Elva vallavalitsuse nädalakiri 26.07-1.08.2021

 
 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 26.07.–1.08.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

JUHTIMINE

 

 

Esmaspäeval, 26. juulil toimus vallavolikogu istung

Volikogu muutis vallavara valitsemise korda paindlikumaks. Vallavara eeskiri reguleerib vallale kuuluva kinnis- ja vallasvara kasutamist ja käsutamist. Siiani kehtis põhimõte, et kinnisvara võõrandamise otsustab alati vallavolikogu. Vallavara eeskirja muudetakse nii, et volikogu delegeerib vallavalitsusele nende kinnisasjade võõrandamise õiguse, mis ei ole vallale vajalikud ja mille suurus ja kuju on sellised, et neid ei ole võimalik kasutada iseseisva maatükina. Need kinnisasjad on maareformi käigus moodustatud maaüksused, mille võiks liita nendega piirnevate kinnistute külge.

Volikogu annab vallavalitsusele õiguse neid maatükke võõrandada otsustuskorras, et menetlus oleks kiirem ja paindlikum, kuna otsustuskorras müük tähendab sageli läbirääkimisi ja suhtlemist võõrandatava kinnistu naaberkinnistute omanikega. Teine oluline muudatus eeskirjas puudutab vallale kuuluvaid teemaid, mis ei ole avaliku kasutuse objektid.

Eeskiri lubab vallavalitsusel korraldada vallale kuuluvate teemaade võõrandamise, eeldusel, et need teed ei ole vajalikud enama kui kahe kinnisasja juurdepääsuna. Sellised teemaad võõrandatakse neid kasutavate kinnisasjade omanike kaas- või ühisomandisse. 

Volikogu nõustus AS Tootsi Turvas geoloogilise uuringu loa taotlusega. AS Tootsi Turvas taotleb Keskkonnaametilt geoloogiliste tööde luba Teilma külas asuvale turbamaardlale, mille suurus on 300 ha. Ettevõte soovib teostada uuringud, mille käigus tehakse kindlaks turbavarude asukoht, geoloogilised tingimused, kaevandamistingimused ja turba kvaliteet. Volikogu andis nõusoleku uuringute korraldamiseks. Uuringud teostatakse kahe aasta jooksul loa saamisest. Uuringuluba ei anna automaatselt õigust hilisemaks kaevandamiseks. 

Volikogu delegeeris ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete täitmise vallavalitsusele. Ühistranspordiseaduses on neliteist erinevat kohustust, mida omavalitsus peab täitma. Vajadus ülesannete delegeerimiseks tekkis asjaolust, et Elva linnas on vaja kindlaks määrata taksopeatused, kus saavad kliente oodata sõidukikaarti omavad taksod. Elvas on alustanud teenuse osutamist Välk taksod, kellel oleks vaja taksopeatusi klientide ootamiseks. Kui taksopeatus(ed) määratud, võivad nendes kliente oodata kõik sõidukikaarti omavad taksod. 

Volikogu kinnitas valla audiitori aastateks 2021-2023. Vallavalitsus korraldas hanke „Audiitorteenuse ostmine“ ja kutsus hankes osalema viis audiitorbürood. Pakkumuse tegi neli bürood ja parima pakkumuse esitas OÜ Loodi Finantsid (28 436,40 eurot). Auditeerimisele kuuluvad kõik valla konsolideerimisgruppi kuuluvad osaühingud (OÜ Elva Varahaldus ja OÜ Elva Soojus) ja sihtasutused (SA Elva Kultuur ja Sport, SA Elva Laste ja Perekeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus, SA Uderna Hooldekodu ja SA Elva Teenused). 

Sihtasutus Uderna Hooldekodu juhataja andis ülevaate asutuse tegevusest. Uderna Hooldekodu on Elva vallale kuuluv sihtasutus, mille eesmärk on hoolekandeteenuste pakkumine. Sihtasutuse juhataja Anne-Aime Soeson andis ülevaate asutuse tegevusest ja tulevikuplaanidest. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst. 

Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel.

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

 

 

 

SOTSIAAL JA TERVIS

 

 

1. augustist saab taotleda ranitsatoetust 

Ranitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanema alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2021.  

Ranitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald. Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetuse suurus on 70 eurot.  

Toetust saab taotleda kahel viisil: 

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID kaardiga või mobiil-IDga; 

• täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN.

  

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

 

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2021  

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardiga, Smart-IDga või mobiil-IDga; 
 • täites paberkandjal taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2021–31.01.2022 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

 

VALLAMAJANDUS

 

 

Lemmikloomade ujutamisest Elva linnas 

Elva vallavalitsus on saanud mitmeid pöördumisi seoses küsimustega koerte ujutamise kohta Elva linna supluskohtades. Selgitame seetõttu koerte ujutamisega seotud teemat. 

Elva valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 2 lg 4 p 1 järgi on koera või kassi ujutamine ja pesemine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus keelatud. Seega ei ole eeskirja järgi lubatud koeri ujutada Arbi ja Verevi järve ääres, sest need on avalikud supluskohad. 

Elva Paisjärve supluskoht ja ka näiteks Vaikne järv ei ole küll märgitud avaliku supluskohana, kuid sellegipoolest palume ujutada koeri supluskohast eemal või leida muu lahendus koera jahutamiseks. Näiteks on Paisjärve lasketiirupoolses otsas võimalik ujutada koeri ilma, et sellega häiritaks rannas viibijaid. Järvede külastajate seas võib olla allergikuid või loomi tavapärasest rohkem pelgavaid inimesi. Palume seetõttu mõistvat suhtumist lemmiklooma ujutamisel. 

NB! Tuletame meelde, et avalikus kohas loomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja teiste loomade ohutus kasutades jalutusrihma ning vajadusel ka suukorvi. Kindlasti tuleb koristada oma looma järelt ka väljaheited. 

Koerte ja kasside pidamise eeskirja leiad SIIT

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist 
sten.saarekivi@elva.ee või tel 5886 1600 

 

AVALIKUD ARUTELUD

 

 

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikud arutelud 

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa. 

Üldplaneeringu dokumentidega saad tutvuda SIIN

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades: 

 • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18.00; 
 • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18.00; 
 • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18.00; 
 • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.00. 
 • 25.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00; 
 • 26.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00. 

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi. 

 

 

 

Elva valla piirkonnakogude statuudi eelnõu on avalikul konsultatsioonil 

Elva valla piirkonnakogude statuut on avalikul konsultatsioonil kuni 3. augustini 

Statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Praegu kehtivad Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkonnas erinevad piirkonnakogude statuudid, mis kaotavad kehtivuse oktoobris 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. 

Käesolev eelnõu loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel.  

Kõik ettepanekud piirkonnakogu statuudi kohta on oodatud kuni 3.august 2021 SPOKU keskkonna vahendusel siin 

Piirkonnakogude statuudi eelnõu leiate siit ja seletuskirja siit

  

Kõik ettepanekud on oodatud!  

Lisainfo: 

Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

SPORT

 

Neljapäeval, 29. juulil osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva spordi mõttetalgutel. 

Kohtumise eesmärk oli planeerida erinevaid üritusi ja kampaaniaid, et tutvustada spordihoone võimalusi elanikele ja külalistele. Sügishooaja alguses planeeritakse avatud uste päeva ning plaan on läheneda erinevatele sihtrühmadele ja teha pakkumisi nende huvidest ja spordihoone võimalustest lähtuvalt.  

 

VARIA

 

Tänasest on Eestis maski kandmine ühistranspordis taas kohustuslik


Alates tänasest on maski kandmine või nina ja suu katmine ühistranspordis taas kohustuslik.
 
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel võimalik.
 
Maskikohustuse eesmärk on vähendada juhuslikke nakatumisi väga piiratud ruumis, kus viibib ühel ajal mitmeid inimesi, kellel ei ole võimalik distantsi hoida ja kes üksteisega iga päev kokku ei puutu.
 
Lisainfo SIIN

 

 

 

Elroni Ida- ja Kagusuuna sõiduplaani muudatused alates 2. augustist 

Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega muutub Elroni Ida-ja Kagusuuna sõiduplaan alates 2. augustist. 

Muudatustega sõiduplaan on leitavad Elroni kodulehelt: 

Idasuund SIIN

Kagusuund SIIN

Uus sõidugraafik puudutab kõiki sõidusuundasid, muudatused jäävad enamasti mõne minuti piiresse. 

Balti jaama laiendustööde edenemine tähendab, et rongidele kehtestatakse täiendavad kiiruspiirangud, mistõttu tuleb korrigeerida ka sõiduplaani. Valdavalt on muudatused õnneks väiksed, kuid üksikute rongide puhul siiski ka paarikümne minuti kanti, mistõttu palub Elron kõigil reisijatel oma harjumuspärased väljumisajad üle kontrollida. 

 

 

 

 

12. augustist alates on võimalik end koroonaviiruse vastu vaktsineerida Elva haiglas


Elva haiglas on alates 12. augustist võimalik end vaktsineerida koroonaviiruse vastu igal neljapäeval kell 13-16 kuni oktoobrikuu lõpuni. Registreerimine avatakse 1. augustist.
 
Elva haiglas saab vaktsineerida nii registreerides digiregistratuuris või helistades Elva haigla registratuuri (tel 737 0300 ) ja ka registreerimata. Registreerimine avatakse alates 1. augustist. Registreerimata tulles peate arvestama võimaliku ooteajaga.
 
Elva valla elanikud saavad end vaktsineerida:

 • Tartu vaktsineerimiskeskuses (Ihaste tee 7) kuni augustikuu lõpuni ETTE REGISTREERIMATA. Lastele kasutatakse vaktsineerimisel Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast.
 • Rohkem infot vaktsineeri.ee ja telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.

Just praegu on õige aeg tegutseda selle nimel, et ka sügis saabuks turvaliselt ja avatult.
 
Vaktsineerides end praegu koroonaviiruse vastu, saavutate sügiseks immuunsuse ja saate käia koolis ja tööl ilma distantsõppe ja eneseisolatsioonita ning jätkata meelepäraste tegevustega: suhelda sõpradega, teha trenni, käia üritustel või reisida. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud!
 
Vaktsineerida saavad Eestis kõik tasuta alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Vaktsineerimise järgselt võivad ka lastel esineda täiskasvanutega sarnased kõrvaltoimed: valulikkus ja turse süstekohas, väsimus, peavalu, lihasevalu, liigesevalu, külmavärinad ja palavik. Kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad mõne päevaga. Alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga.
 
Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.
 

 • Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.

 

 

 

 

Augustis toimub Elva vallas koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu 

Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu tasuta vaktsineerimine sel aastal 11.,12. ja 15. augustil. 

11. august 2021 Rannu ja Rõngu piirkond 

 • Rannu alevik. Kaupluse parkla                 9–9.30 
 • Kureküla alevik. Mõisa tn 1                      9.45–10.15 
 • Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla     10.30–11 
 • Valguta küla. Seltsimaja                            11.30–12 
 • Teedla küla. Bussipeatus                           12.15–12.30 
 • Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)      12.45–13.15 

12. august 2021 Konguta ja Puhja piirkond 

 • Annikoru küla. Annikoru tee 16,         9–9.15 
  (endise katlajama juures platsil)  
 • Karijärve küla. Bussipeatus                 9.30–9.45   
 • Ulila alevik. Pargi tn 1 park                 10.15–10.30 
 • Rämsi küla. Keskuse tee 4                   10.45–11 
 • Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla      11.15–11.45 

15. august 2021 Elva linn 

 • Jaani 12, Elva linn, Paarisjalga Loomakliinik         12–15 

Rannu, Puhja, Konguta ja Rõngu piirkonnas teostab vaktsineerimist Tartumaa volitatud loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245), Elva linnas loomaarst Hille Laos (tel 557 8806) 

Tegemist on tasuta kasside ja koerte marutaudi vastu vaktsineerimisega. 

Ette teavitades on võimalik loomaarstidelt osta ka teisi vaktsiine (katk, hepatiit, paroviirus) ning teostada kiibitsamist (tasuline). 

Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24 kuu jooksul. 

Märgitud aegadel ja kohtades on marutaudi vastu süstimine tasuta. Koerad tuua süstimisele jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimistunnistus või looma pass. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 
 
 
 
 
 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 
 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.07-25.07.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.07.–25.07.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS


Augustis algab praktiline koolitus „Samm tööellu muutuval tööturul“ 

Kutsutakse osalema tasuta praktilisel koolitusel „Samm tööellu muutuval tööturul“, mille kohta toimub infotund 23. augustil kell 12 aadressil Tartu, Lutsu 3 II korrusel, Antoniuse õue maja (Jaani kiriku lähistel). 

Koolitus on suunatud neile, kes on olnud tööturult eemal kuus kuud või kauem ja hetkel ei õpi. 

Koolitusel on põhjalik enesearengu programm (kokku 130 tundi), kus on kuus osa ja kus erinevat lektorit, saab teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning selguse teha häid valikuid.  

Vajadusel on võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.  

Kogu koolitus on tasuta. Transpordikulud kompenseeritakse ning koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid. 

Infotunnil osalemiseks on vajalik registreerumine, mida palutakse teha telefonil 526 5488 või e-aadressi ingrid.purje@jmk.ee

Tegevusi toetavad Euroopa sotsiaalfond ja Elva vallavalitsus. 

SOTSIAAL

1. augustist saab taotleda ranitsatoetust 

Ranitsatoetust on võimalik taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanema alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2021.  

Ranitsatoetuse saamiseks peab olema lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht Elva vald. Ranitsatoetuse eesmärk on lapse põhihariduse omandamise alustamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Ranitsatoetuse suurus on 70 eurot.  

Toetust saab taotleda kahel viisil: 

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID kaardiga või mobiil-IDga; 

• täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN.

  

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september 2021  

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardiga, Smart-IDga või mobiil-IDga; 
 • täites paberkandjal taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta.  2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 01.09.2021–31.01.2022 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal. 

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel, SIIN

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee 

VALLAMAJANDUS

Elva linnas, Paju 3 kinnistu kirjalik enampakkumine 


Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva linnas asuva kinnistu Paju tn 3 (katastritunnus 17101:001:1284), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 857 m². 

Kinnistul asub amortiseerunud elamu (EHR 104031078, suletud netopind 83,8 m²) ja kasutuskõlblik kõrvalhoone (EHR 104031079). Elektri- ning vee- ja kanalisatsiooniühendus on võimalik luua, teenusepakkujatel valmisolek on olemas.  

Tutvustavaid pilte leiab kinnisvaraportaalist, SIIT

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 30 000 eurot.  

Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla veebilehel www.elva.ee/vallavara-muuk, kust leiate ka vormi pakkumuse esitamiseks.  

Enampakkumise tagatisraha 3 000 eurot tuleb tasuda hiljemalt 3. augustil 2021.  

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Paju 3 pakkumus“ hiljemalt 3. augustil 2021 kell 10 Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507 kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.  

Pakkumiste avamine toimub 9.15 vallamajas.  

  

Lisainfo: 

Terje Korss, vallavaraspetsialist 
terje.korss@elva.ee või 5302 0888 

AVALIKUD ARUTELUD JA KONSULTATSIOONID

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikud arutelud 

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa. 

Üldplaneeringu dokumentidega saad tutvuda SIIN

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades: 

 • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18.00; 

 • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18.00; 

 • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18.00; 

 • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.00. 

 • 25.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00; 

 • 26.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00. 

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi. 

 

Elva valla piirkonnakogude statuudi eelnõu on avalikul konsultatsioonil 

Elva valla piirkonnakogude statuut on avalikul konsultatsioonil kuni 3. augustini 

Statuut reguleerib piirkonnakogude moodustamist Elva valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust. Praegu kehtivad Elva valla territooriumil igas Elva vallaks ühinenud omavalitsuse piirkonnas erinevad piirkonnakogude statuudid, mis kaotavad kehtivuse oktoobris 2021 toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega. 

Käesolev eelnõu loob võimaluse kõikides Elva valla piirkondades piirkonnakogu moodustamiseks ühtsetel alustel.  

Kõik ettepanekud piirkonnakogu statuudi kohta on oodatud kuni 3.august 2021 SPOKU keskkonna vahendusel siin 

Piirkonnakogude statuudi eelnõu leiate siit ja seletuskirja siit

  

Kõik ettepanekud on oodatud!  

Lisainfo: 

Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

 

KOGUKOND

Meeldetuletus: Ootame kandidaate Elva valla kauni kodu konkursile 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2021" konkursile. Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Sel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

 • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  

 • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum).  

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, valla infolehes, valla Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2021. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2022" maakondlikku vooru.  

Andke meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.  

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 

VARIA

12. augustist alates on võimalik end koroonaviiruse vastu vaktsineerida Elva haiglas


Elva haiglas on alates 12. augustist võimalik end vaktsineerida koroonaviiruse vastu igal neljapäeval kell 13-16 kuni oktoobrikuu lõpuni. Registreerimine avatakse 1. augustist.
 
Elva haiglas saab vaktsineerida nii registreerides digiregistratuuris või helistades Elva haigla registratuuri (tel 737 0300 ) ja ka registreerimata. Registreerimine avatakse alates 1. augustist. Registreerimata tulles peate arvestama võimaliku ooteajaga.
 
Elva valla elanikud saavad end vaktsineerida:
 • Tartu vaktsineerimiskeskuses (Ihaste tee 7) kuni augustikuu lõpuni ETTE REGISTREERIMATA. Lastele kasutatakse vaktsineerimisel Pfizeri vaktsiini, mille teise doosi manustamise aeg on kuue nädala pärast.
 • Rohkem infot vaktsineeri.ee ja telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.
Just praegu on õige aeg tegutseda selle nimel, et ka sügis saabuks turvaliselt ja avatult.
 
Vaktsineerides end praegu koroonaviiruse vastu, saavutate sügiseks immuunsuse ja saate käia koolis ja tööl ilma distantsõppe ja eneseisolatsioonita ning jätkata meelepäraste tegevustega: suhelda sõpradega, teha trenni, käia üritustel või reisida. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud!
 
Vaktsineerida saavad Eestis kõik tasuta alates 12. eluaastast. Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada. Vaktsineerimise järgselt võivad ka lastel esineda täiskasvanutega sarnased kõrvaltoimed: valulikkus ja turse süstekohas, väsimus, peavalu, lihasevalu, liigesevalu, külmavärinad ja palavik. Kõrvaltoimed on enamasti kerged ja mööduvad mõne päevaga. Alaealistel palutakse tulla vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga.
 
Vaktsineerimine on praegu parim viis iseend ja oma lähedasi kaitsta. Vaktsineerimine annab nakatumiste hulga kasvades ja uute piirangute rakendumisel palju suurema tegutsemisvabaduse ning lihtsustab igapäevaseid toimetusi – vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.
 
 • Neid, kes on COVID-19 haigust põdenud, oodatakse vaktsineerima 4–6 kuud pärast tervenemist ja neil tuleb teha vaid üks kaitsesüst.
 

Augustis toimub Elva vallas koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine marutaudi vastu 

Elva vallas toimub kasside ja koerte marutaudi vastu tasuta vaktsineerimine sel aastal 11.,12. ja 15. augustil. 

11. august 2021 Rannu ja Rõngu piirkond 

 • Rannu alevik. Kaupluse parkla                 9–9.30 

 • Kureküla alevik. Mõisa tn 1                      9.45–10.15 

 • Väike-Rakke. Sangla kaupluse parkla     10.30–11 

 • Valguta küla. Seltsimaja                            11.30–12 

 • Teedla küla. Bussipeatus                           12.15–12.30 

 • Rõngu alevik. Bussijaam (Turuplatsi)      12.45–13.15 

12. august 2021 Konguta ja Puhja piirkond 

 • Annikoru küla. Annikoru tee 16,         9–9.15 
  (endise katlajama juures platsil)  

 • Karijärve küla. Bussipeatus                 9.30–9.45   

 • Ulila alevik. Pargi tn 1 park                 10.15–10.30 

 • Rämsi küla. Keskuse tee 4                   10.45–11 

 • Puhja alevik. Nooruse tn 3 parkla      11.15–11.45 

15. august 2021 Elva linn 

 • Jaani 12, Elva linn, Paarisjalga Loomakliinik         12–15 

Rannu, Puhja, Konguta ja Rõngu piirkonnas teostab vaktsineerimist Tartumaa volitatud loomaarst Aivar Lastik (tel 513 6245), Elva linnas loomaarst Hille Laos (tel 557 8806) 

Tegemist on tasuta kasside ja koerte marutaudi vastu vaktsineerimisega. 

Ette teavitades on võimalik loomaarstidelt osta ka teisi vaktsiine (katk, hepatiit, paroviirus) ning teostada kiibitsamist (tasuline). 

Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik mitte harvem kui üks kord 24 kuu jooksul. 

Märgitud aegadel ja kohtades on marutaudi vastu süstimine tasuta. Koerad tuua süstimisele jalutusrihma otsas, kurjad koerad suukorviga. Kaasa vaktsineerimistunnistus või looma pass. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.07.–11.07.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.07.–11.07.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

, HARIDUS, KULTUURNOORSOOTÖÖ

Fotokonkurss #elavelva kutsub jagama oma puhkuse või igapäevaelu kõige elavamaid hetki 

8. juuli õhtul tutvustati restoranis Wabrik kõikidele huvilistele Elva valla uut turismibrändi Elav Elva. Sellega seoses kuulutati välja ka fotokonkurss #elavelva.  

Elav Elva kutsub kõiki külastajaid ja elanikke jagama oma meeleolukaid ja põnevaid kogemusi Elva vallas puhates, matkates, sportides, kultuuri nautides või igapäevaelu toimetusi tehes. Selleks tuleb oma sotsiaalmeediapostituse juurde märkida #elavelva või postitada oma foto/video fotokonkursi Facebooki lehele, et kõik põnevad seiklused oleksid ülesleitavad.  

Teemaviitega #elavelva fotodest valitakse välja parimad ning need hakkavad kaunistama Elva keskväljaku galeriid. Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et Elva keskväljaku galeriist saab valla esimene n-ö elav galerii, kus hakatakse iga mõne aja tagant fotosid uute vastu välja vahetama.   

"Kõik galeriisse minevad fotod valitakse välja nende seast, kes kasutavad oma seikluste markeerimiseks sotsiaalmeedias viidet #elavelva või lisavad oma foto ürituse lehele. Jälgime viite kasutamist jooksvalt ning uuendame galeriid, et anda edasi Elava Elva kõige põnevamad, meeleolukamad ja huvitavamad hetked," ütles Säde.  

Elav Elva ühendab kogu Elva valla piirkonna võimalused nii suvel kui ka talvel. Elav Elva aitab leida üles Elva valla pärlid - erinevad sihtkohad, kaunid vaatamisväärsused, sportlikud tegevused, kultuursed vahepalad ja metsiku looduse nautimise võimalused.  

Fotokonkursi Facebooki lehekülje ja lisainfo leiate SIIT

Elva valla puhkamis- ja tegevusvõimalused leiate: www.elavelva.ee

 

Tartumaa Omavalitsuste liit tunnustas tervist ja heaolu väärtustavaid haridusasutusi

Tartumaa tervist edendavate koolide (TEK) ja lasteaedade (TEL) võrgustikku kuuluvad 16 maakonna ja 17 Tartu linna lasteaeda ning 18 kooli maakonnast ja 11 linnast. Tegevust koordineerivad maakonna koolides Puhja kooli õpetaja Ülle Närska ja lasteaedades Tartu lasteaia Rukkilill õpetaja Pilvi Luhaste. Tartu linnas koordineerib tervist edendavate haridusasutuste tegevust linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna  tervishoiuteenistuse tervisespetsialist Ülle Prommik. 

Aastatega on korraldatud märkimisväärselt palju tervist ja turvalisust toetavaid tegevusi, osaletud erinevates programmides ning käivitatud maakonnaüleseid koostöösündmusi. 

Praeguseks on koolidele lisandunud palju uusi põnevaid väljakutseid. Hea on, kui soovitud valikutega suudetakse kaasa minna terviseedenduse visiooni järgides ka laiemas vaates. Seda oskuslikult  mistahes projektide ja programmidega integreerides. Oluline on tervise edendamisel ikka ka eestvedajate enda tervist säästa ning tegusate motivatsiooni säilitada. Enamasti ongi tervist edendavad haridusasutused seotud kiusamisvaba kooli, liikuma kutsuva kooli, rohelise kooli, hea kooli, ettevõtliku kooli ja paljude teiste projektide / programmidega. Märkame ja väärtustame nende panust. 

Tartumaa Omavalitsuste liit tunnustab tegusaid tervisesse ja heaolusse panustavaid haridusasutusi seinaplaadiga. Esimesed, kes 8. juunil kauni seinaplaadi kätte said olid maakonna koolidest Võnnu keskkool, Kambja põhikool ja Ülenurme gümnaasium. Maakonna lasteaedadest anti  tunnustus üle  Kambja lasteaiale Mesimumm, kelle meeskond on olnud maakonna tervist edendavate lasteaedade võrgustiku ellu kutsujaks eesotsas direktori Terje Rüütliga ja Soinaste lasteaiale Laulind. Tartu linnas kaunistavad majade seinu ilusad sildid lasteaedades Klaabu, Tähtvere, Tõruke ja Maarjamõisa. 

10. juunil said tunnusplaadiga tänatud pikaajaliselt tervist ja heaolu väärtustavate tegevuste elluviimise eest Puhja kool, Konguta kool (s.h. lasteaed) ja Elva gümnaasium ning lasteaedadest Puhja lasteaed, Elva Järve eralasteaed, Elva Õnneseen (s.h. Peedu filiaal) ja Elva Murumuna. 

Siiras tänu nende haridusasutuste tervisemeeskondadele olulise panustamise eest meie järelkasvu tervist toetava elu ja mõtteviisi suunamisel. 

Lea Saul 
Tartumaa Omavalitsuste Liit 
Rahvatervise ja turvalisuse nõunik 

SOTSIAAL JA TERVIS

Projekt „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“ 

Elva Vallavalitsus esitas 2021. aasta juunis Riigi Tugiteenuste keskusele meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ raames  Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavasse taotlusvooru projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas“.  Elva vallavalitsus sai 07.07.2021 positiivse vastuse, projekti abikõlblikud kogukulud on 148 258, 72 eurot. Toetuse määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest. Projekti perioodi alguskuupäev on 01.09.2021 ja lõppkuupäev on 31.08.2023.  

Projekti eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Projektis luuakse tugisüsteem 16-26 aasta vanustele mitteaktiivsetele noortele, kellele võimaldatakse nende individuaalsest vajadusest lähtuvalt vajalikke teenuseid: psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, koolitust ja tööpraktikat. Noorte abistamine läbi juhtumikorralduse suurendab noorte toimetulekuoskusi ja loob neile paremad võimalused õpingute jätkamiseks või tööturule sisenemiseks.  

VALLAMAJANDUS

Pikal tänaval alustatakse sõidutee profileerimisega 

Sel nädalal alustatakse Elva linnas Pika tänava sõidutee profileerimisega Marepleksi ristist kuni Tartu maanteeni, et nädala lõpus saaks paigaldada esimese kihi alusasfaldit. 

Enne alusasfalti paigaldamist tõstetakse killustikalusest õigele kõrgusele vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekaevud. Peale selle vaadatakse kaameraga üle torustikud, et need poleks ehituse käigus saanud kahjustada ning täiendavalt pestakse survega torustikud läbi paduvihmadest torustikku sattunud liivast ja kividest. 

Juhul, kui kaameraga avastatavaid probleeme on vähe, saab alusasfaldi paigaldamist teostada juba nädala lõpul. 

Alusasfaldi paksus on 7 cm ning sellele lisandub hiljem 5 cm paksune pealmine ehk viimistluskiht. Viimane kiht asfalti paigaldatakse peale haljastust ja kinnistu sissesõitude rajamist. 

Killustikaluste profileerimisel parema tulemuse saavutamiseks palutakse vältida Pikast tänavast läbisõitu lõigus Kalda tn kuni Tartu mnt. Liiklusmärkidega lubatakse seda kasutada üksnes kohalikel elanikel. Vastavad ümbersõidud tähistab ehitaja OÜ Asfaldigrupp. 

Lisainfo: 

Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee / 517 0306 

JUHTIMINE

Elva vallavalitsus otsib personalispetsialisti, infosekretäri ja projektijuht-juhtumiskorraldajat  

Võtame tööle infosekretäri, kelle ülesanne on vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, dokumentide korrektne ja nõuetekohane vormistamine ning kodanike teenindamine infolauas. 

Võtame tööle personalispetsialisti, kelle ülesanne on personalitöö korraldamine, et tagada vallavalitsuse eesmärkide ja tulemuslikkuse täitmiseks asjatundlik ja motiveeritud personal. 

Lisainfo: 

Salle Ritso, vallasekretär 

salle.ritso@elva.ee või tel 730 9893 

  

Võtame tööle projektijuht-juhtumikorraldaja, kelle ülesanne on projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas” juhtimine ja elluviimine Elva vallas. 

Lisainfo: 

Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 

Milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

  

Kandideerimise tähtaeg on 25. juuli 2021 

Töökohtade ametijuhendid leiate: https://www.elva.ee/toopakkumised  

SPORT

Elva miljon ületas 500 000 kilomeetri verstaposti 

Elva valla kogukondlik suurprojekt Elva miljon ületas 8. juulil 500 000 kilomeetri piiri, mille üle rõõmustab kogu projekti meeskond koos kogukonnaga. 

Kõige enam kilomeetrid on kogutud jalgrattasõiduga – üle 216 000 kilomeetri. Jooksjad aga on lisanud Elva miljonisse üle 128 000 kilomeetrid. Populaarsemad liikumismeetodid on veel kõndimine ja ujumine ning talvekuudelt pärineb palju kilomeetreid ka suusaradadelt. 

Elva vald on korraldanud ka mitmeid kampaaniad, et motivatsiooni jätkuvalt hoida. Näiteks loositi juunikuus vähemalt 50 km kogunud osalejate vahel välja neli rallipassi ja kaks meenete komplekti. Kevadel toimus kampaania koos raadioga Elmar, kus loositi välja Polari spordikell. 

Loorberitel puhkama jääda on aga veel vara ja pool teed on siiski veel ees. Elva vald ootab kõiki spordisõpru liituma! Kilomeetritel aitab järge pidada Strava äpp, mis ühildub mugavalt spordikella või nutitelefoniga. 

Praegu on Strava äpis liitunud Elva miljoniga üle 1700 aktiivse kasutaja. Juhul, kui sa ei ole nutiseadme kasutaja, saad kilomeetreid üles märkida ka teisiti, täpsema info leiad SIIT.

VARIA

Elvas saab kuni 18. juulini suvepäikese all uisurõõme nautida

Euroopa spordilinn Elva avas 3. juulil Elva spordihoone parklas suvise uisuväljaku, kuhu on kõik huvilised uisutama oodatud kuni 18. juulini. Uisutada on võimalik iga päev ajavahemikus kell 10–20.  

Uisuväli on igati keskkonnasõbralik, sest kui tavaline uisuväli toodab ca 11 000 tonni süsihappegaasi, siis selle väljaku emissioon on null. Samuti on võimalik seesugust väljakut kasutada aasta läbi ja tehisjääle kukkumine on pehmem kui tavajääle.  

Uisuväljak koosneb Xtraice Pro polümeermaterjalist plaatidest ning just see lahendus annab võimaluse luua täpselt seesuguse suurusega väljak nagu parasjagu tarvis. Uisuväljaku plaadid on mõlemalt poolt kasutatavad ning Xtraice uisuväljakuid kasutavad treeninguteks ka NHL hokimehed. Samuti kasutatakse selliseid väljakuid iluuisutamiseks, kurlingus jne.  

Uiske on võimalik laenutada Elva spordihoone infolauast. Uiskude laenutamise tavapilet maksab 5 eurot tund; sooduspilet 3 eurot (vanus 6–18, 60+ ning õpilaspileti- või kaardi omanikele). Oma uiskudega on väljaku kasutamine tasuta.   

Suvise uisuväljaku suurus on 100 m2 ning korraga on võimalik uisutada umbes 20–25 inimesel. Uisuväljak asub Elva spordihoone parklas (Tartu mnt 3/1, Elva linn).   

Rohkem sündmusi leiate: www.elvakultuur.ee ja www.elvasport.ee.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.06.–04.07.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.06.–04.07.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

NOORSOOTÖÖ, HARIDUS, KULTUUR

Sisevete festival kutsub Reku sadamasse kontsertidele 

Sel aastal toimub Sisevete festival 7.-16. juulil Peipsi järvel, Võrtsjärvel ja Emajõel. 10. juulil ootame kõiki ka Elva valda Reku sadamasse kontsertidele ja seiklustele. 

10. juuli programm: 

 • Sel päeval on kalepurjekas sadamas kell 9.30-11 
 • kell 9.30 esineb pärimusmuusik, akordionist ja helilooja Kulno Malva 
 • kell 10.05 Erle Mägi solistid 
 • kell 10.15 Ansambel Meremees (akordionil virtuoos Vladimir Karjalainen, solist Vahva Meremees ehk Raul Vester) 
 • kell 11 stardivad kalepurjekas jt veesõidukid Tartu suunal (40 km) 

Maitseelamust pakub Väike Rootsi OÜ Mõrrakuuri peosaal ja maitsta saab angerjasuppi; lihaseljankat; praetud kohafileed; paneeritud seafileed; kohupiimakooki; kohvi, karastusjooke, õlut jm. 

Õpitoad ja kontserdid on festivalil tasuta. 

Reku sadama asukoha leiad: https://goo.gl/maps/CSnbnbNwdQsRZvNz6

Rohkem infot festivali kohta leiate SIIT

NB! Seoses festivaliga on Reku sadamas piiratud ligipääs sealsele parklale ning seda juba päev varem. See tähendab, et alates 9. juulist kella 9.30st kuni 10. juulini kella 12ni ei ole võimalik parkida oma autot sealsele platsile vaid auto tuleb jätta tee äärde. Ajutised liiklusmärgid juhatavad kohapeal teed.

KESKKOND

Keskkonnaamet kogub taas teavet karuputke võõrliikide uutest kasvukohtadest

Keskkonnaamet ootab teateid karuputke võõrliikidest, et piirata nende ohtlike taimede levikut. Oluline on teada anda ka üksikutest taimedest, sest üks taim võib anda kuni 100 000 seemet. Karuputke võõrliike on just praegu lihtne tähele panna, sest kätte on jõudnud nende õitseaeg.


Sosnovski karuputke ja hiid-karuputke on oluline tõrjuda, kuna need taimed on ohtlikud nii inimese tervisele kui ka meie kodumaisele loodusele.

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekännu sõnul on riikliku tõrje õnnestumiseks vaja teada kõiki karuputke võõrliikide kasvukohti. „Igast tõrjumata kasvukohast levivad karuputke võõrliigid edasi. Seepärast ootame teavet taimede leiukohtadest kõikjalt – nii metsast, inimeste tagahoovidest kui ka põllu servast. Teretulnud on teated nii suurematest kolooniatest kui ka üksikute taimedega kohtadest," ütles Eike Tammekänd.

Karuputke võõrliigid on 1,5…4 m kõrgused ja säravvalgete õitega taimed. Õiesarikates on üle 50, tipmises sarikas üle 100 väikese õisiku, alumised õisikud on pikemad kui keskmised. Taimede lehelabad on kuni ühe meetri laiused ja enam kui meetri pikkused, varred on jämedad, soonilised, karekarvased, punakate täppide ja triipudega. Lähemalt saab lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Alates riikliku tõrje algusest 2009. aastal jõuab igal aastal Keskkonnaametini teateid uutest kasvukohtadest umbes sajal hektaril. „Selle põhjal võib järeldada, et teadmata kasvukohti on üle Eesti jätkuvalt veel üksjagu palju," tõdes Tammekänd. Kõige suurem hulk teateid karuputke võõrliikidest laekubki nende õitsemisajal, mil säravvalgete suurte õisikutega taimed paistavad kaugele ja püüavad pilku. Teadaolevaid kasvukohti on üle Eesti ligikaudu 3000 hektaril, neid saab näha Maa-ameti kaardirakendusest.
Taimest teatamiseks on kaks võimalust:

Kõik taimede uued kasvukohad kaardistatakse, lisatakse andmebaasi ja liidetakse riikliku tõrje plaanidesse.
Eike Tammekännu sõnul on väga teretulnud ka maaomanike või kohalike elanike enda tõrjetegevus. Keskkonnaamet on sel juhul igati valmis nõuga aitama. „Näiteks üksikuid taimi võib oma maalt ka labidaga välja kaevata. Seejuures on oluline kasutada kaitserõivaid ja kindaid ning katta nägu," toonitas ta.
Karuputke võõrliigid on kantud võõrliikide nimekirja ka Euroopa Liidu tasandil. See tähendab, et nende kasvatamine ja igasugune leviku soodustamine on keelatud. Eestis korraldab karuputke tõrjet Keskkonnaamet ja tõrjetööd kestavad maist kuni septembrini.

Lisateave:
Eike Tammekänd
Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja
eike.tammekand@keskkonnaamet.ee
5699 6334

Foto: Sosnovski karuputk Saaremaal. Autor Maarja Nõmm

ARENDUSVALDKOND

Käimas on “Elva valla Kaunis Kodu 2021” konkurss.  

Konkurss on hea võimalus anda teada Elva vallas asuvatest kaunitest kodudest ja neid tunnustada. Sel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

 • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  
 • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum). 

Infot kaunite kodude kohta oodatakse kuni 30. Juulini

Lisainfo leiate Elva valla kodulehelt https://www.elva.ee/kauniskodu  

 

Laupäeval, 3.juunil külastas Elva Linnasüdant Eesti Arhitektide Liidu suvepäevade raames suur hulk liidu liikmeid, kes peale Võru ja Põlva keskväljakul käimist tegid tutvust ka Elva Linnasüdamega. Peale väikest kultuurikeskuse varikatuse all peetud piknikku tutvustas väljaku üks autoritest Ülle Maiste koos vallaarhitekt Jaanika Saarega Elva Linnasüdant.
Räägiti arhitektuurivõistlusest, lõbusatest juhtumistest projekteerimise ja ehitamise ajal ning muutustest linnaruumis, mille valminud väljak endaga kaasa on toonud. Suurepärast tagasisidet andsid mitmed arhitektid, kes peale väikest ülevaadet Arbi järve platvormi uudistama suundusid. Mitmedki nentisid, et sotsiaalmeedias levinud Helen Sildna arvamus, kuidas Elvas kohtuvad Haapsalu ja Nõmme vastabki tõele. Teiste seas avaldast arvamust ka arhitekt Toomas Paaver, kes varasemaltki Elva tegemistega tuttav on olnud, et Elva Linnasüda on tõeline pärl ja väga hästi õnnestunud Hea Avaliku Ruumi projekt.  

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 30. juunil osales vallavanem Heiki Hansen Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul. Koosolek toimus Kammeri koolis ja arutati Kammeri kooli tulevikustsenaariume. 
TOL-i juhatus võttis selge seisukoha liikuda edasi tartumaa omavalitsuste ühisasutuse moodustamise analüüsi ja ettevalmistustega. Arutati ka riigiteede katendite ehitamise prioriteete maakonnas ning omavalitsuste arvamuse andmist sellesse. 

EESTI LIIKUMIS- JA SPORDIFESTIVAL

Otsime festivalile toitlustusteenuse pakkujaid 

28.–29. augustil toimub Elvas ja selle lähiümbruses Eesti esimene liikumis- ja spordifestival, mis on pühendatud tervislike eluviiside ja liikumise propageerimisele. Otsime festivalialale tänavatoidu pakkujaid.  

Ootame festivalialale toidupakkujaid, kes pakuvad toitu, mida on tervislik ja mugav käest süüa ning valmib kohapeal värskest toorainest ja on hea kvaliteediga.  

Müügikoht peab olema avatud kogu festivali programmi jooksul ehk 28.–29. augustil.  

Muud konkursi tingimused: 

 • pakutav toit peab olema tervislik ja valmima värskest toorainest, iga teenusepakkuja menüüs peab olema lihavabasid valikuid;  
 • pakkuja peab ise korraldama puhta joogivee ning reovee utiliseerimise;  
 • toitlustaja peab lähtuma Tartu 2024 keskkonnasäästlike sündmuste korraldamise juhendist, st üritusel osalevatel kauplejatel tuleb koguda liigiti jäätmeid, kasutada korduvkasutatavaid nõusid, söögiriistu ja serveerimislahendusi;  
 • müügikoht peab olema teisaldatav (tänavatoiduauto või -haagis).   

Pakkujal tuleb esitada sooviavaldus konkursil osalemiseks e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 25. juuliks 2021.   

Sooviavalduses peab olema välja toodud: 

 • pakkuja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post); 
 • senise kogemuse kirjeldus; 
 • auto või haagise pilt koos viimistluse ja inventari kirjeldusega või üldilmet edasiandev illustratiivne materjal; 
 • elektrivajadus; 
 • kavandatava menüü võimalikult täpne kirjeldus; 
 • kinnitus, et ettevõttel ei ole riiklike või Elva valla kohalike maksude võlgnevust või muid täitmata rahalisi kohustusi Elva valla ees. 

Müügikoha hind Elva valla ettevõtjatele on 50 eurot, millele lisandub käibemaks. Väljastpool Elva valda registreeritud ettevõtjatele on müügikoha tasu 100€, millele lisandub käibemaks.   

Pakkumiste hindamisel arvestatakse tänavatoidumenüüd, müügikoha kujundust ja sobivust festivali eesmärkidega.   

Lisainfo: 
Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
Kertu.vuks@elva.ee või tel 58137086 

 

Otsime festivalile vabatahtlikke! 

Eesti liikumis- ja spordifestival otsib vabatahtlikke, kelle ülesanded on kahel festivalipäeval olla abiks festivalialal, aidata piletimüügi ja -kontrolliga, abistada parkimisaladel ja abistada teiste lihtsamate töödega.  

Vabatahtlikele saab osaks väärt meeskonnatöökogemus, tasuta toitlustus festivalipäevadel, vajadusel majutus ning tasuta T-särk. Vabatahtlikud saavad muidugi osa ka festivalimelust. 

Me lubame vabatahtlikule... 

 • võimalust panustada ainulaadse spordifestivali korraldamisse; 
 • koostööd oma valdkonna parimatega, võimaluse saada mitmeid erialaseid ja isiklikke sõpru ning rikka kontaktide võrgustiku. 

Registreerime vabatahtlikke kuni 25. juulini 2021, kandideerimise vormi leiate siit.  

Rohkem infot festivali kohta leiate SIIT

Palume mõistvat suhtumist ja kannatlikkust – võtame ühendust vaid nendega, kellele oleme leidnud sobiva kohta.  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

AVALIKUD ARUTELUD

Elva ujula asukohavalikute eelanalüüsi avalik arutelu toimub 19. juulil 

Elva ujula asukohavalikute eelanalüüsi avalik arutelu toimub 19. juulil kell 18 Elva kultuurikeskuse saalis. 

Analüüsi tutvustab töö koostaja, vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp. 

Arutelu päevakava: 

 • Analüüsi tutvustab töö koostaja Veiko Sepp; 
 • Ühine arutelu Elva valla strateegiliste valikute osas seoses ujulaga. 

Asukohavalikute eelanalüüsi leiate SIIT

Kõik huvilised on oodatud! 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Elva valla kaasava eelarve menetlemise kord ootab tagasisidet  

Elva valla kaasava eelarve menetlemise kord on avalikul konsultatsioonil kuni 25. juulini. 

Määrus reguleerib Elva valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetluse korraldamist. Võrreldes praegu kehtiva korraga on täpsustatud kaasava eelarve objektile ja taotlusele esitatavaid nõudeid, samuti on selgemalt kirjeldatud vallavalitsuse rolli ettepanekute esmases analüüsis ning ettepanekute sõelumise protsessi. 

Kõik ettepanekud kaasava eelarve menetlemise korra kohta on oodatud kuni 25.07.2021 Spoku keskkonna kaudu, SIIN

Kaasa eelave menetlemise korra leiate SIIT

Lisainfo: 

Kertu Vuks, Elva abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

VARIA

Elvas saab kaks nädalat suvepäikese all uisurõõme nautida

Euroopa spordilinn Elva avas täna Elva spordihoone parklas suvise uisuväljaku, kuhu on kõik huvilised uisutama oodatud järgmised kaks nädalat. Uisutada on võimalik 18. juulini iga päev ajavahemikus kell 10–20.  

Avaüritusel ütlesid avasõnad Elva valla spordijuht Madis Šumanov ja uisuväljaku projektijuht Enn Kulp. Kauni etteaste tegi iluuisutaja Gerlinde Vallikivi. 

Uisuväli on igati keskkonnasõbralik, sest kui tavaline uisuväli toodab ca 11 000 tonni süsihappegaasi, siis selle väljaku emissioon on null. Samuti on võimalik seesugust väljakut kasutada aasta läbi ja tehisjääle kukkumine on pehmem kui tavajääle.  

Uisuväljak koosneb Xtraice Pro polümeermaterjalist plaatidest ning just see lahendus annab võimaluse luua täpselt seesuguse suurusega väljak nagu parasjagu tarvis. Uisuväljaku plaadid on mõlemalt poolt kasutatavad ning Xtraice uisuväljakuid kasutavad treeninguteks ka NHL hokimehed. Samuti kasutatakse selliseid väljakuid iluuisutamiseks, kurlingus jne.  

Uiske on võimalik laenutada Elva spordihoone infolauast. Uiskude laenutamise tavapilet maksab 5 eurot tund; sooduspilet 3 eurot (vanus 6–18, 60+ ning õpilaspileti- või kaardi omanikele). Oma uiskudega on väljaku kasutamine tasuta.   

Suvise uisuväljaku suurus on 100 m2 ning korraga on võimalik uisutada umbes 20–25 inimesel. Uisuväljak asub Elva spordihoone parklas (Tartu mnt 3/1, Elva linn).   

Uisuväljaku katsetamise perioodil toimuvad Elvas ka kohvikutepäev, 10. juulil, ning WRC Rally Estonia, 15.–18. juulil.   

Rohkem sündmusi leiate: www.elvakultuur.ee ja www.elvasport.ee.  

Sündmuse galerii leiate SIIT

 

Hellenurme külaselts kutsub koosolekule

Hellenurme külaselts kutsub esimesele koosolekule, mis toimub 13. juulil kell 19 Hellenurme mõisa verandal. 

Koosolekule oodatakse kogukonnaliikmeid, kes on huvitatud külaelu arengusse panustamisest. Arutletakse selle üle, mida oleks võimalik kogukonna heaks teha, et elu oleks veel parem. Tehakse plaane. 

MTÜ Hellenurme külaseltsi asutajad: Marek, Pille, Mae 

Lisainfo:  
hellenurmekylaselts@gmail.com või 520 5142 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.06-27.06.2021

 

 
 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.06.–27.06.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS

 

Esmaspäeval, 21. juunil kohtus abivallavanem Marika Saar spordiklubide esindajatega. Arutati Elva valla HEA spordi tava loomise ideed ning abivallavanem tutvustas spordivaldkonna analüüsi praegust seisu. Spordijuht Madis Šumanov andis ülevaate Eesti liikumis- ja spordifestivali hetkeseisust.  

 

 

 

 

 

Elva valla haridusspetsialist Auli Mäesalu tutvustab oma tööd 

Elva vallavalitsus tutvustab taas vallaametnikke video kaudu, et kõigil elanikel oleks lihtsam aru saada, kes täpsemalt vallavalitsuses eri teemadega tegelevad ja kelle poole oma küsimustega pöörduda saab. 

Tänase video kaudu saate veidi lähemalt tuttavaks meie haridusspetsialist Auli Mäesaluga. 

Millega Auli täpsemalt tegeleb? 

Korraldab üld-, alus- ja huviharidust Elva vallas ehk täpsemalt: 

 • Komplekteerib valla koolieelsete lasteaedade rühmi elektroonilise järjekorra alusel koostöös asutuste juhtidega. 
 • Nõustab valla haridusasutusi, õpilasi ja lapsevanemaid koolikorralduslikes ja haridusalastes küsimustes ning lahendab hariduslike erivajadustega laste õppimisvõimalustega seotud küsimusi. 
 • Koordineerib valla huviharidusega seonduvat, sh tegevuskava koostamist. 
 • Peab arvestust huvi- ja spordikoolis käivate laste osas. 
 • Korraldab ja koordineerib haridusjuhtide omavahelist koostööd. 
 • Osaleb valdkonna õigusaktide koostamises ja ajakohastamises. 
 • Korraldab ja koordineerib nii õpilaste kui ka õpetajate tunnustamist jpm. 

Oma töö sisu selgitabki Auli lühidalt videos, SIIN

Auli poole võite julgelt pöörduda: 

helistades 5886 4201 

või kirjutades auli.maesalu@elva.ee

Vallaametnike kontaktid ja töövaldkonna kirjeldused leiate valla kodulehelt: www.elva.ee/kontaktid

Alati võib vallavalitsuse poole pöörduda ka helistades üldnumbrile 730 9880, kust teid suunatakse õige ametniku poole edasi.  

Õige pea tutvustame juba järgmisi meie asutuse toredaid ametnikke, soovitame selleks jälgida valla Facebooki lehte, SIIN.  

Kõik varasemad videotutvustused leiab Elva valla Youtube'ist

 

JUHTIMINE

 

Vallavolikogu 21. juuni istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu XLII istung toimus 21. juunil veebikeskkonnas Volis ja Zoom. Istungi päevakorras oli kuus otsuse ja kaks määruse eelnõu. Kaks päevakorrapunkti olid ettekanded. Istungist võttis osa 26 ja puudus 3 volikogu liiget. 

Elva noortevolikogu põhimäärus. Volikogu kehtestas valla noortevolikogule uue põhimääruse. Uus redaktsioon on selgema sõnastusega kui senine, noortevolikogu liikmete arvu vähendati, edaspidi on koosseisus suuruseks 13 liiget.  

Elva huviala- ja koolituskeskusel on uus põhimäärus. Valla asutuste põhimääruste uuendamine otsustati omavalitsuste ühinemislepingus 2016. aastal. Huviala- ja koolituskeskuse uue põhimäärusega suureneb asutuse teeninduspiirkond ja määrusesse lisati noortekeskuse pidamise eesmärgid. 

Otsustati vallale mittevajaliku kinnistu võõrandamine. Elva vallale kuulub kinnistu Paju 3 Elva linnas, mis ei ole vallale vajalik valla ülesannete täitmiseks. Tegemist on elamumaa kinnistuga, millel asuv ehitis on amortiseerunud ja rikub visuaalset maastikupilti. Võõrandamise eesmärk on leida kinnistule omanik, kes korrastaks võimalikult kiiresti kinnistu. 

Valimistega seotud otsused. Selle aasta oktoobris toimuvad vallavolikogu valimised. Seoses sellega otsustas volikogu valimisringkondade ja mandaatide arvu. Volikogu otsuse kohaselt on 2021. aasta volikogude valimisel Elva vallas üks valimisringkond ja valitakse 29 volikogu liiget. Seega otsustas volikogu jätta ringkonna ja liikmete arvu muutmata. Teine valimistega seotud otsus kinnitas valla valimiskomisjoni liikmed. Valla valimiskomisjoni esimeheks on vallasekretär Salle Ritso ja liikmeteks on Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Põlgast, Anneli Lepik ja Hedi Jõgi. Asendusliikmeteks on Alo Rebane ja Triin Ojasoo. Valla valimiskomisjoni peamine ülesanne on volikogu valimise läbiviimine Elva vallas. 

Volikogule kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruanne. 2020. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon. Volikogu kinnitas aastaaruande. 

Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.Otsustati muuta arengu- ja planeeringuosakonna, kantselei ja vallamajandusosakonna ülesandeid ja vallavalitsuse teenistuskohtade struktuuri ja koosseisu. Vallamajandusosakonnast viiakse arengu- ja planeeringuosakonna koosseisu kinnistuspetsialist ja kaks ehitusspetsialisti ametikohta. Vallamajandusosakonna koosseisu luuakse järelevalvespetsialisti ametikoht. Haridus- ja kultuuriosakonna koosseisus luuakse noorsootööspetsialisti ametikoht. Vallakantseleis muudetakse üks sekretäri töökoht personalispetsialisti töökohaks. Muudatused on vajalikud töö paremaks korraldamiseks. 

Volikogu andis sihtasutusele Elva Haigla TM hüpoteegi pikendamiseks nõusoleku. Volikogu on 11.11.2019 vastuvõetud otsusega lubanud sihtasutusel Elva Haigla TM koos Tartumaa Tervisekeskus OÜ-ga ehitada hoonestusõiguse alale tervisekeskus. Sihtasutus vajab olemasoleva hüpoteegi pikendamist lepingus võetud kohustuse ehk tervisekeskuse ehitamise rahastamiseks ja laenu tagamiseks. Volikogu lubas hüpoteeki pikendada. 

Volikogu sai ülevaate Osaühing Elva Varahaldus tegevusest. Elva Varahaldus on Elva vallale kuuluv osaühing, mille peamine tegevus on kinnisvara korrashoiuteenuse ja heakorrateenuse osutamine. Osaühingu juhataja Toomas Kuris andis ülevaate ettevõtte tegevusest ja vastas küsimustele. 

Volikogule tutvustati Elva ujula asukoha eelanalüüsi. Arengu- ja planeeringuosakond on koostanud analüüsi, mida tutvustas osakonna juhataja Veiko Sepp. Analüüsi tutvustamisele järgnes tunnipikkune arutelu ujula rajamise teemal. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst. Vallavanema ettekandega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel.

Järgmine volikogu istung toimub 26. juulil 2021. Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris. Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

 

VALLAMAJANDUS

 

 

Vallavalitsusele on tulnud mitmeid teateid Elvas, Peedu teel oleva viltuse tänavavalgustusposti osas. Kuna politsei ei suutnud sellele otsa sõitjat tuvastada, katab parandustööd summas 1240 eurot liikluskindlustusfond. Töid teostab Pental Elekter OÜ. Parandustööd on tellitud ja need teostatakse esimesel võimalusel 

 

ARENDUSVALDKOND

 

Vallavalitsus kehtestas Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneeringu 

Vallavalitsus kehtestas 15. juunil Elva linnas Valga mnt 47 kinnistu detailplaneeringu.  

Planeeringuga jagatakse ala neljaks elamukrundiks, kolmele krundile võimaldatakse üksikelamute ja abihoonete püstitamine. Valga mnt ääres asuv olemasolev elamu säilitatakse. Sõidukite juurdepääs kruntidele nähakse ette Betooni tänavalt, krundid varustatakse ühisvee ja -kanalisatsiooni ning elektri maakaabelliiniga. 

Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda valla detailplaneeringute andmekogus https://www.elva.ee/planeeringud

Lisainfo: 
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

 

TURUNDUS JA TURISM

 

 

Elva vald kutsub Elva valla turismibrändi tutvustamisele


Elva vald kutsub Mentorklubihuvilisi ja valla ettevõtjaid Elva valla turismibrändi tutvustamisele, mis toimub 8. juulil kell 18 Restoranis Wabrik (Pikk 43, Elva linn).
 
Sel korral on tegemist Mentorklubi eriüritusega, mille raames avalikustatakse ja tutvustatakse Elva valla turismibrändi.
 
Seminaril tutvustavad uut brändi rahvusvahelise teenusedisaini ja brändingu ettevõtte Brand Manual esindajad, kes lõid brändi koostöös valla ettevõtjate ja sihtasutusega Elva kultuur ja sport.
 
Palume registreerida oma osalussoov hiljemalt 6.07.2021 SIIN lingil.
 
Lisainfo:
Kertu Vuks, Elva abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

 

 

 

 

Elva valla turismijuhina alustas tööd Moonika Einaste 

21. Juunist alustas sihtasutuses Elva Kultuur ja Sport Elva valla turismijuhina tööd Moonika Einaste, kes peab turismis oluliseks külalist kõnetavat kohalugu ja kordumatut emotsiooni. 

Moonika Einaste on lõpetanud Tartu ülikooli Pärnu kolledži turismi-ja hotelliettevõtluse eriala. Ta on varasemalt töötanud Tartu hotellides Dorpat ja Lydia Hotell. Lydia Hotellis töötas ta müügiosakonnas ning oli ka uue hotelli käivitamise juures. Einaste on omandanud väärtuslikke kogemusi töötades Itaalias Firenzes ärihotellis. 

Einaste otsustas turismijuhiks kandideerida uudishimust Lõuna-Eesti ühe sihtkoha arenduse vastu. „Olen seni olnud oma töös seotud majutuse valdkonnaga ja tundsin, et töökoht Elva vallas pakub mulle põnevaid väljakutseid, seda eriti ka Tartu 2024 sündmuste valguses." Einaste sõnul pole talle varasema töökogemuse tõttu võõras ka kliendisuhete hoidmine ning ta peab ühe piirkonna müügiartikliks piiritut külalislahkust, külalist kõnetavat kohalugu ja kordumatut emotsiooni. 

„Ootan põnevusega, et saaksin panustada just nõnda innovaatilise koha arendusse nagu seda on Elva vald. Näen, et Elva vallal on pakkuda nii mõndagi, mis tekitab koduse tunde kõigile külalistele ning jätkab elamuste pakkumist ka kohalikele. Mul on suur rõõm seda valdkonda koordineerima asuda," lisas ta. 

Moonika Einaste asendab seni turismijuhina töötanud Hemminki Otstavelit kuni Otstaveli lapsehoolduspuhkuse lõpuni.  

Moonika Einaste kontaktid: moonika.einaste@elva.ee või tel 5353 6329 

Lisainfo: 
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport juhataja 
ivi.tigane@elva.ee või tel 552 8870 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 
 
 
 
 
 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 
 
 
 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 35
Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 05. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 6-10
of 4