« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.-29.05.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 23. mail toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu IX istung toimus 23. mail Elva Vallavalitsuses volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli kuus otsuse eelnõud, üks ettekanne ning vallavanema ülevaade. Istungist võttis osa 28 volikogu liiget. 

Elva valla ja Elva linna õiguskorra ülevaade 2021. aasta kohta. Piirkonnapolitseinikud Jaana Toode, Tiit Treial ja Annika Jukk tegid ülevaate politsei tegevustest 2021. aastal Elva vallas. Toodi välja erinevaid statistikaid üldise kuritegevuse, vägivallakuritegude, varavastaste süütegude, väärtegude jms kohta. Piirkonnapolitseinikud tõid välja, et probleeme on tekkinud koerte ja kasside pidamise eeskirja järelevalvega, samuti ka taksoveo teenuse üle järelevalvega. Ühed suuremad probleemid Elva linnas ja vallas on alkoholi tarbimine avalikus kohas ja valgusallikata kergliiklejad. Kokkuvõtvalt sedastati, et elame siiski turvalises keskkonnas, kus kuritegevus muutub koos muu sotsiaalse keskkonna muutustega. Kogu ülevaatega on võimalik tutvuda SIIN

Volikogu otsustas anda loa MTÜ Klubi Tartu Maratonile, Peetri Matsi OÜ-le ja Vallasant OÜ-le kinnisasjade omandamiseks. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kohaselt kui juriidiline isik ei ole kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses või põllumajandustoodete tootmisega, võib ta omada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal.  

Volikogu nõustus hoonestusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk kasuks Elva valla omandis olevale kinnisasjale. Asukoht: Nooruse park, Elva linn, Elva vald. Hoonestusõigust soovitakse seada kahe puurkaevu rajamiseks ja neid teenindavate ehitiste ehitamiseks, mis rajatakse piirkondliku ühisveevärgi töö ja toimekindluse tagamiseks. 

Volikogu otsustas mittenõustuda Krüüdneri Karjäär OÜ geoloogilise uuringuloa andmisega Karijärve IV uuringuruumis. Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Poole küla. Vallavolikogu on seisukohal, et uuringuloa andmisest tuleb keelduda, sest taotletav uuringuala on märgitud oluliseks alaks, mis tagab rohelise võrgustiku toimimist; piirkonnas juba toimub kaevandustegevus; uuringutega on seotud häiringud, mis võivad mõjutada inimeste heaolu, tervist ja vara; kohalikud elanikud on avaldanud vastumeelt uuringuloa andmiseks. 

Muudeti arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu. Komisjonist arvati tema enda soovil välja liige Juhani Jaeger ja kinnitati uueks liikmeks Tõnu Aigro. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ning andis ülevaate kõikidest töövaldkondadest. Abivallavanem Kristjan Vilu andis ülevaate käimasolevatest teetöödest ja muudest teehooldust puudutavatest teemadest. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele. Vallavalitsuse ettekanne on leitav SIIT
 

Istungi protokoll ja tehtud ettekanded ˃

Vastuvõetud otsused ja määrused ˃

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt

Järgmine volikogu istung toimub 13. juunil 2022. 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND 

 

22.-26. mail toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu õppereis Norras

Elva vallavalitsusest osales õppereisil Kertu Vuks. Õppereisi raames külastati Baerumi ja Kristjansandi vallavalitsust, kohtuti Nordic Innovationi juhtkonnaga ning Oslo Regional Alliance esindajatega. Lisaks kohtuti mitmete ettevõtjatega, kes koostöös avaliku sektoriga on aidanud kaasa rohepöörde eesmärkide saavutamisele, näiteks põhjamaade eripärasid arvestav bussipeatustesse sobivate päikesepaneelide lahenduste tootja BTG Solenergi AS; Kings Cofee, kes pakub ringmajanduslahendust, kasutades kohviülejääke seenekasvatuses; soojatootmisettevõte Oslofjord Varme AS, kes pakub kaugküttelahendust, mis põhineb mereveest saadud soojusel.

Peamised aruteluteemad olid rohepöörde tegevuste kavandamine ja elluviimine omavalitsustes - Eesti vs Norra;  omavalitsuste ja piirkondade vahelised koostööprojektid ja nende elluviimine; jätkusuutlikud ja rohelised riigihanked ning erasektori ja avaliku sektori koostöö rohepöörde tegevuste elluviimisel.  

 

Piirkonnakogude valimised toimuvad 6.-12. juunil 2022
 

Kes on oodatud piirkonnakogusse kandideerima?

Piirkonnakogusse saab kandideerida piirkonnas rahvastikuregistri andmetel elav täisealine inimene, kes esindab piirkonna asustusüksust või Elva linnas asumit või piirkonnas tegutsevat ettevõtet, mittetulundusühingut või muud huvigruppi. Piirkonnakogu liikme kandidaadi võib esitada igaüks. Kui kandidaadi on esitanud keegi teine, peab olema lisatud kandidaadi kirjalik nõusolek. Kõikide piirkonnakogude kandidaatide puhul kontrollitakse nende vastavust statuudi nõuetele, st rahvastikuregistri järgset elukohta.

 

Miks osaleda piirkonnakogude valimistel?

Piirkonnakogu on valla erinevate piirkondade huvide paremaks esindamiseks ja arvestamiseks omavalitsuse ülesannete täitmisel ning kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmiseks moodustatav valla ühe piirkonna esinduskogu. Oma valiku, kes võiks Sinu piirkonna piirkonnakogusse kuuluda ja seeläbi kogu piirkonna huvisid esindada, saad teha kui osaled piirkonnakogu valimistel ja toetad kandidaati, keda eelistad.

 

Kus on leitavad piirkonnakogude kandidaatide nimekirjad?

Kandidaatide nimekirjad avalikustame hiljemalt 03.06.2022 Elva valla kodulehel ning plakatitel kõikides piirkondades koos valimisnumbritega. Vallavalitsus ei korralda kandidaatide tutvustamist, kampaania korraldamine on iga kandidaadi enda teha. Vallavalitsus jagab kõikide kandidaatide kohta infot võrdselt ja samades kanalites.

 

Kuidas toimub piirkonnakogude valimistel hääletamine?

Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Elva valla rahvastikuregistri järgsed elanikud, kes on registreeritud Elva valla elanikuks 01.06.2022 seisuga (k.a).

Igal hääletajal on 1 hääl ning selle saab anda vastavalt rahvastikuregistris oleva elukoha järgi oma piirkonnas kandideerivale kandidaadile.  Näiteks kui  Sinu rahvastikuregistri järgne elukoht on Koruste küla, siis saad valida Rõngu piirkonnakogusse kandideerivate isikute vahel.

Kui hääletaja soovib oma valikut muuta, siis seda saab teha kuni viimase hääletuspäevani, st kuni 12.06.2022 kell 23.59. Arvesse läheb kõige viimasena antud hääl.

 

Kus toimub hääletamine?

Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS keskkonnas, kuhu on vaja sisse logida kasutades ID-kaarti või mobiili ID-d. Kui VOLIS keskkonna kasutamine pole võimalik, saab hääletamiseks külastada ka Elva valla teenuskeskuseid vastavalt nende lahtiolekuaegadele. Hääletamiseks teenuskeskuses tuleb kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument.

Info piirkonnakogude valimiste kohta on koondatud Elva valla kodulehele: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla koolide tugispetsialistide õppeaasta viimane kohtumine

Elva valla koolide juures toimetavad tugispetsialistid said taas kokku 24. mail, et ühistel teemadel arutleda ning kogemusi vahetada. Läbi on saamas üks kiire, põnev ja äärmiselt õpetlik õppeaasta ning tegemist oli käesoleva õppeaasta viimase kohtumisega, kus võeti aasta kokku ning jagati kogemusi samal ajal ühiselt matkarajal liikudes. Kohtumine toimus Vapramäe Loodusmajas.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Teisipäeval, 24. mail toimus Rannu katlamaja avamine

Teisipäeval, 24. mail avati Rannus uus ja kaasaegne hakkepuidul töötav katlamaja. Toimus pidulik avamine peale mida oli kõigil huvilistel võimalus ka uue katlamajaga tutvuda. 

2020. aastal eraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus raha, et OÜ Elva Soojus saaks ehitada Rannu alevikku uued soojustrassid ja uue kaasaegse hakkepuidul töötava katlamaja. 2021. aasta suvel alustati töödega, sügiseks said ehitatud uued trassid ning detsembri lõpus käivitus juba ka töö uues katlamajas. Nüüdseks on teostatud ka heakorratööd ning projekt seega ametlikult lõpule viidud. 

Projekti teostumisega muutub Rannu aleviku õhukvaliteet paremaks, samuti paraneb ka piirkonna konkurentsivõime ja elanikkonna elamistingimused.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Esmaspäeval, 23. mail toimus Põltsamaal projekteerimise teemaline õppepäev 

Rahandusministeeriumi poolt korraldatud seminaril Põltsamaa lossis osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Kaire Volmer. Õppepäeval räägiti projekteerimistingimuste välja andmisest uute üldplaneeringute valguses. Seminari viisid läbi Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik Merje Muiso ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist Ülle Reidi. Põltsamaa valla planeeringutest ja projektidest rääkis Põltsamaa abivallavanem Kristi Klaos ning tehti ka jalutuskäik Põltsamaa linnas.  

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

25. mail toimus Tartumaa sotsiaalvaldkonna vaimse tervise õppepäev 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel kohtusid Tartumaa valdade sotsiaaltöö eestvedajad Suure-Jaani Tervisekojas. Tervisekoda on maja, kuhu on koondatud kokku perearstid, eriarstid, füsioterapeudid, apteek, veekeskus, seminariruumid ja kohvik ning see kannab läbinisti edasi tervisedenduslikku vaadet.

Üheskoos jagati sotsiaalvaldkonna muresid ja rõõme ning otsiti lahendusi veel ületamata takistustele. Lisaks õpiti koolitaja Silva Sirge ja 5 elemendi teooria abil veidi laiemalt mõistma ennast, teisi ning inimsuhteid üldiselt. Osalejate avatust ja ühtsust suurendas naeruteraapia, mille tervendavat ning vabastavat mõju said kõik osalejad oma nahal tunda. Koju naasti ühiselt Tartu valla bussiga naeratus suul ning paljude kogemuste võrra rikkamana. 

 

  VARIA  

 

Linnastaadion sai värskenduse 

Eelmisel nädalal teostati Elva  Linnastaadionil põhjalikke hooldustöid, mille raames värskendati jooksurada, taastati staadionimaja tagumine terrass ning hooldati murukate. Sel nädalal joonistatakse maha ka jooksurajad ning paigaldatakse raja välispiirded. Plaanis on uuendada ka staadionimaja eesolev terrass.

Vaata täpsemalt videost ˃ 

Soovime kõigile jätkuvalt rõõmsaid spordielamusi!   

 

 


Keegli maailmameistrivõistlused on tehtud! 

Pea kaks nädalat kestnud keegli maailmameistrivõistlused Elva Spordihoones said 28. mail punkti. Üritus õnnestus igati edukalt ning kirsiks tordil tuli võistlustelt üks kuldmedal ka koju. Sportkeegli sprindis tegi eestlanna Heret Ots ajalugu viies Eesti esimest korda keegli MMil poodiumile - naiste täiskasvanute arvestuses kirjutas tema kuldmedal Eestile uue peatüki. Finaalis oli vastaseks tugev tšehhitar Hana Wiedermannova, kuid vastase parimast esitusest jäi närvi puudu ning Ots saavutas kiirelt edumaa. Täiskasvanud naiste arvestuses ei ole eestlastel veel MMi medaleid olnud, kuid 2011. aastal maailmakarika hõbeda võitnud Ots tagas selle kolmapäeval.

Üks võistluste korraldajatest ja ka võistlejatest Markko Abel võttis võistlused kokku sõnadega: "MMi läbiviimine oli tõsine pingutus, aga hubane saal sportlastele meeldis. Kümmekonna aasta jooksul võiks sportkeegli tiitlivõistlus jälle Elvasse jõuda."

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 15. august 2022   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 8. august 2022   Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 1. august 2022 Kell 9 Vallavalitsuse tiimikoosolek 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 25. juuli 2022  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4