« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.05-6.06.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 31.05.–6.06.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR 

31. mail kohtus raamatukogu nõukogu valla raamatukogude juhtidega. Anti ülevaade kogude tegevustest ja tänastest võimalustest lugejate teenindamisel. Külaline, abivallavanem Marika Saar vastas mitmetele küsimustele kultuurivaldkonna arengute kohta riigi vaatest lähtudes. Mare Tamm tutvustas raamatukogu uueneva seaduse eelnõu. Ühiselt otsustati korraldada Elva valla Tubli Lugeja tunnustusüritus 2022. aasta oktoobris. 

Reedel, 4. juuni õhtul osales abivallavanem Marika Saar Elva muuseumisõprade klubi korraldatud Ain Kaalepi mälestusõhtul, kus Kalju Hook rääkis Kaalepi elust ning loeti luulet. Samuti vaadati videoklippe Ain Kaalepi intervjuudest.  

 

Ain Kaalepi mälestusüritused Elva linnas 

Seoses Ain Kaalepi 95. sünniaastapäevaga toimusid ja toimuvad Elva linnas mitmed mälestusüritused. 

Teisipäeval, 8. juunil toimub Ain Kaalepi mälestuspäev Elvas ning kell 18.15 kogunetakse Elva kalmistu väravas. Ain Kaalepi haual toimub mälestushetk ning järgneb piknik sõnavõttude ja luulega Vaikse järve ääres. Kõnelevad Toomas Kiho (Akadeemia), Arne Merilai (Tartu ülikool) jt. Ain Kaalepi loomingut esitab Tartu luuleteater. Üritust korraldavad Eesti kirjanduse selts, Eesti kirjanike liidu Tartu osakond, Utoopia raamatupood ja Elva vald. 

Ain Kaalep sündis 4. juunil 1926 Tartus ning ta oli eesti luuletaja, näitekirjanik, kriitik ja tõlkija. Ain Kaalep sai 1998. aastal Elva linna aukodaniku tiitli. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Teisipäeval, 1. juunil kogunes Elva valla tervise- ja heaolu profiili koostav meeskond, et vaadata üle vahepeal tehtu, leppida kokku uued tähtajad ja tegevused. Kõik valdkondade vastutajad olid teinud väga head tööd. Järgmine tervise- ja heaoluprofiili meeskonna kohtumine toimub juuni keskel, kus keskendutakse järeldustele ja tegevuskava loomisele.  
KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

Laupäeval, 5. juunil toimusid Elva valla Külade kärajad Ulila suveaias

Elva abivallavanem Kertu Vuks tutvustas Külade kärajatel Maal elamise päeva ja selle korraldust, piirkonnakogude jätkamisega seotud teemasid, kaasavat eelarvet, Elva valla brändistrateegiat, kultuuriakent ja üldplaneeringu protsessi. Samuti andis ta ülevaate valla arendustegevustest ja lammutustoetuse taotlemisest. Õige pea on tulemas ka Elva valla kauni kodu konkurss, mille kohta saate lähemalt lugeda allpool olevast infost. 

Kommunikatsioonijuht Merilyn Säde rääkis aktsioonist Elva miljon ning augustis toimuvast rahvusvahelisest Eesti liikumis- ja spordifestivalist, mis toimub Elva linnas eri aladel. Õige pea jagatakse festivali kohta infot ka valla kanalites. Elva miljoni kohta leiab rohkem infot: www.elvamiljon.ee.  

 

Vallavalitsus kutsub osalema kauni kodu konkursil 

Elva Vallavalitsus kutsub üles kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2021" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Kaunitest kinnistutest võivad teada anda nii omanikud ise kui ka naabrid või tähelepanelikud kaaskodanikud. 

Sellel aastal ootame konkursile kandidaate kategooriates:   

  • Kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu);  

  • Kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum).  

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, infolehes, Facebooki lehel ning Elva valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2021. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2022" maakondlikku vooru.  

Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 30. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoni numbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest.    

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt
tel 5348 1114 või jaanika.saar@elva.ee

JUHTIMINE
Kolmapäeval, 2. juunil osalesid Mare Tamm ja Kaisa-Karoliina Kokk infoseminaril „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs“. Infoseminaril tutvustati uuringu “Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise metoodika ja analüüs” tulemusi. Uuringu eesmärk oli KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab nii keskvalitsusele kui ka KOVidele suunatud ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5–10 aastasel perioodil. Kõik huvilised saavad uuringuga tutvuda https://omavalitsus.fin.ee/juhendid-ja-uuringud/.  
ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 2. juunil toimus Peedu ravikogu detailplaneeringu avalik arutelu

Vallavalitsus tutvustas detailplaneeringu eskiislahendusele avaliku väljapaneku ajal laekunud arvamusi ning Artes Terrae planeerija M. Hiob selgitas koostatud detailplaneeringu lahendust. Arutelul avaldati arvamust, et planeeritav hoonestus on liiga suur ning kavandatav tegevus hakkab häirima Peedu elanike privaatsust. Toetati ideed ravikodu rajamiseks, kuid leiti, et antud asukoht ei ole selleks sobilik. Palju küsimusi esitati planeeringust huvitatud isikule, MTÜ Oskar Alliku Kodu esindajatele ravikodu rajamise, rahastamise ja tegevuse jätkusuutlikkuse osas. Arutelul jäid Vapramäe 9//11//13 piirinaabrid seisukohale, et ei nõustu detailplaneeringus kavandatud tegevustega.  

 

Valminud on Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

Elva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande eelnõu on 18. juunist 18. juulini avalikul väljapanekul. Avalikud arutelud toimuvad augustikuus igas valla piirkonnas eraldi. 

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 18. juunist 18 juulini 2021 Elva linnaraamatukogus (Tartu mnt 3, Elva linn), Rõngu raamatukogus (Valga mnt 6a, Rõngu alevik), Hellenurme raamatukogus (Vallamaja, Hellenurme küla), Puhja teenuskeskuses (Elva tee 1, Puhja alevik), Konguta  rahvamajas (Annikoru küla), Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu alevik). Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning seonduvate materjalidega on võimalik tutvuda ka Elva valla veebilehel üldplaneeringu blogis https://uldplaneering.elva.ee/uritused/.  

Üldplaneeringu koostamine on avalik protsesse ja igaüks võib selle koostamises kaasa rääkida ja arvamust avaldada. Arvamused palume esitada eelnõu avaliku väljapaneku ajal vallavalitsuse e-aadressil elva@elva.ee

Avalikud arutelud 

Avalikule väljapanekule järgnevad üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalikud arutelud valla erinevates piirkondades.  Aruteludel tutvustatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi, KSH aruannet, esitatud ettepanekuid ja arvamusi. Igas piirkonnas käsitletakse eelkõige selle piirkonna teemasid, probleeme ja ettepanekuid, kuid aruteludele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad üldplaneeringu koostamises kaasa lüüa.  

Avalikud arutelud toimuvad järgmistes piirkondades: 

  • 12.08.2021 Elva Kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) kell 18.00; 
  • 16.08.2021 Rõngu Rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) kell 18.00; 
  • 17.08.2021 Hellenurme teenuskeskuses (Vallamaja Hellenurme küla) kell 18.00; 
  • 18.08.2021 Puhja Seltsimajas (Viljandi tee 24 Puhja alevik) kell 18.00; 
  • 19.08.2021 Konguta Rahvamajas (Annikoru küla) kell 18.00; 
  • 24.08.2021 Rannu Rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) kell 18.00. 

Pärast avaliku väljapaneku ja avalike arutelude toimumist täiendatakse ettepanekute alusel üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu ning hakatakse koostama üldplaneeringu põhilahendust. Põhilahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud, millest teavitatakse täiendavalt eraldi. 

Üldplaneering seab pikaajalisi eesmärke 

Elva vallavolikogu algatas Elva valla üldplaneeringu ja KSH aruande koostamise 27. augustil 2018. Koostatav üldplaneering on valla ruumilise arengu kavandamise alusdokument, mille abil on võimalik seada arengu pikaajalisi eesmärke. Peamine eesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Üldplaneeringu teemadekäsitlus lähtub planeerimisseaduses sätestatud ülesannetest, millele esitatakse lahendus lähtudes kohalikest vajadustest.  

Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi väljakujunenud asustusstruktuuris, vaid keskendutakse peamiselt ruumikvaliteedi parandamisele, looduskauni elukeskkonna säilitamisele ja edasiarendamisele läbi asjakohaste tingimuste määramise. Asustuse suunamiseks eristatakse tiheasustusalad, maakasutuse juhtotstarbed ja erinevad väärtuslikud alad.  Hajaasustuses on eesmärk säilitada olemasolev maalisele piirkonnale iseloomulik asustus, tiheasustusaladel luua võimalused kompaktsuse tõstmiseks.  

Üldplaneeringu koostamisega samal ajal toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH aruande eelnõu selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab mõjude leevendusmeetmed ja suunised edaspidiseks. Keskkonnamõju hindab Alkranel OÜ, juhtekspert on Alar Noorvee. 

Üldplaneeringu eelnõu koosneb seletuskirjast ja kaardimaterjalist, mis moodustavad tervikliku planeeringulahenduse. Üldplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ, volitatud maastikuarhitekt-ekspert Heiki Kalberg. Üldplaneeringu koostamist korraldab Elva vallavalitsus. 

Lisainfo: Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 

maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

KOMISJONID

Esmaspäeval, 31. mail osales Maano Koemets Võrtsjärve kalanduspiirkonna hindamiskomisjoni koosolekul. 

Komisjon hindas kahe tegevussuuna projekte. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse kultuuripärandi meetmes oli esitatud kaks projektitaotlust. Majandustegevuse mitmekesistamise meetmes hinnati viit projektitaotlust. 

ELVA EUROOPA SPORDILINN

WRC Rally Estonia toob põnevad kiiruskatsed taas ka Elva valda 

WRC Rally Estonia toimub sel aastal 15.–18. juulil ning Elva valda väisavad rallisõitjad kahel katsel. Sarnaselt möödunud aastale toimuvad katsed Elva linna lähistel ja lõpevad Kulbilohu rallikrossirajal. Elva linna katsed on kavas pühapäeva 18. juuli hommikul kell 8.09 ning teine läbimine sõidetakse 12.29. 

Alates mai lõpust on kõigil võimalik aadressil www.rallyestonia.ee/pood tutvuda selle aasta rallipasside pakettidega. Elva vallas toimuvaid katseid on võimalik näha rallipakettide RP6–RP10 omanikel. Juuni algusest on kõigil võimalik eelnimetatud aadressil ka rallipasse soetada.  

Rallipasside gruppe on kokku 16 (sh matkasuvilatele mõeldud rallipass), iga rallipassi grupi pääsmega saab rallinädalavahetusel jälgida rallit kuni kaheksas pealtvaatamisalas. Peale selle on olemas ka kolm VIP-passi gruppi. Pealtvaatamiskohtade valikul on arvesse võetud nende atraktiivsust ja seda, et erinevate alade vahel liikumiseks jääb piisavalt aega.  

Rallikatsetega seoses hõivatakse katsete alal ca 2–3 kilomeetri raadiuse suurune ala ning Rally Estonia meeskond on sellega seoses suhelnud kõikide kohalike elanikega, keda see puudutab. Samuti alustati juunikuus ralliga seotud teede ehitustöödega. Ka pärast ralli toimumist toimuvad nendel teedel korrastustööd. 

WRC Rally Estonia täpsemad toimumistingimused selguvad juuni lõpus ning selleks palume jälgida Rally Estonia (rallyestonia.ee) ja Elva valla infokanaleid (valla äpp ja koduleht).  

Rally Estonia meeskond kutsub jätkuvalt kõiki üles pakkuma ka kodumajutust, mille info leiate samuti Rally Estonia kodulehelt. 

Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.–18. juulil 2021.  

Foto: Joosep Martinson

VARIA

2. juunist asendus maskikandmise kohustus soovitusega kanda maske 

Vabariigi Valitsuse otsuse järgi lõppes 2. juunist 2021 keskne maskikandmise kohustus ja asendus soovitusega kanda suletud rahvarohketes siseruumides maski. Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata vastavalt vajadusele, samuti jääb see õigus tööandjatele. 

„Tänu Eesti inimeste pingutustele koroonaviiruse tõrjumisel ja aktiivsele vaktsineerimisele on nakkusnäitajad kenasti langenud," ütles peaminister Kaja Kallas. „See annab võimaluse muuta koroonaajastu kõige nähtavama nõude – maski kandmise – kohustuslikust soovituslikuks. Alates kolmapäevast pole seega enam kohustuslik kanda avalikes siseruumides maski. Samas tahan panna kõigile südamele, et koroonaviirus pole kuskile kadunud ja seetõttu soovitame jätkuvalt maski kanda kinnistes ja rahvarohketes kohtades ning muidugi ka siis, kui terviseamet või tööandja maskikandmise kohustust teatud olukordades nõuab." 

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõpeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm. Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis. 

Vastavalt epidemioloogilisele olukorrale jääb terviseametile õigus nõuda maskide kandmist konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse ohutu keskkonna tagamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist. Kuna koroonaviiruse leviku oht Eestis ei ole möödunud, on soovitatav endiselt hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi. 

Lisaks keskse maskikandmise kohustuse kehtetuks tunnistamisele ei hakata enam keskselt nõudma ka maskikandmise kohustust COVID-19 haige lähikontaktselt, vaid see jääb isiku kohustuseks juhul, kui terviseamet seda nõuab. Lähikontaktse maskikandmise kohustust ei pikendata, kuna järjest kasvab nende inimeste arv, kes on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud. Arvestades, et terviseameti pädevuses on lähikontaktsete juhendamine, saab praeguste nakkusnäitajate juures läheneda maskikohustuse kehtestamisele individuaalselt. 

Ka valitsust nõustav teadusnõukoda leiab, et maskikandmise kohustus nakkuse levikut ennetava meetmena ei ole praegu enam sellises ulatuses vajalik. 

Valitsuse ei pikenda ka 31. mail lõppenud alkohoolsete jookide öist müügikeeldu. 

 

Rohujuuretasandi turismi revolutsioon Lõuna-Eestis: Paganamaale koeraga matkama või jõustavale jalutuskäigule koos nelja lapse emaga 

Täna avati innovatiivne KYLAS teenusevahendamise platvorm, mille kaudu saab osta ja müüa Lõuna-Eesti elamusi. Idee autorid on kaks nutikat naist, kelle eesmärk on pakkuda huvilistele ehtsaid kogemusi ja võimaluse "kogeda kohalikku". "Kohtu kohalikuga ja maale vanaema juurde laadsed teenused on turismisektori üks kiiremini tõusvaid trende ja kindlasti on pandeemia seda omajagu soodustanud. Inimesed otsivad erilisi kogemusi ja soovivad nautida maaelu võlusid," tutvustas KYLAS idee projektijuht Kadri Moppel. 

Algatuse teine eestvedaja Aigi Young täiendab: "Üksteiselt ja üheskoos õppides loome piirkonda erakordsed elamusteenused, et olla valmis 2024 aastaks, mil Tartu linn koos Lõuna-Eestiga on Euroopa kultuuripealinn ja piirkonda külastavad tuhanded kultuurihuvilised. Läbi KYLAS veebilehel pakutavate teenuste on külastajatel hea võimalus jääda piirkonda pikemaks ning reisida Tartu linnast välja Lõuna-Eestisse uusi elamusi otsima."  

KYLAS platvormil on võimalik leida mitmekülgseid ja meeldejäävaid elamusi, mis sobivad suvepuhkuseks, nädalavahetuseks või õhtute sisustamiseks. Teenuseid pakutakse neljas kategoorias: loodus, kultuur, toiduelamused ja traditsioonid. Lisaks on võimalik valida nädala lemmikute ja kohalike soovituste vahel. Uusi pakkumisi lisandub keskkonda igapäevaselt. 

Täna on KYLAS platvormil elamused peamiselt Võru maakonnast, kuid sügiseks laieneb valik üle terve Lõuna-Eesti.  

KYLAS platvorm on arendatud Võrumaa Arenduskeskuse poolt koostöös Tartu 2024 turundus- ja kommunikatsioonitiimiga, Võru maakonna turismivõrgustiku ja Lõuna-Eesti turismiklasteriga. KYLAS keskkond on välja arendatud tänu Võrumaa Partnerluskogu LEADER "Teenuste vahendamise platvorm" programmile. 

Ootame teid KYLAS!  

Lingid: 
KYLAS platvorm: www.kylas.ee 
Facebook: www.facebook.com/KYLASvirtuaalneturg 
Instagram: www.instagram.com/kylasvirtuaalneturg

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 2. august 2021 Kogu päev NEET staatuses
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4