisi - ka Elva valla raamatukogudes!

Kolmapäeval, 23. novembril tähistasid Elva valla raamatukogude juhid teema-aasta peatset lõppemist ühise õhtusöögi ja teatrikülastusega. Viljandis, Ugala Teatris vaadati etendust “Tule õige koju”.

 

 

2023. aasta kohalike omavalitsuste talimängud toimuvad Elvas 

38. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 4.-5. märtsil 2023 Elvas, Ülenurmel, Tartus ja Otepääl. Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse välja parimad linnad ning parimad vallad kahes grupis - üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku. 38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse ja Tartumaa Spordiliiduga.

Info täieneb jooksvalt Eestimaa Spordiliidu kodulehel → 

 

 

Foto: Mana Kaasik 


Neljapäeval, 24. novembril toimus Tartu 2024 sotsiaalmeediakoolitus 

Tartu 2024 kontoris said kokku Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste meedia- ja kommunikatsioonispetsialistid ning Tartu 2024 kultuuripealinna programmi kuuluvate sündmuste turundus- ja kommunikatsioonijuhid. Elva vallavalitsusest võttis koolituspäevast osa kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Päeva esimeses pooles keskenduti sotsiaalmeedia trendidele, populaarsust koguvatele platvormidele, kõneisikute olulisusele ning erinevatele tuleviku sisuformaatidele. Räägiti üle, kuidas oma sisu ja reklaame veelgi paremini sihtida ning kuidas andmed enda kasuks tööle panna. Lisaks rõhutati turvalisuse temaatikat ning seda, kuidas kaitsta oma sotsiaalmeedia kontosid blokeeringute või sulgemiste eest. 

Päeva teises pooles räägiti põhjalikumalt TikTokist ning selle platvormi edukusest. TikTokil on üle miljardi igapäevase kasutaja 150 riigist. Selle edu seisneb personaliseeritud sisus ehk äpp kureerib igale kasutajale just talle huvitavat sisu. Samuti on TikTokis loodav sisu ülimalt autentne ning see on koht, kus ettevõtted, asutused ja brändid saavad end turundada hoopis teise nurga alt tuginedes TikTokis levivatele trendidele - klassikalisel reklaamil ei ole TikTokis kohta, sest see lihtsalt ei too tulemusi. Koolitusel räägiti ka olulisematest sammudest, millele TokToki turundamisega algust tehes tähelepanu pöörata ning julgustuseks ja inspratsiooniks said üle vaadatud ka mitmed head näited. 

 

 


Pühapäeval, 27. novembril tähistati üle Elva valla esimest adventi 

Üle Elva valla toimus mitmeid vahvad sündmusi. Rõngus küpsetati piparkooke ning jõuluvanade eestvedamisel sammuti läbi ka mõnus talvine matk. Elvas, Verevi järve ääres kogunesid talispulejad, kes esimese advendi puhul tegid ühise karastava talisulpsu. Puhja ja Rannu kirikutes süüdati traditsiooniliselt advendiküünlad ning Elva Keskväljakul sai vahukommide grillimise kõrvale vaadata ka lõbusat näidendit Piparkoogikese seiklustest. 

Imelist ja rahulikku jõuluaega! 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Reedel, 25. novembril toimus SOS Lasteküla Eesti Ühingu teavitusseminar lastekaitsetöötajatele Tallinnas

Elva valla kogemusi laste ja noorte vaimse tervise toetamisel jagas sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Lisaks tutvustati Vaikse Kodu teenust kinnise lasteasutuse teenuse ootel või sealt tulnud noortele, SoVa chat'i ning kutseliste kriisihooldusperede tegevust.  

 

 


Teisipäeval, 22. novembril oli lastekaitsespetsialistil Eve Jõgil töövari 

Eve töövarjuks oli 9. klassi õpilane Anna, kellega koos arutleti lastekaitsetöö nüansside üle, mida kujutab endast abivajava lapse ja hädaohus oleva lapse teade ning kuidas toimub võrgustikutöö vanemate ja spetsialistide kaasamisel. Samuti tahtis töövari Anna teada, kuidas lastekaitsespetsialistid ennast taastavad ning kuidas lahendatakse keerukamaid juhtumeid. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Lastekaitse Liidu veebiseminaril "Vaimne tervis ja laste suitsiid"

Seminaril rääkisid näiteks lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt väikelaste vaimsest tervisest, Tartu Ülikooli kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht Reigo Reppo ennastkahjustavatest noortest ja suitsiiditõenäosustest ning Ravikodu lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen vägivallakogemusest laste silmade läbi. Lisaks tutvustati vaimse tervise kogemuspõhiseid õppematerjale ja positiivset kogemuslugu lastekaitsetöötaja silme läbi. 

 

 

Reedel, 25. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi MARAC sügisseminaril Tallinnas

MARAC ehk Multi-Agency Risk Assessment Conference on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärk on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi.

Sügisseminari teemaks oli lähisuhtevägivallaga seotud tapmised Eestis ja kontrolliv vägivald. Lisaks rääkis lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen lähisuhtevägivalla surmade mõjust põlvkondade üleselt, Norra professor Ragnhild Hennum tapmistele eelnevast kontrollivast vägivallast ning USA emeriitprofessor Evan Stark sundiva kontrolli olemusest. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja Kati Arumäe tutvustas Eesti eripiirkondade vägivallakuritegude erinevusi, näiteks kui ühes Eesti piirkonnas moodustab lähisuhtevägivald kõigist toime pandud vägivallakuritegudest 87% (1000 elaniku kohta), siis mõnes teises ainult 27%. Kahjuks on järjest kasvanud laste juuresolekul toime pandud juhtumite arv.

Lisaks arutleti veel ka paneeldiskussioonis, mis on Eestis abistamise süsteemis puudu, et ennetada lähisuhtevägivalla kõige raskemaid tagajärgi.  

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 22. novembril osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja vallavanem Priit Värv Lõuna-Eesti regionaalsel seminaril

Kääriku Spordikeskuses toimunud seminaril tutvustati üleriigilise planeeringu (ÜRP) trendiuuringuid ning toimusid arutelud edasiste tegevuste kavandamiseks. ÜRP on kogu Eesti riigi ruumi- ja maakasutuse kava, mille eesmärk on hinnata erinevaid valdkondi ruumilises koosmõjus tuues välja ka valdkondade sünergiad ja vastuolud. ÜRP kaardistab riigi tasandil kõige üldisemad asukohapõhised väärtused ja nähtused ning määratleb nende säilimist ja toimimist tagavad meetmed. Seminari põhiettekanded tegid Veiko Sepp ja Pille Metspalu, kes rääkisid Eesti ruumilisi arenguid mõjutavate trendide kohta ning kvaliteetse ehitatud elukeskkonna arengukava ettevalmistamise teemadel.  

 

 

Neljapäeval, 24. novembril osales abivallavanem Kertu Vuks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti (TTJA) veebiseminaril

Seminari fookuses oli tuulikutasude kavandamine, hoonete energiatõhusus ning toetusmeetmed. Terviseamet rääkis ka müraprobleemidega seonduvast ning ja ka probleemidest seoses õhksoojuspumpade paigaldamisega eluhoonetele. Väga põneva ülevaate Riigikohtu praktikatest ehitusseadustiku rakendamise kontekstis tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ülle Reidi. Lisaks anti ülevaade ka keskkonnamõjude hindamise eelhinnangutest.

TTJA erinevate seminaride infomaterjalidega ja juhistega saab tutvuda siin →

 

 

Neljapäeval, 24. novembril toimus Vikerkaare 24 ja Oru 2 // Peedi detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid arutelul abivallavanem Kertu Vuks, planeeringupetsialist Maarika Uprus ja arendusjuht Margus Ivask. Arutelu raames tutvustati esialgset detailplaneeringu eskiislahendust ning arutleti laekunud arvamuste üle. Arutelu tulemusena täiendatakse eskiisi ja detailplaneeringu seletuskirja. Elva Vallavalitsus tänab kõiki arutelul osalenud kogukonna liikmeid!  

Täpsem info detailplaneeringu ja edasiste tegevuste kohta on leitav Elva valla kodulehelt → 

 

 

Elva valla üldplaneeringu avalikud arutelud toimuvad veel:

Tule ja räägi kaasa! 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Esmaspäeval, 21. novembril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine 

Rõngu Lasteaed Pihlakobara Aakre majas toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Jätkus sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Rõngu Lasteaed Pihlakobar tutvustas oma tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel.  

Päevakorras oli veel ka suvepuhkuste teema, kuulati Konguta Kooli uue rühma tegemistest ning jagati üldist töökorralduslikku infot. Tegemist oli selle kalendriaasta viimase kohtumisega. Külaskäigud jätkuvad ka 2023. aastal ning jaanuaris minnakse külla Konguta Kooli lasteaiale. 

 

 

Kolmapäeval, 23. novembril toimus Elva valla haridusasutuste tugivõrgustiku kohtumine 

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu koostöös Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonnaga kohtusid haridusasutuste tugispetsialistidega. Selle õppeaasta esimesel kohtumisel võeti fookusesse lastekaitse ning haridusasutuste omavaheline koostöö. Eraldi kohtumised tehti lasteaedade juures toimetavate tugispetsialistidega.  

Käsitleti teemasid nagu abivajavast lapsest läbi väljatöötatud vormi teavitamine, valdkonda puudutavate mõistete selgitamine ning lastekaitsespetsialistide kaasamine ümarlaudadele. Samuti oli tugispetsialistidel võimalus ise tõstatada küsimus. Kohtumine andis võimaluse tutvuda ka uute tugispetsialistidega. 

 

 

Teisipäeval, 22. novembril külastas Elva valla haridus- ja kultuuriosakond Kiili valda 

Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu külastasid Kiili valda, kus tutvuti heade praktikatega haridusvaldkonnas ning vahetati kogemusi. 

Kohtumine toimus Kiili lasteaias, kus võõrustajaks oli lasteaia uus direktor Eda-Mai Tammiste ning videosillas jagas häid praktikaid haridusnõunik Dagi Dorbek. Kiili lasteaed toimetab täna neljas majas, kus kokku on 20 rühma. Lasteaia direktor jagas oma kogemusi nelja erineva maja juhtimisest. 

 

 

Neljapäeval, 24. novembril kohtus Elva Gümnaasium Hariduse Tugiteenuste Keskuse ja Tartu Forseliuse Kooliga 

Kohtumisel osalesid ka haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Tartus, Hariduse Tugiteenuste Keskuses võõrustasid Elva valda juhataja Annely Võsaste ning sotsiaalpedagoog Kadi Lukka. Kohtumisel tutvuti keskuse ja kooli heade praktikatega. Annely Võsaste tutvustas keskuse tööd ning vastas Elva Gümnaasiumi tugimeeskonna küsimustele. Kohtumise teise osaga liitusid Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm ning tugiõppe koordinaator Eva Kõrgmaa, kes tutvustasid oma maja tugimeeskonna tööd ning uusi suundi. 

 

 

Neljapäeval, 24. novembril toimus sügisene Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäev

Tartu Ülikooli Spordihoones toimunud spordipäev oli tõeliselt rohkearvuline, sealhulgas olid sportimas ka mitmete Elva valla lasteaedade lapsed. Lasteaedade spordipäevad propageerivad liikumise tähtsust ja tervislikke eluviise juba varases nooruses. Tartu linna ja maakonna lasteaedade spordipäeval ei selgitata paremusjärjestust ning kõik lapsed saavad auhinna. See on ainulaadne üritus, kuna lasteaedadele teisi nii suuri spordiüritusi Tartus ja Eestis ei korraldata. Samuti ühendab see üritus läbi spordi lasteaia rühmade õpetajad ja liikumisõpetajad, kes saavad omavahel regulaarselt kogemusi jagada ning vajadusel õppematerjale vahetada.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Esmaspäeval, 21. novembril kohtusid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja piirkonnapolitseinik Tiit Treial Rannu päevakeskuses eakatega, et vestelda turvalisusest ning selle tagamisest

Arutelusid oli nii liikluse, kriisikindluse, vara kaitsemise kui ka vaimse turvalisuse teemadel. Eraldi teemaks tuli eestlaste alalhoidlikkus ja hädaabinumbri kasutamine. Nimelt on palju juhtumeid, kus inimese vara, elu või tervis on ohus, aga hädaabinumbri asemel tehakse kõne tuttavale või piirkonna ametnikule, kuigi nemad ei saa olukorra lahendamise jaoks mida teha. Samas võib olla iga minut olulise tähtsusega. Vabas õhkkonnas sai leitud lahendusi mitmetele küsimustele ning laiendatud silmaringi, millised teemad võivad turvalisust toetada. Järgmisena kohtub ennetustööspetsialist koos Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) esindajatega ka Puhja ja Elva linna piirkonna eakatega. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Sõmerul valdkonnaülese ennetustöö konverentsil

Konverentsi korraldas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ning päeva juhtis Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, kes tegi ka sissejuhatava ettekande Rakvere valla ennetustegevustest. Kogu päeva visuaal-protokollis Siiri Taimla-Rannala Joonmeediast, kes joonistas üles kõik esinejad ning nende sõnavõttude võtmeteemad.

Konverentsi esimeses pooles said sõna Justiits-, Sise- ja Sotsiaalministeeriumi esindajad rääkides oma valdkondade ennetustegevustest ja -plaanidest. Päeva teine pool oli praktikute päralt, mille juhatas sisse Rakvere valla sotsiaalkaitse ennetustööspetsialist. Seejärel andis Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ülevaate meie ennetustöötegevustest. Viimasena said sõna Maia Kärdla ja Kristiina Isand-Savinski, kes on lisaks kõigile seotud Rakvere vallaga ka läbi ennetustööprojektide.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise- ja turvalisuse nõuniku Lea Sauli innustusel oli konverentsi kuulamas mitmeid Tartumaa valdkonnaülese ennetustööga seotud inimesi. 

 

 


Neljapäeval, 24. novembril toimus Tartumaa tunnustusüritus Hea Tegu 2022  

Tartu Ärinõuandla koos Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa ja Tartumaa Arendusseltsiga tunnustasid Tartumaa aktiivseid kogukondasid ja kogukondade liikmeid ning jagasid välja tänavused Aasta küla, Aasta vabakondlase, Aasta ilma projektitoetuseta sündinud tegu, Aasta mittetulundusühenduse ning Aasta vabakonna tegevuse toetaja tiitlid.

Elva vallast olid nomineeritud Aasta ilma projektitoetuseta sündinud teo tiitlile Elva toidujagamiskapp, mille algataja ja teostaja on Krista Loog ning Rõngu kandi viie tee puhvetite päiv, mida korraldab Kõduküla kogukond koostöös Rõngu Rahvamajaga. Aasta vabakondlase tiitlile oli nomineeritud Andero Ojamets, Rõngu piirkonnast ja Kristiina Pedaja, Valguta külast ning Aasta Küla tiitlile Valguta küla.

Elva valla nominentidest pärjati Aasta vabakondlase laureaadi tiitliga Kristiina Pedaja, kes pälvis tunnustuse oma aktiivse tegutsemise eest Valguta küla heakorra tagamisel ja elukeskkonna kaunistamisel. Aasta küla tunnustuse välja kuulutamisel võttis sõna Marju Raudsepp Elva vallast, Kirepi külast, mis pälvis sama tiitli 2020. aastal. Tunnustatavaid olid koha peal õnnitlemas vallavanem Priit Värv, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Tartumaa tunnustamiskonkurss Hea Tegu toimub alates 2010. aastast. Aasta Küla tiitlit antakse välja üle aasta.

Loe täpsemalt, kes teiste valdkondade laureaatideks said Elva valla kodulehelt →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 21. novembril osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel regionaalsel kriisikomisjoni ühisistungil

Istungi keskseks teemaks oli kriisideks valmisoleku seaduse eelnõu. Antud seadus pidi esialgu valmis saama juba selle aasta sügisel, kuid praeguste plaanide kohaselt jäetakse see kinnitamiseks uuele valitsusele, mis lükkab seaduse valmimise aega vähemalt aasta võrra edasi. Antud seaduse eesmärgiks on ühtlustada kriisideks valmisoleku korraldus kõiki ohte hõlmavalt. Olulisel kohal on ka vastutuse jaotamine ning ühtse tervikuna tegutsemine. Hetkel toimub seaduse erinevate punktide ja sõnastuste täiendamine ning kooskõlastamine erinevate osapooltega. 

 

 

Vallavalitsuse istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 21.11.2022 istungil otsustati:

Määrata Ervu külas, Kaarsemäe kinnisasja (66601:008:0486) sihtotstarbeks 80% mäetööstusmaa ja 20% maatulundusmaa.

Määrata Vehendi külas katastriüksuste sihtotstarbed:
- Pilliroo AÜ 18 (66601:007:0551) sihtotstarbeks üldkasutatav maa;
- Pilliroo AÜ 19 (66601:007:0552) sihtotstarbeks 40% transpordimaa ja 60% üldkasutatav maa;
- Pilliroo AÜ 20 (66601:007:0553) sihtotstarbeks transpordimaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva linn, Betooni tänav (17005:007:0053).

Kinnitada riigihanke „Elva Mahlamäe kergliiklustee ehitus“ alusdokumendid.

Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Raua ja Mesikäpa kinnistute veepuhastusseadmed“, „Madala kinnistu salvkaev“, „Kääbasmäe kinnistu joogivee kättesaadavuse tagamine“, „Kusma kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine“, „Reoveepuhasti paigaldamine, Aedmäe talu“ ja „Lüllekõrtsi kanalisatsioonisüsteem“ aruanded.

Sõlmida Enefit Connect OÜ-ga Rõngu alevikus asuva füüsilise taristu kasutamise leping.

Moodustada Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustamisavalduste jagamiseks komisjon.

Lükata tagasi riigihankes nr 254970 „Palupera mõisahoone osa hüdroisolatsiooni rajamine“ esitatud Traveter Grupp OÜ pakkumus maksumusega 131 425,96 eurot, kuna pakkumus ületab oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija rahalisi võimalusi.

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi →

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 48
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 23. jaanuar 2023  
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 Kell 9 Vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 9. jaanuar 2023  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4