« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.03.–31.03.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.03.–31.03.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Teisipäeval, 26. märtsil osales Marika Saar Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolekul, kus arutati laulu- ja tantsupeo korralduse telgitaguseid ning kinnitati eelmise aasta majandusaasta aruanne.

Neljapäeval, 28. märtsil osales Kertu Vuks Võrus kultuuripealinn Tartu 2024 raames korraldatud üritusel “Kogukondade kaasamine – eduka Euroopa kultuuripealinna kogemus” . Hollandi kogemust jagas Immie Jonkman, kes oli 2018. aasta Euroopa kultuuripealinna Leeuwarden-Fryslân üks peakorraldajaid protsessi algusest peale. Immie jagas mõtteid, kuidas võiks kaasata kogukondasid ja neid ühise eesmärgi nimel paremini “käivitada”. Muu hulgas tõi ta välja, et tuleks avatud olla “kastist välja” ideedele ning lasta kogukonnal kaasa rääkida, milliseid üritusi organiseerida ning anda ka neile võimalus teostamise etapis kaasa aidata.

Tartu 2024 programmi koostamine annab kõikidele Lõuna-Eesti omavalitsustele võimaluse kultuuripealinna tiitlist omal moel osa saada ja kohalikku kultuuri,- turismi- ja spordielu edendada.

 

Reedel, 29. märtsil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti töökoosolekul. Tegemist oli esimese koostöörühma kohtumisega, et valmistada ette vajalikud materjalid ja analüüsida olemasolevaid andmeid eelseisvaks konsultatsiooniks projekti mentori Alo Saviga.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 26. märtsil osales Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu sotsiaali töörühma koosolekul, kus tutvustati Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku tööd, SKA nõustamismeeskonna tööd ning vaadati üle riigile esitatavad ettepanekud seoses eelarve läbirääkimistega.

 

FOTO: https://tartuerakool.ee/head-kooliaastat/

Kolmapäeval, 27. märtsil kohtusid Mare Tamm ja valla koolijuhid Tartu Erakoolis HESA juhatuse liikme Urmo Uibolehe ja direktori Marjeta Vennoga, et uurida lähemalt kooli viimaste aastate arenguid koolipäeva korralduse ja LõunaTera kogupäevakooli kontseptsiooni osas.

 

Kolmapäeval ja neljapäeval 27.–28. märtsil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Milvi Sepp, Merilyn Säde, Eva Kuslap, Liis Lehiste, Jaanika Saar, Sille Kask, Lauri Tamm, Kristjan Vilu arendusseminaril “Elanike tervis ja heaolu paikkonnas – valdkondade ülene koostöö”. Seminari eesmärk oli koostada Elva valla heaolu- ja terviseprofiil ja mõelda välja edasine tegevusplaan. Seminari teisel päeval keskenduti kolmele probleemile: eakate üksindus, töötajate vaimne tervis ja abivajavate laste märkamine.

 

Kolmapäeval kohtus Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekeskuse juhataja Gerda Kiipli-Hiirega, et arutada SA arengukava koostamist ja sellega seotud kaasamistegevusi.

KOGUKOND

Teisipäeval, 26. märtsil osalesid Kertu Vuks ja Maano Koemets Palupera piirkonnakogu koosolekul.

Palupera piirkonnakogu koosolek toimus Hellenurme külas teenuskeskus-raamatukogu ruumides. Päevakorras oli ülevaade Hellenurme raamatukogu, vallavalitsuse ja volikogu tegevusest, seejärel toimus arutelu Palupera veebilehe sisu muutmise üle. Arutati selle üle, millisel objektil võiks piirkonnas korraldada talgupäeva ja leiti, et sobivaim koht selleks oleks Lustimäe puhkeala, mis vajab põhjalikku heakorrastamist. Palupera piirkonnakogu soov oli, et vallavalitsus tegeleks Hellenurmes tulekahjus hävinud kortermaja-mõisatalli korrastamisega, praegu on varemete ümbrus niitmata ja räämas.

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 28. märtsil osales Kertu Vuks tugiteenuste arendamise projekti avakoosolekul Põltsamaal. Kohtumisel osalesid projektipartnerid Mustvee ja Põltsamaa vallavalitsustest ning Civitta esindajad, kes hakkavad analüüsi koostama. Arutati projekti edasiseid tegevusi ja planeeritavat ajakava. Eesmärk on analüüs saada valmis hiljemalt 2019. aasta novembris.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 25. märtsil toimus Elva Vallavolikogu istung.

Volikogu kinnitas Aakre ja Valguta Lasteaed-Algkoolide uuendatud põhimäärused. Hallatavate asutuste põhimääruste uuendamine tuleneb omavalitsuste ühinemisjärgsest põhimääruste uuendamise vajaduses ja seadusandluse muututmisest. Kõik vallale kuuluvad koolid on nüüd saanud uuendatud põhimäärused. Koolide sisulises tegevuses uued põhimäärused suuri muudatusi kaasa ei too.

Volikogu istungile oli esitatud Elva valla 2019. aasta esimene lisaeelarve. Lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarve sihtotstarbelised  jäägid ja likviidsed varad. Peale lisaeelarve vastuvõtmist on Elva valla 2019. aasta eelarve kogumaht 32 957 778 eurot.

Kaevandamislubade pikendamise otsused. Volikogu otsustas kaevandamislubade pikendamise taotluste üle. OÜ RoadWest taotleb Keskkonnaametilt kaevandamisloa pikendamist Kõdukülas asuvale Kõduküla liivakarjäärile. Kaevandamisala on 0,81 ha suurune. Keskkonnaameti seisukoht oli, et kaevandamisluba võib pikendada. Vallavolikogu otsustas, et nõustub Keskkonnaameti poolt loa pikendamisega 15 aastaks. Teine kaevandamisloa taotlus tuli AS Tootsi Turvas poolt Ulila kõrval asuvale tootmisalale, mille mäeeraldise suurus on 417,73 ha. Taotlus oli esitatud loa pikendamiseks 30 aastaks. Ulila tootmisala teema oli kahel korral volikogu majanduskomisjonis arutelul. Vallavolikogu otsuse kohaselt antakse Elva valla poolt nõusolek vähelagunenud ja hästilagunenud turba kaevandamisloa pikendamisele, kuid ettepanek on Keskkonnaametile pikendada luba mitte 30 vaid 20 aastaks. Lisaks on otsuses ära toodud AS-le Tootsi Turvas esitatud nõudmine teha korda Elva jõge ületav sild hiljemalt 31.12.2020.

Volikogu otsustas võõrandada kaks valla omandis korteriomandit, kuna Elva vallale ei ole need korterid enam vajalikud. Ühel juhul on tegemist otsustuskorras korteri võõrandamisega selle kasutajale (korter asub Rämsi külas). Teisel juhul läheb korter avalikule enampakkumisele (Hellenurme küla).

Volikogu alustab elanike algatusest lähtuvalt Elva vallas Ulila lähedal asuva Kureküla küla nime muutmise protsessi. Augustis 2018. a toimus Ulila piirkonna elanike koosolek, kus ühe probleemina tõstatati Kureküla nime teema.  Elva vallas on peale omavalitsuste ühinemist kaks väga sarnase nimega asustusüksust: Kureküla küla (Ulila piirkonnas) ja Kureküla alevik (Rannu piirkonnas). Elanike arvamus oli sellel koosolekul, et võiks Kureküla nime muuta. Vald pöördus Kohanimenõukogu poole, kes leidis, et nime muutmine on õigustatud ja vajalik ja andis ka soovitused, kuidas seda teha. Volikogu otsusega algatati muutmise menetlus. Esmaselt koostatakse küla nime muutmise otsuse eelnõu ja tutvustatakse seda kohalikele elanikele, viiakse läbi avalik koosolek huvitatud isikutele ja seejärel otsustakse uue küla nime üle volikogus. Tegemist on avatud menetlusega ja kõik küla elanikud kaasatakse muutmise menetlusse. Hetkel on mitu varianti uueks nimeks, kuid see õige selgitatakse välja koos kohalike elanikega.

Volikogu annab vallavalitsusele õiguse sõlmida isikliku kasutusõiguse leping valla kasuks Puhja alevikus asuvale kinnistule Viljandi tee 11. Selle alusel rajab Maanteeamet teeületuskoha. Elva vald jääb peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee ning Puhja šikaani valmis ehitamist valminud valgustuse omanikuks ja peab tagama valgustuse korrashoiu korraldamise ja finantseerimise. Vald tagab peale Puhja teeületuskoha ja jalgtee valmimist korrashoiu korraldamise ja finantseerimise vastavalt „Tee seisundinõuetele“.

Volikogu muutis spordikomisjoni ja sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisusid. Spordikomisjoni koosseisust lahkub Romario Siimer, tema asemele tuleb Ardo Värä. Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosseisust lahkub Anne Lepik. Uueks liikmeks saab Anneli Salumaa. Järgmine Elva Vallavolikogu istung toimub 22. aprillil.

VARIA

Neljapäeval, 28. märtsil toimus Mentorklubi kohtumine, kus Signe Ventsel rääkis eneseturundamisest. Signe on Brandmoon OÜ asutaja ja koolitaja-konsultant. Turundamine ja inimeste arendamine on olnud Signe töö osa suuremal või väiksemal määral juba üle 15 aasta. Signe aitab inimestel ja organisatsioonidel julgemalt eristuda ja oskuslikult välja tuua nüansid, mida ise tihti ei nähta. Tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua, tänapäeva konkurentsitihe ühiskond eeldab inimestelt teadlikku eneseturundust, et eesmärke saavutada.

Signe põhimõte on olla aktiivne, olla keegi kes teeb, olla iga päev parem iseendast ning seda teadliku ja süsteemse enesearendamise kaudu, muutes seeläbi ka ühiskonda paremaks. Mentorklubi kohtumise raames viis Signe läbi praktilises koolituse persoonibrändi ja teadliku kuvandi arendamise teemadel.

 

Reedel, 29. märtsil osales Elva valla meeskond Tartumaa Omavalitsuste Liidu kevadpeol.

 

Laupäeval, 30. märtsil osales Marika Saar Elva valla kooride ja muusikakooli ansamblite kevadkontserdil, mis oli pühendatud Kalju Kenneri, Maimu Sireli ja Ants Söödi mälestuseks.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

   
Esmaspäev,  2. detsembril 2019   kogu päev:  Kertu  Vuks  “Eesti 2035” strateegia arutelul    k ell 9
 
Esmaspäev, 25. november 2019 kell 8.30 Anneli Lepik võrgustikukohtumisel Otepää Gümnaasiumis  kell 8.30 Eva  Kuslap  arenguvestlusel Kaja  Veberiga 
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4