« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 23.11-29.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 23.11.–29.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 23. novembril osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi koostamise koosolekul. Ülevaatlik analüüs valla haridusasutuste praegusest olukorrast ja erinevatest tulevikustsenaariumitest haridusvõrgu kujundamisel on valmimas detsembrikuus. Dokumendi koostamisele on saanud oma arvamuse anda kõikide Elva valla piirkondade haridusinimesed ja lapsevanemad, osaledes selleteemalistel kohtumistel ja erinevates fookusgrupi intervjuudes. Analüüsi tutvustatakse detsembrikuu volikogus. 

Teisipäeval toimus Rannu noorsootöö nõupidamine, kus osalesid Marika Saar, Rannu kultuurimaja juhataja Liis Jaamets, Mare Tamm, finantsspetsialist Inna Rebane, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva. Teemaks oli piirkonna noorsootöö korraldamise võimalik üleandmine Rannu rahvamajale seoses MTÜ Tõusvad Tähed tegevuse lõpetamisega selles valdkonnas.  
Kolmapäeval, 25. novembril osales Marika Saar VV ja ELVL kahaneva koolivõrgu alateemarühma veebikoosolekul. Töörühma lähteülesanne on töötada välja konkreetsed ettepanekud, kuidas aidata kaasa omavalitsuste koolivõrgu korrastamisele. Keskendusime kohtumisel finantseerimise ja seadusandluse muudatustega seotud otsustele. Töörühm töötab välja soovitused aasta lõpuks.  
Kolmapäeval osalesid Mare Tamm ja Auli Mäesalu Haridus- ja teadusministeeriumi veebipõhisel teabepäeval, mille käigus anti omavalitsuste haridusega tegelevatele ametnikele ülevaade, mil viisil hinnata kooli õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni ning mille alusel seirata koolieelsete lasteasutuste tegevust 2021. aastal. Kohalikud omavalitsused saavad tulevikus koostöös HTM-iga panustada enam järelevalvega seotud tegevustesse. 
Reedel, 27. novembril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu 2024 e-infotunnis. Infotunnis keskenduti sel korral 2021. aasta tegevus- ja ajaplaani tutvustamisele ning lepiti kokku, et  järgmisel koosolekul on fookuses kohalike omavalitsustega koostatavate tegevusplaanide vormi arutelu. 
Reedel osales Marika Saar ELVL kultuuri ja spordi teemarühma e-koosolekul. Eesti rahvamajade ühenduse esindaja tutvustas nende tegemisi ning arutasime ühise kohaliku kultuurikorralduse hea tava koostamise vajaduse üle. Tutvusime laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetuse määruse eelnõuga ning arutasime, kuidas saaks töörühm aidata kaasa selle teema kommunikeerimisele.  
SOTSIAAL JA TERVIS
Kolmapäeval, 25. novembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikud Sotsiaalkindlustusameti korraldatud veebiseminaril “Sotsiaalteenuste ja -toetuste registri STAR uuenenud võimalused praktikas”. Ettekande tegid Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõunik Aika Kaukver ning Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse sotsiaalkaitse talituse teenusehaldur Eve Jürgenson. Seminaril räägiti abivajaduse hindamisest ja juhtumikorraldusest, praktiliste näidete toel STAR-i keskkonnas teenusele suunamisest ja andmete sisestamisest ning tutvustati teenuseosutaja vaadet. 
ARENDUSVALDKOND

Kolmapäeval, 25. novembril osalesid vallavanem Toomas Järveoja, volikogu esimees Maano Koemets, abivallavanemad Mikk Järv, Heiki Hansen ja Marika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Eesti 2021+ meetmete arendamise arutelul. Üheskoos vaadati läbi Rahandusministeeriumi ettevalmistatud materjalid Euroopa Liidu 2021–2027 eelarveperioodi struktuuritoetuste (sh Õiglase ülemineku fond) tegevusvaldkondade kohta. Uuel perioodil on struktuurivahendite jaotusel põhirõhk järgmistel eesmärkidel; sotsiaalsem Eesti; rohelisem Eesti; nutikam Eesti, ühendatum Eesti; inimestele lähedasem Eesti ja õiglane üleminek.  

Neljapäeval ja reedel, 26.–27. novembril osales Kertu Vuks Praxise mõjude hindamise teemalisel koolitusel. Koolituse eesmärk oli anda lühiülevaade mõjude hindamise meetoditest ja mõjuhinnangute põhjal otsuste tegemiseks nii, et koolitusel osalenu oskaks vastavalt uurimisküsimusele ja olemasolevatele või kogutavatele andmetele valida andmeanalüüsimeetod, millega mõju hinnata. Samuti, kuidas mõista nende tõlgendamise piiranguid ning mõjude hindamise tulemusi kokku võtta ühtses raamistikus poliitikavaliku tegemiseks. 

Tegemist oli neljast osast koosneva koolituse kahe viimase päevaga, mille jooksul keskenduti kulu-tulu analüüsile, lisaks harjutati praktiliste näidete abil riskianalüüside, kulu-tõhususe analüüside ja multi-kriteeriumanalüüside koostamist.  

Koolitust rahastati Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. 

VALLAMAJANDUS
Teisipäeval, 24. novembril osalesid abivallavanemad Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv ja Hegri Narusk Rannu kooli töökorralduse koosolekul seoses renoveerimisega. Kohtumisel arutati kooli korraldust renoveerimise ajal. Kooli direktor on suhelnud teiste asutuste juhtidega, et korraldada koolitöö ümber rahvamajja, noortekeskusesse ja lasteaeda. Läbi tuleb mõelda toitlustamise korraldamine ehitusperioodil. Praegu on hange välja kuulutatud ning kui kõik läheb edukalt, siis antakse maja ehitajatele üle 1. märtsil 2021. Eesmärk on, et ehitustööd saavad valmis 1. septembriks 2021.  

Teisipäeval, 24 novembril toodi Elva linna jõulukuusk ning alustati jõulukaunistuste paigaldusega Elva vallas.
 

Fotod: Kayvo Kroon ja Christopher Meier 

Esmaspäeval, 23 novembril valmis kaasava eelarve projekt “Ulila paadisadama arendamine”. Rannaalale rajati võrkpalliväljak, kiik ja rannakabiin. 
KOGUKOND

Teisipäeval, 24. novembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks veebi vahendusel Külaliikumise Kodukant seminaril "Kuidas luua sildu kogukondade ja omavalitsuse vahel?". Päev algas Kirepi kogukonna külastusega, kus külalised võttis vastu külavanem Marju Jõks. Seejärel jätkusid arutelud ja ettekanded Rõngu rahvamajas, päeva juhtis Margus Timmo. Ettekanded tegid Kertu Vuks, Ivika Nõgel ning oma tervituse edastas ja kogemuslugu jagas Ivo Linna. Seminari aruteludes keskenduti järgnevatele teemadele: kuidas saavutada omavalitsuse ja külade vahel hea koostöö; millised on kohalike omavalitsuste võimalused elanike kaasamiseks ning mida ootavad külakogukondade eestvedajad omavalitsuse ametnikelt. 

Seminaril osalesid Otepää, Setomaa, Luunja, Mulgi, Räpina, Mustvee ja Viru-Nigula omavalitsuste ja kogukondade esindajad.  

Elva vald andis üle kogukonnavaldkonna tunnustused 

Täna toimus Rõngu rahvamajas Elva valla Külade Kärajate kokkusaamine, kus anti üle valla kogukonnavaldkonna ja kauni kodu tunnustused. Üritusele olid kohapeale kutsutud vaid tunnustuste nominendid, kõik huvilised said üritust jälgida otseülekande kaudu. 

Aasta küla tiitli sai Rannu alevik. Rannu külade seltsi lõid ettevõtlikud Rannu inimesed 2017. aastal ning selle kolme tegutsemisaasta jooksul on selts näidanud ennast elujõulisena ning toonud piirkonda investeeringuprojekti rahasid. „Samuti on selts algatanud ja korraldanud koostöös Rannu rahvamaja ning Rannu pere- ja noortekeskusega mitmeid toredaid ettevõtmisi ja ühisüritusi," sõnas abivallavanem Marika Saar. 

Külarahvas peab ise olulisemateks saavutusteks Rannu külaplatsile LEADER projektimeetmest varjualuse ehitamist ja välijõusaali rajamist. Rannu külarahvas on korraldanud mitu aastat Rannu Jüriööjooksu ning Jaanipäevaüritusi, samuti aastavahetuse vastu võtmist. „Sel aastal korraldati Maal elamise päeval Rannus ka hoidiste konkurss ning küla tegutseb heatujuliselt ja positiivse lähenemisega," kirjeldas Saar. 

Aasta kogukonna edendaja on Anne Udeküll. Anne Udeküll juhendab tantsurühma Mathilde, Vikerkaar ning ka rahvatantsurühma Helles, milles ta ka ise tantsib. Sel aastal kutsus ta kokku ka võimlejate rühma. „Peale erinevate tantsurühmade juhendamise korraldab ta kogukonnas ka tähtpäevalisi üritusi ning koostab neile kavasid. Anne on tõeline näide sellest, kuidas kogukonda isetegevuse ja kollektiivide kaudu edendada," rääkis abivallavanem Saar. 

Elva valla 2020. aasta kauni linnakodu tiitli sai Anne Kalinina kodu, mis asub Elvas Mahlamäel. Elva vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et Anne Kalinina on suur taaskasutaja ning tema metsa servas asuvast „võluaiast" leidub igal nurgal üllatavaid detaile. „Sealt leiab näiteks portselankannust linnumaja, kübaraga mannekeeni kõrreliste vahel ja lilledega kaunistatud trooni. Tähelepanu väärib seegi, et suure osa taimedest on Anne toonud oma koju metsast," kirjeldas Jaanika Saar. Kaunist linnakodust ei puudu ka väike tarbeaed ja veesilm. 

Elva valla 2020. aasta kauni maakodu tiitli sai Birgit ja Alari Arraku kodu, Loku talu Neemiskülas. Birgit ja Alari Arrak on kodu kujundanud täpselt nii, et nende lastel oleks seal tegevust, kuid sealsamas oleks ruumi ka vanematele vaikuse ja ilu nautimiseks. „Perenaisel on võrdlemisi suur tarbeaed ning kõik taimed kasvatab ta oma perele ise. Hoonetest huvitavaim on vana talu palkidest tehtud suitsusaun, mida kasutatakse väga tihti," kirjeldas vallaarhitekt Jaanika Saar. 

Talu peremees on lastele mänguväljaku ise ehitanud ning mitmetonnisele kivirahnule on laste jaoks kinnitatud ronimisseina elemendid. „Perenaise käsul on mitmeid suuri kive ja kivihunnikuid mööda talumaad ringi paigutatud ja neist ühe otsas võib näha ka vanade põllutööriistade näitust." Peale selle on Loku talus kolm lammast, kaks kääbuskitse ning kass ja kanad. „Põnev on selle talu puhul seegi, et seal on abihoone seinale ehitatud oma maja ka putukatele," lisas vallaarhitekt. 

Peale selle tänas Elva vallavalitsus Elva valla tänukirja ja Elva valla saadiku pusaga Rena Tiganikku, Greta Tiganikku, Tiiu-Triin Tamme, Terle Tamme ja Renaldo Aarnat hooliva ja julge käitumise eest selle aasta septembris, Arbi järve ääres, kui nad läksid appi hädaohus olevale inimesele. 

Elva valla kauni kodu tunnustuse pälvinud esitatakse ka 2021. aasta kevadel „Kaunis kodu 2020" maakondlikku vooru. 

Elva valla kauni kodu konkurssi korraldati teist korda, konkursile laekus sel aastal kokku 8 nominenti. Sel aastal ei antud nominentide nappuse tõttu välja kauni ehitise ja kauni avaliku ruumi tiitlit. 

Nii Elva valla kogukonnavaldkonna aunimetuste laureaadid kui ka Elva valla kauni kodu laureaadid valisid välja vallavalitsuse moodustatud komisjonid. 

Traditsiooniliselt antakse kogukonnavaldkonna tunnustused üle Ühisnädala raames, mis on üle-eestiline kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal. 

Ürituse galerii leiate SIIT

 

TURISM
Kolmapäeval, 25. novembril osales Kertu Vuks EAS-i korraldatud turismiarendusalasel töökoosolekul. Tegemist on regulaarselt toimuva koosolekuga, kus Eesti erinevad turismivaldkonna spetsialistid ja EAS-i turismiarenduse eest vastutavad inimesed tutvustavad lähiperioodi tegevusplaane ning arendusprojekte. Sel korral räägiti pikemalt sihtkohtade koostöövõimalustest Lux Expressiga ning tutvustati Visit Estonia Jõulupuude kampaaniat.  
Pärnu linnavalitsuse ettevõtlusvaldkonna spetsialist tegi põneva ettekande novembris toimunud PlayDay teenusedisaini konverentsist. Kadi Ploom tutvustas Visit Peipsimaa talviseid tegevusi koostöös ettevõtjatega. Samuti anti ülevaade Tartu ja Pärnu jõuluperioodi tegevustest ja kampaaniatest. Visit Saaremaa jagas uudiseid seoses lennundusega  – oluliselt tihedam lennugraafik Tallinna ja Kuressaare vahel, et turistid saaksid mugavalt Saaremaad külastama.  
VARIA

Esimesel advendil toimusid valla eri paigus advendiküünla süütamine ning toredad esimese advendi tegevused.

Rannu alevikus süütasid advendiküünlad jõulupuul Rannu koguduse õpetaja Timo Švedko ja volikogu esimees Maano Koemets. Jõululaule esitasid Valguta segakoor Viisiratas ja Rannu Rahvamaja laulustuudio lapsed. Timo Švedko kuulutas välja jõulurahu ja kutsus inimesi üles mõtlema advendiajal mitterahalistele ning igavikulistele väärtustele.  

Samuti süüdati küünlad Puhjas, Elvas, Rõngus jm.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4