« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 26.10-1.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.10.–1.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 27. oktoobril osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Tartumaa Hariduse koostöökogus kohtumisel. Osalised andsid ülevaate Tartumaa valdade hariduselust ja tegevustest. Täna on mitmes Tartu linnale lähedalasuvas vallas kerkimas uued lasteaiad ja lasteaedade juurdeehitused. Samas on vähenenud laste arvud väiksemates koolides ja lasteaedades. 

Soovitakse alustada maakonna tugispetsialistide koostöörühma loomisega, milles Elva on oma kogemuse baasil andnud eeskuju. Olulise teemana on tänaseks esile kerkinud Kammeri kooli tuleviku arutelud ajendatuna sellest, et riik soovib kooli pidamise anda lähiajal üle kohalikule omavalitsusele. Täna õpib selles Kambja vallas asuvas koolis ka mitmeid Elva valla õpilasi.  

Teisipäeval, 27. oktoobril osalesid Mare Tamm, haridusspetsialisti Auli Mäesalu ja sotsiaalnõunik Piret Hallast valla tugispetsialistide e-koosolekul. Koosolekul anti ülevaade kevadel toimunud kaasava hariduse seire tulemustest. Samuti jagati soovitusi, millele pöörata uuel aastal rohkem tähelepanu. Räägiti ka erialaste töörühmade moodustamisest ning nende eesmärgist. Tutvustati plaane selleks õppeaastaks. Elva valla tugispetsialistid said jagada oma rõõme, muresid ja esitada küsimusi. 
Teisipäeval, 27. oktoobril osales Mare Tamm väljasõidul raamatukogude nõukoguga Rannu, Annikoru ja Puhja raamatukogudes. Tutvuti raamatukogude ajalooga ja tänase olukorraga. Arutleti selle üle, kuidas populariseerida lugemist ja edendada koostööd koolide ja lasteaedadega. Koostamisel on tubli lugeja tunnustamise statuut. 
Neljapäeval, 29. oktoobril tähistati Rannu raamatukogu 95. aastapäeva. Elva vallavalitsuse poolt käisid raamatukoguperet õnnitlemas vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakonnast Mare Tamm ja Margit Kink.  
Neljapäeval, 29. oktoobril osales abivallavanem Marika Saar ELVL hariduse ja noorsootöö teemarühma koosolekul ja reedel, 30. oktoobril osales ta ELVL kultuuri ja spordi teemarühma koosolekul, kus vaadati üle vabariigi valitsusega 2022. aasta eelarve läbirääkimisteks tehtud ettepanekud ning nüüd edastatakse seisukohad liidu juhatusele ja volikogule kinnitamiseks.  
SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 26. oktoobril osalesid Sille Kask ja Oliivia Oengo koolitusel "Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele", kus räägiti võlanõustamisteenuse määramise põhitõdedest, inimeste finantskirjaoskusest ehk raha tarkusest ja pere eelarve koostamisest. Samuti räägiti ka ohumärkidest, mis võivad anda põhjust mõelda makseraskuseid ennetavale tegevusele.  

Kolmapäeval, 28. oktoobril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunikud Rutt Hanni ja Piret Hallast, ennetustööspetsialist Kertu Kattai, sotsiaaltööspetsialistid Sille Kask ja Oliivia Oengo sotsiaalhoolekande konverentsil “Ellujäämiskunstid muutunud maailmas”. E-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna projektijuht Madis Kallas andis ülevaate, kuidas tegutses Saaremaa vald kevadises eriolukorras. Konverentsil käsitleti mitmes ettekandes hübriidtöötamist – kuidas jagada aega ja ruumi, kuidas hoida kliendisuhteid, miks nutiajastu inimesed vajavad reaalseid kontakte jne. Fookuses olid ka vaimse tervise probleemid, sh füüsilise aktiivsuse olulisus vaimse tervise hoidmisel.  
Neljapäeval ja reedel osalesid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise arengu instituudi koolitusmoodulis „Väärkohtlemise mõju ja lapse või noore toetamine“, mille käigus tutvustati laste arengu viit staadiumi ja nendega seotud eripärasid; ühte traumat kogenud laste erinevust komplekstraumaga kimpus olevatest lastest; lapse ja noore aju arengust traumaprotsessi ajal ja järel. Lisaks selgitati, kust tuleb madal enesehinnang ja mis/kes seda põhjustavad, mida teha suitsiidiohus laste ja noortega.  
Neljapäeval, 29. oktoobril saabus Elva valda taas Euroopa liidu toiduabi.Kogu valla peale kokku jagati välja 195 toiduabi pakki. Toiduabi saajate nimekiri koostatakse Sotsiaalministeeriumi poolt toimetulekutoetuse ja kohaliku omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Toiduabikomplekt ühe pereliikme kohta kaalub ligi 15 kilogrammi ning sisaldab kuivained, konserve ja purgisuppe. Elva vallas jagati toiduabi 30. oktoobril ning selleks korraks on kõik abi vajanud isikud toiduabi kätte saanud. 
ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 26. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks linnapiirkondade jätkusuutliku arengu toetusmeetme arutelul Tartus. Arutelu fookuses oli eelkõige see, kas ja milliseid lahendusi on linnapiirkondade ja linnade vahetus mõjualas asuvate omavalitsuste arendamiseks juba kasutatud ning millised võiksid olla koostöökohad tulevikus. Arutelul leiti, et näiteks ühis- ja nõudepõhine transport on see, mida saaks ühiselt paremini  planeerida ning koostööd tehes tagataks ka suurem väärtuspakkumine. Analüüsiti ka seda, milline on omavalitsuste tänane võimekus ja kas meeskondades on piisavalt inimesi, kes selliseid projekte ellu viiksid. Arutati ka kaasamispraktikaid erinevates omavalitsustes: kuidas kaasatakse täna partnereid linnapiirkondade strateegiate koostamisel, tegevuste valikul, tegevuste ettevalmistamisel ja rakendamisel ning millised on head võimalused ja tegevused nende sihtrühmadeni jõudmiseks.  

Kolmapäeval, 28. oktoobril osales abivallavanem Mikk Järv Act Now projekti seminaril “Energiatõhusus – kuidas käivitada uus kasvuvedur?”. 

Seminaril tutvustati Elva valla Act Now projekti tegevusi ning tulemusi: millistesse hoonetesse on paigaldatud energiamonitoorimise seadmed ja milliseid tulemusi on see andnud. Tartu linnavalitsus tutvustas SmartEnCity projekti ning ministeeriumid tutvustasid uute kliimakavade ja CO2 toetusmeetmeid. 

Kolmapäeval võõrustasid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja vallaarhitekt Jaanika Saar Rapla vallavalitsuse külalisi. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas külalistele vallavalitsuse struktuuri, samuti räägiti kaasava eelarve korraldamisest ja ideede realiseerimisest. Samuti avatud valitsemise põhimõtete rakendamisest. Tutvustati ka valla suuremaid investeeringuid lähiaastateks. Abivallavanem Mikk Järv tutvustas COVID19 toetuse kasutamise põhimõtteid Elva vallas ning vahetati kogemusi Rapla vallavalitsusega. Pikemalt räägiti ka Act Now projektist.  Vallaarhitekt rääkis külalistele Elva linnasüdame lahendusest, Elva spordihoone projekteerimisest ja ehitamisest ning Elva vallas asuvatest turgudest Elva, Rõngu ja Puhja näidetel.  

Planeeringuspetsialist Maarika Uprus andis külalistele ülevaate Elva valla üldplaneeringu koostamisest, koostamise käigus tehtavatest uuringutest, koostatud detailplaneeringutest, projekteerimistingimuste avatud menetlustest ja väljakutsetest planeeringute elluviimisel.   

Koos vaadati üle Elva linnasüda ning Elva spordihoone.  

Neljapäeval, 29. oktoobril osales Kertu Vuks avaandmete foorumil. Foorum keskendus peamiselt küsimusele: mis kasu on avaandmetest ja kuidas peaksid avaliku sektori organisatsioonid otsustama, milliseid andmed tuleks esmajärjekorras avada. Foorumil tutvustati mitmeid juhtumianalüüse, nii Eestist kui ka mujalt Euroopast. Kuna koroonaviiruse pandeemia muutis oluliselt avaandmete kasutamist ja andmehaldust avalikus sektoris, siis peatuti pikemalt ka sellel teemal. Kristjan Kolde (Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus) tutvustas oma ettekandes õppetunde koroonaviiruse andmestiku loomisel, mida kasutab nii Terviseamet kui ka kogu Eesti, sest andmed on kättesaadavad kõikidele huvilistele veebilehel opendata.digilugu.ee  

 
Reedel külastas arengu- ja planeeringuosakond ja kommunikatsioonijuht Pärnu linnavalitsust. Linnavalitsuse planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel tutvustas Pärnu linna viimaste aegade suuremaid arendusobjekte ja planeeringuid ning üldplaneeringu koostamise protsessi. Pikemalt arutati erinevate keerukate planeeringute menetlusprotesse ja vahetati kogemusi. 

Avalike suhete Anu Juurma-Saks tutvustas linnavalitsuse struktuuri, osavaldade ja osavallakogude toimimist ning linna valitsemisse kaasamist ja kommunikatsiooni. Arutati ka UBC planeerijate komisjoni Eestis toimuva kohtumise ühist korraldamist. Linnaarhitekt Henri Eessalu juhtimisel külastati linna arengualasid ning valminud arendusobjekte.  
VALLAMAJANDUS

Puulehtede vedu Elva linna puhastusaladelt


Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666. Viimasele on võimalik infot jätta ööpäev läbi.

Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte.

Lehed palume panna suurtesse (soovitav 100–150 l) kilekottidesse, kinnistu puhastusala äärde, hunnikus olevaid lahtisi lehti ära ei veeta.

Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*.

Mis on puhastusala?

  • Puhastusala piirneb kinnistuga ja selle koosseisu kuulub:kinnistu ja sõidutee vahel olev kõnnitee;
  • kinnistuga vahetult piirnev teepoolne üldkasutatav ala kuni kõnniteeni või kõnnitee puudumisel sõidutee peenrani (kuni 5 m ulatuses).

PANE TÄHELE!

Tuletame ühtlasi ka meelde, et puulehtede põletamine on koduaedades keelatud! Samuti on keelatud mis tahes muu prügi (plast, riided, mööbel) põletamine.

Elva valla jäätmehoolduseeskirja järgi on kodustes tingimustes lubatud põletada vaid töötlemata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.

Märgade okste-lehtede suits häirib ümberkaudseid inimesi ning võib põhjustada peavalu, silmade ärritust ning hingamishäireid.

Ära vii aiaprügi ka metsa alla!

Puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mis ei kuulu loodusesse. Peale selle, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega levida loodusesse ka võõrliigid, mis võivad põhjustada probleeme.

Näiteks võivad koduaias kasvava võõra taimeliigi seemned metsa alla sattudes hakata seal idanema ja vohama. Lõpuks võtavad need omamaistelt liikidelt kasvukohti. 

Enesele teadmata võid aiaprügiga levitada ka hispaania teetigusid või nende mune.

Lehtedega toimi järgnevalt:

  • Jäta sügisesed lehed koristamata, need kõdunevad ning väetavad mulda loomulikult.
  • Komposti oma kinnistu piires või laota lehed peenramaale.
  • Telli lehtede äravedu Elva varahalduse OÜ-lt.

Kinnistult kogutud lehed ja okkad soovitamine võimalusel komposteerida. Kui selleks võimalust pole, siis Elva linna piires teostab Elva varahalduse OÜ kinnistult lehekoti veo järgmistel tingimustel:

  • Ühe koti suurus kuni 150 l
  • 2.40 eurot kott
  • Eelneval registreerimisel tel 7470000
  • Tasumine kohapeal, kviitungi alusel
KOMISJONID

Teisipäeval, 27. oktoobril toimus kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Virtuaalselt toimunud kultuurikomisjoni koosolekul tutvuti 2021. aasta valdkonna eelarvega ning kinnitati projektitoetuste korra raames esitatud esindusürituste nimekiri.  

Teisipäeva toimus majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ning abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv. 

Komisjonis tutvustati valla eelarvestrateegia- ja arengukava avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid, 2021. aasta eelarvet ning Rannu soojamajanduse arengukava täiendamist, mis suunati komisjonist volikokku. 

Teisipäeval toimus ka spordikomisjoni koosolek, kus osales Marika Saar. Spordikomisjoni koosolekul arutleti suusahüppemäe tuleviku üle, samuti tutvustas abivallavanem 2021. aasta valdkonna eelarvet ning eelarvestrateegiasse tehtud spordivaldkonna ettepanekuid.  
Kolmapäeval, 28. oktoobril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek, kus osalesid volikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning planeeringuspetsialist Maarika Uprus. Maarika Uprus tegi ülevaate käimasolevatest planeeringutest ning tutvustas üldplaneeringu ideekorje tulemusi. Kõiki huvilisi oodatakse 5. novembril kell 18 Elva vallavalitsuse saali Verevi rannaala detailplaneeringu avalikule arutelule, kus arutatakse avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekute üle. 

Kertu Vuks ja Mikk Järv tutvustasid Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekuid ning suuremaid investeeringuid 2024. aastani. Mikk Järv tutvustas ka valla eelarvet 2021. aastaks ning Rannu soojamajanduse arengukava.  
Neljapäeval, 28. oktoobril osales abivallavanem Marika Saar sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolekul. Tartumaa ühistranspordikeskuse juhid tutvustasid sotsiaaltranspordi pilootprojekti praegust seisu ning koos rahanduskomisjoniga tutvustati 2021. aasta eelarvet.  
VARIA

Laupäeval, 31. oktoobril osalesid Toomas Järveoja ja vallaarhitekt Jaanika Saar Veneetsia järgmise arhitektuuribiennaali Elva näituse “Plats! Väärikas kahanemine. 8 linna” avamisel.  

Sel kevadel Veneetsias toimuma pidanud arhitektuuribiennaal, mis lükkus aasta võrra edasi ja pidi muuhulgas kajastama ka Eesti ekspositsiooni – “Hea avaliku ruumi” programmi raames valminud kaheksa Eesti väikelinna väljaku lugu, on nüüd Elva keskväljaku väligaleriis külalistele vaatamiseks üleval kuni 31. detsembrini. Peale Elva linnasüdame on näitusel eksponeeritud veel Kuressaare, Põlva, Rakvere, Rapla, Tõrva, Valga ja Võru väljakud. Näituse avamisel anti telesilla abil sõna kõikide linnade esindajatele. Elva tervitused teistele linnadele andis edasi vallavanem Toomas Järveoja.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   3 .   mai  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   1 9 .   aprill
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4