Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.-23.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri iga kahe nädala tagant. 

 

 

 JUHTIMINE  

13. juunil toimus Elva vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu X istung toimus 13. juunil Elva vallavolikogu saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli üks tegevusülevaate ettekanne, viis otsuse eelnõud, üks määruse eelnõu ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva Soojus OÜ tegevusülevaade. Elva Soojus OÜ juhataja Arne Jänessoo tegi ülevaate ettevõtte igapäevasest tööst ja arendustegevustest.   

Volikogu kinnitas 2021. aasta majandusaasta aruande. 2021. aasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande kohta on andnud arvamuse audiitor ja volikogu revisjonikomisjon. Volikogu kinnitas aastaaruande. 

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla pakutud kohtadel lasteasutuse kulude katmisel lapsevanema või eestkostja kaetava osa määr, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmisest vabastamise tingimused. Muuhulgas korrigeeriti osalustasu suurust lasteasutustes - Elva linna, Käärdi aleviku, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks 45 eurot kuus, teisi asustusüksuseid teenindavates lasteasutustes on osalustasu suuruseks 30 eurot kuus. Määruses muudeti ka laste osalustasu maksmisest vabastamise tingimusi. Uue määruse kohaselt on vanemal võimalus taotleda pere teise ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist. 

Volikogu nõustus Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimisega. Sotsiaalkindlustusamet on teinud kohaliku omavalitsuse üksustele ettepaneku välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (VRKS) alusel halduslepingute sõlmimiseks. VRKS sätte kohaselt täidavad kohaliku omavalitsuse üksused halduslepingu alusel riiklikke haldusülesandeid rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmisel ja osutavad talle vajaduse korral kaasabi eluaseme leidmisel; sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamisel; tõlketeenuse ja eesti keele õppimise korraldamisel; tema õiguste ja kohustuste kohta teabe saamisel; muude küsimuste lahendamisel. Halduslepinguga on ette nähtud kohaliku omavalitsuse ühekordne halduskulu kokku kuni 50 eurot haldusülesandega antud hüvitiste menetlemiseks. 

Volikogu andis loa Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks. Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Alates 2021. aasta aprillist võttis pilootprojekti „Sotsiaaltranspordi korraldus mudelite testimine“ raames need kohustused üle Tartumaa Ühistranspordikeskus. Projekt pidi kestma kaks aastat - alates 01.03.2021 kuni 28.02.2023. Seoses suurte tellimusmahtudega Tartumaa omavalitsuste poolt praeguse projekti raames lõppevad projekti vahendid samade tellimusmahtude jätkumise korral juba 2022. aasta lõpuks. Et teenuse osutamine ei katkeks on vaja kiiresti ette valmistama hakata teenuse osutamise riigihanget. Elva vallavolikogu otsustas anda selleks loa. 

Volikogu otsustas omandada Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu. Tegemist on nelja kinnistu omanike kaasomandis oleva transpordimaaga. Kruusa T3 tänava lõik on avaliku huviga tee, linna tänav, mis tagab juurdepääsu mitmele hoonestatud elamumaa kinnistule. Elva vallavalitsus on lisaks tasuta omandamisele jõudnud võõrandajatega kokkuleppele, et Kruusa tn 34, 36, 38, 40 omanikud tasuvad vallavalitsusele iga elamumaa omandi kohta 1000 eurot tee seisundinõuetele vastavaks viimiseks. 

Volikogu kinnitas Elva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmise. Komisjoni liige Andrean Mustonen on avaldanud soovi haridus- ja noorsootöökomisjonist välja astuda. Tema asemele asub uueks komisjoni liikmeks Andero Ojamets. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Arendusjuht Margus Ivask andis ülevaate Elva valla suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekande slaidid on leitavad SIIT.  

Järgmine korraline volikogu istung toimub 22. augustil 2022. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


14.-16. juunil osales Liis Lehiste URBACT City Festivalil Pariisis

Eestit ja Eesti kohalikke omavalitsusi oli Pariisis esindamas 16 inimest. Festivalil jagati kogemusi paneeldiskussioonides, töötubades ja loengusaalis. Tutvustati peatselt avaneva URBACT IV programmi märksõnu, mis on roheline, digitaalne ja sooliselt võrdõiguslik linn (green city, digital city, gender equal city).

Elva vald osaleb URBACT Eesti linnade võrgustikuprojektis "Koostöine ja innovaatiline haridus". Projekti üldine eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid (nt lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jt). Seejuures õpitakse Tallinna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemustest.  

Sama festivali teisel koostööprojektil -  „Food corridors“ osales Elva vallast läbi Tartumaa Arendusseltsi ka SA Elva Teenused juhataja Krista Loog. URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärgiks on  üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Koostööprojekti Eesti poolne partner on Tartumaa Arendusselts. Krista Loog on Tartumaa toiduvõrgustiku liige ning koostööna on sel aastal valminud Tartumaa Toidustrateegia, mis sai võimalikuks just tänu URBACTi koostööprojektile. Lisainfot leiab SIIT

Erinevate Euroopa riikide toidutemaatilistes ettekannetes käis läbi üks teema – toidu hankimisse tuleb luua Euroopa üleselt erandid, et oleks võimalik hankida võimalikult palju kohalikku toorainet, mida tänane riigihangete süsteem kahjuks ei soosi. 

 


15. juunil toimusid Elva lauluväljakul lusikapeod

Perioodil 1.09.2021 – 30.04.2022 sündis Elva vallas 102 beebit – 43 tüdrukut ja 59 poissi, nende hulgas kaks paari kaksikud – üks paar poisse ja üks paar tüdrukuid. Uusi ilmakodanikke ja nende vanemaid tervitas ning õnnitles vallavanem Priit Värv.

Iga laps sai endale hõbelusika ning raamatu „Pisike puu", mis on välja antud koostöös Kultuuriministeeriumi ja Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Raamatut tutvustas lapsevanematele Rannu Raamatukogu direktor Viive Vink. Lisaks esinesid peol Elva Huviala- ja Koolituskeskuse laulustuudio laululapsed Lisette ja Anette Jelle, keda juhendab Livia Kuuskvere.  

Kõik, kes ei osalenud lusikapeol, saavad lusika ja raamatu kätte Elva Vallavalitsuse infolauast tööpäeviti kell 8–16.30 (Kesk 32, Elva). 

Galerii → 

 

14. juunil käis kultuurispetsialist Marilin Aasoja Tartumaa kultuurikorraldajatega väljasõidul Hargla piirkonnas 

MTÜ Kotus eestvedamisel tutvuti kohaliku kogukonna kaasamise programmiga. samuti arutati kogukonna ning kultuuri- ja haridusvaldkonna koostööd ja kuidas kogukond ise loob selleks võimalusi. Lisaks käidi ka Eesti ainsas Toidusalus uudistamas, millega tegu ja miks see ettevõtmine edukas on. Teise eduloona kohtuti ka puuskulptuuride looja Andres Rataseppaga, kes on asutanud Harglasse oma töökoja ja sinnakanti ka elama asunud.  

 


15. juunil toimus Elva valla õpilaste tunnustusüritus 100 Noort Tegijat

Elva lauluväljakul toimunud sündmusele olid kutsutud õpilased koos vanematega valla üheksast koolist, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse.  

Aunimetusega 100 Noort Tegijat tunnustati silmapaistvaid, aktiivseid ja uuendusmeelseid Elva valla koolide õpilasi, sealhulgas ka vabariiklike olümpiaadide parimaid ning kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajaid. Samuti anti sel aastal taas välja ka Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo tunnustused.  

Aasta noore tiitliga tunnustati sellel aastal lausa kahte noort. Aasta noore tiitli pälvisid Emili Külaots ja Harry Richard Treier.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Konguta Kooli robootikatiimile "Hullud robootikud"

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse ning neile anti üle tänukiri ja meene.  

Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad, keda on sel õppeaastal kokku seitse. Elva gümnaasiumi lõpetas kuldmedaliga Gretlin Aruoja ja Carmen Beljaev ning hõbemedaliga Anette Maser, Kevin Siirak ja Kloria Sööt. Rõngu Keskkooli lõpetas kuldmedaliga Eliisa Johanna Kesa ning hõbemedaliga Eva Volver

Elva valla koolides lõpetas 9. klassi 136 noort ja 12. klassi 69 noort. Elva Vallavalitsus soovib kõikidele lõpetajatele tuult tiibadesse ning unistuste täitumist! 

Elva valla 100 Noort Tegijat sündmusel lõid meeleolu muusikud Madli Saarela ja Krister Toom ning teaduskeskus AHHAA.  

Ürituse galerii →

Loe tunnustuse saanute kohta rohkem Elva valla kodulehelt või äpist. 

 


22. juunil toimus Elva valla koolide ja lasteaedade juhtide väljasõit

Ette võeti lodjaretk Emajõel - kuulati lodjasõidu ajalugu, tehti kokkuvõtteid lõppenud õppeaastast ning arutati uue õppeaasta plaane.  

 


21. juunil toimus Elva valla kultuurijuhtide väljasõit Tartusse, kus osaleti Karlova linnaosa tänavakunstituuril.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

Piirkonnakogude hääletust pikendatI juunikuu lõpuni ehk kuni 30. juunini 2022

Hea Elva valla elanik!

Kui Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht asub Rannu, Rõngu, Puhja või Palupera piirkonnas, siis sul on võimalus anda pisike, aga oluline panus oma kodukoha heaks - anda hääl oma valitud kandidaadi poolt.

Vaata piirkonnakogude kandidaate SIIT → 
 

Miks hääletada?
Piirkonnakogu on sinu kodukoha esinduskogu, kelle roll on kodukandi huve paremini esindada omavalitsuse töös ning hoida kohalikku initsiatiivi ja identiteeti. Sinul on võimalik valida, kes võiks sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonda esindada.
 

Kuidas hääletada?

 • Mugavalt e-keskkonnas VOLIS.
 • Vallamajas või piirkondade teenuskeskustes koha peal vastavalt nende lahtiolekuaegadele.


Oluline teada:

 • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
   

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta leiad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


Alates 27. juunist algas aruteluõhtute sari "Tuleviku Elva vald" 
 

Kõik Elva valla elanikud on väga oodatud aruteluõhtutel osalema ja kaasa mõtlema, millised sihid seada, et Elva vald oleks aastaks 2030 atraktiivne elu- ja ettevõtluskeskkond.

Aruteluõhtud on ellu kutsutud Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia koostamise protsessi raames. Kohtumistel osalevad Elva vallavalitsuse liikmed ning koha peal on kaetud ka kohvilaud.
 

Aruteluõhtud toimuvad:

27. juunil kell 18 Konguta rahvamajashttps://fb.me/e/1yfNZvliB

29. juunil kell 18 Palupera mõisakooli saalishttps://fb.me/e/3dJWTm9MT

30. juunil kell 18 Rõngu rahvamajas: https://fb.me/e/56gQpm0Zu

4. juulil kell 18 Rannu rahvamajas: https://fb.me/e/1F8K8aTiI

6. juulil kell 18 Puhja seltsimajas: https://fb.me/e/1zuvLpLHx

7. juulil kell 18 Elva spordihoone peeglisaalis: https://fb.me/e/1xyN3xMud

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


15. juunil toimus projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” võrgustiku kohtumine

Projekti rahastaja on Euroopa Sotsiaalfond ja taganttõukajaks Sotsiaalministeerium. Antud projekti raames asus 14. juunil Elva valda tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kes saab olema ühendavaks lüliks Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade vahel. Lisaks eelnevale on vastava määruse järgi tema ülesanneteks aidata vähendada komplekse abivajadusega inimeste ja nende lähedaste koormust asjaajamisel sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas, pakkuda kompleksse abivajadusega inimestele õigeaegset ja nende vajadustele vastavat abi ning toetada nende toimetulekut võimalikult kaua koduses keskkonnas. 

Võrgustiku kohtumisel arutatleti meie piirkondade võimaluste ja lünkade üle ning lepiti kokku erinevate osapoolte vastutused ja rollid projekti edukaks toimimiseks. Lisaks arutati ka kliendi teekonna üle - millisel hetkel ja kuidas täpsemalt kaasata või anda juhtum üle hoolduskoordinaatorile.

Loodame, et see projekt läheb hooga käima ja toob kergendust nii abivajajate asjaajamistesse kui ka perearstikeskuste ja sotsiaaltöötajate töösse. 

 

16. juunil kohtusid Priit Värv, Gerda Kiipli-Hiir, Eliise-Berta Tarto, Anneli Lepik ja Teele Kravtšenko Sotsiaalministeeriumi esindajatega Ukraina sõjapõgenike pikaajalise majutamise teemal
 
Kohtumise eesmärk oli Ukraina kriisiolukorraga seonduva info vahetamine - anda ülevaade, mis suundadega Sotsiaalministeerium hetkel enim tegeleb ning uurida, kuidas Elva vallal kriisiolukorras läheb.

Elva vallas on peamiseks ja ainsaks sõjapõgenike majutuskohaks hetkel jäänud Vehendi motell. Ka algselt vabatahtlikuna abi ja majutust pakkunud inimesed hakkavad väsima ning soovivad tuge kohalikult omavalitsuselt sõjapõgenikele elukoha leidmiseks, kuid mida kahjuks meil pole pakkuda. Seetõttu liigutakse palju edasi teistesse linnadesse ja valdadesse, aga juba ka Ukrainasse tagasi.

Sotsiaalministeerium andis lootust, et hetkel kaardistatakse väiksemaid majutuskohti üle Eesti, kes oleksid valmis alates sügisest Ukraina sõjapõgenikele pakkuma pikaajalist majutust. Veel hea indikaator kaardistamaks potentsiaalseid vabasid elupindasid oma vallas on jälgida elektritarbimisi – kui kusagil on tarbimine minimaalne või isegi olematu, siis võiks uurida omanikult, kas elupind on kasutuses või mis plaanid omanikul sellega on.  

Teised olulised teemad, mis arutelus läbi käisid olid sõjapõgenikele keeleõppe võimaldamine ning toetused ja nendega seonduv kommunikatsioon, et teised abivajajad ei tunneks end kõrvalejäetuna. Andsime ka tagasisidet, et soovime selgeid sõnumeid riigilt laste koolikohustuse osas ning tuge kohapealsete keelekursuste läbiviimiseks. Sotsiaalministeeriumi üks esindajatest, Toomas Jõgeva, kes on spetsialiseerunud just sõjapõgenike pikaajalise majutuse teemale, sõnas, et vahetu suhtlus kohalikes omavalitsustes on hetkel väga oluline kaardistamaks murekohtasid just kohalikul tasandil. Ta lisas, et me peame jätkuvalt olema valmis kohanema, sest tegelikult me ju ei tea, mis tulevik veel tuua võib.

 

Kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ja MTÜ-ga Iseisesev Elu seoses psüühikahäirega inimestele pakutava toetatud elamise teenusega Elvas, Supelranna tänaval 

Kohtumisel osalesid vallavanem Priit Värv, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Arutati Päästeameti nõudeid teenuse jätkamiseks Supelranna tänaval arvestades, et tegemist on olulise tugiteenusega psüühikahäirega inimestele. 

 


17. juunil osalesid Eve Jõgi ja Karmen Paavel Akrose I liikusmiskonverentsil Tartus

Päeva jooksul arutleti laste ja noorte liikumisharjumuste ja kehalise aktiivsuse üle. Ettekandeid oli teemadel, nagu näiteks: mida saab laste ja noorte liikumisaja suurendamiseks ette võtta haridusasutus või kohalik omavalitsus; kas ja kuidas toetada ekstreemspordihuvilisi noori; kuidas taltsutada istumismõnu kui füüsilise liigutamise käigus tekib pigem negatiivseid emotsioone; kui varakult alustada spetsialiseerumist spordis ja kas see toob pigem kahju või kasu; millised põhimõtted aitavad spordis jõuda kõrgete eesmärkideni. Väga huvitava ettekande liikumisrõõmu uurimise kohta tegi spordipsühholoog Aave Hannus.

Loomulikult toodi päeva jooksul esile ka mitmeid häid praktikaid nii linnaruumi kujundamises kui ka koolitöö korraldamises. Konverentsipäeva lõpetas paneeldiskussioon laste ja noorte kehalise aktiivsuse teemal.  

 


22. juunil osales Karmen Paavel Tartumaa ennetusmeeskonna koostöökohtumisel Tammistu mõisas

Esmalt tutvuti Agrenska Fondi tegevuste ja Tammistu mõisakompleksi võimalustega. 2015. aastal avas Eesti Agrenska Fond Tammistu mõisas erivajadustega noortele ja nende peredele Tammistu perekeskuse, kus pakutakse lapsehoiu- ja tugiisikuteenust raske ja sügava puudega laste peredele. Suviti toimuvad mõisa aladel ka erinevad suvelaagrid.  

Seejärel tutvuti Tartumaa tervise- ja heaolunäitajatega ning arutati, kuhu suunas ja milliste tegevustega plaanitakse Tartu maakonna ennetusvaldkonnaga edasi minna. Kui vaadata Tartumaa näitajaid, siis silma torkavad naiste ja meeste tervena elada jäänud aastad, mis on Eesti keskmisest tunduvalt madalamad. Samuti esineb võrreldes ülejäänud Eestiga Tartumaa meestel sagedamini depressiooni. Samas näiteks loomuliku iibe ja laste ning noorte osatähtsuse osas on meie maakond Eestis esimesel kohal.  

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Verevi järves täheldati veeõitsengut, mis põhjustas tundlikuma nahaga inimestel peale suplemist löövet

Elva Vallavalitsus tellis veekvaliteedi ja -ohutuse hindamiseks Keskkonnauuringute Keskuselt täiendavad uuringud ning suhtles Terviseametiga.

Verevi järvest võetud proovidest domineerisid koldvetikas ja sinivetikas. Keskkonnauuringute Keskuse proovide teostaja Kersti Kangro sõnul võivad mõlemad liigid tundlikumal nahal kergemat ärritust tekitada, kuid leitud vetikate kogused on väikesed ning suurt ohtu inimesele ei põhjusta.

Siiski, õhutemperatuuri tõusul suureneb ka koldvetikate ja sinivetikate esinemine märkimisväärselt. Kuna Verevi järv on Elva valla supluskohtadest enim vetikate vohamisest mõjutatud, siis teostame seal veel täiendavaid uuringuid, et näitajatega jooksvalt kursis olla ning võimalikke ohuolukordi varakult tuvastada.

Seniks paneme südamele, et veekogudes supleb igaüks omal vastutusel! Avalikesse supluskohtadesse ujuma minnes veendu, mis värvi lipp rannas hetkel lehvib ning hinda siis veekogus ujumise ohutust vastavalt oma tervislikule seisundile.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  


14.-15. juunil osales Kertu Vuks Hispaanias, Vitoria-Gasteizis toimunud SmartEnCity lõpukonverentsil

Elva vald on Eesti SmartEnCity võrgustiku liige. SmartEnCity on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekt algas 2016. aasta veebruaris ning lõppes käesoleval aastal nimetatud konverentsiga.

Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil. 

Konverentsi raames tutvustati projekti tulemusi, sealhulgas Tartu Targa linna pilootprojekti, Taani Sondeborgi linna pilootprojekti tulemusi ning samuti projektis osalenud Vitoria-Gasteizi linnas läbi viidud tegevusi. Tartu projekti raames renoveeriti 18 kortermaja, ehitati jääksoojust kasutatav jahutusjaam ning loodi juhtmevaba võrgutehnoloogial põhinev tänavavalgustuse juhtimissüsteem. Sondeborgis renoveeriti täielikult 7 sotsiaalmaja, paigaldati päikesepatereidel põhinevad lahendused kortermajadele ja koostati tegevuskava “Roadmap2025 - The Integrated Energy Plan (IEP) of Sonderborg". Vitoria- Gasteizis renoveeriti linna vanimas piirkonnas, Coronaciónis mitmed kortermajad - soojustus, kaugküttelahendus, akende-uste vahetus jms. Lisaks moderniseerimistegevusele võeti Vitoria-Gasteizis kasutusele biomassist küttevõrk, mis tõi kaasa paremad energiahinnad, madalamad hooldus- ja kasutuskulud ning ohutuse. Projekti lõppraportit on kõikidel huvilistel võimalik lugeda SIIT

Kertu osales mõlemal päeval arutelupaneelides tutvustades Elva valla digitaalseid lahendusi kaasamistegevuste elluviimisel ning arutades koos teiste projektis osalenutega SmartEnCity võrgustiku tegevuste mõjude üle.  

 


Teisipäeval, 21. juunil tutvustas vallaarhitekt Jaanika Saar Arbi järve ääres tegutseva Kohvik Lohvik lastele, kuidas taaskasutuse põhimõttel menüütaustasid valmistada.

Vanast pildiraamist ja kandikust valmisid toredad ruumielemendid. 

 


Laupäeval, 18. juunil viis Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuuri keskus läbi näidisnõustamise Elvas, J. Kärneri 26 asuva hoone näitel 

Vallavalitsusest võtsid üritusest osa Kertu Vuks ja Margus Ivask. Huvilistele tutvustati 1930ndatel algselt vaid suvitusmajaks rajatud hoonet ning omanik tutvustas edasisi plaane hoone taastamisega. Mõni aeg tühjana seisnud hoones on säilinud rohkelt algupärast – uksed, aknad, siseviimistlus, sisse ehitatud mööbel, ahi jm. Kõiki neid põnevaid detaile said kohaletulnud ka uudistada. Nõuandeid jagas omanik ja nõustaja Kalle Pilt, kes on tunnustatud hoonete biokahjustuste ekspert. Räägiti sellest, kuidas säilitada kultuuriväärtuslikku, samas luues ka õdus kaasajast mõjutatud keskkond jättes näiteks pesuruumid kõrvalhoonesse. Koos vaadati üle ka probleemsed samal krundil paiknevad hilisemal perioodil ehitatud hooned.

Maa-arhitektuuri keskuse tegevustest ja üritustest saab täpsemalt lugeda siit: https://maaarhitektuur.ee/

 

Esmaspäeval, 20. juunil toimus Elva Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise eelne avalik koosolek

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid koosolekul Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Margus Ivask. Elwa Hotell & Restoran OÜ soovib algatada detailplaneeringu Elva kesklinnas, Kesk 40 ja Pikk 10 kruntidel. Omanik soovib Kesk 40 krundil rekonstrueerida olemasoleva hotellihoone ja laiendada seda nii, et tekiks ümbritseva looduse ja linnakeskkonnaga harmoneeruv spa/restorani/hotelli kompleks.

Kohapealse arutelu raames said osalejad küsida arendajalt täpsustavaid küsimusi. Arutelu tulemused on aluseks detailplaneeringu algatamiseks vajalike lähtetingimuste koostamiseks.

 


Elva linnas on avalikul väljapanekul Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering  

Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneeringu, millega kavandatakse Käärdi tee 5 kinnistu jagada kaheks elamukrundiks - planeeritud sihtotstarbega ridaelamu maaks. Mõlemale krundile antakse ehitusõigus ühe ridaelamu (kolme boksiga) ja ühe abihoone püstitamiseks.

Detailplaneeringuga saab tutvuda ja ettepanekuid esitada kuni 30. juunini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva) 1. korrusel infosekretäri juures või Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/planeeringud

 

  VARIA  


23. juunil osalesid Priit Värv ja Eliise-Berta Tarto Maakaitsepäeval Tartus

Saaremaalt, Kuressaares toimunud Võidupüha paraadilt saabus Eesti Vabariigi Presidendi süüdatud võidutuli Tartusse, kus see jagati omakorda Tartumaa valdade esindajatele. Elva vallavanem Priit Värv viis võidutule kõikidesse Elva valla piirkondadesse: Puhja Vabadussõja mälestussamba juurde; Kongutasse,  Annikoru Taska platsile; Rannu Vallapalu tulealtarile; Rõngu vabadussamba juurde; Hellenurme kultuurikeskuse ning Elva kultuurikeskuse juurde. Huvilisi oli tõrvikute ja küünaldega võidutuld endale koju tooma tulnud mitmeid. 

Vaata kokkuvõtet võidutule jagamisest Elva valla Instagramist

Loe rohkem võidutule jagamise traditsiooni kohta SIIT

 


14. juunil osales Eliise-Berta Tarto WRC Rally Estonia pressikonverentsil 
 

Teisipäeval, 14. juunil toimus WRC Rally Estonia pressikonverents, kus võistluse korraldajad andsid ülevaate, mida on oodata Baltikumi suurimal autospordi suursündmusel WRC Rally Estonia.

WRC sari on tänavu tähistamas auväärset 50. juubelit ja Rally Estonial on au kuuluda autoralli maailmameistrivõistluste kalendrisse kolmandat aastat järjest. Kaheaastase pausi järel on Rally Estonia suurejooneline stardi- ja finišipoodium tagasi Tartu Raekoja platsil, kus ühtlasi leiab 14. juulil aset ka avatseremoonia ja erakordse lavashow’ga avakontsert. Kolmandat aastat järjest võõrustab hooldusalana maailma parimaid rallimeeskondi, WRC promootorit ja Rally Estonia korraldusmeeskonda Eesti Rahva Muuseum.

Kokku ootab nelja võistluspäeva jooksul sõitjaid ees 24 kiiruskatset ja 313,84 katsekilomeetrit. WRC Rally Estonia avakatsena sõidetakse neljapäeva õhtul 1,66 km pikkune SS1 Visit Estonia/Tartu 1 kiiruskatse. Reedel alustatakse päeva Jõgevamaal ja liigutakse edasi Lõuna-Eesti poole. Ees ootavad tehnilised ja kiired SS2/6 Peipsiääre, SS3/7 Mustvee, SS4/8 Raanitsa ja SS5/9 Vastsemõisa kiiruskatsed. Laupäeval leiavad aset legendaarsed Rally Estonia kiiruskatsed, kust ei puudu kurikuulus Alaküla trampliin, Truuta pealtvaatamisala ja Kulbilohu rallikrossirada. Tänavuse Eesti MM-ralli lõpetab SS24 Wolf Power Stage Kambja 2 kiiruskatse, mis on ühtlasi ka võistluse punktikatse.

Punktikatse finiš asub Leigol, kus järve saarele püstitatakse unikaalne Power Stage poodium ning pealtvaatajatel on võimalus näha poodiumitseremooniat. Lisaks autoralli MM-etapil osalejatele võistlevad tänavusel Rally Estonial ka Eesti autoralli meistrivõistluste sõitjad, kes läbivad EMV etapi raames seitse kiiruskatset.
 
Pealtvaatajatel on WRC Rally Estonia raames esmakordne võimalus näha Eesti teedel sõitmas uue generatsiooni Rally1 hübriidautosid, millest ühes (Hyundai i20 N Rally1) istumas ka 2019. aasta autoralli maailmameistrid ja Rally Estonia kolmekordsed võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja.
 
Korraldajad on ette valmistanud üle 70 erineva pealtvaatamisala, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse – Arena, Area ja Spot. Rallifännidel on võimalus valida 14. erineva pääsme vahel, mille seast igaüks leiab endale sobiva: nelja päeva rallipass, päevapassid, nelja päeva VIP-pass ning VIP-päevapassid.

Lisaks kiiruskatsetele on rallipublikul võimalik minna Eesti Rahva Muuseumi territooriumile vaatama, kuidas hoolduspargis töötavad maailma parimad meeskonnad, nende mehaanikud, insenerid ja paljud teised. Võistluspäeva õhtutel on hooldusparki kogunenud publikul võimalik näha päeva TOP3 Meet the Crews sessiooni, mida veab kõigile rallisõpradele WRC All Live’ist tuntud Rebecca Williams.

Stardipoodiumi juhatab 14. juuli õhtul kell 18 sisse suurejooneline WRC Rally Estonia avatseremoonia, kus esinevad Eesti parimad artistid. Esimene võistlusauto ületab stardipoodiumi kell 18.30 ning sellele järgneb kell 20.38 võistluse avakatse  SSS1 Visit Estonia/Tartu 1 Raadi mõisapargi territooriumil. Esimest kiiruskatset on kõikidel huvilistel võimalik jälgida ka Tartu Raekoja platsil olevalt suurelt LED-ekraanilt. WRC Rally Estonia avapäeva lõpetab 5MIINUST erakordse lavasõuga. Kontsert toimub Tartu Raekoja platsis algusega kell 22.30.
 
Ürituse programm ja ajakava on leitavad Rally Estonia kodulehelt: https://www.rallyestonia.ee/.
 
Foto autor: Andrei Ozdoba.

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.-12.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Piirkonnakogude hääletus pikenes nädala võrra, st kuni 19.06.2022

Piirkonnakogude valimiste statuudi kohaselt peab valimistel osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest. Kuna hääletusaktiivsus ei olnud esialgse tähtajani piisav, siis otsustas valimiskomisjon pikendada hääletamise aega nädala võrra ehk Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonnakogude valimistel saab hääletada kuni 19. juuni 2022 (k.a). 
 

Hääletada saab:


Pea meeles:

 • Hääletada saad vaid Sinu rahvastikuregistri järgsele elukohale vastava piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kogu info piirkonnakogude valimiste kohta, sealhulgas kandidaadid ja teenuskeskuste lahtiolekuajad on leitavad:
https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

Esmaspäeval, 6. juunil osalesid Priit Värv ja Karmen Paavel kohalike omavalitsuste juhtide riigikaitseseminaril Võru Kaitseväe Taara linnakus

Päeva esimeses pooles tutvustasid Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi ja Päästeameti esindajad erinevate osapoolte rolle, sh nägemust, milline on nende vaatest kohaliku omavalitsuse riigikaitseline roll. Päeva teises pooles lahendati gruppides elanikkonnakaitsega seotud ülesandeid.

Riigikaitse algab inimesest ning on iga tasandi võimekuse tulem. Kohtumisel tõdeti, et taolisi näost-näkku kokkusaamisi, kus on kohal nii erinevad kohalikud omavalitsused, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseliit (sh Naiskodukaitse) ja Kaitseministeerium on tarvis senisest enam. Kõigil pooltel on oma nägemus teiste organisatsioonide rollidest, kuid vaja oleks saavutada see, et see nägemus oleks kõigil ka ühtne. Oluline samm suurema mõistmise suunas on astutud, nüüd on tarvis hoida ühtset kurssi!  

 

Esmaspäeval, 6. juunil kohtusid Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Priit Värv Elva valla Ukraina sõprusomavalitsuse Baikivtsi vallaga

Veebikohtumisel kohtuti Baikivtsi vallavanema ja vallavalitsuse liikmetega ning arutati Elva valla võimalusi ukrainlaste abistamiseks. Elva valla esindajad rääkisid hetkeolukorrast Eestis Ukraina sõjapõgenikega ning Baikivtsi valla esindajad juhtisid tähelepanu, kuivõrd oluline on, et Eesti toetaks Ukraina püüdlusi saada Euroopa Liidu liikmeks.  

 


Teisipäeval, 7. juunil osales Karmen Paavel konverentsil "Turvaliste kogukondade Eesti"

Alustuseks tutvustas Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Dagmar Narusson kogukondade tekkimise aluseid ning nende arendamise põhimõtteid. Näiteks räägiti nii asukoha-, rahvus- kui ka huvipõhistest, ankurorganisatsioonide ja algatuste juurde tekkinud kogukondadest. See avardas paljudel arusaamu kogukondade arendamisest, kuna seda ei saa teha ülevalt alla, vaid initsiatiiv peab tulema siiski kogukonnast endast.  

Päeva eesmärk oli innustada osalejaid praktiliste näidetega looma turvalisust nii kogukondade kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Konverentsi keskmes oli siseturvalisuse arengukava, kus on turvalise Eesti loomise alustaladeks vastutuse võtmine, koostöö, ennetus ja teadmistepõhine lähenemine. Kuna turvalisus on väärtus, mida me üheskoos igapäevaselt loome, siis käis konverentsi jooksul korduvalt läbi Päästeameti moto: “Igaüks teeb oma osa ja natukene rohkem”. Loomulikult ei puudunud päevast ka Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu enda sõnavõtt, milles ta andis ülevaate erinevate tasandite võimalustest ja rollidest turvalisuse loomisel.

Lisaks rääkis sotsiaalmeedia ohtudest ja võimalustest kriisiajal Uku Arold Kaitseväe peastaabist, Stockholmi kogemusloost alkoholi vähendamisel Johanna Gripenberg ja Patrick Widell, ennetustöö teaduslikust lähenemisest teadusanalüütik Gregor Burkhart  jpt. 

 


Esmaspäeval, 6. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis Valgamaa Partnerluskogu strateegiaseminar

Vallavalitsusest osales seminaril Kertu Vuks ning seminari viis läbi kaasamise praktik Ivika Nõgel. Kohtumisel keskenduti uue programmiperioodi meetmete kavandamiseks sisendi saamisele. Kohtumise eelselt oli läbi viidud küsitlus, mis kaardistas peamised väljakutsed, millele osalejad üheskoos seminari raames tegevuste näol lahendusi püüdsid leida.  

 

 

  JUHTIMINE  

Teisipäeval, 7. juunil toimus Elva Vallavalitsuse volikogu saalis rahanduskomisjoni koosolek 

Koosoleku päevakorras oli Elva valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva linnas Kruusa tänav T3 kinnistu omandamine.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Teisipäeval, 7. juunil toimus haridus- ja kultuuriosakonna ning sotsiaal- ja terviseosakonna ühiskohtumine

Kohtumise eesmärk oli arutada valdkondade ülest koostööd laste ja perede toetamisel. Lisaks haridusspetsialistile ja lastekaitsetöötajatele vallavalitsusest osalesid ka Elva Laste- ja Perekeskuse esindajad ning Elva Gümnaasiumi ja Rõngu Keskkooli tugispetsialistid. Järgmine kohtumine toimub septembris. 

 

Pärnumaa kultuurikorraldajad külastasid Elva valda 

Tutvustasime külalistele Elva valla erinevaid kultuurikorralduslikust aspektist olulisi paiku. Oma töid ja tegemisi tutvustas SA Elva Kultuur ja Sport ning külalised said ka külastada Elva kultuurikeskust ja spordihoonet. 

 

Esmaspäeval, 6. juunil toimus Konguta rahvamajas noorsootöötajate kohtumine

Vaadati üle Elva valla noorsootöö eesmärgid aastateks 2021-2023. Arutleti, kus me oleme ning millised võiksid olla eesmärgid järgmisteks aastatakse. Oluliste märksõnadena toodi välja noorte kaasamine, keskkonnateadlikkus ja pädevad noorsootöötajad. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


Kolmapäeval, 8. juunil toimus Nõo kultuurimajas hooldustöötajate tänuüritus

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimunud tänusündmusele oli kutsutud 26 sotsiaalhooldustöötajat Elva, Kastre, Peipsiääre, Kambja, Luunja, Tartu ja Nõo vallast. Üritusel tänati hooldustöötajaid nende olulise panuse eest ning anti üle tänukirjad, lilled ja Toivo Niibergi raamat „Ela ja küsi“. 

Tunnustatuid tervitasid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur, rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul ja Nõo vallavanem Maano Koemets. Päevakangelased said kuulata psühholoog Toivo Niibergi loengut õnnest ja õnnelikkusest ning muusikalise etteaste tegi Liis Viinalass.

Sotsiaalhooldustöötajate tänusündmus toimus Tartumaal teist aastat ning mõlemal korral on see toimunud Nõo vallas. 

 

Neljapäeval, 9. juunil osalesid Karmen Paavel ja Eve Jõgi võrgustikukohtumisel "Vaimne tervis kogukonna tasandil"

Ennetusest kogukonna tasandil, sealhulgas VEPA (lühend: Veel-Parem) metoodikast ja Imeliste Aastaste vanemluskoolitusest rääkisid Pille Prey ja Kati Pruul Tervise Arengu Instituudist. Triinu Täht tutvustas vaimse tervise osakonna loomist ja sellega seotud plaane Sotsiaalministeeriumis, peakaplan Katri Aaslav-Tepandi rääkis sõjapõgenike vaimsest tervisest kogukonna tasandil tuues välja, et meie (sõjajärgsed) põlvkonnad pole õpetatud traumatiseeritud inimesi aitama ja et lastekasvatusviisid traumeeritud peredes on sageli jõhkramad kui tavaperedes. 

 

Reedel, 10. juunil osales Karmen Paavel inspiratsiooniseminaril "Tervisealgatused piirkonnas, millest tasub õppida kogu Eestil"

Inspiratsiooniseminari korraldajaks oli Tervise Arengu Instituut, mille direktor Annika Veimer andis esmalt ülevaate Eesti rahva tervisenäitajatest. Tuletati taas meelde, et kõigil on võimalus mõjutada oma elukvaliteeti läbi toitumise, meelemürkide mittekasutamise, liikumise, vaimse tervise ja haiguste varajase avastamise (sh sõeluuringutes osalemise) kaudu.  

Inimeste oodatav eluiga on küll tõusnud, kuid tervelt elatud aastad jäävad endiselt palju maha. Samas on vähenenud suremus vereringeelundkonna haigustesse ja ennetavate vähkide suremus. Lisaks on vähenenud igapäevasuitsetajate osakaal. Muuhulgas toodi välja, et kõrgharidusega inimesed suitsetavad kolm korda vähem kui põhihariduse või vähema haridusega inimesed. Väljakutseks on inimeste igapäevased valikud. Tervise Arengu Instituudi andmetel on iga teine eestlane rasvunud või ülekaaluline ning kasvav trend on see pigem meeste seas.  

Lisaks Tervise Arengu Instituudile said sõna ka mitmed valdkonna eestvedajad, kes jagasid oma kogemusi, kuidas kohalikul tasandil tervisealgatusi ellu viia.  

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Kolmapäeval, 8, juunil toimus Elva vallavalitsuse eestvedamisel Elva valla toitlustusettevõtjatele ja teistele huvilistele mõeldud kohtumine pakendiringluse teemal

Seminaril tutvustasid oma teenuseid Ringo, Ringtopsi ja Panditopsi esindajad ning vastasid ettevõtjate küsimustele seoses korduvkasutatavate nõude lahenduse kasutamisega suurüritustel või restoranide igapäevatöös. Elva vallavalitsusest osalesid kohtumisel Kertu Vuks ja Sirli Pippar.  

 

Reedel, 10. juunil toimus Elva valla kliima- ja energiakava koostamise arutelukoosolek

Kohtumisel osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Margit Berg-Jürgens, Hegri Narusk ja Karmen Paavel Elva vallavalitsusest ning OÜ Consultare esindajad ja kava koostajad. Kohtumise raames täpsustati kliimakava mustandversioonis kerkinud küsimusi ning räägiti edasistest tegevustest kava koostamisega seoses.  

 

  VALLAMAJANDUS  


Alates neljapäevast, 9. juunist on Pikk tänav Elvas taas liiklemiseks avatud 

Tänav oli liiklemiseks suletud seoses trassiehituse garantiitöödega - välja vahetati mitmed sademevee- ja kanalisatsioonitorud, mis olid pinnases lubatust rohkem vajunud või muul viisil deformeerunud. Kuna osad sademevee kaevud tuli välja kaevata ca 5,5m sügavuselt, siis polnud võimalik tänavat transiitliikluseks avatuna hoida.

Tänaseks on sõiduteel kaeve- ja asfalteerimistööd lõppenud ning toimub veel haljastuse ja sissesõitude taastamine, mis aga ei takista üldist liiklust.

Tööd teostab Asfaldigrupp OÜ ning kogu objekt loodetakse lõpetada jaanipäevaks.

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus osalesid õppereisil Saaremaal ja Muhumaal 

8.-9. juunil toimus Rahandusministeeriumi korraldatud õppereis Saaremaal ja Muhumaal Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerijatele. Oma planeerimisalaseid kogemusi nii üldplaneeringu kui detailplaneeringute osas jagasid Saaremaa vallavalitsus ja Muhu vallavalitsus. Tutvuti kohalike arendusprojektidega, sealhulgas külastati Kuressaare keskväljakut, vastvalminud üürimaja ning riigigümnaasiumi hoonet.  

 

Lammutustoetuse raames lammutatakse Aakre katlamaja ning Rannu kooli õppekasvuhoone

Elva vald on aktiivselt osa võtnud Sihtasutus KredEx meetmest, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele lammutustoetuse taotlemiseks. Lammutustoetuse eesmärk on toetada kohalikke omavalitsusi nendele kuuluval kinnisasjal asuva kasutusest välja langenud ja varisemis- või tuleohtlikuks muutunud ehitiste lammutamisel, kui nende hoonete rekonstrueerimine või võõrandamine ei ole otstarbekas.

Elva vald sai 2021. aasta lõpus positiivse rahastusotsuse Aakre katlamaja ning 2022. aasta kevadel Rannu kooli õppekasvuhoone lammutamiseks. 

Lisaks sellele, et Elva vald ise taotleb rahastust erinevate hoonete lammutamiseks, on käimas valla kodanikele suunatud Elva valla eelarvest eraldatava lammutustoetuse taotlusvoor, mis kestab kuni 20. juunini 2022. Lammutustoetuse taotluste vastuvõtt toimub SPOKU kaudu. Toetatakse avalikus ruumis asuvate oluliselt amortiseerunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamist. Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel või füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks.

 

  VARIA  

Laupäeval, 11. juunil toimus Elva lauluväljakul meeleolukas Elva Rock 50

Elva rockfestivali 50. aastapäeva puhul esinesid Elva lauluväljakul ansamblid Fix, Urmas Kruuse Bänd, Kogudus, SUUK, Müstikud, Phoenix, MEIE, Keldriline heli/Väntorel, Magnetic Band, Syrius, All Stars 66, Kolme Linna Bänd. 

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane kirjeldas sündmust: "On olnud suur au koos MTÜ Eesti Muusika Kuulsuste Kojaga ettevalmistada selle suve ühte ainulaadsemat sündmust ning rääkida kaasa ühe ajastu Eesti muusika taasväärtustamisel. Kogu meie ettevõtmine pälvis ka väga laialdast meediakajastust. Elva Lauluväljakul viibis sellel päeval üle 1000 inimese, külalisi oli kohal üle Eesti. Juba päeval saabusid muusikud koos peredega - suur rõõm oli näha taaskohtumisi, käepigistusi, nostalgilisi meeleolusid. Lava taga ootasid muusikud oma järge, noodilehed värisedes käes. Publiku hulgas ringi liikudes oli tunda mõnusaid emotsioone, valdavalt nauditi kontserti istudes, sest seltskond oli enamasti juba soliidsemas ja väärikas eas. Selle sündmuse korraldamine andis võimaluse taas Eesti 70ndate muusika esile tõsta - üles on leitud vanad fotod, tehakse isegi dokumentaalfilm ning Elva keskväljakul on avatud näitus. Meil on hea meel, et oleme korraldajatena saanud väga palju positiivset tagasisidet!" 

Risto Lehiste, Eesti Muusika Kuulsuste Kojast sõnas: "Suur aitäh kõigile, kes aitasid taasluua Elva rockifestivali! Korrata muusikafestivali 50 aastat hiljem ja samade ansamblitega - see oli unustamatu ja kordumatu elamus, mille sarnast on isegi maailma mastaabis väga raske leida! Aitäh Elva vald, et võtsite selle festivali lahkelt vastu ning panustasite kogu meeskonnaga kuni vallavanemani välja. Selliseid sündmusi saab korraldada vaid kohaliku kogukonna toel." 

Meeleolukat sündmust on kajastanud mitmed meediaväljaanded, näiteks Postimees, ERR (saated Ringvaade ja Prillitoos), Õhtuleht, Raadio 2 jt. 

Ürituse galerii 1 → 
Ürituse galerii 2 → 

 
 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 30.05-05.06.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


Piirkonnakogude hääletus Rannu, Rõngu, Puhja ja Palupera piirkondades on alanud ning kestab kuni 12. juuni 2022 (k.a). 

Kuna tähtajaks 31.05.2022 ei laekunud Elva ja Konguta piirkonnakogudesse piisavalt kandidaate, ei toimu samal perioodil hääletust Elva ja Konguta piirkonnakogude valimiseks - hääletust ei saa korraldada, kuna piirkonnakogusse kandideerijate arv on väiksem kui ettenähtud piirkonnakogu liikmete arv.

Hääletus toimub 6.-12.06.2022 elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Vaata kandidaate ja hääleta siin: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=339694

Võimalus on hääletada ka piirkondade teenuskeskustes ning vallamajas vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Kandidaadid, teenuskeskuste lahtiolekuajad ja muu oluline info piirkonnakogude valimiste kohta on leitav: https://www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

Pane tähele!

 • Hääletus on piirkondade põhine, st hääletusvõimalus on vähemalt 16- aastastel rahvastikuregistri järgi nendes piirkondades elavatel inimestel ning hääletada saab oma piirkonna kandidaadi poolt.
 • Igal hääletajal on 1 hääl, mida saab soovi korral muuta. Kehtima jääb viimasena antud hääl.
 • Piirkonnakogude valimistel peab osalema vähemalt 5% piirkonna hääleõiguslikest elanikest, mistõttu ootame aktiivset osalemist! Juhul kui osaleb vähem elanikke pikendab valimiskomisjon hääletamise aega.
 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Ühistranspordikeskuse kohtumine omavalitsusjuhtidega

Kohtumisel arutati edasisi tegevusi sotsiaaltranspordi tuleviku osas - määratleti osapoolte ootused teenuse jätkamise osas​, arutati läbi olulisemad detailid​, senise projekti plussid ja õppetunnid ning uue hankeperioodi sõlmküsimused. Lepiti kokku ka ajakava ning edasised tegevused.

Kokkuvõtlikult planeeritakse teenuse saamiseks minna ühishankesse ning Tartumaa omavalitsustelt oodatakse kinnitust planeeritava mahu osas.
 

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) maakonna arengustrateegia võtmeteemade esimene valideerimine

Arutelul osales TOLi juhatus, kuhu kuulub ka Elva vallavanem Priit Värv. Arutelu viidi läbi uuringu- ja konsultatsiooniettevõtte Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan ja Kersten Kattai juhtimisel.

Arengustrateegia arutelule järgnes TOLi juhatuse koosolek, mille päevakorras oli Kohaliku Omaalgatuse Programmi hindamiskomisjoni tulemuste kinnitamine, Tartumaa toidustrateegia kinnitamine, TOLi strateegiline roll maakonnas, TOLi ja partnerorganisatsioonide koostöö ning TOL liikmemaksu arutelu. 

 

  JUHTIMINE  

30. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis revisjonikomisjoni koosolek 

Enda tegevusest ja plaanidest andsid ülevaate SA Elva Teenused juht Krista Loog ning Elva Varahaldus OÜ juht Toomas Kuris. Revisjonikomisjon töötas läbi 2021. aasta aastaaruande. Komisjoni liikmetel olid mõned küsimused, millele vallavalitsus ka vastas ning komisjon kiitis aastaaruande heaks.

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kohtusid raamatukogude juhid ja harukogude esindajad

Elva valla uus kultuurispetsialist Marilin Aasoja ning raamatukogude juhid ja harukogude töötajad said omavahel tuttavaks, jagati rõõme ja muresid, arutati käimasolevaid projekte ning tulevasi tähtpäevi. Rõngu raamatukogu direktor tegi kokkuvõtte ka lugejate rahuloluküsitlusest.  

 

31. mail toimus Elva Vallavalitsuse saalis haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Kogukondliku ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa esindaja tutvustas perepesa kontseptsiooni. Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel andis ülevaate Elva valla ennetustöö eesmärkidest ning laste ja heaolu võrgustiku tööst. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste andis ülevaate valla tugispetsialistidest ja nende võrgustikutööst. Sotsiaalnõunik Anneli Lepik tutvustas lastekaitsetöö põhimõtted ja tegevusi. SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Esta Tamm tutvustas nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas määruse eelnõud: Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

1. juunil toimus Hellenurme Veskimuuseumis kultuurikomisjoni koosolek


Viimane koosolek enne suvepuhkust viidi läbi Hellenurme Veskimuuseumis, kus komisjoni liikmed tutvusid muuseumiga ning arutlesid valla arengukavalistel teemadel. 

Veskiemand Mae Juske andis ülevaate veski korrastamisest algusaegadest kuni praeguseni - leivakoja käivitamisest, majandamisest, ürituste ja ekskursioonide korraldamisest, uute külaliskorterite korrastamisest veskis ning laiemat tegevust ootavast uuest käsitöö poest.

Seejärel toimus Elva valla arengukava „Kultuur ja kogukond” ideekorje ja arutelu. Komisjon peab oluliseks, et Elva vallal oleks oma kultuuristrateegia, kogukonna kultuur ja erisus ning pärandkultuur. Oluline on lähendada valla kaugemaid nurki keskusega ning teadvustada kultuuri osatähtsust valla erivaldkondade hulgas. Arutleti ka Elva valla mõisate kaardistamise, Elva valla kultuurimälu hoidmise ja väärtustamise ning MTÜ-de toetamise teemadel. 

 

Aakre kool kutsub vilistlasi, endisi töötajaid, lapsevanemaid ja kooli sõpru Aakre kooli 290. aastapäeva tähistamisele


Hea Aakre kooli vilistlane, endine töötaja, lapsevanem, Aakre kooli ja lasteaia sõber!

Oled oodatud tähistama Aakre piirkonna hariduselu esmamainimise 290. aastapäeva ja Aakre Lasteaed-Algkooliga hüvasti jätma 11. juunil 2022.

Koolimaja on avatud alates kell 11. Kohtudes klassikaaslastega saab keha kinnitada Mõisapreili Margarethe suvekohvikus. Koha peal on elav muusika, käsitöö- ja fotonäitus, väike mälestustenurk ja peahoone keldri muuseumitoas Elmar Maasiku kogutud esemete väljapanek.

Alates kell 16 on kohal fotograaf.

Kell 17 toimub jääkeldris kontsert-aktus. Peale seda on võimalik muusikat nautida Hiugemäel Rõngu kandi viie tee puhvetite päiva rahvapeol.

Kellel pole võimalik sellel päeval oma vana kooliga kohtuda saab tulla vanu aegu meenutama viiel päeval suve jooksul Unustatud mõisate külastusmängul 9., 10., 30., 31. juulil ja 13. augustil, mil toimub mõisas samuti palju huvitavat!

Lisainfo kooli veebilehel www.aakre.edu.ee või telefonil 76 93 386.

Kohtumiseni!

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Teisipäeval, 31. mail osales Kertu Vuks SPARK Demos toimunud  kliima- ja energiakava koostamise seminaril

Töö koostaja Consultare OÜ andis ülevaate tänaseks kokku pandud informatsioonist ning trendidest teemavaldkondade lõikes. Teemade ring, mille üle arutleti puudutas nii ringmajanduse edendamist, päikesefarmide planeerimist,  kliimamuutuste mõjude analüüsi biomajandusele ning kerg- ja ühistranspordivõrgustike kavandamist Tartumaal.

Kliima- ja energiakava eesmärgid on kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks ning kliimamuutustega kohanemine ja investeeringute kavandamine. Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel ning see peaks valmima 2022. aasta teises pooles. Lisainfot kliima- ja energiakava koostamisest leiab SIIT

 

Kolmapäeval, 1. juunil toimus Tartu 2024 veebiseminar teemal "Keskkonnahoidlik kultuurikorraldus"

Veebiseminaril osalesid Kertu Vuks ja Eliise-Berta Tarto. Tartu 2024 programmiliini Elu ja Keskkond juht Triin Pikk tutvustas keskkonnahoidlike kultuurisündmuste korraldamise juhendit ning koos omavalitsuste esindajatega arutleti hetkeolukordade üle omavalitsustes.

Keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendiga saab tutvuda siin: https://www.tartu2024.ee/ellujaamise-kunstid/keskkonnajuhend.

Samuti on valminud õppevideo, mis annab juhiseid sündmuste keskkonnasäästlikumaks korraldamiseks. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

1. juunil, lastekaitsepäeval, toimus Annikoru skatepargi avamine

5 aastat oodatud skatepark sai lõpuks valmis. Avamisel osales palju noori huvilisi, avakõne pidas vallavanem Priit Värv ning seejärel rääkis Elva valla heakorraspetsialist Sten Saarekivi rulasõidust, ohutusest ja õpetas noortele huvilistele trikke. 

Annikoru skatepargi projekti koostas ja ehitas Betoondetail OÜ. Objekti kogumaksumus koos lisatöödega oli 34 758 eurot. Skatepargi ehitust toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm 20 640 euroga. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

1. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid vallavalitsusest Kertu Vuks, Margus Ivask ja Maarika Uprus. Maarika Uprus andis ülevaate detailplaneeringute menetlusprotsessidest ja üldplaneeringu protsessist. Margus Ivask andis ülevaate suurematest arendusprojektidest, sh Elva gümnaasiumihoone rekonstrueerimisest ning ujula ehitamiseks vajalike eeltegevuste käigust. Kertu Vuks tutvustas ülevaadet Elva vallas asuvatest punamonumentidest ning arutati, millised peaksid olema edasised tegevused nendega seonduvalt.

Komisjoni esimees Toomas Laatsit andis komisjonile ülevaate arengukava koostamise raames ellu kutsutud ehituse- ja planeerimise töörühma tööst.  

 


1. juunil osales Jaanika Saar Tartumaa Kaunis Kodu 2022 komisjoni töös

Komisjon külastas kaheksat Tartu maakonnas paiknevat kaunist kodu, sealhulgas ka Elva valla Kaunis Kodu 2021 võidukodu Elva linnas aadressil Marja 4.

Komisjoni poolt välja valitud Tartu maakonna kolm kaunimat kodu edastatakse Eesti Kaunis Kodu 2022 konkursile.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Neljapäeval, 2. juunil toimus Elva Vallavalitsuse saalis sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek 

Päevakavas oli Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine ning Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine. Määruse eelnõuga saab täpsemini tutvuda SIIN

 

Neljapäeval, 2. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir üldhooldusteenuse rahastamismudeli muutmise teemalisel veebiseminaril 

Pikaajaline üldhooldusteenus on hoolduskoormuse vähendamisel oluline, kuid kulukas teenus. Ühena olulistest muutustest vabastati juba lapselapsed oma vanavanemate ülalpidamisest. Täna on üldhooldusteenuse eest tasumisel omavalitsustel suur roll. Riik planeerib muuta rahastusmudeleid, et toetada teenuse saajaid ja nende lähedasi teenuse eest tasumisel. Kohtumisel tutvustati võimalikke variante.   
 

 

Neljapäeval, 2. juunil kohtus Gerda Kiipli-Hiir Perepesa ruumide sisekujundajaga 

Perepesas käivad hetkel remonttööd, mille käigus saavad uue ilme seni korteritena kasutuses olnud ruumid. Perepesa sisekujunduse loob Mae Kivilo, kes esitas kohtumisel värvikombinatsioonid ja tutvustas võimalikke mööblivariante. Eesmärk on luua kodune ja soe keskkond, kus väikeste lastega peredel oleks mõnus ja turvaline olla ning spetsialistidel nende pereks kasvamist toetada. Elva Perepesa asub aadressil Pikk 26, Elva linn. 

 

Reedel, 3. juunil osales Gerda Kiipli-Hiir koostöökohtumisel Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames 

Veebi teel toimunud kohtumisel anti ülevaade erinevate teenuste lõikes (tugiisik, lapsehoiuteenus, transporditeenus), mida Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames osutatud on. Seoses projektirahade lõppemisega liiguvad kõik nimetatud teenused omavalitsuste rahastamisele. Samal ajal kavandatakse puudega laste tugiteenuse reformi, mis seob erivajadustega laste tugiteenused lahti puude raskusastmest ning senisest veelgi enam on vaja omavalitsusel hinnata teenuste määramiseks lapse tegelikku abivajadust. Päeva teises pooles andsid omavalitsused ülevaate oma headest praktikatest. 

 

  VARIA  

 


Elvas toimub esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival

30.-31. juulil toimub kogu Elva linna hõlmav erakordne Eesti Liikumis- ja Spordifestival, mida korraldab Elva vald koostöös Lõuna-Eesti kuue maakonnaga. Festivali avapäevale paneb meeleoluka punkti kontsert, kus esinevad kollektiivid nagu Traffic, James Werts World Project ja ansambel MESI. 

2022. aastal kannab festival nime Eesti Liikumis- ja Spordifestival, sest just Elvale omistati eelmisel aastal Euroopa Parima Spordilinna tiitel. Järgnevatel aastatel liigub Eesti Liikumisfestival erinevate Lõuna-Eesti maakondade vahel, kellest igaüks põimib liikumise kestliku olemuse just enda piirkonna väärtustega.

30.-31. juulil tulevad Elvasse kokku aktiivset eluviisi harrastavad ja spordilembesed inimesed üle Euroopa. Festivalil saab: 

 • tutvuda ja järgi proovida suurel hulgal erinevaid spordialasid ja -tegevusi tunnustatud professionaalide juhendamisel
 • uudistada messialal
 • osaleda töötubades
 • kuulata põnevaid spordimaastiku tegijaid konverentsilaval
 • koguda uusi ja kasulikke teadmisi tervisliku eluviisi ja liikumise kohta

ja palju muud põnevat veel!

Üritus Facebookis: https://fb.me/e/2CBi3wvYV 
Ürituse koduleht: https://sportsfest.eu/

 

Otepääl tähistati Eesti lipu päeva 

Laupäeval, 4. juunil tähistati Eesti lipu sängis, Otepääl Eesti lipu päeva. Tänavu möödus 138 aastat esimese sinimustvalge Eesti lipu pühitsemisest ja õnnistamisest Otepääl. Sel puhul toimus Otepääl traditsiooniline rongkäik Lipuväljakult kirikumõisa, jumalateenistus Otepää Maarja kirikus ning kontsert Otepää kultuurimajas. Elva valla lippu kandis rongkäigus Elva vallavolikogu esimees Sulev Kuus. 

4. juunil 1884. aastal pühitses Eesti Üliõpilaste Selts Otepääl esimese sinimustvalge lipu. Esialgu oli see tudengite tunnuslipp, kuid peagi kasvas see rahvuslipuks ning siis juba riigilipuks.

Vaata galeriid Eesti lipu päeva rongkäigust Otepääl → 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.-29.05.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 23. mail toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu IX istung toimus 23. mail Elva Vallavalitsuses volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli kuus otsuse eelnõud, üks ettekanne ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva valla ja Elva linna õiguskorra ülevaade 2021. aasta kohta. Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode, Tiit Treial ja Annika Jukk tegid ülevaate politsei tegevustest 2021. aastal Elva vallas. Toodi välja erinevaid statistikaid üldise kuritegevuse, vägivallakuritegude, varavastaste süütegude, väärtegude jms kohta. Piirkonnapolitseinikud tõid välja, et probleeme on tekkinud koerte ja kasside pidamise eeskirja järelevalvega, samuti ka taksoveo teenuse üle järelevalvega. Ühed suuremad probleemid Elva linnas ja vallas on alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad. Kokkuvõtvalt sedastati, et elame siiski turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse keskkonna muutustega. Kogu ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN

Volikogu otsustas anda loa MTÜ Klubi Tartu Maratonile, Peetri Matsi OÜ-le ja Vallasant OÜ-le kinnisasjade omandamiseks. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kohaselt kui juriidiline isik ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandustoodete tootmisega, võib ta omada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.  

Volikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks Elva valla omandis olevale kinnisasjale. Asukoht: Nooruse park, Elva linn, Elva vald. Hoonestusõigust soovitakse seada kahe puurkaevu rajamiseks ja neid teenindavate ehitiste ehitamiseks, mis rajatakse piirkondliku ühisveevärgi töö ja toimekindluse tagamiseks. 

Volikogu otsustas mittenõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ geoloogilise uuringuloa andmisega Karijärve IV uuringuruumis. Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Poole küla. Vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest taotletav uuringuala on märgitud oluliseks alaks, mis tagab rohelise võrgustiku toimimist; piirkonnas juba toimub kaevandustegevus; uuringutega on seotud häiringud, mis võivad mõjutada inimeste heaolu, tervist ja vara; kohalikud elanikud on avaldanud vastumeelt uuringuloa andmiseks. 

Muudeti arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati tema enda soovil välja liige Juhani Jaeger ja kinnitati uueks liikmeks Tõnu Aigro. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ning andis ülevaate kõikidest töövaldkondadest. Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate käimasolevatest teetöödest ja muudest teehooldust puudutavatest teemadest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekanne on leitav SIIT
 

Istungi protokoll ja tehtud ettekanded ˃

Vastuvõetud otsused ja määrused ˃

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt

Järgmine volikogu istung toimub 13. juunil 2022. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 

22.-26. mail toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu õppereis Norras

Elva vallavalitsusest osales õppereisil Kertu Vuks. Õppereisi raames külastati Baerumi ja Kristjansandi vallavalitsust, kohtuti Nordic Innovationi juhtkonnaga ning Oslo Regional Alliance esindajatega. Lisaks kohtuti mitmete ettevõtjatega, kes koostöös avaliku sektoriga on aidanud kaasa rohepöörde eesmärkide saavutamisele, näiteks põhjamaade eripärasid arvestav bussipeatustesse sobivate päikesepaneelide lahenduste tootja BTG Solenergi AS; Kings Cofee, kes pakub ringmajanduslahendust, kasutades kohviülejääke seenekasvatuses; soojatootmisettevõte Oslofjord Varme AS, kes pakub kaugküttelahendust, mis põhineb mereveest saadud soojusel.

Peamised aruteluteemad olid rohepöörde tegevuste kavandamine ja elluviimine omavalitsustes - Eesti vs Norra;  omavalitsuste ja piirkondade vahelised koostööprojektid ja nende elluviimine; jätkusuutlikud ja rohelised riigihanked ning erasektori ja avaliku sektori koostöö rohepöörde tegevuste elluviimisel.  

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022
 

Kes on oodatud piirkonnakogusse kandideerima?

Piirkonnakogusse saab kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek. Kõikide piirkonnakogude kandidaatide puhul kontrollitakse nende vastavust statuudi nõuetele, st rahvastikuregistri järgset elukohta.

 

Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu. Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonna huvisid esindada, saad teha kui osaled piirkonnakogu valimistel ja toetad kandidaati, keda eelistad.

 

Kus on leitavad piirkonnakogude kandidaatide nimekirjad?

Kandidaatide nimekirjad avalikustame hiljemalt 03.06.2022 Elva valla kodulehel ning plakatitel kõikides piirkondades koos valimisnumbritega. Vallavalitsus ei korralda kandidaatide tutvustamist, kampaania korraldamine on iga kandidaadi enda teha. Vallavalitsus jagab kõikide kandidaatide kohta infot võrdselt ja samades kanalites.

 

Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes on registreeritud Elva valla elanikuks 01.06.2022 seisuga (k.a).

Igal hääletajal on 1 hääl ning selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi oma piirkonnas kandideerivale kandidaadile.  Näiteks kui  Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht on Koruste küla, siis saad valida Rõngu piirkonnakogusse kandideerivate isikute vahel.

Kui hääletaja soovib oma valikut muuta, siis seda saab teha kuni viimase hääletuspäevani, st kuni 12.06.2022 kell 23.59. Arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

 

Kus toimub hääletamine?

Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas, kuhu on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Kui VOLIS keskkonna kasutamine pole võimalik, saab hääletamiseks külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud Elva valla kodulehele: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla koolide tugispetsialistide õppeaasta viimane kohtumine

Elva valla koolide juures toimetavad tugispetsialistid said taas kokku 24. mail, et ühistel teemadel arutleda ning kogemusi vahetada. Läbi on saamas üks kiire, põnev ja äärmiselt õpetlik õppeaasta ning tegemist oli käesoleva õppeaasta viimase kohtumisega, kus võeti aasta kokku ning jagati kogemusi samal ajal ühiselt matkarajal liikudes. Kohtumine toimus Vapramäe Loodusmajas.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Teisipäeval, 24. mail toimus Rannu katlamaja avamine

Teisipäeval, 24. mail avati Rannus uus ja kaasaegne hakkepuidul töötav katlamaja. Toimus pidulik avamine peale mida oli kõigil huvilistel võimalus ka uue katlamajaga tutvuda. 

2020. aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus raha, et OÜ Elva Soojus saaks ehitada Rannu alevikku uued soojustrassid ja uue kaasaegse hakkepuidul töötava katlamaja. 2021. aasta suvel alustati töödega, sügiseks said ehitatud uued trassid ning detsembri lõpus käivitus juba ka töö uues katlamajas. Nüüdseks on teostatud ka heakorratööd ning projekt seega ametlikult lõpule viidud. 

Projekti teostumisega muutub Rannu aleviku õhukvaliteet paremaks, samuti paraneb ka piirkonna konkurentsivõime ja elanikkonna elamistingimused.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Esmaspäeval, 23. mail toimus Põltsamaal projekteerimise teemaline õppepäev 

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril Põltsamaa lossis osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kaire Volmer. Õppepäeval räägiti projekteerimistingimuste välja andmisest uute üldplaneeringute valguses. Seminari viisid läbi Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Merje Muiso ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi. Põltsamaa valla planeeringutest ja projektidest rääkis Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos ning tehti ka jalutuskäik Põltsamaa linnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

25. mail toimus Tartumaa sotsiaalvaldkonna vaimse tervise õppepäev 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel kohtusid Tartumaa valdade sotsiaaltöö eestvedajad Suure-Jaani Tervisekojas. Tervisekoda on maja, kuhu on koondatud kokku perearstid, eriarstid, füsioterapeudid, apteek, veekeskus, seminariruumid ja kohvik ning see kannab läbinisti edasi tervisedenduslikku vaadet.

Üheskoos jagati sotsiaalvaldkonna muresid ja rõõme ning otsiti lahendusi veel ületamata takistustele. Lisaks õpiti koolitaja Silva Sirge ja 5 elemendi teooria abil veidi laiemalt mõistma ennast, teisi ning inimsuhteid üldiselt. Osalejate avatust ja ühtsust suurendas naeruteraapia, mille tervendavat ning vabastavat mõju said kõik osalejad oma nahal tunda. Koju naasti ühiselt Tartu valla bussiga naeratus suul ning paljude kogemuste võrra rikkamana. 

 

  VARIA  

 

Linnastaadion sai värskenduse 

Eelmisel nädalal teostati Elva  Linnastaadionil põhjalikke hooldustöid, mille raames värskendati jooksurada, taastati staadionimaja tagumine terrass ning hooldati murukate. Sel nädalal joonistatakse maha ka jooksurajad ning paigaldatakse raja välispiirded. Plaanis on uuendada ka staadionimaja eesolev terrass.

Vaata täpsemalt videost ˃ 

Soovime kõigile jätkuvalt rõõmsaid spordielamusi!   

 

 


Keegli maailmameistrivõistlused on tehtud! 

Pea kaks nädalat kestnud keegli maailmameistrivõistlused Elva Spordihoones said 28. mail punkti. Üritus õnnestus igati edukalt ning kirsiks tordil tuli võistlustelt üks kuldmedal ka koju. Sportkeegli sprindis tegi eestlanna Heret Ots ajalugu viies Eesti esimest korda keegli MMil poodiumile - naiste täiskasvanute arvestuses kirjutas tema kuldmedal Eestile uue peatüki. Finaalis oli vastaseks tugev tšehhitar Hana Wiedermannova, kuid vastase parimast esitusest jäi närvi puudu ning Ots saavutas kiirelt edumaa. Täiskasvanud naiste arvestuses ei ole eestlastel veel MMi medaleid olnud, kuid 2011. aastal maailmakarika hõbeda võitnud Ots tagas selle kolmapäeval.

Üks võistluste korraldajatest ja ka võistlejatest Markko Abel võttis võistlused kokku sõnadega: "MMi läbiviimine oli tõsine pingutus, aga hubane saal sportlastele meeldis. Kümmekonna aasta jooksul võiks sportkeegli tiitlivõistlus jälle Elvasse jõuda."

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.-22.05.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 


Neljapäeval, 19. mail külastas Elva vald Rakvere valda

Külastusel osalesid Priit Värv, Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakond, haridus- ja kultuuriosakond ning SA Kultuur ja Sport esindus. Rakvere vallavanem Maido Nõlvak andis erinevate valdkondade lõikes ülevaate Rakvere valla tegemistest, edulugudest ning arenguvõimalustest. Eriliselt jäi kõlama ennetustöö väärtustamine ning mõtestamine ja arengule suunatud mõtteviis. Lisaks kogemuste vahetamisel tutvuti ka valla jaoks oluliste objektidega piirkonnas, nagu Sõmeru keskusehoone, Rahvaspordiväljak, Loodus- ja Tehnikamaja, noortekeskus ja  Uhtna tegula.  

 


20. aprillil osales Karmen Paavel koos teiste Tartumaa esindajatega näidisohutusõppusel Rapla ÄKK 

Õppusel osalesid üheksa maakonna esindajad kokku 10 võistkonnas. Päeva jooksul läbisid võistkonnad erinevaid punkte, kus tuli lahendada elulisi ja ohtlikke ülesandeid. Iga punkti eestvedaja andis meeskonnale ülesande soorituse eest ka punkte. Probleemolukordi, mille keskele meeskonnad sattusid, oli väga erinevaid. Näiteks oli tarvis nuputada, kuidas õpilase koolikotis leiduvate märkide järgi aru saada, et last väärkoheldakse, hoolitseda laste ohutuse eest koolitulistamise korral või tegeleda ajakirjanikega, kes on saanud infot asutuses toimunud võimaliku õnnetusjuhtumi kohta. Igast punktist saadi väärtuslikku tagasisidet oma meeskonna toimimise kohta ning kokkuvõttes avardati oluliselt oma teadmisi ja vaadet ohuolukordades tegutsemise osas.  

Rapla ÄKK on oma formaadilt mõeldud õpetajatele. Siseministeeriumi soovil said sellest osa ka maakondade tervise ja turvalisuse meeskonnad, et hea õppuse pisik leviks ka laiemalt. Rapla ÄKK koostööpartneriteks olid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse ja Eesti Punane Rist. Õppuse peakorraldaja oli Raplamaa Omavalitsuste Liit. 

 


Reedel, 20. mail külastasid Elva vallavalitsust Järva valla kolleegid

Kohtumisel osalesid Jaanika Saar, Kertu Vuks, Sten Saarekivi, Milvi Sepp, Heiki Hansen ja Priit Värv. Vahetati kogemusi ruumiloome alaste tegevuste kavandamisel ja sotsiaalvaldkonna väljakutsetega hakkama saamisel, arutleti suurte investeeringuprojektide elluviimise üle ning jagati suurürituste korraldamise kogemust. 

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022

Aprillis toimuma pidanud piirkonnakogude valimised lükkusid edasi tehniliste probleemide tõttu. Nimelt ei olnud siis võimalik hääletust läbi viia vastavalt statuudile, mis määrab, et igaüks saab hääletada vaid oma piirkonna kandidaadi poolt. Tänaseks on olukord lahendatud ning piirkonnakogude valimised toimuvad kõikides piirkondades vastavalt esialgsele statuudile.

Piirkonnakogude hääletus toimub perioodil 6.-12. juuni 2022 VOLIS keskkonna vahendusel ja piirkonna teenuskeskustes koha peal.

Kuni 31.05.2022 on võimalik esitada piirkonnakogudesse veel ka kandidaate. Kandideerimisavalduse esitamiseks tuleb täita lühike kandideerimisvorm. Eriti oodatud on kandidaadid Konguta ja Elva linna piirkondadest!

Täpsem info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud siia: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

18. mail toimus järjekordne Maal elamise päeva aruteluõhtu

Sel korral kohtuti Hellenurme teenuskeskuses ning saadi kokku juba kolmandat korda, et üheskoos arutada 24. septembril toimuva üle-eestilise  Maal elamise päeva korraldamist Elva vallas. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar tutvustas varasemate koosolekute tulemit ning arutleti päeva võimaliku ajakava ja asutuste lahtioleku üle.

Kuna on otsustatud, et Elva valla Maal elamise päev toimub sel aastal peaasjalikult Rõngu, Kirepi, Aakre, Hellenurme ja Palupera piirkonnas, siis keskne kogunemine messi/laada näol saab toimuma Aakre mõisa ümbruses. Samal ajal saavad loodetavasti toimuma ka giidituurid piirkonna mõisates ning on võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ning teenustega. Päeva tegevused toimuvad kell 11-16. Esinema oodatakse valla kultuurikollektiive ning oma toodangut müüma oodatakse Elva valla tootjaid. Samuti on oodatud oma tegevusi näitama erinevad valla allasutused ja ka teised piirkonnad. Aruteluõhtul otsustati, et järgnevad kokkusaamised peetakse väiksemates töögruppides.  

 


21. mail toimus Rannu rahvamajas evakuatsiooniõppus Sipelgas 2022

Tegu oli Naiskodukaitse evakuatsioonirühma õppusega, mis oli üheks osaks suurõppusest SIIL 2022. Õppuse käivitamise aluseks oli ohuhinnang Tartu Räni linnaosa inimestele, mis asus potentsiaalses lahingutsoonis, kust mängult evakueeriti kõik kohalikud inimesed, kes seda soovisid. Esmakordselt oli õppus avatud kõigile soovijatele, et kogeda ja näha, kuidas üks evakueerimispunkt töötab ja tegutseb. Lisaks sellele toimus koostöös Pääsetameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Punase Risti ja Naiskodukaitsega elanikkonnakaitse ja evakuatsiooni teemadel infotund koos töötubadega.  

Esimest korda võttis õppuse juhtimise üle Päästeamet, mis on laiaulatusliku evakuatsiooni korral juhtivaks asutuseks. See andis võimaluse reaalselt testida erinevate asutuste vahelist koostööd ning andis hulgaliselt tagasisidet, kuidas järgmisel korral olla paremini ettevalmistunud. Taoliste õppuste läbiviimine on väga oluline ning oleme vallana väga õnnelikud, et meil õnnestus Sipelgas 2022 just Rannu Rahvamajas läbi viia. 

Fotol: enamus õppuse Sipelgas 2022 meeskonnast 

 

19. mail toimus Elva Kultuurikeskuses taaskordne Mentorklubi kohtumine


Sel korral oli teemaks “Ettevõtte turundus läbi kliendirahulolu”. Teeninduskultuurist ning hea teeninduse tulemusel levima hakkavast turundusest rääkis Miina Saak. Miina on restorani- ja turundusinimene, kellel on suurepärane kogemus klienditeeninduse ja selle arendamise valdkonnas alates aastast 2013. Oma ettekandes andis ta osalejatele praktilisi nippe, kuidas panna lihtsate vahenditega kliendid ettevõttest rääkima. Miina jagas kogemust ning julgustust suhelda klientidega nii nagu oma sõpradega. Tööandjatele soovitas ta oma meeskonna jaoks läbi mõelda hoolikalt, millist sõnumit ettevõte kannab ning millised on ettevõtte väärtushinnangud, mida oma töötajate kaudu teistelegi tutvustada tahetakse. 

Mentorklubi on Elva valla ettevõtjatele suunatud üritustesari, mille raames erinevad eksperdid jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Mentorklubi kohtumistele on oodatud nii kogenud kui alustavad ettevõtjad, aga ka valdkonna huvilised!

 

  JUHTIMINE  

 

20. mail kell 17 toimus rahanduskomisjoni koosolek 

Koosolek viidi sel korral läbi veebi teel Zoom keskkonnas ning päevakorras oli üks arutelupunkt  - AS Emajõe Veevärk kasuks hoonestusõiguse seadmine, mis kiideti heaks. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


18. mail toimus Viljandi Kutseõppekeskuses pilootprojekti “Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine” seminar

Seminarile kogunesid omavalitsuste haridusvaldkonna mentorid ja eksperdid. Kohtumise teema oli õpetajate töö- ja palgakorralduse finantseerimise põhimõtted. Elva valla kogemusi jagasid finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Seminari juhtisid Haridus- ja Teadusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapp ning ELVL haridus- ja noorsootöönõunik Hille Ilves. 

 

16. mail toimus Ulila Keskuses noorsootöötajate kohtumine

Jagati eesoleva suve plaane ning arutleti erinevatel kohapeal tekkinud teemadel, näiteks kuidas viia noorteni info noorte omaalgatusfondi võimalustest ning kuidas on kaasatud tegevustesse Ukraina noored.

Suvel on Elva vallas neli maleva rühma – Elva, Rannu, Puhja ja Rõngu-Hellenurme. 1. juunil tähistatakse Lastekaitsepäeva Rannus, Puhjas ja Kongutas, mil viiakse läbi erinevaid tegevusi, võistlusi ja töötube. Rannus lõpetab päeva pidu bändiga Planespotters.

 

17. mail toimus taaskord Elva valla koolijuhtide kohtumine

Sel korral kohtuti kontaktselt Elva vallavalitsuse saalis. Päevakavas oli informatsiooni jagamine haridus- ja kultuuriosakonna poolt, noorsootööspetsialisti tutvustamine, noortekonverentsi #Kriis muljete jagamine ning Ukrainast tulnud sõjapõgenike haridusvaldkonda puudutavad teemad. Tegemist oli selle õppeaasta eelviimase kokkusaamisega. 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Taas on võimalik taotleda lammutustoetust

Vallavalitsus kuulutas taaskord välja Elva valla eelarvest makstava ühekordse rahalise toetuse taotlusvooru, mille eesmärk on avalikus ruumis asuvate kasutuskõlbmatuks muutunud ja maastikupilti kahjustavate või ohtlike ehitiste lammutamise toetamine. Taotlusi on võimalik esitada 19. maist 20. juunini 2022.

Lammutustoetust on õigus taotleda ja saada juriidilisel ja füüsilisel isikul talle kuuluva Elva valla haldusterritooriumil asuva ehitise lammutamiseks. Lammutustoetuste taotluste vastuvõtt toimub Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU.

Rohkem infot toetuse kohta on leitav www.elva.ee/lammutustoetus.

 

  TARTU 2024  

 


17. mail osales Eliise-Berta Tarto Marii Karelli meediakoolitusel

Tartu 2024 projekti raames toimus kõikidele Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste esindajatele ning SA Tartu 2024 töötajatele meediakoolitus, mille viis läbi tunnustatud ajakirjanik ja telenägu Marii Karell.

Karell rõhutas oma esitluses, et kui uudist kirjutades on lõppeesmärk pakkuda seda mõnele meediaväljaandele, siis küsimus, mis kirjutades peas vasardama peab, on "So what?" ehk miks peaks see uudis äratama esialgu huvi ajakirjanikus ning hiljem pakkuma uudisväärtust lugejale. Marii õpetas, kuidas kirjutada uudiseid nii, et see mõjuks lugejale justkui loo jutustamisena. Ta jagas erinevaid näiteid päriselust ning hiljem said kõik osalejad oma valitud teema näitel täita ka praktilise ülesande ning üksteisele omakorda ka tagasisidet jagada.

Koolitusel sai meelde tuletatud ajatuid ajakirjanduse ja kommunikatsiooni põhitõdesid, aga kogutud ka palju uusi nippe, mis edasisel kommunikatsiooni planeerimisel kindlasti kasuks tulevad.

Foto autor: Mana Kaasik 

 


20.-22. mail osales Eliise-Berta Tarto Tartu 2024 väljasõidul Kaunasesse

Leedu suuruselt teine linn Kaunas kannab tänavu Euroopa Kultuuripealinna tiitlit. Tegevusi toimub sel puhul terve aasta vältel, kuid on ka kolm kõige aktiivsema kultuurpirogrammiga perioodi, millest üks on just nüüd, mai lõpus. 

Tartu 2024 esindus, kuhu kuulusid esindajad 19-st Lõuna-Eesti omavalitsusest ning SA Tartu 2024 tiim, startis reede hommikul Kaunase poole, et uudistada, mida Kultuuripealinna programm pakub ning vaadata ka kogu projekti tehnilisemat poolt - mida aastaks 2024 võiks ise kõrva taha panna kui Euroopa Kultuuripealinn jõuab Tartusse ja laiemalt Lõuna-Eestisse. 

Kaunases oli melu ja kultuuri igal sammul - esinesid erinevad kultuurikollektiivid, avatud olid erinevad näitused, Santaka lossiparki oli püsti pandud suur pealava, kus esinesid erinevad Leedu artistid ning laupäeva õhtul toimus suurejooneline valgusshow. 

Lisaks sellele, et väljasõit oli tore ja kasulik, on Lõuna-Eesti kohalikud omavalitsused ääretult tänulikud Tartu 2024 projektile, mis on andnud võimaluse ja põhjuse veelgi rohkem omavahel koostööd teha. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 16. mail osales Kertu Vuks Eesti Linnade ja Valdade Liidu ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolekul

Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad tegid ülevaate 2022. aasta käimasolevatest olulisematest tegevustest kohalike omavalitsuste suunal, oma kogemusi kvaliteetsema elukeskkonna loomise võimalustest jagas ka Tallinna Linnavaraameti juhataja. Lisaks tutvustati Keskkonnaministeeriumi poolt alustatud  keskkonnavaldkonna strateegilise arengudokumendi (KEVAD) koostamist, mille sihiks on luua valdkondade ühtne arengukava ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud meetmed ja tegevused. 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Esmaspäeval, 16. mail toimus maaelu- ja turismikomisjoni koosolek

Koosolekul osales Kertu Vuks. Päevakorras oli 3 volikogu eelnõud - MTÜ Tartu Maraton, OÜ Peetri Matsi ja Vallasant OÜ kinnistute omandamine, mille komisjon heaks kiitis ja volikokku suunas. Lisaks tegi Kertu komisjonile ülevaate jäätmemajanduse korraldusest Elva vallas. Komisjon tegi muu hulgas ettepaneku laiendada TVO kollaste kottide taotlemise võimalust üle terve valla ning juhiti tähelepanu ka ülevallalistele probleemidele pakendikonteinerite täitumisega seoses.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


16. mail toimus vanemlusprogrammi Imelised Aastad selle aasta esimese grupi viimane kohtumine

"Imelised Aastad" on vanemlusprogramm 2 - 8-aastaste laste vanematele. Programm koosneb 16 nädala jooksul 1 kord nädalas (2 – 2,5 tundi) toimuvatest koolitustest ja personaalsest tööst lapsevanematega. Programmis omandatud praktilised oskused ja saadav tugi võimaldavad lapsevanematel tulla paremini toime laste kasvatamise väljakutsete ja stressiolukordadega.  

2022. aasta teine grupp alustab 5. septembril. Koolitused toimuvad esmaspäeviti kell 17-19.15 ning kestavad 19. detsembrini 2022. Programmi on oodatud mõlemad lapsevanemad. Osalemise lihtsustamiseks on koolituse kõrvale loodud ka lastehoid. Registreerimiseks või lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda valla ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli poole, karmen.paavel@elva.ee / 5301 9106. 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast

 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 44
 
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 4. juuli 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 27. juuni 2022   Kell 9
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontakti Esmaspäev, 20. juuni 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4