« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03-15.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 9.03.–15.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Margit Kink Elva valla spordiklubide kohtumisel. Enne kohtumist tutvuti spordihoone ehitusega. Kohtumisel tegi spordijuht Madis Šumanov ülevaate spordiklubide küsitluste tulemustest, arutleti üheskoos võimalike tegevustoetuste muudatuste üle. FC Elva tegevjuht Marek Naaris rääkis sellest, kuidas nende klubi on tegelenud sporditurismi arendamisega. Sügiseks planeeriti spordikonverentsi ning kohtumised spordiklubide esindajatega muutuvad regulaarseks.  

 

Teisipäeval, 10. märtsil osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste haridus- ja kultuurivaldkonna kohtumisel Rapla vallavalitsuse esindajatega. Rapla vallavalitsus huvitus eelkõige õpetajate palgakorralduse projektist, kuid tutvustasime neile ka teisi haridusvaldkonna strateegiaid ja tegevusi. Oli väga kasulik kohtumine kolleegidelt õppimiseks. 

Teisipäeval osalesid Marika Saar, haridusspetsialist Liis Lehiste, finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp ja õigusnõunik Margit Kiin lasteaia- ja koolijuhtide kohtumisel vallamajas. Margit tutvustas juhtidele tööõiguse peamisi põhimõtteid ja vaadati üle võimalikud juhtumid. Jätkati haridusvõrgu aruteluga ning Liis tutvustas INNOVE rahuloluküsitlust.  

Teisipäeval osales Margit Kink noorsootöötajate kohtumisel Puhja koolis. Koosolek algas ringkäiguga koolis ja noortekeskuses. Tutvuti raadiostuudioga ja arutleti võimalike koostöökohtade üle. Teemad, mille üle veel arutati olid noorte omaalgatusfond, Elva valla sünnipäev, malev jpm. Üheskoos töötatakse välja Elva ja Nõo valla noorteinfo kodulehekülge, kuhu koondub kogu noori puudutav info: noortekeskuste lahtiolekuajad, noortevolikogu lehekülg, käimasolevad projektid, kasulikud lingid noortele ja noortelt noortele blogi. 

 

Teisipäeval toimus Puhja renoveeritud koolihoone tutvustus ning vana koolihoone avalik arutelu. Üritusel osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar, Mikk Järv, Heiki Hansen. Puhja Kooli direktor rääkis renoveeritud koolihoone võimalustest ning arutleti, milline võiks olla vana koolihoone tulevik. Korraldati ka kirjalik ideekorje, mille tulemustega saab tutvuda juba järgmisel kohtumisel.  

Kolmapäeval, 11. märtsil osalesid Margit Kink ja Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise teostamise koolitusel Tallinnas. Noorsootöö kvaliteedihindamine on oluline selleks, et hinnata praegust seisu, tõsta noorsootöö nähtavust, kaasata noori ja arendada seeläbi seda valdkonda kohalikus omavalitsuses. Kvaliteedi hindamise etapid laias laastus on järgmised: enesehindamine (on moodustatud meeskond, kus on kaasatud erinevad noorsootöö osapooled – iga meeskonna liige hindab individuaalselt, seejärel toimub konsensusseminar), küsitluste korraldamine (noorsootöötajate, noorteühingute ja noorte seas), seejärel tehakse analüüs ning lõpuks hindavad seda välishindajad teistest omavalitsustest. 

Neljapäeval, 12. märtsil osales Marika Saar ELVL hariduse- ja noorsootöö teemarühma ja ministeeriumi kohtumisel Tartus. Keskenduti ELVL haridus- ja noorsootöövaldkonna ettepanekutele ning lepiti kokku järgnevaid tegevusi.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 9. märtsil osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Põlvas toimunud projekti “Hea avalik ruum” raames valminud keskväljakute koosolekul. 

Koosolekul arutati keskväljakute kodulehekülje loomisega seonduvat, info kuvamist Wikipedias, Tripadvisoris ja Google Mapsis. Arutlusel olid väljakute statsionaarsed infoalused ning Veneetsia biennaali tarbeks loodavad flaierid. 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks Tarkade linnade klubi kohtumisel Elvas.

Tarkade Linnade Klubi on 2018. aastal Tartu linna ja Balti Uuringute Instituudi eestvedamisel sündinud initsiatiiv tuua kokku Eesti kohalikud omavalitsused, et pakkuda neile võimalus arutada kohaliku tasandi probleeme, leida võimalusi ühiseks koostööks ja saada üksteiselt tuge.

Olulisemad käsitletavad teemad hõlmavad omavalitsuste igapäevast tööd ning linnade üleüldist arengut, sh on eriline rõhk tarkade lahenduste kasutuselevõtul, säästlikul energiaplaneerimisel ja muu taolisel.

Klubi eesmärk on aidata linnadel tõhustada oma seniseid planeerimistegevusi ja õppida üksteise kogemustest, et Eesti linnad areneksid ühtlase kiirusega ja et kohaliku tasandi koostöö oleks tihe. 

Klubi viies kohtumine toimus Elvas. Elva vallavalitsuse esindajad tutvustasid Elva keskväljaku protsessi ja Act Now energiakulu monitoorimise projekti. Päev lõpetati Elva keskväljakut tutvustava tuuriga. 

JUHTIMINE

Elva Vallavolikogu istung toimus 9. märtsil. Vastu võeti üheksa otsust ja kinnitati üks määrus.
Istung algas vallavanem Toomas Järveoja ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Vallavanem tutvustas eelarve täitmise seisu, rahvastikustatistikat ja andis ülevaate kõigist töövaldkondadest. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas Rannu aleviku soojusmajandusprojekti praegust olukorda. On teada kaugküttega ühineda soovivate korteriühistute ja ettevõtete arv ja alustatakse eelprojekti koostamist. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.
Järgmise ettekande tegi Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik Sulev Valner, kes tutvustas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) muutmise algatamise põhjuseid ja sellega tegeleva ekspertgrupi tegevust. Selle kohta käiva artikli leiab siit.
Kinnisasjade omandamine. Volikogu otsusega omandab vald kolm maaüksust, mis on vajalikud kergliiklustee ehitamiseks Hellenurme külas Hellenurme-Päidla tee ääres. Maaüksuste kogupindala on 1640 m2 ja ostuhind kokku 1000 eurot.
Vallavara võõrandamine. Enampakkumise teel võõrandatakse Rannu alevikus, Ringtee 15 asuv tootmismaa sihtotstarbega kinnistu. Kinnistu suurus on 2507 m2 ja sellel on puurkaev, mis ei ole enam kasutuses asula ühisveevärgis. Teine enampakkumise teel võõrandatav kinnistu on üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Elva linnas, Nõmme 19a. Kinnistu suurus on 2299 m2. Mõlemal kinnistul määrab enampakkumise tingimused ja alghinna vallavalitsus. Pikem arutelu toimus otsuse üle, millega võõrandatakse kinnistu Puhja alevikus, Reku tee 3. Kinnistul on Puhja endine vallamaja hoone.  Kinnistu võõrandatakse otsustuskorras OÜ-le Maja Ehitus 24 hinnaga 50 000 eurot. Ostja on saanud eelnevalt hoone üürile. Otsus tekitas elava arutelu, sest seati kahtluse alla, kas ostja on võimeline maksma kinnistu eest ühe aasta jooksul. Tunti huvi ka selle vastu, mida hakkab hoones ostja tegema ja kas selleks on olemas luba.
Volikogu määrab kaks kohanime ühissõidukipeatustele. Rõngu piirkonnas Aakre külas on kasutuses Hiiemäe bussipeatus, kuid nime määramisel puudus alus. Volikogu otsus võimaldab kanda peatuse nime ühistranspordi registrisse. Konguta piirkonnas Poole külas on kolm bussipeatust, millel on nimetus Poolemõisa. Kaks asuvad Elva-Puhja maanteel ja üks Poolemõisa-Annikoru teel. Otsusega saab Poolemõisa-Annikoru teel asuv peatus nime Kasemäe.
Volikogu andis arvamuse geoloogilise uuringuloa taotluse kohta. Raudsepa Karjäär OÜ taotleb Keskkonnaametilt geoloogilise uuringu luba Vahessaare külas asuvale eramaale (Raudsepa maaüksus, katastritunnus 33101:003:0123). Keskkonnaamet küsib arvamust, kas Elva vald lubab uuringuid läbi viia. Uuringuruumi nimetus on Põrgumäe XI, teenindusala pindala on 3,86 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, töö käigus rajatakse kuni 15 puurauku või kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Geoloogilise uuringu eesmärk on ehitustöödeks ja teedeehituseks vajaliku kruusa ja liiva aktiivse tarbevaru mahu, kvaliteedi ja kaevetingimuste selgitamine.
Volikogu muutis Rannu Lasteaia nime. Seni ei olnud Rannu alevikus asuval lasteaial eraldi nimetust. Lastevanemate ja lasteaia juhtkonna koostöös leiti kõige sobivam nimetus – Rannu Lasteaed Naerupesa. Nüüd on kõigil valla koolieelsetel lasteasutustel lastepärane nimi.
Volikogu otsustas üldplaneeringut muutva detailplaneeringu lõpetamise. Rannu Vallavolikogu algatas 24.01.2017. a detailplaneeringu Ristiku ja Luhaneeme kinnistute osas. Planeeringuala asus olulises osas Võrtsjärve ehituskeeluvööndis ja eesmärk oli vööndit vähendada ehitusõiguse saamiseks. Planeeringu koostamine seisis kaks aastat Keskkonnaministeeriumi seisukoha puudumise tõttu paigal. Kui 2019. aasta lõpus vähendati ministeeriumi poolt Võrtsjärve ehituskeeluvööndit, siis langes ära vajadus detailplaneeringu koostamisega jätkamiseks. Maaomanik saab soovi korral ehitusõiguse projekteerimistingimuste alusel. Maaomanik esitas 24.01.2020 avalduse planeeringu lõpetamiseks.
Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu muutmine. Jaanuaris valis volikogu komisjonile uue esimehe ja aseesimehe. Fraktsioonide algatusel ja komisjoni esimees Madis Essi esildisel otsustas volikogu teha muudatused komisjoni koosseisus. Komisjonist arvatakse välja August Vester (Keskerakond)  ja Raul Simson (Keskerakond). Komisjoni koosseisu uuteks liikmeteks saavad Jaanus Lauri (Keskerakond), Kaare Schults (Keskerakond) ja Rein Abel (Reformierakond).
Vastus Ulila elanike pöördumisele. Jaanuari istungil esitasid Ulila elanike esindajad pöördumise volikogule, mille sisu oli nõudmine, et vald alustaks liiklusohutuse tagamise eesmärgil Ulila Kesk tänava kergliiklustee ehitamist 2021. aastal, mitte 2023. aastal nagu on plaanitud arengukavas ja eelarvestrateegias. Vastus on kirjalik ja huviline leiab selle dokumendiregistrist.
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku alustada läbirääkimisi riigimaanteede vastuvõtmiseks valla omandisse. Läbirääkimised toimuvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja valla vahel. Volikogu liikmed soovisid, et vallavalitsus annaks edaspidi kogu protsessist volikogule teavet.
Istungil esitas volikogu liige Vahur Jaakma vallavalitsusele märgukirja. Märgukirja aluseks on 5. märtsil toimunud koosolek, kus osalejate poolt pandi kirja ehitusvaldkonnas tekkinud probleemid ja vastuolud. Märgukirjas juhitakse vallavalitsuse tähelepanu haldusmenetluse seaduse mittetäitmisele ja puudustele suhtlemises ametnike ja erinevate lubade taotlejate vahel. Kirjas nõutakse probleemide lahendamist.
Istungil tehtud otsustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järelevaadata Youtube’i keskkonnas.
 
Järgmine volikogu istung toimub 13. aprillil 2020.

VALLAMAJANDUS

Puuokste vastuvõtt Kirde katlamaja juures 

Kirde katlamaja juurde saavad kodanikud viia tasuta oksi. Paraku leidub pidevalt puuokste seest metalli või kive, mis kahjustavad puiduhakkijat.

Palume olla hoolikamad, sest kindlasti ei tohi kive ega metallesemeid okstesse panna!

Kirde katlamaja on andnud teada, et vastasel korral ei soovi nad enam puuoksi vastu võtta. See tingiks olukorra, kus inimesed peaksid hakkama tasu eest puuoksi Tartusse viima.

Hoiame võimalust, et saame kodu lähedal oksi üle anda!

 

Rõngu jäätmepunktis võetakse endiselt vastu elektroonikat, ohtlikke jäätmeid ja segapakendeid.

Rõngu jäätmepunkti ei ole lubatud viia autorehve, sest see ei ole MTÜ Rehviringluse ametlik kogumiskoht. Praegu on MTÜ Rehviringluse kogumiskoht ainult Elva linnas, Nooruse tn 8 (juurdepääsuga Puiestee tänavalt) ja seetõttu oleme suunanud rehvide vastuvõtu sinna. Elva linnas võetakse tasuta rehve vastu E ja K kell 9-18 ja L 9-15.

MTÜ Rehviringluse vastuvõtupunktid, kuhu saavad kõik rehve viia, on leitavad siin: https://www.rehviringlus.ee/leia-kogumispunkt?county=Tartumaa&serves=private  

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 10. märtsil toimus osakonnajuhatajate kommunikatsioonikoosolek.

Koosolekul arutati, mil moel toimiks vallavalitsuse sisekommunikatsioon paremini ning missuguseid vahendeid ja võimalusi selleks kasutada. Põgusalt arutati vastloodud siseveebi üle ja selle võimaluste üle.

Samuti arutati dokumentatsiooni ja seda puudutavaid küsimusi. Üheskoos arutati ka meeskonna rahuloluküsitluste ja sellest tulenevate järgmiste vajalike sammude üle.

VARIA

Vallavalitsuse mehed tegid esmaspäeva, 9. märtsi hommikul naistele naistepäeva puhul üllatuse.

Mehed olid ette valmistanud naistepäeva ja naisi puudutavad mõtted ning video.

 

Kolmapäeval, 11. märtsil toimus vallavalitsuse meeskonna eesti keele koolitus. 

Kolmapäeval toimus kogu meeskonnale Puhjas eesti keele koolitus. Üheskoos vaadati üle, kust on võimalik leida kõige paremat ja uuemat infot eesti keele reeglite jms kohta. Samuti tehti erinevaid praktilisi harjutusi ning räägiti muu seas üle e-kirja saatmise reeglid.

 

Neljapäeval, 12. märtsil osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva Uudised veebiportaali avamisüritusel.  

Portaaliga saab tutvuda: www.elvauudised.ee.

 

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.“

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,“ lausus peaminister.

„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata,“ lisas ta.

Rohkem infot: https://www.valitsus.ee/et

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4