« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 24.08-30.08.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 24.08.–30.08.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäevast kolmapäevani, 24.–26. augustil osalesid kultuurispetsialist Margit Kink ja Aakre Rahvamaja juhataja Sirle Lüüs Eesti Noorsootöötajate Kogu suvekoolis. Suvekooli teema oli “Noorsootöö on minu nägu!” ja seeläbi käsitleti teemasid noorsootöötaja professionaalsest identiteedist ning kuvandist. Põhitõdemus, milleni osalejad jõudsid, on see, et mina ise noorsootöötajana olen oluline kohaliku noorsootöö kuvandi loomisel, seega pean ise hoolikalt läbi mõtlema, millise mulje ma endast jätan. Tihti arvavad inimesed, et mis asi see noorsootöö ikka on - pikapäevarühm, lastehoid, vabaajaveetmise võimaluste loomine. Siinkohal saavad ja peavad noorsootöötajad ise palju ära tegema, et see valearusaam muutuks. 

Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest. Noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest. 

Üks suvekooli märksõna oli nutikas noorsootöö ning seetõttu toimus töö erinevates keskkondades, mida noorsootöötajad saavad ka oma töös kasutusele võtta.

Teisipäeval ja kolmapäeval, 25.–26. augustil osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Pärnus.  Sel korral keskenduti sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonna arengutele ja kitsaskohtadele.  

Neljapäeval, 27. augustil toimus spordiklubide juhtide koosolek, kus osalesid  Marika Saar, Toomas Järveoja ja Margit Kink. Spordiklubide kohtumisel tutvustati spordivaldkonna seitset arenduseesmärki, räägiti spordihoone kasutamise põhimõtetest, anti ülevaade spordiobjektide hooldamisest, SPOKU kasutusele võtmisest tegevustoetuste taotlemisel. Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post tegi ülevaate kogupäevakooli kontseptsioonist.  

Elva valla õpetajate inspiratsioonipäev toimus sel aastal veebis 

Selle aasta Elva valla õpetajate inspiratsioonipäev „Stardi targalt“ toimus tavapärase kohtumise asemel hoopis veebis, mis andis kõikidele huvilistele võimaluse inspiratsioonipäevast osa saada. 

28. augustil toimunud inspiratsioonipäev kandis sel aastal pealkirja „Stardi targalt“, mis tähendas ühelt poolt kolimist veebimaailma, kuid tähendas sedagi, et inspireerivatest esinemistest sai osa igaüks olenemata sellest, kus ta parasjagu viibis. 

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ütles, et pandeemia näitas, et mitte miski ei olnud nii muutuv kui seda on täna hariduskorraldus, õpetamine ja õppimine. „Kevadise pandeemiaga seotud õppetunnid, paindlikkus ja tark tegutsemine on ka nüüd õpetajale ja koolijuhile olulised märksõnad ning tahtsime selle päevaga anda õpetajatele inspireerivad nõuandeid ja mõtteid uueks õppeaastaks valmistumisel,“ rääkis ta. 

Inspiratsioonipäeval esinesid Liina Kersna (Riigikogu), Marika Saar (Elva abivallavanem), Marcus Ehasoo (Eesti Õpilasesinduste Liit), Uku Tomikas (analüütik, õpetaja, vabatahtlik) ning Ingmar Elm (meeskondade koolitaja). Inspiratsioonipäeva juhtis Tõnis Parksepp Elva Gümnaasiumist. 

Elva abivallavanem Marika Saar juhatas päeva sisse mõtete ja kokkuvõtetega valla tugispetsialistide võrgustikust, kaasavast haridusest, haridusvõrgu analüüsist ning muidugi Euroopa kultuuripealinn 2024st. Abivallavanem tuletas meelde, et ka Elva on 2024 aastal koos Tartuga kultuuripealinna osaline ning see, kuidas suudame Tartu kõrvalt välja paista, sõltub igaühest meist. 

Oskus küsida abi ja leida uusi projekte 

Riigikogu liige Liina Kersna rõhutas oma ettekandes, kui oluline on, et õpetaja ei tunneks end oma muredes üksinda ning et iga õpetaja julgeks ja oskaks vajadusel abi või tuge küsida. „Õpetaja tass peab olema täis, sest just teie tass on koolis kõige olulisem,“ rõhutas ta. Kersna tõi välja ka distantsõppes selgunud tõe, et õpetaja ja õpilase vahel on distantsõppe ajal keerulisem usalduslikku suhet luua ning keerulises olukorras läks hästi neil, kes olid kontaktõppes varem suutnud usaldusliku suhte luua. 

Analüüsik, õpetaja ja vabatahtlik Uku Tomikas rõhutas oma ettekandega, kui oluline on aktiivse eluviisi roll hariduses. Ta selgitas, et mida rohkem on õpetajal endal erinevaid kogemusi ning tegelemist erinevate teemade või valdkondadega, seda kergem on tal siduda praktikas toimivat teoreetilisega. 

„Peale selle aitavad erinevad lisategevused või -projektid suurendada rahulolu, aitavad tegeleda eneseteostusega ning annavad väga palju väärt lisakogemusi,“ rääkis ta. Tema kogemus on näidanud, et paljud erinevad kogemused või projektid on see, mis on aidanud tal oma õpilasi õpetada, aga sealsamas ka enda isiklikku õnnetunnet hoida. Ta soovitab kõikidel õpetajatel otsida endale projekte väljaspool kooli, sest just see on parim värskendus ja uute ideede leidmise koht. 

Kõik, kel ei olnud võimalik inspiratsioonipäeva otseülekannet jälgida, saavad seda järele vaadata Elva valla Youtube’i kanalil

JUHTIMINE
Esmaspäeval, 24. augustil toimus Elva vallavolikogu istung

Volikogu võttis vastu Verevi järve rannaala detailplaneeringu. Verevi järve rannaala detailplaneering algatati Elva Vallavolikogu poolt 18. juunil 2018. aastal. Kahe aasta jooksul on valminud planeeringulahendus, mis võimaldab tulevikus välja arendada supelranna ja määrata ehitusõiguse ujula-rannahoone rajamiseks. Planeering ei määra, milline tuleb täpselt hoone oma kujult ja arhitektuurilt, kuid annab selged mahupiirid ja arhitektuurilised nõuded, et see hoone sobiks maastikku ja oleks funktsionaalselt kasutatav erinevatel otstarvetel. Otsuse vastuvõtmise eel toimus pikem arutelu. Vallavalitsuselt küsiti muuhulgas, kas parkimiskohtadest piisab ja kas ehitusmaht on piisav ujula rajamiseks. Mitmed küsimused ja sõnavõtud puudutasid Verevi järve vee seisundit. Tehti ettepanekuid teha veeseisund enne korda ja siis alustada hoone planeerimisega. Sõna said ka pealtvaatajad, kes istungit kohapeal jälgisid. Planeeringu vastuvõtmise poolt hääletas 16, vastu oli 12 volikogu liiget. 

Volikogu algatas Elva linnas Vapramäe 9//11//13 kinnistu osas Elva linna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. MTÜ Oskar Alliku Kodu soovib kinnistule rajada Peedu Miljööteraapia Keskuse, mille eesmärk on lastele abi ja toe osutamine psüühiliste traumadega toimetulemisel ning vanemate nõustamisel. Lisaks olemasolevale kahele rekonstrueerimist vajavale hoonele soovitakse saada ehitusõigust ravikodu peamaja püstitamiseks, töökodade hoone rajamisest on algataja loobunud. Eelnõu teemal soovisid sõna saada planeeringuala naabrusest Jüri-Tiit Soovere ja Jaan Habicht, kes leidsid, et planeeritav hoone ja tegevus ei sobi Peedu keskkonda. Istungil sai sõna ka Are Altraja, kes esitas omapoolsed punktid, miks kinnistule ei tohiks rajada miljööteraapiaga tegelevat asutust. Vallavalitsus selgitas, miks algatamine on vajalik ja millal on võimalik oma vastuväited menetluses esitada. Algatamise poolt hääletas 16 ja vastu 10 volikogu liiget. 

Vald vahetab Rukki tn L5 kinnistu Mesika tn L5 vastu. Otsuse kohaselt vahetatakse Käärdi alevikus asuv Elva valla omandis olev kinnistu Rukki tänav T5 Mesika tänav T5 kinnistu vastu. Kinnistute vahetamine on vajalik projekti „Rõngu vald, Käärdi alevik, Mesika tänava äärse jalgratta- ja jalgtee ehitusprojekt“ (Töö nr 120-TE-2015, Palmpro OÜ/Teeprojektid) kohase tee ehitamiseks. Mesika tänav T5 kinnistu omanik on andnud nõusoleku kinnistute vahetamiseks. Elva vallale kuuluv kinnistu Rukki tänav L5 ei ole vallale vajalik ja sobib vahetustehinguks. Mesika tänav L5 aga on vallale oma ülesannete täitmiseks vajalik. 

Elva vald võtab laenu investeeringute elluviimiseks. Elva valla 2020. aasta eelarves on ette nähtud võtta laenu kokku 1 351 520 eurot, millega on planeeritud finantseerida üheksat erinevat investeeringuprojekti. Laenu võtmine on planeeritud nii eelarvestrateegias kui ka 2020. aasta eelarves.  

Volikogu seadis OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõiguse mitmele vallale kuuluvale kinnistule. Seoses Rannu alevikku katlamaja ja soojustrasside ehitusega taotleb OÜ Elva Soojus Keskkonnainvesteeringute keskusest raha kaasfinantseerimiseks. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab uusi võrgupiirkondi maksimaalselt 50 % ulatuses, ülejäänud summa tuleb OÜ-l Elva Soojus finantseerida omavahenditest. Kuna OÜ-l Elva Soojus vastavas ulatuses omavahendid puuduvad, on vajalik võtta laenu. Pangalaenu tagatiseks seatakse OÜ Elva Soojus kasuks hoonestusõigused vallale kuuluvatele kinnistutele.  

Ulila Keskuse kolmekorruseline osa võõrandatakse avaliku enampakkumise korras.  Ulila Keskuse hoone asub Ulila alevikus. Hoonel on kahe- ja kolmekorruseline osa. MTÜ Sooveere kasutab kahekorruselist osa ja osaliselt kolmekorruselist osa. Kolmekorruselisest osast tuuakse ühingu ja valla senised tegevused (raamatukogu) ära ja seda osa on võimalik funktsionaalselt eraldi kasutada. Kolmekorruselisel hooneosal puudub kaasaegne küttesüsteem ja üle poole sellest osast on aastaid tühjalt seisnud. Vallale ei ole see osa vajalik. Seetõttu läheb see osa hoonest enampakkumise teel müüki. Otsuse võõrandamise vastu olnud volikogu liikmed leidsid, et hoonet võib vallal vaja minna näiteks lasteaia filiaaliks või loomekeskuseks. Vallavalitsus leidis, et neid tegevusi on võimalik teha ka olemasoleva hooneosa ruumides, mis jäävad vallale. Otsuse poolt oli 13, vastu 10 ja erapooletuks jäi 4 volikogu liiget. 

Muudeti Rannu aleviku kaugküttepiirkonna suurust. 10. detsember 2018 kinnitas Elva Vallavolikogu Rannu aleviku kaugküttepiirkonna. 2019. aastal on täiendavalt mitmed korteriühistud ja ettevõtted otsustanud liituda kaugküttevõrgu loomisel kaugküttega. Seoses sellega oli vajalik muuta Rannu aleviku kaugküttepiirkonda. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

 
VALLAMAJANDUS

Esmaspäeval, 24. augustil osales abivallavanem Heiki Hansen ELVL transpordi ja teede töörühma koosolekul. Arutati koos majandus- ja kommunikatsiooni- ning rahandusministeeriumi esindajatega ELVL sisendit riigieelarve strateegiasse ning järgmise aasta eelarvesse. Samuti teemasid, mis vajavad selles valdkonnas arutamist ja arendamist. Näiteks naelrehvide kasutamise reguleerimine, teede investeeringute vajadus, e-veoselehtede kasutuselevõtt ja ühistranspordi korraldus ning sellele ligipääsetavus. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval osales Kertu Vuks Visit Estonia strateegia töötoas Tallinnas. Töötoa fookuses oli Eesti lähiaastate turundamine välisturgudel. Sihtturgude jaoks aitab uue lähenemise välja töötada EAS-i koostööpartner Lantern. Tulevikus on fookuses Eesti tutvustamine läbi lugude (storytelling) ja kogemuste jagamise (experiences) kaudu, sest muutunud turismimaastikul on peamisteks tulevikutrendideks nn aeglane reisimine (slow travel), jätkusuutliku ja keskkonnasäästliku turismiteenuse pakkumine; kohaliku elu-olu ja kultuuri tutvustamine. Tulevikuturist soovib koged ning ta valib rohkem, kuhu reisib ja hindab reisilt saadud kogemusi ning elamusi ja soovib kohtuda  päris inimestega, selmet külastada sihtkohta seepärast, et seal “ära käia”.  

COVID19 üks mõjusid on ka see, et inimesed ei eelista enam suuri turismigruppe, vaid nad soovivad reisida oma pere (erinevad põlvkonnad) ja sõpruskonnaga koos, peatutes sihtkohtades pikemalt. Uus suund Eesti puhul võiks olla ka nn, “mikropuhkused” (micro adventures), sest Eesti on nii väike. See saaks pakkuda erinevaid tegevusvõimalusi ja võimaldab “seikluse” ette võtta ka pärast tööpäeva lõppu. 

Teisipäeval, 25. augustil osales Kertu Vuks kollaste akende ja Tartu 2024 koosolekul Tartus. Arutati kollaste akende võrgustiku poolt Tartu 2024 programmi esitatud projektiideed, täpsustati eelarve kujunemist, edasiste tegevuste ajakava ning kaardistati projektis osalejate ootused.  

Reedel osales Kertu Vuks Eesti Targa linna klubi korraldatud Targa linna toolbox veebiseminaril. Seminari eesmärk oli tutvustada kahte veebipõhist tööriista, mis aitaks korraldada võimalikult kasulikke, interaktiivseid ja huvitavaid avalikke üritusi ning kuidas kaasata neisse võimalikult palju erinevaid vanuserühmi, sh eakaid. Atlas, mis õpetab, kuidas arendada vanemaealiste-sõbralikke transpordilahendusi ning Tööriistakast (Toolbox) on Greensam projektiga loodud tööriistad, mis  aitavad leida inimeste, sh eakate, planeerimisprotsessi kaasamiseks õigeid tööriistu. Veel testimise järgus olevate keskkondadega saab tutvuda siin: 

http://greensam.eu/toolbox/

http://greensam.eu/atlas/

KOGUKOND

Teisipäeval, 25. augustil toimus Palupera piirkonnakogu koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks. Koosoleku keskne teema oli Hellenurme küla Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringu sotsiaalsete mõjude hindamine ja sellega seonduv. Piirkonnakogu on seisukohal, et koostatud analüüs ei hinda nimetatud planeeringu kõiki sotsiaalseid mõjusid. Sotsiaalsete mõjude hinnangu koostaja saab tehtud analüüsi tutvustada avalikul koosolekul, mis toimub 15.09.2020 kell 18 Hellenurme teenuskeskuse saalis. Koostatud analüüsi, koos sellele koostatud eksperthinnanguga leiab https://www.elva.ee/detailplaneeringud.  

Peale selle arutati Palupera kaevanduse ja Palupera Klaveriküla kaevude probleemi. Piirkonnakogu soovib, et ettevõtja ei kasutaks kaevandusest väljaveoks Palupea külast läbi minevat väljaveoteed nr 2. Vallavalitsus on teavitanud Keskkonnainspektsiooni müra- ja tolmutõkete küsimuses.  

Selleks, et liita Klaveriküla kinnistud ühisveevärgiga, võtab vallavalituse hinnapakkumised. Vallavalitsuse esindajad tutvustasid ka Hellenurme kergliiklustee ja bussipeatuse ehitustööde ajakava; Hellenurme talli ja selle ümbruse korrastamise kava ning Hellenurme mõisa rendile andmise konkursiga seonduvaid teemasid.  

ETTEVÕTLUS
Kolmapäeval, 26. augustil osalesid Mikk Järv ja Kertu Vuks ettevõtluskonverentsil Paldiskis. Konverentsi fookuses oli roheenergia kasutamine ja keskkonnasäästliku taristu loomine. Teiste ettekannete hulgas tutvustas riigihalduse minister riigi toetusvõimalusi piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks. HOL-i tegevjuht tegi väga põneva ettekande süsinikneutraalse transpordi teemadel, Eesti Panga asepresident rääkis majandustrendidest ja prognoosidest lähiaastateks. Väga põneva ettekande tegi LHV Nõukogu esimees Rain Lõhmus, kes selgitas koroonakriisi mõju LHV tegevusele, seda, kuidas pangad näevad tulevikus võimalusi majanduse reanimeerimiseks ning selgitas, kuidas LHV on läinud kaasa rohepöördega.  
VARIA

Teisipäeval, 25. augustil osales vallavanem Toomas Järveoja Rally Estonia pressikonverentsil, kus kirjutas alla Elva valla ja Rally Estonia koostöölepingule.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
Esmaspäev, 14. september 2020   Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4