« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.05–12.05.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 6.05.–12.05.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 6. mail osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi töörühmaga läbirääkimistel Kultuuriministeeriumis. Tegemist on traditsioonilise kohtumisega omavalitsuste ja valitsuse eelarveläbirääkimistel.

Foto: Kayvo Kroon

Peamised teemad olid laulukooride ja tantsurühmade juhendajate tasusüsteem, raamatukogudele suunatud teavikute vahendite suurendamine, tervisespordikeskuste rahastamine ja paljud teised olulised teemad. Esmakordselt oli laual Tartu Maratoni kui olulise tervisespordiraja võimalik toetamine. 

Kolmapäeval, 8. mail tervitas Mare Tamm Konguta koolis maakondliku esmaabi võistluse “Karvik” osalisi. Esmaabi andmises võistlesid kuusteist Tartumaa tervist edendavate koolide võistkonda. Seekord kohtuti juba kaheksandat korda ja võistluse korraldas eelmisel aastal võitnud kool. 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 6. mail osales Lauri Tamm Tallinnas Noortegarantii Tugisüsteemi infopäeval, kus jagasid kogemusi tugisüsteemi kasutavad kohalikud omavalitsused. Kokkuvõttes hinnati tugisüsteemi positiivseks, see annab võimaluse leida üles tegevuseta noored. Puudustena toodi välja veidi kohmakas kasutajaliides STARis, mille arendamisele lubati samuti tähelepanu pöörata.  

Teisipäeval, 7. mail osalesid Liis Lehiste, Mare Tamm, Piret Hallast, Lauri Tamm ja Milvi Sepp haridus- ja sotsiaalteemalisel nõupidamisel. Ettevalmistamisel on Elva valla tugispetsialistidele mõeldud 16. mai kohtumine. Esimese kokkusaamise eesmärk on omavahel tutvuda ja arendada haridusasutuste tugispetsialistide igapäevast koostööd. Sama oluline on hoida ja tõsta asjatundjate erialast pädevust kutsudes oma valdkonna eksperte jagama oma teadmisi ja oskusi. 

Teisipäeval kohtusid Eva Kuslap ja Tatjana Žuravljova SA Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega projekti “Hooldekandeteenuste arendamine Elva vallas” osas. 

ARENDUSVALDKOND

 

Teisipäeval, 7. mail kohtusid Kertu Vuks, Marika Saar, Jaanika Saar, Maarika Uprus Valga vallavalitsuse esindajatega. 

Kertu Vuks tutvustas avatud valitsemise rakendamist, kogukondade kaasamist, kaasava eelarve rakendamist ning külavanema statuudi koostamise ja rakendamise praktikat Elva vallas. Marika Saar andis ülevaate projekti- ja tegevustoetuste süsteemist ning haridusvaldkonna projektidest. Jaanika Saar ja Maarika Uprus andsid ülevaate Elva valla üldplaneeringu koostamise seisust. Ülenaabervallad jõudsid tõdemuseni, et üldplaneeringu koostamisega ollakse samas etapis. Mõlemad vallad kasutavad koostamiseks ArcGis platvormi ning sellega seoses lepiti kokku uus kohtumine kogemuste vahetamiseks. Vallaarhitekt Jaanika Saar tutvustas külalistele Elva Linnasüdame ajakohastamise projekti ning rääkis tööde teostamise protsessist. 

Teisipäeval toimus arutelukoosolek kaasava eelarve Elva piirkonna idee autoriga.

Kertu Vuks ja Jaanika Saar arutasid idee autoriga erinevate võimalike atraktsioonide paigaldamist väikelastele ning täiskasvanutele. Üheskoos leiti atraktsioonid, mis võiksid sobida kõigile sihtrühmadele. Kohtumise põhjal lepiti kokku jätkutegevused kaasava eelarve idee elluviimiseks. 

Kolmapäeval, 8. mail osales Kertu Vuks Jõgeval toimunud NG Kollaste akende projekti koosolekul. Kohtumise eesmärk oli National Geographicu Kollaste akende projekti edasiste tegevuste kavandamine. Vaadati üle projekti ajakava ja eelarve. Täpsemalt arutati välispartnerite õppereisi Lõuna-Eestisse, mis toimub juuni lõpus.  

Neljapäeval, 9. mail osales Kertu Vuks Tartus TAS Emajõe turismivõrgustiku kohtumisel. Tegemist oli Emajõe turismivõrgustiku loomise esimese kohtumisega ning mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad Emajõe ääres või lähipiirkonnas. Elva, Kastre, Luunja ja Tartu valdade ning Tartu linna esindajad tegid ka lühiettekanded oma plaanidest seoses Emajõeäärsete alade arendamisega.    

 

5.–10. mail osales Mikk Järv Living Lakes 2019 konverentsil Valencias. 

Living Lakes on ülemaailmne võrgustik, mille peamine eesmärk on järvede, märgalade, teiste mageveekogude ja nende valgala kaitsmine ja taastamine. 

Konverentsil osales liikmeid 41. riigist üle maailma. Eestist osalesid Võrtsjärve ja Peipsi kalanduspiirkonna esindajad. Teemaks olid tegevused ja kogemused üle maailma, et suurendada teadlikkust inimeste seas veekogude puhtuse teemal elukeskkonna hoidmisel.  

Konverentsil oli väga palju riike Aafrikast ja teistest maadest, kus veekogude ja keskkonnaga seotud teemasid alles teadvustatakse. Nemad loodavad Living Lakes võrgustiku kaudu saada teadmisi arenenud riikidelt, kes on selle teemaga pikemalt tegelenud ja saavutanud märkimisväärseid arenguid. Nende riikide taseme ja teadlikkuse juures on arenenud riigid kindlasti neile mentoriks, kuidas kaitsta sealseid veekogusid.

Kuna teema on oluline üle maailma, siis on põhiküsimus ka teema üldine teadvustamine erinevatele vanuserühmadele. Eriti räägiti vajadusest tõsta teadlikkust noorte seas, kuna nemad peavad jätkama antud teemadele tähelepanu juhtimist ka tulevikus. 

Paljudel riikidel ei ole peamine murekoht enam veekogude prügistamine, vaid uued väljakutsed seoses kliimamuutustega. Ka Eestis on Võrtsjärve ja Emajõe veetaseme muutused mõjutanud siinset veekogude kasutust ja majandamist. Riikidel on erinevaid meetodeid, kuidas nad on kliimamuutustele reageerinud.

Eestis sõltub näiteks Võrtsjärve veetase sademete hulgast, mis aastate lõikes muutub palju ja mõjutab seeläbi siinset tegevust. Valencias reguleeritakse järve veetaset riisikasvatajate tegevuse kaudu, mis tagab stabiilse veetaseme. Oli mitmeid riike, kus veetaseme reguleerimine toimub lüüside kaudu. 

Konverents lõppes ühiste aruteludega laudkondade kaupa, kus arutati millistele tegevustele tuleb rohkem tähelepanu pöörata arvestades keskkonnast tulenevaid muutusi, et ka pikaajaliselt oleksid veekogud maailma erinevates paikades puhtad ja heas seisus.  

FINANTSOSAKOND

Kolmapäeval, 8. mail osales finantsosakond Tallinnas toimunud avaliku sektori raamatupidajate koolituspäeval. Koolitusel osales ligi 300 finantsala asjatundjat. Loengud toimusid paralleelselt kahes saalis ja esines 10 lektorit päevakajaliste raamatupidamis- ja finantsalaste teemadega. Käsitleti nii töötasu arvestamise keerukamaid nüansse, erisoodustusi, maksustamist, aga ka tegevuspõhist eelarvestamist ja eelarvestamise erinevaid süsteeme, pettuste ennetamist jms ning toimus arutelu teemal “Finantsjuhi- ja osakonna roll ühinenud KOV-is". 

KOMISJONID

Kolmapäeva, 8. mai õhtul osales abivallavanem Heiki Hansen vallavolikogu majanduskomisjoni koosolekul. 

Arutlusel oli Karijärve III uuringuruumi maavara uuringuloa taotlus, millega soovitakse teostada uuringuid antud piirkonda kruusakarjääri rajamiseks. Komisjon jäi juba teistkordselt seisukohale, et lähtuvalt kohalike elanike vastuseisust ning mitme avatud karjääri olemasolust piirkonnas, ei peaks volikogu vastava uuringuloaga nõustuma. 

Arutati ka eelnõud, mille vastuvõtmisel hakkab Elva vald toetama tiheasustuses olevate elamute fassaadide ja piirdeaedade värskendamist. Eelnõu kiideti komisjonis heaks ja suunati volikogule arutamiseks. 

Kolmanda punktina oli päevakorras Rannu aleviku kaugkütte taristu ehituse riigihanke korraldamiseks loa andmine vallavalitsusele. Mõnede parandusettepanekutega otsustas komisjon saata eelnõu volikogusse vastuvõtmiseks. Kui eelnõu saab volikogu toetuse, leitakse hanke tulemusel ettevõte, kes ehitab välja ja hakkab sooja müüma Rannu kaugkütte piirkonda jäävatele hoonetele, millest suurem osa on vallale kuuluvad hooned. Kahjuks ei soovinud enamus Rannu kortermaju kaugkütteteenusega liituda.

Neljapäeval, 9. mail osales Marika Saar volikogu kultuurikomisjoni koosolekul, kus oli teemaks ühinemislepingu muutmise sõnastus Hellenurme külaraamatukogu osas. Samuti tutvustas kultuurispetsialist Elva valla laulupeo tule teekonda, rääkisime Tartu kandideerimisest Euroopa kultuuripealinnaks, Elva Elamusfestivalist, ühisest kultuuriveebist ja suurematest suvesündmustest.  

VARIA

Esmaspäeval, 6. mail osales suur osa vallavalitsuse meeskonnast konfliktikoolitusel. Koolitusel räägiti erinevate konfliktide olemusest, konfliktikäitumise tunnustest ning sellest, kuidas käituda konfliktiolukorras erinevat tüüpi inimestega. Saime rohkem teada sellest, missugused on põhjused, miks üldse konfliktid tekivad. Samuti käsitleti seda, mismoodi anda tagasisidet ning mismoodi seda vastu võtta.

Koolitusel puudutati ka teemat, missugused osad elust on igale inimesele kõige olulisemad ning kuidas suurendada nende tegevust tegemist, mis annaksid igaühele rohkem motivatsiooni ja positiivset energiat. 

Koolitaja oli Marju Koor.

 

Kolmapäeval, neljapäeval ja reedel toimusid Office 365 koolitused, kus kogu meeskond sai juhtnööre selle kohta, kuidas kasutada Office 365 erinevaid võimalusi. Saime palju mõtteid, mismoodi rakendada pakutavat oma meeskonnas ja osakondades. 

6.–10. mail käis Maano Koemets kogemusreisil Ukrainas, Ternopili piirkonnas, kus tutvuti sealsete omavalitsustega. 

MTÜ Võrtsjärve Ühendus korraldas kogemusreisi Leader-ühingu liikmetele Ukraina Vabariiki, Ternopili regiooni. Osavõtjaid oli neliteist, nendest kolm olid Elva vallavolikogu liikmed – Mari-Liis Vanaisak, Aivar Kuuskvere ja Maano Koemets (esindas Elva valda). Tutvusime kolme päeva jooksul regiooni omavalitsuste, ettevõtete ja vabaühendustega. Ternopili linn kui regiooni keskus (on Viljandi partnerlinn) korraldas esmalt kohtumise lähipiirkonna omavalitsusjuhtidega, kes olid huvitatud koostööst Eesti omavalitsustega. 

Esimene kohtumine toimus Ternopili volikogu saalis ja saime hea ülevaate linnast ning Ukraina haldusreformist. Kohtumisele olid tulnud piirkonna omavalitsused, kes olid huvitatud edasisest koostööst. 

Kohalikus teaduskeskuses (Ahhaa sarnane asutus) toimunud kohtumisel saime ülevaate Ternopili vabaühenduste tegutsemisest. Kohale olid tulnud mitmed noorte ja muud ühingud, kes tutvustasid oma tegevusi. Noorteorganisatsioonid on seal aktiivsed ja nende tegevuse üks põhilisi eesmärke on noorte vaba aja sisustamine patriootliku kasvatusega.

Olulised on ka praktilised enesekaitseoskused. See tuleneb sellest, et Ukraina on sõjas Venemaaga (Krimm ja Donbass on okupeeritud) ja rahvuslik eneseteadvus ja selle tõstmine on neile väga oluline. Loomulikult on eesmärk ka vaba aja kasulik sisustamine. 

Külastasime mitmeid kohalikke ettevõtteid ja asutusi, näiteks puidutööstust, mesilat, kondiitriäri, suurejoonelist arengujärgus vabaaja keskust ratsutajatele; turismiinfopunkti, põhikooli jne.  

Baykovi vaba-aja keskus ja ratsaklubi võib saada piirkonna tõmbenumbriks. Nagu fotolt näha, võttis ka hobune vestlusest osa.

Kohtusime ka Ternopili naaberomavalitsuse, Baikivtsi valla juhtkonnaga, kohal olid vallajuhid ja osakondade juhatajad. Saime põhjaliku ülevaate, missugused probleemid on Ukraina maapiirkonnas. Eesti ja eestlaste maine on Ukrainas väga kõrge.

Ka sealsed väiksemad omavalitsused soovivad teha eestlastega rohkem koostööd omavalitsuste tasandil, kuna probleemid on sarnased ja mõlemas riigis on toimunud ka haldusreform (Ukrainas on selle tähtaeg 2021).

Ukrainlased on hoolimata keerulisest olukorrast Ida-Ukrainas ja Krimmis positiivsed, avatud ja erakordselt külalislahke rahvas, kes usub, et Ukraina paremad ajad on ees.  

 

Paku Rally Estonia ajal kodumajutust!

Rally Estonia korraldajad kutsuvad kõiki lõunaeestlasi üles rallifännidele ulualust pakkuma.

Iga aastaga on kasvanud nii kodu- kui välismaiste rallikülastajate arv ja seetõttu on suurenenud vajadus ööbimiskohtade järele. Selleks kutsutakse inimesi üles jagama ralli ajaks vaba tuba, voodit, korterit, majaosa, maja või kasvõi telkimisplatsi, et kõik rallikülastajad leiaksid endale öömaja.

Teie pakutav öömaja ei pea olema spetsiaalselt majutuseks kohandatud, aga eeldus on, et see oleks puhas, korras ja valmis külaliste vastuvõtmiseks.

Selleks, et oma majutusvõimalusest teada anda, ei ole vaja teha muud, kui täita Rally Estonia leheküljel ankeet ja jääda huvilisi ootama.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4