« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.06.-9.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS & KULTUUR

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales abivallavanem Marika Saar Tartumaa kultuuristrateegia koostööseminaril Jääaja Keskuses. Tartumaa Omavalitsuste Liit on koostamas Tartumaa kultuuristrateegiat, mille eesmärk on töötada maakondliku arengustrateegia baasil välja detailsem valdkondlik arengukava koos mõõdikute, tegevuskavade, võtmeosapoolte ja vastutajate määratlemisega. Eesmärk on välja töötada kaasaegne lähenemine kultuurivaldkonna koostööks teiste seotud valdkondadega, sh hariduse, sotsiaali, turismi, ettevõtluse, kodanikuühiskonna, keskkonnateadlikkuse ja spordi ning liikumisharrastusega. Kultuuristrateegia siht on luua igakülgsed eeldused selleks, et Tartu nimetamisel Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024 on Tartumaa tervikuna valmis kasutama tiitliga kaasnevat potentsiaali maksimaalselt. Kohtumise eesmärk on kaardistada kultuuriga seotud erinevate teemavaldkondade ühised kokkupuutepunktid ning leida koostööpunkte, mida rakendada edasises planeerimises. Esmaspäeval keskenduti loomemajanduse arendamise võimalustele maakonnas.  

 

Esmaspäeval, 3. juunil osales haridusspetsialist Liis Lehiste Tartumaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku koosolekul. Koosolekul arutati täiskasvanud õppija tunnustamise teemal. 10. juuniks oodatakse kandidaate aasta õppija ja aasta õpiteo tunnustamiseks. Aasta õppijat ja õpitegusid tunnustatakse 1. novembril täiskasvanud õppijate foorumil. Kohtumisel tutvustati ka täiskasvanuhariduse Tartumaa koostöövõrgustiku 2019. aasta tegevuskava ning võimalust kajastada täiskasvanuharidust Tartumaa kultuuristrateegias.  

 

Teisipäeval, 4. juunil ja kolmapäeval, 5. juunil toimus tugiteenuste alane koostööseminar Võrus, kus osalesid Elva vallavalitsusest Marika Saar, Margit Kiin, Liis Lehiste, Piret Hallast ja Mare Tamm. Tegemist oli Elva valla tugiteenuste mudeli loomise koostööseminariga, milles osalesid ka Mustvee ja Põltsamaa vallad. Projekti raames seni läbiviidud andmeanalüüsi põhjal olid kaalumisel kolm teenuse korraldamise mudelit. Vaadeldi lähemalt, millised on eelised ja murekohad tugiteenuse keskse ja osalise juhtimise puhul ning mida toob tulevik, kui jätkata olemasoleva olukorraga. Järgmine kokkusaamine toimub juba augustikuus. 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

 

Neljapäeval, 6. juunil külastas Elva valda Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade Elva valla sotsiaalvaldkonna tegevustest. Abivallavanem Marika Saar andis ülevaate valdkonna statistikast ning lisaks tõi välja valdkonna parimad saavutused ja eelseisvad väljakutsed. Kohtumise esimesel poolel keskenduti sotsiaalhoolekande teemadele ning teises pooles laste ja perede heaolu toetamisele.  

Heategevusfond Aitan Lapsi koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga pakkus Elva valla lastele ja noortele võimalust sõita 8. juunil Tallinnasse A. Le Coq Arenale vaatama Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmängu. Nimekirja lastest koostasid lastekaitsetöötajad ning transpordi eest tasus Elva Vallavalitsus. Enne jalgpallivõistlust oli võimalus kuulata laule Liis Lemsalu esituses. Eesti ja Põhja-Iirimaa koondiste EM-valikmäng oli põnev ja lapsed elasid kaasa Eesti koondisele. Lapsed said huvitava elamuse jalgpallivõistlusest ning kogu reisist.  

 

ARENDUSVALDKOND

 

4.-5. juunil osales Kertu Vuks SmartEnCity võrgustiku seminaril Itaalias. SmartEnCity  on rahvusvaheline koostööprojekt, mida rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist Horisont 2020. Projekti peamine eesmärk on viia ellu targa ja säästva linnakeskkonna terviklahendus, mis inspireeriks elanikke tegema keskkonnateadlikke otsuseid ning oleks hiljem erinevates Euroopa piirkondades rakendatav. Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energianõudlus on kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades viidud miinimumini ja energiavarustus baseerub taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, mida hallatakse nutikate lahenduste abil.
 
Itaalias toimunud seminari raames jagasid oma kogemusi targa planeerimise teemadel SmartEnCity võrgustiku linnad- Rooma, Sondeborg, Tartu, Lviv, Elva, Valga, Vitoria- Gasteiz.  Iga osalenud linn tõi oma ettekandes välja kolm suurimat väljakutset, millega nad targa ja energiasäästliku majandamise rakendamisel silmitsi seisavad. Kõlama jäid märksõnadena - kodanike teadlikkuse tõstmine; otsuste mõjutatus poliitilistest muudatustest ning olemasolevate andmete (big and open data) kasutamine otsuste tegemisel.  Elva vald kuulub lisaks SmartEnCity võrgustiku ka Act Now projekti, mille eesmärk on väljavalitud omavalitsuste hoonetes energiatarbimise, energiatõhususe ning -juhtimise oskuste kasvatamine ning energiatarbimise jälgimise seadmete kasutusel võtmine.

 

Elva Vallavalitsus otsustas sõlmida lepingu Verevi ranna kauplemiskoha kasutusse andmiseks. Vallavalitsus korraldas Elva linnas asuva Verevi ranna kauplemiskoha kasutusele andmiseks konkursi. Elva valla omandis olev Verevi rannas asuv kauplemiskoht koos olemasoleva hoonega antakse rendile kolmeks aastaks. Tähtajaks laekus kaks pakkumist ning pärast läbirääkimisi mõlema pakkujaga otsustati sõlmida leping CM Meelelahutus OÜ-ga.  Enne kauplemiskoha avamist peab ettevõtja tegema kauplemiskohas remondi ja hankima vajalikud kooskõlastused. Anname esimesele võimalusel valla infokanalite vahenduse teada, millal ettevõtja alustab Verevi rannas kauplemisteenuse pakkumisega 

Lisainfo: Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 

kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

PLANEERING

Kolmapäeval, 5. juunil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek. Volikogu komisjon kogunes arutama arengu- ja planeeringuvaldkonnas toimuvat. Maarika Uprus andis sisulise ülevaate detailplaneeringutest, mida vallavalitsus menetleb. 2018 aastal algatati 9 detailplaneeringut. Hetkel on kõige enam tähelepanu  saanud Supelranna tn planeeritava tervisekeskuse detailplaneering ja Verevi ranna-ala detailplaneering. Uued ehitised linnaruumis või olemasolevate oluline ümberehitamine tekitab alati palju huvi, kuid ka erinevaid seisukohti. Maarika Uprus tõi välja, mis on kõige olulisemad ettepanekud ja vastuseisu põhjused nende planeeringute juures.  

Seejärel andis Mikk Järv ülevaate, millised investeeringuprojektid on hetkel vallal teostamisel (Elva Spordihoone, Kesk tn rekonstrueerimine ja keskväljaku rajamine, Elva linnas ja Rõngu alevikus asuvad kergliiklusteed), millised on lähiaastate projektid (Käärdi lasteaed, Kentsi paisjärv, Rannu Kool, Konguta Kool). Ülevaade anti ka teeprojektide kohta, mida asfalteeritakse või tehakse kruusaparandustöid. 

VARIA

Teisipäeval, 4. juunil osales volikogu esimees Maano Koemets  “Eesti 2035” seminaril.  Rahandusministeerium ja Riigikantselei on koostamas pikaajalist strateegilist dokumenti “Eesti 2035”, mille eesmärk on kaugeleulatuvate strateegiliste sihtide sõnastamine nii, et need oleks kehtivad sõltumata vahepealsetest valimistest ja suunamuutustest igapäevapoliitikas.  

Eesti 2035 hakkab olema aluseks kõigi  riiklike valdkondlike arengukavade, riiklike programmide, eelarvestrateegiate ja iga-aastaste eelarvete koostamistele. Dokumenti koostatakse võimalikult kaasavalt ja ka seekordne seminar oli üks kaasamisseminaridest, et koguda infot Eesti elanikelt, ettevõtjatelt ja omavalitsustelt.  

Tutvustati, kuhu on koostamisega jõutud ja kui palju on esitatud erinevaid arvamusi töödokumendile arvamuskorje “Millises Eestis soovid aastal 2035 elada”. Käigus. Tulemustega saab tutvuda siin. Kokkuvõtvalt on soov elada: turvalises, vabas, looduslikus, avatud ja inimesekeskses Eestis. Seekordne seminaril sai iga laudkond mõelda järgmistele teemadele: Milliseid reforme on vaja Eestis läbi viia ja mis on Eestis väga hästi, mis ei vaja muutmist. Iga laudkond arutas teemat ja tegi oma ettekande. Meie laudkonnas prevaleeris haridus (muutmist vajab kutsehariduse ja keskhariduse erinevus, need tuleks ühendada), riigi detsentraliseerimise idee (vähem riiki, rohkem omavalitsust ja kogukonda), kultuuripärandi säilitamiseks tõhusate toetuste rakendamine eraisikutele ja ettevõtetele (päästa lagunev pärand). Eesti 2035 teemaline info: https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035

Neljapäeval, 6. juunil toimus Saku Suurhallis esimest korda peetava WRC promotsiooniralli, Shell Helix Rally Estonia, ametlik pressikonverents. Üritusel toimus ka koostöömemorandumi allkirjastamine, Elva valla poolt allkirjastas memorandumi vallavanem Toomas Järveoja. 

Üritusel tutvustati lähemalt, mida tähendab ametlik WRC promotsiooniralli ning missugused on tänavusel Rally Estonial aset leidvad uuendused (sealhulgas teede ja pealtvaatamisalade arendused). 

Shell Helix Rally Estonia toimub 12.–14. juulil Tartu, Otepää, Elva, Kanepi ja Kambja teedel. Elva linnakatse toimub 13. juulil Elva linna tänavatel. Peale Elva linnakatset toimub Elva laululaval Shell Helix Rally Estonia kontsert. 

Rohkem infot leiab Rally Estonia kodulehelt.

Neljapäeval, 6. juunil kogunes Elva keeglisaali spordikomisjon. Komisjonile tutvustas ennast ja oma plaane sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport uus spordijuht Madis Šumanov. Teemaks oli ka spordihoone ehitus, muudatused tegevustoetuse korras ning ühinemislepingu muudatusettepanekud. Arutati Võrtsjärve Mängude toimumise üle ning pärast peeti maha sõbralik võistlus keeglimängus.  

Rõngu kodukohvikute päev!

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Esmaspäev,  13. jaanuar 2020 kogu päev: Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel  kogu päev: Margit
     
Esmaspäev,  6 . jaanuar 2020 Kell 8.30 Eva  Kuslap  kohtumisel hooldustöötajatega  Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek Kell 10
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4