Elva vallavalitsuse nädalakiri 18.01-24.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.01.–24.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR

Neljapäeval, 21. jaanuaril osales abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi "Maailma maaliinid" kohtumisel. Üheskoos arutati, kuidas tuua seoses Tartu 2024 erinevate kultuuridega seotud sündmusi Elvasse. Lähiajal saadame info laiali ja otsime partnereid, kes on huvitatud põnevast koostööst.  

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 astub ettevalmistustes suure sammu edasi 

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Elvas toimub koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul. Rohkem infot leiate SIIT.

Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad omavalitsusjuhid koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024 aastateks 2021-2025. Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise Lõuna-Eestis. 

"Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen uhke, et oleme kokku leppinud tees, mis meid rahvusvahelise suursündmuseni viib," ütles Tartu linnapea ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas. "Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmus, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik."  

"SA Tartu 2024 jaoks on väga oluline, et Tartu linnaga koos kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand Eestit," ütles SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk. "Tunnustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse."  

SA Tartu 2024 ja omavalitsuste koostööleping kirjutatakse alla igas omavalitsuses kohapeal. SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas, juhatuse liige Priit Mikk ja Lõuna-Eesti regionaalne koordinaator Annela Laaneots väisavad selleks jaanuarikuu viimasel nädalal kõiki koostöölepingus esindatud omavalitsusi. 

Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus. 

Lepingu sõlmimine kiideti heaks Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogudes. 

Lõuna-Eesti on liikunud Euroopa kultuuripealinna poole samm-sammult ühiselt nõu pidades. Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Tartus kohtunud omavalitsusjuhid, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursil kandideeritakse tiitlile ühiselt. Aasta hiljem, konkursi lõppvoorus sõlmisid Tartu linna ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid Eesti kõrgeimas tipus, Suure Munamäe tornis ühiste kavatsuste kinnituseks hea tahte koostööleppe. Pikaajalise koostöölepingu ettevalmistamine algas pärast seda, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon nimetas tunamullu augustis 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga. 

Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib Tartu linna asutatud sihtasutus Tartu 2024. Sihtasutuse töö kultuuripealinna ametliku programmi, turunduse jm elluviimiseks lähtub Tartu 2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist Ellujäämise Kunstid. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Esmaspäeval, 18. jaanuaril kohtusid Milvi Sepp ja Rutt Hanni Elva laste- ja perekeskuse esindajatega, et arutada koos läbi projekti “Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas” ühiseid tegevusi, sh  hooldustöötajate koolituse ja supervisioonide korraldamine. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril osales Milvi Sepp ESTA volikogu töös. Juhatuse esimees Sirlis Sõmer-Kull andis ülevaate ESTA 2021. aasta tööplaanist ning sotsiaalala töötajate tunnustamise nominatsioonide muudatusettepanekutest ja tunnustusürituse korraldamisest.  
JUHTIMINE
Reedel, 22. jaanuaril tutvustasid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar ja Heiki Hansen, vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Elva gümnaasiumi kodanikukaitse suuna  tunnis õpilastele vallavalitsuse tegemisi ja osakondade tööd. Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe ühendatud õppeasutused, Tartu tervishoiukõrgkool ja Elva vallavalitsus. Igal aastal panustavad Elva vallavalitsuse töötajad aine ühe grupitöö juhendamisse ja kursuse korraldamisse. 
KOMISJONID
Teisipäeval, 19. jaanuaril toimus vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad. Noorsootöövaldkonna enesehindamise meeskonnajuht Sirle Lüüs tegi ülevaate välishindamisest ning haridusspetsialist Auli Mäesalu tegi ülevaate huvihariduse kava täitmisest ja uue kava koostamisest. Osakonna juhataja Mare Tamm andis ülevaate osakonna tööplaanist 2021. aastal. 
Teisipäeval toimus ka majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Komisjonis arutleti järgmisesse volikogusse minevate eelnõude üle. Päevakorras olid valla uue jäätmekava eelnõu, lammutamistoetuse, fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse kordade muutmine, kinnisasja omandamiseks loa andmine ja ühe mahajäetud maja peremehetuse tuvastamine. Lammutustoetuse eelnõusse viiakse sisse tingimus, et kui analoogset toetust on võimalik taotleda riigilt, siis vald neid taotlusi ei rahulda. Fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetust on edaspidi võimalik taotleda ka hajaasustuses. Siiani oli seda võimalik taotleda ainult tiheasustuses. Vastavad muudatused hakkavad kehtima siis, kui vallavolikogu need ka kinnitab. 
Kolmapäeval, 20. jaanuaril toimus vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Heiki Hansen. Arutlusel olid vallale kuuluva kahe korteri võõrandamine ja seni kaasomandis oleva kinnistu ühe poole omandamine, et kogu kinnistu saaks valla omandisse. Kogu kinnistu omamine muudab lihtsamaks selle majandamise ja hilisemad võimalikud tehingud selle kinnistuga.  
Kolmapäeval, 20. jaanuaril osalesid abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus tutvustas pooleliolevaid planeeringuid ning jagas infot üldplaneeringu protsessi kohta. Üldplaneeringu protsessiga saavad kõik huvilised end kursis hoida aadressil uldplaneering.elva.ee. Mikk Järv tutvustas oma ettekandes 2021. aasta suuremaid arendusprojekte. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril toimus vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Ta tutvustas Tartu 2024 valmistumise praegust seisu ning kogu kultuurivaldkonna 2021. aasta tööplaani, sealhulgas viidasüsteemi disaini kontseptsiooni. Arutleti COVID viiruse mõju rahvamajade töö osas.  
Neljapäeval toimus ka sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Milvi Sepp andis ülevaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna 2021. aasta tööplaanist, tutvustas laste ja perede komisjoni tööd ja ümbermõtestamise plaane. Samuti räägiti alaealistest õigusrikkujatest ja neile suunatud teenustest. Sotsiaalnõunik Alo Rebane tegi põhjaliku ülevaate eestkostega seotud teemadest ja probleemidest.  
VALLAMAJANDUS

Elva vald saab riigilt teede remondi lisatuge 400 000 eurot 

Eelmisel nädalal toetas Vabariigi Valitsus kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Elva vald sai toetuse kahele projektile – Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav 350 000 eurot ja Kalme küla Rukki-Pöksi tee 50 000 eurot. 

Täpsemalt plaanitakse Vaiksel tänaval (alates Lootuse tänavast) vahetada välja katend ning Kalme küla Rukki-Pöksi tee viia mustkatte alla. 

Elva abivallavanem Heiki Hanseni sõnul on rahastamisotsus väga vajalik teede ja tänavate olukorra parandamiseks. „Viimase kolme aasta jooksul on Elva vald esitanud toetustaotluse kõigisse transiit- ja ettevõtlusega seotud teede toetusvoorudesse ja suurem osa toetustaotlusi on ka rahastuse saanud." 

Lisarahastuse toel on remonditud enamik Elva linna suurematest tänavatest (Valga ja Tartu mnt, Lootuse tn ja Peedu tee, Pikk tn). „Puiestee tänava remont on loogiline jätk transiitteede olukorra parendamises. Ilma lisarahastuseta poleks vald suutnud seda nii kiiresti teha," rääkis Hansen ja lisas, et ka Rukki-Pöksi tee on oluline, kuna see teenindab mitmeid tööstusettevõtteid. 

Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav on osa linna läbivast transiitteest. Teelõigule koondub keskmisest kõrgem liikluskoormus, kuna see hõlmab endas ühte kolmest Elva linna raudteeülesõidust. Nimetatud kolmest ülesõidukohast on Puiestee tänav kõige kõrgema liikluskoormusega. 

Vaikse ja Puiestee tänava remont on jätkuprojekt Elva linna Peedu, J. Kärneri ja Lootuse tänava transiittee rekonstrueerimisele. Selle lõigu teekate vajab remonti, kuna see on rasketranspordi ja vajumise tõttu muutunud ebatasaseks.  

Remondi käigus tehakse Puiestee tänava teele kapitaalremont koos uue aluspõhjaga ning kahekordse kattekihiga. Tööde käigus uuendatakse kõik truubid, mahasõidud ja ristmike kattekihid. Vaikse tänava rekonstrueerimise käigus paigaldatakse tasanduskiht, rajatakse uus katend ja sademevee suunatud ärajuhtimine. 

Investeeringu tulemusel paraneb tee seisukord, liiklusvoog ja -ohutus. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. 

Riigilt sai teede remondi jaoks toetust kokku 61 teed ja tänavat üle Eesti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteate leiate SIIT

Lisainfo: 
Heiki Hansen, abivallavanem 
heiki.hansen@elva.ee või tel 527 3646 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde e-seminaril “Sisekommunikatsiooni väljakutsed ja lahendused”.  Tegemist oli Eesti kaubandus- ja tööstuskoja korraldatud hommikuseminariga, kus rääkisid sisekommunikatsioonist Kelly Grossthal (Eesti inimõiguste keskus) ja Jane Kallaste (Tallinna lennujaam) ning Leedu organisatsioonikultuuri hoidmiseks tehtud algatustest rääkis konsultant Giedre Maya Simanauskaite.  

Seminaril esinenud tõid välja, et sisekommunikatsiooni olulisemad põhimõtted on: 

 • Info liikumine peab olema kiire ja selle sisu võimalikult lihtne; 

 • Oluline on töötajate ettevalmistamine ja eelinfo andmine (nt erinevad muudatused, kriisiolukord jms); 

 • Kriisiolukorras on mõistlik oma meeskonnale anda ajutiselt pigem rohkem kui vähem infot; 

 • Juhtkond peab andma meeskonnale kindlust – we know, we do, we care (me teame, me tegutseme ja me hoolime); 

 • Juhtkond ja juhid peavad kriisiolukorras olema meeskonnale nähtavad ja oma inimestele olemas; 

 • Oluline on küsida sisekommunikatsioonile oma töötajatelt ka tagasisidet; 

 • Alati tasub kuulata oma töötajaid ning kommunikatsiooni ei tohi teha vaid ühes suunas – ehk ei tohi anda ainult infot, tuleb kuulata ja küsida ka tagasisidet. 

 • Väärtused on sisekommunikatsooni ja meeskonna vundament, 

 • Sõnumid ja teod peavad olema selged. 

 • Sisekommunikatsioonis tuleb ja tasub edasi rääkida positiivseid lugusid või näiteid. 

Reedel, 22. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu 2024 kommunikatsioonistrateegia seminaril. Seminaril tutvustati lähemalt Euroopa kultuuripealinn 2024 kommunikatsioonistrateegiat ja kuidas strateegia loomisele läheneti. Samuti oli kõikidel kohaliku omavalitsuse kommunikatsioonijuhtidel ja avalike suhete spetsialistidel võimalik näha, kuidas kultuuripealinna projektimeeskonnad koostavad persoonade põhjal enda projektidele kommunikatsiooniplaane.

TURISM JA ETTEVÕTLUS

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales abivallavanem Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolekul, kus kinnitati SA Tartumaa Turismi 2021. aasta koondeelarve. Juhataja andis ülevaate Tartumaa Turismi selle aasta tegevusplaanidest, kus esimese poolaasta fookus on pigem kampaaniate tegemisel. Messidel osaletakse vaid virtuaalselt (erandiks on Tourest). Samuti anti ülevaade Lõuna-Eesti turismiklastri plaanidest ja eelarvest. 

Kolmapäeval, 20. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja arendusspetsialist Allan Allik seminaril “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest”. Seminaril tutvustati 2020. aasta lõpus valminud analüüsi (analüüsi materjalidega on võimalik tutvuda siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid). Analüüsi eesmärk oli saada teadmisi ja parima praktika näiteid kohalike omavalitsuste tegevustest ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kodu- ja välismaal. Samuti oli eesmärk selgitada välja KOV ettevõtluskeskkonnaga tegelemisest saadav kasu ning töötada selle hindamiseks välja finantstööriist. Finantstööriist võimaldab arvutada kasu ning anda konkreetseid soovitusi ministeeriumitele KOV-ide motivatsiooni tõstmiseks ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamisel. 
KOGUKOND
Teisipäeval, 19. jaanuaril kohtusid vallavolikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Mikk Järv ja Marika saar EELK esindajatega. Kohtumisel arutati valla ja koguduste vahelist koostööd, konkreetsemalt arutati näiteks, mismoodi oleks võimalik kirikute kui turismiobjektide mõistes enam koostööd teha. Samuti arutati infovahetuse ja kirikusündmuste kommunikeerimise võimaluste üle valla infokanalites. Teemaks olid ka valla võimalused koguduste tegevuse toetamisel. 
VARIA

Selgusid Elva valla elanikuks registreerimise kampaania preemiaraha võitjad 

Elva valla 2020. aasta elanikuks registreerimise kampaania „Ma armastan elada Elva vallas" toimus 4. novembrist 21. detsembrini 2020. Sel aastal keskendus kampaania Elva vallas elamise võludele. Auhinnaraha loositi välja kuuele Elva valla elanikule. 

Kõikide nende vahel, kes registreerusid Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikul, loositi välja 3x250 eurot. Samuti loositi välja 3x250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rohkem kui kolm aastat. 

Loosi tahtel osutusid võitjateks: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust. 

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda Elva valla Youtube'i kanalil.  

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda. 

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris. 

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi enda elukohaandmeid korrastama. 

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muu hulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. 

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuse ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukohapõhiselt. 

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Vallavalitsus ootab pakkumusi Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide kasutamiseks 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu.  

Puhja seltsimaja kuulub Elva vallale ning selle esimesel korrusel asuvad ruumid on kohaldatud toitlustusteenuse pakkumiseks. Seoses üürilepingu lõppemisega ootab Elva vallavalitsus pakkumusi ruumide kasutamiseks. Ruumid antakse üürile viieks aastaks alates 1. juulist 2021. 

Täpsemate üürile andmise tingimuste ja ruumiplaanidega saate tutvuda: 

Ideekontseptsiooni palume esitada pakkumuse kontseptsioonis. 

E-pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu ning pakkumused avatakse 3. veebruaril kell 10. 

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT.  

Ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume võtta ühendust abivallavanem Mikk Järvega. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.01-17.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.01.–17.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. jaanuaril kohtus haridus- ja kultuuriosakond valla lasteaiajuhtidega ning tutvustas uut alushariduse seaduse eelnõud. E-koosolekul toimus ka tavapärane küsimuste ning rõõmude ja murede vestlusvoor. 

Teisipäeval, 12. jaanuari e-koosolekul valla koolijuhtidega andis haridus- ja kultuuriosakond lühiülevaate uue huvihariduse ja huvitegevuse kava valmimisest. Palupera kool rääkis oma teekonnast „Hea kooli edendaja“ tiitli saamiseni. 

Samuti toimus haridus- ja kultuuriosakonna nõupidamine õigusnõunik Margit Kiiniga lasteaia erirühma teemal. Koostöös Järve lasteaiaga on 2021. aasta sügisel kavas tasandusrühma loomine. 

Kolmapäeval, 13. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi projekti 1984/2024 Kirjandusfestival esindajate e-koosolekul, kus lisaks projektiga tutvumisele arutleti koostöövõimalusi Elva vallaga. 
Neljapäeval,  14. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Veronika Nikolajeva Tartu 2024 projekti Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi projektijuhiga e-koosolekul. Lisaks projektiga tutvumisele arutleti võimalikke koostöövõimalusi. 

Reedel, 15. jaanuaril osalesid Marika Saar ja turismijuht Hemminki Otstavel Tartu 2024 projekti Ellujäämise Rajad projektijuhiga e-koosolekul, mille käigus tutvustati projekti ning arutleti võimalike koostöövõimaluste üle. 

Kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva osales reedel Tartu 2024 e-infokoosolekul, kus täpsustati üle 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul toimuva Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastamise detailid. 

Reedel toimus ka Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimise komisjoni koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja Veronika Nikolajeva. 

Vallavalitsus kinnitas 2021. aasta esindusürituste ning projektide toetused 

Elva valla projektitoetuste korra järgi jagunevad projektid neljaks – esindusüritused, rahvariidetoetused, investeeringuprojektid ning muud projektid. Vallavalitsus kinnitas selle aasta projektid. 

Esindusüritusi on 2021. aastal kaheksa ja need on: Eesti hip hop festival 2021, Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, VI Rahvusvaheline harrastusteatrite monolavastuste festival Monomaania, 47. Tartu Maraton, 24. Tartu Rattamaraton, 40. Tartu Rattaralli, 39. Tartu Maastikumaraton. Esindusüritusi otsustati toetada kogusummas 25 100 eurot.  

Valla toetus investeeringuprojektidele on kuni kümme protsenti, kui põhitaotlus esitatakse mõnele teisele rahastajale. Investeeringuprojekti toetusi kinnitas komisjon kogusummas 712,2 eurot — toetust anti Valguta tiigiäärse ujumiskoha korrastamiseks, Rannu püha Martini kiriku akende remondiks ja Rõngu kiriku ukse restaureerimiseks. 

Vald toetab ka mälestiste ja muinsuskaitsealuste objektide projekte summas 24 100 eurot tingimusel, et projektid saavad positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt: Rõngu kiriku katuse avariitööd, Rannu püha Martini kiriku põranda renoveerimine ja Rannu püha Martini kiriku katuse restaureerimine. 

2020. aastal muudeti Elva valla projektitoetuste korda, et toetust saaks taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Rahvariidetoetuse eesmärk on toetada Elva valla kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetusi anti Rõngu Ringeni uute rahvariiete soetamiseks ja Konguta Rahvamaja noorte tantsurühma tüdrukutele Puhja kihelkonna seelikute soetamiseks, kogusummas 8000 eurot. 

Peale selle määrati toetus 79 projektile kogusummas 56 115 eurot. Projektide hulgas on spordivõistlusi, külapäevi, teatrilavastusi ning muid põnevaid üritusi ja tegevusi.  

Kõiki taotlusi ei saanud komisjon küsitud mahus toetada, sest projektitaotlusi laekus kokku 186 312,2 eurole, projektitoetuste fond oli aga 60 000 eurot. Komisjoni otsusega jagati välja 56 827,2 eurot. 

2021. aastaks jäi reserv 3172,8 eurot ning sellest saab taotleda toetust projektidele, mida ei olnud võimalik taotluste esitamise tähtajaks ette näha. Samuti saab aasta läbi taotleda investeeringuprojektide omaosalust.  

Projektitoetuste hindamiskomisjon tutvus kõikide esitatud taotlustega ning hindas igaüht viie kriteeriumi alusel. Oli ka neid taotlusi, mis ühel või teisel põhjusel ei kvalifitseerunud.  

Lähinädalatel võetakse iga taotlejaga ühendust, esmajärjekorras nendega, kelle projektid on juba käimas või lähiajal algamas.  

Projektide ja neile eraldatud summadega saab tutvuda SIIN

Noorte omaalgatusfondist sai toetust viis projekti 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust kuuele projektile, rahastuse sai viis. 

Toetuse saanute hulgas on projektid mängude ja kitarride soetamiseks, õpitubade ja noortematka korraldamiseks ning erinevad töötoad. Nii kaunistatakse kunstnik Von Bombi juhendatavas Stencili töötoas noortepäraselt Rannu noorte- ja perekeskuse koridori seinad. Samuti õpetab tsirkusestuudio Folie noortele žongleerimist SportTSIRKUS töötoas, pakkudes võimalust end proovile panna, liikuda ja motoorikat arendada. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 2243 euroga. Komisjon hindas muu hulgas rahakasutuse mõistlikkust ja projektist saadavaid kasutegureid, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Noored saavad oma projekte esitada taas selle aasta märtsis, mil toimub järgmine projektivoor. Oodatud on eelkõige projektid, millest saavad kasu võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on suurendada noorte ettevõtlikkust, kaasatust oma kogukonna ja elukeskkonna kujundamisse, aktiivsust ja juhtimissuutlikkust ning koostöövõimekust noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7–26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18-aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Lisainfo: 
Veronika Nikolajeva, kultuurispetsialist 
veronika.nikolajeva@elva.ee

SOTSIAAL JA TERVIS

Vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar.

Edukal kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea koostöövõime:
 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Ametijuhendi ja konkursi kuulutusega saate tutvuda SIIN.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel ning tegemist on täistööajaga.

Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. Dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee.

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872a

Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti 

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on lastekaitsealase tegevuse korraldamine Elva vallas, täpsemalt Rannu ja Rõngu piirkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. 

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • soovituslikult varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea koostöövõime; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressil elva@elva.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga.  

Ametijuhendi ja konkursikuulutuse leiate SIIT

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE
Teisipäeval toimus vallavalitsuse tööplaani arutelu, kus osalesid vallavalitsuse liikmed ja osakonnajuhatajad. Tutvu Elva valla 2021. aasta suuremate eesmärkide ja tegevustega SIIN
ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 12. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Arukate külade veebiseminaril, mille fookuses oli külakogukondade kaasamine ja aktiveerimine.

Lisaks Vuksile jagasid oma kogemust Ivika Nõgel (Külaliikumine Kodukant, Vidrike külavanem), Krista Habakukk (Külaliikumine Kodukant) ja Liina Jutt (Vormsi Hosby küla külavanem). Koos arutleti selle üle, kas ja kuivõrd saab kohalik omavalitsus külavanemate või külaaktiivide tegevuse hoogustamiseks kaasa aidata, kust ja kuidas leida eestvedajaid ja motiveerida neid oma küla asja ajama ning kuidas luua tulemuslikku dialoogi.

Ühiselt leiti, et hea koostöö alus on avatud ja sõbralikud suhted ning inspiratsiooni võiks saada headest näidetest üle kogu Eesti. Vestlust juhtis Ave Bremse PMK maaelu võrgustikutöö osakonnast.   

Rohkem infot Arukate külade algatuse ja seminari kohta leiad SIIT.

PLANEERING

Avalikul väljapanekul: H. Raudsepa 3 detailplaneering 

Elva vallavalitsus suunas 22. detsembril korraldusega nr 816 avalikule väljapanekule Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu de­tailplaneeringu. Planeeringu kohta saab oma arvamusi avaldada 25. jaanuarini. 

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehi­tusõiguse määramine ühe ridaelamu püstitamiseks. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. jaanuarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32). Samuti saab planeeringuga tutvuda SIIN.  

Palume tutvuda detailplaneeringu lahendusega ning arvamuste tekkimisel esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse meili­aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Missuguste põhimõtete järgi toimub lumetõrje Elva vallas? 

Tuletame meelde olulisemad põhimõtted, mille järgi toimub Elva vallas lumetõrje. 

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud kaheksaks piirkonnaks: Elva linn, Rõngu alevik, Palupera, Aakre, Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja. 

Elva linnas on tänavad jaotatud kolme järjekorda: 

 • I järjekorra tänavad on kõik põhitänavad, millel on transiit- ja bussiliiklus (nt Tartu mnt, Valga mnt, Käo tee, Puiestee tn jne) ning enamkasutatavad kõnniteed. Samuti teostatakse esimeses järjekorras koolide ja lasteaedade parklate lumetõrje. 

 • II järjekord hõlmab suurema liikluskoorumusega tänavaid. 

 • III järjekord väiksemaid tänavaid ja ligipääsuteesid üksikutele majapidamistele. 

I ja II järjekorra tänavate lumelükkamine ja libedusetõrje toimub automaatselt, et oleks tagatud kehtestatud seisundinõuded. III järjekorra tänavate lume- ja libedusetõrje tellib vallavalitsuse taristuspetsialist vastavalt vajadusele. 

I järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt viie tunni jooksul alates lumesaju algusest. Kõnniteede lume- ja libedusetõrje peab toimuma kaheksa tunni jooksul alates lumesaju algusest või libeduse tekkimisest. 

II järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt 12 tunni jooksul alates lumesaju algusest. 

III järjekorra tänavatel on töövõtja kohustatud teostama lumetõrje 24 tunni jooksul vastava tellimuse saamisest. 

 • Maapiirkondades on töövõtjad kohustatud alustama lume lükkamist ilma tellimuseta, kui kohev lumekiht on saavutanud paksuse 10 cm. 

Tihti tellitakse lumetõrje enne mainitud lumepaksuse saavutamist, sest maapiirkondades esineb tuisku ja see halvendab teeolusid ka väiksema lumekihi korral. Töövõtjatel on kohustus teostada lumetõrje 12 tunni jooksul alates lumesaju lõpust. Eriolukorras, kus on intensiivne tuisk ja lumesadu, 24 tunni jooksul. 

 • Maapiirkondade lumetõrjet teostavad viis ettevõtet kokku 18 traktoriga. 

Teehoolduse teostajate täpsema info leiate SIIT

Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume vallavalitsusele sellest kindlasti anda märku Elva valla äpi kaudu või heakorratelefonil +372 3333 666. Mõlemasse kanalisse saab jätta tagasisidet ööpäev läbi. 

SPORT JA TURISM

Esmaspäeval, 11. jaanuaril osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Elva spordipargi arendamise arutelul. 

Elva vald taotleb piirkondliku konkurentsivõime taotlusvoorust toetust Elva linnas Kalda tn 4 kinnistule spordirajatiste ehitamiseks. Koosolekul arutati läbi tegevuskava projekti edukaks esitamiseks. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.   

Neljapäeval, 14. jaanuaril toimus spordivaldkonna finantsanalüüsi koostamise koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp. Lepiti kokku, kuidas analüüsi koostamisega edasi minnakse, jagati ülesanded ja püstitati tähtajad. Eesmärk on valdkonna finantsanalüüsiga jõuda valmis I kvartali lõpuks.  
KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva valla suusarajad ja uisuplatsid ootavad talvemõnusid nautima 

SA Elva kultuur ja sport annab teada, et Elva vallas on võimalik talvemõnusid nautida erinevatel suusaradadel ja uisuplatsidel valla eri piirkondades. Mitmed rajad on veel ka valmimisel. 

Rannu: 

 • Suusarada Rannu staadionil ja kooli ümbruses 

 • Uisurada Rannu paisjärvel 

Annikoru: 

 • Suusarada Annikoru staadionil ja terviseradadel 

Puhja: 

 • Suusarada staadionil ja pargis 

Palupera: 

 • Uisuplats Palupera kooli läheduses oleval tiigil 

 • Suusarada staadionil 

Elva: 

 • Uisuplats Verevi järvel 

 • Suusarada Elva staadionil 

Vastavalt võimalusele luuakse üle valla uisu- ja suusatingimusi juurde, ettevalmistused käivad Annikoru, Aakre, Puhja, Rõngu ja Ulila piirkonnas. 

Info lisandub Elva spordi leheküljele: www.elvasport.ee

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.01-10.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.01.–10.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR
Reedel, 8. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu2024 e-infotunnis. Sel korral tutvustati KYLAS projekti ning seda, kuidas hakatakse uurima kultuuripealinna mõju ning mida oodatakse sellega seoses partneromavalitsustelt. Samuti vaadati üle koostöölepingu allkirjastamise plaan. Elvas toimub Tartu2024 koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 keskväljakul. Infot sündmuse kohta jagame õige pea ka vallavalitsuse infokanalites.
SOTSIAAL JA TERVIS

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega hiljemalt 20. jaanuariks:  

 • elektrooniliselt Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, kuhu tuleb sisse logida ID-kaardi või mobiili-IDga; 
 • täites paberkandjal ranitsatoetuse taotluse, mida saab täita Elva vallavalitsuses või teenuskeskustes sotsiaaltööspetsialisti juures.  

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms).  

Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 
2021. aastal on toimetulekupiir 150 eurot.  

Täiendav informatsioon on leitav Elva valla veebilehel SIIN.

ARENDUSVALDKOND
Kolmapäeval ja reedel kohtusid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Mikk Järv Rõngu katlamaja ehituse teemadel katlamaja ehitaja, soojatootja ja ehitusjärelevalvega. Mureks on Rõngu katlamaja ebakorrektne töö. Kohtumisel tõdesid osapooled, et esmased mured on lahendatud ja küte tagatakse. Edasised kokkulepped sõlmivad tellija ja ehitaja omavahel. Praegu tegeletakse katlamaja erinevate lubade taotlemisega ning veebruaris peaks tööle hakkama hakkepuidu katel. 
VALLAMAJANDUS

Kuhu viia jõulukuusk? 

Pakume välja mõned lahendused, kuhu viia Elva vallas oma jõulukuusk:

 • Rannus võib kuused viia külaseltsi platsile, kus toimub ka nende põletamine. 

 • Peale selle on võimalik oma kuusk viia Elva linnas Kirde tänava katlamaja taha platsile (mitte hoovi!). 

SPORT

Esmaspäeval, 4. jaanuaril kohtusid abivallavanem Marika Saar, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning vallaarhitekt Jaanika Saar SA Elva Kultuur ja Sport meeskonnaga, et arutada Elva vaksalihoone mitmekülgseid kasutusvõimalusi tulevikus.  

Esmaspäeval toimus Elva valla turismi- ja turundusmeeskonna koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja turismijuht Hemminki Otstavel. Arutati tegevusi turismivaldkonnas ning Elva valla kui turismisihtkoha brändi loomise hanketingimustega seonduvat.  

Teisipäeval, 5. jaanuaril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Elva spordipargi arendamise arutelul. Elval on tekkinud võimalus esitada piirkondliku konkurentsivõime toetusvooru Elva spordi- ja puhkepargi arendamise projekt, kuid esmalt peab selle heaks kiitma Tartumaa omavalitsuste liit. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.  

KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva lasteaed Murumuna võtab tööle eripedagoogi, kandideerimise tähtaeg on 18. jaanuar. 

Sobiv kandidaat on: 

 • empaatiline; 

 • positiivse ellusuhtumisega; 

 • meeskonnamängija; 

 • hea suhtleja; 

 • erialase pädevusega; 

 • sooviga täiendada end erialaselt; 

 • sooviga töötada lasteaias. 

Lasteaed pakub: 

 • paindlikku tööaega; 

 • töökoormust vastavalt soovile; 

 • võimalust kujundada oma töökoht; 

 • puhkust suvekuudel; 

 • edumeelseid kolleege; 

 • tänapäevaseid töötingimusi; 

 • enesetäiendusvõimalusi. 

Lisainfo tööpakkumise kohta: 
murumuna@elva.ee või tel 5646 4653 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.12.2020-3.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.12.2020–3.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 28. detsembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja Tartu Ärinõuandla esindaja Janeli Virnas  kohtumisel noorte äriideede konkursi VÄLK meeskondadega.  Kohtumisel eesmärk oli meeskondadega lähemalt tuttavaks saada ning selgitada, millised arendustegevused on tiimidel vahepeal tehtud. Järgmine kohtumine–koolitus toimub jaanuari II pooles. Vaata täpsemalt noortevälk.ee  
VALLAMAJANDUS

Teisipäeval, 22. detsembril toimus Zoom-keskkonnas Elva valla jäätmekava avalik arutelu, kus osalesid vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens. 

Avalikust arutelust võttis osa kokku üheksa inimest. Jäätmekava koostaja Maves OÜ esindaja Tuuli Vreimann tutvustas koosolekul osalejatele jäätmekava koostamise vajalikkust, uuel perioodil seotud eesmärke ning nende elluviimise võimalusi. 

Samuti käsitleti kõiki ettepanekuid, mis esitati jäätmekava avalikustamise perioodil.

Peale ettekannet esitati küsimusi, mis olid peamiselt seotud Elva valla jäätmehoolduseeskirjaga. Tähelepanu juhiti sellele, et olmejäätmete liigiti kogumist tuleb rakendada ka Elva vallavalitsuses ja selle allasutustes.  

SPORT

Teisipäeval, 22. detsembril toimus Elva spordipargi arendamise arutelu, kus osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Toomas Järveoja ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Koos vaadati üle Elva hüppemäe olukord ning arutati võimalusi erinevate tegevusvõimalustega multifunktsionaalse spordipargi loomiseks, mille jaoks oleks võimalik toetusraha küsida piirkondade konkurentsivõime meetmest.  

KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 14.12-20.12.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.12.–20.12.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu uue huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise nõupidamisel. Nõupidamisel osales ka piirkonna koordinaator Karl Kirt. Koostöös arutati, kuidas muuta uus huvihariduse ja huvitegevuse kava ülevaatlikumaks. Samuti sai haridus- ja kultuuriosakond nõuandeid uue kava koostamiseks. 

 
SOTSIAAL JA TERVIS
Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Kertu Kattai ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Sotsiaalkindlustusameti ennetusalasel nõustamisel.Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse esindajad jagasid ennetusalaseid teadmisi ning tutvustasid tervise- ja heaoluprofiili ülesehitust ja järgmisi tegevusi selle edukaks täitmiseks.

Ennetustöö korraldamiseks on eriti oluline mõelda läbi ja saada aru, millise tasandi sekkumist on vaja rakendada soovitud tulemuste saavutamiseks.

Lastekaitsetöös jaguneb ennetustöö kolmeks tasandiks: universaalennetus – universaalsed sekkumised laiemale populatsioonile, hoiakute ja väärtuste kujundamiseks; valikuline ennetus – probleemide seire ja tõsisemate probleemide tekke ennetamine või olemasolevate riskide mõjude vähendamine; näidustatud ennetus – häiret veel diagnoosida ei saa, aga võivad ilmneda mingid sümptomid, mis viitavad häirele.

Ennetustegevuste planeerimine ja sekkumine peab tuginema analüüsil, üheks neist võimaluseks on paikkondliku tervise- ja heaoluprofiili loomine. 

 

Otsime oma meeskonda sotsiaalnõunikku! 

Elva vallavalitsus otsib sotsiaalnõunikku, kes täidab laste eestkostega seotud ülesandeid, koordineerib lastekaitsetööd ning korraldab lastele ja peredele teenuseid. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

NB! Kandideerimise tähtaega on pikendatud 7. jaanuarini 2021.

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • varasem töökogemuse avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • algatusvõime, süsteemsus ja initsiatiivikus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7.01.2021 e-aadressile elva@elva.ee

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 14. detsembril toimus vallavolikogu istung. 

Elva Vallavolikogu XXXVI istung toimus 14. detsembril e-keskkonnas Zoom ja Volis. Päevakorras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget. 

Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust, eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest ning tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd. 

Volikogu kinnitas veekogude komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanne on tegeleda valla veekogude probleemide kaardistamisega ja lahenduste otsimisega. Volikogu kinnitas komisjoni esimees Urmas Kruuse esitatud komisjoni koosseisu. Kruuse sõnul koguneb komisjon tööplaani arutama uue aasta jaanuari esimesel täisnädalal. 

Volikogu võttis vastu Elva valla 2021. aasta eelarve. Lühiülevaade eelarvest nimetab ära eelarveaasta kolm prioriteeti, milleks on investeeringud haridusse, teedesse ning kultuuri ja turismivaldkonda, ettevalmistused kultuuripealinnaks Tartu 2024 ja sotsiaalteenuste jätkusuutlik arendamine. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab valla veebilehelt. 

Volikogu kinnitas 2020. aasta IV lisaeelarve. 2020. aasta IV lisaeelarve koostati vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Lisaeelarve maht on 140 225 eurot. 

Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Volikogu muutis pensionäride maamaksust vabastamise korda. Maamaksuseaduses § 11 lõikes 1 sätestatud koduomaniku vabastusele linnas, alevis, alevikus ja tiheasustusega määratud alal kuni 0,15 hektarile lisaks võib pensionärid maamaksust täiendavalt vabastada kuni 0,15 ha ulatuses. Elva vallavolikogu 18. detsembri 2017 määruse nr 4 kohaselt määrati pensionäri maksuvabastuse summa suuruseks kuni 12 eurot ühe maakasutuse kohta aastas. Maamaksuseadus ei võimalda enam määrata maksuvabastuse suuruse väärtust eurodes, vaid vabastuse suurus määratakse kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb täiendavat vabastust muuta ja rakendada seda kogu vallas ühtsel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera erinevaid maamaksustamise hinda, on mõistlik määrata pensionäri maksuvabastuse suurus 0,05 ha. Koos kodualuse maksuvabastusega ja lisaks täiendava maksusoodustusega kujuneb maksuvabastuse suuruseks 0,2 ha. 

Volikogu muutis Rannu rahvamaja põhimäärust. Põhimäärus määrab valla asutuse tegevusalad ja ülesanded. Siiani pakkus noorsootöö ja päevakeskuse teenust Rannus MTÜ Tõusvad Tähed, kes loobus teenuse osutamisest. Seoses sellega korraldatakse noorsootöö ja päevakeskuse teenuse osutamine ümber. Rannu rahvamaja võtab alates 1. jaanuarist 2021 üle noorsootöö ja eakate päevakeskuse tegevuse korraldamise Rannu piirkonnas. 

Volikogu andis loa kinnisasjade võõrandamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada vallale mittevajalikku kinnisvara. Elva linnast suunatakse enampakkumisele Valga mnt 38a ja Valga mnt 38b kinnistud. Tegemist on maareformi käigus tekkinud maaribadega, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole, kuna need on liiga väikesed (vastavalt 127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmise vastu on huvi tundnud piirnevate kinnistute omanikud. Palupera külas asuvast korterelamust suunatakse enampakkumisele kaks korteriomandit, mida vald ei vaja. Tegemist on ulatuslikku remonti vajavate korteritega, mille asukohast ja investeeringute vajadusest tulenevalt on otstarbekas need võõrandada. 

Arengu- ja planeeringukomisjonis vahetus komisjoni liige. Arengu- ja planeeringukomisjoni liige Holar Sepp asemel asub komisjoni liikmeks Jaanus Lauri. 

Istungil tutvustas kultuurikomisjoni esimees Reet Viks tema juhitava komisjoni tegevust 2020. aastal. Abivallavanem Marika Saar tutvustas volikogule Elva valla haridusvõrgu analüüsi. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 14. detsembril toimus üldplaneeringu teedeuuringu arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kullo Laos, Allan Allik ja Hendri Seinberg. Koos uuringu koostajatega räägiti läbi viimased täpsustamist vajavad teemad. Üldplaneeringu uuring “Teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” annab ülevaate teedevõrgust ja selle sidususest tervikuna. Sisendina üldplaneeringusse sõnastatakse avalik huvi ning tehakse ettepanekud, millistel erateedel määrata tee avalik kasutus.  Uuringu lõpparuanne koos kaardimaterjaliga esitatakse vallale selle aasta lõpuks.   
VALLAMAJANDUS

Elva Pikal tänaval algasid II etapi ehitustööd 

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse). 

Alustati asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesiti pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel.  

Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega. Kaevetööde käigus võib esineda lühiajalisi takistusi kinnistutele juurdepääsu osas, kuid nendest teavitatakse vastavaid kinnistuomanikke eraldi. 

Palume jälgida tööde tsoonis liiklusmärke ning küsimuste korral pöörduda liikluskorralduse eest vastutava isiku Martin Kliimant poole telefonil 58981089. 

Pika tänava ehituse kohta leiate rohkem infot Elva valla blogist: www.blogi.elva.ee

VARIA

Vallavalitsus otsib kauplejaid Elva Kesk tänava ja Arbi järve ärimoodulitesse 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Elva Kesk tänava ärimooduli ja Arbi järve ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks tähtajaga kuni 31.12.2021. 

Elva vallavalitsus näeb Arbi järve ärimoodulis ette toitlustusteenuse pakkumise koos rannateenuse osutamisega. Kesk tänava ärimooduli eritingimuseks on samuti toitlustusteenuse pakkumine või kohalike toodete või meenetega kauplemine. 

Pakkumise üüri alghind on 50 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. Pakkumused avatakse 31. detsembril 2020 kell 10. 

Vajalikud materjalid: 
Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT 
Läbirääkimistega pakkumuse tingimused leiate SIIT 
Lisa 2 ärimoodulite paiknemine

Ärimoodulitega on võimalik tutvuda, selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega.  

Lisainfo:  
Mikk Järv, abivallavanem  
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 30
Esmaspäev, 25. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10
Esmaspäev, 18. jaanuar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 arengu-
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4