« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Elva vallavalitsuse nädalakiri 25.04 - 01.05.2022

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

25. aprillil toimus volikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu VIII istung toimus 25. aprillil Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ning veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kolm otsuse eelnõud ning vallavanema ettekanne. Istungist võttis osa 27 ja puudus 2 volikogu liiget. 

Volikogu kinnitas Elva valla 2022. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2021. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused. 2022. aasta I lisaeelarve maht on 3 359 707 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 520 073 euro võrra ja kulud 1 180 725 eurot. 

Kinnitati uus Elva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Võrreldes 25.02.2019 Elva Vallavolikogu vastuvõetud määrusega nr 76 „Reovee kohtkäitlus ja äraveo eeskiri“ tehakse uue eeskirjas muudatused, mis parandavad volitusvormi, korrigeeriti määruses olevate mõistete loetelu, täpsustati reovee kohtkäitluse tingimusi Elva vallas jms. 

Volikogu andis vallavalitsusele volituse Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest tulenevate nõuete kontrollimiseks. Elva vallavolikogu on kehtestanud Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja. Mõlemas eeskirjas on sätestatud, et kinnistu veevärgi- ja kanalisatsiooni kontrollimise õigus on volikogu otsusega nimetatud isikutel. Praeguseni ei ole volikogu volitatud isikuid määranud, kuid vajadus nõuetele vastavuse kontrollimise järele on olemas. Volitatud isikuks nimetati ametikohtade järgi vallamajandusosakonna juhataja, taristuspetsialist ja ehitusspetsialistid.  

Otsustati võõrandada Ringtee 17 kinnistu. Tegemist on 3440m2 suuruse tootmismaaga, kust 2021. aastal lammutati amortiseerunud 348m² suurune laudahoone. 2020. aastal võõrandas Elva vald Ringtee tn 17 kõrval asuva kinnistu Ringtee tn 15, samuti 100% tootmismaa, 2507m², hinnaga 9100 eurot. Samal ajal mõõdistati Ringtee tn 17 kinnistust lahti ka potentsiaalne kergliiklustee teenindusriba. Kinnistule on tekkinud mitu huvilist ja valla poolt parendatud kinnistule edaspidi rohkem panustada pole otstarbekas. Kõigil huvilistel on võimalus osaleda avalikul enampakkumisel. 

Volikogu nõustus rahvatervise seaduse § 10 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete delegeerimisega Elva vallavalitsusele. Oma olemuselt on RTerS § 10 sätestatud ülesanded täitevorgani pädevuses, kellel on neid lihtsam täita. Seetõttu delegeeritakse otsusega paragrahvis sätestatud ülesanded Elva vallavalitsusele. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane tegi ettekande eelmisel volikogu esitatud arupärimise vastusest. Abivallavanem Kertu Vuks tegi ettekande nõudluspõhise transpordi küsitluse tulemustest ning abivallavanem Heiki Hansen andis ülevaate, kuidas hakkab toimuma õppekorraldus Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise ajal.

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungit saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist. 

Järgmine volikogu istung toimub 23. mail 2022. 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  


Vallavalitsus käis koos lastega istutamas 

Reedel, 29. aprillil osalesid Sten Saarekivi ja Margit Berg-Jürgens koos Peedu lasteaialastega RMK-ga koostöös korraldatud istutustalgutel Nõo vallas, Tõraveres. Istutustalgutega istutati üle 20 hariliku kuuse istiku. Lapsed õppisid RMK esindaja abil õiget puu istutamise tehnikat ning päeva lõpus said nad  maiustada kringliga. 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  


25. - 26. aprillil toimus Elva valla haridusasutuste kriisiplaanide koolitus


Koolituse viis läbi MTÜ Mahena kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn. Haridusasutuse kriisiplaani all mõeldakse erinevaid plaane nagu hädaolukorra lahendamise plaan, tuleohutuse tagamise plaan ning igapäevategevuses turvalisuse tagamise plaan. Koos jõuti järelduseni, et läbimõeldud kriisplaan aitab ära hoida suurema kriisi. Kaks väga intensiivset päeva andsid võimaluse saada lähemalt tuttavaks kriisinõustamise alustega, seadusandlusega, hädaolukorra ja kriiside mõtestamisega, eluliste näidetega ning palju muuga.

Viimase päeva lõpuringi järgi jäid osalejatele koolitusest kõlama järgmised märksõnad: vastutus, meeskond, dokumentide praktilisus, tugi, lai haare, kriisis tegutse aeglaselt, elulised näited, esimesed 6h peale kriisi, kriiside olemus, kindlustunne oma plaani osas, ajaaknad, hädaolukorra lahendamise plaani mõiste, kriisis oleva inimese toetamine, isiklik ja tööalane kasu, hea kriisiplaaniga annab suuremat kriisi ära hoida, kes-kus-kuidas-mis-mida-millal-skeem. Koolitus aitas luua ühised lähtealused kriisplaanide ning turvalisuse arendamiseks.  

 


Neljapäeval, 28. aprillil toimus III rahvusvaheline Kultuurikompass: "Kuidas muuta maailma keskkonnahoidliku kultuurikorralduse kaudu?" 


Konverentsi avasõnades ütles Urmas Klaas, et Tartu soovib kultuuripealinna projektiga ja ka edaspidi olla jätkusuutlikku ja keskkonnahoidliku kultuurikorralduse trendiseadja. Samuti hõigati välja kauaoodatud Tartu 2024 kultuuripealinna programmi alguskuupäev, milleks on 27. jaanuar 2024. 

Ettekannetes ja arutelupaneelides arutleti, kuidas olukorras, kus on vaja süsteemset muudatust, mis seaks ürituste korraldamisele konkreetsed nõuded ja kriteeriumid, viia jätkusuutlikud lahendused üldsusesse siiski selliselt, et see ei tunduks millegi keelamise ja praeguste võimaluste ära võtmisena. Toodi mitmeid näiteid, kuidas suuri asju saab teha olles seejuures ka keskkondlikult vastutustundlik. Samuti arutleti, et jätkusuutlikkuse kontseptsioonis ei tohi unustada kultuurikorraldajate iseendi jätkusuutlikkust. Tihti on ürituste planeerimine ja organiseerimine ülipingeline ning inimesed töötavad oma võimete piiril, mis ei ole aga ei tervislik ega ka jätkusuutlik. Jõuti ka tõdemuseni, et erinevaid väiksemaid keskkonnahoidlikke lahendusi mõeldakse välja pidevalt, näiteks ringpakendid ja innovaatilisemad fänninänni lahendused, kuid suurimaks jätkusuutlikkuse vastandteguriks ürituste puhul on siiski transport ja selle jalajälg keskkonda. See on aga valdkond, mille ümberkujundamine on keeruline ning nutikate alternatiivsete reisimisvõimaluste ja transpordilahenduste väljatöötamine ning teostamine on paraku väga pikaajaline protsess. 

 


Elva valla raamatukogude töötajad tantsivad! 

2022. aasta on raamatukogude aasta ning reedel, 29. aprillil tantsisid rahvusvahelise tantsupäeva raames raamatukogutöötajad üle Eesti spetsiaalselt „Raamatukogude aastal tantsuga" aktsiooni jaoks loodud tantsu.

Tantsusammud on Singer Vingeri laulule „Teadagi" seadnud Kertu Valjala Tähtvere Tantsukeskusest.

Ka Elva valla raamatukogude töötajad otsustasid koos tantsida ning Külli Kornavi juhendamisel sai tants selgeks õpitud ja ka üles filmitud. Vahvat tulemust saab vaadata SIIT

Kiitus Elva valla tublidele raamatukogutöötajatele!

Raamatukogude aasta ja tantsuaktsiooni "Raamatukogude aastal tantsuga" kohta saab täpsemalt lugeda: www.raamatukogudeaasta.ee 

 

  ARENG JA PLANEERING  


Vallavalitsus korraldab Hellenurme hooldekodu detailplaneeringu avaliku arutelu

Elva Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu Hellenurme külas, Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste muudetud detailplaneeringu kohta.

Arutelu toimub 4. mail 2022 kell 18 Palupera teenuskeskuse saalis (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Lõuna-Eesti Hooldekeskus soovib parandada hooldekodu elanike elutingimusi ning ehitada Mõisa aed krundile olemasolevale hoonestusele lisaks ühe elukorpuse hoone. Mõisa tõllakuuri krundile kavandatakse täiendav parkimisala ning krundil olev tõllakuuri hoone ehitatakse ümber huvitegevuse hooneks. Detailplaneeringu varasemas lahenduses kavandati detailplaneeringu alale kaks elukorpuse hoonet. Käesolevas lahenduses ühe elukorpuse hoone kavandamisest Mõisa tõllakuuri kinnistul loobutakse.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kaks arvamust, milles leiti, et ka vähendatud ehitusõigusega detailplaneeringuga jätkuks hooldatavate kontsentreerimine planeeringualale, st küla südames asuvasse kompleksi ja ei paraneks klientide elukeskkond.

Arutelul tutvustatakse detailplaneeringu muudetud lahendust, avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ning püütakse leida osapoolte vaheline kompromiss.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda www.elva.ee/planeeringud

Üritus Facebookis: www.facebook.com/events/365757068834797

 


Vallavalitsus kohtus OÜ Elva Soojusega

Reedel, 29. aprillil kohtusid vallavalitsuse esindajad ja Elva Soojuse juhatuse esimees, et arutada Elva linnapiirkonna soojamajandusvaldkonna arendamist ning uue soojamajandusarengukava koostamise võimalusi.  

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  


Elva valla matkahooaeg on avatud
 
1. mail kogunesid tublid ja sportlikud matkasõbrad Järvemuuseum Akva:rium parklasse, et sealt üheskoos võtta ette paaritunnine tõukerattamatk. Enne retke viis matkakorraldaja Loodusturism OÜ eesotsas Imre Arroga matkalistele läbi ka instruktaaži, et matk kulgeks võimalikult ohutult ning nauditavalt.

Ligi 12 km pikkune marsruut kulges mööda kaunist Võrtsjärve idakallast ja metsavaheteid ning imetleda sai ka Mustjärve. Suuri ja väikeseid matkasõpru osales matkal kokku 25. Matkapäeva üheks lisaülesandeks oli vaadata looduses ringi ning tabada ilusamad vaated ka kaamerasilmaga. Fotojahi parimate fotode autorid saavad maikuu jooksul ka premeeritud. Päeva lõpetas toitev kõhutäis kohvik Elwa poolt.

Matkapäeva korraldas Loodusturism OÜ koostöös Elva Kultuur ja Sport SA--ga. Suured tänusõnad Loodusturism OÜ-le ja kohvik Elwale! 

 


Kolmapäeval, 27. aprillil külastasid Elvat URBACT projekti raames TAS-i koostööpartnerid 

26.-30. aprillil toimus Tartumaal URBACT „Food Corridors“ partnerite kohtumine. Lisaks projektipõhistele koosolekutele ja töötubadele tutvustati külalistele ka Tartumaa maitseid ja toiduettevõtteid.

Kolmapäeval algas päev Elva valla külastusega, kus külalistele tutvustas Elva valla tegemisi vallavanem Priit Värv ning Krista Loog andis ülevaate SA Elva Teenused tegemistest. Külalistele pakkus väga huvi Elva valla koolitoitlustussüsteem ja selle põhimõtted. Seejärel väisati Järiste Veinitalu, Viinamärdi Talu ning tehti tutvust Lõunakeskuse Taluturuga. 

URBACT koostööprojekti “Food Corridors” eesmärk on üleeuroopalise koostöövõrgustiku loomine kohalikul tasandil toiduvaldkonna edendamiseks läbi linnade ja maapiirkondade koostöö. Projekti partnerid on Portugal (Coimbra), Kreeka (Larissa), Ungari (Szecseny), Itaalia (Bassa Romagna), Rumeenia (Alba Iulia), Sloveenia (Kranj) ja Eesti (Tartu).

Rohkem infot: https://urbact.eu/food-corridors

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 


27. aprillil toimus Aakres järjekorras teine Maal elamise päeva aruteluõhtu

Kokku tulid rahvamajade juhatajad, teenuskeskuse esindaja, valla arendusspetsialist, noortevolikogu esindaja ning kohalikud Maal elamise päeva korraldusest huvitunud inimesed. Üheskoos töötati läbi kogu päeva kontseptsioon ning arutati läbi võimalik päevakava ja sihtgrupid, kellele üritus suunatud on. Samuti pandi paika ülesanded, millega juba järgmiseks kohtumiseks tegeletakse.  

Järgmine Maal elamise päeva aruteluõhtu toimub 18. mail kell 18 Hellenurme teenuskeskuses (endine vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald).

Endiselt on väga oodatud kõik, kes soovivad Maal elamise päeva korralduses kaasa lüüa! 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  


28. aprillil toimus Elva Kultuurikeskuses konverents “Ära mind lahti lase – kasvamine kärgperes”

Konverents oli eelkõige suunatud lapsevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele. Päeva jooksul räägiti teemadest nagu perelepitusteenus, lahutusprotsess, psühholoogiline tugi, linnupesahooldus ning haridusasutuste roll lapse toetamisel. Läbivalt oli teemaks laps inimeste, sündmuste ja emotsioonide vahel ning erinevate osapoolte võimalused lapse toetamiseks.

Otsiti vastuseid küsimustele, nagu näiteks:
- Mis toimub siis, kui vanemad on otsustanud lahku minna ja see lahkuminek on keskmisest keerulisem ja kokkulepete saavutamine raske?
- Mis oleks, kui laps ei oleks see, kes liiguks pidevalt ühe vanema juurest teise juurde, vaid hoopis vanemad, kes on valinud lahkumineku, on need, kes tulevad lapse juurde?
- Kuidas laps end tunneb olles lahutavate vanemate vahel?

Karismaatilise moderaatori Urmas Vaino vahendusel toimus päeva lõpus huvitav arutelu ettekande teinute vahel.

Foto: Kayvo Kroon 

 

  VARIA  


Nädalavahetusel avati pidulikult põhjaliku uuenduse läbinud Annikoru discgolfipark


Pargi avamise puhul toimusid võistlused kolmel päeval järjest – reedest pühapäevani. Avamisel said tervituseks sõna Elva vallavanem Priit Värv, radade disainer Martin Rotmeister, Annikoru discgolfipargi üks asutajaid Meelis Külaots ning tänane pargi eestvedaja Martin Lepasaar. Kokku võttis võistlustest osa 162 sportlast ning mängiti kaheksas erinevas klassis. Rohkem infot ja pilte leiab: www.facebook.com/annikorudgklubi/

 

Kuula Elva valla raadiot!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4