« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.-10.04.2022

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 4.-10.04.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

Elva Vallavalitsus võttis osa Tartumaa värbamispäevast 

Neljapäeval, 7. aprillil osalesid kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ja personalispetsialist Gelija Otsa ERM-is toimunud Tartumaa värbamispäeval, et tutvustada Elva Vallavalitsust kui tööandjat ning jagada infot vabade ja vabanevate ameti- ja töökohtade kohta. 

Värbamispäeval kohtusid kümned Tartumaa tööandjad tööotsijatega. Rõõm oli näha ka palju aktiivseid Ukraina sõjapõgenikke endale tööd otsimas. Samuti astuti ligi, et jagada kiidusõnu Elva vallavalitsuse aktiivsuse ja uuendusmeelsuse kohta ning loomulikult ei jäänud mainimata ka Elva valla looduskaunis elukeskkond. 

 

Viljandi linnavalitsus külastas Elva vallavalitsust

Neljapäeval, 7. aprillil külastas vallavalitsust Viljandi linnavalitsuse linnasekretär ja kantseleiteenistus. Kohtumise eesmärk oli Viljandile lähemalt tutvustada infosüsteemi VOLIS, mida Elva kasutab vallavalitsuse ja volikogu istungite läbiviimiseks. VOLIS võimaldab istungi läbi viia elektrooniliselt ning volikogu ja valitsuse liikmed saavad reaalajas istungil osaleda ja otsuseid langetada ka eemal olles. VOLIS-e tööd tutvustas infospetsialist Triinu Paas ning viis külalistele läbi ka test-istungi. Külalistele meeldis eriti VOLIS-e funktsioon isikuvalimiste läbiviimiseks. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

Haridusjuhid üle-Eesti külastasid Elva valda

Eelmisel nädalal külastasid haridusjuhid seitsmest omavalitsust URBACT projekti raames Elva valda. Vallavalitsuse poolt tervitasid külalisi Priit Värv, Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Karmen Moont ja Sirli Pippar. Samuti osalesid URBACT projekti Elva meeskonna liikmed Marge Jaasi-Tamm, Kadri Joost, Garmen Vallikivi, Silver Sõukand, Darmary Kuslap ja Ülle Närska.

URBACT haridusvõrgustik on projekt, mille  eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik. Projekti raames on juba külastatud Saue, Rae ning Viru-Nigula valla haridusasutusi ja ettevõtteid.  5.-7. aprillil jõudsid külalised Elva ja Kambja valda.  

Elva vallas tutvusid haridusjuhid Murumuna lasteaia projektõppega, Elva Laste- ja Perekeskuse tööga, Peedu kooli omapärase õppekeskkonna ja Puhja kooli haridusuuendustega. Päeva lõpus jagati 3-minutiliste ettekannetena kogemusi lapsevanemate ja hariduslike erivajadustega laste kaasamisest ning päev lõppes õhtusöögiga restoranis Wabrik.

 

Esmaspäeval, 4. aprillil kohtusid Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks Tartu 2024 esindajatega

Kohtumisel arutati koostööd ning turundus- ja kommunikatsiooniküsimusi, kuidas Elva vald ja kultuuripealinna projekt saavad teineteist maksimaalselt vastastikku toetada ja väärtust luua. Marika Goldman tutvustas Tartu 2024 turundustegevusi ning Annela Laaneots jagas infot kultuuripealinna programmi koostamisega seonduvast. Täpsem info Tartu 2024-ga seotud tegevustest on leitav https://tartu2024.ee/ või https://tartu2024.elva.ee/

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

Teisipäeval, 5. aprillil osalesid Jessica Kaur, Eve Jõgi ja Kristi Liiv Justiitsministeeriumi korraldatud konverentsil “Kes te koormatud olete”

Konverents keskendus traumakogemusega noorte mõistmisele. Ettekandeid tegid lisaks Eesti spetsialistidele külalised USA-st, Hollandist ja Norrast. 6. aprillil toimusid konverentsi raames ka õpitoad. Kristi Liiv osales “Ringist välja” juhtumikorralduse mudeli töötoas, kus õpiti kasutama tööriistu, mis aitavad seotud osapooltel mõista traumeeritud lapse olukorda ja tausta ning näha võimalikke lahedusi ka väga keerukate juhtumite puhul. Teises töötoas rääkisid Soome mittetulundusorganisatsiooni Aseman Lapset Ry töötajad oma tööst. Riskinoorte aitamisega tegelevas vabaühenduses töötavad mh mitmed narkosõltuvuse ja vanglakogemusega inimesed, kes läbi oma kogemuse teavad, kuidas on kõige parem riskikäitumisega noorele läheneda. Nad pühendavad väga palju aega noorega kontakti ja suhte loomisele - ühiselt käiakse nt söömas pitsat, kohtutakse noore kodus, tehakse koos sporti. Probleemidega asutakse tegelema alles pärast usaldusliku võrdse suhte loomist.   

 

Neljapäeval, 7. aprillil osalesid Karmen Paavel ja Eve Jõgi koolitusel "Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine" 

Koolitusel selgus, et radikaalses mõtteviisis ei ole midagi halba, kuni see ei muutu eluviisiks, mis on vastuolus ühiseluviisidega. Äärmuslust võib defineerida kui riigis eksisteerivate ühiskondlike normide ja seaduste radikaalset eiramist üksikisikute või isikurühmade poolt, kelle kaugemaks eesmärgiks võib muuhulgas olla ka kehtiva riigikorra asendamine neile sobilikuga. Radikaliseerumine kui äärmusliku maailmavaate omaksvõtt võib viia nii terrorikuriteo toimepanemiseni kui ka säärase tegevuse otsese või kaudse toetamiseni.  

Lisainfot teema kohta leiab:
https://kapo.ee/et/content/äärmuslusest-üldisemalt/.

 

  ARENG JA PLANEERING  

Kolmapäeval, 6. aprillil toimus Tähe 2e detailplaneeringu avalik arutelu  
 

Arutelul tutvustati Elva linna, Tähe 2e kinnistu detailplaneeringu lahendust ning detailplaneeringu kohta laekunud arvamusi. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul esitati detailplaneeringu kohta arvamusi. Leiti, et kavandatav ridaelamu ei sobitu piirkonda, tunti muret krundil kasvava kõrghaljastuse säilimise üle ning uuriti kuidas lahendatakse jalakäijate liikumisvõimalused planeeringuala piirkonnas.

Arutelul leiti osapoolte vaheline kompromiss - detailplaneeringus täpsustatakse kavandatava hoone arhitektuurilisi tingimusi, hoonestusala nihutatakse ja vähendatakse hoonealust pinda, et säilitada Tähe tänava ääres kasvavad männid. Vallavalitsus kavandab kõnnitee Tähe-Uue tn ristist kuni Puiestee tänava ristmikuni enne detailplaneeringus kavandatud hoonele kasutusloa väljastamist.

Arutelu protokolli ja arutelu esitlusslaididega on võimalik tutvuda: https://www.elva.ee/planeeringud.   

 

Kolmapäeval, 6. aprillil osalesid Sirli Pippar ja Kaire Volmer hübriidseminaril “Renoveerimise töötuba Elvas” 
 

Elva Kultuurikeskuses toimunud Tartu Regiooni Energiaagentuuri seminaril sai kuulda erinevaid energiasäästlikkusega seotud ettekandeid.

Annika Urbas rääkis Smart Living projektist, mille üks eesmärke on inimesi muuta teadlikumaks, millele energia nende kodus enim kulub. Selleks on olemas aruka tarbimise veebileht, kuhu saab sisestada oma kodu andmed ning seejärel kodu analüüsida.

Teisena esines Martin Kikas, kes rääkis KredExi meetmetest, mis on suunatud kortermajade ning üksikelamute renoveerimisele. Selgitati lahti, milline on protsess ja vajalikud dokumendid, et saavutada võimalikult hea tulemusega taotlus.

Seminari lõpetas Robert Mägi, kes selgitas põhjalikumalt päikesepaneelide toimimist ning energia juhtimise erinevusi. Seminaril osalenud said muuhulgas teada, et Eesti on päikeseenergiajaamade rajamises Euroopas auväärt kaheksandal kohal. 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

Elva vallas hakkab kehtima uus „Autoparkla ja jäätmemaja ehitamiseks toetuse andmise kord“ 
 

Määrusega kehtestatakse Elva valla eelarvest Elva valla territooriumil asuvate korterelamute autoparklate ja korterelamute ning eramute jäätmemajade ehitamiseks toetuse andmise kord. Uues määruses laieneb jäätmemajade ehitamiseks toetuse taotlejate ring. 

Uus määrus hakkab kehtima alates 4. aprillist 2022. Elva valla eelarvest eraldatud toetuse suurus on jäätmemaja ja autoparkla ehitamisel kuni 50% kogumaksumusest. Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt valla eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires. Taotlused, mis on esitatud tiheasustusaladel paiknevate autoparklate või jäätmemajade ehituseks rahuldatakse eelisjärjekorras. Taotlusi on võimalik esitada kuni toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite lõppemiseni.

Loe täpsemalt Elva valla kodulehelt.

 

Elva vald sai toetust biokonteinerite ja kiirkompostrite soetamiseks 
 

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks muutub Elva vallas kohustuslikuks biojäätmete ehk aia- ja köögijäätmete üleandmine jäätmevedajale või alternatiivina kinnistusisene kompostimine. Elva vald taotles toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) jäätmete liigiti kogumise lahendamiseks ning sai positiivse rahastusotsuse. Esialgsete plaanide kohaselt soetatakse toetuse abiga 122 kiirkompostrit ja 106 biofilterkaanega biojäätmete konteinerit. 

Kindlasti ei pea kodukompostrite ning biojäätmete konteinerite omanikud muretsema kui neil ei ole eelnevaid teadmisi komposteerimisest. Projekti raames toimub ka komposteerimiskoolitus ning on välja töötatud juhendid ning flaierid asjakohase infoga. 

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest 34 981,82 euroga. Projekti eeldatav kogumaksumus on 41 721,60 eurot. 

Rohkem infot projekti ja taotlemise kohta on leitav Elva valla kodulehelt

 

Neljapäeval, 7. aprillil toimus Elva valla kliima- ja energiakava koostamise kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks, Hegri Narusk, Jaanika Saar, Maarika Uprus, Milvi Sepp ja Margit Berg-Jürgens

Kliima- ja energiakava koostatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ning kliimakava koostamise partner on Consultare OÜ. Arutelu raames kaardistati Elva valla hetkeolukord erinevate valdkondade lõikes, näiteks tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästesuutlikkus; looduskeskkond; biomajandus; energeetika; ettevõtlus; taristu ja ehitised.

Kliima- ja energiakavade tegevuskavad peavad aitama saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsuse. Erinevate valdkondade eesmärkide kirjelduste kaudu tuleb kõikidel omavalitsustel seada tegevused, mis aitavad vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja kliimale. Kliima- ja energiakava peaks valmima sügiseks.  

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

Kolmapäeval, 6. aprillil osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Margus Ivask, Heiki Hansen, Kristjan Vilu ja Sulev Kuus Elva valla kirikute ringsõidul

Päeva jooksul külastati Nõo, Elva, Puhja, Rannu ja Rõngu kirikuid. Kohtumise raames tutvustasid Tiit Kuusemaa, Miina-Liisa Kuusemaa, Mart Jaanson ja Vallo Ehasalu nii kirikute ja koguduste ajalugu kui ka igapäevast töökorraldust. Kohtumisel arutati koostöövõimalusi valla ja koguduste vahel. Kohtumisel osales ka Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar.  

 

7. aprillil osalesid vallavanem Priit Värv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel suurõppus SIIL 2022 infotunnis

Õppuse toimumisaeg mai keskpaik - juuni algus 2022 sai paika pandud juba 2018. aastal, mil toimus SIIL 2018. Peamiselt Lõuna-Eestis ja Saaremaal toimuva õppusega kontrollitakse eeskätt 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Õppusele kutsutakse ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast. SIIL 2022 maastikutegevused toimuvad Lõuna-Eestis, eelkõige Väikse Emajõe ümbruses.  

 

  SPORT  

Neljapäeval, 7. aprillil toimus Elva valla spordivaldkonna tunnustusüritus
 

Elva Spordihoones toimunud spordivaldkonna tänusündmusel tunnustati Elva valla silmapaistvaid sportlasi ja spordivaldkonna tegijaid. Elva Vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport korraldatud pidulikul spordigalal anti üle tunnustused 2021. aasta tulemuste alusel.

Lisaks tunnustati ka Elva valla olümpiasportlasi Kalev Ermits, Kevin Maltsev ja Kristjan Ilves ning nende pikaajalisi treenereid Andrus Ilves ja Rein Pedaja.

Tantsulisi vahepalasid pakkusid Tõrva Tantsukooli HOP Dance tantsijad ning Spordiklubi Airi ilu- ja rühmvõimlejad. Ametliku osa lõpetas üllatusesineja Jaan Roose, kes spordihoone saali kohal slackline'l hulljulgeid trikke tegi. 

Vaata täpsemalt, kes tänavu tunnustuse pälvisid Elva valla kodulehelt.

Foto: Jaak Jänes 
Kogu ürituse galerii: https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums 

 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 18. juuli 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek Kell 10 kantselei
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4