« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.-29.01.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 24.01.2023 istungi kokkuvõtte 

Istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks sideehitistele tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele: Elva vald, Vallapalu küla, Vallapalu tee (17101:001:0017); Elva vald, Vallapalu küla, Rannu vallamaja (66601:004:0129); Elva vald, Vallapalu küla, Kuuse tee L1 (66601:001:0197); Elva vald, Vallapalu küla, Pihlaka tee L1 (66601:001:0180); Elva vald, Noorma küla, Poldri tee L1 (17101:001:0576); Elva vald, Vallapalu küla, Kalmistu (66601:001:0051) ning Elva vald, Vallapalu küla, Paluserva (66601:001:0068).


Määrata koha-aadressil Elva vald, Purtsi küla, Mustahva asuva ehitise (ehitisregistri kood 120791669, ehitise nimetus suvila-aiamaja, kood 11103, ehitusaluse pinnaga 28,8 m²) teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 620 m².

Määrata Elva vallas, Ulila alevikus asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Galvaanika alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 185 m².

Määrata Elva vallas, Rämsi külas asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Jaska alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 166 m².

Määrata Elva vallas, Lembevere külas asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Jüri alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 325 m².

Määrata Elva vallas, Mõisanurme külas asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Mõisanurme alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 251 m².

Määrata Elva vallas, Nasja külas asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Nasja alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 345 m².

Määrata Elva vallas, Puhja alevikus asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Laatsi alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 294 m².

Määrata Elva vallas, Võsivere külas asuva Elektrilevi OÜ omandis oleva Võsivere alajaama teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 266 m².

Määrata Elva vallas, Puhja alevikus, Muru tn 5 kinnisasi (17101:001:0407) uueks sihtotstarbeks elamumaa 100%.

Kehtestada hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoorus Elva vallas prioriteetseks valdkonnaks veevarustussüsteemid.

Muuta Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 korralduse nr 421 punkti 3, määrates uueks lepingu kuutasuks alates 1.02.2023 Aakre katlamaja eest 200 eurot ja Konguta katlamaja eest 200 eurot, millele lisandub käibemaks. Sõlmida Elva Soojus OÜ-ga vastav lepingu lisa.

Korraldada läbirääkimistega pakkumismenetluse konkurss Kesk tänava ärimooduli kasutusse andmiseks ja kinnitada läbirääkimistega pakkumiste tingimused ning moodustada komisjon.

Algatada Konguta Kooli arengukava 2023-2027 koostamine.

Tunnistada arvelduslaenu võtmiseks saadud pakkumustest edukaks Swedbank AS pakkumus kohustistasu määraga 0,2% kasutusele võtmata limiidilt, intressimääraga 6 kuu euribor + marginaal 0,72%, negatiivne euribor = 0 ja lepingutasuga 500 eurot.

Moodustada Verevi rannahoone ideekonkursi hankekomisjon ja arhitektuurivõistluse hindamiskomisjon.

Korraldada Kaarlijärve külas, Kapsa kinnistul nr 15014250 (17101:001:0466) võõrandamiseks lihtoksjon keskkonnas www.varakeskus.ee, kinnistu müügihinna algsuurus on 6000 eurot.

Korraldada Kaarlijärve külas, Kalda kinnistul nr 8815950 (66601:001:0233, 1420 m²) võõrandamiseks lihtoksjon, kinnistu müügihinna algsuurus on 10 000 eurot.

Korraldada Rebaste külas, Oona karjäär kinnistul nr 2216040 (60801:001:2360, 40175 m²) võõrandamiseks oksjon, kinnistu müügihinna algsuurus on 20 000 eurot.

Korraldada Porikülas, Põdramäe kinnistul nr 2564604 (60501:001:0027, Põdramäe/2 korterelamus eriomandi/korter nr 1, 427/3401 mõttelist osa, 2-toaline korter 42,7 m²) võõrandamiseks oksjon, korteriomandi oksjoni/enampakkumise alghind on 500 eurot.

Korraldada Konguta külas, Taga-Pihlaka kinnistul nr 12511850 (17101:001:0161, kaasomandi 202/2652 mõttelist osa tervikust, 2073 m²) võõrandamiseks oksjon, kinnistu müügihinna algsuurus on 500 eurot.

Kinnitada riigihanke nr 258040 „Palupera mõisahoone osa hüdroisolatsiooni rajamine“ tulemused ning tunnistada edukaks Ameron Ehitus OÜ pakkumus maksumusega 71 584 eurot.

Kinnitada riigihanke „Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimine“ alusdokumendid.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Koopsi küla, Tohvre-Peetri kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 31. jaanuar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Järveküla küla, Raja kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 31. jaanuar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Raigaste küla, Luukse kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 07. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.

Lugeda Elva valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas aadressil Elva vald, Pühaste küla, Kuusiku kinnistu jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 07. veebruar 2023 kuni 31. mai 2023.


Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek 
 

Elva vallavalitsuse saalis toimunud koosolekul osalesid vallavalitsusest abivallavanem Heiki Hansen ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Päevakorras oli arutelu koostööst gümnaasiumihariduse pakkumisel. Arutelul osalesid Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul ja Rõngu Keskkooli direktor Romet Piller. Mõlemad koolijuhid said komisjonile ennast ka lähemalt tutvustada.

Veel andis reedel, 20. jaanuaril toimunud Elva valla noortevolikogu ja õpilasesinduste koostöökohtumisest ülevaate noortevolikogu liige Andero Ojamets. Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas komisjonile Elva Vallavolikogu korra "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmise eelnõud.

Haridusspetsialist Auli Mäesalu andis täiendavalt ülevaate Elva linna lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude seminaril toimunud arutelust ning haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar tutvustas komisjoniliikmetele 2023. aasta tööplaani. 

 

Neljapäeval, 26. jaanuaril toimus sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Koosolekul tutvustas abivallavanem Heiki Hansen eelnõud "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas muutmine". Komisjon otsustas eelnõud toetada ja saata volikogusse.

Lisaks arutati Elvas kiirabi brigaadi ümberpaiknemist, kuna SA Tartu Kiirabi soovib paigutada Elvasse kuni kaks brigaadi, mille jaoks aga senises asukohas, Elva Haiglas, ruumi ei ole. Tõstatati küsimusi ka sotsiaaltranspordi korralduse muudatuste osas, mille kohta annab järgmises komisjonis vallavalitsuse esindaja täpsema ülevaate. 

 

Neljapäeval, 26. jaanuaril toimus revisjonikomisjoni koosolek

Revisjonikomisjon kontrollis 2022. aasta reservfondi kasutamise põhjendatust ning teise päevakorra punktina andis abivallavanem Kristjan Vilu ülevaate 2018. ja 2019. aastatel teostatud hangetest. 


Lisaks vaadati üle revisjonikomisjoni tööplaan 2023. aastaks ning otsustati tööplaan suunata volikogule kinnitamiseks. Järgmine revisjonikomisjoni koosolek toimub 23. veebruaril.

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


27.-28. jaanuaril toimus kogukonnakiirendi Loov Vald häkaton 
 

Reedel ja laupäeval osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, vallaarhitekt Jaanika Saar, sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ja Konguta Rahvamaja juhataja Meelis Külaots Luunja Kultuurikeskuses häkatonil  Loov Vald. 

Kogukonnakiirendiga antakse hoogu erinevatele projektidele ning selle eesmärk on aidata omavalitsustel viia algatatud ideed teostuseni. Elva vald osales häkatonil ideega “Elva valla lauluväljakule tulevikukontseptsiooni väljatöötamine”.  

 

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus Tartumaa kommunikatsioonispetsialistide koostöökohtumine 

Möödunud aasta sügisel kohtusid Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel Tartumaa valdade kommunikatsioonispetsialistid, et jagada omavahel infot ja erinevaid praktikaid ning panna paika teemad, mida ühiselt valdades kommunikeerida. Otsustati, et sellised koostöökohtumised on väga vajalikud ning edaspidi kohtutaksegi regulaarselt kord kuus. Elva Vallavalitsusest osaleb nendel koosolekutel kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

Jaanuarikuu kohtumisel pandigi juba täpsemalt kuude lõikes paika, millised teemad igal kuul fookusesse võetakse ning maakonnaüleselt ühtselt kommunikeerima hakatakse. Plaani said võetud teemad energiasäästu nippidest kuni veeohutuseni välja. 

 

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolek

Koosolekul osales vallavanem Priit Värv ning koos juhatusega vaadati veelkord üle TOLi 2023. aasta eelarve. Lisaks arutleti muudatuste vajalikkust ja võimalikkust liidu personalistruktuuri osas, sest suurenenud kohustustest tingituna on vajadus kaasata täiendavaid spetsialiste. 

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts andis ülevaate Tartumaa arengustrateegia tegevuskavast 2023-2026 aastateks. Keskenduti atraktiivse ettevõtlus- ja elukeskkonna ning linnapiirkonna meetmetele ja arutleti meetmete võimalikke projektiideid nagu:

- roheenergia kompetentsikeskus – investeeringud kohalikesse omavalitsustesse energiatõhususe suurendamiseks (päikesepaneelid, energiaühistud, biomajandus jms)

- Emajõe võrgustiku edasi arendamine – taristuinvesteeringud, nn pehmed tegevused koostöös Tartumaa Arendusseltsiga

- Maakonna puhke- ja rekreatsioonialade arendus 

 


Neljapäeval, 26. jaanuaril toimus Tartumaa vallavanemate ja piirkonnapolitseinike koostöökohtumine

Koosolekul andsid erinevate valdade piirkonnapolitseinikud ülevaate enda haldusala statistikast - nii said Tartumaa vallavanemad ülevaate kogu maakonna olukorrast.

Üheskoos tõdeti rõõmsalt, et oluliselt, ligikaudu 30%-40%, on vähenenud lähisuhtevägivalla juhtumite arv. See eest suurenenud on kahjuks vargused ja varavastased kuriteod.

Elva vald on tänulik Politsei- ja Piirivalveameti meeskonnale ning meie piirkonnapolitseinikele, kes on meile headeks partneriteks ning hoolitsevad meie turvalisuse eest! 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Neljapäeval, 26. jaanuaril toimus Tartumaa 2022. aasta parimate sportlaste tänuüritus


V-Spa konverentsikeskuses toimunud tänuüritusel tunnustati Tartumaa parimaid spordivaldkonnas.

Elva Vallast pälvisid tunnustused Mare Külv, Andrus Ilves, Kevin Maltsev, Reio Virolainen, Kristjan Ilves, Kalev Ermits, Marianne Tavits, SA Elva Kultuur ja Sport ja Madis Šumanov. 

Tartu ja Tartumaa Spordiliidu ühiskomisjoni otsusega kinnitatud nimekirja parimatest leiab siit

Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupi spordi 2022. aasta tunnustuspreemiate saajad leiab siit

Tartu absoluutarvestuse parimad ning Neinar Seli sihtkapitali stipendiumite saajad leiab siit

 

Reedel, 27. jaanuaril osalesid vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Heiki Hansen Kultuuriministeeriumi kohalike omavalitsuste inspiratsioonipäeval 

Üritusel räägiti kultuuri rahastamisest ning kultuurivaldkonna arengutest ja reformidest omavalitsustes. Oma kogemusi jagasid Viimsi ja Saaremaa valdade esindajad ning Ida-Virumaa ühenduste esindajad.

Saaremaa valla esindajad tõid näite Saaremaal toimuvast kultuurimajade reformist ning selle head ja vead. Riigieelarve teemadel tegi väga huvitava ettekande Rahandusministeerium.

Inspiratsioonipäev andis hea võimaluse saada tuttavaks ja diskuteerida kultuuriteemadel omavalitsuste kultuurivaldkondade juhtidega. Esindatud oli üle 40 omavalitsuse. 

 


Esmaspäeval, 23. jaanuaril kohtus kultuuriminister Piret Hartman Tartumaa kultuurikorraldajatega

Kultuuriminister andis ülevaate ministeeriumi tegevustest ja prioriteetidest ning kuulas kohalike kultuurikorraldajate väljakutseid ja ettepanekuid. Ühiselt arutleti rahvakultuuri säilimise ning maakonnatasandi kultuurikorralduse ülesannete teemal.

Elva vallast osalesid kohtumisel haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, Puhja Seltsimaja juhataja Kaja Udso, Puhja Seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre, Konguta Rahvamaja juhataja Meelis Külaots ja Rannu Rahvamaja juhiabi Külli Kornav. Lisaks osales kohtumisel ka kultuuriministri nõunik Marika Saar, kes on ühtlasi ka Elva vallavolikogu liige.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimus Vapramäe loodusmajas Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse nõukogu koosolek

Koosoleku peamiseks teemaks oli kuidas jätkata sihtasutuse tegevust vähenenud rahastusega ning arutleti võimaluste üle Elva valla toetuse jätkamiseks. Vallavanem Priit Värv andis nõukogus edasi Elva vallavalitsuse seisukohad koostöö jätkamiseks. Elva vallavalitsuse soov on tulevikus rohkem kaasata sihtasutuse tegevusse Elva valla turismi-, haridus- ja kultuurivaldkonnaga seotud inimesi ning ühiselt arendada Nõo ja Elva valla piirkonna matkaradu ja avalikku turismitaristut - oluline on suurem sidusus, koostöö ning ühised eesmärgid. 

Elva valla toetuse jätkamine ja toetuse suurus sõltub hetkel siiski veel eelarveliste vahendite võimalustest, kuid Elva vallavalitsusel on tahe pingutada toetuseks võimaluste leidmiseks.

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Esmaspäeval, 23. jaanuaril toimus Postipoiste maja avalik arutelu 

Arutelul tutvustas MTÜ Elva Elama esindaja Toomas Laatsit Postipoiste maja edasiarendamise plaane. Hoone kasutuselevõtuks koolimuuseumi ja õppeklassidena vajaks hoone lisaks rekonstrueerimisele ka Toomas Laatsiti arvates juurdeehitust.  

Vallaarhitekt Jaanika Saar tutvustas hoonele esitatavaid nõudeid tulenevalt Elva valla üldplaneeringu kohaselt paiknemisest miljööväärtuslikul alal. Samuti on objekt arvatud kohaliku tähtsusega kultuuriobjektide nimekirja. See asjaolu tingib rekonstrueerimistegevustele ja laiendamisele üldplaneeringus määratud tingimustega arvestamist.  

Kohale tulnud vallaelanikud avaldasid arvamust hoone restaureerimise küsimuste kohta ning Elva Gümnaasiumit esindanud Tiit Ustav rääkis kooli traditsioonist tutvustada õpilastele Elva kooliga seotut.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus koostöökohtumine Sotsiaalkindlustusameti kohalike omavalitsuste nõustamisüksusega

Elva Vallavalitsuse saalis toimunud kohtumisel osalesid ka Tõrva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna spetsialistid ning üheskoos arutati alates juulikuust jõustuva hooldereformi üle.

Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid on külastamas erinevaid omavalitsusi, et selgitada riigi plaane eakate hooldekodukoha eest tasumist ning samal ajal koguda kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate küsimusi seoses reformi käivitumisega. 

 


25.-27. jaanuaril osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, sotsiaalnõunik Rutt Hanni ja sotsiaaltööspetsialist Sirje Tali projekti „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil“ seminaril Kuressaares 

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel ja Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti eesmärgiks on suurendada koostööd sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade vahel, et suure hooldusvajadusega inimesed saaksid hõlpsamalt erinevaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Elva vald osaleb projektis koos Nõo vallaga. 

Saaremaal kohtuti esmalt kohaliku omavalitsuse allasutuse Kuressaare Hoolekande juhataja Ene Vahteri ja koduhooldusjuhi Inge Lunkovaga. Kõige enam pakkusid kõneainet piirkonnas kasutatavad tehnilised abivahendid, mis lihtsustavad oluliselt koduhooldusteenuse korraldamist erinevates piirkondades. 

Projekti seminari vedas eest Mikk Saarela ning mõtlemisainet pakkusid ettekannete ning töötubadega Töötukassa Tartumaa osakonnajuhataja Jane Väli, nõustamis- ja koolituskeskus Papaveri arendusjuht Kadri Vilgats, Marketing Instituudi koolitaja Katrin Maac ning Sotsiaalministeeriumi hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna peaspetsialist Anu Õun.

Seminari jooksul arutleti võimaluste üle koostöö parendamiseks erinevate osapoolte vahel ja jagati mõtteid erinevates omavalitsustes toimivate praktikate kohta. 

 

Teisipäeval, 24. jaanuaril toimus kohtumine  Elva valla laste ja noortega tegelevate spetsialistidega

Kohtumisest võtsid osa sotsiaalnõunik Anneli Lepik, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, haridusspetsialist Auli Mäesalu, Rõngu lasteaia direktor Marge Jaasi-Tamm ning traumaterapeut Maire Riis. Üheskoos kaardistati spetsialistide võimekust pakkuda erinevate kriiside korral psühholoogilist tuge. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Neljapäeval, 26. jaanuaril toimus Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli  loomise ja piloteerimise koostööseminar 

Projekti eesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi parandamine keskendudes laste hariduslike eri- ja toevajaduste varajase märkamise ning laste toetamise tõhustamisele. Projekt ühendab haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda ning võimestab omavalitsuste ülest koostööd abivajadusega laste märkamisel. 

Kohtumisel Tartu Omavalitsuste Liidus esindasid Elva valda haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Koostööseminaril jagati projekti hankevõitjaga - Sotsiaalse Innovatsiooni Labori meeskonnaga - mõtteid ja tegevusi, mida integreeritud teenusmudeli loomiseks üheskoos planeeritakse. Päeva juhtis Rasmus Pedanik. Projekti käigus toimub põhjalik andmekorje, arutelud ja koostööpäevad ning naaberriikide ja ka Eesti praktikate uurimine ja analüüsimine.

 

Kolmapäeval, 25. jaanuaril toimus Elva valla noorsootöötajate koostöökohtumine  

Aasta esimene kohtumine toimus Elva Avatud Noortekeskuses. Kohtumisel jagati üksteisega eesoleva aasta plaane ning arutleti, kuidas olla ühiselt väljas piirkondlikel üritustel. Liikumisaastal on kõikidel noortekeskustel võetud  fookusesse liikumine ning tervislikud eluviisid. Mitmed Elva valla noortekeskused kuuluvad ka Tervist Edendatavate Noortekeskuste võrgustikku. 

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs tutvustas eesootavat noorsootöö kvaliteedi hindamist ning lisaks ka Tartumaa Kultuurimalevat, mille eesmärk on anda maleva formaadis noortele teadmised ja kogemused kultuurisündmuste korraldamisest.  

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Elva valla spordijuht Marek Pihlak räägib käimasolevast liikumisaastast →

 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4