Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Elva vallavalitsus alustas 18. maist etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 25. mail osalesid  Mare Tamm ja Margit Kink raamatukogujuhtide e-koosolekul. Arutleti kuidas on esimesed nädalad pärast avamist läinud. Raamatukogudes on töö taastunud, lugejad on mõistvad ja peavad kinni reeglitest.

 

Teisipäeval, 26. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul. Arutelu all oli lasteaedade töökorraldused suveperioodil. Kevadel kokkulepitud kollektiivpuhkused erinevates piirkondades jäävad kehtima. Lapsevanematele on pakutud nende lastele varasemal kokkuleppel asenduskohti Elva linna lasteaedades juulis. Haridus- ja kultuuriosakond andis kokkuvõtva ülevaate seire tulemustest kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel valla lasteaedades ja koolides. 

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtide koosolekul. Seekordsel kohtumisel jagas Marika Saar osalejatega ettekannet hairdusinnovatsiooni teemal. Uued ideed hariduses ja uued arengud õppetöö korraldamisel on aina enam aktuaalsed, eriti vaadates distantsõppes saadud uutele kogemustele nii õpilaste, õpetajate kui ka koolijuhtide jaoks. 

 

Neljapäeval, 28. mail osalesid Marika Saar, Margit Kink ja Kertu Vuks kultuurijuhtide koosolekul, kus arutleti plaani, kuidas Elva vallas valmistuda Tartu2024 kultuuripealinna aastaks. Plaan on välja töötada konkreetne tegevuskava järgnevaks pooleteiseks aastaks.  

 

Neljapäeval, 28. mail toimus valla tugispetsialistide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Koosolekul osales 26 tugispetsialisti Elva valla koolidest ja lasteaedadest. Päevakorras oli kaasava hariduse seire kokkuvõtte esitlemine, 2020/2021 õppeaasta tegevuste kavandamine. Peale selle toimus arutelu teemal, kuidas hariduslike erivajadustega lapsed distantsõppes toime tulid, millised olid head praktikad ning kuidas nad lahendasid keerulisi olukordi. Tugispetsialistid andsid tagasisidet, et distantsõppe periood oli keeruline ja töömahukas. Oli õpilasi, kellega oli vaja individuaalset tööd teha, samas olid mitmed lapsed, kellele kodus iseseisvalt või vanema ja tugispetsialisti abiga õppimine sujus väga hästi ning tulemused olid isegi paremad, kui kontaktõppes. Positiivsena toodi välja, et paljude vanematega, kellega varem oli suhtlus keeruline, et kontakt muutunud oluliselt paremaks. 

 

Neljapäeval ja reedel alustas haridus- ja kultuuriosakond koostöös arenguosakonnaga Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgruppide e-kohtumistega, et välja selgitada lapsevanemate, õpilaste, tugispetsialistide, hoolekoguliimete, piirkonnakogude ja õpetajate esindajatega arvamused ja nägemused valla haridusvõrgu korraldamisel järgnevate aastate jooksul.

 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm NEET-noorte arutelul. Koosolekul osalesid peale Elva Huviala- ja Koolituskeskuse juhataja Carmen Vallikivi ka Noorte Tugila spetsialist Grete Kald. Arutati võimaluste üle, kuidas kõige efektiivsemalt abistada tööturul ning hariduses mitteosalevaid noori. 

 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele kolmandat korda toiduabipakke. Sel korral jagasid lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistid välja toidupakke 120 perele ning sellest said abi 330 last. Elva Vallavalitsus tänab SA Elva Teenuste töökat ja abivalmis meeskonda toidupakkide sisu kokkupaneku ning pakkimise eest! 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 25. mail osales Kertu Vuks National Geographicu (NG) kollaste akende projekti seminaril, mille eesmärk oli läbi arutada ja kokku leppiga NG kollaste akende ürituste idee Tartu 2024 programmi. Kollaste akende programm TARTU 2024 raames on Lõuna-Eesti kollaste akende teekonna, mis avati külastajatele 2013. aastal, jätkuprojekt. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade initsiatiivil ja avatud taotlusvooru esitati just need paigad, mis kõige paremini toovad esile Lõuna-Eesti olemuse, väärtused, lood, legendid. Üks projekti eesmärke on olnud piirkonna identiteedi tugevdamine. Kultuuripealinn TARTU 2024 raames toimuvad 24 sündmust Lõuna-Eestis, millest 4 suursündmust on maakonnapõhised ja koordineeritud kuraatori poolt. Ülejäänud 20 sündmust valitakse välja avatud taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast.

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Heiki Hansen, Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Kullo Laos, Riina Sirel, Andres Maikov ja Maarika Uprus üldplaneeringu töörühma koosolekul. Planeerija andis ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide kehtivate üldplaneeringute info.

Järgmisel töökoosolekutel asutakse selekteerima, milline info kehtivates üldplaneeringutes on ajakohane ja millised tingimused valla üldplaneeringu jaoks sobilikud.  Vaadatakse üle kehtivates üldplaneeringutes määratud tiheasustusalad ja neile rakendatud tingimused. Arutatakse läbi, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega valla üldplaneeringus kasutada. Lepiti kokku, et üldplaneeringu koostamisel arutatakse üldplaneeringus käsitletavaid ülesandeid (nt asustuse arengut suunavad tingimused, üldised maakasutus- ja ehitustingimused, rohevõrgustik jms)  teemade põhiselt, mitte piirkondlikult. 

 

Neljapäeval, 28. mail osales Kertu Vuks Praxise fookusgrupi kohtumisel. Praxis on riigikantselei tellimusel koostamas uuringut "Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)" ning selle eesmärk on analüüsida kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna rahalise kasu (ehk kohaliku kasu) instrumente ning kokkulepete seadustamise mõju osapoolte hoiakutele ning leida võimalikud alternatiivsed õiguslikud lahendused.

Kohtumisel tutvustati erinevate riikide praktikat ja seadusandlust taoliste juhtumite lahendamise, pikemalt peatuti kaevandusalade ja tuuleparkidega seonduvatel juhtumitel. Tutvustati analüüsitud juhtumeid ja kohalike omavalitsuste praktikat eestis. Uuringu tulemused näitavad, et kuna kohaliku kasu kokkulepped puudutavad otseselt kohalike elanike elukeskkonda ja nende huvisid, siis oleks mõistlik need kokkulepped seadusega reguleerida, et kehtiks kõigi jaoks ühtmoodi arusaadav raamistik. Vaata lisaks ka siit

 

VALLAMAJANDUS

Elva linna ja valla läbisõidetavatesse alevikesse paigaldati postide külge lilleamplid. 

 

Kesk tänava puid käis kastmas Rõngu vabatahtlik pääste.

 

Elva vallavalitsus ootab pakkumusi Kentsi paisjärve taastamistöödeks, mille kaeve ja planeerimistööd peavad olema teostatud 22 kuu jooksul. Järve kasutuselevõtt on planeeritud 2022. aasta juunisse. 

Kentsi paisjärve taastamistööd sisaldavad kaeve ja planeerimistöid. 2021. aasta suvesse on eraldi hankega planeeritud regulaatori remont ja puhkeala objektide rajamine. 

Ehitustööde teostamiseks saab pakkumusi esitada riigihangete registris hiljemalt 25. juunini.  

Elva vallavalitsus lõpetas poolte kokkuleppel eelmise töövõtjaga lepingu ning kuulutas seetõttu välja uue hanke tööde teostaja leidmiseks. Eelmise töövõtjaga lõpetati leping poolte kokkuleppel, kuna vallavalitsus sai paisjärve taastamiseks lisarahastuse, mille üks tingimus oli varasem tööde lõpptähtaeg. 

 

Elva vallavalitsus sõlmis Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamiseks töövõtulepingu ettevõttega KV Infra OÜ. Ehitustööd algavad juuni teises pooles. 

Ehitustööde käigus ehitatakse ligi 1 km kergliiklusteed ning ehituse kogumaksumus on 273 170 eurot. Kergtee valmib hiljemalt selle aasta septembris.  

Ehitusjärelevalvet teostab objektil Tarindiproff OÜ. Projekti rahastab Riigi tugiteenuste keskus ja Elva vallavalitsus. 

Loe rohkem projekti kohta: https://www.elva.ee/mesika-kergtee

 

TURISM, TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 25. mail osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul, kus arutleti veel kampaania “Tunne Elva elamust” viimaseid detaile. Kampaania kutsub üles  tarbima kohalike tootjate tooteid ja teenuseid ja puhkama sel suvel Elva vallas.  

 

Kolmapäeval, 27. mail toimus meeskonna infokoosolek, kus sel korral esitlesid meeskonna rahuloluküsitlusest selgunud väljakutsete lahendamissalgad oma töö tulemusi ning ettepanekuid erinevate teemade või väljakutsete lahendamiseks.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.05-25.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.05.–24.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus alustas 18. mail etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 19. mail toimus spordiklubijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Margit Kink. 

Spordiklubid rääkisid, kuidas nad on alustanud oma tegevusega pärast eriolukorra lõppu ning kehtivaid piiranguid arvesse võttes. Enamasti treenitakse värskes õhus ja kümnestes gruppides. Arutleti, kuidas korraldada võistluseid nii, et pealtvaatajaid ei koguneks. Jõuti järeldusele, et infokanalites antakse teada, et publikut kohapeale ei lubata ning tagatakse võistluste jälgimine veebi vahendusel. 

Arutleti staadioni kasutamise üle ning jõuti otsusele, et selleks, et kõik spordiklubid saaksid seal treenida, on vaja üle täpsustada kasutusreeglid.  

Kultuurispetsialist Margit Kink tutvustas tegevustoetuste korra muudatust, millega kaasneb, et edaspidi tõendab tegevustoetuste määramiseks lapsevanem või lapse eeskostja lapse osalemise spordiklubis. Samuti kutsus kultuurispetsialist üles spordiklubisid osalema ja tutvustama oma tegevusi Elva Elamusfestivalil.  

Elva spordipoe esindaja Martin Thomson tutvustas oma tegemisi ja võimalikke koostöökohti spordiklubidega. 

Teisipäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartu valla haridusjuhtide e-nõupidamisel. Tartumaa valdade esindajad jagasid kogemusi oma valdkonna töö korraldamisest kriisi ajal ja sellest väljumisel. Päevakorras oli ka ülevaade meie koolide lõpuaktuste ja lasteaedade lõpupidude turvalisest korraldamisest.  

Tartu Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi rääkis laekunud taotlustest Aasta Õpetaja 2020 konkursile. Tartumaal on Elva vald olnud aktiivseim kandidaatide ülesseadja kõikides erinevates kategooriates. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis otsustab kõikide kategooriate kolm üleriigilist nominenti ja laureaadid. See komisjon vaatab läbi ka elutööpreemiale esitatud kandidaatide materjalid ning teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekud preemiate määramise osas. 

Kolmapäeval, 20. mail osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtide koosolekul. Seekordse koosoleku fookuses oli koolide lõpuklasside aktuste korraldamine. Tänaseks on kõik koolid leppinud kokku lõpetamiste kuupäevades, ürituste turvalises korraldamises ja osalejate arvus. Infot jagatakse koolide kodulehtedele ja e-päevikute kaudu igale õpilasele ja tema perele. Võimalusel kasutatakse väiksemates koolides kooli õueala või kooliparki. Paar kooli on kavandanud pidulike hetkede toimumise siseruumides järgides kõiki kehtivaid nõudeid. 

Neljapäeval, 21. mail osalesid Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul.  

Aruteluteemad olid: Elva kodukohvikute päev, Elva Elamusfestival, rahvariidefond, kultuuriürituste statistika kogumine ning kultuuriveebi korrastamine. Rahvariidefondi laekus kuus toetuse taotlust, komisjon vaatab taotlused üle ja teeb otsuse järgneva kahe nädala jooksul.  

Reedel, 22. mail osales Margit Kink Tartumaa kultuurijuhtide koosolekul. 

Koosolekul arutleti kriisist väljumise plaani kultuurivaldkonnas. Kohal olid ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad. Vabariigi Valitsusest on tulnud väga vähe juhiseid kultuurivaldkonna osas, sh näiteks selle osas, mis puudutab kultuurikollektiivide tegevust. Seni on olnud juhised väga muutlikud, mis on teinud planeerimise kultuurivaldkonnas peaaegu, et võimatuks. Püüame nüüd 21. mail antud juhiste põhjal panna paika ka edasise tegevuse maakonnas, et see oleks üldjoontes sarnane ja inimestele üheselt arusaadav. 

Huvikoolidesse taotluste esitamine toimub Arno süsteemi kaudu 

Sellest kevadest alates toimub Elva huviala- ja koolituskeskusesse ning Elva muusikakooli astumiseks taotluste esitamine Elva vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kaudu. Lapsevanem saab süsteemi siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Taotlusi saab esitada alates 18. maist.  

Elva muusikakooli astumiseks saab taotlusi esitada kuni 31. maini. Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad 2.–5. juunil kell 11–19, aadressil Kalda tn 11. Katsetele registreerumine toimub taotluse esitamisel. 

Lapsi võetakse katsete alusel vastu eelõppesse (rühmatund või rühmatund koos pillitunniga), põhiõppesse (7-aastane lõputunnistuseni viiv õpe), vabaõppesse (alates 13. eluaastast) ning kitarri ja ukulele grupiõppesse (alates 10. eluaastast). Täiskasvanute vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul vestluse alusel. 

Täpsem info vastuvõtukatsete ja õppimisvõimaluste kohta on leitavad muusikakooli veebilehel muusikakool.elva.ee/oppesuunad/vastuvott

Elva huviala-ja koolituskeskus pakub lastele ja noortele võimalust omandada süvendatult huviharidust looduse, muusika, kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas. 

Huvikeskusesse õppekoha saamiseks saab täita ARNO-s taotlust alates 18. maist. Huviringides on õppekohtade arv piiratud, kohad täituvad avalduste laekumise järjekorras.  

2020/2021. õppeaastal avatakse 17 põnevat huviringi erinevas vanuses lastele ja noortele. Beebikool ootab kõige pisemaid alates 2. elukuust. Lastering AB ootab 2–7aastaseid lapsi, vanemas rühmas (5–7aastased) on põhirõhk suunatud kooliks ettevalmistamisele. Loovus- ja fotoringis (UUS) õpitakse fotograafia algteadmisi, märgatakse ja jäädvustatakse enda ümber looduses värve, kompositsioone ja mustreid. 

Laulustuudios ja pilliõppes saavad jätkata eelkõige endised õppurid, vabade kohtade arv selgub augustis. Täiskasvanutel on võimalus osaleda kandleõppes ja keraamikaringis.  

Lisainfot huviringide ja tunniplaani kohta leiate: huvikeskus.elva.ee/huvikool/huviringid

Huviharidusele pühendatud aeg ei ole tänaval veedetud aeg! 

Rõõmsate kohtumisteni! 

Lisainfo: 

Tuuli Vaher, Elva Muusikakooli direktor 
muusikakool@elva.ee

Garmen Vallikivi, Elva Huviala- ja Koolituskeskuse direktor 
garmen@elva.ee

Juulist alustavad Elva keskväljakul kultuurikolmapäevad

Alates juulist alustavad Elva keskväljakul kultuurikolmapäevad, mis tähendab, et augusti lõpuni on igal kolmapäeval algusega kell 19 võimalik nautida mõnda kontserti või muud tegevust. Kultuurikolmapäevad on osalejatele tasuta. 

Kultuurikolmapäevade programm: 

 • 1. juulil on võimalus tulla regilaulude ja jutuvestmise õhtule. 
 • 8. juulil oodatakse klarnetisuve kontserdile ja tegevustele. 
 • 15. juulil toimub muusikakooli akordionistide ansambli kontsert ja karaokeõhtu koos Tartu karaokeklubiga. 
 • 22. juulil on võimalus osa saada tantsukontserdist - Sabrina, Marbella, Mathilde ja Romaška "Mustlastants taevani". 
 • 29. juulil oodatakse kontserdile ja simmanile Konguta rahvamaja kollektiividega. 
 • 5. augustil ootab teid tantsuklubi koos rahvamuusikutega, tantse õpetab Ülo Saaremõts. 
 • 12. augustil toimub Puhja seltsimaja kollektiivide kontsert. 
 • 19. augustil toimub Rõngu rahvamaja kollektiivide kontsert. 

NB! Kultuuri nautima tulles pea kindlasti meeles 2+2 reeglit! Hoiame üksteist! 

SOTSIAALVALDKOND

Sotsiaalala töötajate tunnustamisele esitati nominentideks Elva vallavalitsuse sotsiaalnõunik Eva Kuslap ja hooldustöötaja Gerti Sööt.

20. mail tunnustati Eesti sotsiaalala töötajaid 13 kategoorias. Elva vallast esitati nominentideks sotsiaalnõunik Eva Kuslap ja hooldustöötaja Gerti Sööt, kes saavad Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tänukirjad ja märgid. Palju õnne nominentidele! 

Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ütles, et kokku oli esitatud 80 nominenti. „Kategooriad, kus Eva ja Gerti kandideerisid, olid kõige pingelisemad. Parimaks sotsiaaltöötajaks kandideeris kokku 17 inimest ja parimaks hooldustöötajaks 12 inimest. Kuigi Eva ja Gerti ei osutunud sel korral laureaatideks, siis nad on kindlasti väärt väga suurt tunnustust oma töö eest,“ rääkis Sepp. 

Eva esitati parimaks sotsiaaltöötajaks seetõttu, et ta panustas 2018. aastal valla sotsiaal- ja terviseosakonna töö käivitamisse oma oskuste, teadmiste ja ajaga. „Evast oli väga suur abi erinevate vormide ja otsuste väljatöötamisel. Eva on ettevõtlik ja võtab endale tihti lisaülesandeid,“ kirjeldas juhataja.  

Eva üheks suurimaks saavutuseks võib pidada 2018.–2019. aastal Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ juhtimist. Eva ülesanne on koordineerida projekti tegevusi, jälgida ajakava täitmist ja eelarvet ning korraldada aruandlust. Elva vald moodustus kuuest omavalitsusest, kus kolmes ei olnud koduteenust osutatud. 2018.–2019. aastal võeti tööle neli uut koduhooldustöötajat ja vallas suurenes koduteenuse saajate arv 48-lt inimeselt 108-le inimesele. 

Eva teeb aktiivselt koostööd ka Päästeametiga ning ta on ESTA Lõuna-Eesti piirkondliku ühenduse juhatuse liige. „Eva on väga abivalmis ja annab tihti oma kolleegidele nõu ja jagab kogemusi. Tal on väga head kuulamis- ja nõustamisoskused ning oskus luua abivajajaga hea kontakt. Meil on väga vedanud, et Eva on osa just meie meeskonnast,“ tunnustas Sepp. 

Gerti esitati parimaks hooldustöötajaks seetõttu, et on näha, et ta on oma töös põhjalik, särasilmne ning kliendist lähtuv, tagades tema heaolu ja väärika kohtlemise. „Kliendi juhtumeid arutades on näha, kuidas Gertiga saab keskenduda lahendustele, mille keskmes on eaka heaolu, mis on ühtlasi sotsiaaltöös kliendi abistamise üks alus,“ kirjeldas juhataja.  

Gerti ise on öelnud, et teeb oma tööd rõõmuga ning talle meeldib, et ta saab iga päev olla inimeste jaoks kasulik. „Tema suhtumine töösse ja klientidesse väljendub ka selles, et kui näiteks üksi elav eakas peab jõulud üksinda kodus veetma, siis on just Gerti olnud see, kes on käinud kliendil külas ka jõuluõhtul ja viinud talle sooja jõulusööki,“ rääkis Sepp. 

Gerti positiivne ellusuhtumine on see, mis on vajalik nii eakatele, keda ta külastab, kui ka kolleegidega suhtlemisel. „Gerti on väga hinnatud hooldustöötaja ja meil on väga vedanud, et ta on oma töökohaks valinud just Elva vallavalitsuse,“ tunnustas Sepp. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 18. mail kohtus Mikk Järv Elva rulapargi ehitaja Betoondetail OÜ-ga.  

Kohtumisel arutati Elva rulapargi ehitusöödega seonduvaid küsimusi. Rulapargi ehitus algab 25. mail ja kestab juuli alguseni. Sellel perioodil ei saa rulaparki kasutada. 

Rulapargi ehitustööd maksavad kokku 58 800 eurot ning tööd algavad uuel nädalal. 

Ehitustöödega muudetakse rulapargi olemasolevaid kaldeid ja nurki, mis ei ole praeguses pargis kõige sujuvamad. „Samuti muudetakse sisemisi hoovõturadasid ning tehakse ümber erinevad rulapargi elemendid," kirjeldas Järv ja lisas, et ehitustöödega lahendatakse ka sadevee ärajuhtimine. Rulapargi suurus jääb samaks. 

Kolmapäeval, 20. mail osales Mikk Järv Tartumaa Arendusseltsi (TAS) juhatuse koosolekul Kurepalus. 

TAS-i juhataja andis ülevaate tegevusest ja eelarve täitmisest seisuga 30.04.2020. TASi rahaline seisukord on praegu tugev ja tegevused on enamasti toimunud plaanipäraselt. Suvistes plaanitud üritustes on muudatusi tulenevalt piirangustest. Lepiti kokku, et kevadel märtsi lõpus toimuma pidanud üldkoosolek toimub 11. juunil e-keskkonnas Zoom. Veel arutas juhatus TASi traditsioonilise suveseminari korraldamist juulis. Otsustati, et suveseminar toimub 30. juulil võimaluse korral Peipsi ääres Voronja galerii alal. Toimub Eesti Leader juhatuse valimine ja TASile on tehtud ettepanek kaaluda juhatusse kandideerimist. Toimus arutelu ja leiti, et juhatus toetab TASi tegevjuhi Kristiina Tammetsa kandidatuuri esitamist Eesti Leader Liidu juhatuse valimisel.

 

Elva keskväljaku ja Kesk tänava ärimoodulites pakutakse juunist alates maitseelamusi 

Elva Vallavalitsus leidis avalike konkursside kaudu rentnikud Elva keskväljaku, Arbi järve ja Kesk tänava ärimoodulitesse, mis valmisid eelmise aasta lõpus koos Elva keskväljaku valmimisega. Ärimoodulites alustatakse tegevusega juunis. 

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et juba praegu on ilusate ilmadega näha Elva keskväljakul väga palju jalutajaid, kes ootavad, et saaks jalutuskäigule ka midagi kaasa osta. „Usume, et ärimoodulite tegevus elavdab veelgi keskväljaku elu ning annab kõikidele inimestele võimaluse uut keskkonda veelgi paremini nautida." 

Kesk tänaval asuvas ärimoodulis (asub apteegi kõrval) hakatakse pakkuma värskelt valminud kooke ja pirukaid. Küpsetisi on võimalik ka kaasa osta ning ette tellida. Kuna apteegi kõrval asuv ärimoodul on kohalikele tuntud kui jäätisekiosk, pakutakse moodulis peale kookide ja pirukate ka gelatot (itaaliapärane jäätis). 

Elva keskväljakul asub kaks ärimoodulit, millest ühes avab uksed pitsakohvik, kus pakutakse käsitööna valmistatud pitsasid ja pirukaid. Samuti on võimalik osta karastusjooke ja jäätist. Keskväljaku teises ärimoodulis jätkab tegevust Männilinna lilled, kes pakkusid huvilistele töötube juba ka eelmise aasta detsembris. 

Arbi järve purdel asuvas moodulis ootab külastajaid võileivakohvik, kus pakutakse peale võileibade ka smuutisid, piima-jäätisekokteile ning kohvi ja teed. Võileivakohviku valikust leiavad endale sobiva maitseelamuse ka veganid. 

Kõik teenusepakkujad alustavad tegevusega juunikuus ning lepingud on sõlmitud 2022. aasta jaanuarini. Ärimoodulites on võimalik maksta nii sularahas kui ka kaardiga. 

Teenusepakkujad leiti kahe avaliku konkursi kaudu, mis toimusid selle aasta kevadel. Kahel konkursil osales kokku kaheksa huvilist. 

VALLAMAJANDUS

Sel nädalal saavad Elva valla tänavad joonitud 

Selle aasta hanke tänavate markeerimisele võitis OÜ Signaal, kes teostas ülekäiguradade ja tänavate markeerimist Elvas, Puhjas ja Rõngus. Valdav osa markeerimistöid teostati plastikuga, mis on tunduvalt vastupidavam ilmastikuoludele ja kulumisele. Värviga markeerimist teostati üksnes nendel lõikudel, kus on plaanis teekatte remont või muu kaevetöö. Uuendatud saavad ka Kesk tänava ülekäigurajad, mis eelmisel aastal värske asfaldi ja hilise objekti valmimisaja tõttu kippusid kiirelt kuluma. Need tööd teeb garantiikorras uuesti objekti peatöövõtja. 

Uus tänavavalgustus Elvas, Rannus ja Järvakülas 

Vallamajandusosakonna tellimusel said valmis uued tänavavalgustuslõigud Elvas Pargi tänaval, Rannus Õpetajate teel ja Järvakülas Puhja-Konguta maantee ääres.  

Elva Pargi tänava raudteejaamapoolne osa oli aastaid valgustamata, mis hakkas eriti silma peale Kesk tänava uue valgustuse paigaldamist. Pargi tänava ääres valmis eelmisel aastal ka koertepark ning jalgsi liikujate arv Pargi tänaval suurenes veelgi. Otsustati lisada kolm täiendavat tänavavalgustiposti, mis valgustaksid Pargi tänavat ja jalakäijate teed. Peale selle paigaldati uus valgustus Rannus Õpetajate teele, kokku 12 valgustit ehitusmaksumusega 9988 eurot. Järvakülas valgustati sõidutee koos bussipeatusega 15 uue valgustusmastiga ning tööde maksumus oli 10 867 eurot. Töid teostas Dynamo OÜ. 

 

Arbi ja Verevi järve rand on rannahooajaks valmis 

Rannahooaeg algab Verevi ja Arbi järve randades ametlikult 1. juunil ja kestab 31. augustini. Nii Verevi kui ka Arbi järve veekvaliteet ja ranna üldine heakord vastavad Terviseameti avaliku ranna nõuetele. Tänapäevastatud Arbi järveäärne koos puidust platvormi ja purskkaevuga ootavad suvitajaid. 

Nii Verevi kui ka Arbi järve randades on tehtud ettevalmistus- ja hooldustööd. Randadesse on toodud juurde liiva, värvitud on pingid ning välja on vahetatud kulunud vettehüppeid reguleerivad sildid. Ka Arbi järve purdel on olemas teavitavad sildid. 

Verevi randa valvab AS G4S. Rannavalveteenust osutatakse kõikidel nädalapäevadel 1. juunist 31. juulini, ajavahemikus kl 12–20. Augustis lõpetatakse valvamine õhtul tund aega varem (kl 12–19). Sõltuvalt ilmast võib rannavalveteenuse perioodi algus ja lõpp nihkuda.  

Oluline teada: 

 • Verevi rannas ja Arbi järve ääres on iga päev kell 9–22 avatud tualetid. 
 • Veekogude ääres palume lastevanematel jälgida lapsi, sest täiskasvanu oskab ohutunnet paremini hinnata. 
 • Verevi rand on avalik supluskoht ja lemmikloomad ei ole sinna lubatud. 
 • Rannad on varustatud prügikastidega – palume paberid, pudelid, suitsukonid jms viia prügikasti. 
 • Rannas tekkinud probleemide korral tuleb informeerida rannavalvet. Probleemide või rajatiste korrashoiu küsimustes informeerida vallavalitsust heakorratelefonil +372 3333 666. 
 • Rannas viibides järgi kindlasti 2+2 reeglit ehk hoia teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad (v.a perekond). 

Vaata fotosid SIIT

Elva taksobuss alustab sõitu uuesti 1. septembril 

Elva taksobuss sõidab tavapäraselt 9 kuud aastas (v.a juuni, juuli ja august). Sel aastal katkestati seoses eriolukorraga Elva taksobussi sõidud alates märtsikuu keskpaigast ning kuna taksobuss ei sõida suvekuudel, on võimalus taksobussi teenuseid kasutada taas alates 1. septembrist. 

Kui taksobussi töökorralduses peaks tulema septembris muudatusi, anname neist enne teada Elva valla infokanalites. 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 19. mail toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek. Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde jagas osakonnajuhatajatega koolituselt “Sisekommunikatsioon kriisi ajal” saadud teadmisi. Üheskoos arutleti saadud info üle ning analüüsiti lühidalt, missuguste omadustega iga osakonnajuht on ning kuidas tavaliselt oma meeskondadele sõnumeid edastatakse. 

VARIA

 

Esmaspäeval, 18. mail kohtusid Toomas Järveoja ja Mikk Järv Puhja kiriku esindajatega. 

Kohtumisel tutvustasid Puhja kiriku esindajad oma tegemisi ning erinevaid projekte, millelt on rahastus saadud. Mitmetele projektidele on omavahendid saadud erinevate annetuste ja kiriku enda tegevusega, kuid see ei kata kõiki vajalikke omavahendeid. Arutati, kuidas kirik ja ka teised Elva valla kirikud saaksid teha rahastusprojekte, et oleks tagatud omavahendite olemasolu. 

 

21. mail täitus 25 aastat Rõngu monumendi taasavamisest. 

1921. aastal loodi Rõngu seltsi ühenduse juurde monumendi komitee. 15. juulil 1934 õnnistati Rõngu Vabadussõja monumendi nurgakivi ning 30. septembril 1934. avati Rõngu Vabadussõja monument esimest korda.  

1940. aastal võeti monument maha ning 12. oktoobril 1941 avati see teist korda. 1944. Aastal võeti monument taas maha ning 7. jaanuaril 1989 loodi Rõngu muinsuskaitseklubi juurde Rõngu monumendi komitee. 21. mail 1995 taasavati monument. 

Monumendi algne idee pärineb skulptor Villu Jaanisoolt ja kuju looja on kunstnik Al Paldrok. 

21. mail kogunesid ausamba juurde mitmed inimesed, sealhulgas vallavanem Toomas Järveoja ja Kaitseliidu esindaja.

 

Filmitegijad otsivad stseenide filmimiseks kortereid Hellenurmes ja Rämsis 

Stellar Film otsib seoses Eesti uue mängufilmi "Tagurpidi torn" võtetega erinevaid kortereid Hellenurmes ja Rämsis. Soovitakse leida korterid, et seal sel suvel augustis ja septembris filmida mõned stseenid, mis toimuvad peategelaste kodudes. 

Kui omate Hellenurmes või Rämsis sobivat korterit, siis palutakse ühendust võtta e-aadressil  stellar@stellar.ee või helistada 5825 7623. Sellelt e-aadressilt ja telefonilt saate küsida ka lisainfot. 

"Tagurpidi torn" räägib 10aastase Kristjani kambast, kes trotsib kõiki ohte ja keelde, et säilitada oma mängumaa – vana lagunenud tootmiskompleks. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus. Kui ühise eesmärgi nimel otsustatakse valvur pantvangiks jätta, leiab Kristjan ennast karmist vastasseisust oma parimat sõpradega. 

Filmi režissöör on Jaak Kilmi, kelle käe all on valminud mängufilm "Sangarid" ning sellel talvel linastuv lastefilm "Jõulud džunglis". 

Peale Hellenurme ja Rämsi huvitavad filmitegijaid veel ka Koosa ja Melliste korterid. 

Üleskutse - Hellenurme 
Üleskutse - Rämsi

 

Elva saun avab uksed 4. juunil 

Elva saun avab 4. juunil uksed, kuid sauna külastamiseks on tarvis meeles pidada olulisi reegleid. 

Sauna tuleb minna tervena (ei tohi olla haigussümptomeid) ning saunaruumis võib korraga viibida viis inimest. 

Sauna külastades tuleb varuda kannatust ja arvestada, et seal võib olla järjekord. 

Saunateenuse üldinfo Elva Varahalduse kodulehel

Lisainfo: 
Toomas Kuris, Elva varahalduse juht 
toomas.kuris@elva.ee või tel 747 5550 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05-17.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05.–17.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus alustas 18. mail etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. mail toimus valla raamatukogujuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Jagati teavet selle kohta, kuidas planeeritakse taasavada uksed oma lugejatele. Raamatukogud on avatud alates 18. maist (Rannu raamatukogu 19. maist) ning jätkub ka raamatute kontaktivaba laenutamise võimalus. 

Kuidas raamatukogu külastada? 

 • Raamatukogu külastamine toimub raamatute laenutamise ja tagastamise eesmärgil. 
 • Raamatukogu võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Raamatukogu külastades järgi 2+2 reeglit ning desinfitseeri käsi. 
 • Võimalusel kasuta isikukaitsevahendeid (mask, kummikindad). 
 • Teenindussaalis piiratakse korraga olevate lugejate arvu, seega jälgi raamatukoguhoidja juhiseid. 
 • Kui tuled raamatukokku, siis arvesta ja varu kannatust, sest seal võib olla järjekord. Järjekorras olles järgi 2+2 reeglit. 
 • Perioodikat ei ole võimalik kohapeal lugeda. 

Raamatuid saab jätkuvalt laenutada kontaktivabalt. Raamatuid saab ette tellida telefoni ja e-posti teel (kontaktid leiad www.elvaraamatukogud.ee oma piirkonna raamatukogu nime alt). 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust üheteistkümnele projektile, rahastuse said neist kaheksa. 

Sarnaselt esimesele voorule olid projektiideed väga erinevad: küsiti raha noortele õpitubade ja koolituste korraldamiseks, meeskonna väljasõitudeks ja laagrite korraldamiseks. Samuti küsiti toetust noorte vabaajaveetmise võimaluste parandamiseks värskes õhus – püstitades tasakaaluliini (slackline) või täiustades rambiväljakut. 

Näiteks sai toetuse Stencil portree õpituba, mida juhendab Hindrek Haas (tänavakunstniku nimega VonBomb). Kõigil Elva valla noortel on seal võimalus osaleda ning jagame kindlasti selle kohta esimesel võimalusel ka infot. Samuti said teiste seas toetust maalilaager ja praostkonnalaager. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 3459 euro eest. Komisjon hindas muuhulgas rahakasutuse mõistlikkust, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Selle aasta oktoobris toimub järgmine projektivoor, kuhu saavad noored taas oma projekte esitada. Oodatud on eelkõige projektid, kus on kasusaajateks peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse kasv, parem kaasatus kogukonda ning oma elukeskkonna kujundamisse, noorte aktiivsuse ja juhtimissuutlikkuse tõus ning suurem koostöövõime noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7-26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Noortel oli võimalus taotlusi esitada 22. aprillini. 

Lisainfo: 
Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee või tel 5855 3137 

Teisipäeval, 12. mail osales Mare Tamm haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Viiendal seminari teema oli “Enesejuhtimine eriolukorras”. Oma kogemusi jagas tööõnneekspert Tiina Saar-Veelmaa. Erilises olukorras, milles praegu oleme, on oma meeskonna juhtimise kõrval oluline tunda, juhtida ja hoida juhil ka iseennast. Mida paremini oskab juht enda meeleolu ja rahulolu juhtida, seda tõhusam juht on ta teistele. Tiina jagas nii meeskonda motiveerivaid kui ka töörahulolu saavutamiseks vajaminevaid nõuandeid. 

Kolmapäeval, 13. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtide e-koosolekul. Koolimajades algab alates 18. maist osaline õppetöö. Kooli on kutsutud õpilased, kes vajavad tuge õppetöös ja valmistuvad gümnaasiumi lõpueksamiteks. Täpsemat infot jagatakse õpilastele e-päevikute kaudu. Enamikele õpilastele jätkub distantsõpe kuni kooliaasta lõpuni. Koolijuhid jagasid oma plaane, kuidas valmistuda kooliaastat lõpetama nii, et see oleks siiski tore ja südamlik sündmus igale valla õpilasele. Sel aastal tuleb olla loov ja nutikas leidmaks lahendusi, et järgida riiklikult kehtestatud ohutusnõudeid ja tagada turvalisus nii õppijatele kui ka õpetajatele.

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink noorsootöötajate e-koosolekul. Noorsootöötajad andsid ülevaate, mida nad on teinud eriolukorra ajal ning kuidas kavatsetakse alustada tööd noortekeskustes pärast eriolukorra lõppu.  

Veel arutleti, kas ja kuidas kasutada ENTK uut toetusemeedet. Selle meetme eesmärk on maksimaalselt toetada noortekeskuste head tööd ning selle nähtavust ka eriolukorra järel. Toetusega rahastatakse noortekeskuste suviseid tegevusi, mis toetavad noorte tavaellu naasmist avatud noorsootöö teenuste pakkumise kaudu ning lähtuvad kohalikust vajadusest.  

Neljapäeval, 14. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide e-koosolekul. 

Koosolekul osales ka Elva kodukohvikute päeva peakorraldaja Marek Pihlak, kes andis ülevaate selle ürituse korraldamisest. Arutleti võimalike koostöökohtade üle kodukohvikute päeval.  

Lukku pandi Elva kultuuri kolmapäevade kava. Kultuuri kolmapäevad on kontsertide sari Elva keskväljakul, mis kestab 1. juulist 19. augustini – igal kolmapäeval astuvad üles erinevad kollektiivid. Kontserdid on pealtvaatajatele tasuta. 

Arutleti, kas ja kuidas saavad kultuurikollektiivid oma tööd alustada. Väikesed kollektiivid alustavad oma treeningutega vastavalt võimalustele, järgides Vabariigi valitsuse soovitusi. Eakate ringid ei alusta enne sügist.  

Juulis ja augustis alustame ürituste korraldamisega, toimuda saavad kodukohvikute päevad, kinoseansid jt väiksemad vabaõhu üritused. Jälgime ka nende puhul Vabariigi valitsuse ettekirjutisi. 

Reedel, 15. mail toimus haridusvõrgu analüüsi töörühma e-nõupidamine, kus osalesid Marika Saar ja Mare Tamm. Arutluse all olid edasised tegevused ja fookusgruppide intervjuude kavandamine. Tegemist on veebipõhiste vestlusringidega, et küsida arvamust praeguse haridusvõrgu kohta nii õpilastelt, õpetajatelt, tugispetsialistidelt, piirkonnakogude ja hoolekogude liikmetelt kui ka lastevanematelt. Täpsustamisel oli põhidokumendi lisade koostamine. 

Reedel toimus lasteaiajuhtide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste. Seekordsel kohtumisel osales SA Elva Teenused juht Krista Loog, kes andis ülevaate praegusest töökorraldusest meie lasteaedades nii halduse- kui toitlustusküsimustes. Lasteaiad on valmis võtma vastu suurema hulga lapsi. Selleks on vallavalitsus saatnud aedadele soovitused kriisist väljumiseks ja juhised lasteaia lõpupidude korraldamiseks juunikuus. Eelmisel nädalal kasutas meie lasteaedades kohta pea sadakond last. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes 11. mail iganädalasele e-koosolekule. 

Kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsus teeb ettevalmistusi eriolukorrast väljumiseks ja kodanike vastu võtmiseks. Vallavalitsuse ametnikud võtavad haigussümptomiteta kodanikke vastu ainult eelregistreerimisel ehk kodanik peab kohtumiseks ametnikuga aja kokku leppima. Ilma kokkulepitud ajata kedagi vastu ei võeta. Sel teemal tehakse vallavalitsuse infokanalite kaudu ka eraldi teavitus. 

Samuti tegi esimees ettepaneku, et edaspidi kutsutakse kriisikomisjon kokku vastavalt vajadusele ning igal nädalal enam ei kohtuta. Edaspidi toimuvad koosolekud vastavalt vajadusele. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis info, et polikliiniku töö taastamine käib järk-järgult ning statsionaaris olevaid patsiente ei lubata jätkuvalt külastada. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et kõik piirkonnapolitseinikud on tööl, tegeletakse liiklust ja noori puudutavate teemade lahendamisega. 

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vallavalitsus saatis eelmisel nädalal valla toidupoodidele märgukirja, et poodides järgitaks ja jälgitaks 2+2 reeglit. Samuti, et vaadataks üle, missugune arv inimesi võib poes korraga viibida, et oleks võimalik 2+2 reeglit täita. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm rääkis, et tegeletakse koolidele isikukaitsevahendite jagamisega ning selleks õppeaastaks on varu olemas. Isikukaitsevahendeid saadakse juurde ka Päästeametilt. Valmistutakse uueks nädalaks – vallavalitsusse, teenuskeskustesse, raamatukogudesse ja noortekeskustesse on tellitud klienditöö tegemiseks kaitseklaasid ning need kohad varustatakse ka isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahenditega. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Margit Kiin, Merilyn Säde, Lauri Tamm, Inge Leitu, Marko Tiirmaa, Andres Smirnov, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Aruhein, Peeter Laasik 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide veebikohtumine, mille kutsus kokku TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Iga omavalitsuse esindaja tegi ülevaate, kuidas on tuldud valdades toime eriolukorraga. Rääkisime eriolukorras koduteenuse võimaldamisest, selle lõpetamisest ning koduhooldajate tunnustamisest.  

Tartu valla sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass rääkis, kui keeruline ja kallis oli neil saada hakkama Tabivere Sotsiaalkeskuse koroonapuhanguga. Tänaseks on kõik hästi. Tartu vald jagas sel ajal ka vallainimestele tasuta maske, et ennetada viirusega nakatumise suurenemist. Täna on kõikides Tartumaa valdades piisavalt isiklikke kaitsevahendeid.  

Kohtumise lõpus peeti vajalikuks Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide kohtumisi jätkata ja juurde kutsuda teisi ametnikke ning koolitajaid.   

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 14. mail, osales Kertu Vuks Eesti Mõisakoolide ühenduse juhatuse koosolekul. Arutelu keskmes oli ühenduse uuendatud põhikirja ülevaatamine ning ettepanekute esitamine selle täiendamiseks ja parandamiseks. Üheskoos vaadati üle ühenduse selle aastased tegevusplaanid ning kampaaniaid. Pikemalt peatuti Unustatud Mõisate külastusmängu korraldamisel ning sellega seonduval. Esimene Unustatud Mõisate külastuspäeva toimub juba 27. juunil Vaata täpsemalt siit.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 11. mail toimus vallavolikogu e-istung. 

Elva Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimus seoses eriolukorraga taas veebis. Volikogu lähtus eriolukorrast ja põhimõttest “Ole Kangelane - Püsi Kodus!”. Virtuaalne suhtlemine ja ettekanded toimusid tuttavaks saanud Zoom-veebikeskkonnas. Istungist toimus seekord ka otseülekanne, mis on kättesaadav Elva valla Youtube’i kanalil. 

Päevakorras oli neli punkti. Esimese teemana andis vallavalitsus põhjaliku ülevaate vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale kuuluvate ettevõtete tööst. Ettekanne koosnes eriolukorra, elanike liikumise, eelarve täitmise ja kriisistsenaariumide tutvustamisest, millele lisandus info osakondade tööst. Nende teemade kohta tegi ülevaate vallavanem Toomas Järveoja. Täiendavate riigipoolsete teedehoiu eraldiste kasutamise ettepanekut tutvustas abivallavanem Heiki Hansen. Üldplaneeringu koostamise, Verevi ja Tervisekeskuse detailplaneeringu hetkeseisu tutvustas abivallavanem Mikk Järv.  

Haridusvõrgu analüüsi koostamise praegust seisu ja koolide tegevust eriolukorras tutvustas abivallavanem Marika Saar, kes rääkis ka Tartu2024 projekti arengutest. Elva valla turismivaldkonna tegevustest tegi ülevaate turismijuht Hemminki Otstavel.  

Volikogu liikmed küsisid vallavalitsuselt Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekti valmimise ja sisu kohta. Volikogu liige Vahur Jaakma tegi ettepaneku, et Pika tänava ehitusprojekti arutataks juunis majanduskomisjoni koosolekul. Päevakorrapunkt oli sisutihe ja kestis kokku 2 tundi. 

Teises päevakorrapunktis tegid ülevaate komisjonide tööst haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Leelo Suidt ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets. Kord aasta jooksul teevad komisjoni juhid kokkuvõtte. Volikogu liikmed leidsid, et komisjonide tööst tuleks rohkem kirjutada ka valla lehes ja veebilehel, et oleks selgem, mida arutatakse ja mida otsustatakse toetada ning mida mitte. 

Kolmanda teemana vastas abivallavanem Mikk Järv fraktsioon Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik arupärimisele, mis puudutas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu protsessi. Vallavalitsus põhjendas planeeringu pikaleveninud menetlust puuduliku sotsiaalsete mõjude analüüsiga. Arendaja ei ole nõustunud analüüsi täiendama ja leiab, et see vastab nõuetele. 

Neljandas päevakorrapunktis arutati volikogu 15. juuni istungi korraldamist. Volikogu esimees tegi ettepaneku korraldada istung tavapärases vormis, kokkusaamisena, kuna päevakorda tulevad mitmed arutamist vajavad planeeringuküsimused, mille osas on suur avalik huvi. Volikogu liikmed leidsid, et see sõltub eriolukorra lõpetamisest ja avalike koosolekute korraldamisele seatud tingimustest. Istung võiks toimuda näiteks Elva kultuurikeskuse saalis, kus on piisavalt ruumi, et tagada mõistlik distants osalevate isikute vahel.  

Istung lõppes kell 19.14. 

Istungil esitatud materjalidega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istungil toimuvat saab järelevaadata Elva valla Youtube kanalis

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 11. mail toimus turundus- ja turismitiimi koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel. Arutati Elva valla ettevõtjate toodete ja teenuste turundamise kampaania loomist ning sellega seotud tegevusi.  

Teisipäeval, 12. mail osales Merilyn Säde veebikoolitusel “Sisekommunikatsiooni põhimõtted kriisi ajal”. Koolitusel räägiti, mis on sõnumi edastamisel oluline ning mida tuleks kindlasti silmas pidada. Samuti räägiti, missugused on erinevate inimeste vajadused ning kuidas tuleks neile kommunikatsioonis läheneda. Sõnumi koostamisel tuleb arvestada oma meeskonnas olevate inimeste eripärade ja erinevate vajadustega. 

Teisipäeval, 12. mail toimus kaasamise hea tava töökoosolek Põltsamaa vallavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Arutati kaasamiskava ülesehitust ning lepiti kokku, et tegemist saab olema ülevaatliku dokumendiga nii vallavalitsuste meeskondade kui ka elanike jaoks.   

Kaasamiskava eesmärk on luua ühine raamistik kaasamistegevuste korraldamiseks Elva ja Põltsamaa vallavalitsustes.  

VARIA

Tartumaa omavalitsuste liit kuulutab välja konkursi tartumaisele kingitusele 

Konkursi eesmärk on tuua esile Tartumaa tublide tootjate ja teenusepakkujate värskeid ideelahendusi ning valida välja Tartumaad sümboliseerivad kingitused. 
 
Konkursile on oodatud teenused ja tooted, mille valmistamisel on kasutatud kodumaiseid materjale, motiive ja saab kogeda midagi Tartumaale ainuomast. Eelistatud on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad materjalid ning loodussäästlik lähenemisviis.  

Kingituse tutvustamisele aitab kaasa Tartumaaga seotud lugu, materjalide päritolu või kasutatud sümboolika. Oodatud on ka teenuse- ja tootelahendused, mida on võimalik saajal kogeda või lõpuni valmistada.  
 
Konkursi esikolmiku vahel läheb jagamisele 900 euro suurune auhinnafond. Parimad ja äramärgitud kingitused avalikustatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, mille eesmärgiks on meie tublide tegijate turundamine Tartumaa asutustele ning laiemalt.        
 
Konkurss #tartumaine kingitus kestab 31. maini 2020 ja tingimused asuvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu Facebooki lehel ja kodulehel www.tartumaa.ee    

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05-10.05.2020

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05.–10.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS & KULTUUR

 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate valla tublide noorte tunnustamiseks. Kandidaate oodatakse õpilaste aasta haridusteo ja aasta noore aunimetustele. Kandidaate on võimalik esitada 31. maini. 

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.   

Aasta noore aunimetus antakse 7-26aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas paistnud silma haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.   

Kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 31. maini. Rohkem infot leiate SIIT

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 5348 3643

 

 

Elva vallavalitsus annab teada, et seoses eriolukorraga ei toimu maikuus aasta alguses (jaanuarist aprillini) sündinud laste lusikapidu ning see lükkub edasi septembrisse. 

Loodetavasti on selleks ajaks koroonakriis möödas ja saame jälle kokku tulla, et laste sünde tähistada. Meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline! 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 4. mail. 

Vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis edasi info, et valla koolides koostatakse plaane, kuidas täpsemalt õppetööd jätkata. Kooli kutsutakse eelkõige need lapsed, kel on õppimises tuge vaja ning 9. klass ja 12. klass. Igas koolis korraldatakse õppetöö vastavalt vajadusele. Peamiselt toimub õppetöö aga üks-ühele või kahe-kolme õpilasega. Õpilased  tulevad kooli kindla graafiku alusel. 

Valla lasteaedades on praegu kokku ligi 50 last. Rühmi tehakse vastavalt vajadusele, kuid rangelt järgitakse reeglit, et ühes rühmas ei oleks kokku üle 10 lapse. 

Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja Alik Säde andsid edasi info, et pühad möödusid väljakutsete osas rahulikult ning suuri rikkumisi ei olnud. Üldine olukord vallas on hea. 

Kuna aga rahvas tuleb aina enam kodudest välja, siis tuleb kindlasti kõigil kauplustel vaadata üle, et toimuks kontroll, kui palju inimesi ühekorraga poes on ning et järjekordades peetakse kinni 2+2 reeglist. 

Päästeameti Elva komandol oli eelmisel nädalal 11 väljasõitu, kõige rohkem on olnud lõketega seotud väljakutseid. Kindlasti tuleb kõigil inimestel meelde tuletada lõkke tegemise reegleid ning et seltskondades tuleb meeles pidada 2+2 reeglit. See on oluline meie kõigi ohutuse jaoks. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et sotsiaaltranspordi osas hakatakse tasapisi jõudma kriisieelse aja tasemele, sest vajadus sotsiaaltranspordi järele aina suureneb. Autosid puhastatakse pärast iga kliendi transporti, transpordi ajal kasutab autojuht kindaid ja maski. Mask antakse ka neile klientidele, kel endal maski ei ole. 

Elva haigla juht Peeter Laasik ütles, et nad avavad polikliinikut tasapisi ning see tähendab kindlasti, et aina enam lähebki tarvis sotsiaaltransporti. Haiglat hoitakse jätkuvalt karantiinis ja statsionaaris viibivaid inimesi ei saa veel külastada. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo ütles, et neil toimub tavapärane töö. Laupäeval oli taas Elva linna jäätmejaam erakorraliselt avatud ning probleeme ei olnud. 

Valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites juhitakse aina enam tähelepanu lõkke tegemisele (mida meeles pidada) ning samuti tuleb anda infot, mida kodustel grillipidudel jm kogunemistel kindlasti meeles pidada. Kõige olulisem on muidugi järgida 2+2 reeglit ning pesta tihti käsi. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Lauri Tamm, Inge Leitu, Krista Loog, Marko Tiirmaa, Arne Jänessoo, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Andres Smirnov, Toomas Kuris. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 7. mail osales Milvi Sepp Lõuna-Eesti sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil. Arutati koos, kuidas on kriisiajal hakkama saadud ning mida oleme õppinud sellest keerulisest olukorrast, kuidas saime üle hirmust ja ebakindlusest määramatuse ees, millised juhi enda omadused on toetanud hakkamasaamist jne. Grupitööna käsitleti võimalusi, kuidas oma meeskonda tunnustada ja märgata igapäevaselt ning ka pärast kriisi lõppu. 

KOMISJONID

Neljapäeval, 7. mail osalesid Maano Koemets, Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni e-koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel andis ülevaate Elva valla turismi olukorrast ja plaanidest tulenevalt praegusest olukorrast. Samuti räägiti turismiettevõtete küsitlusest ja riiklikest toetusvõimalustest kriisimõjude leevendamiseks. Arutati Hellenurme mõisa võimalike tulevikuplaanide üle ning tutvustati Elva valla ja lähipiirkonna ettevõtete murekohti seoses praeguse kriisiolukorraga. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 4. mail osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide arutelul. Selle käigus arutati Elva reoveekogumisala laiendamisega seotud küsimusi, hajaasustuse programmi paikvaatlusi ning hindamiskomisjoni tööd ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga seotuid küsimusi. Teisalt arutati ka ettevõtjate küsitlust, Kentsi paisjärve arendusprojekti ning Pika tänava rekonstrueerimise rahastustaotlust MKM-ile. 

Teisipäeval, 5. mail osales Kertu Vuks Tartu teaduspargi e-seminaril “Idee teisipäev”.  Sel korral tegi ettekande  endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Pikemalt tuli juttu rohepöördest, haridus- ja teadusrahastusest ettevõtluse ja ekspordi arendamiseks pärast kriisi.  Pikemalt peatuti just teadusasutuste ja haridusasutuste ulatuslikuma koostöö võimalustele tulevikus. 

Ideede Teisipäev on valdkondadeülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Üritust korraldab Tartu Teaduspark koostöös Tartu Ärinõuandla, SPARK Demo ja Tartu linnavalitsusega.  

Neljapäeval, 7. mail toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Ene Joosing ja Jaanika Saar. Koosolekul arutati asendiplaanilise lahenduse teemasid, liikluskorralduse lahendusi, hoone konstruktiivseid lahendusi ja sisekujunduse valikuid. 

Reedel, 8. mail kogunes hajaasustuse programmi hindamiskomisjon hindama sel aastal esitatud taotlusi. Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Valla eelarvest on hajaasustuse programmi toetuseks ette nähtud 60 000€. Sõltuvalt riigipoolsest toetusest on tõenäoliselt võimalik ca pooled projektid rahastada. Hindamiskomisjoni ülevaade esitatakse Rahandusministeeriumile. Peale riigi selle aastase summa kinnitamist saab lõplikult kinnitada Elva valla 2020 rahastuse saanud taotlused. 

SPORT

Kultuuriministeerium on kokku pannud soovitused ja nõuded, mida tuleb spordiürituste korraldamisel õues meeles pidada. 

Vabariigi valitsuse korralduse muudatusega lubati 2. maist alates õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes on osalejaid maksimaalselt kümme ning järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). 

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues: 

 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud. 
 • Ühes rühmas võib olla kuni kümme inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (rühmas tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet). 
 • Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta rühmasõit vms). 
 • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt. 
 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud isik ära saata. 
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada. 
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike. 
 • Arvestades kahemeetrist distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või -väljakul soovib treenida kaks või enam rühma. 
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või rühmale kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale rühma vahetumist. Siinkohal tuletame meelde, et Elva valla välijõusaalid on kasutamiseks suletud kuni 17. maini (kaasa arvatud). 
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid. 
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. 
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik. 
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks rühmadesse ega jääks peale tegevusi territooriumile. 
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühma kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. 
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoidma viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Info hügieeni ja puhtuse tagamise meetmete kohta leiate SIIT

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04-3.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.04.–3.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS JA KULTUUR

Esmaspäeval, 27. aprillil tutvustas Haridus-ja Teadusministeerium interneti vahendusel rahvusvahelist õpetamise ja õppimise 2018. aasta uuringut TALIS (seda korraldab OECD). Uuringuga kogutakse andmeid õppekeskkonna ja õpetajate töötingimuste kohta. Raporti II osa kandis pealkirja „Õpetajad ja koolijuhid väärtustatud professionaalidena“. Käsitleti õpetajaameti väärtustamise ja kutsekindluse, töörahulolu ja –tingimuste, autonoomia ja vastutuse ning koostöö ja tagasisidega seotud teemasid.  

TALISe eesmärk on hankida õpetajate, õpetamise ja õpetajate rolli kohta võtmetähtsusega andmeid õppeprotsessis nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Andmete analüüs võimaldab võrrelda sarnaste väljakutsetega riike, et õppida erinevatest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale koolides ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse. Uuring on ühtlasi hea võimalus õpetajatele ja koolijuhtidele arvamuse avaldamiseks ning et anda sellega panus hariduspoliitika kujundamisse. Täpsemad tulemused ja hetkeolukord Eestis on kättesaadav raporti I osas: “Õpetajad ja koolijuhid elukestvate õppijatena”.

Kolmapäeval, 29. aprillil toimus kultuurijuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Tegemist on iganädalase kohtumisega ja sel korral räägiti valdkonna statistika kogumisest ja Elva Elamusfestivali korraldamisest.  

Kolmapäeval, 29. aprillil toimusid tavapärased kooli- ja lasteaiajuhtide e-koosolekud, mille eesmärk on jagada aktuaalset infot praeguse olukorra ja distantsõppe kohta. Lasteaiad valmistuvad maikuu jooksul suurema hulga laste vastuvõtmiseks. Seni on Elva vallas kasutanud kohta kuni 48 last, mis on 6% kõikidest lasteaialastest. Koolid jätkavad alates 18. maist tavapärase distantsõppega, kuid lisandub võimalus kutsuda kooli õpilasi, kes vajavad õppimises lisatuge, nt 9. ja 12.klasside lõpetajad. Iga kool valmistab õppetöö ette ning see toimub eelteavitusega väikestes õpirühmades või üks-ühele õppevormis. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 27. aprillil. Koosolekul andsid kõik komisjoniliikmed lühikese ülevaate eelnevast nädalast ning uue nädala plaanidest. 

Valla kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsuses on arutatud mõtet avada valla mängu- ja spordiväljakud (teavitus toimuks valla infokanalites ning kohapeal oleks samuti teavitus koos reeglitega, kuidas väljakut kasutada) ning küsis teistelt komisjoniliikmetelt sel teemal arvamust.  

Piirkonnapolitseinik Alik Säde arvas, et mänguväljakute avamine on mõistlik. Inimesed soovivad viibida värskes õhus, korralikult järgitakse 2+2 reeglit. Oluline ongi siinkohal, et inimesed järgiksid mänguväljakuid kasutades eriolukorrast tulenevaid reegleid. Samuti on oluline tuletada meelde, et palliplatsidel ei tohi toimuda kogunemisi. 

Teised komisjoniliikmed olid spordi- ja mänguväljakute avamise mõttega nõus. 

Vallavalitsus jagab spordi- ja mänguväljakute avamise kohta infot esimesel võimalusel, kui sellekohane otsus on tehtud. Samuti tuletatakse meelde väljakutel viibimise reeglid. 

Oluline on siinkohal pidada meeles, et avalikke üritusi ei ole jätkuvalt lubatud korraldada ning kõik avalikud kogunemised on samuti keelatud. 

Kaitseliidu Elva Malevkonna, Emajõe Veevärgi ja Elva Päästekomondo esindajad andsid edasi info, et nende töö on tavapärane ning midagi tavapärasest silmatorkavat praegu ei toimu. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo rääkis, et laupäeval oli erandkorras taas avatud Elva linna jäätmejaam ning inimesed järgisid korralikult reegleid. 

Elva Varahalduse juht Toomas Kuris tegi ettepaneku, et Elva linna jäätmejaam võiks olla mingil moel avatud, sest linnas toimub erinevate konteinerite juures palju prügistamist. Vallavalitsus arutab võimalusi, kuidas korraldada jäätmejaama töö. 

Elva Haigla juht Peeter Laasik andis edasi info, et haiglas avatakse järk-järgult ambulatoorne vastuvõtt. Tegemist on tõesti järk-järgulise avamisega, osalt toimub jätkuvalt kaugvastuvõtt. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et valla hooldustöötajatel toimus eelmisel nädalal supervisioon. Eelmisel nädalal jagati vallas Euroopa Liidu toiduabi ning sel nädalal jagab vallavalitsus taas toimetulekuraskustes peredele toiduabi. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites tuletatakse meelde praegusest olukorrast tulenevaid reegleid ja antakse edasi info vallas olevate piirangute jm vajaliku kohta. Samuti jagatakse jätkuvalt eriolukorrast tulenevat jooksvat teavet. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Inge Leitu, Lauri Tamm, Marko Tiirmaa, Peeter Laasik, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Smirnov, Andres Aruhein. 

 

Elva Vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil avada 29. aprillist valla avalikud mängu- ja spordiväljakud, mis olid eriolukorra ja koroonaviiruse leviku tõttu suletud. Elva valla välijõusaalid jäävad praegu suletuks ning jätkuvalt on keelatud avalike ürituste korraldamine ning avalikud kogunemised. 

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et valla spordi- ja mänguväljakud otsustati avada pärast selle teema arutamist valla kriisikomisjonis. „Valla kriisikomisjon ja vallavalitsus leidsid, et kuna inimesed soovivad aina enam värskes õhus aega veeta ning kuna seni on meie vallas eriolukorra juhistest hästi kinni peetud, siis võime väljakud taas avada." 

Vallavanem rõhutas, et jätkuvalt ei tohi korraldada avalikke üritusi või kogunemisi. „Kuigi mänguväljakud on avatud, ei tohi kindlasti ära unustada eriolukorra juhiseid ja reegleid. Soovitame mänguväljakute atraktsioonidel kasutada kindaid ning kindlasti pidada kinni 2+2 reeglist," lisas Järveoja. 

Spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida järgmisi reegleid: 

 • spordi- ja mänguväljakutel tuleb järgida 2+2 reeglit ehk üksteisest tuleb olla vähemalt kahe meetri kaugusel; 
 • mänguväljakute atraktsioone kasutades tuleb kanda kindaid; 
 • enne ja pärast spordi- ja mänguväljaku külastamist tuleb kindlasti pesta käed või neid desinfitseerida; 
 • alates 2. maist on lubatud sporditegevuste ja -treeningute korraldamine tingimusel, et osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist; 
 • sporditegevuste korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu; 
 • jätkuvalt kehtib reegel, et koos tohib liikuda üksi või kahekesi (v.a perekond) ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil seoses eriolukorraga valla avalikud spordi- ja mänguväljakud, et tõkestada koroonaviiruse levikut ning hoida inimeste tervist. 

Lisainfo: 
Toomas Järveoja, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees 
toomas.jarveoja@elva.ee või tel 515 3699 

Elva vallavalitsus otsustas täna toimunud istungil pikendada Elva linna jäätmepunkti ajutise sulgemise tähtaega – jäätmepunkt on ajutiselt suletud 17. maini. Samuti otsustati avada jäätmepunkt erandkorras laupäeviti – 2. mail, 9. mail ja 16. mail kell 9–15. 

Alates 18. maist on Elva linna jäätmejaam avatud tavapärastel aegadel: E 9–18, K 9–18 ja L 9–15. 

Valla kõikide jäätmejaamade külastamisel tuleb rangelt järgida järgmisi reegleid: 

 • Külasta jäätmejaamu nii harva kui võimalik ja vaid suure vajaduse korral. 
 • Jäätmejaama võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
 • Mõtle jäätmejaama minek korralikult läbi. 
 • Hoia kõikide inimestega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
 • Kui tuled jäätmejaama, arvesta, et seal võib olla järjekord. 
 • Järjekorras olles ära välju autost! 
 • Jäätmepunkti võid siseneda ainult töötaja märguandel. 
 • Väravatest lastakse jäätmeid maha laadima vaid üks auto korraga. 
 • Jäätmete koorem tuleb toojal endal maha laadida. 

Elva vallas on tavapärastel aegadel avatud Rõngu, Puhja ja Rannu jäätmejaamad. Lisainfo: https://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott

NB! Palume jäätmepunkte ja pakendikonteinereid ehitusjäätmetega mitte risustada! Ehitusjäätmeid saab ära anda Elva linna jäätmepunktis. 

Elva Vallavalitsus sulges 27. märtsil riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ning koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ajutiselt Elva linna jäätmejaama ajavahemikul 30. märts kuni 30. aprill. Täna toimunud istungil otsustati pikendada ajutise sulgemise tähtaega 17. maini.

SOTSIAALVALDKOND

Elva vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond jagas sel nädalal toimetulekuraskustes peredele 80 toiduabipakki. Sellega said toiduabi 226 last üle valla. 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele toiduabipakke ka märtsi lõpus, kuna Eestis kehtestatud eriolukord ja õpilaste distantsõppele jäämine tekitas paljudele peredele vajaduse toiduabipaki järele.   

Vallavalitsus jagas eelmisel nädalal 175-le valla abivajajale ka Euroopa Liidu toiduabipakke. 

Sel nädalal jagatavate toiduabipakkide nimekiri koostati valla koolidelt ja lasteaedadelt saadud info alusel. "Toiduabipakkide eesmärk oli pakkuda lisatuge peredele, kes seda vajavad," selgitas Lauri Tamm, kes on vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist lastekaitse alal. "Peredega võeti ühendust ning selgitati välja nende majanduslik toimetulek," lisas ta. 

Pakke aitas kokku panna sihtasutus Elva Teenused, mille juhataja Krista Loog ja köögijuhid Inga Hanni ja Gita Kaljuste hoolitsesid selle eest, et toiduabipakis sisalduv oleks võimalikult mitmekesine ja et pakis olevast toidust saaks võimalikult palju kordi toitu valmistada.   

Toiduabipakk sisaldas näiteks piima, õunu, sinkvorsti, viilutatud juustu, täisterasepikut, rukkileiba, makaronirooga, borši, frikadellisuppi, makarone, mannat, täistera neljaviljahelbeid, mune jms. 

Toiduabipakid toimetati abivajajateni kohale kontaktivabalt. 

Vallavalitsus jälgib koostöös koolide ja lasteaedade juhtidega perekondade edasist toimetulekut ning vastavalt vajadusele ollakse valmis perekondi ka edaspidi toetama. 

Vallalt on võimalik taotleda toetust ka toimetuleku tagamiseks. Lisainfo: https://tinyurl.com/toimetulek

Elva vallavalitsus ootab jätkuvalt infot abivajavate perede kohta, kus kasvavad lapsed. Sellekohase info palume edastada: 

 • lastekaitsespetsialist (Puhja, Konguta) Hille Deede, hille.deede@elva.ee või tel 5919 1693; 
 • lastekaitsespetsialist (Rõngu, Rannu, Palupera) Anneli Lepik, anneli.lepik@elva.ee või tel 505 1707; 
 • lastekaitsespetsialist (Elva) Eve Jõgi, eve.jogi@elva.ee või tel 527 0561; 
 • vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja, Milvi Sepp milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872. 

KOOSTÖÖ

Sel nädalal toimus lastekaitsemeeskonna ning haridus- ja kultuuriosakonna juba teine kohtumine, et rääkida teemadest, mis seovad kahte valdkonda kõige enam. Sel korral tuli juttu õpilastest, kes on distantsõppes kättesaamatud, isikukaitsevahendite korraldamisest haridusasutustes, toiduabipakkidest, vajadusel koolitranspordi korraldamisest, lasteaia kohatasu võlglaste süsteemist ja võlanõustamise võimaldamisest, noorsootöötajate panusest kriisiolukorras ning spordiklubide kohatasudest. Tegemist on kahe osakonna vahelise koostöökohtumisega, mida on plaan korraldada vähemalt kord kvartalis, et rääkida ühiselt lahendamist vajavatest teemadest.  

ARENDUSVALDKOND

Elva vallavalitsus algatas 31. märtsi istungil Elva linnas Vikerkaare 24 ja Oru 2 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamise, kruntide kasutamise sihtotstarbe muutmise ning kruntidele elamute püstitamise võimalikkuse väljaselgitamine. Planeeritav ala asub Peedu asumis Vikerkaare ja Oru tänava vahelisel alal, suurusega ca 4,5 ha, katastriüksuste sihtotstarbega maatulundusmaa. 

Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, mille järgi võib piirkonda ehitada üksik-, kaksik- ja ridaelamuid. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumentid leiate SIIT

Elva vallavalitsus algatas 7. aprilli istungil Elva linnas J. Kärneri 18, 18c ja Jaan Kärneri tänav T6 kinnistute detailplaneeringu. 

Koostamise eesmärk on planeeringuala ümberkruntimine, kahe elamukrundi moodustamine ja loodavale hooneta krundile elamu püstitamine. Planeeritav ala, suurusega ca 4400 m2 asub Üle-Raudtee asumis J. Kärneri tänava ääres. Kavandatav tegevus on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga, detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta alal kehtivat detailplaneeringut. 

Detailplaneeringu algatamise lähtedokumendid leiate SIIT

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvooru laekus Elva vallas kokku 74 taotlust (investeeringutega kogumaksumuses 315 945,94 eurot). Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 17. veebruarist 17. aprillini 2020. 

Kõige rohkem taotlusi esitati Rõngu piirkonnast (27 taotlust), millele järgnesid Rannu piirkond (16 taotlust), Konguta piirkond (13 taotlust), Puhja piirkond (9 taotlust), Palupera piirkond (5 taotlust) ja Aakre piirkond (4 taotlust).  

Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Veesüsteemide valdkonnas on keskmine projekti maksumus 4715€, juurdepääsuteede puhul 4078€ ja kanalisatsioonisüsteemide puhul 3698€. 

Täpsem riigipoolne rahajaotus selgub juunis ning sellest sõltub, missuguses summas toetatakse Elva valla taotlusi. Tõenäoliselt on võimalik rahastada veidi üle poolte Elva valla taotlustest. Toetuse saajate nimekiri avalikustatakse pärast riikliku rahajaotuse selgumist. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on inimestel, kes elavad hajaasustusega piirkonnas, võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme.  

Programmi üks tingimus on, et taotleja peab omama vähemalt eelmise aasta lõpu seisuga sissekirjutust Elva vallas. 

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja. Elva valla osalus programmis oli 60 000 eurot. Hajaasustuse programmi on korraldatud üle kümne aasta. 

Lisainfo: 
Allan Allik, arendusspetsialist 
allan.allik@elva.ee või tel 5669 4684 

SPORT

Elva vallavalitsus otsustas 28. aprillil toimunud istungil eraldada valla eelarvest toetust saavatele spordiklubidele täiendavat toetust, et kompenseerida lastevanemate makstava osalustasu vähenemist. 

Vallavalitsus otsustas maksta igale spordiklubile aprilli- ja maikuu eest 20 eurot lapse kohta ehk ühes kuus 10 eurot lapse eest. Otsus tähendab, et vallavalitsus maksab spordiklubidele toetuseks ligi 16 000 eurot. 

Üle-eelmisel nädalal toimus valla spordiklubide e-koosolek, kus spordiklubide esindajad andsid vallavalitsusele infot, missugune on nende olukord praeguses eriolukorras. „Valla spordiklubide eelarvest moodustavad suure osa lastevanemate makstav tasu ning praegu on mõned spordiklubid aprillikuu tasud peatanud või on vanematele saadetud 50% või 30% väiksemad arved," ütles abivallavanem Marika Saar ja lisas, et mõned klubid ei väljasta arveid ka maikuus ning mõnedel klubidel seisavad sellekohased otsused alles ees. 

Saar rääkis, et spordiklubidel on praegu keerulised ajad, sest treeninguid ei toimu. „Seega ei ole klubid pidanud õigeks küsida vanematelt kogu tasu ning on ka neid peresid, kelle jaoks on juba täna selle tasu maksmine väga keeruline. Väga tore oli klubidelt kuulda, et on ka neid vanemaid, kes soovivad kohatasu maksmisega jätkata, et toetada kohalikku klubi ja sporti. Suur tänu teile!" ütles Saar. 

Paljud spordiklubid on eriolukorras jätkanud treeningute andmist veebis: pakutakse videotreeninguid, erinevaid väljakutseid, kutsutakse osalema lõbusatel e-treeningutel ning koostatakse nädala treeningplaane. „Paljud treenerid suhtlevad lastega interneti teel ning annavad neile vaba aja veetmiseks soovitusi," kirjeldas Saar. 

Eesti Olümpiakomitee andis Elva vallale sportlikuima omavalitsuse tiitli ning abivallavanema sõnul oli selles suur roll just valla spordiklubidel. „Selle tiitli aitasid suures osas välja teenida ka meie spordiklubid ja seetõttu pidas vallavalitsus oluliseks toetada meie valla spordivaldkonda nii palju panustanud klubisid." 

Elva valla eelarvest saavad toetust 13 spordiklubi, kus on võimalik harrastada järgmisi spordialasid: jalgpall, laskmine, kergejõustik, võrkpall, iluvõimlemine, võistlustants, laskesuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus, korvpall, judo ja sulgpall. 

Peale 28. aprilli tehtud otsuse maksab Elva vald spordiklubidele sel aastal ka tegevustoetusi kokku 233 000 euro eest ning sellele lisanduvad projektitoetuste taotlused. 

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 27. aprillil osalesid Hegri Narusk, Kullo Laos ja Kristjan Vilu Pika tänava projekteerimise arutelul. Koosolekul täpsustati Pika tänava projekteerimisel valgustite asukohti ja nende paiknemist võrreldes olemasolevate trassidega. Peale selle vaadati üle sadevee juhtimise võimalused ja ülekäiguradade paiknemine. Pika tänava projektile loodetakse rahastus saada Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transiitteede toetuse meetmest. 

Teisipäeval osales Hegri Narusk KIK tänavavalgustusprojekti arutelul. E-koosoleku raames arutati tänavavalgustuse projekti projektijuhtimise teenuse hanke tingimusi. Kooskõlastati pakkujate kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise tingimused. 

Kolmapäeval külastasid Terje Korss ja Rõngu teenuskeskuse koordinaator Ene Joosing hajaasustuse programmis taotluse esitanuid. Kokku külastati turvaliselt ligi 30 majapidamist. Järgneb töö hindamiskomisjonis. 

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 27. aprillil toimus turismi- ja turunduskoosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel. Arutati turismiettevõtjatele tehtud küsitluse tulemusi ning turismiettevõtjate praegust olukorda, mille on tinginud koroonakriis. Räägiti ka lahendustest, mille on ettevõtted juba praeguses olukorras leidnud. 

Teisipäeval, 28. aprillil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsiooni e-koosolek. Koosolekul arutati, kuidas on läinud töö eriolukorras ning kas ja millised on olnud olukorrast tulenevad väljakutsed. Osakonnajuhatajad jagasid kogemusi, missuguseid kanaleid on nad oma osakonnas suhtlemisel kasutanud. Infospetsialist Triinu Paas andis koosolekul edasi info, et vallakodanikelt ei ole mitte kordagi tulnud infot, et nad ei ole eriolukorra tõttu vallavalitsuselt abi või vastuseid saanud. See on kindlasti oluline tagasiside meie ametnikele, kes on eriolukorras töötades hästi kohanenud ja andnud endast kõik, et kodanikud saaksid ka praegu hästi nõustatud ning küsimustele vastused. 

Koosolekul arutati ka sisekommunikatsiooni puudutavaid teemasid ja lahendusi. 

VARIA

Kolmapäeval, 29. aprillil osales Maano Koemets KOV-idele mõeldud infoveebiseminaril. 

Advokaadibüroo TGS Baltic korraldas tasuta veebiseminari omavalitsustele, et rääkida päevakohastest teemadest: volikogu istungid, riigihanked ja haldusmenetlus eriolukorras ning omavalitsuste antav riigiabi ettevõtluse toetamisel eriolukorras.  Ettekanded tegid advokaadid Triin Kaurov, Triinu Järviste, Siret Saks ja Vitali Širipov. Osalejad said esitada ettekandjatele teemakohaseid küsimusi.  

Adv Vitali Širipovi ettekanne elektroonilise volikogu istungi õiguspärasuse teemadel 

 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks veebiseminaril “Coaching - muutuste juhtimise töövahend”. Lektor Hannes Sildnik käsitles muutuste juhtimise juures coachivat juhtimist kui töövahendit. See on ennekõike töötajakeskne küsimuste küsimise kultuur, mis toetab inimese isiklikku või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega. Metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Lahenduste nägemiseks on kasulik asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Neutraalne ja arendav kootsing (coaching) aitab analüüsida seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Seminar andis osalejatele hea võimaluse praktiseerida uusi kogemusi e-töötubades. 

Kolmapäeval ja neljapäeval, 29. ja 30. aprillil osales Marika Saar Eesti juhtide konverentsil “Inspireeriv ja usaldav juhtimine”. Konverentsi teemad olid proaktiivne juhtimine, meeskonnaliikmete võimustamine, karismaatiline juhtimine, muudatuste juhtimine, juhtimisest kaugtöö olukorras, juhi kehtestamisest. Väga põneva juhtimiskogemuse tõi kuulajateni Sotsiaalkindlustusameti juht Egon Veermäe. Marika teeb kindlasti ülevaate konverentsil kuuldust järgmistel vallavalitsuse liikmete ja osakonna juhtide koosolekutel. Mõtle, mis on sinu jaoks selles tabelis kõige olulisem, mis motiveerib just sind. 

 

Neljapäeval osales Mikk Järv SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul. 

SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul tutvustati riigi abipaketi (milles Eesti turismi kriisitoetuseks jagatakse 25 miljonit eurot) suhtes tehtud pöördumist. Saartele ja Ida-Virumaale on mõeldud eraldi toetused. Kümne maakonna esindajad on seisukohal, et praeguses kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja et piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Seega soovitakse saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist. 

Arutati, kuidas oleks võimalik pärast kriisi meelitada tagasi eelkõige meie põhikülastajad soomlased ja lätlased ning kuidas saab Tartumaa Turism olla ettevõtjatele siseturu kampaania kaudu abiks. See on pärast kriisi eriti oluline kõikidele kodumaistele turismiteenuse pakkujatele. Samuti on plaanis erinevate tarbijamängude kaudu tõsta siinse piirkonna atraktiivsust. Koosolekul kinnitati ka SA Tartumaa Turism 2019. aasta aruanne. 

1. mail tähistas Elva linn oma 82. sünnipäeva. Paraku polnud eriolukorra tõttu võimalik sel aastal Elva linna päeva koos traditsioonilise kevadlaada, kultuuriprogrammi ja teiste tegevustega tähistada. 

Sünnipäevaga seoses palusime Elva valla Facebooki jälgijatel ja Elva valla äpi kasutajatel saata meile linna sünnipäeva puhul fotosid toredatest hetkedest Elva linnas. Kõikide fotode saatjate vahel läks loosi kaks komplekti Elva valla meeneid. Loosi tahtel võitsid Inna-Inga Kalmus ja Ave Laas. Võitjad on auhinnad ka juba kätte saanud. 

Siin elanike saadetud mõned fotod. Kogu galeriiga saate tutvuda SIIN.

Fotode autor: Inna-Inga Kalmus

 

Fotode autorid vasakult: Ave Laas ja Ave Kütt

 

Fotode autorid vasakult: Egle Sarapik ja Maarja Ilves

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 23
  Esmaspäev, 1. juuni 2020 Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek Kell 10 vallamajanduse osakonna koosolek Kell
Esmaspäev, 25. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4