Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.01-19.01.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.01.–19.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast kolmapäevani osales Margit Kink Noorteinfo põhiteadmiste- ja oskuste koolitusprogrammis Yintro. Tegemist oli Elva valla noorsootöötajatele suunatud koolitusega, mis on välja töötatud Euroopa Noorteinfo ja Nõustamise Agentuuri ERYICA poolt projekti Developing Online Youth Information Trainings - DOYIT raames.

Koolituse peamine eesmärk on anda ja tagada noortele professionaalselt neile vajaminevat adekvaatset infot. Lihtne reegel, millest lähtuda, on see, et annad enda pädevuses kõik, mida sa oskad ja tead ning siis suunad noore vastava spetsialisti juurde edasi, kui vaja (oma varjust ei pea üle hüppama).

Koolitus jätkub e-õppena Moodle keskkonnas, kus tuleb teha iseseisvat tööd ning lõpeb 6. märtsil veel ühe koolituspäevaga. 

 

Esmaspäeval külastas Mare Tamm mitmeid valla raamatukogusid. Kohtumised Rõngu Raamatukogu juhi Laine Meosega, Aakre juhi Riina Siikiga ja Rannu juhi Viive Vinkiga olid eesmärgiga olla kursis asutuste igapäevaste toimetamistega.

Talvisel perioodil on lugejate ja raamatukogudest läbiastujate arv püsinud samal tasemel võrreldes varasemaga, mõnel pool on see ka vähenenud. Juhid muretsevad selle üle, et piirkonnas elavate laste huvi raamatute laenutamise vastu tõuseks ja et kooliõpetajad annaksid ikka põnevaid lugemissoovitusi. Lugemishuvi tekitamisele saavad kaasa aidata ka pered ise.

Põnevad ajakirjad, uued raamatud ja populaarteaduslik kirjandus ootavad meie kogudesse sisse astuma nii uusi kui ka praeguseid lugejaid!

 

Teisipäeval, 14. jaanuaril kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Elva Gümnaasiumi õpetajate ametiühinguga. Kuulati ära õpetajate ettepanekud praegu vallas koostamisel oleva koolis töötava õpetaja ametijuhendi kohta ja arutleti õpetaja töötasu kui tervikpalga teemadel. 

 

Teisipäeval osales Mare Tamm Elva Järve lasteaia hoolekogu koosolekul, kus ta tutvustas üldiselt Eesti ja Elva valla lasteaedade töökorralduse põhimõtteid. Tänase lasteaia töökorralduse mõtteviisi alus on lapsest ja tema arenguvajadustest lähtumine. Hea haridusega ja pädevad õpetajad töötavad üha enam meeskondadena, kes tegutsevad lastega väikerühmades ja on paindlikud tööajas. Samuti räägiti sobitusrühmade tegevuse põhimõtetest ja nende loomise korrast. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 15.-16. jaanuaril osales Mare Tamm Huvitava Kooli konverentsil Tartus. Algatuse Huvitav Kool VII hariduskonverents „Õppimise aeg“ tõi Tartu Ülikooli spordihoonesse kokku üle 300 õpetaja, koolijuhi ja haridushuvilise. Enne avamist üllatasid saabujaid Miina Härma Gümnaasiumi õpilased, kes korraldasid väikese ajarännaku Eesti kooli minevikku ja tulevikku aastast 1919 kuni aastani 3019.

Õpilane, õpetaja, koolijuht ja koolipidaja heitsid pilgu viimasesse viide aastasse ja kaardistasid Eesti haridusmuudatusi: süvenev õpetajatepuudus, digi jõuline tulek, kaasava hariduse kasvuvalud. Vaadati ka tulevikku ja peeti plaani, kuidas teha veel paremini. Üheskoos Toivo Maimetsaga otsiti õpetaja geeni. 

 

Kolmapäeval toimus Tallinnas Laulu- ja tantsupeo kokkuvõtete tegemise arutelu ja nõukogu koosolek, kus osales Marika Saar. Kinnitati 2020. aasta eelarve ning võeti kokku peo korraldamisega seotud teemad. Peamised mured on seotud väljakute mahutavusega ning korralduse intensiivsusega, kui osaliselt kattuvad nii noortepeo kui ka üldpeo ettevalmistused.  

 

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tartumaa kultuurrahva tänusündmus, kus esines ka Konguta Segakoor. Elva vallast said tunnustused Kaja Udso ja Margus Möll.  

 

Reedel toimus Elvas Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli avaloeng

Avaloengu teema oli Eesti pensionisüsteemi areng ning põhjaliku ülevaate tegi lektor Eiki Nestor. Abivallavanem Marika Saar edastas vallavalitsuse tervitussõnad ning rõõmustas, et huvilisi oli nii palju. Hinnanguliselt oli raamatukogu kaminasaalis üle 100 kuulaja.

Järgmisteks Tartu Ülikooli Väärikate Ülikooli loengute teemadeks on tervist toetav toitumine, liikumine ja liigesehaigused, järvede tervenemine,  peresuhted ja rollid vanemas eas. Kõik, kes soovivad loengutel osaleda, palutakse registreeruda telefonil 518 5437 või e-mailil hoolekoda@hot.ee. Registreerimisel öelda oma nimi ja isikukood.

 

Laupäeval osales Margit Kink Elva valla noortevolikogu koosolekul. Paika pandi aastaplaan ja tegevuskava. Tulemas on tegus aasta! Lähiajal kohtub noortevolikogu kõikide Elva valla koolide õpilasesindustega ning noorsootöötajatega. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 16. jaanuaril toimus Tallinnas ESTA strateegiapäev, millest võttis osa Eva Kuslap. Strateegiapäeva eesmärk oli kavandada Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevusplaan arengukava elluviimiseks, mis hõlmab sotsiaaltööala töötajate assotsiatsiooni populaarsuse, aktiivsuse ja liikmete arvu suurendamist. Samuti, et leppida kokku, kuidas ühing saaks paremini eesmärke ellu viia - sotsiaaltööalaseid huve esindada ja kaitsta, sotsiaaltööd väärtustavate isikute ja organisatsioonide ühendamist, sotsiaaltööd edendada ja sotsiaalpoliitikat mõjutada ning süsteemselt juhtida, tunnustada ja tagada jätkusuutlikkus organisatsioonis.

 

Elva vald alustas vingugaasiandurite jagamist koduteenusel olevatele vallaelanikele 

Elva valla sotsiaaltööspetsialistid alustasid koostöös Päästeametiga vingugaasiandurite jagamist koduteenusel olevatele Elva valla elanikele. 

Elva vald paigaldab vingugaasiandurid 70 kodusse. Päästeamet nõustab kõiki neid inimesi nii vinguanduri, suitsuanduri kui ka üldise tuleohutuse teemadel. Samuti paigaldatakse suitsuandur kodudesse, kust see on seni puudu olnud.  

2018. aastast on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade. Soovituslik on paigaldada vingugaasiandur, kui koduses majapidamises kasutatakse gaasiseadmeid (nt gaasikatel või gaasiveesoojendi) või kütteallikana tahkeküttega pliiti, ahju, kaminat või katelt.  

Lisainfot vingugaasi kohta on võimalik leida Päästeameti lehelt

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 14. jaanuaril osalesid Allan Allik, Maarika Uprus ja Jaanika Saar Viljandis toimunud üldplaneeringu töötoas. 

Seekordse töötoa teema oli “Väärtused ja piirangud (loodus ja ökosüsteemi teenused)”.  Arutleti, kuidas kaardistada üldplaneeringus väärtusi nagu näiteks rohealad, rannad ja kaldad, väärtuslik põllumaa. Kogemusi jagasid Keskkonnaametist Kaili Viilma ja Põllumajandusametist Helve Unt.

Praktilistest näidetest linna rohevõrgustiku loomisest rääkis maastikuarhitekt Edgar Kaare. Päästeameti esindajate teemaks olid üleujutuste alad ja nende kaardid ning üleujutuste leevendusmeetmed ruumilises planeerimises. Näiteks, kuidas kaitsta taristut (elektrisüsteeme) üleujutuste eest. 

 

 

 

Neljapäeval toimus spordihoone ehituskoosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Spordihoone ehitus kulgeb plaanipäraselt. Tööd põhikonstruktsioonidega on lõpetatud, käivad elektritööd ja alustatud on ruumide siseviimistlusega. Välispiirdest on veel avatud jooksuraja galerii osa, kus valatakse põrandat ning peale seda alustatakse klaasfassaadi paigaldusega. Spordihoone valmib selle aasta juuniks.

 

Neljapäeval, 16. jaanuaril andsid Kertu Vuks, Terje Raadom ja Sten Saarekivi Elva Gümnaasiumis õppeaine “Kodanik ja ühiskond” raames tundi. Tegemist on Elva Gümnaasiumi valikkursusega, mis sel aastal jaguneb kahe teema vahel - “Unistuste koolimaja” ning “Kuidas päästa maailm” ning mis kestab veebruari lõpuni.

Aine eesmärk on anda õpilastele teadmised Eesti Vabariigi toimimise protsessidest nii riiklikul kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Kursuse jooksul sooritatavad ülesanded arendavad meeskonnatöö,- suhtlemis- ja eneseväljendusoskust. Kursuse raames valmivad grupitööd, mida hindab vallavalitsuse ja kooli juhtkonna liikmetest koosnev komisjon.  

 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 14. jaanuaril toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. Koosolekul arutleti siseveebi loomise vajaduse ning selle funktsioonide üle. Samuti arutati sisekommunikatsiooni ning sellega seotud väljakutsete ja lahenduste üle.  

 

Elva valla jõulufotokonkursi võitis Andra Koppel

Elva Vallavalitsus kuulutas koos SA Elva Kultuur ja Spordiga eelmise aasta lõpus välja jõulufotode konkursi, mille võitis Andra Koppeli saadetud fotokollaaž oma kaunistatud kodust.

Konkursile saadetud fotod pandi hindamiseks üles Elva valla äppi ning Andra Koppeli jõulufoto sai keskmise hinde 4,75. Tegemist oli kõrgeima keskmise hindega ja seega võitis Andra Koppel I koha.

II koha sai Kairit Leesalu foto jõulutuledes Palupera Põhikoolist, mis sai äpi kasutajatelt keskmise hinde 3,71.

III koha sai Liina Luure foto Peedu kooli- ja kogukonnamajast, mis sai inimestelt keskmise hinde 3,69.

Konkursile oodati fotosid kaunistatud majadest, ettevõtetest või asutustest. Konkursile saadeti kokku 21 fotot, millele said oma hinnangu anda kõik Elva valla äpi kasutajad. Kasutajatel paluti fotosid hinnata viie tärni süsteemis. Fotosid oli võimalik konkursile saata 31. detsembrini ning fotosid sai hinnata pikendatud tähtajaga 12. jaanuarini.

Konkursile saatsid oma foto veel ka: Janeli Ring, Helen Saar, Elva Lasteaed Murumuna, Aakre Lasteaed-Algkool, Rein Treier, SA Elva Teenused, Serjoža Smorodin, Inga Ilusalong ja Ave Kütt.

Elva valla äpil on veidi üle 1400 kasutaja, kes kõik said võimaluse olla konkursi žürii.

Palju õnne võitjatele ning aitäh kõigile, kes oma foto konkursile saatsid!

Andra Koppeli saadetud fotokollaaž, I koht.

 

Kairit Leesalu saadetud foto Palupera Põhikoolist, II koht.

 

Liina Luure foto Peedu kooli- ja kogukonnamajast, III koht.

KOMISJONID

Teisipäeval, 14. jaanuaril osales Marika Saar Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul. Abivallavanem tutvustas õpetajate palgakorralduse pilootprojekti seisu, tugispetsialistide projekti hetkeseisu ning haridus- ja kultuuriosakonna tööplaani aastaks 2020.  

 

Kolmapäeval, 15. jaanuaril osales Heiki Hansen majanduskomisjoni koosolekul. 

Komisjon arutas kahte volikogu eelnõud. Kalmistu kasutamise eeskirjale tehti mitmed muudatusettepanekud ning arutati läbi ka avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekud. Komisjon otsustas saata eelnõu koos ettepanekutega volikogusse vastuvõtmisele. Otsustati kooskõlastada ka Põrgumäe X uuringuruumi geoloogilise uuringu luba ning saata see volikogusse arvamuse andmiseks. 

 

Neljapäeval, 16. jaanuaril toimus rahanduskomisjoni koosolek, kus osales Heiki Hansen. 

Päevakorras olid mitmed maade võõrandamise, soetamise ja vahetamise eelnõud. Maadetehingud on vajalikud kergliiklusteede ehituseks ja muudeks valla põhifunktsioonide täitmiseks. Peale selle otsustas komisjon kiita heaks hoonestusõiguse seadmise Kentsi paisjärvele SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.01-12.01.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.01–12.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

KULTUUR

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtidega kultuurireisil Viljandimaal. Tutvuti erinevate kultuuriasutuste tööga. Külastati Eesti Rahvakultuuri Keskust, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat, Eesti Pärimusmuusika Keskust, Olustvere mõisa, Suure-Jaani Gümnaasiumit ja rahvamaja, Mulgi Kultuuri Instituuti, Mõisaküla ja  Abja-Paluoja kultuurimaju ning Karksi-Nuia Kultuurikeskust. Reis avardas silmaringi ning andis võimaluse teiste kultuuritöötajatega kogemusi vahetada. 

Pildil Elva valla kultuurijuhid Olustvere mõisas.

 

Teisipäeval osales Mare Tamm Haridus- ja teadusministeeriumis toimunud ümarlaua arutelul Tallinnas. Tegemist on töörühma teise kohtumisega haridusasutuste riskihindamise ehk enam toetust vajavate koolidele nõustamise ja toetamise teemal. Ministeerium peab täna endale oluliseks partneriks just kohalikke omavalitsusi ja tihedamat koostööd nendega. Ümarlaual osalesid üldhariduskoolide, ülikoolide, Innove, Riigikontrolli, Õiguskantsleri Kantselei, kohalike omavalituste ja ministeeriumi esindajad. 

 

Teisipäeval ja kolmapäeval osales Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis, mis on mõeldud sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele- ja vallavanematele. Programmi eesmärk on toetada juhtide valdkonnateadmisi ning juhtimisalaste pädevuste ja koostöövõrgustiku arengut. Sel korral keskenduti muudatuste juhtimisele ja kaasamisele. Rääkisime haldusreformist ja uutest kohalike omavalitsuste perspektiividest, teenuste korraldamisest ja disainist. Infotehnoloogia kasutamisest kohalike omavalitsuste juhtimises tegid ettekanded Viimsi, Rae ja Elva vald.  

 

Kolmapäeval ja neljapäeval osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäeval Tartus. Programmi neljas kohtumine toimus Tartus LõunaTeras, kus tutvuti sealse kooli kontseptsiooniga ning viidi psühholoog Jaana Liigand-Juhkamiga läbi seminar enese- ja suhete juhtimisest.  Peale selle jagasid õppepäevadel oma teadmisi Aivi Jürgenson ning Tõnu Lehtsaar - teemadeks õpetaja kvalifikatsiooninõuded, avalik esinemine ja suhtlemine meediaga, samuti kriisikommunikatsioon. 

 

 

 

 

 

 

Elvas alustab juba 17. jaanuaril esimese loenguga Väärikate ülikool

Loengud toimuvad iga kuu kolmandal reedel algusega kell 11 Elva Linnaraamatukogu kaminasaalis, Tartu mnt 3. 

Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. 

Eelregistreerimine telefonil 518 5437 või e-mailil hoolekoda@hot.ee. Registreerimisel öelda oma nimi ja isikukood. 

 

17. jaanuar  Väärikate ülikooli avaaktus ja –loeng „Eesti pensionisüsteemi areng", lektor Eiki Nestor; 

21. veebruar  „Tervist toetav toitumine", lektor toitumisterapeut Triin Muiste; 

20. märts        „Liikumine ja liigesehaigused", lektor füsioterapeut Kairit Linnaste; 

17. aprill        „Võrtsjärv ja järvede tervendamine", väljasõiduloeng Järvemuuseumisse, lisaks muuseumikülastus ja Limnoloogiajaama tutvustus *; 

15. mai           „Peresuhted ja rollid vanemas eas", lektor pereterapeut Kai Räisa 

 

*Järvemuuseumi külastuse puhul antakse väljasõiduaeg teada eraldi. 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 7. jaanuaril kohtusid Eva Kuslap ja Lauri Tamm Päästeameti Elva komandopealiku Andres Smirnoviga. Kohtumise eesmärk oli paika panna vinguandurite kampaania täpsem logistika ning ajaraamistik.  Alates 13. jaanuarist algab vingugaasiandurite jagamine. Kokku jagatakse 70 vinguandurit kõikides Elva valla piirkondades peamiselt üksi elavatele koduteenusel olevatele eakatele. Vinguandureid jagavad piirkonna sotsiaaltööspetsialistid koostöös Päästeameti Elva komandoga ning päästjad nõustavad külastatavates kodudes inimesi. Samuti paigaldatakse suitsuandur nendesse kodudesse, kus see on puudu. 

 

Reedel, 10. jaanuaril osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi esindajate kohtumisel Tallinnas. Fookus oli kohalike omavalitsuste ja ministeeriumi ettepanekutel sotsiaal- ja tervisevaldkonnas. Esimest korda tegi ministeerium ettepanekud teemade osas, millele omavalitsused võiksid veelgi enam keskenduda: 

  • korrigeerida teenuste osutamise kordasid, et siduda teenuste ja muu abi saamine lahti puude nõudest ning asendada see abivajaduse hindamisega; 
  • suurendada kohalike omavalitsuste omapanust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga, eelisarendades kodus elamist toetavate teenuste pakkumist; toetada perepõhise asendushoolduse osakaalu suurenemist; 
  • võtta suurem vastutus rahvastiku tervise edendamise eest ning suurendada kohalike omavalitsuste panust kahjulike tervisemõjude ennetamisel ning ohjamisel; 
  • võimestada kohalike omavalitsuse sotsiaalhoolekande töötajaid töös perevägivallast puudutatud inimestega (st töös kannatanutega ja vägivalla toimepanijatega); 
  • suunata senisest rohkem tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse edendamisele; 
  • suunata senisest enam tähelepanu aktiivsena vananemise toetamisele kohalikul tasandil ja kaasata vanemaealisi kohaliku elu puudutavatesse otsustusprotsessidesse. 

 

Puhja piirkonnas on tööl kaks uut hooldustöötajat

Jaanuari algusest on Puhja piirkonnas tööl kaks uut hooldustöötajat – Karmen Renter ja Lilli Sepping, kes võtavad üle endiste Puhja hooldustöötajate koduteenuse kliendid. Koduteenuse eesmärk on täisealise inimese iseseisev ja turvalise toimetuleku tagamine abistades toimingutel, millega ei oleks võimelised ilma kõrvalaabita toime tulema. Koduteenuse vajaduse korral palume pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Kontaktid leiate valla kodulehelt: https://www.elva.ee/ametnikud

 

Alates 6. jaanuarist on Elva Vallavalitsuses tööl sotsiaaltranspordi teenuse osutajana Einar Rebane. Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada liikumispiiranguga inimesel kasutada tema vajadustele vastavat transporti avalike teenuste kasutamiseks. Elva Vallavalitsuses on tööl kaks sotsiaaltranspordi teenuse osutajat, kes teenindavad kogu valla piirkonda. 

 

Sotsiaaltransporditeenuse tellimiseks tuleb võtta ühendust sotsiaalnõuniku Eva Kuslapiga. Kontaktid: 517 0385, eva.kuslap@elva.ee.  

 

 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 7. jaanuaril osales Kertu Vuks Tartus toimunud SpeakSmart koolitusel "Argumenteeritud tööalane suhtlemine". Tegemist on programmiga, mis on mõeldud avaliku sektori töötajatele ning seda korraldab RTK. Koolitusprogramm koosneb e-õppest ja kolmest koolituspäevast ning viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (85% mahust) ning riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest (15% mahust). Koolitusprogrammi eesmärk on argumenteeritud arutelude ja suhtlemisoskuste, läbirääkimisoskuste ja esinemisoskuse arendamine.  Järgmised koolituspäevad toimuvad 17. ja 28.jaanuaril.  

 

Teisipäeval, 7. jaanuaril osales Kertu Vuks SPARK Demos Ideede Teisipäeval, kus sel korral esines Erkki Leego. Fookuses oli digimuutuste juhtimine. Juttu tuli sellest, mis on digimuutsed ja kuidas neid juhtida saab ning kuidas on Tartu Ülikooli näitel see Erkki käe all toimunud. Arutelust jäi läbivalt kõlama, et IKT-lahendused peavad tagama sujuva ja kiire asjaajamise, et jääks rohkem aega keskenduda uutele ja suurtele ideedele.

 

Kolmapäeval, 8. jaanuaril osales Kertu Vuks National Geographicu Kollaste akende projektikoosolekul Tartus.  Arutati ja anti nõusolek kahe uue kollase akna paigaldamist - üks Jõgevamaale Kalevipoja muuseumi juurde ja teine Põlvamaale (asukoha muutus - Süvahavva aken liigutatakse Lutsu teatritalu õuele). Selgitati välispartnerite, Põhja-Iirimaa ja Soome, probleeme NG projektiga liitumisel. Tänaseks on selge, et Põhja- Iirimaa ei liitu projektiga. Vaadati üle selle aasta tegevuskava.

 

Neljapäeval, 9. jaanuaril toimus Hellenurme mõisahoone külastamine. Kuna mõisahoone esimene korrus on praegu kasutuseta, oli kõikidel huvilistel võimalus tutvuda ruumidega, et kohalik kogukond ja piirkonnakogu saaksid arutada, milline funktsioon võiks mõisahoonel kogukonna jaoks olla. Hoone teisel korrusel asub lasteaed. 

 

TURISM JA TURUNDUS

Reedel, 10. jaanuaril osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde, Jaanika Saar ja Hemminki Otstavel “Hea avalik ruum” projekti keskväljakutega seotud kohtumisel Elvas. 

Seekord kohtusid Põlva, Tõrva, Võru, Valga ja Elva esindajad. Koosolekul arutati kõikide “Hea avalik ruum” projektis osalenute keskväljakute ühise turundamis- ja kommunikeerimisvõimaluste üle. Pandi paika esialgne plaan ja tähtajad. Kõiki projektis osalenud uusi keskväljakuid esitletakse kevadel Veneetsias toimuval arhitektuuribiennaalil.  

 

PLANEERIMINE

Esmaspäeval toimus vallavalitsuses Peedu miljööteraapiakeskust puudutav koosolek, kus osalesid vallavalitsusest Toomas Järveoja, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Jaanika Saar.  

MTÜ Oskar Alliku kodu esindajad Anne Daniel-Karlsen ja Ants Johanson selgitasid miljööteraapiakeskuse täpsemat sisu ja eesmärki. 

Miljööteraapiakeskust soovitakse rajada Peedule, Vapramäe 9 // 11 // 13 kinnistule. Elva Vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu algatamiseks. Vallavalitsus on välja kuulutanud pakkumuskutse, millega otsitakse antud kinnistule planeerijat, et koostada detailplaneering (pakkumuskutsega saate tutvuda SIIN) ning saada planeeringu koostamise hinnapakkumus. Tähtaeg on 18. jaanuar. 

Detailplaneeringu koostamisel on mitu eesmärki 

Detailplaneeringu koostamise käigus lahendatakse erinevaid ülesandeid, üks neist ülesannetest on krundi sihtotstarbe määramine, samuti hoone või hoonete ehitusõiguse määramine, arhitektuursete tingimuste seadmine jms. Enne detailplaneeringu algatamist tuleb koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning arvestada muinsuskaitse eritingimustega. 

Kinnistul asub praegu kaks elamut, olemasolevate hoonete alune pind on kokku 280 m2 ning hooned vajavad renoveerimist. Planeeritavate hoonete alune pind on kokku 800 m2. 

Esmaspäevasel koosolekul selgitas Anne Daniel-Karlsen põhjalikult, missugune näeb välja miljööteraapiakeskuse päev, millised tegevused on lastel ning andis keskuse sisu osas vastuseid. 

Loe rohkem valla kodulehelt.

 

VARIA

Elva spordihoone ehitus

Sellest, kui kaugele on jõudnud Elva spordihoone ehitus, on võimalik lugeda Elva Spordi koduleheküljelt: https://elvasport.ee/uudised/elva-spordihoone-ulevaade-27-12-2019/ 

 

Neljapäeval, 9. jaanuaril osalesid Toomas Järeveoja ja Maano Koemets X Lõuna-Eesti palvushommikusöögil. Mileedi Lille- ja Interjöörikeskuses toimunud kokkusaamisele oli kutsutud Lõuna-Eesti maakondade ja valdade-linnade poliitika-, majandus-, haridus-, kultuuri- ja usuelu esindajad. 

 

Esinesid vaimulik Joel Luhamets, ja tekstiilikunstnik Anu Raud. Oma mõtteid päevateemast jagasid Tartu linnapea Urmas Klaas ja kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma. Muusikaga hoidis vaimu sel hommikul erksana ansambel Reinaru Vennad. 

Fotol: Piiskop Joel Luhamets esinemas.

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.12-2019-5.01.2020

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.12.2019–5.01.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

KOMMUNIKATSIOON, TURISM & TURUNDUS

 

 

Reedel, 3. jaanuaril toimus Elva valla lehe arenduskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Triinu Paas, Triin Ojasoo ja Margit Kink. Koosoleku eesmärk oli läbi arutada erinevad ettepanekud, mis on infolehele tehtud, et muuta Elva valla infoleht huvitavamaks ja lugejasõbralikumaks. Jaanuari teises pooles ilmuvast infolehest (24.01) võib infolehest leida juba ka paar uut rubriiki. 

 

Infolehe varasemad numbrid leiab kodulehelt www.elva.ee/infoleht

 

 

 

Reedel toimus ka turismi- ja turundusmeeskonna koosolek, kus osalesid Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel. Üheskoos vaadati üle Elva valla arengukava vastava valdkonna tegevused ning tehti konkreetseid plaane 2020. aastaks. Üks fookustegevustest on turismiinfo koondamine ning selle kergesti leitavaks muutmine.

 

Reedel kohtusid Kertu Vuks, Marika Saar ja Hemminki Otstavel Rannu Rahvamaja juhatajaga loomemajanduse teemade osas. Rannu Rahvamaja koondab juba erinevaid loometegijaid ning plaan on seda suunda edasi arendada. Leiti, et loomemajanduse valdkonna tutvustamisega peab vallas aktiivsemalt tegelema ning alustama huviliste kaardistamisest. Mentorklubi raames saab korraldada aruteluõhtu, et pöörata loomemajanduse teemadele rohkem tähelepanu.  

 

VALLAMAJANDUS

Kuhu viia jõulukuusk?

 

12. jaanuaril algusega kell 17 toimub Ulila Suveaias Tulepidu, kus jõulukuuskedest tehakse tuleskulptuurid. Jõulukuused võib kohale viia enne üritust endale sobival ajal. 

 

Elva linnas on võimalik kuused viia Kirde tänaval asuva katlamaja taha platsile.

 

VARIA

Esmaspäeval, 30. detsembril kohtus abivallavanem Marika Saar Elva DGC MTÜ eestvedaja Aivo Mooritsaga, kes andis vallavalitsusele üle 350 eurot heategevuslikult discgolfi turniiril kogutud raha eesmärgiga osta vähekindlustatud perede lastele huvitegevuseks vajalikke vahendeid. Aitäh kõigile panustajatele! Elva valla lastekaitsemeeskond tegeleb sellega, et vajalikud vahendid jõuaksid abivajajateni.  

 

Neljapäeval, 2. jaanuaril toimus meeskonna infokoosolek. Vallavanem Toomas Järveoja soovis kõigile töötajatele head uut aastat ning tegi kokkuvõte eelmise aasta olulisematest sündmustest ja märksõnadest.

 

Abivallavanem Marika Saar jutustas loo maailma parimast omavalitsustest, kus on suurepärased meeskonnaliikmed, selged eesmärgid ja kokkulepitud tulemused. Oluline on, et igaüks annaks oma töös endast parima ning lähtuks kokkulepitud väärtustest.  

 

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

● avatud – jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele;

● nutikas – kasutame teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;

● säästlik – majandame efektiivselt, hoonete ja muude objektide puhul eelistame energiasäästlikke lahendusi;

● kaasav – arutame kogukonnaga nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasavat eelarvet.

 

Reedel, 3. jaanuaril tähistati kogu Eestis Vabadussõja vaherahu sõlmimise 100. aastapäeva. Elva vallas asetasid Kaitseliidu Elva malevkonna esindajad Puhja, Rannu, Rõngu mälestussammaste ja Konguta mälestuskivi juurde täpselt kell 10.30 (vaherahu sõlmimise aeg) pärja ja küünlad, et pidada sel viisil meeles neid tänase Elva valla aladelt pärit mehi, kes osalesid Vabadussõjas. Rõngus asetas Elva valla poolt küünla ja pärja vallavanem Toomas Järveoja ja Rannus volikogu esimees Maano Koemets. 

Fotol: Rannu mälestussamba juures kaitseliitlased ja Viive Vink. 

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.12.–21.12.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.12.–21.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 17. detsembril osalesid Marika Saar ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul Puhja seltsimajas. 

Räägiti 22. jaanuari aruteluõhtu “Seome kultuuri” korraldusest, rahvariidefondi loomisest, sündmuste turundusest ning lepiti kokku 2020. aasta I poolaasta koosolekute ajad.  

Muuhulgas tähistati Puhja Seltsimaja 113. sünnipäeva ning Kaja Udso 35. töötamise aastapäeva seltsimaja juhatajana. 

 

 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 17. detsembril osalesid Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks Hellenurme mõisa tulevikuarutelul.

Toomas Järveoja ja Kertu Vuks tutvustasid lühidalt vallavalitsuse plaane tulenevalt Elva valla arengukavast  ning selgitasid lepingut MTÜ Hellenurme Mõisaga. Leping kehtib 2025. aastani ning tegevused mõisas peaksid toimuma vastavalt MTÜ põhikirjale, mille alusel mõis on kasutada antud. Ermo Kruuse tutvustas Palupera piirkonnakogu mõtteid seoses mõisa kasutusvõimalustega tulevikus. Mõis peaks olema avatud ning ligipääsetav kõigile huvilistele, hoones võiksid toimuda tegevused, mis vajalikud kohalikule kogukonnale. Piirkonnakogu toetab ideed tuua teenuskeskus ja raamatukogu mõisahoone ruumidesse, lisaks võiks kaaluda noortekeskuse tegevuste toomist mõisahoonesse. Vambola Sipelgas tutvustas MTÜ Hellenurme Mõis plaane seoses mõisahoone kasutamisega 2025. aastani. Plaanis on teha koostööd erinevate huvilistega kohalikust kogukonnast, kes soovivad mõisa pindasid rentida oma tegevuste tarbeks.

 


Kertu Vuks viis läbi ideekorje mõisahoone tuleviku teemadel, peamine märksõna, mis arutelust kõlama jäi- mõis ja mõisa ümber olev park peab olema tulevikus  kogu piirkonna turismimagnet, väärtustades kultuuripärandit.

 

Neljapäeval, 19. detsembril toimus Elvas Act Now seminar „Energiaauditist isetasuvate investeeringute ja kokkuhoiuni“. 

Elva valla osalusel toimub projekt Act Now, mille raames rajatakse Elva valda energiatarbimise jälgimise süsteem. Selle abil on võimalik tarbimist jälgida ning jõuda energiat säästvate tegevusteni. Tutvustati, kuidas Elva vallas energiatarbe monitoorimiseni jõuti, milliseid seadmeid kasutati ning kuhu kõik andmed kokku jooksevad. Tallinna Energiaagentuurist rääkis Aare Vabamägi energiaaudititest ning kuidas jõuda auditist investeeringute plaanini.

 

Neljapäeval, 19. detsembril kinnitas Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatus hindamiskomisjoni ettepaneku alusel projektitaotluste paremusjärjestuse, mille järgi saavad tuule tiibadesse neli Tartumaa jaoks olulist suurprojekti. Nendest üks on Elva vallavalitsuse poolt esitatud projekt Kentsi paisjärve arendamiseks. TAS-i toetus projektile on 150 064,77 eurot. 

Samal päeval kinnitas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) Kentis paisjärve arendamise projekti ka MATA taotlemisõigustega projektide nimekirja, mis tähendab, et RKT toetab projekti 210 667 euroga.  

 

Reedel, 20. detsembril osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv MTÜ/AS Andmesidevõrk koosolekul, et täpsustada Andmesidevõrgu edasisi plaane ja tegevusi. Andmesidevõrk on kinnitanud eelplaneeringu ning esimese arenguetapi piirkonnad, kuhu hakatakse 2020. aastal rajama kaasaegset valguskaabli ühendust. Elva vallast on 2020. aasta plaanides Elva linn ning teised valla piirkonnad. Täpsem kaart www.internetkoju.ee. Lepiti kokku, et edaspidi selguse huvides tarbijatele kasutatakse ainult AS Andmesidevõrk nime ning klientide suheldes räägitakse konkreetsemalt, millised teenusepakkujad on huvitatud oma teenust müüma.

 

VALLAMAJANDUS

Ulila piirkonna Kureküla elanike soovil algatas vallavolikogu küla nime muutmise, kuna Elva vallas oli kaks sarnase nimega asustusüksust: Kureküla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla  alevik (Rannu piirkonnas).  

Elanike poolt eelistati nimevalikuna Lille küla. Peale eelnõu avalikku väljapanekut võttis vallavolikogu 26. augusti 2019 istungil vastu otsuse muuta Kureküla küla nimi ja määrata uueks küla nimeks Lille küla. Vallavolikogu otsus uue nimetusega edastati Rahandusministeeriumile nime muudatuse kinnitamiseks. Rahandusministeeriumi kohanimenõukogu järeldas, et „Lille küla“ nimekujuga võib tekkida segatust nimekuju käänamisel ning oleks parem Lille küla kokku kirjutada nimekujuga „Lilleküla“.  

Riigihalduse ministri 11.oktoobri 2017.a määruse nr 72 „Asutusüksuste nimistu kinnitamine  ning lahkmejoonte määramine“ muutmine lisas 1 on Elva valla külade loetelust jäetud välja „Kureküla“  ja lisatud „Lembevere“ järel sõna „Lilleküla“. 

Elanikud ja kinnistu omanikud ei pea nime muutmise tõttu muretsema, ametiasutuste poole pöörduma ja nime muutmisest kedagi teavitama. Kõik andmed rahvastikuregistris, maakatastris, kinnistusraamatus, ehitisregistris on automaatselt muudetud uue asutusüksuse kohanimega Lilleküla. Samas tasub olla tähelepanelik ja kindlasti on kasuks nii ametlikus suhtlemises kui ka tavakasutuses kasutatakse uut ja kaunikõlalist küla nime – LILLEKÜLA. 

 

Elva Vallavolikogu võttis esmaspäeval, 16.detsembril toimunud istungil 19 poolthäälega vastu valla eelarve, mille kogumaht koos investeeringutega on 30,3 miljonit eurot. 

2020. aastal on investeeringute maht Elva vallas 7,2 miljonit eurot. Kavandatud investeeringutest kaetakse 1,8 miljonit eurot saadavate toetustega, 1,7 miljonit eurot võetavate laenudega ning 3,7 miljonit eurot valla eelarvevahendite arvelt. 

Suurimad investeeringud on seotud avaliku ruumi, haridusasutuste ja sportimisvõimaluste parandamisega. Selle alla kuuluvad muu hulgas 2019. aasta lõpuks valminud Elva linnasüdame viimane makse, Käärdi aleviku kergliiklustee, Rannu ja Konguta koolide renoveerimine ning järgmiseks suveks valmiv Elva spordihoone. 

Peale selle investeeritakse märkimisväärselt valla teede ja tänavate uuendamisesse ning remonti. 

Elva vallas on 2019. aasta 1. detsembri seisuga 14 644 elanikku, mis on 35 inimest rohkem, kui 2019. aasta alguses. Elva vallas oli 2019. aasta juuni seisuga 6671 maksumaksjat. Maksu- ja Tolliametile esitatud deklaratsioonide alusel on 2019. aasta keskmine sissetulek Elva vallas 1119 eurot kuus. 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.12.-15.12.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.12.–15.12.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 9. detsembril toimus FleetComplete esimene infokoolitus, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Mare Tamm, Margit Kiin, Kaisa-Karoliina Kokk, Terje Korss, Eva Kuslap ja Hegri Narusk. Infokoolitusel tutvustati FleetComplete võimalusi valla tööautode logistika ja dokumentide haldamiseks ja lepiti kokku edasised sammud töö paremaks korraldamiseks. Peatselt on plaanis teha ka teine infokoolitus, kus tutvustatakse autojuhtidele antud rakenduse võimalusi. 

 

 

 

Kolmapäeval, 11. detsembril osalesid Marika Saar, Eva Kuslap, Lauri Tamm, Hille Deede, Eve Jõgi, Sille Kask ja Elise Aher Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõuna piirkonna teemapäeval “Lapsed, meditsiin ja sotsiaaltöö” Elvas. Elva abivallavanem Marika Saar tegi ettekande Elva valla kogemustest ja tulevikuplaanidest lastekaitses ning koostööst teiste valdkondadega. Elva Kesklinna Perearstikeskuse juhataja Maarika Kukk arutles teemal, kus on meditsiini ja sotsiaaltöö piir, kui räägime lapse parimatest huvidest ja tõi parimaid näiteid valdkondade vahelisest koostööst. Teemapäevast osavõtjad külastasid SA Elva Laste- ja Perekeskust,  kus tutvustati vaimse tervise kabinetti, nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Teemapäeva lõpetas ESTA Lõuna piirkonna üldkoosolek. 

 


KOMMUNIKATSIOON

 

Kolmapäeval, 11. detsembril osalesid Merilyn Säde ja Kertu Vuks Võrus Veneetsia arhitektuuribiennaaliteemalisel kommunikatsiooniarutelul. 

Võrus toimunud kohtumisel arutati, missugused on järgmised olulised sammud keskväljakute kommunikeerimisel. Samuti arutati, mida oleks tarvis veel enne Veneetsias toimuvat arhitektuuribiennaali teha ning missuguse suunitlusega peaksid olema erinevad tutvustavad materjalid.


ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 10. detsembril osalesid Maarika Uprus, Jaanika Saar ja Kullo Laos Põlvas toimunud üldplaneeringu neljandas töötoas. Käsitleti tehnilise taristuga seotud teemasid üldplaneeringus – tänavaruum kui taristu, tee omandiküsimused, taastuvenergeetika alade asukoha valik jms. 

 

 

 

Kolmapäeval, 11. detsembril toimus Peedu teraapiakeskuse detailplaneeringu arutelu, kus osalesid Mikk Järv, Marika Saar, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Merilyn Säde. Arutati laekunud taotlust ning elanike allkirjadega pöördumist, selgitati asjaolusid ja kaaluti, millistel tingimustel on võimalik detailplaneeringut algatada. Enne otsuse tegemist küsitakse kavandatavate ehitusmahtude ja sobivuse osas seisukohta Muinsuskaitseametilt. 

 

 

 

Neljapäeval, 12. detsembril osales Kertu Vuks VÄLK meeskondadega äriplaani- ja turundusteemalisel seminaril Spark Demos. Seminari eesmärk oli edasi pääsenud meeskondadele tutvustada äriplaani koostamise loogikat ning olulisemaid küsimusi turundustegevuse planeerimisel ja oma toote/teenuse müümisel. Seminari tulemusena jäi meeskondadel lahendada kodutöö, mille raames koostavad meeskonnad lühikese äriplaani.  

 


HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 9. detsembril osales Marika Saar Laulu- ja tantsupeo tulevikufoorumil. Arutati liikumise rolli üle ühiskonnas ning vaadeldi selle mõju kodanikuühiskonna arengutes, hariduselus ja ka mõju Eesti kaitsetahtele. Mõtestati ka liikumise sotsiaalset rolli ning positiivsest mõju inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele. Marika osales arutelus, kus räägiti laulu- ja tantsupeost kui kohaliku elu kujundajast. Peale selle toimus 12. detsembril pidulik kontsert ja tänuüritus, kus anti laulu- ja tantsupeo aasta teatepulk üle digikultuuriaastale. Lavale kutsuti ja tänuehe anti üle nendele juhendajatele, kes on seotud olnud üldlaulupidudega 30 aastat. Elva vallast kutsuti lavale Vaike Podar, Anne Raudsaar. Ülo Laanesaar ei saanud osaleda.  


 

Palupera Põhikooli tunnustati “Hea kooli teerajaja 2019” tiitliga.  

9. detsembril toimus Tartus 12. väärtuskasvatuse konverents „Harjutades kujuneb iseloom“, kus selgusid koolid, kus tehakse väärtuskasvatusega eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop andis üle väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitlid. Peale Palupera Põhikooli pälvisid tiitli veel kaheksa kooli. 

Palupera Põhikool sai tiitli põnevate ja kooliväliste tegevuste, väärtuspõhise organisatsioonikultuuri loomise ning kooli omanäolisuse hoidmise eest. 

Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku ütles, et põnevate ja kooliväliste tegevuste all on silmas peetud erinevatest projektidest osavõtmist, õpilaste väljasõitude korraldamist, õppekava toetavaid tegevusi, huviringide tööd jne. „Selle tunnustuse alla koondub kõik kokku. Oleme suutnud anda kõikidele erinevatele lastele vastavalt nende vajadustele oskused ja teadmised, et minna ellu ja leida seal oma koht.“ 

Loe rohkem 20. detsembril ilmuvast Elva valla infolehest. 

 

Teisipäeval, 10. detsembril osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Margit Kink huvihariduse- ja huvitegevuse töörühma kohtumisel. Lepiti kokku kava täitmise aruande esitamine ja arutati, milliseid muudatusi on vaja teha 2020. aasta kavas.  

 

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtidega. Päevakorras olid haridusasutuste sisehindamise protsessi juhtimine ning õpetaja palgajuhendi projektiga seotud ühise juhendi ja alusdokumentide koostamine. Finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp tutvustas ja vastas küsimustele seoses haridusasutuste majandamise mudeli rakendamise ja uue aasta eelarvega.  

 

Kolmapäeval, 11. detsembril tervitas Marika Saar Tartumaa raamatukogutöötajate koostöökohtumisel Rõngus. Marika rääkis raamatukogutöötajate kasvavast rollist ning andis ülevaate, kuidas Elva vallas raamatukogude vahelist koostööd on korraldatud ja millised plaanid on tulevikuks.  

 

Neljapäeval, 12. detsembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koostöökohtumisel Paides. Toimus pilootprojekti “Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalüldhariduskoolides” vahekohtumine, kus kaheksa omavalitsuse esindajad jagasid projektist tulenevalt oma kõige suuremaid väljakutsed ja seniseid saavutusi. Tegemist on õpetaja terviktööaja ja põhipalga temaatikaga. Tagasisidet andis personalifirmast Fontesest Irja Rae. Töögruppides loodi kommunikatsioonikava projekti tutvustamiseks. Pildil Marika koos mentori Alo Saviga ning ministeeriumi poolt kingiks saadud raamatutega.  

 

Laupäeval, 14. detsembril osales Margit Kink Elva valla noortevolikogu meeskonnakoolitusel ja koosolekul. Päeva esimeses pooles viis Mari-Liis Vanaisak läbi erinevaid harjutusi selleks, et noored õpiksid teineteist tundma ja kasvaksid ühiseks meeskonnaks. Noored olid väga aktiivsed ja nende tagasiside koolitusele oli väga hea. 

Seejärel arutati ühiselt tegevusplaani. Esimene plaanitud tegevus on kohtuda kõikide koolide õpilasesindustega ja seejärel korraldada ühine koolituspäev. Eraldi päev võetakse, et kohtuda Elva valla noortekeskustega.  

Päeva lõpus külastasid meid Tartumaa Noortekogu kaks esindajat, kes tutvustasid enda tegevust ning rääkisid noorte aastalõpuseminarist, mis seekord toimub Elva Gümnaasiumis 29.-30. detsembril. Lisainfo facebook.com/events/583296735763063/.

Meie noortevolikogu on seal kaasatud viies läbi tutvumismänge. Rõõm oli, et noortevolikoguga liitus seekord ka üks toetajaliige. Kõik, kes tunnevad, et tahaks noortevolikoguga koos tegutseda, on oodatud astuma toetajaliikmeks. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust, aga ta saab teha kaasa kõikides noortevolikogu tegevustes. 

 


VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 10. detsembril osales hankespetsialist Cetlin Keskküla Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu korraldatud koolitusel „Ehitiste projekteerimise riigihangete võtmeküsimused“. Koolituse läbiviija oli sellel alal tunnustatud õigusnõunik Merle Salmistu Eesti Ehitusettevõtjate Liidust. Koolitusel tutvustati peagi vastuvõetavat uut EVS 915 standardit, käsitleti projekteerimise-ehitamise riigihangete korraldamise head tava, arutleti praktikas tekkinud probleemide üle ja jagati soovitusi riigihangete edukaks läbiviimiseks. 


 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

                

 

 

 

 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 19
Esmaspäev,  20. jaanuar 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 haridus- ja kultuuriosakonna koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna
 
Esmaspäev,  13. jaanuar 2020 kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel  kogu päev: Margit
     
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4