« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07-28.07.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.07.–28.07.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 24. juulil algasid Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistööd.  
Metrx OÜ alustas Puhja alevikus kaugküttetorustiku rekonstrueerimistöödega, tööd kestavad kuni 1. novembrini. 

Kortermajade piirkonnas esineb kaevetöödest tulenevaid liikluspiiranguid, mistõttu palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid. 

Tööd tehakse vastavalt Termopilt OÜ koostatud projektile. 

Küsimuste korral palume pöörduda Elva Vallavalitsuse geoinfospetsialisti Kullo Laose poole telefonil 5191 5914 või e-aadressil kullo.laos@elva.ee

Asendiplaaniga saab tutvuda SIIN

Kasside ja koerte pidamise eeskiri Elva vallas on avalikul konsultatsioonil - ettepanekuid oodatakse 1. augustini!

Elva Vallavalitsus suunas määruse eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Elva vallas" avalikule konsultatsioonile. 

Koerte ja kasside pidamise uue eeskirja koostamise vajadus tuleneb eelkõige sellest, et ühtlustada Elva vallaks ühinenud omavalitsuste koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded ning koerte ja kasside üle arvestuse pidamise korra Elva valla haldusterritooriumil.  

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koera, kassi või teisi lemmikloomi. Eelnõu eesmärk on ajakohastada kehtivaid eeskirju ja viia need vastavusse kehtiva õigusega.  

Vallas peetav koer ja kass peab olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood. Eeskirja kohaselt peetakse Elva vallas koerte, kasside ja vajaduse korral teiste lemmikloomade üle arvestust lemmikloomaregistris www.llr.ee ning selleks asutatakse vallas vastav andmekogu. 

Kogu eeskirja eelnõud saate lugeda SIIT ning seletuskirja SIIT

Küsimused ja ettepanekud eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 1. augustiks. Ettepaneku saate esitada SIIN või saata oma ettepaneku(d) e-aadressile elva@elva.ee

KOGUKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Heiki Hansen Ulila rahvakoosolekul. Kohtumisel osales ka Tootsi Turvas AS esindaja, kes jagas infot silla renoveerimistööde kohta. 

Koosolekul arutati Ulila keskuse renoveerimise, Ulila sadamaala arenduse, kergliikustee projekti (kergliiklustee rajatakse Ulila poe juurest Uula ristini (Kesk tn ja Kureküla tee ristmik), kogupikkusega 800 m), piirkonna bussipeatuste ja heakorraprobleemide teemadel. Muu hulgas lepiti kokku, et kui kergliiklustee projekt on valminud, siis tutvustab vallavalitsus seda avalikul koosolekul. Kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistu on kergliiklustee ääres ning kes soovivad ligipääsu oma kinnistule muuta, palutakse võtta ühendust Elva vallavalitsusega.  

Arutluse all oli ka Ulila keskuse ühe osa (kolmekordne hooneblokk) võimalik lammutamine. Kõik, kellel on ideesid, milline võiks olla selle hooneosa kasutusvõimalus(ed) tulevikus, on oodatud oma mõtteid jagama. Ettepanekuid oodatakse hiljemalt augusti lõpuks, Elva Vallavalitsuse aregu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuksi e-aadressile kertu.vuks@elva.ee

Laupäeval, 27. juulil osales Kertu Vuks Eesti Külaliikumine Kodukant korraldatud Külade maapäeval Räpinas. Sel korral oli Maapäeva juhtmõte „Tugev küla =  tugev  Eesti!“. Kertu esines  ettekandega teemakojas “Kuidas rakendada avatud valitsemise põhimõtteid külade ja omavalitsuste koosloomes?“ ning osales aruteludes, jagades Elva valla praktilist kogemust avatud valitsemise rakendamisel, piirkonnakogude tööde käivitamisel ja kogukondade kaasamisel otsustusprotsessides. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 22. juulil osalesid Heiki Hansen ja Mikk Järv Act Now koosolekul.  

Elva Vallavalitsus osaleb Interreg BSR finantseeritud projektis Act Now, mille eesmärk on tõsta kohalikes omavalitsustes energiajuhtimiskompetentsi ja analüüsivõimet ning seada sisse energiatarbimise jälgimise süsteem (edaspidi EMS). Süsteemide sisseseadmiseks on projekti eelarvest ette nähtud vahendid, mille raames on Elva vallal võimalik teha investeeringuid. Hanke eesmärk on seada sisse ja katsetada innovaatilist energiatarbimise jälgimise süsteemi vähemalt viies vallale kuuluvas hoones. Selleks liidestatakse viis hoonet energiatarbimise jälgimise süsteemiga, kasutades olemasolevaid ja paigaldades vajadusel uusi sensoreid. Nendele sensoritele hangitakse andmete kogumiseks, säilitamiseks ja visualiseerimiseks vajalik tehniline lahendus ning selle kasutusõigus vähemalt kolmeks aastaks. Tegevuste raames liidetakse esmalt EMSiga Elva Gümnaasium, Elva lasteaed Murumuna, Konguta lasteaed-algkool, Elva Gümnaasiumi Tartu mnt kool ja Elva vallamaja. 

Elva linna Palu tee 28a detailplaneering tuleb avalikule väljapanekule 

Elva Vallavalitsuse 16. juuli korraldusega nr 570 võeti vastu Elva linnas Palu tee 28a kinnistu detailplaneering. 

Planeeringuala (0,9 ha) asub Elva linnas Verevi asumis Palu tee äärsel alal. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Elva linna üldplaneeringuga. 

Planeeringu avalik väljapanek toimub 5. augustist 19. augustini Elva Vallavalitsuses (Kesk 32, Elva linn). Igal isikul on avaliku väljapaneku jooksul õigus esitada planeeringu kohta arvamusi. 

Planeeringuga saab tutvuda vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas ja valla kodulehel, SIIN

Arvamusi oodatakse e-aadressil elva@elva.ee

TURISM

Valla turismijuht Hemminki Otstavel: olen südames soovinud alati töötada turismialal 

Seni europrojektidega ja kultuurivaldkonnas töötanud Hemminki ütleb, et ta on alati mõelnud töötamisest turismialal ning on siiani kogu aeg oodanud tööd, kuhu igal hommikul hea meelega minna. Ta usub, et on selle leidnud just Elva vallas. 

Seni Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnas kultuuriteenistuse peaspetsialistina töötanud Hemminki tegeles kultuurivaldkonna arengute, kultuuriinimestega suhtlemise, organisatsioonide ja nende nõustamise ning projektitaotlustega. „Peale selle aitasin korraldada infopäevi ja seminare, samuti tegin tihedat koostööd kultuuripealinnameeskonnaga.“ 

Miks otsustas Hemminki aga just Elva valla turismijuhi töökohale kandideerida? „Vabal ajal meeldib mulle reisida ning olen alati erinevates riikides käies mõelnud, et tahaksin kunagi turismialal tööd teha. See töö ja valdkond kuidagi kutsusid mind ja see tunduski mulle täpselt see, mida olen otsinud,“ kirjeldab Hemminki. Ta lisab kiirelt, et muidugi saab see tema jaoks olema väljakutse, kuid ta on väga põnevil ja ootab juba, et saaks alustada. 

Hemminki peab oma tugevusteks positiivset ellusuhtumist ja töökust. „Samuti ei karda ma tunnistada, kui ma midagi ei tea, sest siis teen ma selle nimel tööd, et teaksin.“ 

Meie looduskeskkond kutsub 

Hemminki arvates on tal turismijuhina suurim väljakutse valla ühtne areng, et kõik piirkonnad tunneksid end kaasatuna. „Arusaadav on, et Elva linn on siinse piirkonna tõmbekeskus, kuid olulised ja erilised on ka teised piirkonnad.“ 

Tema arvates on Elva valla üks suurimaid plusse kaunis looduskeskkond, mis pakub rõõmu ja huvi nii siinsetele elanikele kui ka turistidele. „Kaks aastat tagasi, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja ning kui võtsin selle raames inimesi vastu, nägin, mida inimesed Eestisse vaatama ja otsima tulevad. Seega peame vallana rõhuma oma tugevustele, sh looduskeskkonnale.“ 

Hemminki näeb, et Elva vald on suurepärane koht ka sporditurismiga tegelemiseks ja selle arendamiseks. „Arvan, et selles valdkonnas on arengukohti palju ja see töötab siin hästi. Samuti tuleb osata ära kasutada neid suurüritusi, mida meil tehakse, näiteks Rally Estonia,“ lisab ta.  

Sel aastal on Hemminki võtnud endale eesmärgi koondada Elva valla turismiinfo, tegeleda veebikeskkonnaga ning ingliskeelse info loomise ja toimetamisega.  

Läbinisti tartlane 

Hemminki on kogu oma elu elanud Tartus ning põhikoolis õppis ta Tartu Tamme Gümnaasiumis, misjärel suundus õppima Hugo Treffneri Gümnaasiumisse. „Pärast seda asusin Tartu Ülikoolis õppima avalikku haldust ja rahvusvahelisi suhteid ning kui bakalaureus sai lõpetatud, läksin tööle ülikooli, kus tegelesin erinevate europrojektide ja nende juhtimisega.“ 

Magistriõpingud otsustas Hemminki teha pärast aastast töötamist samuti Tartu Ülikoolis, Euroopa Liidu ja Venemaa uuringute õppekaval. „Seal oli väga rahvusvaheline seltskond ja kohalikuna oli see väga äge,“ räägib ta põnevusega. 

Magistriõpingute ajal suundus ta tööle Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonda, kus töötas kuni siiani kultuuriteenistuse peaspetsialistina. 

Hemminki asub Elva valla turismijuhi töökohale täiskohaga tööle 5. augustil. Temaga saab ühendust e-aadressil hemminki.otstavel@elva.ee

VARIA

Milline on korrektne postkast? Omniva näpunäited 

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab „teenindada" praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti, millest kõik ei vasta nõuetele ning mis teevad kirjakandja töö raskeks, kui mitte võimatuks. 

Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel Sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm. Lisaks võiks postkast olla pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist. 

Postkasti paigaldamisel jälgi, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet. 

Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti kasutavad. 

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega. 

Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast oma turvalisuse tagamiseks. 

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada asjaoluga, et oleks tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ning teehooldustööde teostamine. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu nimi. 

Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud. 

 

Kas oled juba Shell Helix Rally Estonia Elva linnakatse videot näinud?

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

  Esmaspäev, 1. juuni 2020 Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek Kell 10 vallamajanduse osakonna koosolek Kell
Esmaspäev, 25. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4