Elva Vallavalitsuse kuukiri: juuli 2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Suveperioodil saab nädalakirjast kuukiri!

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse juulikuu tegemistesse.

Head lugemist! 

 

 

  JUHTIMINE  

 


Rannu Rahvamaja uus juhataja on Jane Loidap

Augustikuuga alustas Rannu Rahvamaja juhataja kohusetäitjana Jane Loidap, kes on toimetanud alates 2022. aasta juulikuust ka Aakre Rahvamaja juhatajana. Jane on lõpetanud Eesti Maaülikooli majandusteaduskonna maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala ning on varasemalt on töötanud nii Tartus, Tallinnas kui ka Otepää.

Rannu Rahvamaja pikaaegne juht Liis Jaamets otsustas liikuda vastu uutele väljakutsetele. Liisi viimane tööpäev Rannu Rahvamaja juhina oli 31. juulil. 

 

Foto: Kristjan Teedema

Valguta Lasteaed-Algkooli uus direktor on Ardi Küünal

1. augustil alustas tööd Valguta Lasteaed-Algkooli direktori kohusetäitjana Ardi Küünal. Ardi on pikaaegne koolijuht, kes on alates 2014. aastast ka Rannu Kooli direktor. Ardi on lõpetanud Tartu Ülikooli koolikorralduse magistrantuuri ning juhtinud varasemalt ka Luunja Keskkooli.

Valguta Lasteaed-Algkooli senine juht Kaja Lepik otsustas liikuda vastu järgmistele väljakutsetele.

 

Käimas on Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia uuendamine

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati volikogu poolt 2022. aasta septembris, kuid igal aastal vaadatakse see dokument taas üle ning eelarvestrateegia osa ka pikendatakse ühe aasta võrra.

Vallavalitsus vaatab arengukava ja eelarvestrateegia üle igal aastal 1. augustiks ning seejärel edastatakse see vallavolikogule esimeseks lugemiseks.

Järgneb avalik väljapanek, et ettepanekuid saaksid esitada  kõik valla elanikud ning seejärel toimub teine lugemine volikogus septembrikuus.

Elva valla arengukavaga aastateks 2022-2030 ja eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2026 saad tutvuda siin →

Üldise ülevaate arengukavast saad ka lühiversioonist

 

Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 4. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 11. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 18. juuli istungil siit
Loe, mida otsustati 25. juuli istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Haridustöötajate inspiratsioonipäev "Stardi targalt!" tuleb taas

Traditsiooniliselt algab Elva vallas uus õppeaasta haridustöötajate jaoks inspireerivalt ning taas saab toimuma energiline inspiratsioonipäev „Stardi targalt!“. Sel aastal on fookuses on liikumine ning tervise ja heaolu toetamine.

Päeva sisustavad erinevad põnevad ettekanded ja töötoad, mille kohta jagatakse järjest infot ürituse Facebookis →

 


Algas Elva linna ühendlasteaia direktori konkurss

Elva linnalasteaedade ühendasutuse näol on tegemist loodava Elva valla hallatava asutusega, mis hakkab tegutsema alates 1. jaanuarist 2024. Ühendasutuse moodustavad Elva Lasteaed Murumuna, Elva Lasteaed Õnneseen ja Elva Järve Lasteaed, mis kokku tegutsevad neljas majas.

Ülevaade kogu ühendasutuse loomise protsessist on leitav Elva valla kodulehelt: www.elva.ee/linnalasteaedade-uhendjuhtimine

Otsime võimekat meeskonnajuhti, kellel on head teadmised organisatsioonijuhtimisest ning kes innustub haridusvaldkonna innovatsioonist. 

Lapsevanem Monika Tasa julgustab kindlasti sellele uudsele ametikohale kandideerima, sest Elva ootab oma ettevõtlike ja pühendunud õpetajate, vahvate laste ning toetavate lapsevanematega: "Elva lasteaedadel on omad traditsioonid, mis vajavad hoidmist, kuid seejuures on kogukond valmis vastu võtma ka uut."

Kandideerimise tähtaeg on 22. august. Täpsem info konkursi kohta on leitav siit →

 


Juulikuus toimusid Elva linna ja Rõngu-Hellenurme noortemalevad

Rõngu rahvamaja muutus juulikuus Rõngu-Hellenurme noorte töömaleva staabiks. Majja seadis end sisse 14-liikmeline noorte töömalev, et veeta üks vinge malevanädal. Noortele pakkusid tööd erinevad Elva valla ettevõtted ning samuti võis tublisid töömesilasi leida ka erinevatelt valla avalikelt objektidelt.

Elva Huviala- ja Koolituskeskus on Elva linna malevanädala meeleolukalt kokku võtnud oma kodulehel looga "Elva-malev 2023: tänavakivid, umbrohi, Harry Potter, värvipotid, liikumine, kultuur, kaerahelbeküpsised" →

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Selgusid Mesika tänava rekonstrueerimise hanketulemused
 
Mesika tänava rekonstrueerimistööde hankele tegid pakkumuse 8 ettevõtet, kellest parimaks osutus Nordic Road OÜ. Töödega saab ligikaudu 600 meetrine tänava osa sadeveesüsteemi, uue teekonstruktsiooni ning asfaltkatte.

Täpsemat infot ehituse alguse ja muu olulise kohta jagame juba peagi ka valla teistes kanalites. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Elvat külastasid külalised Ukrainast 

UBC (Union of the Baltic Cities) ehk Läänemere Linnade Liidu Ukraina koordinaator Alexei koos abikaasa Vitaga olid esimest korda peale sõja puhkemist Ukrainast väljas, Eestis. Siin kasutasid nad aega, et kohtuda erinevate partneritega, tugevdada siinseid sõprussuhteid ning veel rohkem teada saada abist, mida Eesti on Ukrainale ja siinsetele ukrainlastele pakkunud.

Oma reisi käigus soovisid nad väga tulla ka Elvasse, et kuulda lähemalt, kuidas kohalik omavalitsus ja kogukond on sõjapuhkemisest tingitud kriisiolukorraga toime tulnud - millised tegevused olid aktuaalsed eelmisel kevadel sõja algusajal ning millises olukorras oleme tänasel päeval.

Alexei ja Vita olid südamest liigutatud abist ja tegevustest, mida Eesti, Elva vald ja siinne kogukond on Ukraina ja ukrainlaste heaks teinud! Hea sõnaga mainisid nad Elva valda ja siinset külaskäiku ka oma kohtumisel Ukraina suursaadikuga, kes avaldas samuti soovi ja huvi meiega kohtuda. 

 


Elva valla eakate esindus käis Järva valla eakate VI kokkutulekul “Eakas liigub uhkelt”

Elva Vallavalitsus koostöös Mõttekoja Praxisega on Elva valla eakatele ellu kutsunud erinevaid arutelusid, mille keskmes on olnud eakate suurem kaasamine otsustusprotsessidesse. Järva valla eakate ümarlaud on vaid üks Eestis tegutsevatest eakate kogudest, kelle töö tulemusel on eakatel Järva vallas mõnusam elada. Näiteks korraldavad nad igal aastal Järva valla eakate kokkutulekut, mida käis vaatamas ka meie Elva valla eakate esindus.

Anu Uudelt Elva Päevakeskusest kirjutas väljasõidust järgmiselt: "Elva valla eakad külastasid Järva valda, mis oli inspireeriv ja andis palju mõtlemisainet. Eakate kokkutuleku päev algas lustlike tegevustega nagu näiteks naelte puupakkudesse löömine, õhupalli purustamine noolega, discgolfi ketta viskamine. Päeva keskel andis kontserdi Reet Linna ning esinesid ka emade ja beebide tantsurühm, mis läks kõigile eriti südamesse. Lisaks toimusid ekskursioonid kirikusse, vallamajja ning eakate Villa Alfredi. Osalejatel oli võimalus õpitoas valmistada ka lilleseadeid ja lauakaunistusi. Päeva lõpetas ühistantsimine lõõtsamuusika saatel."

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise videopäevik

Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimine on täies hoos. Koolimaja on tühjaks kolitud ning käivad lammutustööd. Rekonstrueerimistööde kulgemisest jagame järjest videoülevaateid, et hoida kogukonda kursis, kuidas Elva valla hetkel kõige suurema ja olulisema arendusprojekti tööd edenevad.

Esimeses videos annavad Elva valla arendusjuht Margus Ivask, Elva Teenused juhataja Krista Loog ja Savekate projektijuht Kevin Engelbrecht ülevaate, millises seisus koolimaja hetkel on ning kuidas tööd sujuvad.

Järgmist videopäevikut saab näha juba augustikuus. Esimene video on aga vaatamiseks üleval Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise blogis →

 

Toimus kohtumine Tartu mnt 37 ja 37e kinnistute võimaliku arendamise osas

Arengu- ja planeeringuosakond kohtus juulikuu alguses Tartu mnt 37 ja 37e kinnistute omanikuga, et arutada nimetatud kinnistute arendamise võimalusi läbi detailplaneeringu koostamise. Omanik soovib kinnistutele arendada elamupiirkonda ning tutvustas oma kontseptsiooni.

Potentsiaalselt arendusalalt on vajalik tagada juurdepääs avalikult kasutatavale Tartu maanteele, kuid seda saab kavandada vaid läbi eraomandis oleva teekoridori. Uuriti ka võimaliku arenduspiirkonna varustamise võimalusi ühisvee ja –kanalisatsiooniga. Lepiti kokku, et enne ei ole võimalik detailplaneeringu koostamisele asuda, kui on läbi arutatud juurdepääsude ja kommunikatsioonide võimalused. Kinnistu omanik lubas suhelda nii Vestika tänava omaniku kui ka Emajõe Veevärgiga. 

 

Toimus kohtumine Maa-ametiga maamaksu teemal

Abivallavanem Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja kinnistuspetsialist Daisy Sild kohtusid Maa-ameti esindajatega, et arutada maareformi teemadel. Kohtumise raames arutati läbi Elva valla spetsiifilised maareformi läbiviimise juhtumid, näiteks erastamised ja tagastamised ning munitsipaalomandisse antav ja riigi omandisse jäetav maa.

Kuigi maareform on Eestis toimunud juba ligikaudu 30 aastat, on ikka veel mitmeid juhtumeid, mis on lahendamata. Omavahel lepiti kokku edasised tegevused maareformi lõpule viimiseks Elva vallas.  

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Kayvo Kroon


Toimus Eesti Liikumis- ja Elamusfestival x Elva kohvikutepäev! 

Juulikuu alguses toimus Elva linnas taas liikumisfestival ning tänavu oli teemafookuseks elamused. Elva linn täitus eriilmeliste elamustega, nagu näiteks videvikukino, lastejooga, sõit valguspaatidega Arbi järvel, trepiseminar ja palju muud. Nautida sai ka hulgaliselt toiduelamusi, sest festival korraldati koostöös traditsioonilise Elav suveürituse - kohvikutepäevaga. 

Vaata, millise melu ja rõõmuga Elva linn täitus festivali kokkuvõtvast videost →

Kohtume taas järgmisel aastal, sest just siis toimub suurejooneline Eesti Liikumis- ja Heaolufestival, millega oleme osaks ka Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna programmist. Märgi ennast juba osalema siin →

 

Foto: Kayvo Kroon


Rally Estonia vallutas taas Lõuna-Eesti ja Elva valla! 

Juulikuu eelviimasel nädalalõpul hingas kogu Eesti ja eelkõige Lõuna-Eesti rallirütmis, sest maailmatasemel autosport tuli taas koju kätte. 

Elva vald võõrustas rallifänne Kulbilohu Krossirajal, mis on ka üks populaarsemaid katseid pealtvaatajate hulgas. Kokku tõi WRC Rally Estonia Lõuna-Eestisse kümneid tuhandeid külalisi. 

Rallipäevaks aitasid ralliala üles sättida Elva Vallavalitsuse liikmed, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport supertubli meeskond ning vahvad ja tragid Elva malevanoored. 

 

 

 

  VARIA  

 

Praktikandid Elva Vallavalitsuses

Elva Vallavalitsus võtab aastaringselt enda sekka praktikantideks tudengeid kõikidele huvipakkuvatele ametikohtadele. Sel aastal on juba Elva Vallavalitsuse tööga tutvumas käinud ja praktikaprogrammi läbinud neli praktikanti. Keskkonnaspetsialisti töövarjuks on neist käinud kolm - Eesti Maaülikooli tudengid Kreete-Lisette, Timo ja Krista. Lisaks käis sotsiaal- ja terviseosakonna toimimist lähemalt vaatamas Tartu Ülikooli sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse tudeng Marion. 

Suveperioodil on Elva Vallavalitsuses toimetamas personalispetsialisti praktikant Keitlyn, kes on Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse tudeng ning läbimas meil personalijuhtimise praktikat. Sügisest ootame enda sekka veel kahte praktikanti - arengu- ja planeeringuosakonna tööd tuleb uudistama praktikant Kärt ning sotsiaal- ja terviseosakonda praktikant Sigrid. 

Praktikandid on jaganud, et nad on oma kogemusega jäänud väga rahule - praktika on olnud huvitav, sisukas ja erialaselt kasulik. Nad on tundnud ennast Elva Vallavalitsuse meeskonnas hästi ja hoitult. "Kogu meeskond suhtus minusse viisakalt ja avatult. Julgesin küsida küsimusi ja sain neile alati ka vastused," jagas üks praktikantidest.

Mõned üllatusmomendid praktikantide jaoks, milline on töö avalikus sektoris ja kohalikus omavalitsuses, olid näiteks, et ei osatud arvata, et tegemist on väga liikuva tööga. "On palju inimestega näost-näkku suhtlemist. Tänu sellele ei teki rutiini ja see pani mind kindlasti mõtlema sellele, et võiksin ka ise seda tööd tulevikus mõnes omavalitsuses teha," ütles üks praktikant. 

"Sain kinnitust sellele, et minu valdkonna tööl avalikus sektoris ja erasektoris on palju erinevusi. Praktika andis mulle uusi teadmisi ja väga meeldiva kogemuse, mille põhjal on kergem ka edasisi tööotsuseid langetada," tõdes teine praktikant.

Infot praktikavõimaluse kohta said tudengid kas pereliikmetelt või tuttavatelt, kes Elva Vallavalitsuse tööga kursis ning julgesid soojalt siia tulekut soovitada. 

Loe täpsemalt praktikavõimaluse kohta Elva Vallavalitsuses siit →

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 


Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 Ave-Gail Kaskla-Kuprys räägib tasuta psühholoogilise nõustamise võimalusest 

Marie Pau räägib lähemalt Jalkafestist 

Maido Möls räägib lähemalt juba 17. korda toimuvast Eesti Hip Hop Festivalist 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse kuukiri: juuni 2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Suveperioodil saab nädalakirjast kuukiri!

Siit leiad sissevaate vallavalitsuse juunikuu tegemistesse.

Head lugemist! 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 19. juunil toimus vallavolikogu istung

Istungi päevakorras oli neli otsuse ja üks määruse eelnõu ning vallavanem Priit Värvi umbusaldus. Istungil andis abivallavanem Kertu Vuks ülevaate Elva valla turismivaldkonnast ning vallavanem tegi ülevaate vallavalitsuse tööst. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.

Volikogu ei umbusaldanud vallavanem Priit Värvi. Eelmisel, 22. mai istungil algatasid 9 volikogu liiget umbusalduse vallavanemale. Umbusalduse hääletuse poolt oli 29st volikogu liikmest 10, seega umbusalduse avaldus läbi ei läinud.

Lõpetati Hellenurme külas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute Palupera valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS taotluse alusel algatas Palupera Vallavolikogu 05.02.2015 otsusega nr 8 detailplaneeringu endises Palupera vallas asunud kinnistutel. Huvitatud isik soovis saada planeeringualal ehitusõigust olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse hooneks, küüni asemele ühe 2-korruselise hoone ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe 2-korruselise hoone ehitamiseks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks. Huvitatud isikul oli kohustus läbi viia mõjude hindamise analüüs, millest aga keelduti. Planeerimisseaduse § 129 lg 1 punkti 4 kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamisetellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna. Sellest tulenevalt otsustati antud detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Kinnitati Elva valla 2022. aasta majandusaasta aruanne. 2022. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon.

Kehtestati uued maamaksumäärad. Maa-amet korraldas maade hindamise 2022. aasta sügisel. Maade hindamise tulemusel määratakse igale katastriüksusele maa maksustamishind, mis on aluseks sellele katastriüksusele maamaksu määramisel. Volikogu peab maade hindamise järgselt uued maamaksumäärad kehtestama 1. juuliks 2023. Elva Vallavolikogu kehtestas alates 1.01.2024 maamaksumääraks: 1) elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas; 2) punktis 1 nimetamata maatulundusmaale 0,2 protsenti maa maksustamishinnast aastas (põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks kasutatav maa ja maa, millel on põllu- või metsamajanduslik potentsiaal); 3) punktis 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale 0,4 protsenti maa maksustamishinnast aastas (nt ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, jäätmehoidla maa, mäetööstuse maa, riigikaitse maa, sihtotstarbeta maa). 

Muudeti volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuurikomisjoni koosseise. Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisust arvati välja kaks liiget – Tarmo Post ja Monika Õigus. Põhjuseks on, et mõlemad liikmed ei ole pikka aega koosolekutel osalenud. Kultuurikomisjoni koosseisust arvati tema enda soovil välja liige Evald Raidma ning uueks liikmeks valiti Taivo Aednik.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimise vallavanem Priit Värvile seoses koolitranspordi ja selle maksumusega.
 
Kõik volikogu istungi materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 21. augustil 2023.

 

Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 6. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 13. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 20. juuni istungil siit
Loe, mida otsustati 27. juuni istungil siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Neljapäeval, 8. juunil toimus Elva valla kriisikomisjoni koosolek

Seoses töötajate vahetustega valla allasutustes ja partnerite juures on kriisikomisjoni koosseis oluliselt värskenenud. Seepärast alustati pärastlõunat tutvustusringi ning erinevate osapoolte rollide määratlemisega.

Vallavanem Priit Värv andis ülevaate valla arengutest kriisikindluse loomisel. Ennetustööspetsialist Karmen Paavel tutvustas möödunud ja tulevasi projekte, mis on suunatud erinevatele valla sihtrühmadele. Lisaks tutvustati ja mõeldi konkreetseid tegevusi, millega erinevad osapooled saavad oma kriisikindlust järjepidevalt kasvatada.  

 

Teisipäeval, 6. juunil toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Koosolek toimus Rõngu Keskkoolis, kus direktor Romet Piller jagas Rõngu Keskkooli parimaid praktikaid. Kool tunneb uhkust traditsioonide hoidmise ning kõrge medalistide protsendi üle. Direktor andis põgusa ülevaate ka tulevikuplaanidest ning tõi prioriteetsena välja koostöö kogukonna ja lapsevanematega. 

Elva Perekeskuse juht Tiina Trees tutvustas HOP projekti, mille tulemina valmib Elva vallale sobiv juhtumikorralduse mudel. Tänaseks on valminud esialgne mudeli mustand. Perekeskuse juhataja tutvustas ka keskuse tegevusi ning seal aset leidvaid muutusi. Perekeskuse eesmärk on pakkuda teenust, mis on vajalik Elva valla haridusasutustele ja peredele.

Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit tutvustas Elva linnapiirkondade lasteaedade ühendjuhtimise protsessi edasisi samme ning tegevusi. Elva valla kodulehele on loodud alamleht, kuhu koondatakse kogu ühendjuhtimise temaatikaga seonduv info ning korduma kippuvad küsimused. 

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Päevakorras oli üks volikogu määruse eelnõu ja muud küsimused. Abivallavanem Kertu Vuks andis ülevaate maamaksu maksumäärade kehtestamise eelnõust ja selgitas, miks on eelnõu vajalik - tulenedes nii maamaksu seaduse muudatusest kui ka uutest maade maksustamiste hindadest. Arutati, kuidas mõjutavad uued maksumäärad kinnistuomanikke ning maade sihtotstarbelist kasutamist. Komisjon otsustas suunata eelnõu volikokku.

Lisaks tutvustas Kertu Vuks Elva vallavalitsuse tegevusplaane seoses septembris toimuva Maal elamise päevaga. Tänavu toimub üritus 23. septembril ning fookuspiirkondadeks on Valguta, Konguta ja Rannu. Maal elamise päev korraldame kahe eesmärgiga - tähistada maal elamist ning avada uksed võimalikele uutele elanikele ja tutvustada neile piirkonnas pakutavaid võimalusi ja avalikke teenuseid.

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus kultuurikomisjoni koosolek

Komisjoni kohtus Puhja kirikus ning koosolekule eelnes Puhja kiriku tutvustus. Arutati komisjonis varasemalt tõstatatud teemadega tegelemise hetkeseisu ning kirikute hoonetesse tehtavate investeeringute kaasrahastamise võimalusi. 

 

Kolmapäeval, 7. juunil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja abivallavanem Kertu Vuks andsid ülevaate üldplaneeringu protsessist ning pooleliolevatest detailplaneeringutest. Päevakorras oli ka üks volikogu otsuse eelnõu - Hellenurme külas, Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute Palupera valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

Komisjon on nimetatud planeeringuga seonduvat arutanud ka varem, olles seisukohal, et planeering tuleks lõpetada või koostada asjakohane sotsiaalsete mõjude hinnang kavandamaks mõjusid leevendavaid tegevusi detailplaneeringu elluviimisel. Komisjon toetas detailplaneeringu lõpetamise eelnõud ning suunas selle volikogusse.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

21.-23. juunil toimus UBC ehk Läänemere Linnade Liidu juhatuse koosolek Hamburgis

Elva vallast osales kohtumisel abivallavanem Kertu Vuks. Arutelu all olid järgmised teemad: Ukraina linnade Kramatorsk, Vyshhorod, Pokrovsk, Zaporizhzhia ja Kherson UBC-ga seotud linnadeks valimine, Baltic Sea Strategy Point tegevuste tutvustamine, oktoobris toimuva üldkonverentsi ja Balti mere regionaalse foorumi korraldusküsimused, UBC komisjonide tegevuse ülevaade.

Oktoobrikuus toimub UBC üldkonverents, milles ühte töötubade sessiooni veab eest Elva vald. Töötoa raames on arutelu alla tulemas erinevate digitaalsete vahendite kasutusvõimalused koosloometegevuste elluviimisel ning Eesti senise praktilise kogemuse jagamine.

UBC on 1991. aastal asutatud rahvusvaheline Läänemere piirkonna omavalitsusi hõlmav organisatsioon, kuhu kuuluvad ligi 100 linna 10st erinevast riigist. Eestist kuuluvad UBC-sse lisaks Elvale ka Tallinn, Rakvere, Haapsalu, Tartu ja Pärnu.

UBC-sse kuulumine annab võimaluse koostöösidemete kaudu osaleda erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides ning vahendada Elva valla jaoks olulist teavet, samuti on võimalus võrgustiku kaudu esitada seisukohti Euroopa Liidu institutsioonidele. Elva vald on aktiivselt tegev mitmes UBC komisjonis.  

 

Neljapäeval, 15. juunil toimus Ulila Keesikojas rahvakoosolek

Koosolekul osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Kristjan Vilu ning arendusjuht Margus Ivask. Koosolekul anti Ulila piirkonna elanikele ülevaade erinevatest piirkonda puudutavatest probleemidest - heakord, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisega seotud teemad, liikluskorraldus ning tulevikuinvesteeringud.

Lisaks tutvustas Ulila Külaseltsi esindaja Jaanus Lauri Ulila Jõujaam 100 tegevustega seonduvat.

Koosoleku memo saab huvi korral lugeda siit → 

 


Kolmapäeval, 19. juunil toimus regionaalse kriisikomisjoni väljasõiduistung Kuperjanovi jalaväepataljoni

Elva valda esindas ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Kohapeal tutvuti pataljoni igapäevaeluga nii väljaõppe ülesehituse kui ka füüsilise ruumi osas. Lisaks saadi ülevaade võimalustest, milliseid ressursse ja toetust on erinevates kriisiolukordades võimalik kaitseväelt saada.  

 

Neljapäeval, 15. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse üldkoosolek 
 
Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Päevakorras oli majandusaasta aruande kinnitamine, sotsiaaltransport ning uued maakonnaliinide bussid. 
 
Sotsiaaltranspordi finantskorrektsioon on jätkuvalt otsustamata, kuid tõenäoliselt toob see Elva vallale kaasa ligikaudu 40 000-50 000 eurot lisakulu. Sotsiaalministeerium on aga andnud teada, et on valmis tagasinõude realiseerumisel ajatama selle pikema perioodi peale.           
 
Alates 1. juulist teenindavad maakonnaliine uued Hansaliinide kuldsed bussid. Kõikide muude lisade hulgas tuleb pilootprojektina esialgu üksikutele pikematele liinidele ka rattaveoteenus. Loe täpsemalt siit →

 


Teisipäeval, 13. juunil toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv. Kohtumisel andis regionaalminister Madis Kallas ülevaate kohalike omavalitsuste tulubaasi ümberjagamisest ning sellele saadud tagasisidest. Valukohad võetakse augustikuust alates sisendina kasutusele uute meetmete väljatöötamisel. Koosolekul tutvustati põgusalt ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) peamisi muudatusi ja mõju.

Arutleti ka tuleviku kohalike omavalitsuste mudelite alternatiivide üle ning ühiskondlikke muutuste ja trendide üle, millega mudelite väljatöötamisel arvestada. Oluline on seejuures tagada teenuste võrdne kvaliteet ja kättesaadavus, teenuste kasutajate põhiõigused ja kohaliku omavalitsuse autonoomia.

Kriitikat ja küsimusi sai maamaks. Maa maksustamise temaatika võetakse uuesti lahti ning vaadatakse üle. Madis Kallas tunnistas, et sellega on probleeme ning olukorra parendamisega tegeletakse. Paljudele kohalikele omavalitsustele tekib antud metoodikaga ka eelarveline miinus.

Kriitikat sai ka kogu rahastamise ümberjagamine ja näiteks maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme (MATA) rahastamine, sest tänased lahendused ei võimalda kohalikel omavalitsustel ellu viia piirkondlikke arengukavasid ja -strateegiaid.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatusest astus tagasi Mart Võrklaev ning tema kohale kandideerisid Andres Laisk ja Madis Timpson. Uueks juhatuse liikmeks valiti Andres Laisk.

Arutati ka liidu liikmemaksu muutmise ettepanekut, mille kohaselt maks tõuseks. Elva vallale oleks selle mõju 2024. aastal ligikaudu 980 eurot.

 


Reedel, 7. juunil toimus Kallaste linnas Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Tartumaa vallavanemaid võõrustas Peipsiääre vallavanem Piibe Koemets. Koosolek toimus sedapuhku Kallaste linnas tegevuse lõpetanud koolimajas. Juhatuse koosolekul tehti mitmed ettekanded ning kinnitati majandusaasta aruanne. Arutati huvihariduse teemasid, noorsootöö ja noorte ettevõtlikkuse projekte ja palju muud. Pärast koosolekut tutvustati juhatusele koolimaja ning Tartumaa Spordiliit üllatas vallavanemaid väikese võistlusega, mille Elva vald ka võitis! Piibe Koemets tutvustas veel ka endise kutsekooli jõude seisvat hoonet ning tegi ringkäigu Kallastel.

Vallavanem Priit Värv muljetas pärast koosolekut: "Enamus aega enda lapsepõlve suvedest olin vanaema juures Rannal, mis on ca 8 km Kallaste linnast Mustvee poole ja mäletan kui Kallaste oli piirkonna keskus. Kaubandus, toitlustus, erinevad teenused, kalasadam, tankla jne. Kõik oli Kallastel. Täna pole seal enam kooli ega lasteaedagi ja rahvaarv on kahanenud 1400 inimeselt 700 inimeseni. Noored on suurelt jaolt lahkunud ning eakamad jäänud. Keset päeva kuldse ilmaga ei olnud keskväljakul ühtegi hinge peale meie seltskonna. Päris kurb pilt, kuid samas ka väga inspireeriv. Nagu ka Piibele sai öeldud, siis see on väga hea koht, kust edasi minna! Vaadates sära Piibe silmis ning energiat ja tuhinat piirkonnast rääkides, ei ole kahtlustki, et Kallastet ootab pigem ere tulevik kui vaikne hääbumine!" 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Kayvo Kroon

Tunnustasime Elva valla 100 Noort Tegijat!

15. juunil toimus Elva Spordihoones Elva valla õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat. Pidulikule sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Sündmusel lõid meeleolu muusikud Jaagup Tuisk ja Rasmus Kadaja.

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustatakse silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid. Lisaks anti välja ka Aasta noore aunimetus Liisa-Lotte Torkile ja Õpilaste aasta haridustegu aunimetus Konguta Kooli ''Raamatukogu sõbrad'' projekti eestvedajatele. 

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja meene. Medaliga koolilõpetajad, keda sel õppeaastal oli kokku üheksa, said ka rahalise preemia.

Rõngu Keskkooli lõpetasid kuldmedaliga Karin Väljaots ja Ekke Pehter. Elva Gümnaasiumi lõpetasid kuldmedaliga Laura-Liisa Tõldsepp ning hõbemedaliga Krister Toom, Madli Saarela, Egle Leane Soonberg ja Iiris Rehme. Tartu Tamme Gümnaasiumi lõpetasid hõbemedaliga Elva valla noored Markus Andreas Tamm ja Martin Elias Tamm. Kokku lõpetas Elva valla koolides 9. klassi kokku 151 noort ja 12. klassi 71 noort. 

Loe pikemalt siit →
Ürituse galerii →

 


Neljapäeval, 22. juunil toimus traditsiooniline Elva valla haridusasutuste juhtide väljasõit

Elva valla abivallavanem Heiki Hanesen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja haridusasutuste juhid käisid ühisel õppeaastat lõpetaval väljasõidul värskelt avatud Mulgi Elamuskeskuses. 

Keskuses tutvuti Mulgimaa ajaloo ja kommetega ning võeti kokku lõppev 2022/2023 õppeaasta. Ühiste koostöökohtumistega jätkatakse taas augustis.

Mulgi Elamuskeskus asub Mulgimaal endises Sooglemäe talukompleksis. Keskus on mulgi maamärk ja identiteedi kandja, mis on nii arhitektuuriline vaatamisväärsus, muuseum, sündmuste korraldamise keskus kui Mulgimaa info ja toodete-teenuste müügikeskus. Ekspositsioon ja sündmused avavad ukse mulkide olemusse ja mulgi pärandkultuuri. 

 


Elva Gümnaasium 110 tähistamine lükkub aasta võrra edasi

Elva Gümnaasium tähistab 2023. aasta novembrikuus oma 110. sünnipäeva. Juubelipidustuste ootuses oleme ka terve aasta kulgenud, kuid nüüd oleme paraku kooliperega võtnud vastu raske, ent meie oludest lähtuvalt realistliku otsuse.

2023/24 õppeaasta tuleb tavapärasest keerukam, sest Puiestee 2 õppehoone läheb kauaoodatud rekonstrueerimisele. Uus õppeaasta eeldab kogu kooliperelt tavapärasest rohkem kohanemist. Seetõttu lükkame pidustused aasta võrra edasi ning ootame koolipeole 16. novembril 2024. aastal. Ühtlasi saab siis tulla uudistama ka värskenduse läbi teinud Puiestee koolimaja!

Asendame EG 110 juubeli tähistamise maagilise EG 111 sünnipäeva tähistamisega aastal 2024. Ürituse ajakava ja muu oluline info tuleb järgmisel aastal.

 

Teisipäeval, 20. juunil toimus Tartumaa tervist ja heaolu arendavate haridusasutuste koostöökogu

Kohtumisel võeti piirkondade ja asutuste kaupa kokku 2022/2023 õppeaasta ning vaadati ühiselt tulevikku. Näiteks plaanitakse sügisel ühiselt korraldada haridusasutuste heaolu inspiratsioonipäev (HIP) ja augustis on Elvas toimumas Tartumaa tervistedendavate haridusasutuste suvekool.

Oluline teema kohtumisel oli ka toitumine ning haridusasutuste võimalused sellel teemal areneda. Tartumaa Omavalitsuste Liit tegeleb aktiivselt rahvusvahelise suurprojektiga Talust taldrikule, mille raames toimub palju erinevaid tegevusi, mille seas on nii koolitusi, töötubasid, koostööpäevi kui ka konverentse.  

 

Foto: Kayvo Kroon


Elva vald korraldas esimese Tartumaa haridusvaldkonna ohutusõppuse „ÄKK – tegutsen teadlikult!“

Õppus toimus Puhja Koolis, kuhu oli üles seatud ja ettevalmistatud 12 elulist ja praktilist tegevuspunkti. Politsei- ja Piirivalveameti, Transpordiameti, Punase Risti, Päästeameti, Naiskodukaitse, Kodutütarde, Terviseameti, Mürgistusinfo, Ohvriabi ja Sotsiaalkindlustusameti punktid haarasid osalejad oma tegevustesse ning ei jätnud kedagi külmaks. Kokku läbis neid punkte 11 meeskonda.
 
Õppuse eesmärk oli anda haridusasutustele võimalus saamaks ülevaade ja kogemus kõikvõimalikest kriisiolukordadest, mis võivad tekkida just koolikeskkonnas või kooliperega seonduvalt.

Näiteks Transpordiameti punktis sai proovida, kuidas ülemeelikute lastega ohutult ekskursioon läbi viia. Politsei- ja Piirivalveameti esindajad rääkisid ja selgitasid, kuidas saab käituda niivõrd ootamatus olukorras nagu äkkrünnak ning peale seda said osalejad kogeda, mis tunne on keset kriisiolukorda sattuda ajakirjanike piiramisrõngasse ning kes, mida ja kui palju sellises olukorras üldse meediale öelda tohib.

Õppuse aitasid ellu viia Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartumaa Heaolu Koostöökogu. Kiidame väga ka julgeid Puhja Kooli õpilasi, kes näitasid situatsioonide etendamisel üles suurepärast näitlejameisterlikkust!
 
Videopäevikut kogu päevast saab vaadata Elva valla Instagramist @elvavald.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Startis Elva valla suvekampaania "Tule ja puhka nagu Elvar!"

Elva valla suvekampaania nimitegelane Elvar, keda kehastab armastatud kodumaine näitleja Kristjan Lüüs, viib vaatajad seiklusele üle Elva valla ning tutvustab põnevaid võimalusi, mida Tartu linnast Võrtsjärveni kulgevas Elva vallas teha saab. Meisterpuhkaja Elvari tegelaskuju on välja kasvanud Elva valla samanimeliselt erimeenest, koostöös kohaliku tootjaga Natty Pähklivõid väljatöötatud pähklivõist!

Pähklivõi purgile kujundati sportlikule ja looduskaunile Elva vallale omane tegelane, kes kannab edasi elvalikku spordivaimu ja suvituslinna meeleolu. Nüüd on Elvar purgi pealt ellu ärganud ning asunud seiklema üle terve Elva valla!

Suvekampaania "Tule ja puhka nagu Elvar!" kutsub avastama Elva valda - siinset külalislahkust, elavaid elamusi ning sportlikke väljakutseid. Näitleja Kristjan Lüüsi kehastuses Elvar demonstreerib suurepäraselt, kuidas tõeliselt suve nautida ning stiilselt ja mitmekülgselt puhata.

Kampaaniavideos saab vaataja läbilõike kõigest, mida Elva vallal ühele seiklejale ja puhkajale pakkuda on - looduskaunitest paikadest ja aktiivsetest ajaviite võimalustest restoranide ja muuseumiteni välja. Videole on humoorika spordikommentaatorliku hääle andnud Elva vallavanem Priit Värv ja spordijuht Marek Pihlak.

Vaata meisterpuhkaja Elvari seiklust üle Elva valla siit →

 


Neljapäeval, 15. juunil toimus loomeettevõtjate Loovhommik Elva Kultuurikohvikus

Seekord oli teemaks süsteemide loomine, mida tutvustas Triinu Hansen. Triinu andis kohtumisel palju praktilisi nippe, mida loomeettevõtjad saavad nii era- kui tööelu plaanide ja eesmärkide korrastamiseks edukalt kasutada. Üheskoos õpiti tundma planeerimise programmi, milles orienteerumiseks ka koolitaja lahkesti oma abi pakkus.

Järgmine Loovhommik toimub väljasõidu formaadis 17. augustil, kuhu on oodatud kõik Elva valla loomeettevõtjad ja vabakutselised olenemata varasemast osalusest! 

Täpsema info Loovhommikute kohta leiad siit →

 

Teisipäeval, 27. juunil kohtus Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar Tartu Loomemajanduskeskuse esindajatega 

Tartu Loomemajanduskeskuse juht tegi ülevaate tulevastest projektidest ning rääkis brändiuuenduse saanud HOPP disainipoest. Peagi valmib ka e-pood, kuhu oodatakse Elva valla loomeettevõtjaid oma tooteid müüma.

Sirli Pippar tegi kokkuvõtte toimunud Loovhommikutest ning andis ülevaate loomeettevõtjate seas läbi viidud küsitlusest. Kohtumisel planeeriti põgusalt ka tulevast väljasõitu ning loovhommikute kohtumist septembris. 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Neljapäeval, 15. juunil külastasid Elva linna linnapuude uurijad

Ligi 60 linnapuude uurijale 37 erinevast riigist tutvustas Elva linna puid heakorraspetsialist Sten Saarekivi. Teadlased tulid siia Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogia alase koostööprogrammist COST Action toetatava Urban Tree Guard võrgustiku raames, mis koondab teadlasi, kes uurivad bioohutuse võimalusi linnapuude kaitsmisel.

Külastus oli korraldatud seoses Eesti Maaülikoolis toimuva kolmepäevase seminariga, kus arutatakse võimalusi bioohutuse tagamiseks Euroopa linnapuude ja linnametsade kaitsmisel.

Muutuv kliima mõjub tulnukpatogeenide levikule positiivselt ja praegune bioohutussüsteem ei suuda neid ka tõrjuda. Eesti Maaülikooli üle maailma kokku tulnud teadlastega arutati, kuidas luua uusi võimalusi ning lõimida uusi teadmisi parema bioohutuse toimimiseks linnakeskkonnas, aga ka invasiivsete tulnukpatogeendie tõrjeks tervikuna. 

 

Teisipäeval, 13. juunil toimus Tartumaa jäätmemajanduse praktiline tööseminar

Jäätmemajanduse praktilisel tööseminaril arutasid Tartumaa Omavalitsuste Liit ja jäätmeorganisatsioonid Ragn Sells ja Eesti Keskkonnateenused jäätmekäitlusel esinevaid probleeme. Arutati, kuidas parandada liigiti kogutud biojäätmete vastuvõttu ning milliseid koostöövõimalusi ringmajanduses on võimalik ühiselt saavutada.

Järgmine koostööseminar toimub taas 26. septembril.  

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Jaan Härms


Elva vald XIII noorte laulu- ja tantsupeol "Püha on maa"

Elva vallast oli au ja rõõm Tallinnasse peole sõita lausa kümnel kollektiivil:

 • Elva Puhkpilliorkester, dirigent Ülo Laanesaar ja abidirigent Anette Laur
 • Konguta Kooli 5.-6. klassi rahvatantsurühm Koogutajad, juhendaja Kaie Tali
 • Konguta Rahvamaja 7.-9. klassi tantsurühm Konts ja Varvas, juhendaja Kaie Tali
 • Puhja Kooli lastekoor, juhendaja Silja Siil
 • Elva Gümnaasiumi poistekoor, dirigent Meelis Roosaar
 • Elva Gümnaasiumi neidudekoor, juhendaja Merike Allik
 • Elva Gümnaasiumi mudilaskoor, dirigent Ehtel Kuldvere-Vent
 • Elva Gümnaasiumi kandlering, dirigent Ehtel Kuldvere-Vent
 • Elva Gümnaasiumi rahvamuusikaansambel, juhendaja Meelis Roosaar
 • Elva Huviala- ja Koolituskeskuse pärimusmuusikud, juhendaja Henrika Trave

Pühapäeval, 2. juulil marssisid rongkäigus laste, noorte ja juhendajatega koos ning kandsid Elva valla lippu ka vallavanem Priit Värv ning abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen.

Suur aitäh ja kiitus kõikidele vapratele lauljatele, tantsijatele, juhendajatele ja tugimeeskondadele! Tänavune pidu pakkus tõeliselt kustumatuid emotsioone!

 


Tartu 2024 omavalitsuste esindajad väisasid Veszprem-Balaton 2023 Euroopa kultuuripealinna

Elva vallast osales kogemuskülastusel kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. Kogemuskülastusel osalejaid said kuulda nii rahvusvahelisi staare (Lost Frequencies) kui ungarlastest tippmuusikuid (Veronika Harcsa, Bálint Gyémánt, Dresch Mihály). Osalejad said kogeda, kuidas Euroopa kultuuripealinn saab olla suur ja kõnetada tuhandeid vaimustunud fänne, kui et kuidas kultuuripealinn saab olla intiimne ja õdus avades uues võtmes uusi lavasid.

Näha sai ka seda, kuidas Euroopa kultuuripealinn aitab kohalikel kogukondadel endal avastada ja uues võtmes avada kohalikele tavalisi, aga külastajatele uudseid huvitavaid paiku nagu näiteks maailma esimesest krüptooni tehasest pöögimetsade keskel on valmimas kultuurihall. Või siis pakkuda lihtsat rahu metsa varju ehitatud raamatutega täidetud lugemismajakesega, mille huvilised saavad ise metsast üles leida. Või siis osaleda rahvusvahelises residentuuris.

Sarnaselt Tartuga kannab Veszprem-Balaton Euroopa kultuuripealinna tiitlit piirkonnaga koos, kokku 116 omavalitsust, millest väikseim on 46 elanikuga ja suurim 60 000 elanikuga. Kokku elab Veszprem-Balaton 2023 piirkonnas ligi pool miljonit inimest.

Loe pikemalt Elva valla Tartu 2024 blogist →

 


Võidutuli jõudis igasse Elva valla piirkonda

Võidutule laiali kandmine üle Eesti on pidulik ja pikaajaline traditsioon. Sel aastal süüdati võidutuli Viljandis, kus Eesti Vabariigi President Alar Karis andis selle üle kaitseliitlastele ja naiskodukaitsjatele, kes viisid selle edasi oma kodumaakondadesse.

Elva vallavanem Priit Värv võttis võidutule vastu Kambja vallas toimunud Tartumaa maakaitsepäeval ning tõi tule edasi ka igasse Elva valla piirkonda!

Inimesi, kes olid võtnud kaasa küünla, laterna, tõrviku või muu tulekandja, et viia enda koduse jaanilõkke süütamiseks kaasa säde päris võidutulest, oli kohale tulnud palju! Elva valla elanikud on tänulikud, et juba teist aastat seesugune armas ja samas ka pidulik traditsioon on ellu äratatud! 

Võidutule teekonda läbi Elva valla saab järele vaadata Elva valla Instagrami kontolt @elvavald.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 26. juunil toimus Verevi rannahoone arhitektuurikonkursi žürii esimene arutelu

Läbi vaadati kõik laekunud 36 tööd ning arutati nende sobivuse üle. Žürii tuleb lõpliku valiku tegemiseks uuesti kokku juulikuu teises pooles. 

Arhitektuurikonkurssi korraldab Elva Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga. Konkursi eesmärk on leida Elva linna miljöösse sobiv mitmete funktsioonidega rannahoone. Žüriisse kuuluvad Elva abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar, arendusjuht Margus Ivask, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning Eesti Arhitektide Liidu liikmed arhitektid Eva Kedelauk ja Tomomi Hayashi. 

 

Vallavolikogu lõpetas Hellenurme hooldekeskuse detailplaneeringu koostamise

Lõuna-Eesti Hooldekeskus taotles detailplaneeringuga ehitusõigust Hellenurme hooldekeskuse kompleksile ühe täiendava 30-ne kohalise elukorpuse ehitamiseks, olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse hooneks ning kogu kompleksi teenindamiseks vajalike parkimiskohtade ja tehnovõrkude ehitamiseks.

Vaatamata mitmetele avalikele aruteludele ei saavutatud detailplaneeringu koostamisel hooldekeskuse ja kogukonna vahelist kompromissi. Kohalik kogukond leidis, et Hellenurme hooldekeskuse kompleks ei tohi rohkem laieneda.

Vallavalitsus soovis detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid mõjusid hinnata, kuid hooldekeskus keeldus mõjude hindamise tasumises osalemast. Seetõttu võeti vastu otsus, et detailplaneeringu koostamine tuleb lõpetada, kuna detailplaneeringuga kaasnevad mõjud piirkonnale ja elanikele on jäänud analüüsimata ning ei ole võimalik hinnata hooldekeskuse laienemisel kogukonnas toimuvaid muutusi ja nendest tulenevaid mõjusid.

 

Teisipäeval, 20. juunil osales abivallavanem Kertu Vuks Tartu Loodusmajas toimunud parkimispoliitika arutelul

Arutelu keskmes oli Tartu linna poolt koostöös uurimisüksusega SPIN Unit koostatud Tartu parkimise andmeanalüüs, mis kogus näiteid ka parkimispoliitika parimatest praktikatest maailmas.

Üheskoos arutleti selle üle, kuidas saaks Tartumaal parkimispoliitikat parandada, sealhulgas ühistranspordiühenduste parandamise ja kergliikurite suurema kasutuse abil suunata inimesi vähem autosid kasutama. 

 

Esmaspäeval, 12. juunil osales abivallavanem Kertu Vuks Riigikantselei kutsel avalikule sektorile mõeldud katsetamisjuhise tutvustusürituse aruteluaneelis

Katsetamisjuhise eesmärk on läbi teistmoodi disainitud probleemide lahendamise lähenemise - katsetamise abil - jõuda mõjukamate ja efektiivsemate poliitikateni. Mõned näited  avaliku sektori katsetamismetoodikaga läbi viidud projektidest on:

 • rahunemispeatus - autojuhid, kes kiirust ületasid, ei saanud trahvi, vaid rahunemispeatuse, mille pikkus sõltus ületatud kiiruse suurusest
 • ümbrikupalkade vähendamine ehitussektoris - Maksu- ja Tolliameti poolt koordineeritud suhtlus ehitusettevõtetega, kelle palgaandmed võrreldes teistega olid madalamad.

Paneelarutelus, kus osalesid lisaks Kertu Vuksile ka Jevgeni Ossinovski ja Sten Andreas Ehrlich, leiti, et avalikus sektoris katsetusmeetodi kasutamine on igati tervitatav. Lihtsam on seda ellu viia kohalikul tasandil, eelduseks on poliitiline tahe ning ametnike oskused ja teadmised seesugust meetodit rakendada ja ellu viia.

Huvi korral saab katsetamisjuhisega tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Teisipäeval, 27. juunil külastasid Elva valda Järva valla eakate ümarlaua esindajad

Enne Elva linna ekskursioonile minemist said eakad ülevaate Elva valla eakatele pakutavatest võimalustest. Elva linna kultuurijuht Lea Kurvits rääkis põhjalikult Kultuurikolmapäevadest ning muudest suurematest sündmustest. Vallavanem Priit Värv rääkis päevakeskuste korraldustest ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel erinevatest muudest tegevustest.

Seejärel läksid Järva valla eakad linna uudistama ning nende esindaja Õile Kalme andis kohalikele eakatele ülevaate Järva valla eakate ümarlaua tegemistest. Antud kohtumine oli ajendatud koostööst Mõttekoda Praxisega eakate suurema kaasamisest.

 

Kolmapäeval, 7. juunil külastas sotsiaal- ja terviseosakonna esindus Tartu Eluringikeskust

Eluringikeskus on üks uuemaid eakatele suunatud hoolekandeasutusi. Eakatel on võimalik lähtuvalt oma abivajaduse ulatusest elada kas iseseisvalt korteris või 1- kuni 2-kohalistes tubades.

Asutus lähtub oma tegevuses põhimõttest, et nende võimuses ei ole anda juurde elupäevi, kuid päevadesse saab anda juurde elu. Lisaks eakatele suunatud teenustele tegutseb samas majas ka lasteaed. Kaks asutust jagavad ka õueala, mis toetab eluringi põhimõtet. Eluringikeskuses on teenusel ka Elva valla inimesi.  

 


Kolmapäeval, 14. juunil toimus projekti „Häirekeskuse ja kohalike omavalitsuste koostöövõimalused 112 hädaabikõnedes ilmnevate sotsiaalprobleemide lahendamisel" töötuba

Töötoas osalesid sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Häirekeskusesse saabuvate kõnede arv kasvab iga aastaga, kuid praegune statistika näitab, et vaid iga kolmas helistaja on see, kes reaalselt häirekeskuse abi vajab. Ülejäänud kõned on tehtud kas ekslikult või on nende taga mõni muu probleem, mis ei vaja otseselt häirekeskuse sekkumist. Näiteks helistatakse seepärast, et vajatakse konkreetset infot, mille jaoks on loodud perearsti nõuandeliin 1220 või riigiinfotelefon 1247.

Lisaks on Häirekeskusesse helistajate hulgas ka sarihelistajaid, kellel on sotsiaalseid ja/või tervislikke probleeme. Need on helistajad, kelle osas soovitakse teha suuremat koostööd kohalike omavalitsustega, kuna nende abivajadus on teistlaadi, kui häirekeskus suudab anda. Nii teevad mõned inimesed hädaabiliinile aastas tuhandeid kõnesid ehk mitmeid kõnesid päevas, hoides sellega liini kinni ning tekitades viivituse neile, kes päriselt kiiresti abi vajavad.  

Üheskoos vaadati nende inimeste profiilidele otsa, kirjeldati nende abivajadusi ning prooviti leida võimalusi, kuidas neid päriselt toetada.

 

Kolmapäeval, 28. juunil toimus Tartumaa sotsiaalvaldkonna koostöökogu

Kohtumisel osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimuval sotsiaalvaldkonna koostöökogul oli sel korral peamine rõhk kriisidega toimetulekul.

Videosilla vahendusel oli võimalus uurida Saaremaa abivallavanemalt Riina Allikult ja kohalikelt sotsiaaltöötajatelt seda, kuidas nad on oma mitmetes kriisides toimetanud ning milliseid õppetunde saanud. Küsimusi küsiti nii üldise elukorralduse kui ka ametispetsiifiliste detailide kohta.

Arutati ka võimaluste üle, kuidas Tartumaal sotsiaalvaldkonna kriisikindlust kasvatada. Seejärel räägiti läbi päevakajalised teemad  ja küsimused, mis puudutasid näiteks hooldereformi. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Krete Enno ja Marek Pihlak räägivad Eesti Liikumis- ja Elamusfestivalist ning Elva kohvikutepäevast 

Jaanika Saar räägib Kaunis kodu konkursist 

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.05-04.06.2023

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tehniliste tõrgete tõttu oli nädalakirja ilmumine eelmisel nädalal takistatud.

Siit leiad kokkuvõtlikult sissevaate vallavalitsuse kahte eelmisesse töönädalasse.

Head lugemist! 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 22. mail toimus vallavolikogu istung 

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kaks otsuse eelnõud. Lisaks tegi Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ülevaate sihtasutuse Tartu 2024 tegevusest, sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik tööülevaate komisjoni tööst ning vallavanem Priit Värv ülevaate vallavalitsuse tööst. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.
 
Muudetakse Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määrust nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“. Muutmine on vajalik seoses riigi kavandatud hooldereformiga, millega muudetakse kohaliku omavalitsuse (KOV) korraldatava väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (ööpäevaringne hooldus hooldekodus) saamist ja selle eest tasumist. Muutus seisneb selles, et KOV osaleb nüüdsest nende inimeste teenuse rahastamisel, kellel on ööpäevaringse üldhooldusteenuse vajadus. Teenuse korraldamine jääb samaks – KOV peab hindama inimese abivajadust ja õigustatust teenust saada ning tagama, et teenus oleks inimesele kättesaadav ja osalema teenuse rahastamises. Teenuskoha maksumuse rahastamise kohustus on jagatud kaheks osaks: KOV-i ja isiku poolt tasutavaks osaks.

Korraldatakse ümber Elva linna lasteaedade tegevus. Linnapiirkonna lasteaedade juhtimisstruktuuri ümberkorralduse eesmärk on läbi ühendjuhtimise ja jagatud parimate praktikate luua innovaatiline, avatud ning kaasav kogukonnalasteaed, säilitades seejuures lasteaia majade eripärad. Lasteaedade keskne juhtimine toetab kaasaegse ja koostöise organisatsioonikultuuri arengut, millel on positiivsed mõjud nii õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedile kui ka meeskonnatööle. Samuti vähenevad avaliku teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Seetõttu otsustati rakendada Elva linnapiirkonna lasteaedades alates 1. jaanuarist 2024 ühendjuhtimist.

Muudetakse Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 44 „Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus“. Seoses Järve eralasteaia tegevuse lõpetamisega liideti sealsed rühmad Elva Õnneseene lasteaiaga. Sellest tulenevalt on vaja muuta Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö toimumise kohad.

AS-le Emajõe Veevärk võõrandatakse tasuta Valguta külas Puurkaevu kinnistu. Elva valla omandis on Elva vallas, Valguta külas asuv 2013. aastal rajatud puurkaev ühisveevärgist olmevee saamiseks. Puurkaev rajati AS Emajõe Veevärk kuludega. Tootmismaal asuv puurkaev teenindab lähedal asuvaid elanikke joogivee varustamisega. Teeninduse tagab AS Emajõe Veevärk ning seoses sellega otsustati kinnistu võõrandada Emajõe Veevärgile.

Ülevaade sotsiaal- ja tervisekomisjoni tööst. Komisjoni esimees Peeter Laasik tegi ülevaate komisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Juhani Jaeger kaks arupärimist volikogu esimehele Sulev Kuusile VOLIS veebikeskkonna turvalisuse ning dokumentide esitamise korrektsuse kohta.

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube'i kanalilt 
Kõik volikogu istungi materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. juunil 2023.

 

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 23. mai istungil siit →
Loe, mida otsustati 30. mai istungil siit →

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Verevi rand sai veel viimased täiendused 

Verevi rannaplatvormi rekonstrueerimise järgselt paigaldati randa ka uued riietuskabiinid ning uuendati pinkide laudiseid. Lisaks sõeluti liiv ning toodi juurde ka värsket juba eelsõelutud rannaliiva. 

Loe Verevi ranna värskendustööde kohta täpsemalt siit →

 

 

Rõngu kogukonnakeskuse tööd edenevad 

Alates aprillikuu lõpust võttis Rõngu kogukonnakeskuse ehitustööde lõpule viimise üle Dorpat Ehitus OÜ ning töö keskuse valmimise suunal edeneb taas hoogsalt.

Hetkel toimub metallkonstruktsioonide ülevaatus ning teostatakse täiendavaid keevitustöid. Käivad sisetööd ning  ka välitöödeks on materjalid tellitud. Eesmärk on, et hoone saab Rõngu kogukonnale kasutamiseks üle antud sügisel. 

Ülevaadet Rõngu kogukonnakeskuse ehituse kulgemise kohta saab täpsemalt lugeda siit →

 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Neljapäeval, 25. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek 

Koosolekul osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen, et anda ülevaade, millised eelmisel korral kokkulepitud teemadest on leidnud lahendused. Välja on kuulutatud Rannu vana vallamaja ideekonkurss, mille kohta leiab täpsemat infot siit →

Lisaks räägiti veel ka Väike-Rakke hoonega seonduvast, Rannu Rahvamaja renoveerimisvajadusest ning Kureküla probleemidest. Piirkonnakogu juhtis tähelepanu Rannu kivimüüri lagunemisele ning vajadusele seda lähiajal korrastada. Arutati ka võimalust rajada Koopsi järve äärde turvaline ujumiskoht.

Rannu piirkonnakogu koosoleku protokoll on täies mahus leitav Elva Vallavalitsuse avalikust dokumendiregistrist →

 

 

Foto: Kayvo Kroon

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Väärikate Ülikooli viimane loeng ja lõpuaktus

Väärikaid tervitasid pidulikul päeval ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks. Selle õppeaasta viimase loengu teemal “Arenev Elva vald” pidas Kertu Vuks, kes tutvustas laiemalt nii riikliku, regionaalse kui ka kohaliku omavalitsuse planeerimis- ja arendusprotsessidega seonduvat. Põgusalt räägiti ka suurematest planeerimistrendidest, nagu kliimakindluse tagamine ja valglinnastumise vältimine. Lisaks tutvustati Elva valla kaasamistegevusi ja nende läbiviimise loogikat ning suuremaid juba tehtud ja tulevikus teostatavaid arendusprojekte.

Ürituse teises pooles andis Heiki Hansen õppuritele üle tunnistused. Sel õppeaastal osales programmis kokku 95 väärikat õppurit, kellest 38, kes osalesid loengutes vähemalt 75% ulatuses, said ka Tartu Ülikooli diplomi täiendõppeprogrammi läbimise kohta.


Kogu ürituse galerii on leitav siit →

 

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek

Koosolekul osalesid vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. Üldkoosolekul kinnitati strateegia uueks tegevusperioodiks ning majandusaasta aruanne.

Lisaks tutvustati Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti “Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine”.  

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Koosolekul kinnitati Valgamaa Partnerluskogu majandusaasta aruanne, tehti ülevaade 2015-2022 strateegia seirearuandest ning kinnitati uus 2023-2027 strateegia. Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. 

Elva vallast kuuluvad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda Palupera, Hellenurme ning Aakre piirkonnad. Rohkem infot toetusvõimaluste kohta leiab siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail kohtusid vallavalitsuse liikmed Elva linna eakatega

14. märtsil said alguse vallavalitsuse liikmete kohtumised eakatega ning esimesena saadi kokku Rõngu Rahvamajas. Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Järgmine kohtumispaik oli 17. aprillil Rannu Rahvamaja, kuhu oli kohale tulnud 21 eakat. 

Nüüd kohtuti Elva linna eakatega, kellega tehti juttu teemadel nagu näiteks sündmusinfo kättesaadavus, teede seisukord ja vanade väärtuslike hoonete tulevik. Lisaks andis vallavalitsus ülevaate Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimisest ning teistest suurematest arendusprojektidest. 

Kohtumised eakatega erinevates piirkondades jätkuvad taas sügisel. Kõikidest järgmistest kohtumistest teavitame ette Elva valla lehes ja teistes infokanalites.

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna Tartumaa projektide koostöökohtumine

Kohtumisel arutati väljaspool Tartu linna Tartumaal toimuma saavate kultuuripealinna suurürituste ühise turundamise võimaluste üle. Üheskoos pandi erinevad sündmused ajateljele ning iga projektimeeskond tutvustas oma üritust. Pandi paika, milliseid kanaleid võiks ühisturunduseks kasutada, et oma sündmusi nii koos kui ka üksikult parimal viisil reklaamida.

Kohtumisel osalesid seitsme projekti esindajad. Elva vallast esindasid Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekti arendusspetsialist Sirli Pippar, kultuurispetsialist Markus Toompere ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. 

Järgmine kohtumine toimub augustikuus. 

 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 25. mail toimus Waide motellis loomeettevõtjate  Loovhommik

Hooaja üheksas Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud Loovhommik oli sel korral praktiline ning puudutas ettevõtete finantsküsimusi.

Koolitaja Triin Raudoja andis osalejatele häid finantsalaseid soovitusi, õpetas arvutama toodetele ja teenustele õiglast tasu ning andis raamatupidamist lihtsustavaid nippe. 

Järgmine Loovhommik toimub 15. juunil ning siis on teemaks süsteemide loomine. Kogu ülevaate Loovhommikute hooaja tegevustest leiad siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail toimus ettevõtlusuuringu fookusgrupi arutelu

Arutelul osales ka abivallavanem Kertu Vuks ning selle eesmärk oli kaardistada omavalitsuste soov ja huvi osaleda Rahandusministeeriumi ja  Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatavas Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis.

Koos omavalitsusjuhtidega arutleti ootuste üle, mis programmi eel on ning tutvuti programmi läbiviijatega. Elva Vallavalitsus kaalub programmis osalemist koostöös Tartu Ärinõuandla meeskonnaga.  

 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Reedel, 26. mail toimus Elva Spordihoones koosloomeseminar 360° Elva Elamust

Seminar keskendus Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse arengutele tulevikus. Inspireerivate ettekannetega esinesid Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja tänavakunsti edendaja Salme Kulmar.

Jiri Tintera tegi ettekande avaliku ruumi olulisusest ning kohaliku omavalitsuse võimalustest seda kujundada. Salme Kulmar tutvustas Rural Urban Art (RUA) festivali ning tänavakunsti võimalusi linnaruumi kujundamisel ja atraktiivseks muutmisel. Lisaks tutvustas Salme juba toimunud tänavakunsti festivalide näiteid. Sel aastal on tänavakunstifestival Viljandis, järgmisel aastal Elva vallas.

Seminari raames toimusid arutelud ka töötubades, mida juhtisid Elva vallaarhitekt Jaanika Saar, Elva vallavolikogu liige Inna-Inga Kalmus ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Töötubade raames koguti ideid ja mõtteid, milline võiks olla tuleviku lauluväljak, milliseid tehnilisi lahendusi see vajaks, millised on need sündmused, mis traditsioonidena peaksid kestma ka tulevikus ning kuidas kavandada lauluväljaku ja lähiümbruse avalikku ruumi nii, et see oleks atraktiivne ja kasutust leidev aastaringselt.

Seminaripäeva lõpetasid Tartu Ülikooli linnaplaneerimise tudengid, kes tutvustasid kolme Elva linna kohta koostatud teemaplaneeringut - rohealade teemaplaneering, liikuvuse teemaplaneering ning funktsionaalne ja kliimakindel avalik ruum.

 

 

Reedel, 2. juunil toimus Tarkade Linnade demopäev

Seminari raames tutvustati Targa Linna ideekonkursi pilootfaasi läbinud ideesid ning kuulutati välja uus võimalus ideede esitamiseks. Üritusel osales abivallavanem Kertu Vuks.

Üritust korraldas ja projektivooru veab eest Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities), mis on iseseisev organisatsioon Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus. Targa Linna Tippkeskuse eesmärk on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada rahvusvaheliselt tuntud teadusarenduskeskuseks.

Demopäeval tutvustasid oma pilootlahendusi näiteks Võru linn - Resto renoveerimisprojekt miljööväärtuslikus alas. Tallinn tutvustas Green Twins projekti, mille raames visualiseeriti üksikobjektid ja haljasalad Tallinnas võimalusega vaadata ka tulevikuvaadet virtuaalreaalsust kasutades. Samuti loodi projekti raames Tallinnasse kaasamisplatvorm Avalinn. Narva katsetas ja piloteeris lahendust, mis aitab mõõta inimeste heaolu ja rahulolu linnaruumis. Kõikide pilootprojektidega on võimalik tutvuda siin →

Ka Elva vald koostöös Viimsi vallaga on varasemalt konkursile idee esitanud, kuid toona ei osutunud me valituks - laekus 79 ideed, millest välja valiti välja 6. Uus ideekonkursi voor on avatud kuni 30. septembrini.  

 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ning piirkonna politseinike koostöökohtumine

Kohtumisel andis politsei ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast Elva vallas võrdluses möödunud aastatega.

Lisaks arutati, kuidas käituda olukorras, kus sotsiaaltöötajal on info inimestest, kes oma tervisest tulenevatel põhjustel ei tohiks autot juhtida. 

 

 


Teisipäeval, 30. mail koostas sotsiaal- ja terviseosakond eakate vastu suunatud vägivalla kontekstis erinevaid persoonasid

Persoonade loomine aitab paremini mõista, kes on reaalselt need inimtüübid, kes võivad sattuda ohvri või vägivallatseja rolli, milline on nende suhtlusvõrgustik ning peamise murekohad, milliste spetsialistidega nad kokku puutuvad, millist tuge nad vajavad jne. Persoonade loomine aitab luua parema ettekujutuse sellest, milliseid toetusmeetmeid ja valdkondadeüleseid kokkuleppeid on tarvis luua, et vähendada eakate vast suunatud vägivalda Elva vallas.

Antud kontekstis peame oluliseks esile tuua, et vägivalla all ei peeta silmas ainult füüsilist, vaid ka vaimset, majanduslikku, seksuaalset vägivalda ning nende kombinatsioone. Ka eaka hooletusse jätmine liigitub vägivalla alla. See on oluline teema, mis puudutab väga paljusid inimesi meie ümber, kuid ometigi eksisteerib see meie ühiskonnas veel pigem varjatud kujul.  

 

 

Kolmapäeval, 24. mail külastasid sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskust

Ühingu juhatuse liige Maire Koppel tutvustas nii maja kui ka nende poolt pakutavaid teenuseid: igapäevaelu toetamine, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ning erinevad töötamise võimalused psüühikahäirega inimestele.

 

 

 


23.-24. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?"

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Elva Perekeskusest Tiina Trees ja Katti Kask.

Kolmandal ja neljandal koolituspäeval olid fookuses tõenduspõhine ennetus nii töökeskkonnas kui ka kogukonnas, keskkonna kujundamine ning meedia võimalused sõnumeid võimendada või vähendada. Neid teemasid aitasid avada Helena Heidemann, Elo Paap ja Triin Vilms.

Olulisel kohal olid nendel kordadel erinevad kaitse- ja riskitegurid, mis toetavad või vastupidiselt pärsivad negatiivset mõju. Näiteks on kaitseteguriteks suhted, seotus, tunnustamine kogukonnas, peres, töökohal või haridusasutuses, hoiakud ja väärtused, sotsiaalsed oskused jne.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC). 

 

 

1.-2. juunil toimus konverents "Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides"

Koolitusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Nii vaimse tervise kui ka psühhosotsiaalse toe pakkumine on igas kriisis väga olulisel kohal. Tähtis on selle juures meeles pidada, et tegu pole vaid artside ja psühholoogide pärusmaaga, vaid see nõuab valdkondadeülest planeerimist ning tegutsemist.

Konverentsil tutvustasid eksperdid Eestist ja mujalt maailmast kriisidest saadud teadmisi ning olulisi tähelepanekuid ja järeldusi. Samas said ka kõik konverentsi osalejad erinevates töötubades katsetada, kuidas väikese ajaga erinevates kriisiolukordades orienteeruda ning milliseid lahenduskäike leida.

Antud konverents oli märgilise tähendusega, kuna esimest korda saadi sellisel teemal ning nii suurelt valdkonnaüleselt kokku, et mõista erinevate osapoolte rolle ja võimalusi. 

 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Tartumaa noortevaldkonna spetsialistide kohtumine

Kohtumisel tutvustati eesolevaid valdkonna projekte, mis on juba esitatud või esitamisel.

Lõuna-Eesti 6 maakonna arenduskeskuste koostöös on ettevalmistamisel projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”, mille eesmärk on noorte sidumine oma kodukohaga koostöise võrgustikuga, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.

Rahvusvaheline projekt “Rural Youth Europe” algas 1. märtsil 2023 ning selle eesmärk on noorte kaasatuse ja ettevõtlikkuse suurendamine. Projekti raames toimuvad rahvusvahelised kohtumised erinevates partnerriikides ning kohtumistele saavad kaasatud ka omavalitsustes noorsootöö eest vastutajad.

Lisaks arutati kohtumisel, millised on noortevaldkonna kitsaskohad ja probleemid Tartumaal ning miks on noorsootöö üldse omavalitsuse vaates oluline. Murekoht on, et enamikes omavalitsustes ei ole eraldi valdkonna eest vastutavat spetsialisti, vaid noorsootöö on mõne teise valdkonna lisaülesanne. Maakonnaülene noorsootööspetsialistide võrgustik kahjuks kadus peale haldusreformi, kuid nüüd on tehtud esimesed sammud selle taastamiseks. 

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus hariduse inspiratsioonipäeva meeskonna ümarlaud

Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartumaa haridustöötajate ning kohalike omavalitsuste esindajatega plaanib sügisel korraldada maakonna haridusasutustele inspiratsioonipäeva.

Päeva keskmes on erinevate heaolu loovate hariduslike programmide rohkus ning sellest tulenevalt nende ühildamine heade praktikate näitel. Tegu oli inspiratsioonipäeva meeskonna esimese ümarlauaga, kuhu kuulub Elva vallast ennetustööspetsialist Karmen Paavel.  

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus kohtumine malevakorraldajatega

Elva valla noortemalevasse kandideerimine on lõppenud ning hetkel toimuvad esimesed vestlused. Sel aastal on vallas kolm malevarühma - Elva, Rannu ning Rõngu ja Hellenurme ühismalev. Puhja piirkonnas on töölaager, kus tööpäevad on lühemad kui malevas. Samuti ei ole seal igaõhtuseid ühistegevusi.

Kokku laekus tänavu 66 taotlust 38le malevakohale. Kõige populaarsemaks malevaks osutus Rannu.

Kuigi kõik noored paraku malevasse ei pääse, siis kandideerimisega kaasnev protsess on siiski noortele hea esimene praktiline samm tutvumaks töömaailmaga.

 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Keskkonnaministeeriumi töörühma koosolek

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uusi toetusmeetmeid ning anda omavalitsustele võimalus rääkida kaasa meetmete disainimisel.

Kokku tutvustati kolme võimalikku toetusmeedet - kombineeritud sadeveesüsteemide, sh lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise toetamine, üleujutusohu ennetamiseks ja leevendamiseks kavandatav toetusmeede ning kliimaeesmärkide täitmisele suunatud toetusmeede.

Seminari raames arutati läbi erinevate meetmete raames olevad abikõlblikud tegevused ning osalejad said välja tuua meetmete kitsaskohti ja koos püüti leida neile lahendused.

Täpsem info toetusvõimaluste kohta on leitav siit →

 

 

 

  VARIA  

 


Vallavalitsus võttis osa Pannkoogifestivalist!

Pühapäeval, 28. mail osalesid vallavalitsuse liikmed Kertu Vuks, Margus Ivask ja Heiki Hansen Puhja lipuväljakul toimunud Pannkoogifestivalil. Tegemist on juba traditsiooniks saanud perefestivaliga, kus kogukonnad tulevad kokku ning pakuvad festivalil ise küpsetatud pannkooke. Ürituse raames toimus muuhulgas ka parima pannkoogikohviku valimise võistlus.

Elva vallavalitsuse meeskond osales festivalil pannkoogikohvikuga esimest korda ning pannkookide eest teenitud tulu anti Puhja Koolile õuevahetundidesse mängu- ja spordivahendite soetamiseks. 

 

 


Reedel 26. mail toimus üle-eestiline vee-ettevõtete avatud uste päev

Päeva raames avas huvilistele oma uksed ka Emajõe Veevärk tutvustades nii joogivee töötlemise kui ka reovee puhastamise protsesse. Ringkäigul tutvustas Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd praeguseid süsteeme ning tulevasi arendusplaane.

Üle Eesti avasid oma uksed veel ka Haapsalu Veevärk, Jõgeva Veevärk, Järve Biopuhastus, Miridon OÜ, Paide Vesi, Tartu Veevärk, Võru Vesi ja Tallinna Vesi.

 

 

 


Loe 22. mail 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 
 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Ari Dubin ja Ivi Tigane räägivad suurest Elva rokipeost Eesti Rocki Kuldaeg 

Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets tutvustavad Rõngu, Rannu ja Konguta kandi kohvikutepäevi →
 

 


 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 
 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 16.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Puhja Seltsimajal korraldada Puhja lipuväljakul 28. mail kell 11–15 avalik üritus „Pannkoogifestival 2023“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Enn Tobre.

Seada isiklik kasutusõigus Elva Tarbijate Ühistu kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistule Elva vald, Elva linn, Turuplatsi tänav 3 (17007:003:0047) maakaabelliinile.

Määrata Rõngu alevikus, Küla tn 3 katastriüksuse (69402:002:0267) ja Küla tn 5 katastriüksuse (69402:002:0098) piiride muutmisel uutele katastriüksustele uued koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 3, sihtotstarve elamumaa ja Elva vald, Rõngu alevik, Küla tn 5, sihtotstarve elamumaa.

Määrata Härjanurme külas, Taavitse katastriüksuse (60502:003:0284) sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Määrata Atra külas, Kõrgemäe (58201:002:0240) ja Lõokese katastriüksuse (58201:002:1010) liitmisel uue katastriüksuse koha-aadressiks Elva vald, Atra küla, Kõrgemäe ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Nõustuda Elva vallas, Elva linnas, Lohu tn 19 katastriüksuse (17101:001:1206) maa riigi omandisse jätmisega.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjale Elva vald, Teedla küla, Uus tänav (17101:001:0613) sideehitise rajamiseks.

Kinnitada Järvekivi ja Veehoidla, Kaarlijärve küla, Elva vald kinnistute oksjonitulemused. Järvekivi kinnistu lõplik ostu-müügihind on 5000 eurot ning Veehoidla kinnistu lõplik ostu-müügihind on 500 eurot.

Kinnitada Kaarlijärve külas, Kalda kinnistu enampakkumine nurjunuks ning korraldada uus enampakkumine.

Lubada Tallinna Spordiseltsil Kalev korraldada projektlaager „TLN Spordiselts Kalev spordikooli laste suvelaager“ asukohas Elva Gümnaasium, Tartu mnt 3, Elva linn.

Finantsosakonnal kanda üle SA Elva Kultuur ja Sport arveldusarvele rahalised vahendid Puhja miniarena ehitusega seotud kulude katteks vastavalt SA Elva Kultuur ja Sport taotluste alusel ja teostatud ehitustööde aktidele sihtfinantseeringuna kuni 5000 eurot ning sildfinantseeringuna kuni 70 000 eurot.

Sihtfinantseerida SA Elva Kultuur ja Sport Elva staadioni jalpalliväravate paigaldamist 3192 euroga.

Eraldada Elva valla 2023. aasta eelarve alaeelarvest 08109 vabaaja üritused Eesti Kirikute Nõukogule projekti „Teeliste kirikud“ läbiviimiseks toetus 300 eurot.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Laupäeval, 20. mail toimus  Naiskodukaitse Tartu ringkonna evakuatsioonirühmade väljaõppe baaskursus

Päeva jooksul omandasid naised nii teoreetilisi teadmisi kui ka erinevate harjutuste vormis praktilisi oskusi selle kohta, kuidas evakuatsioonipunkti üles seada ning toimivana hoida.

Kuna Elva spordihoone on üks Elva valla ametlikest evakuatsioonikohtadest, siis oli hea võimalus tutvuda ja tegutseda hoones, mida võidakse ka reaalselt evakuatsiooni olukorras kasutada. Päeva esimesest poolest võtsid osa ka spordihoone esindajad, et ühiselt kaardistada hoone võimalused ja arenguvajadused.

Kursuse viisid läbi Naiskodukaitse instruktorid Leane Morits, Kertu Rünkorg ja Kadri Vider. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Reedel, 19. mail toimus Elva valla noortekonverents #muutus

Juba kolmandat korda toimunud konverentsil keskenduti muutustele meis ja meie ümber ning muutustele, mis on meist tingitud. Üles astusid erinevad esinejad, kes jagasid oma lugusid, julgustasid noori tegema muutusi ning jagasid näpunäiteid, kuidas muutustega toime tulla.

Päeva alustas koolitaja Margus Tarmo Pihlakas, kes läbi aktiivõppe meetodite pani noored omavahel suhtlema. Endine projekteerija ja tänane MyFitnessi treener Liivia Vanaisak kutsus noori silmitsi seisma oma hirmudega ning neid ületama. Ka JJ Streeti treener Lenel Karu rääkis, kui oluline on eneseületamine ja erinevate väljakutsete vastuvõtmine. Näitleja Kadri Rämmeld jutustas loo, kuidas ta näitlemise juurde jõudis ning millised takistused teda elus on saatnud. Kristel Aaslaid rääkis läbi muheda ja talle omase huumori oma teekonnast siia, kus ta täna on.

Päeva lõpetas räppiv õpetaja Reesi Kuslap, kelle jaoks on olulised põnevad tunnid, sest ka temal endal hakkab igav tunnist tundi sama asja tehes!

Konverentsi korraldasid Elva valla noortevolikogu, Hellenurme Avatud Noortekeskus ja Rõngu Rahvamaja.

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Elva valla sündmuskorraldajatele Elav Elva inspiratsiooniseminar

Kutsusime enne aktiivset ja sündmusi täis suveperioodi meie ürituskorraldajad kokku häid mõtteid ja praktikaid koguma ja jagama. 

Kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto rääkis, kuidas oma sündmusinfot Elva valla kanalite kaudu võimendada ning selgitas, kellele ja miks on vaja Elav Elva brändi. Annela Laaneots avas, miks Tartu 2024 ei ole vaid kultuuriprojekt ning tutvustas keskkonnahoidlikku sündmuskorralduse juhendit ja elamusteenuste pakkujatele suunatud platvormi Travelguider. Karksi-Nuias tegutsev Priit Oks inspireeris Urissaare Kantri näitel, kuidas ka väike sündmus võib saada suurt meediakajastust.

Ürituskorraldajad said praktiliste ülesannetena katsetada, kuidas kogu oluline info kaasahaaravalt mahutada 20-sekundilisse raadioklippi ning otsida seda miskit, millega nad püüaksid oma sündmusega saada mõne telesaate tähelepanu. Päeva lõpetasime praktiliste näpunäidetega, kuidas luua oma visuaalset identiteeti ning seda rakendada Canva kujundusprogrammis.

Kõik osalenud jäid seminariga väga rahule ning kindlasti korraldame selliseid kooskäimise formaate meie ürituskorraldajatele veel! 

 


Neljapäeval, 18. mail toimus Kultuurikompass teemal  “Kas kultuur tunneb piire?”

Avaettekandes anti ülevaade kultuuripealinna võimalustest läbi välisriikide põnevate näidete. Näiteks tutvustati mitut osalusfestivali formaati ning kultuuri- ja loomeinimestele mõeldud arenguprogrammi, mis on hoo sisse saanud just kultuuripealinna projektist. 

Arutleti selle üle, kuidas mobiilsus saab käivitada loomingulisust - läbi esinejate kogemuslugude jagati, kuidas võõrsil elamine või reisimine on muutnud ja arendanud loomingulist tegevust või karjäärivalikuid. Lisaks arutleti selle üle, kui suur jõud on koostöövõrgustikel ning milliseid võimalusi need võivad avada.

Kultuurikompassi sündmusi viiakse läbi Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks valmistumise programmi raames.

 

Esmaspäeval, 15. mail kohtusid Elva valla kultuurijuhid

Elva Vallavalitsusest osalesid kohtumisel ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Elav Elva keskuse juht Krete Enno tutvustas keskuse tegevust ning ühiselt arutati koostöökohtade üle ehk kuidas turism ja kultuur saaksid tulevikus veel paremini koos toimetada.

Koosoleku teises pooles moodustati töörühmad Elva Kultuur 2030 strateegia koostamiseks ning valiti töörühmadele juhid. Töörühmade moodustamisel lähtuti eelmisel kultuurijuhtide kohtumisel läbi viidud ideekorje tulemustest.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 17. mail toimus Tervise Arengu Instituudi koolitus “Muudatuste juhtimine”

Koolitusel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Rutt Hanni, sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Esimesel koolituspäeval tegeles vallavalitsuse meeskond tegevusplaani koostamisega, mille eesmärk on võimalikult professionaalselt tegeleda eakate vastu suunatud vägivalla teemaga. Soovitud muutus, mida saavutada tahame, on eakate vägivallavaba elu. 

 


Teisipäeval, 16. mail toimus Tartu maakonna sotsiaalvaldkonna koostöökogu kohtumine 

Tammistu mõisas toimunud kohtumisel osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Kohtumist alustati sihtasutuse Eesti Agrenska Fondi tegemistega tutvumisega, kellel asub Tammistu mõisa aladel lastele, noortele ning nende peredele suunatud nõustamis- ja arenduskeskus. Lisaks pakuvad nad ka täiskasvanute erihoolekandeteenuseid.

Koostöökogul osalesid ka Sotsiaalkindlustusameti nõustamistalituse piirkonnajuht Liilia Raudheiding ja kriisireguleerimise osakonna tiimijuht Kätlin Hanson. Nendega räägiti nii hooldereformist kui ka kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonda puudutavatest kriisiülesannetest. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 17. mail kohtusid Lõuna-Eesti ehitusspetsialistid

Elva Vallavalitsuse eestvedamisel kokku kutsutud koostöökohtumisel osalesid ehitusspetsialistid Reet Värnik ja Kaire Volmer ning abivallavanem Kertu Vuks. Üheskoos arutati valdkonna väljakutseid ja ehitusspetsialistide võrgustiku vajadust. Täpsemalt keskenduti sel korral päikeseparkide ehitusega seotud probleemkohtadele.

Lepiti kokku, et kohtumised jätkuvad sügisel, sest seesugust koostööd valdkonna spetsialistide vahel on vaja. Muuhulgas plaanitakse ühtlustada menetluspraktikaid erinevates omavalitsustes. 

 

Teisipäeval, 16. mail toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja ehituse töörühma arutelu

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks ning arutati planeeringute andmekogudesse esitamiste teemade üle. Erinevate omavalitsuste praktika on olnud erinev, kuid on vajalik ühistele alustele üle minna. Räägiti ka relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu planeerimismenetlusega seotud sätetest ning uue planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsusest, kuhu omavalitsusi oodatakse sisendit andma.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jagas korterelamute rekonstrueerimise pikka vaadet ja omavalitsuste rolli selles. Põgusalt räägiti ka ehitusseadustiku ja e-lahenduse ehitusgiidi arenduste teemadel.

 

Kolmapäeval, 17. mail toimus  Riigi Tugiteenuste Keskuse  toetusmeetme “Kättesaadavad avalikud teenused” infopäev

Infopäeva raames anti ülevaade sellest, missugused tegevused sobituvad toetusvoorust toetuse taotlemiseks.

Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti korraldades teenuseid kaasaegselt ning lähtuvalt rahvastiku vähenemisest, vananemisest ja sihtrühma vajadustest. Samuti ka soodustades kohaliku omavalitsuse üksuste koostööd mõjusate, terviklike avalike teenuste ja teenusvõrgustike arendamise algatuste elluviimisel tagades seejuures ka erinevate ühiskonnagruppide võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse.

Taotluste esitamise tähtaeg on märts 2024.  

 

 

  VARIA  

 


Mis on Sinu Elva valla TOP 5? 

Lükkasime Elva linna 85. sünnipäeva puhul äpis käima põneva küsitluse ning tahtsime teada, mis on Elva valla elanike jaoks nende TOP 5 ehk viis paika, mida nad kindlasti külalisele siin tutvustaksid või soovitaksid.

Enim mainimist saanud kohad on:

⭐  Väike Väerada
⭐  Keskväljak ja Arbi järve promenaad
⭐  Elva keegel ja resto
⭐  Kooki tahad?
⭐ Viiendale kohale platseerusid võrdsete häälte arvuga Võrtsjärv ning Elva jaamahoone koos Elav Elva keskusega

Lisaks toodi esile veel ka Tartumaa Tervisespordikeskus, Mustjärve matkarada, Järvemuuseum Akva:rium, Kase talu koduloomad, Vapramäe loodusmaja, Vitipalu vaatetorn, Verevi järv, Arbi mänd, Restoran Wabrik, Porgand Resto, Lavendel loomeruum, Käsu Hans, LendTeater, Karima, Elva Spordihoone, nõiamaja ja Hellenurme Veskimuuseum. Üks vastaja tõstis vahvasti esile Elva väikesed poekesed ja teenused - kõik vajalik on ühes väikelinnas olemas!

Kõikide vastanute vahel loosisime välja ka kaks põnevate Elva valla kohalike meenetega kingikoti. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!
Kertu Vuks tutvustab koosloomeseminari 360° Elva Elamust →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.-14.05.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 9. mail toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit andis ülevaate osakonna tegemistest ja tulevikuplaanidest. Arutati Elva linna lasteaedade ühendamise eelnõud, millesse komisjon tegi täpsustavaid ettepanekuid. Vallavalitsus täiendab eelnõud vastavalt saadud soovitustele. Komisjon oli eelnõu volikogusse saatmise poolt.

Arutelul oli veel ka Elva Lasteaed Õnneseene põhimääruse muutmine, mis on tingitud Järve Lasteaia rühmade liitumisest Õnneseenega ja sellest tuleneva tegevuskoha lisandumisega. Komisjon kiitis eelnõu heaks. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus Sakus finantsjuhtide korraldustiimi laiendatud koosolek

Koosolekule olid kaasatud ka omavalitsuste sotsiaalvaldkonna aktiivsemad tegijad, sest fookuses olid sotsiaalvaldkonna kulud – toetused ja teenused. Arutati, kuidas neid klassifitseerida ning kuidas raamatupidamises kajastada, et sellest saaksid kasu kõik, nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium kui ka kohalikud omavalitsused – et kogu aruandlus oleks lihtsasti kättesaadav. 

Teiseks teemaks oli kavandatav hooldusreform ja sellega kaasnevad kulud, nende kajastamine ja  tekkida võivad probleemid. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Komisjon kogunes Tartumaa Tervisekeskuses, kus tutvuti Elva haigla ja tervisekeskuse tegevuste ja võimalustega.

Volikogu päevakorrast oli arutlusel “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” muutmise eelnõu, mis on tingitud hooldereformi rakendamisest alates 1. juulist. Komisjon toetas eelnõu saatmist volikogusse.

 

Elva vallavalitsuse 09.05.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Lubada Rallikrossi Arenduse OÜ-l korraldada 20. mail 2023 kell 7–20 Kulbilohu krossirajal, Vellavere külas, Reino kinnistul avalik üritus „Eesti Meistrivõistlused Rallikrossis I. Etapp“. Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mati Kask.

Lubada Rõngu Rahvamajal korraldada 13. mail 2023 kell 7–00 avalik üritus „Rõngu kogukonnapäev“. Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Mari-Liis Vanaisak.

Võtta vastu kinkena Elva vallas, Tännassilma külas asuv katastriüksus Kaevu tee L1 (17101:001:1993, 843 m², transpordimaa).

Seada Elva vallas, Raigaste külas asuvale Puidako kinnisasjale (69402:004:0250) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Tiksi – Koruste tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Määrata Piigandi külas, Liplapi kinnisasja (69401:003:0086) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed: Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve elamumaa; Elva vald, Piigandi küla, Väike-Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa ja Elva vald, Piigandi küla, Liplapi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Seada sundvaldus tähtajatult AS Emajõe Veevärk kasuks Elva vallas, Elva linnas asuvale kinnisasjale Peedu tee T3 (17009:002:0049) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide tehnorajatistele.

Seada isiklik kasutusõigus sideehitistele Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele: Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L1 (17101:001:1190); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav L2 (17101:001:1287); Elva vald, Ulila alevik, Kesk tänav (60502:003:0004); Elva vald, Ulila alevik, Pargi tänav (17101:001:1192); Elva vald, Ulila alevik, Suveaia tee (60502:003:0025).

Määrata Elva vallas Puhja alevikus asuvate olevate ehitiste: elamu (ehitusregistri kood 121271835, kasutamise otstarve - 11101 üksikelamu), kõrvalhoone (ehitusregistri kood 121365274, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), garaaž-suvila (ehitusregistri kood 121365276, kasutamise otstarve - 12744 elamu, kooli vms abihoone), teenindamiseks vajaliku maa suuruseks ca 2020m² vastavalt teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekul toodud piiridele.

Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Puurkaevu rajamine aadressil Soosaare“ aruanne.

Korraldada projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine ning esitada kooskõlastamiseks Keskkonnaametile ning arvamuse avaldamiseks Järve kinnistu piirinaabritele. Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Vellavere külas, Järve kinnistul ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Lõpetada taotleja soovil projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus Elva linnas, Tartu mnt 21a krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

Korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena Elva linnas Tööstuse 17 krundil ehitusloakohustusliku hoone (laohoone) ehitusprojekti koostamiseks.

Määrata Sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus likvideerijaks Tiina Trees.

Kinnitada riigihanke „Puhja lasteaiale moodullasteaia projekteerimine ja ehitus“ alusdokumendid.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


9.-12. mail osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Horizon drOp projektikohtumisel Itaalias

Projekti eesmärk on sotsiaalse innovatsiooni abil hea elukeskkonna loomine ning hoonete renoveerimine lähtudes vananeva elanikkonna vajadustest.  

DrOp projekt seob elamukvartalite renoveerimise ja nende ligipääsetavuse parandamise uuenduslike digitaalsete lahenduste, sotsiaalse innovatsiooni ja kohaliku majandusarenguga. Projekti põhieesmärk on tervikliku renoveerimismetoodika väljatöötamine, mille eesmärk on linnaliste asumite ümberkujundamine kaasavateks nutikateks linnaosadeks.

Projekt toetab uuendusi, mis parandavad linnaruumi, selle ligipääsetavust ja elukvaliteeti kõigi elanike jaoks ning tagavad linnaosade arengu terviklikkuse füüsilises, sotsiaalses ja digitaalses valdkonnas. Projekt toetab ka kultuuri- ja loomemajanduse kasvupotentsiaali kasutamist ning sotsiaalse naabruskonna uuendamise protsesse tugevdades sellega piirkonna elanike ühtekuuluvust.

Elva vald on üheks projektipartneriks, kus piloottegevusi hakatakse ellu viima. Itaalias, Materas toimunud kohtumisel tutvustas Hispaania linn Ermua oma kogemust projektialal andmete kogumisest ja analüüsimisest - nende samade andmete kogumine algab lähiajal ka Elvas ja Materas. Lisaks Elvale on projektipartnerid Eestist veel ka Eesti Korteriühistute Liit ning Balti Uuringute Instituut. 

Seminari raames toimusid ka mitmed töötoad. Kertu Vuks viis läbi töötoa, mis tutvustas Eesti ja Elva valla digitaliseerimiskogemust ja kaasamise praktilisi lahendusi. Veel arutati töötoa raames avaandmete kasutamise teemal.

Järgmine projektimeeskonna kohtumine toimub oktoobrikuus Elvas. Projekti kohta saad rohkem lugeda ka siit →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


8. ja 9. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?“ 

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Tiina Trees ja Katti Kask Elva Laste- ja Perekeskusest.

Tegu on viiepäevalise koolitusega, mille eesmärk on anda otsuste tegijatele ja valdkonnas tegutsejatele vajalikud teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks ja teostamiseks. Kuigi koolitus on üles ehitatud eelkõige sõltuvusainete kasutamise ennetamiseks, tegeletakse päevade jooksul teemadega palju laiemalt. Näiteks räägitakse ka vaimse tervis probleemidest ja riskikäitumisest.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC).

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Esmaspäeval, 8. mail külastasid Elva Vallavalitsust Kose Vallavalitsuse esindajad

Kohtumisel osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen ning sihtasutuse Elva Teenused juhataja Krista Loog.

Krista Loog tutvustas Elva Teenuste toimimispõhimõtteid ning vahetati kogemusi lasteaedade ja koolide toitlustamise ning hoonete haldamise ja hooldamise osas. Kose vald tundis huvi, kuidas jõuti Elva Teenuste toimimismudelini, sest ka neil on plaan seesugune mudel tulevikus kasutusele võtta.    

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus kohumine MTÜ Elva Elama ja Elva Gümnaasiumi esindajatega

Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar, et arutada edasisi tegevusi Postipoiste maja kontseptsiooniga ning kuulata, millised ettepanekud ja vajadused on sellega seoses Elva Gümnaasiumil.

Koos leiti, et hoones võiks tulevikus olla ajalootuba või muuseum, miks mitte koos muuseumikohvikuga. Oleks tore kui tekiks kasutusvõimalus ka koolile, näiteks õuesõppe võimalused ja kõlakoda. Välja käidi ka idee teha ideekonkurss koolilaste seas, et saada teada, milliseid funktsioone näeksid hoonel noored.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 8. mail toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.

Kohtumisel saadi tuttavaks uue haridus- ja kultuuriosakonna juhatajaga ning jagati viimase kalendrikuu rõõme. Lisaks arutleti Elva valla hariduse kvaliteedikokkuleppe uuendamise teemadel ning osakond jagas jooksvat informatsiooni. Olulisel kohal oli lasteasutuste suveperioodi töö korraldamine ning rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks.

Kohtumised jätkuvad taas sügisel. 

 


Teisipäeval, 9. mail toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine

Elva valla koolijuhtide kohtumine leidis sel korral aset Elva Huviala- ja Koolituskeskuses, kus direktor andis ülevaate ka asutuse ajaloost ning hetkel pakutavast. Kohtumisel osalesid lisaks koolijuhtidele ka abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning noorsootööspetsialist Sirle Lüüs.

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate hetkel käimasolevast noosootöö kvaliteedihindamisest ning tutvustas peagi toimuvat noortevolikogu poolt korraldatavat konverentsi #muutus. Elva Gümnaasiumi õppejuht Piret Jaani tutvustas formaal- ja mitteformaalõppe projekti, milles Elva Muusikakooliga koos osaleti. Haridusspetsialist Auli Mäesalu jagas veel ka olulisi haridusvaldkonna teateid.

Tegemist oli õppeaasta viimase kohtumisega ning regulaarsed kokkusaamised jätkuvad taas sügisel. 

 

Neljapäeval, 11. mail toimus projekti "Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomine ja piloteerimine" teine töötuba

HOP projekti töötoas Tartumaa Omavalitsuste Liidu majas osalesid Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Berit Ojaniit, haridusspetsialist Auli Mäesalu, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Tiina Trees ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuse juht Katti Kask, Rõngu Keskkooli HEV koordinaator Kerttu Siimann, sotsiaalnõunik Anneli Lepik, Elva Järve Lasteaia logopeed Laura Grihin ja Elva Gümnaasiumi eripedagoog Liis Org.

Lisaks Elva valla esindajatele osalesid töötoas ka Nõo vald ning Tartu linn. Teises töötoas tegeleti kirjelduse loomisega, kuidas hakkab toimuma töö juhtumeid puudutava info ja andmetega. Järgmine kohtumine toimub juba 25. mail. 

 

 

  VARIA  

 


Pühapäeval, 14. mail osales Elva Vallavalitsuse meeskond 41. Tartu Maastikumaratonil

Ühiselt läbiti 10 km kõnnidistants ning veedeti mõnus, aktiivne ja meeskondlik pühapäev. Rajal oli Elva valla esindajad pidevalt vahvasti näha ning nagu päevajuht mikrofoni kommenteeris - olime nagu sinililled metsa vahel!

Peale finišit oli tunne suurepärane ning järgmisel aastal võtame kindlasti taas maratoniüritusest osa, kuid siis kavatseme kõndida juba 21 kilomeetrit. 

Maastikumaratoni kohta leiab rohkem infot siit →

 


Reedel, 12. mail toimus Elva Vallavalitsuse meeskondlik talgupäev

Reedese tööpäeva lõpu veetis Elva Vallavalitsus õues ning üheskoos istutati Elva uue jäätmejaama kinnistu ümber 5 tunniga ca 400 kuuseistikut!

Talgud oli esialgu plaanis ühildada 6. mail toimunud "Teeme ära!" aktsiooniga, kuid kuna tänavu kattus see Elva linna 85. sünnipäevaga, siis otsustasime siiski head nii oma füüsisele, vaimule kui ka Elva vallale teha, seda lihtsalt teisel päeval. 

Tööd oli palju ning nii jõudsimegi pilti teha alles täitsa lõpus, kui alles olid jäänud veel vaid viimased vaprad. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Lenel Karu ja Merit Meronen räägivad tänavatantsu karikaetapist →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 52
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 2. oktoober 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4