« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 28.09-4.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 28.09.–4.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 29. septembril kohtusid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Margit Kink ja haridusspetsialist Auli Mäesalu LendTeatriga. Arutleti Elva valla haridustöötajate 7. oktoobri tänuürituse ettevalmistamisega seotut. Tänuüritusele, mis toimub Elva kultuurikeskuses, on seekord kutsutud kõikide nominatsioonidele esitatud nominendid ja haridusasutuste esindajad. Arvestades sellel sügisel Terviseameti antud juhiseid ja soovitusi ürituste korraldamisele, on seekord tegemist mõõdult väiksema üritusega võrreldes varasematega. Pidulikud hetked on siiski jälgitavad ülekandena ja neid saab soovi korral hiljem järele vaadata. 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on muutunud

Elva vallavolikogu kinnitas 28. septembril toimunud istungil Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korra muudatused. Projektitoetuste taotlemise korra alusel on isikutel võimalik taotleda toetust ürituste korraldamiseks, rahvariiete soetamiseks ja ka investeeringuprojekti omaosaluse kaasfinantseerimiseks. 

Täpsustati toetuse taotlemise, projektide hindamise ning projektitoetuste reservist raha eraldamise korraldust. 

Projektitoetuste taotlemise tähtaeg on jätkuvalt 1. november, kuid muul ajal saab taotlust esitada vaid ettenägematute projektide osas ning seda tuleb taotluse esitamisel ka põhjendada. Rõhutame siinkohal, et sel juhul makstakse toetust reservfondist, mille rahalised vahendid on piiratud. 

Projektitoetuste taotlus tuleb esitada Spoku keskkonnas ning sellest sügisest alates on Spokus kolm erinevat vormi: 

 1. Ürituste ja muude projektide taotlemine ehk tavaline projektitaotluse taotlus; 

 1. Investeeringuprojektide kaasfinantseerimise taotlemine; 

 1. Rahvariidetoetuse taotlemine. 

Mida toetuse taotlemisel silmas pidada? 

 • Taotluses tuleb selgitada oma projekti ideed ja eesmärki (selle eest on võimalik saada hindamisel kuni 30 punkti). 

 • Kirjeldage, milline on kasulikkus Elva vallale; kellele on see üritus suunatud; missugune on osalejate ja/või kasusaajate arv (võimalik saada kuni 30 punkti); 

 • Kirjutage võimalikult detailselt ja täpselt lahti ürituse eelarve ja toetuse suurus. Märkige ära ka info kaasrahastajate kohta, kirja pange ka omaosalus. Arvestage, et hiljem peate aruandes ka kulude kohta aru andma (hindamisel võimalik saada kuni 30 punkti); 

 • Taotluses palume lahti kirjutada teavitusplaani, mis tähendab vastamist järgmistele küsimustele: millal alustatakse teavitusega; kui tihti ja millistes kanalites teavitust teha plaanite; kuidas märgite või näitate ära Elva valla kui toetaja jne (hindamisel võimalik saada kuni 10 punkti). 

Selleks, et teie taotlus saaks rahastuse, peab see saama kokku vähemalt 60 punkti. 

NB! Oluline, mida veel meeles pidada: 

 1. Investeeringutoetuse taotlemisel peate esitama taotluse Elva vallavalitsusele vähemalt 30 päeva enne põhitaotlejale taotluse esitamist. 

 1. Kui olete toetuse saanud ja projekt on ellu viidud, arvestage aruande esitamisel, et aruandes tuleb ära näidata ka see, kuidas on projekti/tegevuse teavitamisel kasutatud Elva valla logo. 

 1. Arvestage, et kui toetussumma on suurem kui 1000 eurot, siis tuleb aruandes esitada ka kõik kuludokumendid. 

 1. Arvestage, et kui üritus jääb ära või toimub oluliselt vähendatud kujul, siis tuleb raha kas osaliselt või täielikult tagasi maksta. 

Vallavolikogu 21.05.18 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" muutmine

Lisainfo ja küsimustega palume pöörduda: 

Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee

KAASAV EELARVE

Selgusid kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideed 

Elva valla kaasava eelarve ideekorje ajal laekus vallavalitsusele kokku 18 ettepanekut ning pärast ideede sõelumiskomisjoni otsustati rahvahääletusele suunata 15 ideed. 

Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek on vastav Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale, st kas objekt on avalikus kasutuses ja ligipääsetav ning kas ideed on elluviidavad (kulude põhjendatus, idee realiseeritavus vallavalitsuse pooltja muud tingimused).  

Komisjoni koosolekul otsustati ühendada kaks sarnast ideed. Rahvahääletusele suunati 15 ideed, mis on vastavalt kaasava eelarve korrale ellu viidavad. 

Palume siinkohal vabandust, kuna viimases Elva valla lehe numbris oli kirjas, et rahvahääletusele pääsesid kõik ideed. Tegelikkuses pääsesid hääletusele 15 ideed. 

Hääletusele pääsenud kõikide ideede autorid saavad oma ideed tutvustada 6. oktoobril kell 18 Rõngu Rahvamajas toimuval avalikul tutvustusel. Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 12.–18. oktoobril. Ideedega saate tutvuda ja lisainfo leiate: elva.ee/kaasaveelarve.

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 28. septembril osalesid lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi, Hille Deede ja Laura Kuusk Sotsiaalkindlustusameti korraldatud rahvusvaheliste lastekaitsejuhtumite seminaril. Arutleti praktiliste aset leidnud juhtumite põhjal, kuidas reageerida ja kellega koostööd teha näiteks lapseröövi korral ning missuguse riigi kohtusüsteemi piiriülese juhtumi puhul kaasata. 
Teisipäeval ja kolmapäeval, 29.–30. septembril osalesid lastekaitsespetsialistid Eve Jõgi ja Laura Kuusk Tervise Arengu Instituudi koolitusel laste seksuaalse väärkohtlemise vähendamise ja inimkaubanduse teemal

Sel korral selgitasid lektorid Eha Berezjuk ja Lemme Haldre, kuidas ära tunda laste seksuaalse väärkohtlemise erinevaid liike, missugused on väärkohtlemisega seotud müüdid ja valearvamused, kuidas vältida väärkoheldud laste taasohvristamist, kuidas teavitada lapsevanemat, kelle laps on sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks, kellel on kohus teavitada lapse väärkohtlemise kahtlustest?

Eesti vabariigis kehtiva lastekaitseseadusega on kohustus IGAL kodanikul abivajavast lapsest teatada kas 24h töötavale Lasteabitelefonile numbril 116111 või kirjutada lasteabichat’i veebiaadressil https://www.lasteabi.ee/, hädaohus lapse puhul politsei üldnumbril 112 või siis kohalikule lastekaitsetöötajale, kelle kontaktid on leitavad linna või valla kodulehelt. 
Toimus palju grupitöid erinevate juhtumite aruteluks lipusüsteemi põhimõttel (roheline, kollane, punane või must lipp vastavalt lubatud või lubamatule käitumisele, arvestades 6 erinevat aspekti). Koolituse järgmises moodulis tutvustatakse lastekaitsespetsialistidele laste ja noortega seotud inimkaubanduse teemasid. 
 
Neljapäeval, 1. oktoobril kohtusid lastekaitsespetsialistid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Elva Järve Lasteaia uue juhi Annika Kaziu ning direktori varasema kohusetäitja Teele Kravtšenkoga, et tihendada koostööd Elva linna piirkonna eelkooliealiste lastega tegeleva uue lastekaitsespetsialisti ning lasteaia uue juhiga. Kohtumise käigus analüüsiti senist koostööd ning arutleti edasisi plaane Elva piirkonna eelkooliealiste laste ning perede toetamiseks. 
Kolmapäeval, 30. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud ja hooldustöötajad projekti “Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas” lõpuüritusel Elva kultuurikeskuses. Projektijuht Eva Kuslap andis ülevaate projekti raames osutatud teenustest ja tegevustest ning tegi kokkuvõtte klientide tagasisidest. Projekti koordinaator  Anneli Salumaa rääkis koduteenuse ja intervallhooldusteenuse korraldamisest ning Elva Haigla esindaja Kaie Kalde intervallhooldusteenuse osutamisest haigla seisukohalt. SA Elva laste- ja perekeskus oli projekti partner, koordinaator Maia Markus tegi kokkuvõtte, kuidas toimus tugiisikuteenuse osutamine nende poolt erivajadusega inimestele. Ürituse lõpetasime projekti tegevustes osalenud inimeste tänamisega.  
Neljapäeval 1. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja ennetustööspetsialist Kertu Kattai sotsiaalkindlustusameti infopäeval, kus puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman andis ülevaate, mis muutub järgmisel aastal raske ja sügava puudega laste tugiteenuste (tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenus) osutamisel Euroopa Sotsiaalfondi toetuse abil; kuidas hakkab toimuma kohalike omavalitsuste poolt toetuse taotlemine.   
JUHTIMINE

Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu ootab ettepanekuid 

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 18. oktoobrini. 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel, kuid see vaadatakse igal aastal üle. Seega on avalikul väljapanekul arengukava ja eelarvestrateegia, mille tegevusi on muudetud tulenevalt vallavalitsuse ettepanekutest. Samuti on eelarvestrateegia prognoosi lisatud 2024. aasta. 

Uuendatud arengukava- ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda valla kodulehel: elva.ee/arengukava.  

Ettepanekuid saate esitada SIIN

Oodatud on kõik ettepanekud ja täiendused. 

Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 21. oktoobril kell 18 Elva lauluväljakul, kuhu on oodatud kõik huvilised.  

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

 

Valmis valla 2021. aasta eelarve eelnõu 

1. oktoobril saatis vallavalitsus volikogule menetlemiseks valla 2021. aasta eelarve. Eelarve kogumaht on 26,97 mln eurot. Tulenevalt koroonakriisist on eelarve tulud prognoositud konservatiivsemalt kui varasematel aastatel. Põhitegevuse tulud vähenevad võrreldes 2020. aastaga 2,8% ja põhitegevuse kulud 2,9%, põhitegevuse tulem on positiivne. 

Graafik 1. Eelarve tulude jaotus koos likviidsete vahenditega  
Graafik 2. Eelarve kulude jaotus  
Graafik 3. Põhitegevuse kulud valdkonniti 

Suuremad 2021. aastal planeeritud investeeringud on Rannu kooli renoveerimine, Elva linna tänavavalgustuse ajakohastamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamine ja teede ning tänavate investeeringud. Kõigile neile on erinevatest meetmetest taotletud ka toetusi, millest Elva tänavavalgustuse taotlus on saanud juba positiivse otsuse. 

Kuna eelarvet hakkavad menetlema nii volikogu komisjonid kui volikogu, võib see enne lõplikku vastuvõtmist muutuda. Volikogus toimub eelarve esimene lugemine novembri alguses ja teine lugemine ning vastuvõtmine detsembris. 

 
Teisipäeval ja kolmapäeval, 29.–30. septembril osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele. Tegemist oli viiest moodulist koosneva programmiga, kus viimasel korral keskenduti ennetustöö vajalikkusele ja planeerimisele omavalitsustes.  
Aktiivõpe arenguprogrammis 
 
Teisipäeval osales abivallavanem Heiki Hansen koolitusel “Avaliku teenistuse eetika juhtidele”. Koolituse korraldas Eesti Sisekaitseakadeemia ja koolitaja oli Aive Pevkur. Nagu koolituse nimi ütleb, käsitleti sellel avaliku teenistuse eetika küsimusi, sh korruptsiooni ja organisatsiooni kultuuri teemasid. Kuna suurem osa osalejatest olid kohalike omavalitsuste juhid keskenduti palju just kohaliku omavalitsuse vaatele antud küsimustes. 
Kolmapäeval, 30. septembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks töötoas “Tark valitsemine ja andmed.” Töötoas arutati omavalitsusesindajate ja Targa Linna tippkeskuse esindajad sellest, kuidas saaks andmete (sh big data) laialdasema kasutuselevõtuga teenuseid ja otsuseid paremaks muuta. Jagati ka teiste riikide häid näiteid, Eesti võiks õppida näiteks Helsingilt. Peamise probleemina toodi välja, et ametnikud ei oska olemasolevaid andmeid kasutada ning tihti tehakse otsuseid pigem “kõhutunde” või poliitilise tahte alusel, kui andmetele ja analüüsidele tuginedes.  
Neljapäeval, 1. oktoobril osales Marika Saar Omavalitsuspäeval Raasiku vallas, mis oli pühendatud Omavalitsuspäeva 5. aastapäevale ning kohaliku omavalitsuse staatuse omistamise alguse 30. aastapäevale. Sel korral oli fookuses kohaliku omavalitsuse ja riigi koostöö hariduses. Päeva jooksul olid erinevad põnevad ettekanded ning toimus arutelu. Abivallavanem Marika Saar rääkis sellest, kuidas Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning ministeeriumite läbirääkimisprotsessi parandada ning koostööd liidusiseselt veelgi paremini korraldada.  
Pilt Tarmo Looduse ettekandest Omavalitsuspäeval.  
 

28. septembril toimus vallavolikogu istung 

Istungil osales kohapeal ja virtuaalselt 28 volikogu liiget, vallavalitsuse liikmed Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, vallasekretär Salle Ritso, istungi sekretär Triinu Paas. Esimeses päevakorrapunktis andis Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku hetkeseisust, arendusprojektide realiseerumisest ja tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse ja allasutuste tööd.  

Lühike kokkuvõte vastuvõetud õigusaktidest: 

 • Volikogu suunas avalikule väljapanekule Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatused.  

 • Volikogu kinnitas 2020. aasta kolmanda lisaeelarve.  

 • Volikogu muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda.   

 • Volikogu muutis ja täiendas Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise korda.  

 • Volikogu otsustas sõlmida koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024. 

 • MTÜ Elva Suusaklubi saab järgnevaks 15 aastaks võimaluse tasuta kasutada Elva vallale kuuluvat kinnistut Mäe tn 1b Otepää linnas.  

 • MTÜ Elva DGC sai õiguse tasuta kasutada Elva kettagolfi pargi kinnistuid kuni 2035. aastani. 

 • Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada hoonestatud kinnisasi Elva linnas, Kesk tn 27. 

 • Volikogu muutis valla valimiskomisjoni koosseisu. Vallasekretäri ettepanekul nimetatakse valimiskomisjoni liikmeks infospetsialist Triinu Paas, senine komisjoni liige Triin Ojasoo jääb asendusliikmeks. 

Muu info päevakorrapunktis: 

 • Arutati Peedu ravikodu detailplaneeringu algatamise otsuse peale esitatud halduskaebuse osas kohtule vastamist.  

 • Volikogu liikmed Tõnu Aigro ja Vahur Jaakma informeerisid volikogu algatusest moodustada volikogu ajutine komisjon, mis tegeleks Elva valla, aga konkreetsemalt Elva linnas asuva Verevi järve seisundi probleemidega.  

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.  

Pikem kokkuvõte istungi kohta: valla veebilehel a

ARENDUSVALDKOND

Ootame kõiki osalema valla üldplaneeringu koostamises! 

Elva vallavalitsus ootab ajavahemikul 1.–20. oktoober ideesid ja ettepanekuid Elva valla üldplaneeringu koostamisse, et muuta üheskoos meid ümbritsev ruum paremaks. Oma ideid ja ettepanekuid saab lisada eraldi kaardirakenduses

Üldplaneering on valla ruumilise arengu olulisim dokument, mis määrab valla territooriumi üldised ehitus- ja kasutustingimused. 

Ideekorje raames esitatav ettepanek võib olla nii tänane probleemkoht kui ka lennukas visioon tulevikuks.   

Idee lisamisel võiks mõelda järgmistele küsimustele:  

Kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne, lihtsasti juurdepääsetav ja kõigi poolt kasutatav? 

Kuhu ja millist arendustegevust kavandada? 

Milliseid teenuseid ja kuhu oleks vaja juurde luua? 

Kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja veetmiseks?  

Kuhu ja milliste liikumisteede järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad?  

Milliste piirkondade või asumite haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua?  

Milliseid üksikobjekte või alasid on vaja kohalikul tasandil väärtustada ja mis on nende väärtus.  

Oma idee saate esitada SIIN

Kõik ideed on oodatud!  

Uuri lisa: 

Elva üldplaneeringu veebileht

Üldine info planeerimisest ja Eesti planeerimissüsteemist

  

Lisainfo ja küsimused: 

Maarika Uprus, Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või tel 527 1860 

VALLAMAJANDUS

Puulehtede vedu Elva linna puhastusaladelt toimub alates 15. oktoobrist 

Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi. 

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. 

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta. 

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

Mis on puhastusala? 

 • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub: kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee; 
 • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses). 

PANE TÄHELE! 

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine. 

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi. 

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid. 

Ära vii aiaprügi ka metsa alla! 

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme. 

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti.  

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune. 

Lehtedega toimi järgnevalt: 

 • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult. 
 • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale. 
 • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt. 

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel: 

 • Ühe koti suurus kuni 150 l 
 • 2.40 eurot kott 
 • Eelneval registreerimisel tel 7470000 
 • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel 
ETTEVÕTLUS & TURISM

Ettevõtlusnädalal toimuvad põnevad üritused ka Elva vallas! 

Juba järgmisel nädalal, 5.–11. oktoobril toimub üle-eestiline ettevõtlusnädal. See tähendab, et kõiki huvilisi ootavad ees põnevad sündmused ka Elva vallas. 

6. oktoobril kell 18 toimub Rõngu rahvamajas Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusele pääsenud ideede tutvustamine, ürituse Facebooki leht: Kaasav eelarve: ideede avalik tutvustus

Rahvahääletusele pääsenud ideedega saate tutvuda valla kodulehel, SIIN

7. oktoobril kell 19 toimub Elva keegel ja restos Mentorklubi eri: ettevõtjate tunnustamine

Üle antakse valla ettevõtlusvaldkonna tunnustused ning inspiratsiooni jagab Ivo Kallasmaa kommunikatsioonibüroost Dalton OÜ. Üritusel osalemiseks palume end registreerida SIIN

8. oktoobril kell 10–14 toimub Elva kultuurikeskuses Elva Turismipäev: Loodusturism muutuste ajal – kas ujume välja?

Arutlusele tulevad teemad alates üldistest loodusturismi trendidest ja suundumustest lõpetades praktiseerivate loodusturismi ettevõtjate kogemustega. Üritusele palume registreerida SIIN

9. oktoobril kell 9 on kõik huvilised oodatud Elva kultuurikeskuse Kultuurikohvikusse traditsioonilisele üritusele Hommikukohv vallavanemaga

Üritusele palume registreerida SIIN

Kõik sündmused on tasuta! Üritustele ootame haigussümptomiteta inimesi. 

Üle-eestilise programmiga saad tutvuda siin: https://ettevotlusnadal.ee/

Koolinoori oodatakse osalema äriideede konkursil Välk 

Elva vallavalitsus korraldab teist aastat koostöös Tartumaa omavalitsuste liidu ja Tartu ärinõuandlaga koolinoortele mõeldud äriideede konkursi Välk, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased noored. 

Konkursi parimatel on võimalus osaleda mentorprogrammis, kus neid juhendavad ja nõustavad Eesti tipptegijad. Kolm parimat meeskonda pääsevad oma ideesid tutvustama 2020. jaanuaris Tartus toimuval Startup Day-l.  

Konkursi võiduidee auhinnafond on sel aastal 1000€, teise koha võitja saab 500€ ning kolmas koht 300€. Peale selle panustavad auhinnafondi ka sponsorid.    

Äriideede kavandeid oodatakse 30. oktoobriks. Kavand peab muu seas sisaldama äriidee kirjeldust ning vastama küsimustele, missugust kitsaskohta idee lahendab ja milles seisneb idee uudsus. Peale selle tuleb kirja panna võimalike klientide ja oma meeskonna kirjeldus. 

Konkursi eesmärk on tõsta noorte huvi ettevõtluse vastu ning anda praktilist äriideede edasiarendamise kogemust.  

Lisainfo konkursi kohta leiab aadressilt www.noortevälk.ee

Lisainfo: 
Kertu Vuks, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

 
Teisipäeval, 29. septembril osales Kertu Vuks virtuaalsel turismikonverentsil “Vanamoodi enam ei saa ja uutmoodi veel ei oska”. Turismikonverentsi fookus oli koroonajärgsel ajal ning turismi võimalikkusest muutunud ajas.

Põneva ettekande tegi Caroline Bremner rääkides Covid-19 mõjust turismile ja majandusele laiemalt. Üritusel tutvustati ka  turismi turundustegu 2020 konkursil osalejaid ja finaliste.   

Peamised märksõnad, mis kirjeldavad turismitrende tulevikus on vastutustundlik reisimine ja  slow travel.  Üle-eestilise turismi turundusteo konkursi võitis Ida-Virumaa küllakutsekampaania.  
VARIA

Väärikate ülikooli loengud jäävad sügissemestril ära 

Soovides kaitsta väärikate ülikoolis osalejaid koroonaviirusesse nakatumise eest, on Tartu Ülikool otsustanud sel sügissemestril väärikate ülikooli rahvarohked loengud ära jätta. 

Selle asemel pakutakse videoloenguid ning väikestele rühmadele mõeldud koolitusi ja õpitube. Nende kohta jagatakse kindlasti teavet ka valla infokanalites. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik kohtuda ainult etteregistreerides .
NB! Tuletame meelde, et soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanaleid kasutades (nt e-kiri või telefon). Ametnikega on võimalik
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4