« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.05-04.06.2023

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tehniliste tõrgete tõttu oli nädalakirja ilmumine eelmisel nädalal takistatud.

Siit leiad kokkuvõtlikult sissevaate vallavalitsuse kahte eelmisesse töönädalasse.

Head lugemist! 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 22. mail toimus vallavolikogu istung 

Istungi päevakorras oli kaks määruse ja kaks otsuse eelnõud. Lisaks tegi Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots ülevaate sihtasutuse Tartu 2024 tegevusest, sotsiaal- ja tervisekomisjoni esimees Peeter Laasik tööülevaate komisjoni tööst ning vallavanem Priit Värv ülevaate vallavalitsuse tööst. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget.
 
Muudetakse Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määrust nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas“. Muutmine on vajalik seoses riigi kavandatud hooldereformiga, millega muudetakse kohaliku omavalitsuse (KOV) korraldatava väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (ööpäevaringne hooldus hooldekodus) saamist ja selle eest tasumist. Muutus seisneb selles, et KOV osaleb nüüdsest nende inimeste teenuse rahastamisel, kellel on ööpäevaringse üldhooldusteenuse vajadus. Teenuse korraldamine jääb samaks – KOV peab hindama inimese abivajadust ja õigustatust teenust saada ning tagama, et teenus oleks inimesele kättesaadav ja osalema teenuse rahastamises. Teenuskoha maksumuse rahastamise kohustus on jagatud kaheks osaks: KOV-i ja isiku poolt tasutavaks osaks.

Korraldatakse ümber Elva linna lasteaedade tegevus. Linnapiirkonna lasteaedade juhtimisstruktuuri ümberkorralduse eesmärk on läbi ühendjuhtimise ja jagatud parimate praktikate luua innovaatiline, avatud ning kaasav kogukonnalasteaed, säilitades seejuures lasteaia majade eripärad. Lasteaedade keskne juhtimine toetab kaasaegse ja koostöise organisatsioonikultuuri arengut, millel on positiivsed mõjud nii õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedile kui ka meeskonnatööle. Samuti vähenevad avaliku teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Seetõttu otsustati rakendada Elva linnapiirkonna lasteaedades alates 1. jaanuarist 2024 ühendjuhtimist.

Muudetakse Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 44 „Elva Lasteaed Õnneseen põhimäärus“. Seoses Järve eralasteaia tegevuse lõpetamisega liideti sealsed rühmad Elva Õnneseene lasteaiaga. Sellest tulenevalt on vaja muuta Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö toimumise kohad.

AS-le Emajõe Veevärk võõrandatakse tasuta Valguta külas Puurkaevu kinnistu. Elva valla omandis on Elva vallas, Valguta külas asuv 2013. aastal rajatud puurkaev ühisveevärgist olmevee saamiseks. Puurkaev rajati AS Emajõe Veevärk kuludega. Tootmismaal asuv puurkaev teenindab lähedal asuvaid elanikke joogivee varustamisega. Teeninduse tagab AS Emajõe Veevärk ning seoses sellega otsustati kinnistu võõrandada Emajõe Veevärgile.

Ülevaade sotsiaal- ja tervisekomisjoni tööst. Komisjoni esimees Peeter Laasik tegi ülevaate komisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest 2022. aastal.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Arupärimised. Muude küsimuste punktis esitas volikogu liige Juhani Jaeger kaks arupärimist volikogu esimehele Sulev Kuusile VOLIS veebikeskkonna turvalisuse ning dokumentide esitamise korrektsuse kohta.

Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube'i kanalilt 
Kõik volikogu istungi materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 19. juunil 2023.

 

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted

Loe, mida otsustati 23. mai istungil siit →
Loe, mida otsustati 30. mai istungil siit →

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Verevi rand sai veel viimased täiendused 

Verevi rannaplatvormi rekonstrueerimise järgselt paigaldati randa ka uued riietuskabiinid ning uuendati pinkide laudiseid. Lisaks sõeluti liiv ning toodi juurde ka värsket juba eelsõelutud rannaliiva. 

Loe Verevi ranna värskendustööde kohta täpsemalt siit →

 

 

Rõngu kogukonnakeskuse tööd edenevad 

Alates aprillikuu lõpust võttis Rõngu kogukonnakeskuse ehitustööde lõpule viimise üle Dorpat Ehitus OÜ ning töö keskuse valmimise suunal edeneb taas hoogsalt.

Hetkel toimub metallkonstruktsioonide ülevaatus ning teostatakse täiendavaid keevitustöid. Käivad sisetööd ning  ka välitöödeks on materjalid tellitud. Eesmärk on, et hoone saab Rõngu kogukonnale kasutamiseks üle antud sügisel. 

Ülevaadet Rõngu kogukonnakeskuse ehituse kulgemise kohta saab täpsemalt lugeda siit →

 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Neljapäeval, 25. mail toimus Rannu piirkonnakogu koosolek 

Koosolekul osalesid ka abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen, et anda ülevaade, millised eelmisel korral kokkulepitud teemadest on leidnud lahendused. Välja on kuulutatud Rannu vana vallamaja ideekonkurss, mille kohta leiab täpsemat infot siit →

Lisaks räägiti veel ka Väike-Rakke hoonega seonduvast, Rannu Rahvamaja renoveerimisvajadusest ning Kureküla probleemidest. Piirkonnakogu juhtis tähelepanu Rannu kivimüüri lagunemisele ning vajadusele seda lähiajal korrastada. Arutati ka võimalust rajada Koopsi järve äärde turvaline ujumiskoht.

Rannu piirkonnakogu koosoleku protokoll on täies mahus leitav Elva Vallavalitsuse avalikust dokumendiregistrist →

 

 

Foto: Kayvo Kroon

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Väärikate Ülikooli viimane loeng ja lõpuaktus

Väärikaid tervitasid pidulikul päeval ka abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks. Selle õppeaasta viimase loengu teemal “Arenev Elva vald” pidas Kertu Vuks, kes tutvustas laiemalt nii riikliku, regionaalse kui ka kohaliku omavalitsuse planeerimis- ja arendusprotsessidega seonduvat. Põgusalt räägiti ka suurematest planeerimistrendidest, nagu kliimakindluse tagamine ja valglinnastumise vältimine. Lisaks tutvustati Elva valla kaasamistegevusi ja nende läbiviimise loogikat ning suuremaid juba tehtud ja tulevikus teostatavaid arendusprojekte.

Ürituse teises pooles andis Heiki Hansen õppuritele üle tunnistused. Sel õppeaastal osales programmis kokku 95 väärikat õppurit, kellest 38, kes osalesid loengutes vähemalt 75% ulatuses, said ka Tartu Ülikooli diplomi täiendõppeprogrammi läbimise kohta.


Kogu ürituse galerii on leitav siit →

 

 

Kolmapäeval, 24. mail toimus Tartumaa Arendusseltsi üldkoosolek

Koosolekul osalesid vallavanem Priit Värv ja abivallavanem Kertu Vuks. Üldkoosolekul kinnitati strateegia uueks tegevusperioodiks ning majandusaasta aruanne.

Lisaks tutvustati Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti “Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine”.  

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Koosolekul kinnitati Valgamaa Partnerluskogu majandusaasta aruanne, tehti ülevaade 2015-2022 strateegia seirearuandest ning kinnitati uus 2023-2027 strateegia. Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. 

Elva vallast kuuluvad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonda Palupera, Hellenurme ning Aakre piirkonnad. Rohkem infot toetusvõimaluste kohta leiab siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail kohtusid vallavalitsuse liikmed Elva linna eakatega

14. märtsil said alguse vallavalitsuse liikmete kohtumised eakatega ning esimesena saadi kokku Rõngu Rahvamajas. Kohtumisele oli kohale tulnud 28 eakat, kellega arutleti vabas vormis kõikidel neile huvipakkuvatel teemadel. Järgmine kohtumispaik oli 17. aprillil Rannu Rahvamaja, kuhu oli kohale tulnud 21 eakat. 

Nüüd kohtuti Elva linna eakatega, kellega tehti juttu teemadel nagu näiteks sündmusinfo kättesaadavus, teede seisukord ja vanade väärtuslike hoonete tulevik. Lisaks andis vallavalitsus ülevaate Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimisest ning teistest suurematest arendusprojektidest. 

Kohtumised eakatega erinevates piirkondades jätkuvad taas sügisel. Kõikidest järgmistest kohtumistest teavitame ette Elva valla lehes ja teistes infokanalites.

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna Tartumaa projektide koostöökohtumine

Kohtumisel arutati väljaspool Tartu linna Tartumaal toimuma saavate kultuuripealinna suurürituste ühise turundamise võimaluste üle. Üheskoos pandi erinevad sündmused ajateljele ning iga projektimeeskond tutvustas oma üritust. Pandi paika, milliseid kanaleid võiks ühisturunduseks kasutada, et oma sündmusi nii koos kui ka üksikult parimal viisil reklaamida.

Kohtumisel osalesid seitsme projekti esindajad. Elva vallast esindasid Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekti arendusspetsialist Sirli Pippar, kultuurispetsialist Markus Toompere ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. 

Järgmine kohtumine toimub augustikuus. 

 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 25. mail toimus Waide motellis loomeettevõtjate  Loovhommik

Hooaja üheksas Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud Loovhommik oli sel korral praktiline ning puudutas ettevõtete finantsküsimusi.

Koolitaja Triin Raudoja andis osalejatele häid finantsalaseid soovitusi, õpetas arvutama toodetele ja teenustele õiglast tasu ning andis raamatupidamist lihtsustavaid nippe. 

Järgmine Loovhommik toimub 15. juunil ning siis on teemaks süsteemide loomine. Kogu ülevaate Loovhommikute hooaja tegevustest leiad siit →

 

 

Teisipäeval, 23. mail toimus ettevõtlusuuringu fookusgrupi arutelu

Arutelul osales ka abivallavanem Kertu Vuks ning selle eesmärk oli kaardistada omavalitsuste soov ja huvi osaleda Rahandusministeeriumi ja  Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt korraldatavas Tartu- ja Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arenguprogrammis.

Koos omavalitsusjuhtidega arutleti ootuste üle, mis programmi eel on ning tutvuti programmi läbiviijatega. Elva Vallavalitsus kaalub programmis osalemist koostöös Tartu Ärinõuandla meeskonnaga.  

 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Reedel, 26. mail toimus Elva Spordihoones koosloomeseminar 360° Elva Elamust

Seminar keskendus Elva lauluväljaku ja selle lähiümbruse arengutele tulevikus. Inspireerivate ettekannetega esinesid Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja tänavakunsti edendaja Salme Kulmar.

Jiri Tintera tegi ettekande avaliku ruumi olulisusest ning kohaliku omavalitsuse võimalustest seda kujundada. Salme Kulmar tutvustas Rural Urban Art (RUA) festivali ning tänavakunsti võimalusi linnaruumi kujundamisel ja atraktiivseks muutmisel. Lisaks tutvustas Salme juba toimunud tänavakunsti festivalide näiteid. Sel aastal on tänavakunstifestival Viljandis, järgmisel aastal Elva vallas.

Seminari raames toimusid arutelud ka töötubades, mida juhtisid Elva vallaarhitekt Jaanika Saar, Elva vallavolikogu liige Inna-Inga Kalmus ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane. Töötubade raames koguti ideid ja mõtteid, milline võiks olla tuleviku lauluväljak, milliseid tehnilisi lahendusi see vajaks, millised on need sündmused, mis traditsioonidena peaksid kestma ka tulevikus ning kuidas kavandada lauluväljaku ja lähiümbruse avalikku ruumi nii, et see oleks atraktiivne ja kasutust leidev aastaringselt.

Seminaripäeva lõpetasid Tartu Ülikooli linnaplaneerimise tudengid, kes tutvustasid kolme Elva linna kohta koostatud teemaplaneeringut - rohealade teemaplaneering, liikuvuse teemaplaneering ning funktsionaalne ja kliimakindel avalik ruum.

 

 

Reedel, 2. juunil toimus Tarkade Linnade demopäev

Seminari raames tutvustati Targa Linna ideekonkursi pilootfaasi läbinud ideesid ning kuulutati välja uus võimalus ideede esitamiseks. Üritusel osales abivallavanem Kertu Vuks.

Üritust korraldas ja projektivooru veab eest Targa Linna Tippkeskus (FinEst Centre for Smart Cities), mis on iseseisev organisatsioon Tallinna Tehnikaülikooli koosseisus. Targa Linna Tippkeskuse eesmärk on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada rahvusvaheliselt tuntud teadusarenduskeskuseks.

Demopäeval tutvustasid oma pilootlahendusi näiteks Võru linn - Resto renoveerimisprojekt miljööväärtuslikus alas. Tallinn tutvustas Green Twins projekti, mille raames visualiseeriti üksikobjektid ja haljasalad Tallinnas võimalusega vaadata ka tulevikuvaadet virtuaalreaalsust kasutades. Samuti loodi projekti raames Tallinnasse kaasamisplatvorm Avalinn. Narva katsetas ja piloteeris lahendust, mis aitab mõõta inimeste heaolu ja rahulolu linnaruumis. Kõikide pilootprojektidega on võimalik tutvuda siin →

Ka Elva vald koostöös Viimsi vallaga on varasemalt konkursile idee esitanud, kuid toona ei osutunud me valituks - laekus 79 ideed, millest välja valiti välja 6. Uus ideekonkursi voor on avatud kuni 30. septembrini.  

 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ning piirkonna politseinike koostöökohtumine

Kohtumisel andis politsei ülevaate lähisuhtevägivalla juhtumite statistikast Elva vallas võrdluses möödunud aastatega.

Lisaks arutati, kuidas käituda olukorras, kus sotsiaaltöötajal on info inimestest, kes oma tervisest tulenevatel põhjustel ei tohiks autot juhtida. 

 

 


Teisipäeval, 30. mail koostas sotsiaal- ja terviseosakond eakate vastu suunatud vägivalla kontekstis erinevaid persoonasid

Persoonade loomine aitab paremini mõista, kes on reaalselt need inimtüübid, kes võivad sattuda ohvri või vägivallatseja rolli, milline on nende suhtlusvõrgustik ning peamise murekohad, milliste spetsialistidega nad kokku puutuvad, millist tuge nad vajavad jne. Persoonade loomine aitab luua parema ettekujutuse sellest, milliseid toetusmeetmeid ja valdkondadeüleseid kokkuleppeid on tarvis luua, et vähendada eakate vast suunatud vägivalda Elva vallas.

Antud kontekstis peame oluliseks esile tuua, et vägivalla all ei peeta silmas ainult füüsilist, vaid ka vaimset, majanduslikku, seksuaalset vägivalda ning nende kombinatsioone. Ka eaka hooletusse jätmine liigitub vägivalla alla. See on oluline teema, mis puudutab väga paljusid inimesi meie ümber, kuid ometigi eksisteerib see meie ühiskonnas veel pigem varjatud kujul.  

 

 

Kolmapäeval, 24. mail külastasid sotsiaal- ja terviseosakonna töötajad MTÜ Iseseisev Elu Jaani keskust

Ühingu juhatuse liige Maire Koppel tutvustas nii maja kui ka nende poolt pakutavaid teenuseid: igapäevaelu toetamine, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus ning erinevad töötamise võimalused psüühikahäirega inimestele.

 

 

 


23.-24. mail toimus koolitus “Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?"

Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud koolitusel osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel, lastekaitsespetsialist Kerli Liivar ning Elva Perekeskusest Tiina Trees ja Katti Kask.

Kolmandal ja neljandal koolituspäeval olid fookuses tõenduspõhine ennetus nii töökeskkonnas kui ka kogukonnas, keskkonna kujundamine ning meedia võimalused sõnumeid võimendada või vähendada. Neid teemasid aitasid avada Helena Heidemann, Elo Paap ja Triin Vilms.

Olulisel kohal olid nendel kordadel erinevad kaitse- ja riskitegurid, mis toetavad või vastupidiselt pärsivad negatiivset mõju. Näiteks on kaitseteguriteks suhted, seotus, tunnustamine kogukonnas, peres, töökohal või haridusasutuses, hoiakud ja väärtused, sotsiaalsed oskused jne.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC). 

 

 

1.-2. juunil toimus konverents "Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides"

Koolitusel osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Nii vaimse tervise kui ka psühhosotsiaalse toe pakkumine on igas kriisis väga olulisel kohal. Tähtis on selle juures meeles pidada, et tegu pole vaid artside ja psühholoogide pärusmaaga, vaid see nõuab valdkondadeülest planeerimist ning tegutsemist.

Konverentsil tutvustasid eksperdid Eestist ja mujalt maailmast kriisidest saadud teadmisi ning olulisi tähelepanekuid ja järeldusi. Samas said ka kõik konverentsi osalejad erinevates töötubades katsetada, kuidas väikese ajaga erinevates kriisiolukordades orienteeruda ning milliseid lahenduskäike leida.

Antud konverents oli märgilise tähendusega, kuna esimest korda saadi sellisel teemal ning nii suurelt valdkonnaüleselt kokku, et mõista erinevate osapoolte rolle ja võimalusi. 

 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Tartumaa noortevaldkonna spetsialistide kohtumine

Kohtumisel tutvustati eesolevaid valdkonna projekte, mis on juba esitatud või esitamisel.

Lõuna-Eesti 6 maakonna arenduskeskuste koostöös on ettevalmistamisel projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”, mille eesmärk on noorte sidumine oma kodukohaga koostöise võrgustikuga, mis süsteemselt ja eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikkust.

Rahvusvaheline projekt “Rural Youth Europe” algas 1. märtsil 2023 ning selle eesmärk on noorte kaasatuse ja ettevõtlikkuse suurendamine. Projekti raames toimuvad rahvusvahelised kohtumised erinevates partnerriikides ning kohtumistele saavad kaasatud ka omavalitsustes noorsootöö eest vastutajad.

Lisaks arutati kohtumisel, millised on noortevaldkonna kitsaskohad ja probleemid Tartumaal ning miks on noorsootöö üldse omavalitsuse vaates oluline. Murekoht on, et enamikes omavalitsustes ei ole eraldi valdkonna eest vastutavat spetsialisti, vaid noorsootöö on mõne teise valdkonna lisaülesanne. Maakonnaülene noorsootööspetsialistide võrgustik kahjuks kadus peale haldusreformi, kuid nüüd on tehtud esimesed sammud selle taastamiseks. 

 

 

Teisipäeval, 30. mail toimus hariduse inspiratsioonipäeva meeskonna ümarlaud

Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Tartumaa haridustöötajate ning kohalike omavalitsuste esindajatega plaanib sügisel korraldada maakonna haridusasutustele inspiratsioonipäeva.

Päeva keskmes on erinevate heaolu loovate hariduslike programmide rohkus ning sellest tulenevalt nende ühildamine heade praktikate näitel. Tegu oli inspiratsioonipäeva meeskonna esimese ümarlauaga, kuhu kuulub Elva vallast ennetustööspetsialist Karmen Paavel.  

 

 

Kolmapäeval, 31. mail toimus kohtumine malevakorraldajatega

Elva valla noortemalevasse kandideerimine on lõppenud ning hetkel toimuvad esimesed vestlused. Sel aastal on vallas kolm malevarühma - Elva, Rannu ning Rõngu ja Hellenurme ühismalev. Puhja piirkonnas on töölaager, kus tööpäevad on lühemad kui malevas. Samuti ei ole seal igaõhtuseid ühistegevusi.

Kokku laekus tänavu 66 taotlust 38le malevakohale. Kõige populaarsemaks malevaks osutus Rannu.

Kuigi kõik noored paraku malevasse ei pääse, siis kandideerimisega kaasnev protsess on siiski noortele hea esimene praktiline samm tutvumaks töömaailmaga.

 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 

Esmaspäeval, 29. mail toimus Keskkonnaministeeriumi töörühma koosolek

Arutelul osales abivallavanem Kertu Vuks. Kohtumise eesmärk oli tutvustada uusi toetusmeetmeid ning anda omavalitsustele võimalus rääkida kaasa meetmete disainimisel.

Kokku tutvustati kolme võimalikku toetusmeedet - kombineeritud sadeveesüsteemide, sh lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamise toetamine, üleujutusohu ennetamiseks ja leevendamiseks kavandatav toetusmeede ning kliimaeesmärkide täitmisele suunatud toetusmeede.

Seminari raames arutati läbi erinevate meetmete raames olevad abikõlblikud tegevused ning osalejad said välja tuua meetmete kitsaskohti ja koos püüti leida neile lahendused.

Täpsem info toetusvõimaluste kohta on leitav siit →

 

 

 

  VARIA  

 


Vallavalitsus võttis osa Pannkoogifestivalist!

Pühapäeval, 28. mail osalesid vallavalitsuse liikmed Kertu Vuks, Margus Ivask ja Heiki Hansen Puhja lipuväljakul toimunud Pannkoogifestivalil. Tegemist on juba traditsiooniks saanud perefestivaliga, kus kogukonnad tulevad kokku ning pakuvad festivalil ise küpsetatud pannkooke. Ürituse raames toimus muuhulgas ka parima pannkoogikohviku valimise võistlus.

Elva vallavalitsuse meeskond osales festivalil pannkoogikohvikuga esimest korda ning pannkookide eest teenitud tulu anti Puhja Koolile õuevahetundidesse mängu- ja spordivahendite soetamiseks. 

 

 


Reedel 26. mail toimus üle-eestiline vee-ettevõtete avatud uste päev

Päeva raames avas huvilistele oma uksed ka Emajõe Veevärk tutvustades nii joogivee töötlemise kui ka reovee puhastamise protsesse. Ringkäigul tutvustas Emajõe Veevärgi arendusjuht Katrin Kõnd praeguseid süsteeme ning tulevasi arendusplaane.

Üle Eesti avasid oma uksed veel ka Haapsalu Veevärk, Jõgeva Veevärk, Järve Biopuhastus, Miridon OÜ, Paide Vesi, Tartu Veevärk, Võru Vesi ja Tallinna Vesi.

 

 

 


Loe 22. mail 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 
 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

Ari Dubin ja Ivi Tigane räägivad suurest Elva rokipeost Eesti Rocki Kuldaeg 

Mari-Liis Vanaisak ja Liis Jaamets tutvustavad Rõngu, Rannu ja Konguta kandi kohvikutepäevi →
 

 


 

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 
 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4