« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.05.–31.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Elva vallavalitsus alustas 18. maist etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 25. mail osalesid  Mare Tamm ja Margit Kink raamatukogujuhtide e-koosolekul. Arutleti kuidas on esimesed nädalad pärast avamist läinud. Raamatukogudes on töö taastunud, lugejad on mõistvad ja peavad kinni reeglitest.

 

Teisipäeval, 26. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste lasteaiajuhtide e-koosolekul. Arutelu all oli lasteaedade töökorraldused suveperioodil. Kevadel kokkulepitud kollektiivpuhkused erinevates piirkondades jäävad kehtima. Lapsevanematele on pakutud nende lastele varasemal kokkuleppel asenduskohti Elva linna lasteaedades juulis. Haridus- ja kultuuriosakond andis kokkuvõtva ülevaate seire tulemustest kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel valla lasteaedades ja koolides. 

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste koolijuhtide koosolekul. Seekordsel kohtumisel jagas Marika Saar osalejatega ettekannet hairdusinnovatsiooni teemal. Uued ideed hariduses ja uued arengud õppetöö korraldamisel on aina enam aktuaalsed, eriti vaadates distantsõppes saadud uutele kogemustele nii õpilaste, õpetajate kui ka koolijuhtide jaoks. 

 

Neljapäeval, 28. mail osalesid Marika Saar, Margit Kink ja Kertu Vuks kultuurijuhtide koosolekul, kus arutleti plaani, kuidas Elva vallas valmistuda Tartu2024 kultuuripealinna aastaks. Plaan on välja töötada konkreetne tegevuskava järgnevaks pooleteiseks aastaks.  

 

Neljapäeval, 28. mail toimus valla tugispetsialistide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Lauri Tamm. Koosolekul osales 26 tugispetsialisti Elva valla koolidest ja lasteaedadest. Päevakorras oli kaasava hariduse seire kokkuvõtte esitlemine, 2020/2021 õppeaasta tegevuste kavandamine. Peale selle toimus arutelu teemal, kuidas hariduslike erivajadustega lapsed distantsõppes toime tulid, millised olid head praktikad ning kuidas nad lahendasid keerulisi olukordi. Tugispetsialistid andsid tagasisidet, et distantsõppe periood oli keeruline ja töömahukas. Oli õpilasi, kellega oli vaja individuaalset tööd teha, samas olid mitmed lapsed, kellele kodus iseseisvalt või vanema ja tugispetsialisti abiga õppimine sujus väga hästi ning tulemused olid isegi paremad, kui kontaktõppes. Positiivsena toodi välja, et paljude vanematega, kellega varem oli suhtlus keeruline, et kontakt muutunud oluliselt paremaks. 

 

Neljapäeval ja reedel alustas haridus- ja kultuuriosakond koostöös arenguosakonnaga Elva valla haridusvõrgu analüüsi fookusgruppide e-kohtumistega, et välja selgitada lapsevanemate, õpilaste, tugispetsialistide, hoolekoguliimete, piirkonnakogude ja õpetajate esindajatega arvamused ja nägemused valla haridusvõrgu korraldamisel järgnevate aastate jooksul.

 

SOTSIAALVALDKOND

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Marika Saar, Milvi Sepp ja Lauri Tamm NEET-noorte arutelul. Koosolekul osalesid peale Elva Huviala- ja Koolituskeskuse juhataja Carmen Vallikivi ka Noorte Tugila spetsialist Grete Kald. Arutati võimaluste üle, kuidas kõige efektiivsemalt abistada tööturul ning hariduses mitteosalevaid noori. 

 

Vallavalitsus jagas toimetulekuraskustes peredele kolmandat korda toiduabipakke. Sel korral jagasid lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialistid välja toidupakke 120 perele ning sellest said abi 330 last. Elva Vallavalitsus tänab SA Elva Teenuste töökat ja abivalmis meeskonda toidupakkide sisu kokkupaneku ning pakkimise eest! 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 25. mail osales Kertu Vuks National Geographicu (NG) kollaste akende projekti seminaril, mille eesmärk oli läbi arutada ja kokku leppiga NG kollaste akende ürituste idee Tartu 2024 programmi. Kollaste akende programm TARTU 2024 raames on Lõuna-Eesti kollaste akende teekonna, mis avati külastajatele 2013. aastal, jätkuprojekt. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade initsiatiivil ja avatud taotlusvooru esitati just need paigad, mis kõige paremini toovad esile Lõuna-Eesti olemuse, väärtused, lood, legendid. Üks projekti eesmärke on olnud piirkonna identiteedi tugevdamine. Kultuuripealinn TARTU 2024 raames toimuvad 24 sündmust Lõuna-Eestis, millest 4 suursündmust on maakonnapõhised ja koordineeritud kuraatori poolt. Ülejäänud 20 sündmust valitakse välja avatud taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast.

 

Kolmapäeval, 27. mail osalesid Heiki Hansen, Maano Koemets, Mikk Järv, Kertu Vuks, Jaanika Saar, Kullo Laos, Riina Sirel, Andres Maikov ja Maarika Uprus üldplaneeringu töörühma koosolekul. Planeerija andis ülevaate seni tehtud töödest. Koondatud on vajalik alusandmestik riiklikest andmekogudest (nt rohevõrgu andmed maakonnaplaneeringust, riiklikud maardlad, kultuurimälestised jms) ja valla geoinfosüsteemist (nt jäätmekäitluskohad,  supelrannad, kehtivad detailplaneeringud jms). Samuti on kaardikihile ja seletuskirja koondatud kõikide kehtivate üldplaneeringute info.

Järgmisel töökoosolekutel asutakse selekteerima, milline info kehtivates üldplaneeringutes on ajakohane ja millised tingimused valla üldplaneeringu jaoks sobilikud.  Vaadatakse üle kehtivates üldplaneeringutes määratud tiheasustusalad ja neile rakendatud tingimused. Arutatakse läbi, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega valla üldplaneeringus kasutada. Lepiti kokku, et üldplaneeringu koostamisel arutatakse üldplaneeringus käsitletavaid ülesandeid (nt asustuse arengut suunavad tingimused, üldised maakasutus- ja ehitustingimused, rohevõrgustik jms)  teemade põhiselt, mitte piirkondlikult. 

 

Neljapäeval, 28. mail osales Kertu Vuks Praxise fookusgrupi kohtumisel. Praxis on riigikantselei tellimusel koostamas uuringut "Kohaliku kasu instrumentide analüüs (taluvushuvi mõjuanalüüs)" ning selle eesmärk on analüüsida kohaliku omavalitsuse ja kohaliku kogukonna rahalise kasu (ehk kohaliku kasu) instrumente ning kokkulepete seadustamise mõju osapoolte hoiakutele ning leida võimalikud alternatiivsed õiguslikud lahendused.

Kohtumisel tutvustati erinevate riikide praktikat ja seadusandlust taoliste juhtumite lahendamise, pikemalt peatuti kaevandusalade ja tuuleparkidega seonduvatel juhtumitel. Tutvustati analüüsitud juhtumeid ja kohalike omavalitsuste praktikat eestis. Uuringu tulemused näitavad, et kuna kohaliku kasu kokkulepped puudutavad otseselt kohalike elanike elukeskkonda ja nende huvisid, siis oleks mõistlik need kokkulepped seadusega reguleerida, et kehtiks kõigi jaoks ühtmoodi arusaadav raamistik. Vaata lisaks ka siit

 

VALLAMAJANDUS

Elva linna ja valla läbisõidetavatesse alevikesse paigaldati postide külge lilleamplid. 

 

Kesk tänava puid käis kastmas Rõngu vabatahtlik pääste.

 

Elva vallavalitsus ootab pakkumusi Kentsi paisjärve taastamistöödeks, mille kaeve ja planeerimistööd peavad olema teostatud 22 kuu jooksul. Järve kasutuselevõtt on planeeritud 2022. aasta juunisse. 

Kentsi paisjärve taastamistööd sisaldavad kaeve ja planeerimistöid. 2021. aasta suvesse on eraldi hankega planeeritud regulaatori remont ja puhkeala objektide rajamine. 

Ehitustööde teostamiseks saab pakkumusi esitada riigihangete registris hiljemalt 25. juunini.  

Elva vallavalitsus lõpetas poolte kokkuleppel eelmise töövõtjaga lepingu ning kuulutas seetõttu välja uue hanke tööde teostaja leidmiseks. Eelmise töövõtjaga lõpetati leping poolte kokkuleppel, kuna vallavalitsus sai paisjärve taastamiseks lisarahastuse, mille üks tingimus oli varasem tööde lõpptähtaeg. 

 

Elva vallavalitsus sõlmis Käärdi aleviku Mesika tänava kergliiklustee ehitamiseks töövõtulepingu ettevõttega KV Infra OÜ. Ehitustööd algavad juuni teises pooles. 

Ehitustööde käigus ehitatakse ligi 1 km kergliiklusteed ning ehituse kogumaksumus on 273 170 eurot. Kergtee valmib hiljemalt selle aasta septembris.  

Ehitusjärelevalvet teostab objektil Tarindiproff OÜ. Projekti rahastab Riigi tugiteenuste keskus ja Elva vallavalitsus. 

Loe rohkem projekti kohta: https://www.elva.ee/mesika-kergtee

 

TURISM, TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 25. mail osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde ja Hemminki Otstavel turismi- ja turunduse koosolekul, kus arutleti veel kampaania “Tunne Elva elamust” viimaseid detaile. Kampaania kutsub üles  tarbima kohalike tootjate tooteid ja teenuseid ja puhkama sel suvel Elva vallas.  

 

Kolmapäeval, 27. mail toimus meeskonna infokoosolek, kus sel korral esitlesid meeskonna rahuloluküsitlusest selgunud väljakutsete lahendamissalgad oma töö tulemusi ning ettepanekuid erinevate teemade või väljakutsete lahendamiseks.  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4