« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.04.–14.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva Vallavalitsus ja MTÜ Tõusvad Tähed Rannu Pere- ja Noortekeskusest osalevad Sotsiaalse innovatsiooni labori koolitusprogrammis, mille raames otsime lahendust, kuidas suurendada Rannu Pere- ja Noortekeskuses põlvkondadevahelist koostööd ja luua keskus, kus leiavad mõtestatud tegevust nii noored, nende pere kui ka eakad. Programmis kasutatakse disainmõtlemise lähenemist ja see koosneb kolmest koolitusmoodulist.

KOGUKOND

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Kertu Vuks ja Karmen Moont Alatskivil Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise maakondlikul arutelul. Tartu kandideerib 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega. Ühise kanditatuuri juhtidee on „Ellujäämise kunstid“.  Arutelu raames otsiti vastuseid küsimustele: mis on Tartumaa omapära Euroopas ning kuidas loovad ja saavad kultuuripealinnast osa lõunaeestlased, kui tiitli võidame? Aruteluringis osalesid Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Rain Sangernebo, Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik Astrid Hallik ja Voronja Galerii eestvedaja Raul Oreškin. Vestlusringi juhtis Tartu 2024 kanditatuurimeeskonna juht Erni Kask.

Arutelule järgnes Tartu Elektriteatri kinoõhtu, kus linastusid laste valmistatud animatsioonid, Sergei Kibuse animafilm "Teofrastus" (2018) ning Ants Tammiku soomaastikke vaatlev loodusfilm „Habras maailm“ (2016).

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales lastekaitsemeeskond SKA Tartumaa lastekaitse valdkonna infopäeval Tartus, kus osalesid lastega töötavad spetsialistid maakonna kohalikest omavalitsustest. Erinevad Sotsiaalkindlustusameti ametnikud tutvustasid erinevaid nende pakutavaid teenuseid ning ministeeriumi esindaja rääkis põgusalt ka arengusuundadest. Hea praktika näitena paluti Elva vallas tehtavat ennetustööd tutvustada Lauri Tammel.

Teisipäeval, 9. aprillil ning kolmapäeval, 10. aprillil osales Eve Jõgi mitmel erineval ümarlauakohtumisel Elva Gümnaasiumis. Samuti toimus koostöökohtumine kooliõde Elis Lessinguga, et arutada koolilaste terviseprobleeme. Elis Lessing töötab kooliõena Elva Gümnaasiumis ja Konguta Koolis.

 

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Hille Deede, Eve Jõgi, Ene Sõber, Sirje Erm, Elo Kasetalu ja Laura-Liis Õnneleid Eesti Sotsiaalvaldkonna Foorumil Tartus. Foorumil räägiti näiteks sellest, kuidas mõista kõneleja kehakeelt ja mis mulje me endast näiteks käte asendi järgi kõnelemise ajal jätame. Südamega kuulamisest rääkis EELK õpetaja Annika Laats.

Töötubades sai kuulata loenguid vaimsest tervisest depressioonini kliinilise psühholoogi vaatevinklist; job craftingust töö ümberkorraldamiseks; enesejuhtimisest karjääris, ajas, suhetes ning konfliktides; hoolivast hoolekandest, mindfulness-ist ning mittesuhtleva lapsega suhtlemisest. Ettekanded olid väga huvitavad ja põhjalikud. Soovijad said osaleda ka kehakeele ja esinemise töötoas, mida korraldas näitleja Inga Lunge.

 

Reedel, 12. aprillil osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja, sotsiaalnõunikud ja sotsiaaltööspetsialistid Elva valla eakate tervisepäeval. Tervisepäeval kogunes Tartumaa Tervisespordikeskusesse üle 70 inimese kogu vallast. Osa rühmast sai matkata giidi saatel Väikesel Väerajal ning teine osa rühmast võimles Kaie Tali saatel Tervisespordikeskuses. Pärast füüsilist tegevust sai mõõta kolesterooli, veresuhkrut ja vererõhku.

Seejärel toimus ühine supisöömine, pärast seda toimus Maanteeameti ettekanne turvalisest liikumisest. Milvi Sepp rääkis eakate tegevusest Elva vallas ning lõpetuseks andsid Toomas Järveoja ja Marika Saar ülevaate Elva vallas käsil olevatest projektidest ja tegevustest.

VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 8. aprillil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavaraspetsialist Terje Korss Vehendi külas arutelul korteriühistutega. Teemaks oli elanike kasutuses kõrvalhoonete teenindusmaa ja elanike aiamaade edasine kasutus. Hooned ja aiamaad asuvad Maaülikoolile kuuluval maal.

Näide elanike aiamaadest Vehendis.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil kohtusid abivallavanem Heiki Hansen, vallavaraspetsialist Terje Korss ja SA Elva Teenuste esindus Viljandis Kinnisvara Haldusameti meeskonnaga. Teemaks oli kinnisvara halduse arendamine, tarkvara kasutus jms.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 8. aprillil osales Kertu Vuks Kollaste akende projektimeeskonna koosolekul Tartumaa Arendusseltsis. TAS-i meeskond tegi ülevaate projekti seisust ja tegevustest, sh rahvusvaheliste tegevuste planeerimisest. Vaadati üle Innovatsioonimarsruudi objektid, mida erinevad piirkonnad olid esitanud, ning arutati National Geographicu kollaste akende projekti edasiseid tegevusi, sh valiti NG projekti assistent.

 

Liiklusruumi arendamise põhimõtted.

Neljapäeval, 11. aprillil osales Kertu Vuks taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise avaseminaril Tallinnas. Seminari eesmärk oli tutvustada taristu- ja liikuvuse arengukava koostamise protsessi ning edasiseid tegevusi. Kohal olid esindajad erinevate transpordiliikide valdkondadest, lisaks Maanteeameti ja Veeteede Ameti esindajad. Ettekannetega esinesid  teiste seas Euroopa Komisjoni ja OECD esindajad, tuues välja transpordi- ja liikuvusega seotud üldisemad trendid ja väljakutseid, mida peaks arengukava koostamisel arvestama. Üks väljakutse on kindlasti autode paljusus ja inimeste vähene harjumus kasutada ühistransporti. Tulevikutrend maanteetranspordis on nõudluspõhise ja jagamispõhise transpordi areng, see on tulevik, millega peab juba praegu arvestama ja seda ära kasutama.  

Elroni visioon aastaks 2035.

Rongiliiklusest ja selle arengust lähiaastatel rääkisid nii Eesti Raudtee, Elroni kui ka Operaili esindajad. Rail Balticu projekti seisu tutvustas Rail Baltic Estonia projektijuht Kristjan Kaunissaare.

Rail Balticu kavandatav trass ja projekti hetkeseis.

Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Tallinna Lennujaam esindajad selgitasid tulevikuplaane. Valdo Kalm AS-ist Tallinna Sadam selgitas meretranspordi hetkeolukorda ja megatrende. Praktilist kogemust nõudetranspordi piloteerimisel jagas Saaremaa vald. Raimond Tamm Tartu Linnavalitsusest tutvustas Tartu strateegiat linlase liikuvuse moderniseerimisel.

Reedel, 12. aprillil osales Kertu Vuks Rahandusministeeriumi korraldatud arutelul planeeringute infosüsteemi RPIS arenduste teemadel. Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid RPIS-e arenduste hetkeseisu ja võimalikke tulevikuplaane. Arutelu tulemusena otsustati, et Andmevara arendatud RPIS süsteemi enam edasi ei arendata, sest kasutajaid on liiga vähe (kasutatakse alternatiivseid keskkondi) ning keskkond ei vasta kasutajate ootustele. Tiit Oidjärv tutvustas ministeeriumi plaane üleriigilise planeeringute registri arendamisel.

KOMISJONID

Teisipäeval, 9. aprillil osalesid Maano Koemets, Kertu Vuks, Maarika Uprus ja Mikk Järv volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Osales seitse komisjoni liiget. Maarika Uprus andis neile ülevaate vallavalitsuse menetluses detailplaneeringutest, probleemidest ja ka saavutustest. Mikk Järv ja Kertu Vuks tutvustasid valla 2019. aasta arendusprojekte ja hankeid. Komisjon sai ülevaate, mis seisus on Verevi järve piirkonna detailplaneering. Komisjon andis seisukoha volikogu otsuse eelnõule, millega kehtestatakse Järve tee 1 Rannu alevik detailplaneering. Arutati Ulila tööstusala arendusprojekti seisu ja tulevikuvõimalusi.

Kolmapäeval, 10. aprillil osalesid Maano Koemets ja Heiki Hansen volikogu majanduskomisjoni koosolekul.

Komisjonile oli esitatud arutamiseks kolm volikogu eelnõu. Täiendavalt võeti päevakorda otsuse eelnõu Mälgi külas asuvate ühiskanalisatsiooni ja veevärgiga seotud objektide tasuta võõrandamiseks AS-le Emajõe Veevärk. Pikalt ja sisukalt arutati otsuse eelnõu üle, millega antakse OÜ PM Kaubandusgrupp kaevandamisloa taotlusele arvamus. Kohalike elanike esindajad tegid ettekande, kus nad leidsid, et komisjon ja volikogu ei tohiks nõustuda loa andmisega. Vastuväitena toodi välja loataotlusele antud ekspertarvamuses esinevad vastuolud, keskkonnamõju hindamata jätmine laiemas piirkonnas ja elanike huvide eiramine. Asjatundja esitas omapoolsed vastuväited, kus lükkas ümber esitatud süüdistused ekspertarvamusele ja leidis, et kaevandamine ei saa tekitada neid mõjusid, mida elanike esindaja väidab. Komisjon kuulas kõik osapooled ära ja esitas küsimusi. Selle tulemusel hääletati ning loa andmise poolt oli kuus komisjoni liiget kaheksast.

Arutati ka korteriühistute toetamise määrust, millega soovitakse toetada korteriühistute parklate ja jäätmemajade rajamist. Komisjon nõustus eelnõuga.

Komisjon nõustus ka otsuse eelnõuga, mille alusel ostab vald 500 euro eest Männiladva tee kinnistu praeguselt eraomanikult. Tegemist on avaliku teega. Komisjon andis vallavalitsusele ka nõusoleku võõrandada tasuta Mälgi külas asuvad ÜVK objektid AS-le Emajõe Veevärk.

Ruusamäe kasutuselolev karjäär Rebaste külas.

Kolmapäeval toimus ka spordikomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Mikk Järv. Arutati spordihoone põrandakatte materjali üle ning komisjon otsustas poolthäältega, et spordihoone põrandale pannakse projektijärgselt parkettpõrand. Anti ülevaade spordihoone hetkeseisust, peale selle vaadati läbi spordijuhi ametijuhend ning arutati spordiobjektidega haldamise ja hooldamisega seonduvat.

Neljapäeval, 11. aprillil osalesid Marika Saar ja Mikk Järv ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolekul. Arutati turismijuhi ametikoha ja ametijuhendiga seonduvat, anti ülevaade VVV SAga seonduvatest plaanidest ning tutvustati Elva Vallavalitsuse struktuuri. Peale pikka arutelu leiti, et Elva vallale on turismijuhi ametikoht vajalik ning tuleb alustada sobiva inimese leidmisega.

VARIA

Teisipäeval osalesid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Kertu Vuks, Mare Tamm, Merilyn Säde, Hegri Narusk, Imbi Rõivassepp, Milvi Sepp ja Salle Ritso meeskonnajuhtimise koolitusel.

 

Kolmapäeval, 10. aprillil osales Maano Koemets korruptsiooniteemalisel teabepäeval Lõuna prefektuuris. Politseiamet kutsus omavalitsuste volikogude liikmeid osalema teabepäeval, kus anti ülevaade politsei tööst võitluses korruptsiooniga.

Anti ülevaade viimaste aastate värvikamatest ja ka vastuolulisematest korruptsoonimenetlustest. Enamus korruptsioonijuhtumeid omavalitsustes on tekkinud siis, kui täitevvõim eirab seadusi ja volikogu ei täida talle pandud järelevalvelist rolli, volikogu ei ole piisavalt tähelepanelik. Paljud korruptsioonijuhtumid saavad alguse ka teadmatusest ja valedest hoiakutest. Korruptsioonikuritegude puhul on majanduslikust kahjust suurem moraalne kahju ja omavalitsuste maine kahjustumine korruptsioonijuhtumite avalikuks tulemisel. Ülevaate leiad siit

Kui tekib kahtlus, kas tegemist on korruptsiooniga või mitte, siis abi saad SIIT.

 

Pühapäeval, 13. aprillil osales Maano Koemets 50+ kevadpeol Konguta Rahvamajas.

Traditsiooniline 50+ kevadpidu oli mõeldud nendele, kellel on tõesti 50 eluaastat seljataga. Loomulikult kontrolliti ukse peal ka isikut tõendavaid dokumente. Tegemist oli väga meeleoluka pühapäeva pärastlõunapeoga. Külla oli tulnud multitalent Heino Seljamaa, kes rääkis oma elust, sõltuvustest, haigustest ja nendega toimetulemisest. Loomulikult laulis ta teada-tuntud repertuaari ja ütles lõpus, et tema sai publikult tõeliselt teraapilise kogemuse ja läheb siit Saksamaale esinema heade emotsioonidega.

Kuna 50+ inimesed tahavad tantsida, siis selle eest kandis hoolt perebänd Sirje ja Rein Kurg, kelle repertuaaris oli nii vanemaid kui ka uuemaid tantsulugusid. Lõpulugu oli väga asjakohane “Head ööd, head ööd….” ja rahvas lahkuski rõõmsalt koduteele. Seega kokkuvõttes oli tore pühapäeva pärastlõuna, millest võtsid osa Konguta, Puhja ja ka Elva toredad inimesed. Aitäh korraldajatele!

Kolmapäevane traditsiooniline sotsiaal- ja terviseosakonna koosolek toimus sel korral Annikorus, kus osakond käis vaatamas uusi teenuskeskuse ruume. Nagu ikka, viidi soolaleiva puhul kingituseks soola ja leiba. Jõudu tööle ilusates ruumides!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4