« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05-10.05.2020

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.05.–10.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Seoses Eestis kehtestatud eriolukorraga on vallavalitsus ja teenuskeskused suletud ning kodanike vastuvõttu ei toimu. Ametnike igapäevatöö toimub kaugtööna ning kodanikke nõustatakse kõigis küsimustes telefoni ja e-kirja teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise ja päevakajalise info saamiseks jälgida Elva valla kodulehte, valla Facebooki lehekülge või laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS & KULTUUR

 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate valla tublide noorte tunnustamiseks. Kandidaate oodatakse õpilaste aasta haridusteo ja aasta noore aunimetustele. Kandidaate on võimalik esitada 31. maini. 

Õpilaste aasta haridustegu tunnustus on loodud eesmärgiga tõsta esile Elva valla kooliõpilaste omaalgatuslikku haridusalast projekti või sündmust. Tunnustatakse tegu, millega on panustatud kooli maine tõstmisse, kaasatud ja innustatud teisi õpilasi ning toetatud õpilaste loovust ja ettevõtlikkust.   

Aasta noore aunimetus antakse 7-26aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas paistnud silma haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas.   

Kandidaate saab esitada igaüks alates 1. maist kuni 31. maini. Rohkem infot leiate SIIT

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 5348 3643

 

 

Elva vallavalitsus annab teada, et seoses eriolukorraga ei toimu maikuus aasta alguses (jaanuarist aprillini) sündinud laste lusikapidu ning see lükkub edasi septembrisse. 

Loodetavasti on selleks ajaks koroonakriis möödas ja saame jälle kokku tulla, et laste sünde tähistada. Meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline! 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes taas interneti vahendusel 4. mail. 

Vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja andis edasi info, et valla koolides koostatakse plaane, kuidas täpsemalt õppetööd jätkata. Kooli kutsutakse eelkõige need lapsed, kel on õppimises tuge vaja ning 9. klass ja 12. klass. Igas koolis korraldatakse õppetöö vastavalt vajadusele. Peamiselt toimub õppetöö aga üks-ühele või kahe-kolme õpilasega. Õpilased  tulevad kooli kindla graafiku alusel. 

Valla lasteaedades on praegu kokku ligi 50 last. Rühmi tehakse vastavalt vajadusele, kuid rangelt järgitakse reeglit, et ühes rühmas ei oleks kokku üle 10 lapse. 

Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode ja Alik Säde andsid edasi info, et pühad möödusid väljakutsete osas rahulikult ning suuri rikkumisi ei olnud. Üldine olukord vallas on hea. 

Kuna aga rahvas tuleb aina enam kodudest välja, siis tuleb kindlasti kõigil kauplustel vaadata üle, et toimuks kontroll, kui palju inimesi ühekorraga poes on ning et järjekordades peetakse kinni 2+2 reeglist. 

Päästeameti Elva komandol oli eelmisel nädalal 11 väljasõitu, kõige rohkem on olnud lõketega seotud väljakutseid. Kindlasti tuleb kõigil inimestel meelde tuletada lõkke tegemise reegleid ning et seltskondades tuleb meeles pidada 2+2 reeglit. See on oluline meie kõigi ohutuse jaoks. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm andis edasi info, et sotsiaaltranspordi osas hakatakse tasapisi jõudma kriisieelse aja tasemele, sest vajadus sotsiaaltranspordi järele aina suureneb. Autosid puhastatakse pärast iga kliendi transporti, transpordi ajal kasutab autojuht kindaid ja maski. Mask antakse ka neile klientidele, kel endal maski ei ole. 

Elva haigla juht Peeter Laasik ütles, et nad avavad polikliinikut tasapisi ning see tähendab kindlasti, et aina enam lähebki tarvis sotsiaaltransporti. Haiglat hoitakse jätkuvalt karantiinis ja statsionaaris viibivaid inimesi ei saa veel külastada. 

Elva Soojuse juht Arne Jänessoo ütles, et neil toimub tavapärane töö. Laupäeval oli taas Elva linna jäätmejaam erakorraliselt avatud ning probleeme ei olnud. 

Valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et valla kanalites juhitakse aina enam tähelepanu lõkke tegemisele (mida meeles pidada) ning samuti tuleb anda infot, mida kodustel grillipidudel jm kogunemistel kindlasti meeles pidada. Kõige olulisem on muidugi järgida 2+2 reeglit ning pesta tihti käsi. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Merilyn Säde, Margit Kiin, Lauri Tamm, Inge Leitu, Krista Loog, Marko Tiirmaa, Arne Jänessoo, Peeter Laasik, Alik Säde, Jaana Toode, Andres Aruhein, Andres Smirnov, Toomas Kuris. 

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 7. mail osales Milvi Sepp Lõuna-Eesti sotsiaalvaldkonna juhtide supervisioonil. Arutati koos, kuidas on kriisiajal hakkama saadud ning mida oleme õppinud sellest keerulisest olukorrast, kuidas saime üle hirmust ja ebakindlusest määramatuse ees, millised juhi enda omadused on toetanud hakkamasaamist jne. Grupitööna käsitleti võimalusi, kuidas oma meeskonda tunnustada ja märgata igapäevaselt ning ka pärast kriisi lõppu. 

KOMISJONID

Neljapäeval, 7. mail osalesid Maano Koemets, Marika Saar, Mikk Järv ja Kertu Vuks volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjoni e-koosolekul. Elva valla turismijuht Hemminki Otstavel andis ülevaate Elva valla turismi olukorrast ja plaanidest tulenevalt praegusest olukorrast. Samuti räägiti turismiettevõtete küsitlusest ja riiklikest toetusvõimalustest kriisimõjude leevendamiseks. Arutati Hellenurme mõisa võimalike tulevikuplaanide üle ning tutvustati Elva valla ja lähipiirkonna ettevõtete murekohti seoses praeguse kriisiolukorraga. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 4. mail osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks ja Allan Allik arendusprojektide arutelul. Selle käigus arutati Elva reoveekogumisala laiendamisega seotud küsimusi, hajaasustuse programmi paikvaatlusi ning hindamiskomisjoni tööd ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrguga seotuid küsimusi. Teisalt arutati ka ettevõtjate küsitlust, Kentsi paisjärve arendusprojekti ning Pika tänava rekonstrueerimise rahastustaotlust MKM-ile. 

Teisipäeval, 5. mail osales Kertu Vuks Tartu teaduspargi e-seminaril “Idee teisipäev”.  Sel korral tegi ettekande  endine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. Pikemalt tuli juttu rohepöördest, haridus- ja teadusrahastusest ettevõtluse ja ekspordi arendamiseks pärast kriisi.  Pikemalt peatuti just teadusasutuste ja haridusasutuste ulatuslikuma koostöö võimalustele tulevikus. 

Ideede Teisipäev on valdkondadeülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Üritust korraldab Tartu Teaduspark koostöös Tartu Ärinõuandla, SPARK Demo ja Tartu linnavalitsusega.  

Neljapäeval, 7. mail toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise koosolek, kus osalesid Mikk Järv, Kertu Vuks, Ene Joosing ja Jaanika Saar. Koosolekul arutati asendiplaanilise lahenduse teemasid, liikluskorralduse lahendusi, hoone konstruktiivseid lahendusi ja sisekujunduse valikuid. 

Reedel, 8. mail kogunes hajaasustuse programmi hindamiskomisjon hindama sel aastal esitatud taotlusi. Elva valla 74st taotlusest 39 esitati veesüsteemi väljaehitamiseks, 28 kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks ning 7 juurdepääsutee korrastamiseks. Valla eelarvest on hajaasustuse programmi toetuseks ette nähtud 60 000€. Sõltuvalt riigipoolsest toetusest on tõenäoliselt võimalik ca pooled projektid rahastada. Hindamiskomisjoni ülevaade esitatakse Rahandusministeeriumile. Peale riigi selle aastase summa kinnitamist saab lõplikult kinnitada Elva valla 2020 rahastuse saanud taotlused. 

SPORT

Kultuuriministeerium on kokku pannud soovitused ja nõuded, mida tuleb spordiürituste korraldamisel õues meeles pidada. 

Vabariigi valitsuse korralduse muudatusega lubati 2. maist alates õues toimuvad spordi- ja liikumisüritused, kui nendes tegevustes on osalejaid maksimaalselt kümme ning järgitakse 2 + 2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet). 

Minimaalsed nõuded spordiürituste korraldamisele õues: 

 • Spordi- ja liikumisürituste all mõeldakse vabas õhus treeningtegevust (edaspidi treening). Võistlused ei ole lubatud. 
 • Ühes rühmas võib olla kuni kümme inimest, sealhulgas treener, abipersonal jt ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (rühmas tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet). 
 • Kõrge intensiivsusega või suuremate kiirustega tegevuste puhul on soovituslik distants isikute vahel 20 meetrit (nt lõikude jooksmine, jalgratta rühmasõit vms). 
 • Alaealiste puhul peab olema (iga rühma) tegevus juhendatud täiskasvanud treeneri või juhendaja poolt. 
 • Haigusnähtudega isikud ei tohi tegevustes osaleda. Tegevuse korraldamise eest vastutaval isikul on õigus haigusnähtudega isik ja koroonaviirusesse nakatunuga kokku puutunud isik ära saata. 
 • Ühiseid riietus- ja pesuruume ei tohi kasutada. 
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel tuleb territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelist kokkupuutumist. Jälgida, et lähikontaktsete arv oleks võimalikult väike. 
 • Arvestades kahemeetrist distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt 4 m2/isiku kohta. Ka siis, kui samal spordiplatsil või -väljakul soovib treenida kaks või enam rühma. 
 • Kasutada tuleb võimalusel isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või rühmale kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama tegevuse korraldaja või rajatise haldaja (kui on avalik spordirajatis). Näiteks: välijõusaalis vahendite kasutamine; pallimängudes palli(de) desinfitseerimine peale rühma vahetumist. Siinkohal tuletame meelde, et Elva valla välijõusaalid on kasutamiseks suletud kuni 17. maini (kaasa arvatud). 
 • Treeningutel osalejad peavad kasutama individuaalseid joogipudeleid. 
 • Vältida tuleb kätlemist, kallistamist jmt otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. 
 • Kaitsemaskide või muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik. 
 • Tegevuste korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks rühmadesse ega jääks peale tegevusi territooriumile. 
 • Tegevuste korraldaja vastutab selle eest, et riskirühma kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. 
 • Treeningute korraldamisel ja eriolukorra meetmete nõuete täitmise osas lasub vastutus ürituse korraldajal. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoidma viiruse levikut, võib määrata korduvalt. 

Info hügieeni ja puhtuse tagamise meetmete kohta leiate SIIT

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4