« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.01-2.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.01.–2.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 28. jaanuaril osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Margit Kiin ja Liis Lehiste haridusjuhtide kohtumisel vallavalitsuses. Kohtumisel tutvustas Marika Saar Elva valla haridusvõrgu analüüsi koostamisprotsessi. Samuti toimus rühmades arutelu,  õigusnõunik Margit Kiin tegi koolituse haldusaktide koostamisest ja Mare Tamm andis ülevaate haridus- ja kultuuriosakonna 2020. aasta tegevuskavast.  

Kolmapäeval, 29. jaanuaril osales Margit Kink Tartumaa Omavalitsuste Liidus toimunud koosolekul. Räägiti noorsootöö korralduse kitsaskohtadest ja võimalikust tulevikust Tartumaal. Praegu puudub maakondlik koordineerimine, noorsootöö arendamine on suuresti projektipõhine ning puudub jätkusuutlik vaade. Üks võimalik lahendus on luua maakondlik noorsootööspetsialisti ametikoht. 

Kolmapäeval osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste Tartumaa Hariduse Koostöökogu koosolekul TOL-is. Tartumaa Hariduse Koostöökogu kohtus MTÜ Tartu Maakonna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liikmetega, kes andsid ülevaate oma eesmärkidest ja tegevuskavast. TOL haridusnõunik Kairi Vasemägi andis ülevaate toimivatest aineühendustest ning Tartumaa hariduse ühiskalendrist.  

Neljapäeval, 30. jaanuaril kohtusid Marika Saar ja Mare Tamm Elva Gümnaasiumi ametiühinguga. Vaatluse all oli jätkuvalt õpetaja ametijuhendi koostamine, mis kajastaks kõige paremini õpetaja tänaseid kvalifikatsiooninõudeid ja ootusi õpetajaametile. Koostöös on osalenud ka koolijuhid. Ühiselt vaadati läbi õpetajate esindajate muudatusettepanekud. Ametijuhend valmib veebruaris ja koolijuhtidel on võimalus see oma töös kasutusele võtta juba sel aastal.  

 

SOTSIAALVALDKOND

 

Esmaspäeval, 27. jaanuaril osales Sille Kask Tartus sotsiaaltöötaja õppepäeval “Kohtupraktika aastal 2019”.  Õppepäeval tutvustati 2019. aastal kohtulahendini jõudnud juhtumeid. Õppepäeva kõige olulisemaks teemaks kujunes eakate üldhooldusteenusele paigutamine ja kohatasu maksmiseks seotud murekohad, sealhulgas kohaliku omavalitsuse osalus, kui lähedastel puudub võimalus eakat rahaliselt toetada. 

Põgusalt peatuti ka riigikohtu lahendil, mis puudutas Narvat, kus õiguskantsler analüüsis Narva Linnavolikogu määrusi, mis reguleerivad sotsiaalteenuste osutamist ning leidis, et seaduste ja põhiseadusega on vastuolusid. 

Õppepäeva peamine sõnum oli: “Esmalt osutame inimesele vajaliku sotsiaalteenuse ja seejärel selgitame välja teenuse eest tasuja.” 

Teisipäeval, 28. jaanuaril osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Margit Kiin kohtumisel SA Elva Laste- ja Perekeskuses. Teemaks oli koostöölepingu sõlmimine nõustamisteenuse osutamiseks. 

Teisipäeval osales Eva Kuslap ja Lauri Tamm infopäeval “Vabatahtlike kaasamisest hoolekandeteenuste juurde”, kus tutvustati riiklikku projekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”.

Pilootprojektis osales 7 maakonda, 187 vabatahtlikku ja 328 abisaajat. Päeva lõpetas paneeldiskussioon, kus osalesid projekti testimisel osalevad pooled -  sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja Häli Tarum, Võrumaa Arenduskeskuse heaolu arendusnõunik Häli Tarum, sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna juhataja Kadri Kangro; Lõuna-Eesti Haigla õendusosakonna esindaja Hille Vaht, MTÜ Maana juhatuse liige Reet Käät, MTÜ Seltsik Sinule juhatuse liige Vally-Reet Järs, kes on ka Viljandimaa projekti koordinaator ja vabatahtlik. 

Projekti kohta on võimalik lähemalt lugeda siit: https://vabatahtlikud.ee/projektid/sotsiaal/

 

<img width="300" height="397" data-cke-saved-src="https://mcusercontent.com/4c70e8164609096d48e78218d/images/cb0c0c6e-bd1e-4fd3-90d2-cf9699af18ef.png" src="https://mcusercontent.com/4c70e8164609096d48e78218d/images/cb0c0c6e-bd1e-4fd3-90d2-cf9699af18ef.png" align="left" style="border-width: initial; outline: none; height: 397px; margin: 5px 10px 5px 5px; width: 300px;" '="" data-file-id="1141571" v:shapes="_x0000_s1026">Kolmapäeval, 29. jaanuaril käis Sille Kask vinguandurite kampaania raames Elva päästekomandoga kodukülastustel. 29. jaanuari seisuga on vinguandurid üle antud vähemalt 15-le Elva linnas üksi elavatele tööealistele ja eakatele klientidele. 

Kodukülastuste käigus räägitakse ka tuleohutusest ning vajadusel tehakse ettekirjutusi, et tagada küttekollete ohutu kasutamine. 

Sotsiaaltöötaja hinnangul on inimeste teadlikkus vingugaasist võrdlemisi madal, tihti arvatakse, et suitsuandur tuleb toime ka vingugaasi leviku tuvastamisega – paraku see nii ei ole. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on värvitu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis võib levida õhus, ilma et meil sellest aimugi oleks. Sissehingamisel kahjustab see aga väga tugevasti inimeste tervist ning suure kontsentratsiooni korral võib olla ka surmav. 

Järgnevad kodukülastused toimuvad 3. ja 7. veebruaril Elva linnas ning 10. veebruaril Paluperas.

Kolmapäeval osales Eva Kuslap Tartu Ülikooli Kliinikumis toimunud Eesti Geronotoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (liikmeteks on eakatega töötavate isikud – arstid, õed, sotsiaaltöötajad, hooldusasutuste juhid jne) korraldatud infopäeval “Vananemine kultuuris”. 

Vananemine on bioloogiline protsess, tähenduse sellele anname kultuuriliselt. Arusaamu vananemist kujundab kultuuriliste tähenduste võrgustik, mille oleme omandanud koos keelega (tädi, penskar, onu Heino) ning eakas on saanud endale pigem negatiivse kuvandi, kuna sellega seostuvad vaesus, haigused ning füüsiline ja vaimne allakäik. 

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku Dunja Mijatovici raporti kohaselt on Eestis üle 74-aastast inimeste hulgas vaesusrisk 48,2% ehk üks kõrgematest Euroopas, mis kinnitab seda kuvandit. Viljandi haigla koduteenuste osakonna juhataja tutvustas PAIK – integreeritud teenuste mudelit, kus tervise- ja sotsiaalteenused on integreeritud eesmärgiga tagada patsiendile järjepidev ravi ning parim sotsiaalne toetus. See tähendab, et toimub patsiendikeskne raviprotsess, kus toimuvad võrgustikukohtumised, tegevuskava ja ravi ning sotsiaalsete eesmärkide seadmised. Projekti mõte tekkis sellest, et 70% ravikuludest läheb 10% raskemate patsientide raviks.     

 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 27. jaanuaril osales Kertu Vuks TAS-is Tartu Kultuuripealinn ja NG Kollaste akende projekti arutelul. Koos projektipartneritega arutati tegevusplaane 2024. aastani ning seda, kuidas siduda NG Kollaste akende projekti uute kogukondlike tegevuste kaudu Tartu Kultuuripealinn 2024-ga.  

Esmaspäeval esines Kertu Vuks Setomaal  Rõuge ja Setomaa valdade külade ühisel kohtumisel “Külade tsõõriklaud”. Tsõõriklaua fookuses oli kaasava eelarve rakendamine ning võimalikud positiivsed efektid külakogukondadele. Kertu tutvustas kaasava eelarve kogemust Elva vallas, tutvustas avatud valitsemise kontseptsiooni ning selgitas kogukondade kaasamise põhimõtteid ja praktikat Elva vallas.  

 

Neljapäeval ja reedel, 30.-31. jaanuaril osales Kertu Vuks sTartupDayl. 

Tegemist on Baltikumi suurima ärifestivaliga, kus kohtuvad ettevõtjad, investorid, teadusasutuste esindajad, õpilased ja üliõpilased ning kõik need, keda huvitab, mis toimub ettevõtluses ja ärimaailmas.

Sellele Tartus toimuvale üritusele tulevad kokku oma valdkonna tipud üle maailma ning on võimalik kuulata väga erinevate valdkondade inimeste väga inspireerivaid ettekandeid, peale selle toimuvad põnevad töötoad ja seminarid erinevatele sihtrühmadele.

Reedel,   31. jaanuaril,  toimus sTartupDay raames Future Founders laval koolinoorte äriideede pitchimise võistlus, kus said oma ideede esitlemise oskust testida ka Tartumaa koolinoorte ideekonkursi VÄLK neli parimat meeskonda. Noortele oli see esmakordne kogemus inglise keeles oma ideed tutvustada ning zürii küsimustele vastata.  Kõik noored olid väga tublid ja võlusid züriid oma siiruse ja põnevate ideedega.  

VÄLK konkursi võitja selgitatakse välja veebruari lõpus eriüritusel. Konkurssi korraldavad Elva Vallavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Tartu Ärinõuandla. 

Vaata täpsemalt noortevälk.ee.

 

Neljapäeval toimus Mentorklubi kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks ja Marika Saar. Mentorklubis esines sel korra Loov Eesti juht Eva Leemet, kes omab pikaaegset kogemust loovettevõtluse arendamisel ja ettevõtete toetamisel selles valdkonnas. Eva rääkis erinevates loomemajandusvaldkonna tahkudest, tuues välja peamised trendid, mis valdkonda täna kõige enam kirjeldavad. Lisaks tutvustas Eva erinevaid toetusvõimalusi, kiirendeid ja organisatsioone, mis tegelevad loomemajanduse edendamisega Eestis. 

Mentorklubi kohtumine toimus sel korral Rannu Rahvamajas, millest võiks tulevikus saada Elva valla esimene loomekeskus.  

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 30. jaanuaril osales Merilyn Säde sisekommunikatsiooni koolitusel Tallinnas. 

Sisekommunikatsioonist rääkisid kauaaegne organisatsioonikommunikatsiooni uurija ja õpetaja Kaja Tampere, suure praktilise ja akadeemilise kogemusega kommunikatsiooniekspert Aune Past ja Tallinna Linnakantselei personali arendamise osakonna juhataja Annika Tuulemäe.

Koolitusel räägiti sellest, kuidas sõnumi koostamisel tuleb mõelda selle sihtrühmale ning lähtuda sõnumi edastamisel ja koostamisel sihtrühma nõrgimast lülist. Samuti rõhutati, et iga inimene saab igas olukorras asjadest erinevalt aru.

Samuti räägiti sellest, et infovoos jääb domineerima esimesena edastatud sõnum ning kui kommunikatsioonis kasutatakse sildistamist, on tegemist propagandavõttega.

Koolitus pani mõtlema, kas iga indiviid meeskonnas tegeleb päriselt oma suhete disainimise, sõnumi koostamise ja selle läbimõtlemisega. Samuti ei teadvustata tihti, et kommunikatsioon on iga organisatsiooniliikme vastutus.

Koolitusel rõhutati, et sisekommunikatsioonis on väga suur ja oluline osa väärtustel - missugused on organisatsiooni väärtused, kas inimesed teavad neid ning kas nad töötavad nende järgi.

Elva valla väärtused on näiteks avatus, nutikus, säästlikkus ning kaasamine.

Sisekommunikatsioonis (ja kommunikatsioonis üldiselt) tuleks mõelda järgmistele küsimustele: kellele? mida? kuidas?.

Samuti rõhutati koolitusel, et kuigi sõnavabadus on igaühe õigus, on sellest suurema kaaluga inimese õigus heale nimele ja mainele.

VALLAMAJANDUS

Elva Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp 

Elva Vallavalitsus teostab vastavalt projektile „Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp“ Elva Peedu metsapargi hooldustöid, mida kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK). Töid teostab hanke võitja, Roheline Ruum OÜ. Käärdi metsapargis teostatakse töid kuni selle aasta oktooberini.

Hoolduskavaga on võimalik tutvuda siin: Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015-202

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 27. jaanuaril toimus Elva Vallavolikogu istung. 

Elva Vallavolikogu 27. jaanuari istungi päevakorras oli kaks määruse eelnõu ja kolmteist otsuse eelnõu. 

Enne päevakorra kinnitamist soovisid sõna Ulila elanike esindajad, kes andsid volikogule üle Ulila elanike pöördumise koos allkirjadega. Elanikud soovivad pöördumises, et Ulila Kesk tn kergliiklustee rajatakse 2021. aastal. 

Seejärel võeti  vallavalitsuse poolt päevakorrast tagasi eelnõu, mis käsitles Kentsi paisjärve maaüksusele hoonestusõiguse seadmist SA Elva Kultuur ja Sport kasuks. Vallavalitsus soovib eelnõu täpsustada ja tuleb sellega uuesti istungile märtsikuus. Päevakord kinnitati seejärel muudetud kujul. 

Vallavalitsuse infopunktis tutvustas vallavanem Toomas Järveoja kõigepealt valla põhinäitajaid elanike arvu muudatuste osas. 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Elva vallas 14 630 elanikku. Seejärel andis vallavanem ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest ning käimasolevatest hangetest ja projektidest vallas. Ettekande lõpus vastas vallavanem kahele eelmisel istungil esitatud arupärimisele, üks puudutas jõulupakkide teemat ja teine Hellenurme hooldekodu teemat saates „Pealtnägija“. 

Volikogu kiitis heaks Tartu maakonna kultuuristrateegia aastani 2025. Strateegia koostas Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös kõigi maakonna omavalitsustega. Strateegia peamine eesmärk on teha sihipärast koostööd kogu maakonnas kultuurivaldkonnas ja see on seotud Tartu kui kultuuripealinna staatusega, mis saabub 2024. aastal. Strateegiat tutvustasid omavalitsusliidu kultuurispetsialist Astrid Hallik ja tegevjuht Sven Tobreluts. 

Volikogu kehtestas määrusega uue kalmistute kasutamise eeskirja. Uus eeskiri kehtib kõigil valla kalmistutel, eelnevalt oli igal kalmistul oma eeskiri. Eeskirja eesmärk on reguleerida kalmistute haldamist ja kasutamist. See puudutab nii hauakohtade väljaandmist, hauakoha kasutajatega lepingute sõlmimist kui ka heakorraküsimusi. Eeskiri oli eelnevalt avalikul konsultatsioonil ja sellele esitati mitmeid muudatusettepanekuid ka volikogu majanduskomisjoni poolt. Mitmed muudatusettepanekud on ka lõpptekstis kajastatud. Eeskiri jõustub 1. aprillil 2020, vallavalitsuse ülesanne on eeskirja tutvustamine valla elanikele ja kalmistutel toimuva tegevuse viimine kooskõlla eeskirja nõuetega. 

Volikogu kinnitas teenetemärgi Elva Täht saajad. Elva Täht on üks kahest volikogu poolt otsustatavatest valla tunnustusavaldustest. Elva Tähe nimetusele kandideeris kuus esitatud inimest ja eestseisuse poolt valiti neist välja kolm. Elva Tähe saavad Palupera koolijuht Svetlana Variku, Elva malevkonna kauaaegne juht ja koduloouurija Aarne Salo ning Elva Laskespordiklubi pikaaegne juht ja laskespordi eestvedaja Karl Kontor. Elva Täht antakse üle Vabariigi aastapäeva aktusel. Volikogu valis salajasel hääletamisel Elva valla tegija 2019 ja tegu 2019. Tiitli saajad avalikustatakse samuti vabariigi aastapäeva aktusel. 

Vallavara omandamised. Päevakorras oli kokku viis vallavara võõrandamise või omandamisega seotud otsust. Volikogu otsuse alusel ostab Elva vald kaks kinnistut Hellenurme külas kergliiklustee ehitamiseks. Need on väikesed maaüksused (117 m2 hinnaga 60 eurot ja 239 m2 hinnaga 110 eurot), kuid vallale kergtee rajamiseks väga vajalikud. Vald ostab AS-lt Elektrilevi kinnistu Kesk tn 32a Elva linnas, tegemist on endise alajaama aluse maaüksusega, kuhu laieneb vallamaja parkla. Selle kinnistu suurus on 171 m2 ja ostuhind on 354 eurot. Vald omandab veel ühe kinnistu vahetuse korras. See on kinnistu Valga mnt 14 Rõngu alevikus. Vald annab selle kinnistu eest vastu Männiku kinnistu Pühaste külas ja maksab Valga mnt 14 omanikule veel lisaks 15 000 eurot. Valga mnt 14 kinnistu asub Rõngu Rahvamaja kõrval ja on vajalik rahvamaja parkimiskohtade suurendamiseks. Kinnistul asuva hoone (endine meierei) osas praegu plaanid puuduvad, kuid võimalik on ka selle lammutamine, kui hoonele ei leita kasutust. 

Vallavara võõrandamine. Volikogu otsusega antakse AS-le Emajõe Veevärk tasuta üle Pihlaka kinnistu Konguta külas. Maaüksuse suurus on 149 m2 ja sellel asub töötav puurkaev, mis varustab küla kortermajasid joogiveega.  

Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute läbiviimise taotlusele. OÜ Suuremäe Karjäär taotles Keskkonnaametist luba geoloogiliste uuringute teostamiseks Poole külas (Põrgumäe karjääris) ja Keskkonnaamet on pöördunud Elva valla poole arvamuse saamiseks. Plaanides on kirjas kuni 30 puurimisava tegemine ja 30 kaeveõõne kaevamine materjalivaru kindlaks tegemiseks. Uuritav materjal on ehitus- ning täitekruus ja liiv. Kuna uuringuala on töötava kruusa- ja liivakarjääri kõrval ja osaliselt selle alal ning üldplaneeringu järgi on tegemist mäetööstusmaaga, siis nõustus volikogu loa andmisega Keskkonnaameti poolt. Luba kehtib 2 aastat. 

Laenu võtmine. Vallavalitsus saab loa võtta arvelduskrediiti kuni 500 000 eurot, et katta jooksvaid kulusid seoses projektitoetuste laekumise viibimisega. Mitmed suured projektid nagu Puhja kooli remont ja Kesk tn ning linnasüdame rajamine osas on ehitajale väljamaksed tehtud, kuid projektide toetusmeetmest on toetuste laekumine viibinud. Seetõttu on võimalik, et perioodiliselt on vajalik arvelduskrediidi kasutamine likviidsuse tagamiseks. 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon sai uued juhid. Komisjoni senine esimees Rein Abel esitas avalduse komisjoni juhi kohalt lahkumiseks. Seoses sellega valitakse uuesti nii komisjoni esimees kui ka aseesimees. Volikogu ettevõtlus- ja turismikomisjonile valiti uueks esimeheks salajasel hääletamisel volikogu liige Madis Ess (VL Ettevõtlikud) ja aseesimeheks volikogu liige Vambola Sipelgas (VL Elvamaa Esimesed). 

Volikogu õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris: õigusaktid  

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Youtube keskkonnas.

VARIA

Neljapäeval, 30. jaanuaril osalesid Imbi Rõivassepp, Salle Ritso, Tatjana Žuravljova, Anneli Teder, Kaisa-Karoliina Kokk, Triinu Paas ja Triin Ojasoo personalitarkvara Persona tutvustusel. Vallavalitsus on huvitatud personaliandmete koondamisest ühte kohta, et muuta personaliarvestust (sh dokumentide koostamine) tõhusamaks. 

 

Neljapäeval toimus Elva Kultuurikeskuses Elva valla uute kodanike lusikapidu, kus osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar ja Margit Kink. 

Kutsed peole said eelmise aasta septembris–detsembris sündinud 52 last – 24 tüdrukut ja 28 poissi.

Eilsel peol maiustati tordiga ning esinesid Elva Lasteaed Õnneseen lapsed.

Elva vallas sündis 2019. aastal kokku 158 last.

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva Vallavalitsusest, ruumist 109.

Elva Eakate Päevakodu naised kinkisid vallavalitsusele ligi 100 paari käsitööna valminud beebidele mõeldud papusid. Kõik vanemad, kes registreerivad oma lapse sünni Elva vallas, saavad valida ühe paari endale meelepäraseid papusid kingituseks.

Lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu! 

Pildigalerii üritusest leiate Elva valla kodulehelt: https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums
 

Fotod: Kayvo Kroon

 

Laupäeval tähistas Puhja segarahvatatantsurühm Opsal 35. Sünnipäeva imelise kontserdiga “Põhjamaa lapsed”.  Elva Vallavalitsuse poolt edastasid õnnitlused tantsijatale abivallavanemad Marika Saar ja Mikk Järv.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
Esmaspäev,   2 9 . juuni  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 9-14 Terje  Korss  Valgas MTÜ
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4