« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.08-6.09.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 31.08.–6.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS

Kolmapäeval osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse teemarühma ja haridusministeeriumi kohtumisel Viljandis. Rahandusministeeriumi esindaja andis ülevaate eelarve läbirääkimistest 2021+ vaates, kantsler tutvustas haridus- ja noorsootöövaldkonna arengukavade hetkeseisu ja muudatusi HTMi halduaalas. Toimus arutelu teemal “Koolivõrgu väljakutsed ja võimalike seadusemuudatuste ettepanekud“. Viljandi linn tutvustas oma kogemust maakonnapõhiste ja valdkonnaüleselt integreeritud lahendustest tuge vajavatele lastele. Haridusfond tutvustas kahte lahedat algatust: koolijuhtide praktikaprogrammi ja uute juhtide värbamist. Tutvuti koolivõrgu programmist toetuse pälvinud Viljandi linna Paalalinna Kooliga. 

 

 

Ootame haridustöötajate tunnustamiseks kandidaate!

Elva vallavalitsus ootab kuni 20. septembrini kandidaate haridustöötajate tunnustamiseks. Haridustöötajate tunnustamiseks saab esitada avaldusi 20. septembrini e-keskkonnas, SIIN (vt "tunnustused"). 

Elva vald annab välja järgmised haridustöötajate aunimetused: 

 • Aasta hariduse tegu 

Aunimetus antakse üle Elva valla haridusasutusele, isikule või kollektiivile, kes on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule. Tegu on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi ning toonud haridusasutusele tuntust ja kujundanud positiivset mainet. 

 • Aasta hariduse sõber 

Aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kes on oma tegevusega arendanud ja toetanud õppeasutuste koostööd kogukonna, ettevõtete ja organisatsioonidega, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö või praktika korraldamisel ja läbiviimisel, toetanud õppeasutusi õppe arendamisel ja kaasajastamisel, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel ühiskonnas. 

 • Aasta noorõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on noor, inspireeriv ja uuendusmeelne ning on töötanud Elva vallas õpetajana kuni kolm aastat. 

 • Aasta kooliõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule. 

 • Aasta klassijuhataja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele, sotsiaalsele arengule ja ühtsustunde loomisele. 

 • Aasta lasteaiaõpetaja 

Eesmärk on tunnustada õpetajat, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud laste arengule. 

 • Aasta huvihariduse õpetaja 

Aunimetuse eesmärk on tunnustada õpetajat või huviringi juhendajat, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. 

 • Aasta tugispetsialist 

Eesmärk on tunnustada logopeedi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi või eripedagoogi, kes on aidanud kaasa lapse või noore individuaalsele ning sotsiaalsele arengule või on kujundanud organisatsioonisisest koostööd. 

 • Aasta taustajõud 

Eesmärk on tunnustada abiõpetajat, õpetaja abi, tugiisikut või teist haridusasutuses töötajat, kes on toetanud lapsesõbraliku õppe- ja kasvukeskkonna loomist. 

Valdkondlikud laureaadid otsustab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Laureaatidele antakse üle meene ja tänukiri oktoobris toimuval pidulikul tänuüritusel. Täpsema info ja statuudi leiate SIIT.  

Lisainfo: 

Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee või tel 730 9899 

 

 

1. oktoobrini saab taotleda huvihariduse transpordi hüvitamise toetust

„Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas 2019.–2020. aastaks on ette nähtud transpordikulude määramise ja maksmise kord", mis reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist. 

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal. 

Toetust saab taotleda lapsevanem ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust või kui sarnast huviala ei osutata noore üldhariduskooli või tema elukoha piirkonnas. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring. 

Toetus määratakse ühe noore kohta 30 eurot kuus perioodil septembrist maini. Kui huvikoolis või huviringis käib ühest perest kaks või enam noort, siis määratakse toetust iga järgneva noore eest 15 eurot kuus. Toetuse taotlemiseks esitab noor või tema seaduslik esindaja haridus- ja kultuuriosakonnalehiljemalt 1. oktoobriks. Taotluse saad esitada Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN

Rohkem infot toetuse kohta leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee

 

SOTSIAALVALDKOND

Reedel, 4. septembril toimus hooldustöötajate koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Milvi Sepp. Koos arutati koduhoolduse osutamisel hooldustöötajatel tekkinud probleeme ja murekohti. Koosolekul tutvustati 2. septembril sotsiaalnõunikuna tööd alustanud Rutt Hannit, kelle üks tööülesanne on hooldustöötajate juhendamine ja nõustamine.  

 

VALLAMAJANDUS

Rõngus külakeskuse juures lammutati endine meierei hoone

Hoonele telliti varem lammutusprojekt ja sellele saadi KredEX toetus. Hoone taastamine polnud vallale otseselt vajalik ning oli ehitise seisukorda arvestades põhjendamatu.

Lammutustöid teostas Terasteenus OÜ, kes likvideerib ka lammutusjäätmed ja heakorrastab maa-ala.

Hiljem on võimalik antud kinnistut kasutada Rõngu külakeskuse külastajate autode parkimiseks suurürituste ajal. 

 

Peedu tee, Lootuse ja Kärneri tänav said esmase mustkatte

 

Alustati Arbi tänava projekteerimisega 

Tegemist on ca 350 meetri pikkuse tänavaga, kus tuleb projekteerida põhiprojekti staadiumis tänav koos kortermajade juurdepääsuteedega, sadevee torustiku ja tänavavalgustusega.

Lisaks tuleb projekti hulgas esitada ka tööde mahtude tabel, geoloogiliste uuringute tulem ning geodeetiline alusplaan. Projekteerib Roadplan OÜ ja projekteerimistööde aeg on 3 kuud. 

Selle projekti realiseerimise tulemusena peaks oluliselt lihtsustuma Pika tänava äärsete kortermajade elanike ligipääs kaubanduskeskusele. Samuti muutub piirkonna tänavatel ning kortermajade esistel teedel liikumine ohutumaks. 

ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 2. septembril osales Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidus koosolekul seoses noorte äriideede konkursiga VÄLK. VÄLK konkursi raames oodatakse kõigi Tartumaa laste- ja koolinoorte äriideesid hiljemalt 30.10. Täpsem info noortevalk.ee  

 

2. septembril toimus üldplaneeringu uuringu „Võrtsjärve omavalitsuste üldplaneeringud – teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad“ arutelu. 

Uuringu eesmärk on anda sisendeid koostatavasse valla üldplaneeringusse. Arutelul osalesid üldplaneeringu juhtrühma liikmed, üldplaneeringu koostaja, uuringu koostajad ning Päästeamet. Päästeameti esindaja Tarmo Kuru andis ülevaate peatselt (eeldatavalt 01.01.2021) jõustuma hakkavast seadusandlusest, mis puudutab tuleohutust ja tuletõrje veevõtu kohtadele (TTV) seatavaid nõudeid. Päästeameti esindaja selgitas, et tuletõrje veevõtukoht peab asub 200 m hoonest, kuid määrusesse tulevad ka erandid. Oluline on TTV kaugus teest (2,5mm tee äärest) ja tee kasutamise ohutus, kuna päästevee saamiseks tuleb tagada päästetehnika juurdepääs.

Määruses täpsustatakse ka hoone omanike kohustusi ja võimalusi (naabritel võimalus rajada ühine veevõtukoht). Samuti sõnastatakse tuletõrje veevõtukoha mõiste – see on torustik (rajatis) millega võetakse vett veeallikast. Rajatised kantakse ehitisregistrisse ning seejärel tekib rajatavatest tuletõrje veevõtukohtadest ülevaade ka Päästeametile. Arutelu tulemusel fikseeriti lahendamist vajavad teemad ja sõnastati uuringu lõplikuks lahenduseks vajalikud ettepanekud.  

 

Kaasava eelarve ideekorje kestab 15. septembrini!

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS-keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Ettepanekute esitamine algab 1. septembril. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

Ettepanek peab sisaldama: 

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress 

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu); 

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline); 

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused); 

5) ettepaneku hinnangulist maksumust; 

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada). 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Lisainfo kaasava eelarve ja varasemate ideekorjete kohta leiate SIIT.

 

KOGUKOND

Külade kärajate kohtumine toimub 19. septembril

Kõik huvilised on oodatud 19. septembril kell 11 Elva kultuurikeskusesse, kus toimub järjekordne Elva valla Külade kärajate kohtumine. 

Päevakorras on muuhulgas vallavalitsuse info, pikemalt keskendume projektitoetuste taotlemisele ning jagame näpunäiteid, mida taotluse koostamisel silmas tuleks pidada. 
 
Külade kärajatele on oodatud kõik Elva valla külavanemad, külaseltside aktivistid, piirkonnakogude liikmed, teised vabasektori eestvedajad ja aktiivsed kohalikud elanikud. 
 
Kohvilaud kaetakse traditsiooniliselt üheskoos. 
 
Kohtumiseni Külade Kärajatel! 

 

Kohalikud kogukonnad saavad toetust taotleda 

1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta. 

 „Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll," nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Sageli on tänu nende usinale tegevusele külas näiteks aktiivne seltsielu, toredad mänguväljakud või pakutakse kohalikele elanikele põnevaid koolitusi ja huviringe. Kuigi paljud neist kohalikest toimekatest inimestest organiseerivad seda kõike õhinapõhiselt ja vabatahtlikult, vajavad need tegevused elluviimiseks siiski ka raha. Just sellega soovimegi neile tublidele inimestele toeks ja abiks olla." 

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks. 

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.  

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 16.30. Need tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile: MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit 

Täpsema info ja taotlusvormid leiate kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlusi ootame aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 58862500. Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla MTÜde konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee

 

ETTEVÕTLUS

Ootame kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks!

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks on võimalik kandidaate esitada 30. septembrini. Kandidaate saate esitada SIIN

Kandidaate saab esitada kuues kategoorias: aasta ettevõte, aasta maaelu edendaja, aasta tööandja, särav startija, aasta arendusprojekt ning aasta turismitegu. 

 • Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele.  
 • Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.  
 • Aasta tööandja tunnustuse omistab ettevõte, kes on töötajasõbralik ja/või enim töökohti toonud ettevõte. 
 • Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.  
 • Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. 
 • Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. 

Tutvu Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Tunnustamisüritus toimub ettevõtlusnädala raames oktoobris. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

VARIA

Algas uus õppeaasta!

Elva vallas läheb sel õppeaastal esimesse klassi 165 õpilast. 

Puhja koolis alustab 1. klassis sel aastal 25 õpilast; 

Konguta Koolis 12 õpilast; 

Palupera põhikoolis 6 õpilast; 

Elva gümnaasiumis 80 õpilast; 

Valguta lasteaed-algkoolis 6 õpilast; 

Rõngu keskkoolis 15 õpilast; 

Rannu koolis 9 õpilast; 

TERA Peedu koolis 12 õpilast; 

Aakre lasteaed-algkoolis ei alusta sel aastal esimeses klassis ühtegi õpilast. 

NB! Tuletame siinkohal meelde, et ranitsatoetust suuruses 70 eurot on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva vald. Taotluse esitamise tähtaeg on 31. oktoober. Loe rohkem koduleheküljelt: https://www.elva.ee/ranitsatoetus1

NB! Samuti on võimalik taotleda lapse toiduraha katmise toetust, mida makstakse vähekindlustatud peredele lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sh lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppes käivale lapsele. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lisainfo: https://www.elva.ee/lapse-toiduraha-toetus

Soovime kõigile õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist uut õppeaastat!  

 

1. septembril toimunud Elva gümnaasiumi õppeaasta avaaktusel andis vallavanem Toomas Järveoja üle vallavalitsuse tänukirja vaprale noormehele, Otto Jaasi-Tammele, kes näitas sel suvel üles suurt vaprust ja hoolivust, sest läks Verevi järve ääres päästma uppumisohtu sattunud noort. 

Ottole kingiti Elva valla saadiku pusa, mille on praegu endale saanud vaid 2019. aasta autoralli maailmameister Martin Järveoja.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

 

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik
NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult ette
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4