Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.05-04.06.2023

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tehniliste tõrgete tõttu oli nädalakirja ilmumine eelmisel nädalal takistatud.

Siit leiad kokkuvõtlikult sissevaate vallavalitsuse kahte eelmisesse töönädalasse.

Head lugemist! 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 22. mail toimus vallavolikogu istung 

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kaks otsuse eelnõud. Lisaks tegi Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ülevaate sihtasutuse Tartu 2024 tegevusest, sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik tööülevaate komisjoni tööst ning vallavanem Priit Värv ülevaate vallavalitsuse tööst. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.
 
Muudetakse Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määrust nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“. Muutmine on vajalik seoses riigi kavandatud hooldereformiga, millega muudetakse kohaliku omavalitsuse (KOV) korraldatava väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (ööpäevaringne hooldus hooldekodus) saamist ja selle eest tasumist. Muutus seisneb selles, et KOV osaleb nüüdsest nende inimeste teenuse rahastamisel, kellel on ööpäevaringse üldhooldusteenuse vajadus. Teenuse korraldamine jääb samaks – KOV peab hindama inimese abivajadust ja õigustatust teenust saada ning tagama, et teenus oleks inimesele kättesaadav ja osalema teenuse rahastamises. Teenuskoha maksumuse rahastamise kohustus on jagatud kaheks osaks: KOV-i ja isiku poolt tasutavaks osaks.

Korraldatakse ümber Elva linna lasteaedade tegevus. Linnapiirkonna lasteaedade juhtimisstruktuuri ümberkorralduse eesmärk on läbi ühendjuhtimise ja jagatud parimate praktikate luua innovaatiline, avatud ning kaasav kogukonnalasteaed, säilitades seejuures lasteaia majade eripärad. Lasteaedade keskne juhtimine toetab kaasaegse ja koostöise organisatsioonikultuuri arengut, millel on positiivsed mõjud nii õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedile kui ka meeskonnatööle. Samuti vähenevad avaliku teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Seetõttu otsustati rakendada Elva linnapiirkonna lasteaedades alates 1. jaanuarist 2024 ühendjuhtimist.

Muudetakse Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 44 „Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus“. Seoses Järve eralasteaia tegevuse lõpetamisega liideti sealsed rühmad Elva Õnneseene lasteaiaga. Sellest tulenevalt on vaja muuta Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö toimumise kohad.

AS-le Emajõe Veevärk võõrandatakse tasuta Valguta külas Puurkaevu kinnistu. Elva valla omandis on Elva vallas, Valguta külas asuv 2013. aastal rajatud puurkaev ühisveevärgist olmevee saamiseks. Puurkaev rajati AS Emajõe Veevärk kuludega. Tootmismaal asuv puurkaev teenindab lähedal asuvaid elanikke joogivee varustamisega. Teeninduse tagab AS Emajõe Veevärk ning seoses sellega otsustati kinnistu võõrandada Emajõe Veevärgile.

Ülevaade sotsiaal- ja tervisekomisjoni tööst. Komisjoni esimees Peeter Laasik tegi ülevaate komisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Juhani Jaeger kaks arupärimist volikogu esimehele Sulev Kuusile VOLIS veebikeskkonna turvalisuse ning dokumentide esitamise korrektsuse kohta.

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube'i kanalilt 
Kõik volikogu istungi materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. juunil 2023.

 

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 23. mai istungil siit →
Loe, mida otsustati 30. mai istungil siit →

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Verevi rand sai veel viimased täiendused 

Verevi rannaplatvormi rekonstrueerimise järgselt paigaldati randa ka uued riietuskabiinid ning uuendati pinkide laudiseid. Lisaks sõeluti liiv ning toodi juurde ka värsket juba eelsõelutud rannaliiva. 

Loe Verevi ranna värskendustööde kohta täpsemalt siit →

 

 

Rõngu kogukonnakeskuse tööd edenevad 

Alates aprillikuu lõpust võttis Rõngu kogukonnakeskuse ehitustööde lõpule viimise üle Dorpat Ehitus OÜ ning töö keskuse valmimise suunal edeneb taas hoogsalt.

Hetkel toimub metallkonstruktsioonide ülevaatus ning teostatakse täiendavaid keevitustöid. Käivad sisetööd ning  ka välitöödeks on materjalid tellitud. Eesmärk on, et hoone saab Rõngu kogukonnale kasutamiseks üle antud sügisel. 

Ülevaadet Rõngu kogukonnakeskuse ehituse kulgemise kohta saab täpsemalt lugeda siit →

 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Neljapäeval, 25. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek 

Koosolekul osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen, et anda ülevaade, millised eelmisel korral kokkulepitud teemadest on leidnud lahendused. Välja on kuulutatud Rannu vana vallamaja ideekonkurss, mille kohta leiab täpsemat infot siit →

Lisaks räägiti veel ka Väike-Rakke hoonega seonduvast, Rannu Rahvamaja renoveerimisvajadusest ning Kureküla probleemidest. Piirkonnakogu juhtis tähelepanu Rannu kivimüüri lagunemisele ning vajadusele seda lähiajal korrastada. Arutati ka võimalust rajada Koopsi järve äärde turvaline ujumiskoht.

Rannu piirkonnakogu koosoleku protokoll on täies mahus leitav Elva Vallavalitsuse avalikust dokumendiregistrist →

 

 

Foto: Kayvo Kroon

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Väärikate Ülikooli viimane loeng ja lõpuaktus

Väärikaid tervitasid pidulikul päeval ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks. Selle õppeaasta viimase loengu teemal “Arenev Elva vald” pidas Kertu Vuks, kes tutvustas laiemalt nii riikliku, regionaalse kui ka kohaliku omavalitsuse planeerimis- ja arendusprotsessidega seonduvat. Põgusalt räägiti ka suurematest planeerimistrendidest, nagu kliimakindluse tagamine ja valglinnastumise vältimine. Lisaks tutvustati Elva valla kaasamistegevusi ja nende läbiviimise loogikat ning suuremaid juba tehtud ja tulevikus teostatavaid arendusprojekte.

Ürituse teises pooles andis Heiki Hansen õppuritele üle tunnistused. Sel õppeaastal osales programmis kokku 95 väärikat õppurit, kellest 38, kes osalesid loengutes vähemalt 75% ulatuses, said ka Tartu Ülikooli diplomi täiendõppeprogrammi läbimise kohta.


Kogu ürituse galerii on leitav siit →

 

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek

Koosolekul osalesid vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. Üldkoosolekul kinnitati strateegia uueks tegevusperioodiks ning majandusaasta aruanne.

Lisaks tutvustati Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti “Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine”.  

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Koosolekul kinnitati Valgamaa Partnerluskogu majandusaasta aruanne, tehti ülevaade 2015-2022 strateegia seirearuandest ning kinnitati uus 2023-2027 strateegia. Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. 

Elva vallast kuuluvad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda Palupera, Hellenurme ning Aakre piirkonnad. Rohkem infot toetusvõimaluste kohta leiab siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail kohtusid vallavalitsuse liikmed Elva linna eakatega

14. märtsil said alguse vallavalitsuse liikmete kohtumised eakatega ning esimesena saadi kokku Rõngu Rahvamajas. Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Järgmine kohtumispaik oli 17. aprillil Rannu Rahvamaja, kuhu oli kohale tulnud 21 eakat. 

Nüüd kohtuti Elva linna eakatega, kellega tehti juttu teemadel nagu näiteks sündmusinfo kättesaadavus, teede seisukord ja vanade väärtuslike hoonete tulevik. Lisaks andis vallavalitsus ülevaate Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimisest ning teistest suurematest arendusprojektidest. 

Kohtumised eakatega erinevates piirkondades jätkuvad taas sügisel. Kõikidest järgmistest kohtumistest teavitame ette Elva valla lehes ja teistes infokanalites.

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna Tartumaa projektide koostöökohtumine

Kohtumisel arutati väljaspool Tartu linna Tartumaal toimuma saavate kultuuripealinna suurürituste ühise turundamise võimaluste üle. Üheskoos pandi erinevad sündmused ajateljele ning iga projektimeeskond tutvustas oma üritust. Pandi paika, milliseid kanaleid võiks ühisturunduseks kasutada, et oma sündmusi nii koos kui ka üksikult parimal viisil reklaamida.

Kohtumisel osalesid seitsme projekti esindajad. Elva vallast esindasid Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekti arendusspetsialist Sirli Pippar, kultuurispetsialist Markus Toompere ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. 

Järgmine kohtumine toimub augustikuus. 

 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 25. mail toimus Waide motellis loomeettevõtjate  Loovhommik

Hooaja üheksas Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud Loovhommik oli sel korral praktiline ning puudutas ettevõtete finantsküsimusi.

Koolitaja Triin Raudoja andis osalejatele häid finantsalaseid soovitusi, õpetas arvutama toodetele ja teenustele õiglast tasu ning andis raamatupidamist lihtsustavaid nippe. 

Järgmine Loovhommik toimub 15. juunil ning siis on teemaks süsteemide loomine. Kogu ülevaate Loovhommikute hooaja tegevustest leiad siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail toimus ettevõtlusuuringu fookusgrupi arutelu

Arutelul osales ka abivallavanem Kertu Vuks ning selle eesmärk oli kaardistada omavalitsuste soov ja huvi osaleda Rahandusministeeriumi ja  Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatavas Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis.

Koos omavalitsusjuhtidega arutleti ootuste üle, mis programmi eel on ning tutvuti programmi läbiviijatega. Elva Vallavalitsus kaalub programmis osalemist koostöös Tartu Ärinõuandla meeskonnaga.  

 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Reedel, 26. mail toimus Elva Spordihoones koosloomeseminar 360° Elva Elamust

Seminar keskendus Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse arengutele tulevikus. Inspireerivate ettekannetega esinesid Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja tänavakunsti edendaja Salme Kulmar.

Jiri Tintera tegi ettekande avaliku ruumi olulisusest ning kohaliku omavalitsuse võimalustest seda kujundada. Salme Kulmar tutvustas Rural Urban Art (RUA) festivali ning tänavakunsti võimalusi linnaruumi kujundamisel ja atraktiivseks muutmisel. Lisaks tutvustas Salme juba toimunud tänavakunsti festivalide näiteid. Sel aastal on tänavakunstifestival Viljandis, järgmisel aastal Elva vallas.

Seminari raames toimusid arutelud ka töötubades, mida juhtisid Elva vallaarhitekt Jaanika Saar, Elva vallavolikogu liige Inna-Inga Kalmus ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Töötubade raames koguti ideid ja mõtteid, milline võiks olla tuleviku lauluväljak, milliseid tehnilisi lahendusi see vajaks, millised on need sündmused, mis traditsioonidena peaksid kestma ka tulevikus ning kuidas kavandada lauluväljaku ja lähiümbruse avalikku ruumi nii, et see oleks atraktiivne ja kasutust leidev aastaringselt.

Seminaripäeva lõpetasid Tartu Ülikooli linnaplaneerimise tudengid, kes tutvustasid kolme Elva linna kohta koostatud teemaplaneeringut - rohealade teemaplaneering, liikuvuse teemaplaneering ning funktsionaalne ja kliimakindel avalik ruum.

 

 

Reedel, 2. juunil toimus Tarkade Linnade demopäev

Seminari raames tutvustati Targa Linna ideekonkursi pilootfaasi läbinud ideesid ning kuulutati välja uus võimalus ideede esitamiseks. Üritusel osales abivallavanem Kertu Vuks.

Üritust korraldas ja projektivooru veab eest Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities), mis on iseseisev organisatsioon Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus. Targa Linna Tippkeskuse eesmärk on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada rahvusvaheliselt tuntud teadusarenduskeskuseks.

Demopäeval tutvustasid oma pilootlahendusi näiteks Võru linn - Resto renoveerimisprojekt miljööväärtuslikus alas. Tallinn tutvustas Green Twins projekti, mille raames visualiseeriti üksikobjektid ja haljasalad Tallinnas võimalusega vaadata ka tulevikuvaadet virtuaalreaalsust kasutades. Samuti loodi projekti raames Tallinnasse kaasamisplatvorm Avalinn. Narva katsetas ja piloteeris lahendust, mis aitab mõõta inimeste heaolu ja rahulolu linnaruumis. Kõikide pilootprojektidega on võimalik tutvuda siin →

Ka Elva vald koostöös Viimsi vallaga on varasemalt konkursile idee esitanud, kuid toona ei osutunud me valituks - laekus 79 ideed, millest välja valiti välja 6. Uus ideekonkursi voor on avatud kuni 30. septembrini.  

 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ning piirkonna politseinike koostöökohtumine

Kohtumisel andis politsei ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast Elva vallas võrdluses möödunud aastatega.

Lisaks arutati, kuidas käituda olukorras, kus sotsiaaltöötajal on info inimestest, kes oma tervisest tulenevatel põhjustel ei tohiks autot juhtida. 

 

 


Teisipäeval, 30. mail koostas sotsiaal- ja terviseosakond eakate vastu suunatud vägivalla kontekstis erinevaid persoonasid

Persoonade loomine aitab paremini mõista, kes on reaalselt need inimtüübid, kes võivad sattuda ohvri või vägivallatseja rolli, milline on nende suhtlusvõrgustik ning peamise murekohad, milliste spetsialistidega nad kokku puutuvad, millist tuge nad vajavad jne. Persoonade loomine aitab luua parema ettekujutuse sellest, milliseid toetusmeetmeid ja valdkondadeüleseid kokkuleppeid on tarvis luua, et vähendada eakate vast suunatud vägivalda Elva vallas.

Antud kontekstis peame oluliseks esile tuua, et vägivalla all ei peeta silmas ainult füüsilist, vaid ka vaimset, majanduslikku, seksuaalset vägivalda ning nende kombinatsioone. Ka eaka hooletusse jätmine liigitub vägivalla alla. See on oluline teema, mis puudutab väga paljusid inimesi meie ümber, kuid ometigi eksisteerib see meie ühiskonnas veel pigem varjatud kujul.  

 

 

Kolmapäeval, 24. mail külastasid sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskust

Ühingu juhatuse liige Maire Koppel tutvustas nii maja kui ka nende poolt pakutavaid teenuseid: igapäevaelu toetamine, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ning erinevad töötamise võimalused psüühikahäirega inimestele.

 

 

 


23.-24. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?"

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Elva Perekeskusest Tiina Trees ja Katti Kask.

Kolmandal ja neljandal koolituspäeval olid fookuses tõenduspõhine ennetus nii töökeskkonnas kui ka kogukonnas, keskkonna kujundamine ning meedia võimalused sõnumeid võimendada või vähendada. Neid teemasid aitasid avada Helena Heidemann, Elo Paap ja Triin Vilms.

Olulisel kohal olid nendel kordadel erinevad kaitse- ja riskitegurid, mis toetavad või vastupidiselt pärsivad negatiivset mõju. Näiteks on kaitseteguriteks suhted, seotus, tunnustamine kogukonnas, peres, töökohal või haridusasutuses, hoiakud ja väärtused, sotsiaalsed oskused jne.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC). 

 

 

1.-2. juunil toimus konverents "Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides"

Koolitusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Nii vaimse tervise kui ka psühhosotsiaalse toe pakkumine on igas kriisis väga olulisel kohal. Tähtis on selle juures meeles pidada, et tegu pole vaid artside ja psühholoogide pärusmaaga, vaid see nõuab valdkondadeülest planeerimist ning tegutsemist.

Konverentsil tutvustasid eksperdid Eestist ja mujalt maailmast kriisidest saadud teadmisi ning olulisi tähelepanekuid ja järeldusi. Samas said ka kõik konverentsi osalejad erinevates töötubades katsetada, kuidas väikese ajaga erinevates kriisiolukordades orienteeruda ning milliseid lahenduskäike leida.

Antud konverents oli märgilise tähendusega, kuna esimest korda saadi sellisel teemal ning nii suurelt valdkonnaüleselt kokku, et mõista erinevate osapoolte rolle ja võimalusi. 

 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Tartumaa noortevaldkonna spetsialistide kohtumine

Kohtumisel tutvustati eesolevaid valdkonna projekte, mis on juba esitatud või esitamisel.

Lõuna-Eesti 6 maakonna arenduskeskuste koostöös on ettevalmistamisel projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”, mille eesmärk on noorte sidumine oma kodukohaga koostöise võrgustikuga, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.

Rahvusvaheline projekt “Rural Youth Europe” algas 1. märtsil 2023 ning selle eesmärk on noorte kaasatuse ja ettevõtlikkuse suurendamine. Projekti raames toimuvad rahvusvahelised kohtumised erinevates partnerriikides ning kohtumistele saavad kaasatud ka omavalitsustes noorsootöö eest vastutajad.

Lisaks arutati kohtumisel, millised on noortevaldkonna kitsaskohad ja probleemid Tartumaal ning miks on noorsootöö üldse omavalitsuse vaates oluline. Murekoht on, et enamikes omavalitsustes ei ole eraldi valdkonna eest vastutavat spetsialisti, vaid noorsootöö on mõne teise valdkonna lisaülesanne. Maakonnaülene noorsootööspetsialistide võrgustik kahjuks kadus peale haldusreformi, kuid nüüd on tehtud esimesed sammud selle taastamiseks. 

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus hariduse inspiratsioonipäeva meeskonna ümarlaud

Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartumaa haridustöötajate ning kohalike omavalitsuste esindajatega plaanib sügisel korraldada maakonna haridusasutustele inspiratsioonipäeva.

Päeva keskmes on erinevate heaolu loovate hariduslike programmide rohkus ning sellest tulenevalt nende ühildamine heade praktikate näitel. Tegu oli inspiratsioonipäeva meeskonna esimese ümarlauaga, kuhu kuulub Elva vallast ennetustööspetsialist Karmen Paavel.  

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus kohtumine malevakorraldajatega

Elva valla noortemalevasse kandideerimine on lõppenud ning hetkel toimuvad esimesed vestlused. Sel aastal on vallas kolm malevarühma - Elva, Rannu ning Rõngu ja Hellenurme ühismalev. Puhja piirkonnas on töölaager, kus tööpäevad on lühemad kui malevas. Samuti ei ole seal igaõhtuseid ühistegevusi.

Kokku laekus tänavu 66 taotlust 38le malevakohale. Kõige populaarsemaks malevaks osutus Rannu.

Kuigi kõik noored paraku malevasse ei pääse, siis kandideerimisega kaasnev protsess on siiski noortele hea esimene praktiline samm tutvumaks töömaailmaga.

 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Keskkonnaministeeriumi töörühma koosolek

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uusi toetusmeetmeid ning anda omavalitsustele võimalus rääkida kaasa meetmete disainimisel.

Kokku tutvustati kolme võimalikku toetusmeedet - kombineeritud sadeveesüsteemide, sh lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise toetamine, üleujutusohu ennetamiseks ja leevendamiseks kavandatav toetusmeede ning kliimaeesmärkide täitmisele suunatud toetusmeede.

Seminari raames arutati läbi erinevate meetmete raames olevad abikõlblikud tegevused ning osalejad said välja tuua meetmete kitsaskohti ja koos püüti leida neile lahendused.

Täpsem info toetusvõimaluste kohta on leitav siit →

 

 

 

  VARIA  

 


Vallavalitsus võttis osa Pannkoogifestivalist!

Pühapäeval, 28. mail osalesid vallavalitsuse liikmed Kertu Vuks, Margus Ivask ja Heiki Hansen Puhja lipuväljakul toimunud Pannkoogifestivalil. Tegemist on juba traditsiooniks saanud perefestivaliga, kus kogukonnad tulevad kokku ning pakuvad festivalil ise küpsetatud pannkooke. Ürituse raames toimus muuhulgas ka parima pannkoogikohviku valimise võistlus.

Elva vallavalitsuse meeskond osales festivalil pannkoogikohvikuga esimest korda ning pannkookide eest teenitud tulu anti Puhja Koolile õuevahetundidesse mängu- ja spordivahendite soetamiseks. 

 

 


Reedel 26. mail toimus üle-eestiline vee-ettevõtete avatud uste päev

Päeva raames avas huvilistele oma uksed ka Emajõe Veevärk tutvustades nii joogivee töötlemise kui ka reovee puhastamise protsesse. Ringkäigul tutvustas Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd praeguseid süsteeme ning tulevasi arendusplaane.

Üle Eesti avasid oma uksed veel ka Haapsalu Veevärk, Jõgeva Veevärk, Järve Biopuhastus, Miridon OÜ, Paide Vesi, Tartu Veevärk, Võru Vesi ja Tallinna Vesi.

 

 

 


Loe 22. mail 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 
 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Ari Dubin ja Ivi Tigane räägivad suurest Elva rokipeost Eesti Rocki Kuldaeg 

Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets tutvustavad Rõngu, Rannu ja Konguta kandi kohvikutepäevi →
 

 


 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 
 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 16.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Puhja Seltsimajal korraldada Puhja lipuväljakul 28. mail kell 11–15 avalik üritus „Pannkoogifestival 2023“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Enn Tobre.

Seada isiklik kasutusõigus Elva Tarbijate Ühistu kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav 3 (17007:003:0047) maakaabelliinile.

Määrata Rõngu alevikus, Küla tn 3 katastriüksuse (69402:002:0267) ja Küla tn 5 katastriüksuse (69402:002:0098) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 3, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 5, sihtotstarve elamumaa.

Määrata Härjanurme külas, Taavitse katastriüksuse (60502:003:0284) sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Määrata Atra külas, Kõrgemäe (58201:002:0240) ja Lõokese katastriüksuse (58201:002:1010) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Atra küla, Kõrgemäe ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Elva linnas, Lohu tn 19 katastriüksuse (17101:001:1206) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Teedla küla, Uus tänav (17101:001:0613) sideehitise rajamiseks.

Kinnitada Järvekivi ja Veehoidla, Kaarlijärve küla, Elva vald kinnistute oksjonitulemused. Järvekivi kinnistu lõplik ostu-müügihind on 5000 eurot ning Veehoidla kinnistu lõplik ostu-müügihind on 500 eurot.

Kinnitada Kaarlijärve külas, Kalda kinnistu enampakkumine nurjunuks ning korraldada uus enampakkumine.

Lubada Tallinna Spordiseltsil Kalev korraldada projektlaager „TLN Spordiselts Kalev spordikooli laste suvelaager“ asukohas Elva Gümnaasium, Tartu mnt 3, Elva linn.

Finantsosakonnal kanda üle SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele rahalised vahendid Puhja miniarena ehitusega seotud kulude katteks vastavalt SA Elva Kultuur ja Sport taotluste alusel ja teostatud ehitustööde aktidele sihtfinantseeringuna kuni 5000 eurot ning sildfinantseeringuna kuni 70 000 eurot.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport Elva staadioni jalpalliväravate paigaldamist 3192 euroga.

Eraldada Elva valla 2023. aasta eelarve alaeelarvest 08109 vabaaja üritused Eesti Kirikute Nõukogule projekti „Teeliste kirikud“ läbiviimiseks toetus 300 eurot.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 20. mail toimus  Naiskodukaitse Tartu ringkonna evakuatsioonirühmade väljaõppe baaskursus

Päeva jooksul omandasid naised nii teoreetilisi teadmisi kui ka erinevate harjutuste vormis praktilisi oskusi selle kohta, kuidas evakuatsioonipunkti üles seada ning toimivana hoida.

Kuna Elva spordihoone on üks Elva valla ametlikest evakuatsioonikohtadest, siis oli hea võimalus tutvuda ja tegutseda hoones, mida võidakse ka reaalselt evakuatsiooni olukorras kasutada. Päeva esimesest poolest võtsid osa ka spordihoone esindajad, et ühiselt kaardistada hoone võimalused ja arenguvajadused.

Kursuse viisid läbi Naiskodukaitse instruktorid Leane Morits, Kertu Rünkorg ja Kadri Vider. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 19. mail toimus Elva valla noortekonverents #muutus

Juba kolmandat korda toimunud konverentsil keskenduti muutustele meis ja meie ümber ning muutustele, mis on meist tingitud. Üles astusid erinevad esinejad, kes jagasid oma lugusid, julgustasid noori tegema muutusi ning jagasid näpunäiteid, kuidas muutustega toime tulla.

Päeva alustas koolitaja Margus Tarmo Pihlakas, kes läbi aktiivõppe meetodite pani noored omavahel suhtlema. Endine projekteerija ja tänane MyFitnessi treener Liivia Vanaisak kutsus noori silmitsi seisma oma hirmudega ning neid ületama. Ka JJ Streeti treener Lenel Karu rääkis, kui oluline on eneseületamine ja erinevate väljakutsete vastuvõtmine. Näitleja Kadri Rämmeld jutustas loo, kuidas ta näitlemise juurde jõudis ning millised takistused teda elus on saatnud. Kristel Aaslaid rääkis läbi muheda ja talle omase huumori oma teekonnast siia, kus ta täna on.

Päeva lõpetas räppiv õpetaja Reesi Kuslap, kelle jaoks on olulised põnevad tunnid, sest ka temal endal hakkab igav tunnist tundi sama asja tehes!

Konverentsi korraldasid Elva valla noortevolikogu, Hellenurme Avatud Noortekeskus ja Rõngu Rahvamaja.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Elva valla sündmuskorraldajatele Elav Elva inspiratsiooniseminar

Kutsusime enne aktiivset ja sündmusi täis suveperioodi meie ürituskorraldajad kokku häid mõtteid ja praktikaid koguma ja jagama. 

Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto rääkis, kuidas oma sündmusinfot Elva valla kanalite kaudu võimendada ning selgitas, kellele ja miks on vaja Elav Elva brändi. Annela Laaneots avas, miks Tartu 2024 ei ole vaid kultuuriprojekt ning tutvustas keskkonnahoidlikku sündmuskorralduse juhendit ja elamusteenuste pakkujatele suunatud platvormi Travelguider. Karksi-Nuias tegutsev Priit Oks inspireeris Urissaare Kantri näitel, kuidas ka väike sündmus võib saada suurt meediakajastust.

Ürituskorraldajad said praktiliste ülesannetena katsetada, kuidas kogu oluline info kaasahaaravalt mahutada 20-sekundilisse raadioklippi ning otsida seda miskit, millega nad püüaksid oma sündmusega saada mõne telesaate tähelepanu. Päeva lõpetasime praktiliste näpunäidetega, kuidas luua oma visuaalset identiteeti ning seda rakendada Canva kujundusprogrammis.

Kõik osalenud jäid seminariga väga rahule ning kindlasti korraldame selliseid kooskäimise formaate meie ürituskorraldajatele veel! 

 


Neljapäeval, 18. mail toimus Kultuurikompass teemal  “Kas kultuur tunneb piire?”

Avaettekandes anti ülevaade kultuuripealinna võimalustest läbi välisriikide põnevate näidete. Näiteks tutvustati mitut osalusfestivali formaati ning kultuuri- ja loomeinimestele mõeldud arenguprogrammi, mis on hoo sisse saanud just kultuuripealinna projektist. 

Arutleti selle üle, kuidas mobiilsus saab käivitada loomingulisust - läbi esinejate kogemuslugude jagati, kuidas võõrsil elamine või reisimine on muutnud ja arendanud loomingulist tegevust või karjäärivalikuid. Lisaks arutleti selle üle, kui suur jõud on koostöövõrgustikel ning milliseid võimalusi need võivad avada.

Kultuurikompassi sündmusi viiakse läbi Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks valmistumise programmi raames.

 

Esmaspäeval, 15. mail kohtusid Elva valla kultuurijuhid

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas keskuse tegevust ning ühiselt arutati koostöökohtade üle ehk kuidas turism ja kultuur saaksid tulevikus veel paremini koos toimetada.

Koosoleku teises pooles moodustati töörühmad Elva Kultuur 2030 strateegia koostamiseks ning valiti töörühmadele juhid. Töörühmade moodustamisel lähtuti eelmisel kultuurijuhtide kohtumisel läbi viidud ideekorje tulemustest.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 17. mail toimus Tervise Arengu Instituudi koolitus “Muudatuste juhtimine”

Koolitusel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Esimesel koolituspäeval tegeles vallavalitsuse meeskond tegevusplaani koostamisega, mille eesmärk on võimalikult professionaalselt tegeleda eakate vastu suunatud vägivalla teemaga. Soovitud muutus, mida saavutada tahame, on eakate vägivallavaba elu. 

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Tartu maakonna sotsiaalvaldkonna koostöökogu kohtumine 

Tammistu mõisas toimunud kohtumisel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Kohtumist alustati sihtasutuse Eesti Agrenska Fondi tegemistega tutvumisega, kellel asub Tammistu mõisa aladel lastele, noortele ning nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Lisaks pakuvad nad ka täiskasvanute erihoolekandeteenuseid.

Koostöökogul osalesid ka Sotsiaalkindlustusameti nõustamistalituse piirkonnajuht Liilia Raudheiding ja kriisireguleerimise osakonna tiimijuht Kätlin Hanson. Nendega räägiti nii hooldereformist kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonda puudutavatest kriisiülesannetest. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 17. mail kohtusid Lõuna-Eesti ehitusspetsialistid

Elva Vallavalitsuse eestvedamisel kokku kutsutud koostöökohtumisel osalesid ehitusspetsialistid Reet Värnik ja Kaire Volmer ning abivallavanem Kertu Vuks. Üheskoos arutati valdkonna väljakutseid ja ehitusspetsialistide võrgustiku vajadust. Täpsemalt keskenduti sel korral päikeseparkide ehitusega seotud probleemkohtadele.

Lepiti kokku, et kohtumised jätkuvad sügisel, sest seesugust koostööd valdkonna spetsialistide vahel on vaja. Muuhulgas plaanitakse ühtlustada menetluspraktikaid erinevates omavalitsustes. 

 

Teisipäeval, 16. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja ehituse töörühma arutelu

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutati planeeringute andmekogudesse esitamiste teemade üle. Erinevate omavalitsuste praktika on olnud erinev, kuid on vajalik ühistele alustele üle minna. Räägiti ka relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu planeerimismenetlusega seotud sätetest ning uue planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsusest, kuhu omavalitsusi oodatakse sisendit andma.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jagas korterelamute rekonstrueerimise pikka vaadet ja omavalitsuste rolli selles. Põgusalt räägiti ka ehitusseadustiku ja e-lahenduse ehitusgiidi arenduste teemadel.

 

Kolmapäeval, 17. mail toimus  Riigi Tugiteenuste Keskuse  toetusmeetme “Kättesaadavad avalikud teenused” infopäev

Infopäeva raames anti ülevaade sellest, missugused tegevused sobituvad toetusvoorust toetuse taotlemiseks.

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti korraldades teenuseid kaasaegselt ning lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest. Samuti ka soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel tagades seejuures ka erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Taotluste esitamise tähtaeg on märts 2024.  

 

 

  VARIA  

 


Mis on Sinu Elva valla TOP 5? 

Lükkasime Elva linna 85. sünnipäeva puhul äpis käima põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 ehk viis paika, mida nad kindlasti külalisele siin tutvustaksid või soovitaksid.

Enim mainimist saanud kohad on:

⭐  Väike Väerada
⭐  Keskväljak ja Arbi järve promenaad
⭐  Elva keegel ja resto
⭐  Kooki tahad?
⭐ Viiendale kohale platseerusid võrdsete häälte arvuga Võrtsjärv ning Elva jaamahoone koos Elav Elva keskusega

Lisaks toodi esile veel ka Tartumaa Tervisespordikeskus, Mustjärve matkarada, Järvemuuseum Akva:rium, Kase talu koduloomad, Vapramäe loodusmaja, Vitipalu vaatetorn, Verevi järv, Arbi mänd, Restoran Wabrik, Porgand Resto, Lavendel loomeruum, Käsu Hans, LendTeater, Karima, Elva Spordihoone, nõiamaja ja Hellenurme Veskimuuseum. Üks vastaja tõstis vahvasti esile Elva väikesed poekesed ja teenused - kõik vajalik on ühes väikelinnas olemas!

Kõikide vastanute vahel loosisime välja ka kaks põnevate Elva valla kohalike meenetega kingikoti. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Kertu Vuks tutvustab koosloomeseminari 360° Elva Elamust →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.-14.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 9. mail toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit andis ülevaate osakonna tegemistest ja tulevikuplaanidest. Arutati Elva linna lasteaedade ühendamise eelnõud, millesse komisjon tegi täpsustavaid ettepanekuid. Vallavalitsus täiendab eelnõud vastavalt saadud soovitustele. Komisjon oli eelnõu volikogusse saatmise poolt.

Arutelul oli veel ka Elva Lasteaed Õnneseene põhimääruse muutmine, mis on tingitud Järve Lasteaia rühmade liitumisest Õnneseenega ja sellest tuleneva tegevuskoha lisandumisega. Komisjon kiitis eelnõu heaks. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus Sakus finantsjuhtide korraldustiimi laiendatud koosolek

Koosolekule olid kaasatud ka omavalitsuste sotsiaalvaldkonna aktiivsemad tegijad, sest fookuses olid sotsiaalvaldkonna kulud – toetused ja teenused. Arutati, kuidas neid klassifitseerida ning kuidas raamatupidamises kajastada, et sellest saaksid kasu kõik, nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium kui ka kohalikud omavalitsused – et kogu aruandlus oleks lihtsasti kättesaadav. 

Teiseks teemaks oli kavandatav hooldusreform ja sellega kaasnevad kulud, nende kajastamine ja  tekkida võivad probleemid. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjon kogunes Tartumaa Tervisekeskuses, kus tutvuti Elva haigla ja tervisekeskuse tegevuste ja võimalustega.

Volikogu päevakorrast oli arutlusel “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” muutmise eelnõu, mis on tingitud hooldereformi rakendamisest alates 1. juulist. Komisjon toetas eelnõu saatmist volikogusse.

 

Elva vallavalitsuse 09.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 20. mail 2023 kell 7–20 Kulbilohu krossirajal, Vellavere külas, Reino kinnistul avalik üritus „Eesti Meistrivõistlused Rallikrossis I. Etapp“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask.

Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada 13. mail 2023 kell 7–00 avalik üritus „Rõngu kogukonnapäev“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak.

Võtta vastu kinkena Elva vallas, Tännassilma külas asuv katastriüksus Kaevu tee L1 (17101:001:1993, 843 m², transpordimaa).

Seada Elva vallas, Raigaste külas asuvale Puidako kinnisasjale (69402:004:0250) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Tiksi – Koruste tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Määrata Piigandi külas, Liplapi kinnisasja (69401:003:0086) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Piigandi küla, Väike-Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T3 (17009:002:0049) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Seada isiklik kasutusõigus sideehitistele Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele: Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L1 (17101:001:1190); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L2 (17101:001:1287); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav (60502:003:0004); Elva vald, Ulila alevik, Pargi tänav (17101:001:1192); Elva vald, Ulila alevik, Suveaia tee (60502:003:0025).

Määrata Elva vallas Puhja alevikus asuvate olevate ehitiste: elamu (ehitusregistri kood 121271835, kasutamise otstarve - 11101 üksikelamu), kõrvalhoone (ehitusregistri kood 121365274, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), garaaž-suvila (ehitusregistri kood 121365276, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 2020m² vastavalt teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piiridele.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu rajamine aadressil Soosaare“ aruanne.

Korraldada projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine ning esitada kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ning arvamuse avaldamiseks Järve kinnistu piirinaabritele. Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Vellavere külas, Järve kinnistul ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Lõpetada taotleja soovil projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Tööstuse 17 krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Määrata Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus likvideerijaks Tiina Trees.

Kinnitada riigihanke „Puhja lasteaiale moodullasteaia projekteerimine ja ehitus“ alusdokumendid.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


9.-12. mail osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Horizon drOp projektikohtumisel Itaalias

Projekti eesmärk on sotsiaalse innovatsiooni abil hea elukeskkonna loomine ning hoonete renoveerimine lähtudes vananeva elanikkonna vajadustest.  

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatsiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks.

Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Elva vald on üheks projektipartneriks, kus piloottegevusi hakatakse ellu viima. Itaalias, Materas toimunud kohtumisel tutvustas Hispaania linn Ermua oma kogemust projektialal andmete kogumisest ja analüüsimisest - nende samade andmete kogumine algab lähiajal ka Elvas ja Materas. Lisaks Elvale on projektipartnerid Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. 

Seminari raames toimusid ka mitmed töötoad. Kertu Vuks viis läbi töötoa, mis tutvustas Eesti ja Elva valla digitaliseerimiskogemust ja kaasamise praktilisi lahendusi. Veel arutati töötoa raames avaandmete kasutamise teemal.

Järgmine projektimeeskonna kohtumine toimub oktoobrikuus Elvas. Projekti kohta saad rohkem lugeda ka siit →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


8. ja 9. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?“ 

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Tiina Trees ja Katti Kask Elva Laste- ja Perekeskusest.

Tegu on viiepäevalise koolitusega, mille eesmärk on anda otsuste tegijatele ja valdkonnas tegutsejatele vajalikud teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks ja teostamiseks. Kuigi koolitus on üles ehitatud eelkõige sõltuvusainete kasutamise ennetamiseks, tegeletakse päevade jooksul teemadega palju laiemalt. Näiteks räägitakse ka vaimse tervis probleemidest ja riskikäitumisest.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC).

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 8. mail külastasid Elva Vallavalitsust Kose Vallavalitsuse esindajad

Kohtumisel osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning sihtasutuse Elva Teenused juhataja Krista Loog.

Krista Loog tutvustas Elva Teenuste toimimispõhimõtteid ning vahetati kogemusi lasteaedade ja koolide toitlustamise ning hoonete haldamise ja hooldamise osas. Kose vald tundis huvi, kuidas jõuti Elva Teenuste toimimismudelini, sest ka neil on plaan seesugune mudel tulevikus kasutusele võtta.    

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus kohumine MTÜ Elva Elama ja Elva Gümnaasiumi esindajatega

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar, et arutada edasisi tegevusi Postipoiste maja kontseptsiooniga ning kuulata, millised ettepanekud ja vajadused on sellega seoses Elva Gümnaasiumil.

Koos leiti, et hoones võiks tulevikus olla ajalootuba või muuseum, miks mitte koos muuseumikohvikuga. Oleks tore kui tekiks kasutusvõimalus ka koolile, näiteks õuesõppe võimalused ja kõlakoda. Välja käidi ka idee teha ideekonkurss koolilaste seas, et saada teada, milliseid funktsioone näeksid hoonel noored.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Kohtumisel saadi tuttavaks uue haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga ning jagati viimase kalendrikuu rõõme. Lisaks arutleti Elva valla hariduse kvaliteedikokkuleppe uuendamise teemadel ning osakond jagas jooksvat informatsiooni. Olulisel kohal oli lasteasutuste suveperioodi töö korraldamine ning rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks.

Kohtumised jätkuvad taas sügisel. 

 


Teisipäeval, 9. mail toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine

Elva valla koolijuhtide kohtumine leidis sel korral aset Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, kus direktor andis ülevaate ka asutuse ajaloost ning hetkel pakutavast. Kohtumisel osalesid lisaks koolijuhtidele ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate hetkel käimasolevast noosootöö kvaliteedihindamisest ning tutvustas peagi toimuvat noortevolikogu poolt korraldatavat konverentsi #muutus. Elva Gümnaasiumi õppejuht Piret Jaani tutvustas formaal- ja mitteformaalõppe projekti, milles Elva Muusikakooliga koos osaleti. Haridusspetsialist Auli Mäesalu jagas veel ka olulisi haridusvaldkonna teateid.

Tegemist oli õppeaasta viimase kohtumisega ning regulaarsed kokkusaamised jätkuvad taas sügisel. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" teine töötuba

HOP projekti töötoas Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann, sotsiaalnõunik Anneli Lepik, Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin ja Elva Gümnaasiumi eripedagoog Liis Org.

Lisaks Elva valla esindajatele osalesid töötoas ka Nõo vald ning Tartu linn. Teises töötoas tegeleti kirjelduse loomisega, kuidas hakkab toimuma töö juhtumeid puudutava info ja andmetega. Järgmine kohtumine toimub juba 25. mail. 

 

 

  VARIA  

 


Pühapäeval, 14. mail osales Elva Vallavalitsuse meeskond 41. Tartu Maastikumaratonil

Ühiselt läbiti 10 km kõnnidistants ning veedeti mõnus, aktiivne ja meeskondlik pühapäev. Rajal oli Elva valla esindajad pidevalt vahvasti näha ning nagu päevajuht mikrofoni kommenteeris - olime nagu sinililled metsa vahel!

Peale finišit oli tunne suurepärane ning järgmisel aastal võtame kindlasti taas maratoniüritusest osa, kuid siis kavatseme kõndida juba 21 kilomeetrit. 

Maastikumaratoni kohta leiab rohkem infot siit →

 


Reedel, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse meeskondlik talgupäev

Reedese tööpäeva lõpu veetis Elva Vallavalitsus õues ning üheskoos istutati Elva uue jäätmejaama kinnistu ümber 5 tunniga ca 400 kuuseistikut!

Talgud oli esialgu plaanis ühildada 6. mail toimunud "Teeme ära!" aktsiooniga, kuid kuna tänavu kattus see Elva linna 85. sünnipäevaga, siis otsustasime siiski head nii oma füüsisele, vaimule kui ka Elva vallale teha, seda lihtsalt teisel päeval. 

Tööd oli palju ning nii jõudsimegi pilti teha alles täitsa lõpus, kui alles olid jäänud veel vaid viimased vaprad. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lenel Karu ja Merit Meronen räägivad tänavatantsu karikaetapist →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.-07.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 02.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 14. mail kell 9–16 avalik üritus „41. Tartu Maastikumaraton“ stardi- ja finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses. Maastikumaratoni korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk.

Lubada MTÜ-l Austa Rattaklubi korraldada 20. mail kell 11.00–17.30 Elva linnas avalik üritus „Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / Maxilla 65. Elva tänavasõit“ võistluskeskusega Elva Gümnaasium (Puiestee 2, Elva). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T4 (17004:007:0057) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Määrata Mõisanurme külas, Lembitu kinnisasja (60501:003:0105) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Mõisanurme küla, Lembitu, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Mõisanurme küla, Helmi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Lõpetada maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud Koopsi külas asuva Kooli maaüksuse (katastritunnus 17101:001:1526) osas.

Lõpetada eluruumi Elva linn, Pikk 26-11 9. detsembril 2019 sõlmitud üürileping alates 2. maist 2023.

Algatada Kalme külas, Männikäbi ja Männituka 7 kinnistute ning Käärdi alevikus Odra 15 kinnistu detailplaneering ning anda välja detailplaneeringu lähteseisukohad.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 5. mail toimus Puhja koolis Tartumaa koolide 5. klasside esmaabivõistlus Karvik

Tegu on juba 10. korda toimuva võistlusega, kus meeskonnad saavad oma teadmisi proovile panna nii viktoriinis kui ka lahendada praktiliselt erinevaid elulisi ülesandeid.

Näiteks tuli lastel peatada verejooksu, tegutseda mürgistuskahtluste korral, teada erinevaid käitumisjuhiseid ja valida põlengu kustutamiseks sobiv tulekustuti. Iga ülesande eest said meeskonnad punkte, mille alusel saavutasid I koha Konguta Kooli, II koha Puhja Kooli ja III koha Kuuste Kooli viiendikud.

Sündmus toimus Puhja Kooli tervise- ja liikumiskoja Särts, Punase Risti, Päästeameti, Suukooli, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Elva Vallavalitsuse koostöös. 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine MTÜga Vaikuseminutid

MTÜ esindajate Nelli Jungi ja Rainer Meltsiga kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Lisaks osalesid kohtumisel ka valla haridusasutuste ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad.

Kohtumisel arutati Elva valla kogemusi Vaikuseminutite programmiga ning saadi ülevaade MTÜ enda tegevussuundade arengust. Lisaks tutvuti lähemalt Heaolu loov kool ja lasteaed programmiga.  

 

Kolmapäeval, 3. mail toimus Elva Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek 

Elva Vallavalitsusest võtsid koosolekust osa abivallavanem Heiki Hansen, arendusjuht Margus Ivask ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Koosolekul selgitati ja arutleti kahel teemal - kooli turvalisus ning õppekorraldus Puiestee 2 koolihoone rekonstrueerimise ajal. 

Kooli turvalisuse punkt oli ajendatud viimasel ajal sagenenud vägivallajuhtumitest, mis päädis väga tõsise intsidendiga. Elva Gümnaasiumi direktor selgitas lapsevanematele, mis täpselt aset leidis ning jagas infot, kuidas kool seni juba olukorra lahendamisega tegelenud on ning mida tehakse edaspidi.

PPA Tartumaa piirkonnagrupi juht Anti Peiponen rõhutas korduvalt kooli ja lastevanemate koostöö olulisust - selleks, et olukordadele saaks kõige operatiivsemalt reageerida, ei tohi jääda ootele, millal kool probleemist teada saab, vaid igasugune infokild, mille laps koju toob või linna pealt kuuldakse tuleb anda edasi koolile ja/või politseile. 

Direktor andis ülevaate ka rekonstreerimise aegse ajutise õppekorralduse välja töötamise protsessist - millised otsused on juba tehtud ning mis on veel paika loksutamisel. Seejärel said lapsevanemad küsida küsimusi. Elva Gümnaasiumi ja Elva Vallavalitsuse eesmärk on, et maikuu jooksul saab ajutine õppekorraldus lõplikult paika pandud, et suvepuhkusele saaksid nii õpilased kui lapsevanemad minna kindla teadmisega, kuidas pisut teistmoodi õppeaasta sügisest stardib. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 2. mail toimus kohtumine Tartumaa Ühistranspordikeskusega

Tartumaa Ühistranspordikeskuse esindajatega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja vallavaraspetsialist Terje Korss. Arutati nõudetranspordi arendamisega seotud teemasid, sealhulgas dispetšerteenuse kasutamist ning jagati senist kogemust ja tagasisidet sotsiaaltranspordi teenuse kohta.

Ühistranspordikeskus tutvustas ka uute liinidega seonduvat, näiteks uute busside kasutuselevõttu ning uusi liine. Omavahel arutati ka koolitranspordi korraldust ja võimalusi kitsaskohtade lahendamiseks, näiteks mõned liinid on liiga pikad, mistõttu õpilaste kooli- ja kodutee venib ebamõistlikult pikaks ning ka mõned väljumisajad on ebasobivad. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 

Teisipäeval, 2. mail toimus sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport nõukogu kohtumine

Koosolekul  osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Nõukogu liikmetele tutvustati sihtasutuse juhatuse liikme poolt majandusaasta aruannet, arutati spordihoone hinnakirja muutmist ning nõukogu andis loa läbi viia elektrienergia korraldamise hange.

Lisaks andis juhatuse liige ülevaate I kvartali eelarve täitmisest ning muude küsimuste päevakorra punktis käsitleti uue arengukava koostamisega seonduvat.  

 

Neljapäeval, 4. mail toimus kohtumine kultuuristrateegia 2030 loomise raames

Abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto kohtusid Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti raames Tartus viibiva Blanka Markovága, kes on rahvusvahelise kogemusega kultuuristrateeg ning seotud erinevate selle valdkonna projektidega Tšehhi Vabariigis.

Blanka omab väga mitmekülgset kogemust kultuuristrateegiate loomisel ning erinevate metoodikate rakendamisel. Kuna Elva vald on koostöös kultuurijuhtidega koostamas Elva valla kultuuristrateegiat 2030, siis kohtumise raames vahetati häid ja kasulikke mõtteid ja kogemusi kultuuri- ja turismivaldkonna arendustegevuste ja strateegia kavandamistest.

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 4. mail toimus kohalike omavalitsuste ennetustööspetsialistide ja terviseedendajate kohtumine

Kohtumiste sarja kutsus ellu Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning kokku saadi Tervise Arengu Instituudis. Signaale sooviga moodustada teineteist toetav ja jõustav võrgustik tuli mitmelt poolt ning Karmeni eestvedamisel ongi juba veebruarist aprillini seesugused koostöökohtumised toimunud.

Kohtumistel jagatakse seda, mis parasjagu töölaual on ning ka valdkonda puudutavat infot. Päeva jooksul tutvuti Tervise Arengu Instituudi erinevate osakondade tegemistega ning nende poolt välja antud infomaterjalidega. Oluliseks osaks oli ka võrgustiku enda moodustamise eesmärgi, tegutsemiskorra ning eestvedajate paika panemine.

Järgmine kohtumine saab toimuma septembrikuus ning siis on kohtumispaigaks Sotsiaalministeerium.   

 


Neljapäeval, 4. mail toimus lähisuhtevägivalla teemaline vestlusõhtu "Miks nad siis ära ei lähe?"

Õhtu jooksul oli võimalus saada vastuseid küsimustele, miks võib vägivalla ohver keelduda pakutavast abist, miks kannatanud korduvalt vägivallatseja juurde tagasi lähevad, kuidas olla toeks kodust vägivalda kogevale sõbrale või lähedasele ning miks ei saa vägivaldsest suhtest "lihtsalt ära minna“.

Vestlusõhtut vedasid eest Sotsiaalkindlustusameti kriisiabispetsialist Lenne Indov, Lääne-Harju valla laste heaolu spetsialist ja endine pikaajaline ohvriabitöötaja Ingrid Sogenbits ning Lääne-Harju politseijaoskonna patrullpolitseinik ja vabatahtlik konfliktivahendaja Arno Lauk. Elva Vallavalitsusest oli vestlust kuulamas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

 

 

  VARIA  

 


Elva Vallavalitsus andis Elva Gümnaasiumis koolitunde

Elva Vallavalitsuse spetsialistid  panustasid märtsi- ja aprillikuus Elva Gümnaasiumi õppeaine "Kodanik ja ühiskond" õpetamisse. Igal nädalal oli õpilastel võimalus uusi teadmisi saada erinevatel teemadel.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas noorsootööga seonduvat. Lisaks räägiti ja arutleti noorteinfo ja noortevolikogu teemadel, hinnati Elva valla noorsootöö kvaliteeti ning praktilise mõtteharjutusena loodi noortekeskused 16+ vanuses noortele.

Arendusspetsialist Sirli Pippar selgitas noortele, kuidas kirjutada rahastustaotlusi ning edukalt projekte juhtida.

Eliise-Berta Tarto andis ülevaate, millega tegeleb kommunikatsioonijuht. Praktilise harjutusena said õpilased kätt proovida pressiteate kirjutamises ning paaristööna testida, milline on igaühe isikubränd ja kuidas seda kujundada.

Vallaarhitekt Jaanika Saar ja heakorraspetsialist Sten Saarekivi tutvustasid  tänapäeva linnaplaneerimise trende ja põhimõtteid. Teoreetilistele ja praktilistele näidetele lisaks tehti ka konkreetne linnaplaneerimise ajurünnak Elva lauluväljakule.

Abivallavanem Kertu Vuks tutvustas noortele riigikogu, presidendi ja kohalike omavalitsuste tööga seonduvat ning õpilased said rollimänguna proovida ka volikogu istungi läbiviimist.

Kursuse võttis kokku kohtumine Elva Vallavalitsuses kohapeal, kus õpilastel oli võimalik tuttavaks saada vallavalitsuse liikmete ja osakondade juhatajatega, kes tutvustasid oma valdkondade tööd ja peamisi teemasid, millega igapäevaselt tegeletakse.

"Kodanik ja ühiskond" on Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse mooduli üks algkursustest. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega, nagu näiteks Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu Tervishoiukõrgkool ja Elva Vallavalitsus. Õpitakse riigikaitset, esmaabi, vetelpäästet, suhtlemispsühholoogiat ja palju muud põnevat. Suure väärtusega on õpilastele korraldatavad välilaagrid.  

 


Tähistasime Elva linna 85. sünnipäeva! 

1. mail aastal 1938 sai Elva koos 13 teise aleviga  endale linnaõigused. Traditsiooniliselt tähistasime seda pidupäeva maikuu esimesel laupäeval.

Elva keskväljak täitus erinevate tegevustega - toimus kevadlaat, esinesid meie kohalikud kultuurikollektiivid, Kellatornijooks meelitas kohale rekordarvu osalejaid ning igaüks sai anda oma panuse sünnipäevatordi tegemisse. Ka toidukohad üle Elva linna olid sünnipäeva puhul välja pannud maistvad eripakkumised. Õhtu lõpetas vabaõhukontsert ansambliga Nukker Kukeke. 

Lükkasime Elva valla äpis käima ka põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 kohta, mida nad külalisele siin kindlasti tutvustaksid või soovitaksid - olgu selleks siis vaatamisväärsus, toidukoht, looduskaunis paik, aktiivse ajaviite võimalus või midagi muud.

Küsitlus kestab veel selle nädala lõpuni, 14. maini, seega veel jõuad ka Sina oma arvamust avaldada! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Auli Mäesalu räägib lasteaedade ja -hoidude suvisest töökorraldusest →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.-30.04.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 24. aprillil toimus volikogu istung

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja neli otsuse eelnõud, majandus- ja keskkonnakomisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võtsid osa kõik 27 volikogu liiget.
 
Volikogu kinnitas Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023–2033. Soojusmajanduse arengukava annab Elva linna ning Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna arenguvisiooni ning ühiskondlike hoonete soojusvarustuse perspektiivlahenduse järgnevaks kümneks aastaks. Dokument on oluliseks eelduseks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt soojusmajanduse arendamiseks lisarahastuse taotlemiseks. Soojusmajanduse arengukava ja määrusega saab tutvuda siin →
 
Volikogu kinnitas uue Elva valla jäätmehoolduseeskirja. Uus eeskiri hakkab kehtima alates 1. oktoobrist 2023. Peamine muudatus on, et jäätmeid tuleb hakata liigiti koguma, mis võimaldab nende taaskasutamist võimalikult suures mahus. Peale selle täpsustati määruses ka mõisteid ning toodi välja nõuded kogumismahutitele ja nende paiknemisele. Uue jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda siin →
 
Volikogu nõustus Keskkonnaameti eelnõudega „Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“ ja „Kaarsimäe liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine“. Maapõueseaduse kohaselt tuleb kavandatud maa korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Antud karjääridel hakkavad lõppema kaevandusload ning nende korrastamiseks tuleb Keskkonnaametilt tingimused võtta, mis on aluseks korrastusprojekti tegemiseks. Volikogu nõustus Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustega. Otsustega on võimalik tutvuda siin ja siin
 
Volikogu andis kirjaliku arvamuse Haridus- ja Teadusministeeriumile Tartu Erakooli Elva õppekohale III kooliastme tegevusloa andmise kohta. Hariduse Edendamise Sihtasutus teavitas Elva valda soovist esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile tegevusloa taotlus, mis puudutab Tartu Erakooli Elva õppekohas (Peedu kool) kolmanda kooliastme avamist. Praeguseni on Peedu koolile väljastatud tegevusluba õppe läbiviimiseks II kooliastmes. Kolmanda kooliastme avamise eesmärk on pakkuda Elva valla peredele paindlikku õppekorraldust läbi juhendatud koduõppe ja/või osaajaga kontaktõppe. Volikogu on arvamusel, et Peedu koolis III kooliastme avamine küll mitmekesistab valla haridusvõrku, kuid ei ole valla jaoks hädavajalik. Otsusega saab tutvuda siin →
 
Ülevaade majandus- ja keskkonnakomisjoni tööst. Komisjoni endine esimees Mikk Järv tegi ülevaate komisjoni tegevusest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.
 
Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise abivallavanem Kristjan Vilule seoses ülevaatega Elva Varahalduse OÜ majandustegevusest ning arupärimise abivallavanem Kertu Vuksile majutusettevõtete käibemaksu tõusu ja selle mõju kohta Elva valla majutusettevõtetele. Arupärimistega on võimalik tutvuda siin →
 
Kõikide volikogu istungite materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →
Istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. mail.

 

Elva vallavalitsuse 25.04.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Aerobike Cycling Agency korraldada 21.mail kell 9–19 avalik üritus „Filter Maanteekarikasari ja Filter Rullituur Elvas“ võistluskeskusega Saint-Gobain Glass Estonia SE parklas (Kirde 2, Elva linn). Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Erik Kangilaski.

Lubada sihtasutusel Elva Kultuur ja Sport korraldada Elva keskväljakul 6. mail kell 9–00 avalik üritus „Elva Päev ja Kevadlaat“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Ivi Tigane.

Määrata Teilma külas Sillanurme katastriüksuse (17101:001:1860) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Teilma küla, Sillanurme, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Teilma küla, Sillavälja, sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Vihavu külas Soe katastriüksuse (60501:001:0253) jagamisel kaheks maaüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Vihavu küla, Soe, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Vihavu küla, Metsise, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas asuva maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning määrata katastriüksusele sihtotstarve: Ulila alevik, Viguri (17101:001:1189), pindala 39980 m², sihtotstarve maatulundusmaa.

Määrata Palupera külas, Vaino katastriüksuse (58201:002:0591) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Palupera küla, Vaino, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Palupera küla, Vainopõllu, sihtotstarve 25% tootmismaa ja 75% maatulundusmaa.

Finantsosakonnal üle kanda SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele mittesihtotstarbeline eraldis 60 000 eurot tegevusala 08102 SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve alaeelarvest laenuintresside kallinemise kompenseerimiseks üheksas osas (1 osa 20 000 eurot ja 8 osa 5000 eurot) hiljemalt iga kuu 30. kuupäevaks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 1 734 eurot alaeelarvesse 08109 Vabaaja üritused toetuste reale Rannu kiriku katuse remondi omafinantseeringu katmiseks.

Kinnitada hanke „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses“ tulemused: tunnistada edukaks Arengulugu MTÜ, MTÜ Iseseisev Elu ning Heaolu ja Taastumise Kool MTÜ pakkumused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 27. märtsil toimus Elav Elva keskuses Mentorklubi 

Elva valla ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele mõeldud Mentorklubi kohtumisel osalesid ka abivallavanem Kertu Vuks, infotehnoloogianõunik Kayvo Kroon ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Sel korral oli fookuses digitaliseerimine ning teemat avas ja illustreeris erinevate ettevõtjate praktiliste näidetega OÜ GlobalReader asutaja ja ühtlasi ka Rõngu piirkonnakogu aseesimees Indrek Jaal.

Indrek rääkis sellest, kuidas digitaliseerimist üldse defineerida ning mida see tähendab näiteks tootmisettevõtja või toitlustusasutuse juhi jaoks. Võimalusi ettevõtete digitaliseerimiseks on palju ning kui juba kord digitaliseerimisega algust tehakse, ei lõpe see protsess kunagi. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT 

 


Neljapäeval, 27. aprillil külastas Elvat Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim koos külalisega Tšehhist

Tšehhist pärit Blanka omab mitmekülgset kogemust kultuuri-, tantsu- ja liikumisvaldkonnast. Hetkel on ta külastamas Eestit ja Tartut ning teda võõrustab siin Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiim. Elvas võttis kultuuripealinna esindajad ja väliskülalise vastu kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Blankale pakkus väga huvi kultuuripealinna raames 2024. aastal Elvas toimuma saav Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Seetõttu sooviski ta kohtuda, et meie ürituse kohta rohkem teada saada ning jagada inspiratsiooniks ka oma mõtteid ja kogemusi. Lisaks saime talle jagada ka Elva valla edulugusid liikumisvaldkonnas, nagu näiteks Elva Miljoni kampaania ja Euroopa Parima Spordilinna tiitel.

Muidugi tuli Blankaga ka juttu Elva vallast üldisemalt ning meie piirkonna võimalustest. Blanka uudistas ringi ka Elav Elva keskuses ning vaatamata vihmasele ilmale lahkus ta meie juurest soojade muljetega. 

 

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus Tartu 2024 jätkusuutlikkuse ja ligipääsetavuse seminar

Keskkonnahoidlikkus ja ligipääsetavus  on ühed  kõige olulisemad teemad kaasaegses kultuuri- ja sündmuskorralduses ning Tartu 2024 on selles osas üks aktiivsemaid eestkõnelejaid. Et head praktikad võimalikult laialdaselt kasutusse võetaks, on Tartu 2024 kokku pannud ka jätkusuutlikku sündmuskorralduse juhendi, mida  Paljud Lõuna-Eestis ja Tartus toimunud sündmused järgisid juba eelmisel aastal. 

Toimunud seminaril jagatigi omavahel häid ja praktilisi tähelepanekuid, soovitusi, aga ka möödalaskmisi ja kitsaskohti, mida sündmusi kestlikult planeerides tähele panna. Lisaks arutleti Piret Ausi eestvedamisel, kuidas muuta sündmusi ka ligipääsetavamaks. Üks võimsaid näiteid, mida Piret jagas, oli 2019. aasta laulu- ja tantsupidu, millest said osa ka kümned erivajaduse ja puudega inimesed. Üheskoos tõdeti, et kui sedavõrd visuaalne ja heliline sündmus sai nägemis- ja kuulmiserivajadusega inimesteni toodud, siis on seda võimalik teha ka kõikide teiste sündmustega.


Tartu 2024 keskkonnahoidliku sündmuskorralduse juhendiga saab tutvuda siin →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Hajaasustuse programmi paikvaatlused on lõppenud

1. veebruarist 3. aprillini said soovijad esitada taotlusi hajaasustuse programmi, millest jagatava toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsu tee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Elva Vallavalitsusele esitati 61 taotlust kogusummas 274 715,76 eurot.

Selleks, et hajaasustuse programmi laekunud taotlusi hinnata, on moodustatud hindamiskomisjon, kes ajavahemikul 17.-27. aprill teostas ka objektide paikvaatlusi. Hindamiskomisjoni kuuluvad abivallavanem Kristjan Vilu, vallavaraspetsialist Terje Korss, piirkonnakoordinaatorid Ene Joosing, Ede Möldre ja Sirje Erm ning arendusspetsialist Sirli Pippar.

Toetuse andmine jaguneb kõigi osapoolte vahel enamasti võrdselt: riik 33%, omavalitsus 33% ning taotleja omafinantseering 33%. Mai keskpaigaks selgub Elva valla poolt panustatav võimalik toetuse summa ning seejärel edastab ka riik oma jaotuse. Kõik taotlejad saavad rahastusotsuse hiljemalt juunikuu keskpaigaks.    

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus uuringu  „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa" tulemuste tutvustamine

Veebiseminaril osales abivallavanem Kertu Vuks. Uuringu tulemusena selgusid Ida-Virumaa piirkonna elanike arusaamad ja hoiakud rohepöörde küsimustes kogukondade vaatevinklist, samuti meetmed ja soovitused, mis võiksid parandada elanike ja eestvedajate teadlikkust rohepöördest.

Uuringu põhjal tehti järgmised järeldused: erinevalt Lõuna-Eesti kontrollgrupist nähakse Ida-Virumaal kogukondadena formaalseid ühendusi, mida seob kas sugulus-, töö- või muu õiguslik või majanduslik suhe. Need on pere, töökollektiiv, korteriühistu, ülikooli õpperühm. Intervjuude andmed ei näita, et Ida-Virumaal oleks väärtuspõhiseid omaalgatuslikke kogukondi. Vabatahtlikud ühendused toimivad pigem hobitegevuse põhiselt. Rohepööret väärtuspõhiselt edendavaid ja toetavaid kogukondi, nagu näiteks Lõuna-Eestis, uuring Ida-Virumaal ei tuvastanud.

Lisaks seostatakse rohepööret Ida-Virumaal eelkõige õiglase ülemineku ja 2035 pikaajalise kliimapoliitika kavaga ning kavatsusega lähiaastatel sulgeda põlevkivitööstused, sealhulgas kaevandused, elektrijaamad ja õlitehased. Uuringu tulemustest selgub, et rohepöörde tähtsuse mõistmisel on olnud erakordselt suur roll koolidel ehk formaalse hariduse õppeasutustel. Ilmselt tulevikus nende roll rohepöörde edendamisel jääb samaks või isegi kasvab. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus kohtumine Pärnu linna esindajatega avatud valitsemise teemal

Pärnu linnavolikogu liikme ja Vana-Pärnu piirkonna aktivistidega kohtusid abivallavanem Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumise eesmärk oli tutvustada Elva valla praktikaid avatud valitsemise põhimõtete elluviimisel ning jagada näiteid, mida seni Elva vallas tehtud on. Pikemalt räägiti kaasamise hea tava koostamisest ning kaasamistegevuste kava põhimõtetest. Samuti räägiti erinevate kommunikatsioonikanalite kasutamisest ning Elva valla kogemust äpi ja podcasti ellukutsumisega.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 25. aprillil osalesid NEET-noored Räpina Aianduskooli lahtiste uste päeval

Räpina Aianduskoolis saab õppida erinevates õppevormides aiandust, floristikat, maastikuehitust, keskkonnakaitset ja tekstiilkäsitööd. NEET-noorte juhtumikorraldaja Kristi Liiv osales koos noortega maastikuehituse töötoas.

Maastikuehituse eriala on Räpina Aianduskooli kõige populaarsem eriala. See valdkond on väga lai ning vastava väljaõppega töötajaid oodatakse paljudes ettevõtetes. Maastikuehitaja kujundab maastikku, ehitab müüre, lõkkeasemeid, purskkaeve ja lehtlaid, sillutab teid, loob tiike ning valib pinnasele sobilikud puit- ja rohttaimed.

NEET-noored on noored, kes ei õpi ega tööta. Loe neile loodud toetusvõimaluste kohta lähemalt siit →

 

Teisipäeval, 25. aprillil toimus finantsjuhtide ja sotsiaaltöötajate koolituspäev

Pärnus toimunud koolituspäeval osalesid finantsjuht Imbi Rõivassepp, finantsspetsialist Inna Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Päeva jooksul andsid erinevate omavalitsuste finants- ja sotsiaalvaldkonna juhid ülevaateid oma tegevusest ning otsisid kahe valdkonna vahel kokkupuutepunkte. Ettekannetes puudutati sotsiaalvaldkonna aruandlust ja kulude kajastamist eelarves ning arutleti ka peatselt jõustuva hooldereformiga seotud teemade üle.  

 

Lõppes Ukraina noortele mõeldud lõimumisprojekt

Projekti eesmärk oli aidata Ukraina noortel rohkem õppida ja teada saada eesti keele ja kultuuri kohta. Projekti raames korraldasid noortele erinevaid tegevusi Rõngu, Puhja ja Ulila noortekeskused.

Rõngus korraldati 14. veebruaril sõbrapäevadisko, kuhu olid oodatud koolinoored üle valla ning muidugi ka Ukraina noored. Peol meisterdati külmkapimagneteid, avatud oli fotosein, viidi läbi vahvaid mänge ning loomulikult toimus ka disko. Tantsupauside ajaks oli noortele kaetud suupistelaud.

Puhja ja Ulila korraldasid Ukraina lastele väljasõidud Eesti Rahva Muuseumisse ja Elistvere Loomaparki. Elva vald toetas ettevõtmist bussi näol, mis võimaldas lastel võtta osa ka Ulila Keskuses toimunud lauamänguõhtust. Külas oli Brain Games'i mängujuht, kes erinevaid lauamänge lähemalt tutvustas.

Meie Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke on väga tänulik kõigile, kes on aidanud kaasa Ukraina noorte lõimumisele Eesti ühiskonda ja Elva kogukonda ning ta rõõmustab, et Eesti inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride vastu on niivõrd suur! 

 

Kolmapäeval, 26. aprillil toimus Elva Laste- ja Perekeskuse konverents “Piirideta aitamise hind”

Juba viiendat korda korraldatud konverents oli sel korral suunatud lastega töötavatele spetsialistidele ja teemast huvitatud lapsevanematele. Konverents keskendus piiridele lapsevanema ja spetsialisti kohustuste vahel. 

Konverentsist võtsid osa ka Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad. Üheskoos vaadeldi erinevate vaatenurkade alt, kus on abistajate piirid, miks need on olulised ning mis juhtub, kui piire pole või need on hägusad.  

 


Esmaspäeval, 24. aprillil kohtusid valla sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad Libertas Keskuse juhi Kalle Hallikuga

Kohtumisel keskenduti Libertas Keskuse võimalustele töös erinevate sõltuvustega. Sõltuvusravi on üks vaimse tervise toetusmeetmetest, millele Elva vald sai ka Sotsiaalministeeriumilt selleks aastaks rahastust.

Vaimse tervise teenuste kohta Elva vallas saab täpsemalt lugeda siit →

 

Pühapäeval, 28. aprillil toimus projekti "Toetades omastehooldajaid: kogupere ja elukaare lähenemine" lõpuseminar

Seminaril osalesid Ukraina sõjapõgenike koordinaator Genadi Dalke, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja sotsiaaltööspetsialist Anne-Mai Johanson.

Elanikkonna vananemisega kaasneb ka pikaajalise hooldusvajaduse suurenemine, mis jääb sageli pereliikmete kanda. Hooldajad on ühiskonna jaoks olulised, kuna tänu neile saab inimene pikemalt oma kodus elada.

Seminaril vaadeldi hooldamisega kaasnevaid mõjusid, erinevate osapoolte vajadusi ning võimalusi nende toetamiseks.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Neljapäeval, 27. aprillil toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" esimene töötuba

HOP projekti töötoas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees, nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann ning Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin. Lisaks Elva vallale osalesid töötoas ka Kambja vald ja Tartu linn. 

Esimeses töötoas anti sissejuhatuseks teoreetiline ülevaade temaatikast ning tutvustati ka juba läbiviidud uuringu tulemusi. Töötuba sisaldas ka praktilisi ülesandeid, koostati riskifaktorite persoona ja alustati valdkonnaülese juhtumikorralduse mudeli tarvis rollide ja ülesannete kaardistamise ning tulevikuväljundi loomisega. Töötoas osalejad said ka kodutöö, millega jätkatakse vallas kohapeal väiksemas võrgustikus.  

HOP projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lylian Peek räägib Omniva postiteenustest ja personaalsest kirjakandjast →

 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 51
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 10. aprill 2023  Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 3. aprill 2023 Kell 9 vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 16-20
of 4