Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.11.-17,11.2019

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.11.-17.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses! 

 

 

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 13. novembril toimus Rannu Rahvamajas Elva valla noortekonverents #kriis, kus osales ligi 100 Elvas elavat noort koos õpetajate ja noorsootöötajatega. 

Konverentsi avasid Konguta Lavalapsed, kes esitasid katkendi Kristiina Jalasto näidendist #kaotamindära. Etendus sobitus hästi konverentsi teemaga, sest see rääkis arvutimängudest, internetiturvalisusest ja peresuhetest. 

Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Irena Lümat rääkis noortele KiVa programmist, millega osad Elva valla koolid on liitunud ning mille eesmärk on vähendada kiusamist koolis. Statistika järgi satub kiusamise ohvriks iga viies laps. Tema võttis kiusamise kokku nii, et see on korduv ja tahtlik kellegi kahjustamine, kus ohver ei saa ennast kaitsta. 

Noorsootöötaja Aire Tamm rääkis noortevahelisest kiusamisest ning andis mõtteid, mida saaksid noored ise ära teha, et kiusamist oleks vähem. Muide, kiusamine on ka see, kui noort ei võeta oma gruppi. Aire tõi tõi välja ka kiusamisega seotud müüte. Näiteks, et see on noorte omavaheline asi ja nad peavad seda ise lahendama. Kui kahe võrdse noore vahel on konflikt, siis võib selle jätta nende endi lahendada, kiusamise korral peab aga sekkuma täiskasvanu. Aire kutsus ka noori üles olema ise hoolivamad ja tähelepanelikumad kaasõpilaste vastu ning märkama abivajajaid. 

Rõngu Rahvamaja juhataja ja noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak rääkis oma kogemusest kriisiolukorras. Ta rääkis oma loo eneseleidmisest ning innustas noori, kes on kriisis, astuma esimest sammu elamisväärse elu suunas.  

Noored Robin Paring ja Karin Väljaots rääkisid sellest, kuidas muusika peletab kõik maailma mured. Näiteks ütlesid nad, et muusikaga tegelemine aitab end välja elada ning see loob ka uusi tutvusi ja suhteid. Paring ja Väljaots andsid noortele soovitusi, kuidas muusikaga tegelema hakata. Nende sõnum teistele noortele oli seegi, et tuleks leida endale ükskõik mis hobi, peaasi, et ei jääks niisama aega viitma. Näiteks julgustas noorsootöötaja ja treener Kristjan Moorast noori spordiga tegelema. 

Ettekannete vahepeal oli noortele mitmeid üllatuslikke vahepalu. Muusikalise vahepalana astus üles Gretten Gelis Vesso. Päevajuht Marek Meki eestvedamisel said kõik osalejad kaasa teha ühe lõbusa kohtingumängu ja rahalise võidufondiga õnneloto. Konverentsi lõpuosas tutvustati Elva valla järgmisesse noortevolikokku kandideerijaid, keda on sel korral kokku üheksa. 

Konverentsi korraldasid Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond koostöös noorsootöötajate ja noortevolikoguga. Aitäh sponsoritele ja vabatahtlikele, kes aitasid konverentsi korraldada! 

Konverentsil osalenute positiivne tagasiside annab kinnitust, et taolise sündmuse järele on vajadus olemas. Kui soovid, et just Sinule hingelähedane teema leiaks järgmise aasta noortekonverentsil kajastamist ning kõlapinda, siis saada oma mõtted Elva Vallavalitsuse kultuurispetsialistile aadressil margit.kink@elva.ee

 

 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Margit Kink Tartumaa kultuuristrateegia 2035 tutvustamisel.

Tegemist on üle aasta kestnud protsessi kulminatsiooniga, mis aitab seda eesmärke kultuuritegevuse korraldamiseks kogu Tartumaal. Strateegias keskendutakse neljale olulis

male eesmärgile: tugevate ja motiveeritud eestvedajate ja juhendajate pealekasv, kultuurivaldkond on väga tihedalt seotud teiste valdkondade arengutega, kultuurielu elujõulisuse tagavad tugev kohapealne omaalgatus ja aktiivsed kogukonnad, Euroopa kultuuripealinna potentsiaali maksimaalne kasutamine. 

 

 

 

 

 

 

13. novembril toimus Elva valla lasteaedade, koolide ja huvikoolide hoolekogude esindajate teine seminar, kus osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste. Seminaride eesmärk on hoolekogu liikmeid võimestada, innustada kaasa mõtlema ning tõsta nende motivatsiooni. 

Esimene kohtumine toimus selle aasta veebruaris meeskondade treeneri ja strateegianõustaja Martin Tiidelepa osalusel. Ühiselt arutleti selle üle, kas lapsevanem mõistab praeguse kooli eesmärke ja kuidas kaasata lapsevanemaid lasteaia ja kooli protsessidesse. Tõdeti, et hoolekogu saab kaasa aidata majade arendamisel, tegevuste planeerimisel ja info jagamisel. Tänases koolis hindavad õpilased ja õpetajad eriti vaimse keskkonna kvaliteeti, milleks on heaolu ja koolirõõm. 

Novembrikuist aruteluõhtut korraldasid Mare Tamm ja Liis Lehiste Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnast. Seminaril jagati osalejatele Hoolekogude ABC infovoldikud ja anti ülevaade hoolekogude tööd puudutavatest õigusaktidest. Head praktikat jagasid Rannu hoolekogu esindajad Aide Raal ja Anu Uibo. Seminaril osales kokku 27 hoolekogu liiget 16st erinevast haridusasutusest. 

 

Neljapäeval, 14. novembril osales Mare Tamm Euroopa täiskasvanuhariduse AGENDA tegevuskava lõpuseminaril Tallinnas. Programmi raames osales Elva vald varasemalt piirkondlikel ümarlaudadel.

Täiskasvanute haridustee jätkamisel ja selle toetamisel on valla jaoks oluline tark infovahetus, täiskasvanud õppija märkamine ja tunnustamine. Sama olulised on edulugude levitamine, teemapäevade korraldamine ja hea partnerlus nii noorsootöötajate kui ka raamatukoguga. Kõike seda selleks, et iga õppida sooviva inimese õpitee võiks jätkuda. 

SOTSIAALVALDKOND

Sotsiaalkindlustusameti infopäev lähisuhtevägivalla teemal toimus 13. novembril Nõo Kultuurimajas, kus osalesid Milvi Sepp, Piret Hallast, Hille Deede, Anneli Lepik, Sirje Erm ja Ene Sõber. Lähisuhtevägivald (LSV) on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis toimub inimeste vahel, kes on varem olnud üksteisega intiimsuhetes, seadusest tulenevalt seotud või omavahel veresuguluses. 

Lõuna PPA Tartu piirkonnavanem Siim Linnard kirjeldas oma ettekandes politsei LSV statistikat ja tööprotsessi. Lähisuhtevägivald on kuritegu, millega tegeleb politsei. Politseile tuleb teatada igast juhtumist, sest vägivallatseja tegude avalikustamisele võib lahendiks olla kriminaalasja alustamine ja süüdlase karistamine ning olukorra lahenemine.  

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Margit Pärn käsitles LSV juhtumite menetlemist õiguskaitseasutustes ja kohtus. Infopäeva ettekanded käsitlesid ohvriabi, lastemaja, seksuaalvägivalla kriisiabikeskuse ja Tartu Naiste Tugi- ja Teabekeskuse rolli lähisuhtevägivalla ohvrite abistamise võrgustikus ja nende poolt võimaldatavate teenuste sisu.  

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon 116 006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Ohvriabi kriisitelefonile helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks. Lasteabitelefon 116111 on ööpäevaringne tasuta teenus, et teatada abivajavast lapsest või küsida nõuannet lastega seotud teemadel.  

 

Neljapäeval osales Eva Kuslap Päästeameti ennetuse ja hädaolukorraks valmisoleku aastaseminaril ja “500 kodu korda” projekti tänuüritusel. Seoses möödunud Kagu-Eesti kriisi valguses tegid ettekanded Päästeameti, Kaitseväe ja kohaliku omavalitsuse esindajad, kuidas kriisiga toime tuldi ning kuidas saaks tulevikus paremini kriisiolukordades koostööd teha ning millised on erinevate asutuste rollid ning võimalused. Samuti tänati kohalike omavalitsuste ja Päästeameti ühisprojektis “500 kodu korda” osalemise eest.   

Neljapäeval osales Marika Saar kohtumisel Viljandi Perekodu esindajatega. Teemaks oli asenduskoduteenuse korraldamine, perevanema ja perekasvatajate lähenemise arutelu ning asendushooldusteenuse riigipoolne rahastamine.  

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 13. novembril osalesid Kertu Vuks ja Allan Allik Rahandusministeeriumis kohalike omavalitsuse ettevõtluse arendamise seminaril. Seminari keskmes olid head praktikad avalike teenuste arendamisel ja ettevõtluse edendamisel.

Oma kogemust jagasid  Euroopa riikide eksperdid, näiteks tegi väga põneva ettekande Anna Haverinen (Association of Finnish Local and Regional Authorities), kes kõneles oma kogemusest teenuste osutamisel väheneva ja vananeva rahvastikuga piirkondades keskendudes sotsiaalvaldkonna teenustele. Peale välisekspertide jagasid oma kogemust ka Sillamäe, Tallinna ja Pärnu linna esindajad.  

JUHTIMINE

Teisipäeval, 12. novembril osalesid Maano Koemets ja Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul Tartus. Volikogu koosoleku teemad olid Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve kinnitamine ja ülevaade 2021. aasta eelarveläbirääkimiste teemades. Samuti valiti üks juhatuse liige ning tutvustati “Eesti 2035” strateegiat.   

VALLAMAJANDUS

Avalikesse pakendikonteineritesse tuleb viia puhtaid jäätmeid!

Avalikesse pakendikonteineritesse on võimalik viia tasuta tekkivaid pakendijäätmeid, mis on puhtad ja ei sisalda toidujääke. Pakendite kogumine toimub nende taaskasutamise eesmärgil ning ümber töödelda saab vaid puhtaid pakendeid.

Selleks ei pea küll pakendeid seebi ja harjaga pesema, kuid väga määrdunud pakendite puhul on nende kerge loputamine vajalik. Kindlasti ei tohi pakendite konteinerisse viia selleks mitte ettenähtud asju (nt. mähkmeid, vanu riideid, ehitusprahti, mänguasju, madratseid, reisikohver jne). Kui pakendikonteiner sisaldab kõike muud peale pakendi, siis on vedajal õigus konteineri jätta tühjendamata. Mis tähendab, et pakendeid ei ole võimalik taaskasutusse suunata ning vallavalitsusel tuleb tellida olmejäätmevedu ja jäätmed viiakse prügilasse. Ühtlasi on seesugune risustamine nullinud ära ka nende tublide kodanike töö, kes on soovinud panustada taaskasutusse. 

Tuletame veelkord meelde, et Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramaja omanikele pakub TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) tasuta pakendikotiteenust, millega on võimalik liituda aadressil: https://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine/pakendikott.

Pärast lepingu sõlmimist saadetakse postiga kodanikule kollane jäätmekott, kuhu on võimalik kuu aja jooksul tekkivad jäätmed koguda. Graafikujärgsel veopäeval tuleb pakendikott asetada vedaja kokkulepitud kohta (nt. olmekonteineri kõrvale), kust see kogumispäeval ära viiakse. Antud teenust on väga mugav kasutada, sest tekkivaid pakendeid ei pea viima kaugemal asuvasse pakendikonteinerisse, vaid saab üle anda enda kinnistul. 

ETO sorteerimisjuhendi leiate SIIT LINGILT.

TVO sorteerimisjuhendi leiate SIIT LINGILT.

Elva linna jäätmepunktis on võimalik tasu eest anda suurjäätmeid ja ehitusjäätmeid. Elva linna jäätmepunkt asub Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt) ja on avatud E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15. 

 

Elva valla jäätmepunktide kohta leiate lisainfot SIIT.

 

Foto: Elva linna J. Kärneri tänava ETO kollane pakendikonteiner 12. novembril.

 

Esmaspäeval ja teisipäeval, 11.–12. novembril osalesid Sten Saarekivi ja Terje Raadom koolitusel “Keskkonnanormid ja -järelevalve”. Koolitus toimus kahes osas ning selle laiem eesmärk oli jagada kohaliku omavalitsuse ametnikele Keskkonnainspektsiooni teadmisi ja kogemusi riikliku järelevalve osas. Vajadus selleks tuleneb pidevalt karmistuvatest keskkonnaalastest normidest ja kodanike ühe paranevast keskkonnateadlikkusest.  

 

Esimesel päeval tutvuti haldusmenetluse ja selle läbiviimisega, riikliku järelevalvega korrakaitseseaduse kontekstis, ettekirjutuste koostamise ja väärtegude menetlemise õigusliku poolega. Teisel koolituspäeval räägiti Keskkonnainspektsiooni tegevustest lähemalt ja keskkonnajärelevalve teostamisest jäätmevaldkonnas, mis sisaldab endas näiteks sündmuskoha vaatluse -ja menetlusaluse isiku ülekuulamise protokolli. Teadmiste kinnistamiseks toimus ka praktiline osa, mille käigus koostati väärteoprotokoll ning mängiti läbi kõik sellega kaasnev. 

 

Teisipäeval, 12. novembril osales Terje Raadom koolitusel “Jäätmekäitluse baaskoolitus”. 

Eesti Maaülikooli professor Mait Kriipsalu arutles, mil viisil võiks Eesti jäätmekäitlus areneda, mida oleks meil teistelt riikidelt õppida ja mida me võiksime teha teistmoodi. Arutleti jäätmekäitluse põhitõdede üle, kuidas jäätmetekkimist vältida ja suunata jäätmeid rohkem korduskasutusse. Tutvustati kompostimise võimalusi, jäätmepõletus- ja koospõletustehaseid, jäätmekäitluse kohti ja jäätmete taaskasutamise võimalusi Eestis. Samuti tutvustati jäätmekavade olulisust ja millele tuleks tähelepanu pöörata valla jäätmekava koostamisel. 

VARIA

 

 

 

 

 

Teisipäeval, 12. novembril toimus Elva jaamahoones Tšernobõli AEJ kriisi likvideerijate tänuüritus, kuhu oli kutsutud 50 Elva vallas elavat veterani. 

Veterane tervitas ja tänas vallavanem Toomas Järveoja. Lühikese ülevaate toonastest sündmustest tegi Tšernobõli AEJ kriisi veteran ja ürituse üks eestvedaja Aare Uind. Muusikalise etteaste esitas lõõtsal Martin Otsing. 

Kõikidele veteranidele anti üle tänukiri ja märk. Pärast pidulikku osa arutati omavahel toonaseid sündmusi ning jagati muljeid. 

Täname veelkord kõiki, kes panustasid vapralt selle katastroofi likvideerimisse. 

Sündmuse pildigalerii leiate SIIT.

Fotode autor: Kayvo Kroon.

 

 

 

Neljapäeval, 14. novembri õhtul osales vallavalitsuse võistkond Waksal Wabriku mälumängus. 

Vasakult: Kristjan Vilu, Heiki Hansen, Mikk Järv, Merilyn Säde ja Marika Saar. Vallavalitsuse meeskond jäi sel korral  jagama 6. ja 7. kohta (kokku oli mälumängul 13 võistkonda).

 

Reedel, 15. novembril osales suur osa Elva Vallavalitsuse meeskonnast tööõnne koolitusel. 

Invicta koolitaja Lilian Saage palus koolituse alguses rühmades arutleda, mida tähendab igaühe jaoks tööõnn. Välja toodi näiteks järgmisi olulisi asju: inimesele meeldib see, mida ta teeb; ta lähen rõõmuga tööle; tal on vaheldusrikas töö; tema töös on piisavalt väljakutseid; ta saab oma tööle positiivset tagasisidet ning teda tunnustatakse; ta läheb tööla ja koju hea tujuga; tema töö ja eraelu vahel on tasakaal; tema töös on piisavalt töövõite; tal on vabandus kujundada oma tööpäeva; töökohal on ka huumorit. Neid olulisi aspekte tõid välja erinevad inimesed, kuid paljud nõustusid nendega ja tundsid, et ka nende jaoks on need tööõnne olulised osad.

Koolitaja rõhutas, et iga töötaja vastutus on anda teada, mida tuntakse ja/või vajatakse. Kui töötaja ei oska ise piiri tõmmata (nt ületöötamine, tööülesannete paljusus), siis peab piiri tõmbama juht. Samuti räägiti empaatiast ja sellest, et empaatia tähendab turvalisuse ja kompetentsi pakkumist sellele, kes vajab abi.

Koolitus pani mõtlema küsimustele, kui pidevalt olla tegevuses, siis millal oleks tarvis tõmmata pidurit? Kas suudame öelda ei? Samuti, kuivõrd väärtustab igaüks iseennast ning usub endasse. 

Kuidas siis saavutada tööõnn? Tuleb vaadata hirmudele otsa, kuulata oma südant, vaadata vähem televiisorit, veeta lähedaste seltsis rohkem aega, lugeda raamatuid, teha sporti, aidata teisi ning uskuda imedesse. 

 

 

 

 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast!

 

 

 

 

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11-10.11.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.11.–10.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOMMUNIKATSIOON

Elva valla äpp sai uuenduse 

Selle aasta jaanuaris kasutusele võetud Elva valla äpp sai uuenduse, mis näiteks annab kasutajatele võimaluse emotikonide abil oma emotsioone uudiste või teadete puhul väljendada.  

Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ütles, et äpi uuendus teeb kasutajatele lihtsamaks ka eri infokaartide lugemise. „Näiteks lubab uuendus minna kasutajal tagasi eelmise infokaardi juurde, eelmise versiooni puhul sellist võimalust kahjuks ei olnud.“ Ta lisas, et see muudatus oli ka üks ettepanek, mille on teinud valla äpi kasutajad. 

Uuendus annab varasemast enam võimalusi ka elanikelt tagasiside küsimiseks. „Kui seni oleme äpis jaganud palju erinevat informatsiooni ning esitanud küsimusi, millele saavad inimesed anda kirjaliku vastuse või valida vastusevariantide seast sobivaima, siis nüüd saame eraldi küsida ka hinnanguid ja reaktsioone teemadele.“ Näiteks saavad kasutajad anda oma hinnanguid teemadele viie tärni või skaala süsteemis. „Nii on kasutajal väga lihtne ja mugav anda oma hinnang näiteks mõnele teenusele või üritusele.“  

Valla äpis on jätkuvalt olemas ka võimalus anda vallale ise mugavalt tagasisidet. „Väga paljud kodanikud ka kasutavad tagasiside andmise võimalust, seni on enim tagasisidet tulnud heakorra- ja tänavavalgustuse teemadel,“ rääkis Säde. Tagasisidele annavad vastuseid kas konkreetse teemaga tegelevad ametnikud või kommunikatsioonijuht. 

Elva valla äpp võeti kasutusele selle aasta jaanuaris ning selle ajaga on nutirakendus suutnud endale koguda ligi 1300 kasutajat. „Kasutajaid tuleb iga päev juurde ning näeme, et tegemist on inimeste jaoks olulise infokanaliga. Äpp on mugav lahendus just neile, kes soovivad, et valla värsked uudised ja sündmused jõuaksid otse nende nutiseadmesse,“ kirjeldas Säde. 

Kommunikatsioonijuht rõhutas, et kõikidel kasutajatel tuleb uuenduste nägemiseks oma nutiseadmes äppi värskendada. „Kui äppi ei värskendata, ei saa enam oma seadmesse ka valla värskeid uudiseid ja sündmusi, seetõttu tuleb kindlasti äppi värskendada.“ 

Elva vald võttis nutirakenduse kasutusele selle aasta jaanuaris ning oli Eestis teine omavalitsus, kes hakkas seesugust kogukonna nutirakendust kasutama.  

Elva valla äppi arendab Soome ettevõte Future Dialog. 

Loe Elva valla äpi ja selle allalaadimise kohta rohkem SIIT

Kolmapäeval, 6. novembril toimus kommunikatsiooni koosolek, kus osalesid Merilyn Säde, Imbi Rõivassepp, Kertu Vuks, Milvi Sepp, Salle Ritso, Hegri Narusk, Mare Tamm ja Triinu Paas.  

Koosolekul arutati kodanike vastuvõtmist ning räägiti üle ametnike vastuvõtuajad. Kuna vallavalitsuse fuajees võtab kodanikke nüüdsest vastu infospetsialist, kes püüab kodanikke esimesena aidata ning nende küsimustele vastata, siis räägiti täpsemalt, kuidas hakkab kodanike vastuvõtt edaspidi toimuma. Täpsemat infot selle kohta jagame kõigile õige pea. 

Samuti arutati sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ning räägiti üle olulisemad teemad, mis on osakondadel käsil ning mida oleks samuti tarvis kodanikele kommunikeerida. 

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste Alo Saviga seoses õpetajate palgakorralduse projektiga. Tegemist on järjekordse kohtumisega pilootprojekti raames, et jõuda lähemale õpetajate palgakorralduse põhimõtete ühtlustamisele Elva valla koolides.  

Kolmapäeval, 6. novembril toimusid Elva Kultuurikeskuses Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevad. 

Seesugused õppepäevad toimusid juba 21. korda. 

Abivallavanem Marika Saar ütles, et üle-eestilised kohtumised on väga olulised ja vajalikud kontaktide loomiseks, leidmiseks, suhtlemiseks, kogemuste jagamiseks ja uute ideede saamiseks. Marika jagas Elva valla kogemusele tuginedes üheksat soovitust haridusvaldkonna töö korraldamiseks. Marika vedas ka aruteluringi haridusvaldkonna päevakajaliste teemade arutamiseks. 

Õppepäevade esimesel päeval rääkis PPA vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts radikaliseerumise varajasest märkamisest ja võrgustikutööst kohalikus omavalitsuses. 

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai tutvustas Tallinna kogemust haridusjuhtide toetamisel ja arendamisel. Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud andsid ülevaate haridusvaldkonna arengukava koostamisest ja erinevate registrite kasutamisest. 

Kaitseliit tutvustas koostöövõimalusi noorteorganisatsioonidega. 

Õppepäevad jätkusid neljapäeval Tartu Variku Koolis. 

Elva vallal oli väga hea meel kõiki külalisi võõrustada ning ootame muidugi kõiki alati ka siia tagasi! 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus jätkab koostööd Johannes Mihkelsoni Keskusega. 4. novembril kohtusid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm Johannes Mihkelsoni Keskuse esindajatega. Johannes Mihkelsoni Keskus abistab erinevate projektidega tööturult eemal olnud inimesi tööle asumisel ja tööturul püsimisel. Projektis osalejatele võimaldatakse nõustamisteenuseid, tugiisikuteenust, osaleda tööklubis ning võimalust käia tööpraktikal ja eriala koolitustel.  

MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus osaleb sotsiaaltranspordi pilootprojektis. Projekti eesmärk on leida võimalus, kuidas kohalikud omavalitsused saaksid hakata teenust ühiselt tellima ja pakkuma ning sõite omavahel või ühistranspordiga ühildama. 5. novembril kohtusid Toomas Järveoja, Marika Saar, Milvi Sepp ja Eva Kuslap Tartumaa Ühistranspordikeskuse projektijuhiga, kelle töö põhieesmärk on uue sotsiaaltranspordi süsteemi väljatöötamine. Koos arutati Elva valla sotsiaaltransporditeenuse mahtu, vajadusi ja tänast teenuse korraldust. 

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Elo Kasetalu, Ene Sõber, Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm Eesti Töötukassa korraldatud koostööpäeval Tartus. Töötukassa asjatundjad tutvustasid  asutuse osutatavaid teenuseid, sh nõustamisteenuseid, karjääritegevusi täiskasvanutele ja  õpilastele ning töövõime hindamist. Koostööpäeval toimus loo lahendamine, mille keskmes oli mitmete vajadustega klient ning lugu lahendati kohaliku omavalitsuse ja töötukassa vaates, et leida koostöös ressursse inimese aitamiseks. Elva vallast kommenteeris kliendilugu ja tõi välja inimese aitamiseks vallapoolseid abistamisvõimalusi sotsiaaltööspetsialist Sille Kask.  

Kolmapäeval, 6. novembril ja laupäeval, 9. novembril toimus Elva Vallavalitsuse korraldatud omastehooldajatele ja teemaga seotud huvilistele viietunnine algkursus. Koolitajad olid MTÜ Omastehooldajate esindajad Helle Lepik ja Ivar Paimre. Koolitusel osalesid 20 inimest Elva vallast. Kursuse raames anti ülevaade järgmistel teemadel:  

1) kohaliku omavalitsuse  sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisest (seadusandlus, õigused, kohustused sh ülalpidamiskohustus, esmatasandi abivajaduse hindamine, juhtumikorraldus esmatasandil sh perearstiteenus; 

2) Esmatasandi sidumine riigitasandi teenustega (Sotsiaalkindlustusamet – puude taotlemine, abivahendid, erihoolekanne, sotsiaalne rehabilitatsioon; Töötukassa – tööturuteenused, töövõime hindamine; Haigekassa - tervishoiuteenused); 

3) Omastehoolduse ja hooldussuhte olemusest (elu- ja rollimuutused, hooldustöö ja abistamise põhimõtted, palgatöö ja omastehoolduse ühildamine); 

4) Omastehooldaja tulevikust, pikaajaline vaade (pikaajaline ja ülemäärane hoolduskoormus, jõuvarud, tervis, majanduslik toimetulek). 

Juhul, kui keegi ei jõudnud koolitusele, siis on võimalik info küsimiseks pöörduda ka MTÜ Omastehooldajate esindajate poole telefonil 50 688 22 või e-posti teel info@omastehooldus.eu, Rohkem infot saab aadressilt: https://www.omastehooldus.eu/

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 5.–6. novembril osales Mikk Järv Save Smart õppereisil Pihkva oblastis. 

5.–6. novembril toimus projekti SAVE SMART raames õppereis Pihkva oblastisse Prohovi ja Ostrovi rajoonidesse. Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) korraldatud õppereis oli suunatud kohalikele omavalitsustele ja selle eesmärk oli avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis ehk täpsemalt hoonete energiatõhus renoveerimine kasutades seejuures uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi. Kuigi riikide energiatõhususe meetmed ja rahalised võimalused on erinevad, oli siiski näha tänapäevaseid energiasäästulahendusi. 

 

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kullo Laos Viljandis üldplaneeringu seminaril. 

Seekordses üldplaneeringu praktilises töötoas räägiti elukeskkonnast, hea avaliku ruumi kujundamise võimalustest erinevates asutuse- ja ruumitüüpides. Tiheasustusalade planeerimisel soovitati kasutada ruumimudeleid. Arutelu käigus mõtiskleti, kas see on ka väiksemates asulates vajalik või täidab eesmärki ainult suuremates linnades. Arutati ka alade üle, kus oleks tarvis määrata arhitektuurivõistluse kohustus. 

Praktilise harjutusena anti töörühmale ülesanne kavandada maalise asustuse laienemise tingimused. 

Teisipäeval osales Kertu Vuks VÄLK hindamiskomisjoni koosolekul Ärinõuandlas. Konkursile laekus kokku 8 ideed, komisjon vaatas ideed läbi ning esmane tagasiside antakse meeskondadele personaalsetel kohtumistel, mis toimuvad lähinädalatel. VÄLK konkurssi korraldatakse Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla koostöös. Vaata täpsemalt:  www.noortevälk.ee  

Kolmapäeval, 6. novembril toimus Ulila rahvakoosolek, kus tutvustati kergtee projekti. Koosolekul osalesid abivallavanem Heiki Hansen ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Kokkutulnutega arutati läbi projekteeritud lahendused kogu ala ulatuses ning Ulila elanikud nõustusid, et projekt viiakse sellisel kujul ellu. Kergliiklustee ehitus on planeeritud 2023. aastal.  

Neljapäeval, 7. novembril osalesid Mikk Järv ja Maano Koemets Rannu aleviku kaugkütte arendamise koosolekul, mis oli suunatud eelkõige korteriühistutele.  Rannu aleviku soojusenergia hange on teostatud ning hankel edukaks osutunud Elva Soojus OÜ tutvustas, kuidas ja kuna hakkavad järgmised tegevused ning millised on Rannu aleviku kortermajade võimalused liitumiseks kaugküttega. Lepiti kokku, et korteriühistutele saadetakse võrdlusandmed samade hoonete küttekuludest, misjärel saavad elanikud täpsemalt arutada ja otsustada kaugküttega liitumise üle. 

Neljapäeval ja reedel, 7.–8. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik planeerimiskonverentsil. 

Planeerimiskonverentsil käsitleti väga erinevaid teemasid, täpsemalt oli fookuses üldplaneeringute ja tehnoloogiate kasutamise teemad. Käsitleti n-ö piiripealseid avalikke ruume, nt meie ühine ruum ühistranspordis või liftis. Mõtiskleti, mis teeb ühe ruumi avalikuks ruumiks ja kuidas tajuvad ruumi kasutajad avalikku ruumi piire ja selle tähendust. Samuti otsiti vastust, kuivõrd oluline on avalik ruum identiteedi hoidmiseks, halduskorralduse võimekuse parandamiseks.  

Väga huvitava ettekande tegi Eve Komp Ruumiringlusest Vahekasutatud ruumide kohta – ehk piirkonnad, kus vana ei ole veel kadunud ning uut veel ei ole, siis võetakse need kohad kasutusele n-ö vaheotstarbega. Näiteks lagunenud ehitiste ala, millest enne uute ehitiste planeerimist võib saada loominguline mänguala. 

Teemal kaasamine linna- ja regionaalplaneerimises rääkisid Hendrikson&Ko oma praktikast üldplaneeringute koostamisel. Ühe näitena toodi droonide kasutamist ning ülelendude videote kasutamist töökoosolekutel. Hästi töötavad ka tööeskiisid paberil, sest kohalikele elanikele meeldib töö paberi ja pliiatsiga. 

Kertu Vuks esines teemablokis “Olla nutikas nii linnas kui maal” ettekandega “Nutikad lahendused omavalitsustes” ,samas sessioonis kõnelesid ka TTÜ, GoSwifti ja Tartu Linnavalitsuse esindajad. Kertu Vuks keskendus oma ettekandes küsimusele: kui nutikad on omavalitsused tegelikult ning rääkis lühidalt Act Now projektist, kogukonnäpi kasutamisest Elva valla elanike seas ning elanike ootustest nutikatele teenustele hajaasustuspiirkonnas.  

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen Rannu piirkonnakogu koosolekul Rannu Rahvamajas. 

Rannu piirkonnakogu päevakorras oli valla arengukava-eelarvestrateegia eelnõu ja valla 2020 eelarve eelnõu arutelu. Heiki Hansen andis ülevaate eelnõudest ja tutvustas Rannu Kooli renoveerimise projekti praegust seisu. Piirkonnakogu arutas kohalike teede investeeringute kavasse lisatud Rannu piirkonna teid ja tegi ettepaneku lisada sinna teelõik, mida kavas ei olnud.  

 

30. novembril toimub Külade Kärajate kokkusaamine 

30. novembril algusega kell 11 toimub Konguta Rahvamajas Elva valla Külade Kärajate kokkusaamine. 
 
Sel korral antakse üle Elva valla 2019. aasta küla ja aasta kogukonnaedendaja aunimetused. Samuti tunnustatakse Elva valla kaunimaid kodusid, ehitisi ja teisi avaliku ruumi objekte. 
 
Pärast tunnustamist on kõigil võimalus nautida inspireerivat esinemist. 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 4. novembril osalesid Maano Koemets ja Toomas Järveoja eestseisuse koosolekul. 

Eestseisus arutas 11. novembri volikogu istungi päevakorda. Eestseisus kinnitas istungi päevakorra ja kooskõlastas volikogu 2020 istungite ajakava.  

Neljapäeval, 7. novembril kogunes vallavalitsuses valla kriisikomisjon 

Neljapäeval kohtusid Elva Vallavalitsuses valla kriisikomisjoni liikmed, sh kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja, Politsei- ja Piirivalveameti, Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Elektrilevi, Päästeameti, MTÜ Elva Elama, Elva Varahalduse, OÜ Elva Soojuse ja Emajõe Veevärgi esindajad, et arutada oktoobri lõpus Eestit tabanud tormi ja selle tagajärgi ning et teha ettevalmistusi järgmise tormi või kriisi jaoks. 

Täpsemalt arutati kohalolijate võimekuse ja ressursside üle, keda ja mida oleks täpsemalt võimalik eri kriiside korral abiks kutsuda. Vallavalitsus kaardistab ka vallas olevad ressursid, et keerulise olukorra puhul kasutada ka vabatahtlike jt abi. 

Samuti räägiti kommunikatsioonist ning selle toimimisest kõikide osapoolte vahel. Räägiti sellestki, kuidas anda olulist infot edasi elanikele. 

Lepiti kokku, et pannakse kokku kokkuvõtlik infomaterjal, kus on kirjas Elva valla elanikele eri olukordadeks vajalikud kontaktid, kogunemiskohad jms. Infot plaanime jagada kõikides valla sotsiaalmeediakanalites, valla kodulehel, äpis ja infolehes. 

Samuti soovitame tutvuda käitumisjuhenditega kriisiolukordades hakkama saamiseks: www.kriis.ee. Paneme kõigile südamele, et valmistuksite kriisiks nüüd ja kohe, et saaksite järgmise tormi vm olukorra ajal olla juba valmis. 

KANTSELEI

Teisipäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin kohalike omavalitsuste andmekaitsespetsialistide infopäeval Tallinnas. Kohtumise peamised teemad olid kaamerate kasutamine kohalikes omavalitsuses, andmekaitse ja infoturbe koostöö ning andmekaitsespetsialistide koostöö õigusteenistuse ja asutuse sisekontrolliga. Selliste kokkusaamiste eesmärk on vahetada kogemusi ja arutleda praktikas kerkinud probleemide üle andmekaitse valdkonnas. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-3.11.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10.–3.11.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 28. oktoobril osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul Tallinnas. Tegemist on koosolekuga, mis valmistab ette 2021. aasta omavalitsuste ja riigi eelarve läbirääkimisi. Kultuuri- ja spordi teemarühma peamised fookusteemad on laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetus, raamatukogude rahastamine ning muinsuskaitse all olevate objektide suurem toetamine.  

Esmaspäeval ja teisipäeval, 28.–29. oktoobril osales Mare Tamm kaasettekandega Haridus- ja Teadusministeeriumi teabepäevadel Tartus ja Tallinnas omavalitsuste haridusametnikele. Õppepäevade temaatika oli seekord omavalitsuste teenistuslikust järelevalvest haridusasutustes. Tutvuti õiguslike aluste, korraldusliku läbiviimise, raskuste ja hea praktikaga. Täna on lasteaia ja kooli pidaja hooleks teada seda, milline on tema asutuste käekäik, millised on vajadused ja tingimused õppijatele, kuidas läheb haridusjuhil ja hoolekogul. Esimesed kogemused Elva vallas on olnud julgustuseks mitmetele teistele omavalitsustele selles valdkonnas. 

Teisipäeval kohtusid Marika Saar, Eva Kuslap ja Sirje Erm Rannu eakate päevakeskuse esindajatega. Räägiti päevakeskuse tulevikuplaanidest ning koostööst MTÜga Tõusvad Tähed.  

Teisipäeval osales Margit Kink Kultuuriministeeriumi mõttetalgutel. Kohtumisel tutvustati dokumentide “Kultuuripoliitika põhialused 2030” ning “Lõimuv Eesti 2030” põhilisi prioriteete ja eesmärke. Toimusid lauaarutelud teemadel: haridus ja haritus, tehnoloogia, kogukond ja keskkond ning rahastamismudelid – millised on prioriteedid osalejate arvates, mida juba tehakse hästi ja millised on takistused. Kultuuristrateegia avalikustatakse lõplikult 13. novembril.  

Neljapäeval, 31. oktoobril kohtusid Marika Saar ja Liis Lehiste SPOKU ja ARNO esindajatega. Teemaks oli huvihariduse ja huvitegevuse platvormi arendamine ja spordiklubide tegevustoetuste esitamise ümberkorraldamine.  

Neljapäeval osales Marika Saar Hariduse Tugiteenuste Keskuste koostööseminaril. Tegemist oli esimese kohtumisega, kus räägiti tuge vajavate õpilaste toetamisest ning erineva tasandi tugispetsialistide keskuste töö käivitamisest.  

Reedel, 1. novembril osales Margit Kink KÜSK-i kogemuspäeval “Ebaõnnestumiste meistriklass”. 

Päev keskendus sellele, kuidas läbikukkumistest õppida ja läbipõlemist ennetada. 

Mõtteid juhendaja (coach’i) Raimo Ülavere ettekandest läbikukkumise kohta: tagasilöögid (ja ebaõnnestumine) on meie peas, elu kvaliteedi defineerib ära see, kuidas me püsti tõuseme. Inimestel on kahte sorti uskumusi: olen selline nagu olen (tagasilöögi korral tunnen end läbikukkujana) vs. ma võin muutuda (kui tagasilöök tuleb, õpin sellest ja lähen edasi).  

Tulemusele keskendumine genereerib ebaõnnestumist, keskendu tegevusele (tulemus ei ole meie kontrolli all, tegevus on). Lõpeta mäletsemine (pidev korrutamine, mis juhtus ja kui halvasti kõik on), vaid tegutse (mida teeme järgmisena), keskendu heale (mida ma tegin hästi?). 

Üleüldisi mõtteid läbipõlemise ennetamise kohta: tunneta oma keha, võta aega enda jaoks, tee sporti, loe raamatuid või tee midagi muud, mida sulle meeldib teha. Organisatsioonikultuur aitab läbipõlemisele kaasa: ära saada ja ära vasta meilidele õhtuti või nädalavahetuseti – see on puhkeaeg. Kehtesta see reegel enda jaoks ja võid teha seesuguse ettepaneku ka kollektiivis. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 29. oktoobril osalesid Elise Aher ja Lauri Tamm Lapse Heaolu konverentsil Kääriku Spordikeskuses. Ettekandeid peeti näiteks järgmistel teemadel: 

 

 

Pärast ettekandeid jagati kogemusi elava raamatukogu formaadis toimunud aruteludel.  

Kolmapäeval osales Sille Kask lähisuhtevägivalla infopäeval Tartu kohtumajas. Infopäeval räägiti lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast ja anti ülevaade menetluste arvust. Selgitati ka, millisel juhul on võimalik korraldada kiirmenetlus. Tutvustati politseipatrullide rinnakaameraid ja näidati väljakutset läbi rinnakaamera salvestuse. Rinnakaamerasalvestis on oluline tõend, kui kannatanu keeldub ütlusi andmast. Infopäeval kõneles ka terapeut, kes tegeleb vägivaldsete meeste ja naistega. Tutvustati programmi “Mehed päriselt”, mis on neljakuuline programm meestele, kes on oma pereliikme suhtes olnud vägivaldsed. Infopäeval tuli teemaks ka ajutise lähenemiskeelu taotlemise võimalus. Samuti räägiti sellest, kuidas toetada pikaajalise lähisuhtevägivalla ohvrit, et ta oleks valmis vägivaldsest suhtest lahkuma. 

Reedel, 1. novembril osales lastekaitsespetsialist Eve Jõgi Tallinna Ülikoolis kursusel  “Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel”, kus tutvustati teooriat ning korraldati erinevaid joonistuspraktikaid.  

 

Elva vald kohandab veel 38 puudega inimese kodu

30. oktoobril allkirjastas Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakonna juhataja Urmo Merila otsuse, millega tunnistati Elva Vallavalitsuse taotlus „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise II voor“ vastavaks ja taotlus rahastati. 

Projekti kogumaksumus on 171 480,36 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab Elva Vallavalitsuse taotlust 142 206 euroga. 

Projekti abikõlblikkuse periood on kaks aastat alates 01.12.2019. 

Projekti jooksul kohandatakse 38 inimese kodu, nendes kodudes teostatakse 55 kohandust, millest 21 on liikuvusega seotud toimingute parandamiseks ja 34 hügieenitoimingute parandamiseks. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 28.–30. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Gdynias Planning Cities Commission seminaril. 

Poola linnas Gdynias toimunud UBC Planeerijate komisjoni seminari teema oli “GREENING THE CITIES – URBAN OPEN GREEN AREAS” (linnaruumi rohelisemaks muutmine). Korraldajalinna esindajad tutvustasid Gdynia erinevaid piirkondi, millele läänemere linnade planeerijad, arhitektid ja arendajad praktilise töötoa käigus lahendusi otsisid. Kertu Vuks osales töörühmas, mis otsis lahendusi rannikuäärsele arenduspiirkonnale (Polanka Redlowska), mis on varasemalt olnud avalikus kasutuses ning 1950.–1960. aastatel väga tuntud oma avalike basseinide poolest.  Jaanika Saar osales töörühmas, mis tegeles  n-ö taskuparkide “POCKET PARK” kontseptsiooniga. Lisaks haljastamise lahenduse leidmise ja rekreatsiooni funktsioonide andmisele pöörati tähelepanu ka juba linnaliseks muutunud liiklussõlmede, laiade magistraalide ja parklate jalakäijasõbralikumaks ja rohelisemaks muutmisele. Eestist osalesid peale Elva vallavalitsuse ka Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna esindajad. Lepiti kokku, et 2021. aastal korraldatakse seminar Pärnu linna ja Elva valla koostöös Eestis. 

 

Teisipäeval, 29. oktoobril osales Mikk Järv “Targa linna” klubi kohtumisel Valgas. 

Targa linna klubi kohtumisel tutvustati Tartu Energia 2030+ tegevuskava. Valga vald tutvustas, kuidas nad lähenevad kolemajade lammutamisele. Elamumajanduse ja muinsuskaitse teemadel arutati, kuidas luua nüüdisaegseid ja atraktiivseid elamispindasid tingimustes, kus arendajad/pangad ei soosi piirkonda. 

 

Reedel, 1. novembril osales Kertu Vuks Puhja lasteaia uue arengukava koostamise esimesel meeskonnaseminaril. Kertu Vuks tutvustas Elva valla prioriteete haridusvaldkonnas, rääkis arengukava koostamise põhimõtetest ning personali rollist organisatsiooni brändi kujundamisel. Töögruppides korraldati esimesed arutelud, mis on sisendiks uue lasteaia arengukava koostamisel.  

VALLAMAJANDUS

Esmaspäevast kolmapäevani tegeles vallamajanduse osakond tormikahjude tuvastamise ja likvideerimisega. Teostati paikvaatlused üle valla ning koordineeriti tööülesandeid langenud puude, elektri- ja tänavavalgustuskaablite parandamise osas.  

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 31. oktoobril osales Merilyn Säde KOV kommunikatsioonitöötajate kohtumisel Saaremaal, mida korraldas Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Kohtumisel tutvustas Saaremaa valla kommunikatsiooni rõõme ja muresid Saaremaa Vallavalitsuse arendus- ja kommuunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep. Saaremaa on omapärases olukorras, sest seal tegutseb kaks päevalehte, mis tähendab, et vallavalitsusele tuleb iga päev väga palju meediapäringuid.  

Viljandi valla teabespetsialist Kati-Katri Koppel rääkis igapäevasest tööst Viljandi vallas. Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT Kompetentsikeskuse esindaja Kaupo Kase rääkis KOVTP uuendustest ja edasistest plaanidest. 

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kady-Ann Sutt arutles üheskoos osalejatega kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi koostöökohti just kommunikatsiooni poolelt. 

MTÜ Visit Saaremaa turundusjuht Riine Rander rääkis maine kujundamisest ja turundamisest Visit Saaremaa näitel. 

Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner andis meedia vaate kohalike omavalitsuste kommunikatsioonitööle. 

Pärast seda ettekandeid toimus ühine arutelu KOV kommunikatsioonitöötajate murede ja rõõmude üle. Välja toodi näiteks mured seoses valdade infolehtede Omniva kojukandega. Kõik omavalitsused tunnistasid, et ei ole Omniva kojukandega rahul ning kõigil esineb teenuse 

VARIA

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10-27.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.10.–27.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtusid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink Võru Vallavalitsuse esindajatega. Kolleegidele anti ülevaade Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna tööst viimase kahe aasta jooksul - uuenduste elluviimisest ning hariduse ja kultuurivaldkondade korraldusest. Samuti tutvustati e-teenuseid ja haridusteenuse haldamise süsteemi Arno.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril kohtus Margit Kink noorsootöötajate ja noortevolikoguga, et arutada järgmiste volikogu valimiste ning noortekonverentsi korraldust. 

Järgmisesse noortevolikokku saab registreeruda 10. novembrini SIIN. Seni käivad noorsootöötjad ja noortevolikogu liikmed koolides volikogu tööd tutvustamas. 11.–16. novembril saab kandideerinutele anda hääli (internetis ja koolides kohapeal). 17. novembril on valimistepäev Elva raudteejaama saalis. 

Noortekonverents #Kriis toimub 13. novembril Rannu Rahvamajas ja sinna on oodatud kõik Elva valla õpilased alates 12. eluaastast. Konverentsil võetakse luubi alla ühiskonna üks põletavam teema – kiusamine, täpsemalt kooli- ja küberkiusamine. Konverentsil räägitakse sellest, miks tekib kiusamine, kuidas seda ära tunda ning kuidas käituda kui sind või kedagi teist kiusatakse. Lisainfo: https://noortekonverents.elva.ee/

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval ja kolmapäeval, 22.–23. oktoobril osales Sille Kask koolitusel “Töö uimasteid tarvitava vanemaga”. Koolitusel räägiti sõltuvusest üldiselt: uimastisõltuvuse kui haiguse kujunemisest, tarvitamisega seotud tagajärgedest tervisele ning sotsiaalsest olukorrast. Koolitusel räägiti ka uimastite tarvitamisega seotud müütidest ning tööst sõltlastega – kuidas ära tunda uimastisõltuvusega inimest, sh last ning erinevad ained ja nende mõju. Koolitusel anti näpunäiteid, kuidas suhelda uimastisõltlasega usaldusliku kontakti saavutamiseks. 

 

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Eva Kuslap aruteluhommikul riikliku hoolduskoordinatsiooni mudeli ning pikaajalise hoolduse süsteemi teenuste korraldamise ja rahastamise mudeli tutvustamisel Tallinnas. Aruteluhommikul tutvustati riiklikku hoolduskoordinaatorite pilootprojekti, kus koordinaator abistas inimesel liikuda nii tervishoiu- kui ka sotsiaalsüsteemis. Peamine puuduv komponent oli piirkondliku võrgustiku juhtimine. Juhtumikorraldaja roll tuleb juhtumites kindlasti kokku leppida.  

Pikaajalise hoolduse töörühmades on välja töötatud kolm erinevat juhtumikorralduslikku alternatiivi (ühtselt kirjeldatud ja piirkonniti ühtviisi rakendatud, ühtselt kirjeldatud ent rakenduses piirkondlikke eripärasid arvestatav ning ühtselt kirjeldamata), millega on plaanis edasi liikuda. Samuti tutvustati töögruppides tekkinud kolme erinevat pikaajalise hooldussüsteemi rahastamise mudelit (KOV/riik partnerlusel põhinev korraldus, hoolduskindlustusüsteemil põhinev korraldus ja riiklik pikaajalise hoolduse korraldus). 

 

Teisipäeval toimus Nõos Tartumaa Väärikate tervise- ja ohutuspäev, kus osales Milvi Sepp ja piirkonna sotsiaaltööspetsialistid ning ligi 100 eakat Elva vallast. Päev sisaldas nii aktiivseid virgutustegevusi kui ka asjalikke ettekandeid psühholoogi, geriaatria dotsendi, piirkonnapolitsei, Päästeameti, Maanteeameti, Ohvriabi ja Tervise Abi poolt. Peale selle tutvustasid kohalikud ettevõtjad, käsitöömeistrid ja ka abivahendite ettevõtted oma toodanguid. Elva valla eakate tagasiside üritusele oli positiivne – ettekanded olid huvitavad ning laste esinemised ja virgutusvõimlemine meeldis väga. 

 

Kolmapäeval toimus sotsiaalosakonna ja valla perearstide ning koolide tervishoiutöötajate kohtumine Matkakeskuses, kus osales ka abivallavanem Marika Saar. Kohtumisel pidas Peeter Laasik ettekande, kus tutvustas Elva Haiglat ja selle võimalusi. Jaana Unt tutvustas Elva Laste- ja Perekeskuse teenuseid ning Lauri Tamm rääkis lastekaitse ning tervishoiutöötajate koostöövõimalustest.  

 

Kolmapäeval, 23. oktoobril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm ESTA (Eesti Sotsiaatöö Assotsatsiooni) Lõuna-Eesti piirkonna aktiivgrupi kohtumisel. Kohtumisel arutleti, kuidas aktiviseerida Lõuna-Eesti piirkonna ühingu tegevust. Ühiselt otsustati korraldada selle aasta detsembri alguses teemapäev Elva vallas, kus Elva vald tutvustab head koostööd eri valdkonna spetsialistide vahel. 

 

Neljapäeval, 24. oktoobril osalesid Laura-Liis Õnneleid, Sille Kask ja Lauri Tamm koostöös Elva politseiga koolitusel “Kuidas märgata radikaliseerumise ilminguid?”. Koolitusel selgitati radikaliseerumise mõistet, kuidas see tekib ja millised äärmused eksisteerivad täna.  

Radikaliseerumise kiirust ja sügavust võivad mõjutada näiteks läbielatud sündmused, pettumus ja üksindus. Koolitusel räägiti päästiksündmuste äratundmisest ja koostööst politsei ning kohalike omavalitsuste vahel. 

Kõik sotsiaalsesse riskirühma kuuluvad inimesed on ohustatud radikaalseid veendumusi omaks võtma, aga koolitaja tõi välja, et vaesus ei ole iseenesest määrav riskitegur, pigem langetatakse otsus radikaliseeruda, kui on toimunud mingi elu mõjutav trauma ehk päästiksündmus, mille järel langetatakse otsus meie kehtiva ühiskondliku normi mõistes radikaliseeruda. Seejärel tekib inimesel oma teadvus ja kõik mitteuskujad eksivad ning vastavalt omaks võetud radikaliseerumisele ütleb inimese usk, mida ja kuidas tuleb teha. 

Vasakäärmuses on need, kes on valmis kasutama oma uskumuste realiseerimiseks ka vägivalda. On olemas erinevad relvastatud mässumeelsed rühmitused, mis vastanduvad üldisele riigi korrakaitsele. Nendega tegeletakse üldjuhul riigi ja korrakaitse tasandil ning KOV-il on ilmselt kokkupuude väiksem ning kui kokkupuuteid on, siis piirkonnapolitsei üksuste tasandil.  

Politsei käib vajadusel radikaliseerumise ilmingute ära tundmise teemal rääkimas ka koosolekutel sh koolides. Seega oli politsei päeva kandvaks mõtteks üleskutse koostööpartneritele, et toimuks rohkem arutelusid radikaliseerumisega hakkama saamiseks ja sisulise poole tundma õppimiseks oma kogukonna tasandil. Samuti, et oleksime valmis tulema toime oma piirkonna grupeeringutega, et me suudaks nende teket ennetada, aga ka näiteks valmisolek, kui meie tööruumi siseneb teisest kultuuriruumist, teistsuguste käitumise, hoiakute, veendumuste ja maailmatunnetusega inimene.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegiat puudutav avalik koosolek, kus osalesid Mikk Järv ja Heiki Hansen. 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalikul koosolekul tutvustati arengukava ja eelarvestrateegiat ning tehti ülevaade laekunud ettepanekutest. Avalikustamise ajal laekus kolm ettepanekut: 

  1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Laekunud ettepanekud lisatakse tekstilisse ossa ning selgitati, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Teisipäeval osales Allan Allik arendustöötajate arenguprogrammi ettevõtluse teemarühma arutelul Põltsamaal. Arutelul räägiti läbi, millised on peamised kitsaskohad ettevõtluse ja töökohtade puhul erinevates omavalitsustes. Üha olulisemaks peetakse Eestis, tulenevalt Skandinaaviamaade eeskujust, omavalitsuse rolli regionaaltasandil ettevõtluse arendamises ning ettevõtluse võrgustike loomises. Ühe esimese sammuna selles nähakse omavalitsuste ettevõtluse tegevuskavade koostamist. 

VALLAMAJANDUS

 

27. oktoobril toimus Elva valla hajaasustusega piirkondades ohtlike jäätmete kogumisring. Meil on hea meel, et inimestel on sellise ringi vastu suur huvi. Siinkohal täname Keskkonnainvesteeringute keskust ja Ragn-Sellsi, kelleta me poleks saanud pakkuda Elva valla kodanikele ohtlike jäätmete üleandmise võimalust. 

Elva valla jäätmepunktides on võimalik ohtlikke jäätmeid üle anda: 

Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15; 

Rõngu piirkond: Tehase tn 8, avatud iga päev; 

Rannu piirkond: Ringtee tn 4, K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511; 

Puhja piirkond: Nooruse tn 4, L kell 10–12. 

KOMISJONID

Teisipäeval, 22. oktoobril osales Heiki Hansen rahanduskomisjoni koosolekul. Komisjon vaatas läbi arengukava ja eelarvestrateegia muutmise avalikustamisel laekunud ettepanekud ning soovitas need lisada arengukava tekstilisse ossa. Laekus kolm ettepanekut: 

  1. Reku sadama arenduse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jäähalli ehituse lisamine arengukavasse; 
  1. Elva linna jalgpallihalli ehituse lisamine arengukavasse. 

Komisjon oli seisukohal, et mainitud ettepanekud on võimalik realiseerida ainult välisrahastajate toel ning konkreetsemad summad lisatakse dokumenti, kui võimalikud rahastusallikad on teada. 

Lisaks mitmetele väiksematele teemadele arutas komisjon ka Elva valla 2020. aasta eelarvet ning otsustas selle suunata volikogusse esimesele lugemisele. 

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre ja Ene Joosing osalesid 22. –23. oktoobril Tallinnas Rahvastikuregistri seminaril. Seminari peamised teemad olid uue rahvastikuregistri seaduse rakendamise praktika elukohamenetlustes ja Rahvastikuregistri andmete kvaliteedi parandamine. Samuti anti ülevaade kavandatavatest rahvastikuregistri e-teenustest ning sündmusteenuste arendamise plaanidest. 

VARIA

Reedel, 25. oktoobril tutvustasid Maano Koemets, Marika Saar ja Kertu Vuks Elva valda ja vallavalitsuse tööd Ukraina kolleegidele. 

 

Laupäeval, 26. oktoobril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla 2. sünnipäeva kontsert ja pidu. Esinesid valla kollektiivid ja ansambel Kruuv.

Rohkem fotosid leiate Elva valla kodulehelt.

Fotod: Jaak Jänes

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10-20.10.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.10.–20.10.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast teisipäevani, 14.–15. oktoobril osales Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammi õppepäevadel. II õppemooduli raames jagasid ametialaselt nõuandeid Haridus- ja Teadusministeeriumi jurist Indrek Kilk ja nõunik Piret Sapp ning Alo Savi ja Irja Rae rääkisid õpetaja töö- ja palgakorralduse alusest. Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumist, rääkis haridusvaldkonna finantseerimise alustest. Teine päev möödus Rakvere Põhikoolis, kus Hille Voolaid HTM-ist tutvustas järelevalve ja sisekontrolli teemasid ning Urve Sellenberg Rajaleidjast kaasava hariduse teemasid. Janika Gedvil Viljandi Linnavalitsusest jagas kogemusi haridus- ja tugiteenuste kättesaadavusest Viljandi linna näitel. 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Marika Saar, Liis Lehiste, Piret Hallast, Jaana Unt ja Margit Kiin Puurmanni Mõisakoolis koostööprojekti „Tugispetsialisti teenuse osutamise ja juhtimise struktuuri ja mudeli väljatöötamine“ kohtumine. Põltsamaa, Mustvee ja Elva tutvustasid projekti seisu ja arutati koos järgmisi samme.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja ja Marika Saar Tartu 2024 osalevate KOV-ide kohtumisel Otepääl. Toimus esimene Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide kohtumine peale Euroopa kultuuripealinna tiitli võitmist. Arutati edasisi koostööplaane, rahastamist ning omavalitsusjuhid tegid ettepaneku nimetada kultuuripealinna loodavasse sihtasutusse nõukogu liikmeks Võrumaa Arenduskeskuse juht Tiit Tootsi.  

 

Neljapäeval, 17. oktoobril osalesid Marika Saar ja Margit Kink valla kultuurijuhtide koosolekul. Peamiselt arutati Elva valla 2. sünnipäeva korraldamisega seotud teemasid, kuid räägiti ka Euroopa kultuuripealinnast ning ürituste turundamisest. Ühtlasi oli sel päeval Konguta rahvamaja juhataja Meelis Külaotsa sünnipäev ning tore oli koos kolleegidega tähistada ja torti süüa.  

Kolmapäeval kohtusid Margit Kink ja Marika Saar Lendteatri ja Elva Muuseumisõprade Klubi esindajatega, et arutada teatri suurmehe Leopold Hanseni sünniaastapäeva tähistamist. Elva esimese aukodaniku Leopold Hanseni 140. sünniaastapäeva tähistatakse 30. novembril kell 13 Lendteatris, kus  mängitakse Leopold Hansenile pühendatud etendust „Leopold“. Enne etendust antakse lühike ülevaade tema elust. 25. novembrist 6. detsembrini on Elva raamatukogus üleval Hanseni-teemaline näitus. Üritused on tasuta. 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 15. oktoobril sai koostöös Elva Vallavalitsuse ja kohalike ettevõtjate abil Päästeameti projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames valmis viimane ehk kaheksas kodu, kus Puhja alevikus sai lasterikas pere korda tuleohtlikud elektripaigaldised. Päästeameti projekt kestis kaks aastat, Elva vallas koordineeris projekti sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Projekti raames said eakad, puudega inimesed ja lasterikkad pered korda nii eluohtlikud küttekolded kui ka elektrisüsteemid. Projekti kogurahastus oli 41 133€, millest omavalitsuse panus oli 15 000€. 

 

Reedel, 18. oktoobril osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna töörühma koosolekul Tallinnas. Arutati läbi senised kokkulepped ning seati fookused järgmiseks aastaks. Fookuses on erihoolekandeasutuste kättesaadavus, asendushoolduse ja koolitervishoiu rahastamine, ligipääsetavuse paranemine avalikele hoonetele ja muud valdkonna murekohad. 

 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäevast neljapäevani, 15.–17. oktoobril osalesid Heiki Hansen ja Kertu Vuks Kaunases UBC üldkogul. Üldkogu raames korraldas Elva Vallavalitsus koostöös Kieli Linnavalitsusega digitaliseerumise töötoa. Ettekannetega digitaliseerumisest, e-teenustest, kaasamisest ja erinevatest veebiplatvormidest elanike kaasamisel esinesid Maarja-Leena Saar (Eesti Koostöökogu), Cathrin Truckenbrodt (Kieli Linnavalitsus) ja Kertu Vuks. Üldkogu raames valiti UBC-le uus president ning 4 asepresidenti. Samuti kinnitati organisatsiooni uus juhatus, millesse kuulub ühe linna esindaja igast liikmesriigist, mida on kümme. Eestit esindab juhatuses kuni 2021. aastani Elva abivallavanem Heiki Hansen. 

 

Kolmapäevast reedeni, 16.–18. oktoobril osalesid Mikk Järv ja Salle Ritso Tartumaa Omavalitsuste Liidu töövisiidil  Jyväskylä ja Viitasaari linnades Soomes. Visiidi alguses tutvuti Tallinnas asuva uue Sisekaitseakadeemia hoonega, kus tutvustati, kuidas uue maja ehitusega on nende õppevõimalused paranenud ning kuidas see aitab erinevate üksuste vahel koostööd veelgi suurendada. Visiidi käigus Soomes tutvuti Tartumaa sõprusmaakonna Kesk-Soome linnade Jyväskyla ja Viitasaariga ning Kesk-Soome Regionaalse Nõukoguga. Kohtumisel arutati kohaliku omavalitsuse arengu suunamisest ning laiemalt regionaalarengust ja ühtsest planeerimisest. Töövisiidi teiseks teemaks oli siseturvalisuse temaatika Kesk-Soome maakonnas. Kesk-Soome regionaalse nõukoguga arutati ühiseid koostööprojekte kahe maakonna vahel. 

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 17. oktoobril toimus Kesk tänava ehituskoosolek. Tööd jätkuvad Arbi järve puitplatvormil ja rannavalve hoone ning müügikioskite ehitamisel. Kõnniteedel korrastatakse tänavakiviga ülekäiguradade üleminekuid ja ehituse käigus kahjustunud kohti. Paigaldamist vajavad veel mitmed väikevormid, valgustid ja müügikioskite aknad, mille tarneajad on seoses suvise aktiivse ehitusperioodiga oluliselt pikenenud. Eelmisel nädalal katsetati ka purskkaevu tööd, et olla veendunud pumpade jms töötamises, kuna külmade saabudes tuleb vees olevad seadmed siiski eemaldada ja talveks ette valmistada.  

 

Teisipäeval, 15. oktoobril toimus Puhja Kooli ehituskoosolek. 

Puhja kooli ehitustegevus läheb plaanipäraselt ning üldehitustööd hakkavad lõppema. Jätkatakse siseviimistlusega ja ruumide ettevalmistamisega mööbli paigutamiseks. Ehitajal on plaan siseviimistlustööd lõpetada detsembri koolivaheajaks. Objekti lõplik valmimine on 31.12.2019. 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 14. oktoobril osales Marika Saar volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul Rõngu lasteaias Pihlakobar. Heiki Hansen andis ülevaate eelarvestrateegiast ja 2020. aasta eelarvest. Marika tutvustas osakonna peamisi tegevusi ja pooleliolevate projektide hetkeseisu.  

Esmaspäeval osalesid Maano Koemets, Toomas Järveoja, Mikk Järv, Kertu Vuks ja Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus andis ülevaate pooleliolevatest detailplaneeringutest ja üldplaneeringu koostamisest, mille hanketingimused on koos ja uus hankespetsialist tegeleb hanke ülespanekuga lähiajal. Kertu Vuks tutvustas kaasava eelarve protsessi seisu, noorte ettevõtlikkuse algatusprojekti Välk ja muid arenguvaldkonna päevateemasid. Heiki Hansen ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud ning Aakre soojamajanduse arengukava ja avaliku väljapaneku tulemusi.  

Teisipäeval, 15. oktoobril osalesid Toomas Järveoja ja Mikk Järv majanduskomisjoni koosolekul. Koosolekul arutati Ridakülas asuva Lehise tee küsimust. Toomas Järveoja ja Mikk Järv tutvustasid eelarvestrateegiat ja arengukava muutmise eelnõud. Tutvustati Elva valla teede investeeringute kava ning Aakre soojamajanduse arengukava ning avaliku väljapaneku tulemusi. 

Kolmapäeval, 16. oktoobril osales Marika Saar spordikomisjoni koosolekul. Enne komisjoni koosolekut oli liikmetel võimalus külastada spordihoone ehitusobjekti. Koosolekul tutvustas Margus Ivask jalgpalli sisehalli ideed, spordijuht Madis Šumanov tutvustas plaane ning Marika Saar rääkis spordiobjektide haldamise ja hooldamise plaanist.  

Neljapäeval, 17. oktoobril osales Marika Saar kultuurikomisjoni koosolekul. Kultuurikomisjon kinnitas esindusürituse nimekirja, Marika tutvustas eelarvestrateegiat ja 2020. aasta eelarvet. Arutleti, mida Elva vallal on oodata ja mida pakkuda seoses sellega, et Tartu valiti Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024. Marika Saar andis ülevaate ka Tartumaa kultuuristrateegia protsessist.  

Neljapäeval osales Marika Saar sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul, kus tutvustas eelarvestrateegiat, 2020. aasta eelarvet ning vaimse tervise kampaaniat. Milvi Sepp andis ülevaate teenuskeskuste sotsiaaltöötajate töömahtudest.  

Reedel, 18. oktoobril osalesid Marika Saar, Heiki Hansen ja Kertu Vuks ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel tutvustas turismivaldkonna arenguid ning edasisi plaane, Kertu Vuks andis ülevaate kaasava eelarve protsessist, koolinoorte äriideede võistlusest VÄLK, mentorklubi tegevusest ning Kesk tänava projekti seisust. Marika Saar tutvustas vaimse tervise kampaaniat “Võta aega” ning Tartu 2024 seotud tegevusi. Arutati ka eelarvestrateegia ja arengukava muutmise eelnõud ning teede investeeringute kava.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 18
 
Esmaspäev, 18. november 2019 kogu päev Sille Kask Elva raudteejaama ooteruumis väljastamas Euroopa Liidu toiduabi  Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek 
   
Esmaspäev, 11. november 2019 kogu päev: Sten Saarekivi ja Terje  Raadom  Tartus koolitusel  „ Keskkonnanormid ja -järelevalve”   kell 9 osakonnajuhatajate ja
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4