Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XVIII istung toimus Elva Vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kolm määruse ja kolm otsuse eelnõud, ettekanne Emajõe Veevärk AS hetkseisust, viie komisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võttis osa 29 volikogu liiget.

SA Emajõe Veevärk  juhatuse liige Andres Aruhein tegi ettekande hetkeolukorrast ja vastas volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu kinnitas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035.  Arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks, kuid vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral korrigeeritakse. Kava sisaldab olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra kirjeldamist ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemist ning investeeringuprojektide hindamist lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Dokumendiga koostatakse realistlik, omavalitsuse eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav arendamise kava. Välja on toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. Kavaga on võimalik tutvuda Elva valla kodulehel →

Volikogu kinnitas Elva valla 2023. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2022. aasta eelarves kavandatud, aga lõpetamata jäänud tegevused, 2022. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid, nõuete ja kohustuste muutused ning likviidsete varade jäägi. 2023. aasta esimese lisaeelarve kogumaht on 2 256 190 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 615 543 euro ja kulud 1 078 040 euro võrra. Investeerimistegevuse kulude eelarve suureneb kokku 1 440 350 euro võrra. Määrusega saab tutvuda siin →

Volikogu andis loa võtta laenu. Elva valla 2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid teostada laenuvahenditest 3 438 000 eurot, sellest põhieelarvega 2 238 000 ja lisaeelarvega 1 200 000 eurot. Laenu võtmine on kooskõlas Elva valla eelarvestrateegiaga, kuna 2022. aastal volikogult võetud laenu luba jäi realiseerimata ning laenulepingut ei sõlmitud. Otsusega saab tutvuda siin →

Muudeti Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärust. Muudeti Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrust nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“. Muudatuse eesmärk oli korrigeerida määruse sõnastust ning viia määrus kooskõlla ajas muutunud koolieelse lasteasutuse seadusega. Määrusega saab tutvuda siin →

Otsustati Lõpetada Elva valla osalus MTÜs Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik. Kuna võrgustiku liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks. Protsessiga alustamiseks on vajalik volikogu otsus lõpetamise või alternatiivselt MTÜst väljaastumise kohta. Viimasel juhul ei ole enam vajadust ega võimalust likvideerimismenetluses liikmena osaleda. Elva vald otsustas MTÜst Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik välja astuda. Otsusega saab tutvuda siin →

Elva vallavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks valiti Meelis Karro ja aseesimeheks Fred Koppel. Elva vallavolikogu liige ning rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger esitas 18.01.2023 avalduse, milles ta palus oma volitused volikogu liikmena peatada kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 lg 2 kohaselt lõpevad volikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe volitused kui peatuvad komisjoni esimehe või aseesimehe volitused volikogu liikmena. Rahanduskomisjoni esimehe kandidaatideks esitati Meelis Karro ja Fred Koppel. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Meelis Karro ning aseesimeheks Fred Koppel. Otsusega saab tutvuda siin →

Ülevaade komisjonide tööst. Volikogu komisjonide esimehed tegid ülevaate maaelu- ja turismikomisjoni, kultuurikomisjoni, spordikomisjoni ning rahanduskomisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin →
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →
 
Järgmine volikogu istung toimub 24. aprillil 2023.

 

Elva vallavalitsuse 21.03.2023 istungi kokkuvõte

Loe, mida istungil otsustati siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus spordikomisjoni koosolek

Elva valla spordijuht Marek Pihlak tutvustas koosolekul Spordiklubide Kärajatel arutelul olnud projekti- ja tegevustoetuste ning sportlaste tunnustamise kordade muudatuste ettepanekuid. Komisjon avaldas ka omapoolset arvamust ning kordade muutmisettepanekud võetakse veelkord arutlusele aprillikuus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus innovatsioonihangete töötuba

Töötoas osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja hankespetsialist Monika Õigus. Töötoa raames kaardistati omavalitsuste senised kogemused innovatsioonihangete koostamisel ja läbiviimisel, samuti tutvustati edulugusid ja häid näiteid. Töötuba viidi läbi projekti BUILD raames Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel.  

Selgus, et omavalitsusi, kes innovatsioonihangetega on kokku puutunud, on pigem vähe ning seetõttu arutati koos läbi ka peamised senised takistused ja barjäärid, miks seesugust hankeliiki vähe on kasutatud. Töötoa korraldajad avaldasid lootust, et pärast arutelusid ja heade praktikate jagamisi kasvab innovatsioonihangete osakaal läbiviidud hangetest kohalikes omavalitsustes.

Innovatsioonihangetega avatakse võimalused kvaliteetsematele ja tõhusamatele lahendustele, milles väärtustatakse keskkonna ja ühiskonna kasu. Innovatsioonil võib olla erinevaid tähendusi ja ka innovatsioonihankeid defineeritakse sageli erinevalt. Üldiselt võib öelda, et innovatsioonihanked viitavad mistahes hangetele, mille raames hangitakse kas innovatsiooni protsessi või innovatsiooni tulemusi.

 

Eelmisel nädalal toimus kaks detailplaneeringute teemalist arutelu

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus Tartu mnt 3 detailplaneeringu töökoosolek põhilahenduse arutamiseks. Üle vaadati ehitusõigus - hoonestusala paiknemine, suurus, liikluskorraldus. Lepiti kokku edasised tegevused ning järgmises etapis toimub kohtumine Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga. Koosolekul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusjuht Margus Ivask, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise töökoosolek. Huvitatud isik tutvustas detailplaneeringu koosseisus käsitletava võimaliku ala paiknemist ning lepiti kokku algatamise eelsed tegevused. Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Reedel, 24. märtsil toimus Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus

Kandidaate said esitada kõik Elva valla elanikud 2023. aasta veebruarikuu jooksul. Laureaadid valiti välja vallavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega.
 

Aasta märkaja aunimetuse pälvis Katrin Uffert

Aasta sotsiaaltöö tegu on  Elva Perepesa

Aasta laste ja perede heaolu edendaja on sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond

Aasta terviseedendaja on sihtasutuse Elva Teenused köögijuht Inga Hanni

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse pälvis Milvi Sepp
 

Lisaks anti tänukiri ka sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskusele ning Rõngu Hooldekodule hea koostöö eest projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames.

Palju õnne veelkord ning soovime jätkuvat jaksu olulise ja tänuväärse sotsiaaltöö tegemise eest Elva vallas!

Ürituse galerii →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu seminar

Seimnaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar. Kohtumise eesmärk oli Sotsiaalfondi vahendite jagamiseks meetme välja töötamine ning peamiste kriteeriumite kirja panemine. Tutvustati ka Valgamaal korraldatud uuringu tulemusi, milles küsitleti vanemaealisi inimesi ning kaardistati nende vajadusi.

Tulemused annavad aluse meetme sihipäraseks kirjeldamiseks ning aitavad sättida paika fookuse just sihtgrupi vajadustest lähtuvalt. Sotsiaalfondi vahendeid hakkab Valgamaa Partnerluskogu jagama kõigi eelduste kohaselt järgmisel aastal ning tegevused on jaotatatud kolme valdkonda: vanemaealistele elanikele suunatud tegevused, elanikkonnale suunatud vaimse tervisega seotud tegevused ning suure hoolduskoormusega omaste hooldajatele suunatud tegevused. 

 


Teisipäeval, 21. märtsil toimus Viljandi Pärimusmuusika Aidas sotsiaalvaldkonna tunnustusüritus

Sündmusest võttis nominendina osa ka ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sel aastal esitati Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt korraldatud tunnustuskonkursile rekordiliselt 227 kandidaati 13 erinevasse kategooriasse. Kõige rohkem kandidaate esitati aasta sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja kategooriatesse.

Parimate sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate valimisel osalesid Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Õdede Liidu, Hooldustöötajate Seltsingu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad.

Tunnustusüritusest tehti ka veebiülekanne →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus raamatukogude arendusvooru infoseminar

Kultuuriministeerium avas märtsi alguses taotlusvooru, mille eesmärk on toetada rahvaraamatukogude arenguhüpet.

Infoseminaril, millest võttis osa kultuurispetsialist Markus Toompere, anti ülevaade tingimustest ning ministeeriumi ootustest. Elva vallal on plaan esitada antud vooru taotlus piirkonna raamatukogudele laenutuskappide soetamiseks.  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus  avalike ürituste lubade teemaline kohtumine Keskkonnaametiga

Kuna Elva vald külgneb Võrtsjärvega ning samuti on meil erinevaid kaitse- ja hoiualasid, siis tuleb neil aladel sündmuste korraldajatel lähtuda kaitse-eeskirjast ning tegevus ei tohi kahjustada hoiuala kaitse-eesmärke.

Kultuurispetsialist Markus Toompere ja  Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna spetsialist arutasid kohtumisel erinevaid võimalusi, kuidas omavahelist koostööd edendada, et kaitse-eesmärgid saaksid täidetud, aga ka üritused korraldatud.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus Tartumaa heaolu valdkonna koostöökogu arengupäev

Päeva vedas eest superviisor ning terapeut Siivi Hansen, kes hoidis fookuses valdkondade ülest koostööd Tartu maakonnas. Elva Vallavalitsusest võttis kohtumisest osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Sissejuhatuseks andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ülevaate maakonna arengustrateegiast. Ühiselt arutati, millised on need tegevused, mis aitavad meil jõuda arengustrateegia eesmärkideni ning mis kätkeksid endas strateegiat läbivaid põhimõtteid nagu kestlikkus, uuenduslikkus, linna ja maapiirkonna sidusus, tark valitsemine ning tervelt elatud aastad.

Arengupäevast võtsid osa esindajad erinevatest organisatsioonidest nagu Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Päästeamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Tartumaa Spordiliit, Tartu Ülikooli Liikumislabor, Punane Rist jne. 

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus  Võrus Tarkade Linnade Klubi kohtumine

Kohtumisest võtsid osa vallaahitekt Jaanika Saar, ehitusspetsialist Reet Värnik, abivallavanem Kertu Vuks ja vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Kohtumise raames tutvustas Võru Linnavalitsus oma kogemust CityXChange projektis osalemise kohta. Arutati ka Tarkade Linnade Klubi tuleviku üle ning Kertu Vuks koos Rahandusministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajatega tegid ettekande innoprogrammi raames välja kasvanud R-klubi ideest. 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus Elva valla ettevõtjate Mentorklubi

Infoseminarist võtsid osa ka vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Seekordne kohtumine viidi läbi koostöös Tartu Ärinõuandlaga.

Viljam Viljasoo tutvustas Ärinõuandla toetus- ja nõustamisvõimalusi, mis on mõeldud nii juba tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist jagas mõtteid energiajuhtimise teemal nii ettevõtte kui tavatarbija vaatest.

Järgmine Mentorklubi kohtumine toimub aprillikuu lõpus.  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Tartumaa Turismi nõukogu koosolek

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. Juhatuse liikmed Kaia Lehtsaar ja Annika Ojasaar tutvustasid majandusaasta aruannet, mille nõukogu otsustas kinnitada.

Anti ka ülevaade 2023. aasta eelarvest ning nii Lõuna-Eesti Turismiklastri, Lõuna-Eesti DMO kui ka Tartumaa Turismi käesoleva aasta suurematest plaanidest.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Elva valla noorootöö kvaliteedi hindamise raames esimene enesehindamise meeskonna kohtumine

Kohtumisel tutvuti hindamisvormiga ning lepiti kokku hindamise ajaraam. Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamine toimus viimati 2020. aastal.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine seab  ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muuhulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst. See on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ning annab võimaluse noorsootöötajate tunnustamiseks.

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad. 

 


Kolmapäeval, 22. märtsil toimus noortegarantii tugisüsteemi uue projektivooru maakondlik kohtumine

Kohtumisest võtsid osa projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Elva vald on osalenud noortegarantii tugisüsteemi projektis alates 2021. aasta septembrist ning käesolev projekt kestab augusti lõpuni. Projekti käigus pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi toel erinevaid toetusvõimalusi 16-19 aastastele Elva vallas elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta.

Noortegarantii tugisüsteemi ühtsemaks toetamiseks asus Tartumaa Omavalitsuste Liidus tööle projektijuht Marleen Viidul, kelle algatusel ka antud kohtumine toimus. Ühiselt arutati projekti seniste kitsaskohtade ja võimaluste üle ning unistati, millisteks võiksid kujuneda noorte toetamise võimalused tulevikus. Uus taotlusvoor peaks kõigi eelduste kohaselt avanema maikuus.  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise juhtrühma koosolek

Kohtumisel osalesid lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esimehed, Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Mägi, sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus juht Tiina Trees, abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisel vaadati veelkord üle ühendjuhtimise poolt- ja vastuargumendid, arutleti kommunikatsiooni teemal ning pandi paika võimalik ajaraam. Uus laiapõhjaline kaasamisseminar toimub 6. aprillil Elva Kultuurikeskuses.  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus lasteaedade tugispetsialistide kohtumine Rõngu Lasteaias Pihlakobar

Lasteaia direktor Marge Jaasi-Mägi tutvustas lasteaia maja ja tugisüsteemi korraldust. Tugispetsialistid tutvustasid koolivalmiduskaardi ülesehitust ning täitmise põhimõtteid. Arutleti selle üle, kuidas neid täita selliselt, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas ka projekti “Tartumaa heaolu programmi rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Markus Toompere räägib projektitoetuste taotlemisest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 20. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.03.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Määrata Kalme külas, Undi katastriüksuse (69403:004:0228) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Kalme küla, Undi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Kalme küla, Hindre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Kapsta külas, Kivistiku katastriüksuse (17101:001:1952) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale katastriüksus Elva vald, Elva linn, Tamsa tee 4a (17001:001:0201) sideõhuliinile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Elva linn, Laane tänav T2 (17001:001:0059) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Suurendada alates 15. märtsist 2023 Rõngu Lasteaed Pihlakobar sõimerühma Mesimummid laste arvu ja kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 16 last ning lasteaiarühmas Lepatriinud kinnitada rühma registreeritud laste maksimaalseks arvuks 2022/2023 õppeaasta teiseks pooleks 22 last.

Moodustada Elva valla eelarvest rahastatavate projektitoetuste taotluste hindamiseks komisjon: Heiki Hansen, Kertu Vuks, Liis Lehiste, Sirle Lüüs, Kersti Haljasmets, Ivi Tigane, Priit Luik, Krete Enno.

Kinnitada kinnistu Oona karjäär, Rebaste küla, Elva vald (60801:001:2360) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks SAKRA OÜ pakkumusega 33 500 eurot.

Kinnitada kinnistu Kapsa, Kaarlijärve küla, Elva vald (17101:001:0466) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Andrei Uksov pakkumusega 10 300 eurot.

Kinnitada korteriomandi Põdramäe/2-1, Poriküla, Elva vald (60501:001:0027, eriomand/korter nr 1, 427/3401 mõttelist osa) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Karin Kurrusk pakkumusega 4 200 eurot.

Kinnitada kaasomandi Taga-Pihlaka abihoone, Konguta küla, Elva vald (17101:001:0161, 202/2652 mõttelist osa tervikust, plaanil boksid 12 ja 18) võõrandamisel oksjonikeskkonna protokoll ja kinnitada oksjoni võitjaks Rendex OÜ pakkumusega 1 950 eurot.

Muuta MTÜ Sooveere ja Elva vallavalitsuse vahel sõlmitud halduslepingut nr 7-3/11.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport spordiobjektide renoveerimist 20 000 euroga.

Eraldada MTÜ-le Sooveere täiendavast riiklikust toetusest kohalikele omavalitsustele Ukrainast saabunud sõjapõgenikest noorte lõimumistegevuste läbiviimiseks 2 800 eurot.

Sõlmida Tamme paljandi matkaraja maa-ala avaliku kasutuse kokkulepped.

Nimetada Elva Varahalduse OÜ juhatuse liikmeks (juhatajaks) Ülle Unt alates 1. aprillist 2023 tähtajaga viis aastat.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv ja finantsjuht Imbi Rõivassepp. Päevakorras olid Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine, Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine ja laenu võtmise eelnõud, mille kõigiga komisjoni liikmed nõustusid ja eelnõud suunati volikogusse. 

Arutlusel oli ka rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe määramine, kuna  senine rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger peatas oma volitused volikogu liikmena kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kuna komisjoni esimees ja aseesimees peavad kuuluma volikogu koosseisu, siis lõppesid automaatselt volitused ka rahanduskomisjonis. Uus esimees ja aseesimees määratakse volikogu istungil. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Verevi järve uuringu tulemuste tutvustamine

Maaülikooli esindajad Ingmar Ott ja Andres Piir tutvustasid läbi viidud “Verevi järve veekeskkonnale avalduva väliskoormuse uuring” tulemusi. Uuringu eesmärk oli Verevi järve koormuse ja koormustaluvuse selgitamine, milleks tutvuti juba tehtud järvega seotud veemajanduslikke töödega, sealhulgas teostatud projektide ja asjakohaste aruannetega.

Uuringu käigus selgitati välja Verevi järve hetkeolukord - mõõdeti ainete koormuseid, koostati vee- ja ainebilanss, tehti vooluveekogude geodeetilised mõõtmised, auditeeriti olemasolevaid hüdroloogilisi rajatisi jne.

Uuringuga sõnastati ettepanekud vajalike lisauuringute tegemiseks ja Verevi järve olukorra parandamiseks. Analüüsiga on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda siin

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 14. märtsil kohtus vallavalitsus Rõngu piirkonna eakatega

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Eakad küsisid küsimusi näiteks ühis- ja sotsiaaltranspordi korralduse kohta, andsid teada erinevate piirkondade ja külade heakorramuredest, uurisid valla eelarve kokkupanemise protsessi kohta ning jagasid ideid, milliseid üritusi nad sooviksid Elva vallas näha. 

Pooleteisetunnine kohtumine oli väga tore ja sisukas. Järgmine vallavalitsuse kohtumine toimub Rannu piirkonna eakatega 19. aprillil kell 11 Rannu Rahvamajas. Sellest teavitame eakaid järgmise Elva valla lehe ning teiste valla infokanalite kaudu. 

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus  Loov Vald programmi mentorkohtumine

Loov Vald programmi elluviimise edasiste tegevuste kavandamiseks kohtus Elva Vallavalitsuse meeskonnast abivallavanem Kertu Vuks programmi mentori Astrid Hallikuga. Elva valla idee Loov Vald programmis on Elva lauluväljaku kaasajastamine "360° Elva elamust" kontseptsioonist lähtudes.

Kohtumisel arutati täpsemat tegevuskava ning plaane selle elluviimiseks. Lepiti kokku, et maikuus võiks toimuda laiapõhjaline kaasamisüritus idee edasiseks arendamiseks, näiteks ruumiloome konverents. Selle raames väljatöötatud idee esmakordne testimine praktikas võiks toimuda juulikuus, kui Elvas toimub Eesti Liikumis- ja Elamusfestival.

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus rahvusvahelise Horizon projekti meeskonnaarutelu

“Digitally Enabled Social District Renovation Processes for Age-Friendly Environments Driving Social Innovation and Local Economic Development” ehk lühidal "drOp" projekti meeskonnaarutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Selle raames lepiti kokku projekti edasised tegevused.

Elva Vallavalitsus veab projektis eest digitaalsete kaasamislahenduste ja digitaliseerimise teemaplokki, mille juhtumianalüüsi ja praktilist kogemust Elva ja Eesti näitel tutvustatakse projektipartneritele maikuus toimuval seminaril. Lepiti ka kokku, et kõik projekti rahvusvahelised partnerid kohtuvad Elva vallas selle aasta oktoobris. 

 

Reedel, 17. märtsil toimus Eesti Koostöö Kogu inspiratsioonipäev "KOV: kohaliku osaluse võimalused"

Üritusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Inspiratsioonipäev algas omavalitsuste rollide ja ülesannete mõtestamisega erinevatel ajajärkudel ning räägiti ka kohaliku omavalitsuse autonoomsusest. 

Päeva jooksul arutleti veel kohalikust kogukonna hoidmisest läbi raamatukogude, peamistest teemadest rahvaalgatuse keskkonnas, arvamusrännakust jne. Suuremat tähelepanu tõmbas avatud valitsemise temaatika, kus toodi Elva valda korduvalt eeskujuks.  

Ürituse lõpetas paneeldiskussioon, milles keskenduti kohaliku omavalitsuse ja kogukondade koostööle. Päev oli inspireeriv ja andis palju ideid, kuidas tööd kohalikus omavalitsuses veelgi kogukonnasõbralikumalt teha.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Teisipäeval, 14. märtsil toimus  koolide tugispetsialistide kohtumine

Tugispetsialistid ja vallavalitsuse esindajad kohtusid Elva Gümnaasiumis, kus külalisi tervitas direktor Marek Sammul.

Elva Gümnaasiumi tugispetsialistid tutvustasid oma töökorraldust, Martin Kimmel tutvustas oma tööd koolipsühholoogina ning õpetaja Merike Allik muusikateraapiat. Lisaks tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”.  

 


Neljapäeval, 16. märtsil külastasid Elva valla mitteõppivad ja mittetöötavad noored Tartu Kunstikooli

Tartu Kunstikool on Kuressaare Ametikooli kõrval Eestis ainus kunstialast kutseharidust pakkuv õppeasutus. Õpe toimub nii põhi- kui keskhariduse baasil. Õpetatakse tänapäeval nõutud kunstierialasid nagu graafiline disain, 3D kunstnik-kujundaja, dekoraator ja stilist.

Noored said põhjaliku ülevaate sisseastumiseks nõutavast ja õppetöö korraldusest. Toimus ringkäik koolimajas, kus iga nurga pealt vaatas vastu midagi põnevat ja kohati isegi šokeerivat. Näiteks olid kõik kooli klaaspinnad kaetud piltide ja tekstidega ning keldriruumis võttis neid vastu erinevatest kangastest valmistatud istmikest moodustatud kuhil-skulptuur.

Õpe Tartu Kunstikoolis sisaldab väga palju praktikat, laagreid, matku ja isegi talupäevi. Tartu Kunstikooli kommunikatsioonijuhi Madleen Vapperi sõnul nõuab nende koolis õppimine tavapärasest suuremat iseseisvust ja loovust, kuid julgustab kõiki noori, ja miks mitte ka vanu, sisseastumiskatsetel osalema.  

 


Esmaspäeval, 13. märtsil toimus lasteaedade juhtide ja õppejuhtide kohtumine

Kohtumine toimus Elva Lastaias Murumuna, kus Murumuna direktor ja õppejuht tutvustasid lasteaia olulisemaid projekte ja tegevusi.

Lisaks arutati suvepuhkuste, koolivalmiduskaartide ja keeleõppe toetuste teemal ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna 2023. aasta tööplaani ning  projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Neljapäeval, 16. toimus Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava avalik arutelu

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2023-2033 avalik arutelu toimus Elva Kultuurikeskuse saalis, kus kavast andsid ülevaate abivallavanem Kertu Vuks ja arengukava koostaja Pavel Bogdanov MTÜst Letek.

Arutelul räägiti arengukava eesmärkidest, soojusmajanduse olukorrast Elva linnas ja Käärdi alevikus, rekonstrueerimise vajadusele viitavatest faktoritest, nagu näiteks seadmete amortiseerumine, kaod soojustrassides ja soojustarbijate arvu suurenemine, piirkondade perspektiividest ja arenguvõimalustest, kütuste hindadest ning soojusmajanduse arengu stsenaariumitest ja tegevuskavast.

Peamised probleemid ja mured on Käärdi alevikus vanade soojustrassidega, mis põhjustavad suurt soojuskadu. Kohalviibijatel oli palju küsimusi ka soojusvõrguga liitumise ning selle info avalikustamise kohta.

Avaliku arutelu järgselt läheb dokument arutamiseks komisjonidesse ning seejärel Elva vallavolikogu istungile.

Elva linna ja Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukavaga saab tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 16. märtsil osales lastekaitsespetsialist Hille Deede Sotsiaalkindlustusameti ekspertgrupi kokkusaamisel

Sotsiaalkindlustusameti ennetusteenuste tiimi poolt kokku kutsutud lastekaitsetöötajate ekspertgrupi kokkusaamisel alustati üheskoos valdkonna koolituste värskendusprotsessi.

Oli hea kogeda, et koolitusteemade uuendusprotsessis peetakse oluliseks lastekaitsetöötajate endi vaadet, et teada saada, millistel teemadel koolitusi reaalselt vajatakse, millistel koolitustel omandatud uued oskused ja teadmised on aidanud spetsialistina paremini hakkama saada ning millised koolitused on avardanud maailmavaadet.  

 

Kolmapäeval, 15. märtsil toimus ISTE projekti kogemusseminar Raplas

Seminaril osalesid sotsiaalnõunik Alo Rebane ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. Sotsiaalkindlustusameti projekti ISTE ehk "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses” kogemusseminaril anti statistiline ülevaade varasemast ISTE 2019-2022 perioodist, esitleti kokkuvõtet projektis osalevate omavalitsuste ja teenust osutavate asutuste küsitluse tulemustest ning kajastati hetkeseisu STAR programmi arendustegevustest.

Seminaril toimus ka  kaks paneelarutelu kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate esindajate osavõtul, milles vahetati kogemusi projekti senise praktika põhjal ning kuidas projektiga edasi minna.   

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 16. märtsil toimus Lendteatris loomeettevõtjate Loovhommik

Hooaja seitsmenda Loovhommiku teemaks oli mikroettevõtte turundus: nipid ja trikid, mida avas Jaago elustiilitalu pidav Inga Talvis.

Inga lõi sündmusel väga vahetu ja õdusa energia ning kõik osalejad olid altid kaasa rääkima. Paljud nipid, mida Inga pakkus, olid loomeettevõtjate jaoks uued ja kasulikud ning pärast koolitust sai kirja nii mõnigi teema, mida tulevikus võiks just Loovhommikute raames osalejatele tutvustada.

Järgmine Loovhommik aprillikuus on traditsioonilisest erinevam ning siis minnakse ringkäigule.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


15.-16. märtsil toimus Rõuge vallas 19. Eesti omavalitsusjuhtide talvine mitmevõistlus

Elva valda esindas talimängudel vallavanem Priit Värv. Kahepäevane mitmevõistlus viidi läbi Rõuge Põhikoolis, Haanja Puhke- ja Spordikeskuses ning Rogosi mõisas. Maakondade arvestuses kogus enim punkte Võrumaa, Tartumaa ja Pärnumaa ees.

Võistluspinget jagus kuni viimase ala lõppemiseni, kus lõpuks enim punkte kogus ning esikoha noppis endine Rõuge vallavanem Tiit Toots edestades Nõo vallavolikogu esimeest Jaanus Järveoja ainult 1 punktiga. Kolmanda koha saavutas Rapla vallavanem Gert Villard.

Naistest hõivas pjedestaali kõrgema astme Kihnu vallavolikogu esimees Veera Leas, kellele järgnes kolm punkti vähem noppinud ja teise koha saavutanud endine Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause. Kolmanda koha saavutas endine Sauga vallavolikogu esimees Kandela Õun.

Järgmine omavalitsusjuhtide mitmevõistlus, millest saavad osa võtta kõik endised ja praegused omavalitsusjuhid (vallavanemad, linnapead ja volikogu esimehed) toimub 19.-20. juulil 2023 Kihnus.

Võistluse protokolli saab näha siin →

 

Esmaspäeval, 13. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuse Liidus kaks kultuurijuhtide koosolekut

Rahvakultuuri Keskuse koosolekul arutleti 16. mail toimuva üle-eestilise jutuvestmisfestivali Ööbikuööd - Tartumaa jutustab ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse rändnäituse „Pärand elab“ üle.

Sellele järgnenud Elva valla kultuurijuhtide koosolekul, kus osalesid Aakre, Rõngu, Konguta ja Rannu Rahvamajade, Puhja Seltsimaja ning Elva Kultuurikeskuse juhid, tuli juttu erinevatest hetkel avatud rahastusvoorudest. Samuti oli pikem arutelu Elva valla kultuurivaldkonna korrastamise võimalustest.  

 

 

Foto: Maanus Kullamaa

 

Pealinna Pidu Põlvas ehk Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 hõikas välja tiitliaasta põhiprogrammi

Reedel, 17. märtsil toimus Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses vinge vabaõhupidu, kus avalikustati 27 Lõuna-Eestis 2024. aastal toimuma saavat sündmust, sealhulgas Elva valla projekt Eesti Liikumis- ja Heaolufestival.

Eelmisel suvel sai alguse Eesti Liikumisfestivali üritussari, kui Elva linnas toimus suurejooneline Eesti Liikumis- ja Spordifestival. Festival tuleb erinevate teemafookustega ka järgnevatel suvedel - aastal 2023 saab toimuma Eesti Liikumis- ja Elamusfestival ning aastal 2024 on Elva vald osaks Euroopa kultuuripealinna põhiprogrammist Eesti Liikumis- ja Heaolufestivaliga.

Peol tegid võimsa etteaste Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. Ürituse nimi "Pealinna Pidu Põlvas" oli inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Ka ürituse ajal tegid kõigi 27 välja hüütud ettevõtmise eestvedajad linoollõike ühisteosele “Tagurpidi Eesti”.

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga! Vaata, milliseid elamusi toob Tartu 2024 programm koju kätte siit →

 

 

  VARIA  

 


Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Elva Vallavalitsuse meeskonnale koolitus “Toimetulek vägivaldsete inimestega”

Kohalik omavalitsus töötab iga päev inimestega ja inimestele. Meie töös tuleb ette palju rõõme, muresid, rutiini kui ka ootamatusi. Selleks, et oleksime võimalikult hästi valmis olukordadeks, mis võivad kujuneda ebameeldivateks, koolitasid meid Kaarel Kender ja Remi Koosa Politsei- ja Piirivalveametist.

Arutlusele tulid käitumisjuhised erinevateks olukordadeks, esmaabi andmine, võimalused enesekaitseks ning õiguslikud alused. Kuigi loodame, et kuuldud juhtnööre ei pea me kunagi kasutama, on saadud teadmised siiski väga olulised. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Vallavalitsuse liikmed räägivad päevakajalistest teemadest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.02.-12.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Sel korral kajastab nädalakiri kahte eelnevat nädalat korraga. Edaspidi jätkame taas iganädalases rütmis, vabandame! 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Vaata, mida otsustati 28.02.2023 istungil siit
Vaata, mida otsustati 07.03.2023 istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 

Elva Muusikakoolis toimunud koosolekul tutvustas muusikakooli direktor Tuuli Vaher esmalt kooli tegemisi ning tutvuti majaga. Koosoleku päevakorras oli Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“ muutmine ning „Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas huvihariduse ja huvitegevuse kava ning haridusspetsialist Auli Mäesalu andis ülevaate koolide rahuloluküsitluste tulemustest.  

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Vallavalitusest osalesid koosolekul abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Kristjan Vilu ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Maarika Uprus ja Kertu Vuks tutvustasid üldplaneeringu hetkeseisu, mille viimane versioon suunatakse volikokku eeldatavasti juunis või juulis. Samuti anti ülevaade detailplaneeringute hetkeseisust ning tutvustati ka vallavalitsuse poolt vastu võetud määrust detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja sellega seotud kulude kohta. Määruse ja seletuskirjaga saab huvi korral tutvuda siin →

Jaanika Saar tutvustas Verevi rannahoone arhitektuurikonkursiga seonduvat, sealhulgas ka seda, mille alusel valiti hoone maksimaalsed mahud ja funktsioonid ning kuidas konkurss läbi viiakse. Lisainfo arhitektuurikonkursi kohta on leitav siit → 

Kristjan Vilu tutvustas Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava ning komisjon toetas selle eelnõu suunamist volikogu istungile.

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus kultuurikomisjoni koosolek

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas Elva jaamahoones asuvat turismiinfo- ja külastuskeskust, käesolevaid projekte ning tulevikuvaateid.

Komisjon arutas ka 2023. aasta tööplaani. Esimese poolaasta peamine suund on üksikasjalikumalt komisjonis läbi arutada valla arengukava kultuurivaldkonna teemad. Veel nähakse vajadust korraldada ühisistungeid teiste valdkondade komisjonidega, näiteks turism, maaelu, sport ja haridus, et olulised teemad oleksid jagatud ja rohkem jõustatud.

Komisjon toetas ka ideed paigaldada jalgrattatreenerile ja spordiedendajale Jüri Kalmusele tunnustuspink Arbi järve kaldale, kunagise spordikooli alale.

 

Reedel, 10. märtsil toimus majandus- ja keskkonnakomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse. 

Lisaks arutleti täpsemalt vee-ettevõtjate strateegia ja hinnakujunemise üle ning seda teemat plaanitakse veel käsitleda tulevikus ja kutsuda ka külalisettekandjaks mõni vee-ettevõtjast külalisesineja. 

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjoni koosolek toimus Elva Perepesa ruumides, kus Perepesa juht Teele Kravtšenko tutvustas ka asutuse tegevust.

Koosoleku päevakorras oli valla lisaeelarves sotsiaalvaldkonda puudutava ülevaatamine ning MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikust väljaastumine, kuna organisatsioon lõpetab tegevuse. Komisjon kiitis heaks kõikide eelnõude volikogu istungile saatmise. 

 

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu, mille komisjon kiitis heaks ning otsustas suunata volikogusse.

Lisaks arutati ka teemasid, nagu Elva vallas korraldatav õpilastransport ja vallale kuuluvate metsaparkide majandamine. Nendel teemadel annavad vastavad spetsialistid detailsema ülevaate veel ka järgmisel koosolekul.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  


Neljapäeval, 2. märtsil toimus Rannu Noortekeskuses noorsootöötajate koostöökohtumine

Tegemist oli regulaarse koostöökohtumisega, kus lisaks arutelule oli kõigil võimalik tutvuda ka hubase Rannu Noortekeskusega.

Kohtumisel osales ka kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto, kellega üheskoos arutleti noorootöö valdkonna infokanalite üle. Hetkel on noortevaldkonna info koondunud veebilehe noored.elva.ee, mis loodi 2020. aastal Eesti Noorsootöö Keskuse kohalike omavalitsuse koostöögrupi projekti raames. Ühise arutelu tulemusena aga otsustati, et edaspidi kasutatakse valla kodulehe võimalusi ametliku info koondamiseks ning noortekeskuste igapäevase tegevuse kajastamiseks veelgi aktiivsemalt sotsiaalmeedia kanaleid.

Lisaks mõlgutati mõtteid noorsootöövaldkonna igakuise infokirja välja andmise osas ning põrgatati ideid novembris toimuva üle-eestilise noorsootöö nädala korraldamisega seoses.

 

6. ja 8. märtsil toimusid arutelud Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal

2022. aasta sügisel sai alguse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnes ka muudatus Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Järve lasteaia 4 rühma liidetakse struktuuriliselt alates 1. juunist 2023 Õnneseene lasteaiaga.  

Laiema eesmärgina on Elva Vallavalitsus koostöös lasteaedade juhtkondade ja hoolekogudega algatanud arutelu ka kõikide Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise teemal, sest just see lahendus sai esimesel lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude ühisseminaril kõige rohkem toetust. 

Eelmisel nädalal toimunud aruteludel käsitleti võimalikke kitsaskohti ja nende lahendusi ning lepiti kokku kaasamisplaan. Märtsikuus kohtub esialgne töörühm, kuhu kuuluvad linna lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esindajad ja vallavalitsuse meeskond. Aprilli alguses toimub laiapõhjaline kaasamisseminar, kuhu on oodatud lisaks varem mainitutele ka lasteaedade õpetajate esindajad, hoolekogude liikmed ning haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed. 

 

Sel aastal saab tervist edendavate haridusasutuste suvekool toimuma Elvas

Esmaspäeval, 6. märtsil kohtus ennetustööspetsialist Karmen Paavel Elva Gümnaasiumi meeskonnaga, kes korraldab sel aastal Tartumaa Tervist Edendavate Koolide (TEK) ja Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) suvekooli.

Koos pandi paika selle aasta augustis Tartumaa Tervisespordikeskuses toimuva suvekooli kava, millest tavaliselt saab osa ligikaudu 70 osalejat.  

 


2. ja 3. märtsil toimus Tartumaa haridus- ja sotsiaalvaldkonna esinduste õppekäik Saaremaale

Elva vallavalitsusest võtsid õppekäigust osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees.

Külastus toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" raames. Väljasõidu käigus tutvuti Saaremaa valla heade praktikatega haridus- ja sotsiaalivaldkonnas ning külastati Saarema Gümnaasiumit. 

HOP projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike erivajaduste ja toevajaduse varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsusteülest koostööd abivajadusega laste märkamisel ja toe pakkumisel ning infovahetamisel. 

 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakond külastas Tartu erivajadustega laste koole

Külastustel osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ning lastekaitsespetsialistid Kerli Liivar, Laura Kuusk, Jessica Kaur ja Hille Deede. Üheskoos käidi tutvumas Tartu Hiie Kooli, Tartu Maarja Kooli ja Tartu Kroonuaia Kooliga.

Külastuse eesmärk oli ammutada kogemusi, arutada võimalikke koostöökohti ning viia end paremini kurssi erikoolide igapäevaga. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus Mahlamäe kergliiklustee ehituse avakoosolek

Koosolekul osalesid abivallavanem Kristjan Vilu, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, teedespetsialist Paul Sinisaar, taristuspetsialist Hendri Seinberg ning töövõtjat TAVT OÜd esindasid projektijuht Ivar Sova ja objektijuht Jaak Tagel.

Lepiti kokku, et väljakaevetega alustatakse esimesel võimalusel lume sulades. Objekti lõpptähtajaks seati augustikuu keskpaik, kuid töövõtja loodab kergliiklustee valmis saada juba suve keskpaigaks.

Täpsem info projekti kohta on leitav siit →

 

Foto: Shell Global

Teisipäeval, 7. märtsil toimus EMTRADA projekti e-liikuvuse seminar

Seminarist võttis osa vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ning seminaril käsitleti elektritranspordi levikuga kaasnevaid probleeme ja asjaolusid, mida omavalitsused peaksid taristu planeerimisel ja ehitusel arvestama. Kogemusi jagasid nii Rootsi kui ka Poola näitel Mats Larsson (IUC Syd) ja Eesti näitel Alan Vaht (Alexela AS).

Põhilised probleemkohad on seotud vanade kortermajade parkimislahendustega, kus napib parkimiskohti ning on keeruline laiendada elektritaristut. Lisaks on probleemiks ka tuleohutus, sest kergliiklusvahendeid laaditakse tubastes tingimustes ning see põhjustab akude ülekuumenemisi.

Omavalitsustele tähendavad kõik need probleemid lähitulevikus uusi väljakutseid, kus avalikes parkimiskohtades peavad olema ka elektriga laadimise võimalused, koolide ja lasteaedade juures kergliiklusvahendite hoiustamise ja laadimise võimalused ning samuti tuleb nende rajatistega arvestada ka uute planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel.  

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimus Uderna mõisahoone katusekatte vahetuse teemaline arutelu

Hooldekodu ja vallavalitsuse vahelise arutelu eesmärgiks oli panna paika plaan riigihanke läbiviimiseks, et leida ehitaja Uderna mõisa peahoone katusekatte vahetamiseks.

Kuna antud projekt on saanud osalise rahastuse Muinsuskaitseametilt, siis tuleb projekti juhtimisel  ja riigihanke planeerimisel lähtuda ka ette antud rahastustingimustest. Kui vastavad kooskõlastused ja projekti ülevaatamised on tehtud, saab hanke Riigihangete Registrisse sisestada ning ehitustööd saaksid eeldatavasti toimuma aasta pärast. 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  


Elvas selgusid sportlikumad omavalitsused! 

Jõud paneb liikuma ja liikumine jõudma – nii alustas oma sõnavõttu 38. Eesti omavalituste talimängude avamisel Eesti Vabariigi President Alar Karis. President rõhutas oma sõnavõtus, kui oluline on liikumine ja sport ning millist rolli mängib liikumisharrastus vaimse pinge seljatamisel ja igapäevaraskuste kandmisel. Talimängude avamisel võtsid sõna ka Eestimaa Spordiliit Jõud president Helir-Valdor Seeder ja Elva vallavanem Priit Värv.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud toimusid 4.-5. märtsil Elvas, Otepääl ja Ülenurmel. Mängudel osales ligi 1400 sportlast 55 omavalitsusest üle Eesti, kes võistlesid erinevatel spordialadel. Mängud hõlmasid murdmaasuusatamist, mäesuusatamist, kabet, malet, lauatennist, meeste ja naiste korvpalli ning omavalitusjuhtide võistlust.

Kokkuvõttes saavutas üle 8000 elanikuga valdade arvestuses esikoha üle mitme aasta taas Tartu vald. Rae vald saavutas teise ja Viljandi vald kolmanda koha. Kuni 8000 elanikuga valdade arvestuses saavutas Alutaguse vald napi 1 punktilise võidu Luunja valla ees. Kolmandaks tuli Kiili valla esindus. Linnade arvestuses oli parim Rakvere, talle järgnesid Paide ja Viljandi linn.
 
38. Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Elva Vallavalitsuse, SA Elva Kultuur ja Sport ning Tartumaa Spordiliiduga. 
 
Kõik tulemused ja fotod üritusest on leitavad siit →

 

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimusid Spordiklubide Kärajad

Elva valla traditsioonilistest Külade Kärajate formaadist inspireeritult arutleti erinevate spordivaldkondade teemade üle, nagu näiteks tunnustused, projektitoetused ja spordiklubide tegevustoetused.

Kohtumisel osalesid Elva valla spordiklubide esindajad ning vallavalitsusest abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Õhkkond oli väga koostöine ning juba lepiti kokku ka järgmine kokkusaamine aprilli lõpus, et teemadega juba veelgi konkreetsemalt edasi minna.

 

Kolmapäeval, 1. märtsil toimus raamatukogujuhtide koostöökoosolek

Kohtumisel osalesid ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere. Kokku saadi Elva linnaraamatukogus ning raamatukogude juhid andsid ülevaate möödunud aastast ja plaanidest käesolevaks aastaks.

Lisaks arutleti ka üldisemalt Elva valla raamatukogude võrgustiku ja selle tuleviku üle ning juttu tuli ka rahvaraamatukogude arendusprojektide taotlusvoorust, mille osas lepiti kokku, et tehakse taotlus laenutuskappide hankimiseks.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus koostöökohtumine projekti "Vabatahtlik Seltsiline" koordinaatoritega

Kohtumisel arutleti projektiga seoses esinenud kitsaskohtade üle ning võimalikest uutest liikumissuundadest. Projekti koordinaatorid andsid tagasisidet seni toimunud teavitusüritustest ja nende tulemustest.

Vabatahtlike leidmiseks plaanitakse koostada teavitusi erinevatesse meediakanalitesse, kohtuda kogukondade eestvedajatega ning minna rääkima projektist ja selle tegevustest ka Elva valla raadiosse.  

 

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus ennetustööspetsialistide veebikohtumine 

Ennetustööspetsialiste on Eesti kohalikes omavalitsustest veel väga vähe. Näiteks Tartumaal on Elva vald ainuke kohalik omavalitsus, kus selline ametikoht on loodud. Samas tööpõld on väga lai, sest sihtrühm on sünnist surmani ning tegevused turvalisusest ja terviseedendusest kuni erinevate organisatsioonide omavahelise koostöö tõhustamiseni välja.

Kohtumise kutsus kokku meie ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Veebipõhiste kohtumiste eesmärk on pakkuda ennetustööspetsialistidele võimalust toetada ja inspireerida teineteist ning arutada omavahel aktuaalsete teemade üle. Antud kohtumisel osales 9 ennetusega tegelevat spetsialisti Eesti erinevatest kohtadest. 

 

Neljapäeval, 2. märtsil kohtusid projekti “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes” tuumikmeeskond ning mentor Irena Viitamees

Projekti tuumikmeeskond koosseisus ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Rutt Hanni veavad eest Tervise Arengu Instituudi Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti, mille teemaks oleme Elva vallas võtnud eakate vastu suunatud vägivalla.

Projekti eesmärkideks on nii elanikkonna ja eakatega kokku puutuvate spetsialistide teadlikkuse tõstmine eakate vastu suunatud vägivalla tuvastamisel ja ohvrite toetamisel kui ka erinevate asutuste vaheliste kokkulepete tegemine vägivalla vastu võitlemiseks. Kohtumisel pandi paika projekti edasised tegevused, eesmärgid ning hindamisvahendid.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus Eesti Kunstiakadeemia ja Tervisekassa arendusprojekti “Kogukondlik hoolitsus: eakaaslaste tugirühm noortele täiskasvanutele” lõppesitlus

Üritusest võttis osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 2022. aastal ilmunud Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus toodi välja, et enesekohaste hinnangute põhjal oli depressioonirisk neljandikul (27,6%) ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal (20%) täiskasvanul. Mõlema näitaja puhul eristusid riskirühmana noored täiskasvanud (18–24-aastased), kellest ärevushäirete riskis oli 37,2% ja depressiooniriskis 56,2%. Seepärast võetigi projekti sihtrühmaks just noored täiskasvanud, et koos nendega disainida vaimse tervise teenus, mis toetaks nende toimetulemist kõige paremini.

Projektist selgus, et nende noorte täiskasvanute jaoks oli kõige raskem enese avamise juures hirm hukkamõistmise ees. Lisaks olid neil varem teenuste saamisel osutunud häirivateks teguriteks liiga vähene aeg enda avamiseks ning ebamugav keskkond. Projekti käigus toimusid noortele täiskasvanutele grupikohtumised, kus püüti eelnevaid negatiivsed tegureid elimineerida. Tulemuseks saadi palju vabam õhkkond ning võimalus oma murede jagamiseks, mida hindasid kõrgelt ka osalenud noored täiskasvanud.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Lõuna-Eesti turismiklastri turunduskoosolek

Koosolekul osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning kohtumisel anti ülevaade möödunud talvekampaaniast ja Tourest turismimessist. Kõik osalejad rääkisid ka oma tegemistest ja suveks seatud plaanidest ning klaster tegi kohtumiselt ülestähendusi, et suveks panna kokku võimalikult hea ning kõigi osapoolte vajadusi arvestav kampaania.

Möödunud talvekampaania võib lugeda edukaks – 10 päeva vältanud üleskutse läbi erinevate videote ning reklaamkanalite leidis publikut nii Eestis, Lätis kui Soomes. Kõige aktiivsemad klikkijad ja videote vaatajad olid lätlased. Üldkokkuvõttes vaatas videosid vähemalt 15 sekundit iga teine vaataja.

Ka Tourest mess oli edukas ning uueks aastaks on messikuupäevad juba teada, 8.-10. veebruar 2024. Siis plaanitakse Lõuna-Eesti turismiklastri poolt veelgi suurema pinnaga välja minna, siseturismi huvi messil on väga suur. 

Kohtumisel tegi ka Kristi Vikman ülevaate Tartu 2024 külalislahkuse võrgustikust, millega kutsuti kõiki koosolekul osalejaid liituma. Võrgustiku eesmärgiks on suurendada külalislahkuse kvaliteeti ning laiendada turundusvõimalusi. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus  turismiettevõtjate arenguprogrammi veebikohtumine

Kohtumisest võttis osa arendusspetsialist Sirli Pippar, kes on ka antud arenguprogrammi eestvedaja. Veebikohtumisel andis koolitaja Indrek Maripuu kõikidele turismiettevõtjatele tagasisidet praktilisele digiturunduse teemalisele kodutööle. Üheskoos leiti võimalikke lahendusi ettevõtjate tekkinud küsimustele ning probleemidele, kuidas võimalikult hästi ettevõtteid veebis turundada.

Järgmine turismiettevõtjate arenguprogrammi kohtumine toimub juba 4. aprillil Elav Elva keskuses ning siis on teemaks võrgustumine ja piirkonna ühisturundus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu.

 

Koos arutati investeeringuvajaduste (nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse), lasteaia eripärade ning  hoolekogude ja  lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

Neljapäeval, 9. märtsil toimus arendusjuhtide maakondlik e-seminar

Seminaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar ning seekord anti ülevaade Saare maakonna arengust ja tegemistest. Räägiti Saaremaa arengustrateegiast ja tervise-heaoluprofiilist, sinimajandusest, taastuvenergeetikast, kogukondadest, kultuurist, Green Destinations standardist, turundamisest läbi kaugtöövõimaluste pakkumise ning nõudepõhise transpordi pilootprojektist.

Kokkuvõtlikult andis seminar hea ülevaate Saare maakonna tähtsamatest projektidest, millest on teistelgi maakondadel noppida häid ideid, mida oma piirkonnas rakendada. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Esmaspäeval, 6. märtsil külastas Elva valda Setomaa valla esindus

Tervitasime Setomaa vallavanemat, volikogu esimeest ning Värska, Mikitamäe ja Meremäe koolide direktoreid.

Elva abivallavanem Heiki Hansen ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andsid ülevaate Elva valla haridusvõrgustikust ja selle väljakutsetest ning Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller tutvustasid oma koolide õpetajate palgakorralduse põhimõtteid.  

 


Teisipäeval, 28. veebruaril toimus Rõngu piirkonna kohtumine Rõngu raamatukogus

Kohtumisel osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, haridusspetsialist Auli Mäesalu, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs, Rõngu Raamatukogu juht Rasmus Toompere, Rõngu Rahvamaja juht Mari-Liis Vanaisak, Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm, Rõngu Keskkooli huvijuht, Aakre Rahvamaja juht Jane Loidap ja Aakre Raamatukogu juht Riina Siik.

Kohtumisel tutvustas NEET noorte projektijuht Kristi Liiv oma valdkonda ning Rõngu Raamatukogu juht andis ülevaate, milliseid koostööprojekte kogukonnas on tehtud. Rõngu Rahvamaja juht uuris koostöövõimalusi kihelkonnapäeva korraldamiseks. 

 

Teisipäeval, 7. märtsil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu maakondliku rohekoostöö arutelu

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutelu keskmes oli kliima- ja energiakavadega seotud tegevuste elluviimine omavalitsustes ja sellega seotud edasised tegevused.

Kõik omavalitsused andsid ülevaate, mis ellu on viidud ning millised on edasised plaanid. Lepiti kokku, et kohtumised toimuvad tulevikus regulaarselt, et jagada kogemusi ja inspiratsiooni. Samuti selleks, et toetada üksteist kliima- ja energiakavade tegevuskava väljatöötamisel. 

 

Kolmapäeval, 8. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu strateegiaarutelu

Omavahel kohtus Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise töörühm, kuhu kuulub ka abivallavanem Kertu Vuks. Arutati rahastusvõimalustest tulenevalt meetmete disaini järgmiseks programmiperioodiks ning lepiti kokku meetmete täpsem sisu ja kriteeriumid.

Valgamaa Partnerluskogu strateegia koostamise protsessi varasemate tegevustega saab end kursis hoida siin →

 


Teisipäeval, 7. märtsil toimus Sisekaitseakadeemias iga-aastane Päästeameti regionaalsete kriisikomisjonide ühisseminar

Seminaril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Seminari fookusteemaks oli elanikkonnakaitse ning ettekandjad puudutasid selle erinevaid tahke.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu keskendus erinevate osapoolte rollidele ning valdkonna püsirahastamisele. Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem avas Ukraina sõja õppetunde ning tutvustas Kaitseväe praeguseid tegevusi. Ta tõi välja, et inimesed ei saa Ukrainas surma sellepärast, et pole varjendeid, vaid selle pärast, et nad ei varju.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi keskendus oma ettekandes riigi kaitsetegevuse kavale. Lisaks räägiti päeva jooksul veel kohalike omavalitsuste lauaõppuse 79 SÄRTSU kokkuvõttest, plaanitavast CREVEX õppusest ning elanikkonnakaitse fookustegevustest ja kriisikoolitustest.  

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Krete Enno ja Maia Mälk räägivad Elva maitsete nädalast →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 6. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 21.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada Elva vallas Käo külas asuvale Matu-Madise kinnisasjale (69403:003:0080) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Enno-Ringtee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Tilga külas asuvale Lehemetsa kinnisasjale (69401:003:0200) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Lossimäe-Vilsi) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Uderna külas asuvale Kungla kinnisasjale (69403:003:0381) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Rehe-Pulga) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Korraldada Urmi külas, Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 13. märtsist 27. märtsini 2023. Materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.elva.ee/planeeringud ja Palupera teenuskeskuses kohapeal selle lahtiolekuaegadel (Vallamaja, Hellenurme küla).

Kooskõlastada Valguta Lasteaed-Algkooli direktori taotlus anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Lubada Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kinnitada riigihanke nr 259980 „Elva Verevi järve suplusranna platvormide laudise vahetus“ tulemused.

Tunnistada hankija algatusel kehtetuks riigihanke nr 256440 „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ hankemenetlus ja hankemenetluses tehtud otsused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus revisjonikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv, finantsjuht Imbi Rõivassepp ja kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti - kooli ja lasteaia toiduraha hinna kujunemine ja hinna võrdlus teiste omavalitsustega ning tegevus- ja projektitoetuste jagamine.

Koolitoidu punkti juures arutati tööjõukuludelt makstava käibemaksu küsimust, mille kohta sooviti vallavalitsuselt täiendavat infot. Tegevus- ja projektitoetuste jagamise punkti juures palus komisjon samuti vallavalitsuselt lisainfot, mille põhjal teha ettepanekuid tegevus- ja projektitoetuste eraldamise korrale võimalike muudatuste tegemiseks. 

 


Jälgi reaalaajas Elva valla eelarve täitmist! 

Elva valla eelarve täitmist on võimalik vaadata igaühel ja iga kell interaktiivsest eelarvevaatest →

Interaktiivne eelarvevaade annab jooksva ülevaate nii Elva valla kuludest, tuludest, investeerimistegevusest kui ka tulumaksu laekumisest. Lisaks saab lugeda valla eelarve kujunemise seletuskirja ning jälgida statistikat Elva valla elanike arvu kohta. Eelarvevaade uueneb iganädalaselt.

Finantsjuht Imbi Rõivassepa sõnul oli tänavu valla eelarve koostamine äärmiselt keeruline. 2023. aasta eripäraks on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid ning suurenenud on ka kulud küttele ja elektrile, mis tõstavad oluliselt valla püsikulusid.

Siiski on Elva valla eelarve koostatud igati tasakaalukalt ning sel aastal investeeritakse ka mitmetesse kogukondlikult olulistesse projektidesse ja objektidesse. Elva valla 2023. aasta eeldatav eelarve kogumaht on 31,3 miljonit eurot.

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Kayvo Kroon


Kolmapäeval, 22. veebruaril tähistas Elva Gümnaasium Elva Vallavalitsuse ees Eesti Vabariigi 105. aastapäeva

Elva Gümnaasiumil on juba mõned aastad kombeks tulla Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama Elva Vallavalitsuse juurde. Meeleoluks kõlasid muusikalised etteasted nii laste endi kui ka Vabariigi Pillimees Martin Araku poolt. 

Sõna said abivallavanem Kristjan Vilu, Naiskodukaitse Elva jaoskonna esindajad ning muidugi ka Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul. Lisaks esines oma kõnega teemal "Miks on maailmale Eestit vaja?" Elva Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Stella Lümat, kes pälvis selle eest ka kooli oma kirjandikonkursil esimese koha. 

Vabariigi aastapäeva nädalal käisid vallavalitsuse liikmed veel ka tervitamas sündmustel Puhja lasteaias, Õnneseene lasteaias, Murumuna lasteaias, Puhja koolis, Puhja Seltsimajas, Rannu Rahvamajas ja Konguta Rahvamajas. 

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise koolitusel

Noorsootöö kvaliteedihindamise eesmärk on anda ülevaadet ja tagasisidet omavalitsuse noorsootööst. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, saadud tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 

Tegemist on protsessiga, mille raames toimub etteantud mudeli ja hindamislehe abil enese- ja välishindamine. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise ning välishindamisel välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuse noorsootööspetsialistid, noorsootöötajad ja riigitöötajad. Viimati toimus Elva vallas noorsootöö kvaliteedihindamine 2020. aastal. 

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noortevaldkonna uuringu tulemuste tutvustamise veebiseminaril

Haridus- ja Noorteamet tutvustas uuringu “Kohaliku tasandi noortevaldkonna rahastusotsused” tulemusi. Uuringu eesmärk oli uurida kohalike omavalitsuste otsustuspraktikaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste arendamisel riikliku täiendava huvihariduse ja –tegevuse toetuse abil ning mõista, mille alusel teevad kohalikud omavalitsused otsuseid.

Uuringu tulemused loovad selgema arusaama, kuidas on kujunenud kohalikul tasandil huvihariduse ja -tegevusega seotud (rahastus)otsused ning millised on kohaliku omavalitsuse vajadused noortevaldkonna jätkusuutlikuks arendamiseks. 

Uuringus osales kokku 70 omavalitsust, sealhulgas ka Elva vald. Uuringust selgus, et omavalitsuste otsustuspraktikad noortevaldkonna rahastamisel on erinevad, kuid leidub ka palju sarnasusi.

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Elva Vallavalitsuse saalis koolitus „Vanemaealised vägivalla ohvrid – kadunud hääled“

Koolitusest võtsid osa Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja koduhooldustöötajad, kodu- ja pereõed, hoolduskodude esindajad ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Eakate vastu suunatud vägivald on muutumas rahvastiku vananemisega üha enam aktuaalsemaks. Samas statistiliselt on see vägivalla all kannatav sihtrühm veel üsna tagasihoidlik, kuna ohvrite suur haavatavus ja häbitunne ei lase enamikul neist juhtumitest avalikuks tulla. Vägivalla peatamine ja ennetamine on võimalik vaid paljude osapoolte koostöös, mis nõuab aga ühises inforuumis tegutsemist.

Selleks, et osata paremini märgata ja toetada eakaid meie ümber, kutsusime Hiie Taali ja Mari Puniste Tartu Naiste Tugikeskusest Elva ja Nõo vallas tegutsevaid spetsialiste koolitama. Spetsialistide vägivallateadlikkuse kasvatamise ning üldise eakate vastu suunatud vägivalla teadlikkuse tõstmiseks tehakse koostööd Tervise Arengu Instituudiga Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ ja Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” raames. 

 

Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel on üks Tartumaa tegusaim terviseedendaja 

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ning terviseala asekantsler Heidi Alasepp tunnustasid esmaspäeval, 20. veebruaril Maarjamäe lossis toimunud pidulikul vastuvõtul viimaste aastate tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast.

Selle riikliku tunnustamisega tõstetakse esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi. Tartu maakonnast pälvisid tunnustuse kolm inimest, kellest üks Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Vallavanem Priit Värv on Karmenit kirjeldanud nii: „Karmen on meie kriisivalmiduse ema, kes teeb enda tööd suure kirega ning mitte sädemed, vaid suisa leegid silmis. Ta on erakordselt energiline ja äge inimene!“ 

Kahjuks ei saanud Karmen haigestumise tõttu pidulikust sündmusest osa võtta, kuid sama tunnustuse saanud kaaskolleegid Tartumaalt, Krista Klaus ja Pilvi Luhaste, võtsid tänukirja vastu ning toimetasid selle Karmenini. 

Oleme rõõmsad, et meiega on niivõrd võimekas spetsialist nagu seda on Karmen! 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Teisipäeval, 21. veebruaril toimus Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi teine kohtumine

Järvemuuseumis Akva:rium toimunud kohtumise põhiteemaks oli digiturundus ning oma kanalite nähtavamaks muutmine läbi erinevate tööriistade. Osalejad said koolitaja Indrek Maripuu juhendamisel läbi proovida erinevaid keskkondi, analüüsiti häid ja halbu näiteid erinevatest kodulehtedest ning märksõnadest, mis osalejate ettevõtetega seonduvad.

Oli taas üks kasulik kohtumine, millest võttis sel korral osa 11 Elva valla toitlustus-,  turismi - ja majutusettevõtjat. Järgmine kohtumine toimub veebis juba 8. märtsil ning siis analüüsitakse osalejate iseseisvat tööd. Arenguprogramm kestab aprillikuu lõpuni ning kulmineerub Elva valla ühisturunduse ja suvekampaania planeerimisega. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Politsei ja Piirivalveameti ning Rahandusministeeriumi koostööprojekti “Turvaline ruumiloome” raames filmimine Elva linna näitel 

Üheskoos vaadati üle hommikune olukord Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone juures, arutati liikluskorralduse probleemkohtade üle ning pakuti võimalikke lahendusi.

Kohtumise tulemusel valmib koolitust tutvustav video kohalikele omavalitsustele, mis kutsub planeerimise valdkonnas töötavaid ametnikke osalema turvalise ruumiloome täiendõppe koolitusel. 

 

Kolmapäeval, 22 veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu. Koos arutati investeeringuvajaduste üle - nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse - lasteaia eripärade ning hoolekogude ja lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Pealinna Pidu Põlvas: Tartu 2024 hüüab välja kultuuripealinna programmi

Tartu koos Lõuna-Eestiga on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn. Tartu 2024 kutsub kõiki tähistama Euroopa kultuuripealinna Lõuna-Eesti programmi avalikustamist suurel tasuta vabaõhupeol Põlvas. Ühtlasi tutvustatakse ka Elvas toimuma saavat Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali! 

17. märtsil algusega kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse juures toimuval tasuta vabaõhupeol astuvad teiste seas lavale Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. 

Pealinna peo ürituse nimi on inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Tagurpidi Eesti kaardi idee on saanud Tartu 2024 üheks sümboliks. 

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga. Tule ja saa teada, millised elamusi toob Tartu 2024 programm Tartusse, Lõuna-Eestisse ja ka Elva valda!  

Üritus Facebookis →

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril toimus Puhjas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu

Arengukava koostaja Europolis OÜ andis dokumendist ülevaate ning seejärel oli võimalus küsimusteks ja aruteluks. Suurema kaaluga ettepanekuid kavale ei tehtud, vaid rohkem keskenduti ASi Emajõe Veevärk finantsilistele võimalustele arengukavas toodud investeeringute elluviimiseks.

Lisaks käsitleti konkreetselt just Puhja aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laienemise teemat, mille osas jagasid infot abivallavanem Kristjan Vilu ja Emajõe Veevärgi esindajad.

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2023-2035 saab tutvuda siin →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus keskkonnahoidlike riigihangete koolituspäev

Elva Vallavalitsusest võtavad sellest 4-osalisest koolitusprogrammist osa vallamajanduse osakonna juhataja Hegri Narusk ning hankespetsialist Monika Õigus. Koolitust rahastab Euroopa Komisjon.

Koolitusel räägiti hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest ja ringhangetest. Vaadati  lähemalt valitud sektorite kriteeriume (sh tänavavalgustus, toitlustus, mööbel jms) ning kuidas hankida kaupa, teenust või ehitustööd selliselt, et see on keskkonnahoidlik ja väiksema võimaliku negatiivse keskkonnamõjuga. 

Avalik sektor on suur tarbija - Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14%-16%. Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes on üks viis, kuidas propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tagada vähemalt avalikus sektoris keskkonnasäästlikum ressursside kasutamine.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 avalikustamise seminaril ning LEADER toetusmeetmete infopäeval

Päev viidi läbi Tartu jaamahoones. LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastusstrateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava LEADER sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 4,5 miljonit eurot. 

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades ning noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest.  

Avalikustamise seminaril inspireerisid osalejaid oma ettekannetega Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Nele Ivask, kes rääkis energiakogukondade loomisest ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste dotsent Katri-Liis Lepik, kes andis ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist maapiirkondades. 

Strateegia on ka avalikul väljapanekul 20. märtsini ning sellele on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palutakse saata e-aadressile triin@tas.ee.

Strateegiaga saab tutvuda siin →

 

  VARIA  

 

Foto: Kayvo Kroon


Reedel, 24. veebruaril toimus Elva Kultuurikeskuses pidulik Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsert-aktus

Sündmusel anti üle Elva valla aukodaniku tiitel, teenetemärgid Elva Täht ning tunnustati silmapaistvaid inimesi ja ettevõtmisi valdkondlike aunimetustega. 2022. aasta detsembrikuu jooksul oli kõikidel Elva valla elanikel võimalus esitada tunnustustele kandidaate. Laureaadid valiti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustega.

Elva valla aukodanik 2022 on Rein Pedaja
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Ivika Mõistus
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Livia Kuuskvere
Aasta tegija on Erle Mägi
Aasta tegu on sportkeegli maailmameistrivõistlused 2022
Aasta kogukonnaedendaja on Minna Kivi
Aasta küla on Valguta küla
Aasta kultuuritegijad on Rannu Liisude laulu- ja tantsujuhid Küllikene Lõhmus ja Margit Aruksaar
Aasta kultuuritoetaja on Tartumaa Tervisespordikeskus

Kontsert-aktusel said sõna vallavanem Priit Värv, Naiskodukaitse Tartu ringkonna Elva jaoskonna esinaine Maive Karu ja Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna teavituspealik nooremseersant Silver Pik. Muusikaliste etteastetega esinesid Mari Kalkun ning Elva valla noored Lilian Sauvola ja Krister Toom. 

 

Foto: Joonas Sisask


Reedel, 24. veebruaril osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 

Pidulik vastuvõtt toimus Tartu Ülikooli muuseumi Valges Saalis. Sündmuse esimeses pooles esinesid laulustuudio Laulupesa lapsed kontsert-etendusega “Õnnelike inimeste maa”. Seejärel andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur üle Tartumaa kõrgeimad teenetemärgid - Tartumaa Kuldsed Tammeoksad.

Teenetemärgi pälvisid maakonna kauaaegseim rahvatantsujuht Made-Heljo Ruul, Järvselja raamatukogu juhataja Ene Runtel ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. Lisaks anti teenetmärk üle ka biomeditsiinitehnoloog ja akadeemik Mart Ustavile. 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Teele Kravtšenko ja Anneli Jaeger räägivad Perepesa tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-19.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 14.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada MTÜ-l Klubi Tartu Maraton korraldada 19.02.2023 kell 10–19 avalik üritus „49. Tartu Maraton“ eeldatava osalejate arvuga 4000 inimest, finišipaigaga Tartumaa Tervisespordikeskuses.

Lubada Kirepi Kogukond MTÜ-l korraldada 18.02.2023 kell 12–18 Kirepi külaplatsil avalik üritus „Euroopa saunamaratoni võistlus Kirepi külaplatsil“.

Määrata Ervu külas, Kuusiku katastriüksuse (66601:008:0434) ja Metsaääre katastriüksuse (66601:008:0040) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Ervu küla, Kuusiku, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Ervu küla, Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Palu tee T2 (17001:002:0048) maakaabelliinile ja liitumis- ja jaotuskilbile.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Suure-Rakke küla, Järvekaasiku tee (66601:001:0165) maakaabelliini seadmiseks.

Määrata Elva vallas, Võsivere külas rajatava ühissõidukipeatuse kohanimeks Võsivere keskus.

Pikendada Mustron OÜga Kesk tn 30, Elva linn ärimoodul nr 2 kasutuslepingut kuni 1. märts 2024.

Kehtestada Elva Varahalduse OÜ osutatavate saunateenuste uus hinnakiri Elva linna saunas alates 1. märtsist 2023.

Kinnitada riigihanke „Verevi järve rannahoone arhitektuurikonkurss“ alusdokumendid.

Moodustada Elva valla kultuurivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimiseks komisjon koosseisus Liis Lehiste, Markus Toompere, Enn Tobre ja Lea Kurvits.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Eraldada 2023. aasta reservfondist 2 000 eurot MTÜ-le Eesti Õngitsejate Liit talipüügi maailmameistrivõistluste korraldamiseks.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Paju küla, Tuuletare kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pühaste küla, Miku kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 21. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Jätta rahuldamata korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus aadressil Elva Vana-Koidu 7//9.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 14. veebruaril kohtuti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni esimeestega

 
Abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere kohtusid volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe Marika Saare ning kultuurikomisjoni esimehe Enn Tobrega. Üheskoos arutati osakonna 2023. aasta tööplaani raames võimalikke koostöökohti komisjonidega.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Puhja Seltsimajas juba kolmas Elva valla eakate mõttering

Sel korral keskenduti eakate esinduskogu loomisega seotud küsimustele. Koostöös Praxis Mõttekojaga toimunud sündmusest võttis osa 45 Elva valla eakat. Lisaks olid kohal ka vallavanem Priit Värv, sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialistid Sirje Tali ja Katrina Mets ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Mõtteringi alguses andis Praxis Mõttekoja esindaja Maali Käbin kiire ülevaate erinevatest eakate kaasamise võimalustest kohaliku omavalitsuste tasandil. Seejärel toimusid arutelud laudkondades. Vastati küsimustele milline või mis vormis võiks olla Elva valla eakate esinduskogu, kes võiksid sinna kuuluda, milliste teemavaldkondadega peaks see tegelema jne.

Kuigi arvamusi eakate otsustusprotsessidesse kaasamise vormide osas tuli erinevaid jäi siiski enamikes laudkondades kõlama mõte, et soovitakse Elva eakate esinduskogu ideega edasi minna. Nii otsustatigi, et 9. märtsil kohtutakse erinevate piirkondade eakate, Praxis Mõttekoja ja Elva Vallavalitsuse esindajatega väiksemas ringis, et põhjalikumalt läbi arutada esinduskogu loomise vajalikkus ning järgnevad tegevused. 

 


Reedel, 17. veebruaril toimus generaatorite kasutamise ja hooldamise õpituba 

Eelmisel sügisel osteti Päästeameti poolt korraldatud “Kohalike omavalitsuste kriisivalmisoleku suurendamine”  toetusvooru raames Elva vallale kaheksa 5,5kW generaatorit. Generaatorid paiknevad Ulila Keskuses, Puhja Seltsimajas, Konguta Rahvamajas, Rannu Rahvamajas, Rõngu Rahvamajas, Aakre Rahvamajas, Elva Spordioones ja Elva Vallavalitsuses. Generaatorid soetati eelkõige eesmärgiga pakkuda voolukatkestuste ajal tuge kogukondadele.  

Ivo Indriko Elva Teenustest aitas keskuste meeskondadel aru saada, kuidas generaatoreid käivitada ja hooldada ning mida tähele panna, kui tekib generaatori töös tõrkeid. Kõik osalejad said endaga kaasa ka lihtsad juhised, kus on kõige olulisemad punktid välja toodud.  

 

Foto: Hendrik Osula

Reedel, 17. veebruaril toimus Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone sarikapidu

17. veebruaril toodi uuelt Elva Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoonelt alla sarikapärg, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist. See tähendab, et ehitus on jõudnud poole peale ning ühishoonesse kolitakse sisse juba 2023. aasta sügisel

Varasemalt on Elvas siseturvalisusega tegelevad asutused paiknenud eraldi majades, kuid sel aastal valmib politsei ja pääste ühine hoonete kompleks. Uude ühishoonesse ehitatakse lisaks teenistusruumidele õppeklassid, meeskonnaruumid, jõusaal, sõidukite garaaž ja abiruumid. Peahoone kõrvale rajatakse veel laoruumidega abihoone, lõuna regiooni voolikuhooldus, erisündmuste päästekonteinerid ning päästjate õppetorn.

Arendusprojekti maksumus on 7,5 miljonit eurot. Hoone tellija on Siseministeerium ning ehitaja KRC Ehitus OÜ. Elva ühishoone autoriteks on KUU arhitektid Joel Kopli, Koit Ojaliiv ja Juhan Rohtla. Projekteerija on ACTO CONSULT OÜ ning omanikujärelevalvet teostab Keskkonnaprojekt OÜ.

 

Teisipäeval, 14. veebruaril toimus kohalike omavalitsuste finantsjuhtide võrgustikuseminar

Elva Vallavalitsusest osales seminaril finantsjuht Imbi Rõivassepp. Seminaril käsitleti teemat "Andmekaitse ja andmekogud raamatupidamises".

Peaettekande tegi Tallinna Linnavalitsuse andmekaitse juht Merit Valgjärv ning lisaks esinesid ka spetsialistid Riigi Infosüsteemi Ametist ja Andmekaitse Inspektsioonist. 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine 

Puhja Lasteaias Pääsusilm toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Puhja Lasteaed Pääsusilm tutvustas kohtumisel oma maja ja tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel. 

Samuti tutvusid juhid Elva Laste- ja Perekeskuse uue juhi Tiina Treesiga ning toimus arutelu toitlustusteemadel, mida vedas Krista Loog Elva Teenustest. Täiendavalt oli päevakorras ka haridusasutuste kriisiplaanide temaatika, mida vedas ennetustööspetsialist Karmen. Tavapäraselt jagas olulist informatsiooni ka haridus- ja kultuuriosakond. 

Märtsis minnakse külla Elva Lasteaed Murumunale. 

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Valguta Lasteaed-Algkoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, ennetustööspetsialist Karmen Paavel ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Valguta Lasteaed-Algkool tutvustas kohtumisel oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Uute inimestena tutvustasid end Elva Gümnaasiumi uus direktor Marek Sammul ning Elva Laste- ja Perekeskuse uus juht Tiina Trees. 

Lisaks arutleti Elva Teenuste juhi Krista Loogiga toidu ja toitlustamise teemadel, ennetustööspetsialist Karmen arutas juhtidega kriisiplaanide temaatikat ning Rõngu Keskkool andis ülevaate haridus- ja teadusministri külaskäigust. Samuti jagas haridus- ja kultuuriosakond jooksvat infot. 

Märtsis minnakse külla Elva Muusikakoolile. 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus sotsiaaltoetuste ja –teenuste komisjoni koosolek

Komisjon käib koos kord nädalas ning selle raames otsustatakse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmine. Kõigil sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistidel on abivajaduse hindamise alusel õigus vormistada iseseisvalt otsused ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmiseks kuni 100 eurot. Juhul, kui toetuse suurus on suurem kui 100 eurot, teeb spetsialist eelnõu komisjonile, mis abivajaduse hindamise alusel teeb ettepaneku toetuse või teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Komisjoni suunatakse ka sotsiaalteenuseid puudutavaid eelnõusid.  

 

Kolmapäeval, 15. veebruaril toimus Sotsiaalministeeriumi töögrupi koosolek lastehoolekande valdkonna kriisideks valmisoleku teemal  

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks on kokku kutsunud töörühma, et arutleda kriisideks valmisoleku seadusele eriseaduste loomise üle, mis tagavad oluliste lastele suunatud teenuste toimepidevuse ka kriisides, sealhulgas näiteks asendushooldus ja turvakoduteenus.

Kohtumisel, kus osalesid Sotsiaalkindlustusameti, teenusepakkujate ja kohalike omavalitsuste esindajad, arutati olulisi nüansse, mis tuleks eriseaduste raames korrastada. Elva Vallavalitsusest osales töökoosolekul sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir. 

 

Neljapäeval, 16. veebruaril tähistas MTÜ Iseseisev Elu 20. aastapäeva

Mittetulundusühing Iseseisev Elu on asutatud eesmärgiga arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Ühing aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd.

Pidupäeva puhul tervitasid vallavanem Priit Värv ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik. Etteastetega esinesid naistantsurühm Valguta Nägusad Moorid ja Puhja naisrahvatantsurühm Sügisõied.

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Eesti Rahva Muuseumis Tartu Kultuurikandja 2022 tunnustussündmus

Üritusest võtsid osa abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning Elva valla kultuuritöötajad.

Tartu linn kuulutas välja Tartu Kultuurikandja 2022 laureaadid kokku üheksas kategoorias. Veel anti tänusündmusel välja Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi maakondlikud preemiad kolmeteistkümnele loojale, kultuurikorraldajale, sündmusele ja organisatsioonile. Kuulutati välja Tartumaa Kultuuripärl ning anti välja elutööpreemia. Lisaks selgus Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 rahvusvahelise koostöö eripreemia.

 

Esmaspäeval, 13. veebruaril toimus Konguta Rahvamajas Elva valla kultuurijuhtide koostöökoosolek

Esindatud olid Elva Kultuurikeskus ning Rannu, Rõngu, Konguta ja Aakre Rahvamajad. Elva Vallavalitsuse poolt olid kohal abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Markus Toompere.

Üheskoos arutati Tartu 2024 väikeprojektide vooru üle, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane andis ülevaate liikumisaastaga seonduvast ja Tourest messist ning lisaks arutati ka sügisel toimuva Maal elamise päevaga seonduvat.  

 


Pühapäeval, 19. veebruaril tõi Tartu Maraton taas Elvasse palju spordisõpru 

Hoolimata keerulistest oludest sõideti legendaarne Tartu Maraton klassikalisel Otepää - Elva 63 kilomeetri pikkusel trassil.

Kokku oli põhisõitudele registreerunud 3477 suusatajat, neist 2573 kõige pikemale 63 km distantsile ning 904 poolpikale ehk 31 km rajale.

Elva Vallavalitsuse meeskonnast läbisid 63 kilomeetrise distantsi vallavanem Priit Värv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Sotsiaaltööspetsialist Rutt Hanni plaanib maratoni läbida virtuaalsõidu raames. 

Meil on hea meel, et Tartu Maratoni üritused toovad jätkuvalt Elvasse palju külalisi ja spordisõpru! Tartu Maratoni hooaeg läheb edasi 14. mail kui joostakse 41. Tartu Maastikumaraton.

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Annika Jukk ja Tiit Treial räägivad piirkonnapolitseinike tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 50
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 27. märts 2023  Kogu päev Priit Värv Tartumaa
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 20. märts 2023  Kell 9  vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4