« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.05.–2.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 27. mail kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Viljandi Perekeskuse, Lapse Heaolu Keskuse ning Elva Laste- ja Perekeskuse esindajatega. Kohtumise teema oli kogemuste vahetamine tugispetsialistide töö korraldamisel ning laste ja perede toetamisel.  

Neljapäeval, 30. mail toimus Elva valla eakate päevakeskuste ühiskohtumine Rannu rahvamajas, mille eesmärk on tutvustada teistele päevakeskustele oma piirkonna tegevusi ja toimetusi ning soodustada omavahelist läbisaamist. Üritusel osales sotsiaalnõunik Eva Kuslap. Kohtumisel tegid meeleoluka esituse Rannu pärimusrühm Liisud. Samuti tutvustas Rannu eakate päevakeskuse seltskond oma ruume teiste piirkondade päevakeskustele. 

31. mail osales Eva Kuslap Türi kultuurimajas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) korraldatud koduteenust tutvustaval infopäeval. Infopäeval rääkisid oma koduteenuse korraldamisest Türi vald, Kastre vald, Tori vald ja Põhja-Sakala vald. Üldjuhul osutavad vallad ise teenust, kuid teenuse eest tasu küsimine on kõikides valdades väga erinev. 

Arutelu käigus tehti ettepanek, et kuna valdades on väga erinev süsteem, kuidas teenuse eest tasu küsida, ootavad vallad riigilt üldisi teenuse hinnastamise põhimõtteid. Lisaks tutvustas ESTA riigi pikaajalise hoolduse korralduse ajakohastamist, kus on riiklikult kokku pandud erinevad töörühmad. Uued korraldusmudelid ja põhimõtted on peaaegu paigas, kuid teenuste mahtude suurendamiseks on vaja eelarve lisavahendeid. Näiteks küsitakse 2020. aastaks juurde 18,1 mln eurot.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 28. mail toimusid Verevi rannateenuse pakkumistega seotud kohtumised, kus osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv, Heiki Hansen ja Margit Kiin. Kohtumiste eesmärk oli läbi rääkida mõlema Verevi kauplemisteenuse pakkujaga esitatud pakkumislahendused ning täpsustada planeeritava teenuse sisu.  

AVALIK ARUTELU

Neljapäeval, 30. mail toimus vallamajas tervisekeskuse detailplaneeringu avalik arutelu, kus osalesid Kertu Vuks, Maarika Uprus, Toomas Järveoja, Maano Koemets ja Jaanika Saar. Arutelu raames andis planeerimisspetsialist Maarika Uprus ülevaate planeeringu seisust. Eskiisi ja planeeringuga seotud detaile tutvustas planeeringu koostaja Piret Kirs (Skepast ja Puhkim OÜ).  

Kohal olid ka Tartumaa Tervisekeskus OÜ (huvitatud isik) esindajad. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. maist 2019 kuni 23. maini 2019. Planeeringu koostamise eesmärk on välja selgitada Supelranna tn 19//21//23 kinnistul aadressiga Supelranna 19 asuva haiglahoone laiendamise võimalikkus. Liiklus- ja parkimislahenduse korrastamiseks on kaasatud planeeringualasse Supelranna tänava lõigud - Tartu mnt ristist kuni Supelranna 15 kinnistuni ning Supelranna tn T1 katastriüksus. Planeeringualasse on kaasatud ka naaberkinnistu, aadressiga Supelranna tn 17, et moodustada planeeritava alaga ühtne tervik.  

PLANEERING

Esmaspäeval, 27. mail toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maarika Uprus, Maano Koemets, Mikk Järv ja Jaanika Saar. Arutati lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse eelnõule laekunud ettepanekuid. Peamised ettepanekud ja arvamused on laekunud riigiametitelt (Keskkonnaamet, Maanteeamet, Põllumajandusamet jt).

Järgmisel nädalal arutatakse läbi viimased ettepanekud, misjärel võtab vallavalitsus seisukoha nende arvestamise või arvestamata jätmise osas. Vallavalitsuse kinnitatud lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse alusel korraldatakse riigihange üldplaneeringu koostaja ja KSH eksperdi leidmiseks. 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 28.-29. mail osalesid Maarika Uprus ja Jaanika Saar Jõgeva- ja Tartumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide õppeseminaril “Harjumaa kogemused”.  

Kohtuti Saue ja Kuusalu Vallavalitsuste esindajate ja planeeringuspetsialistidega. Kaks valda, mis on oma olemuselt väga erinevad ja erinevate planeerimise väljakutsetega, tutvustasid oma piirkondasid ja suuremaid arendusi ning ettevõtteid. Arutleti suure arendussurve ja arendajaga tehnorajatiste väljaehitamise lepingute sõlmimise teemadel. Saue vallas oli võimalik tutvuda uuselamukvartalitega ning Laitse rallipargiga. Kuusalu vald tutvustas oma võimalikke arenduspiirkondi, mida asukoha tõttu Lahemaa rahvuspargis, ei olegi nii palju. Külastati muuhulgas ka Jaan Maintski kunstikogu Viinistul, Hara sadamat, Nõmmeveski kanjonit ja juga, kus oli asunud ajalooline elektrijaam. Imetleda sai ka Kiiu mõisa restaureeritud peahoonet, kus asub Kuusalu Vallavalitsus. 

 

KOGUKOND

Teisipäeval, 28. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek, kus osalesid Toomas Järveoja, Hegri Narusk, Maano Koemets ja Mikk Järv.  

Piirkonnakogu sai ülevaate ühinemislepingu muudatuste eelnõu kohta ja andis oma arvamuse, mis toetas muudatust Hellenurme raamatukogu osas, kuid ei toetanud muudatust spordihoone-ujula osas. Leiti, et ühinemislepingu mõte oli, et Elva linna rajatakse esmalt ujula.  

Vallavalitsuse esindajad Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Hegri Narusk andsid ülevaate piirkonnas toimuvatest investeeringuprojektidest ja tegevustest. Rannu piirkonna lähiaastate suurim investeeringuprojekt on Rannu Kooli rekonstrueerimine. Kuna projekt valmis alles selle aasta mais, siis ei realiseerunud esialgne plaan teostada tööd 2019. aasta suvel. Vallavalitsus lubas korraldada riigihanke nii, et tööd teostatakse 2020. aasta kevadel ja suvel; praegu on veel ebaselge, mis ulatuses tööd tehakse, kuna rahastust kogu projekti teostamiseks praegu ei ole.  

Hegri Narusk andis ülevaate jäätmemajanduses plaanitud muudatusest, mille käigus likvideeritakse Rannu jäätmepunktist ehitus- ja suurjäätmete konteinerid, kuna avatud territooriumil ei ole võimalik tagada nende korrashoidu ja jäätmete korrektset hoidmist konteineris. 

Mikk Järv andis teada, et Rannu aleviku soojamajanduse kaugküttele viimise projekt on töös. Otsitakse soojatootjat, kes oleks valmis taastama kaugküttevõrgu ja ehitama katlamaja, üks võimalus on vallale kuuluva OÜ Elva Soojuse kaasamine projekti.  

Arutati Võrtsjärve mängude taastamise võimalusi. Siin jäid piirkonnakoguliikmed erinevatele seisukohtadele. Osa neist arvas, et mängud oma vanal kujul ei ole atraktiivsed, kuid oli neid, kes leidsid, et mängude korraldamine on vana traditsiooni hoidmine, mida peaks igal juhul edasi arutama. 

ETTEVÕTLUS JA TURISM

Neljapäeval, 30. juunil külastasid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva valla ettevõtet Rannu Seeme OÜ. Kohtuti Rannu Seeme OÜ meeskonnaga ning tutvuti ettevõtte tegevusega. Rannu Seeme OÜ on pereettevõte, kus on traditsioonilise põllumajandusega tegeletud juba mitu põlvkonda. Täna tegutseb Annikoru Teraviljakeskuse all neli ühtselt toimivat ettevõtet, mille põhitegevusala on taimekasvatus. Põllumaad on ettevõttel kokku üle 2300 ha, ettevõttes töötab 18 inimest. Koos Madis Ajaotsaga käidi lisaks tootmishoonetele tutvumas ka katsepõldudega ning uudistati hiljuti põllult leitud kiviristi asukohta.  

 

Teisipäeval, 28. mail osales Mikk Järv SA VVV nõukogu koosolekul. Koosolekul kinnitati 2018. aasta majandusaasta aruanne ja arutati aprilli lõpus toimunud kohtumist RMK-ga. 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4