« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 22.03-28.03.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.03.–28.03.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KRIISIINFO
 • Olukord on tõsine, kuid liigume õigel teel. Jätkame samamoodi. Näeme esimesi märke nakatumise näitajate paranemisest, kuid nakkuse levik on endiselt ulatuslik ja haiglates on rekordiliselt palju patsiente. Eesmärk on vähendada haiglaravi vajajate arvu, selleks peame vähendama viiruse levikut ja kiirendama riskirühmade vaktsineerimist. 

 • Tulemus tuleb vaid üheskoos pingutades. Inimeste tubli käitumine ja riiklikud meetmed kontaktide vähendamiseks on suutnud nakkuse levikut pidurdada ja annavad lootust, et suudame kriisi ületada. 

 • Väärtustame tervishoiutöötajate tööd. Ka need, kes püsivad tugeva tervise juures, ei tohi unustada neid, kes on raskelt haiged ning kelle elu ja tervise eest arstid, õed ja hooldajad iga päev võitlevad. 

 • Kasuta võimalust, kui sind vaktsineerima kutsutakse. Pandeemiast ei ole muud väljapääsu kui vaktsineerimisega. Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühmi, kellel on suurem risk raskelt haigestuda. Kõik vaktsiinid kaitsevad raske haigestumise eest. 

Elva vallavalitsus jätkab kaugtööga 

Seoses koroonaviiruse leviku ja olukorraga riigis otsustati, et Elva vallavalitsus jätkab 25. aprillini kaugtööga. 

See tähendab, et elanikke nõustatakse eelkõige telefoni ja e-kirja teel.  

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid erandjuhtudel ja ainult sel juhul, kui ametnikuga on kohtumiseks aeg eelnevalt kokku lepitud. Elva vallamajja ja teenuskeskustesse ei ole võimalik ilma eelnevalt ette registreeritud ajata tulla. 

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel. 

Kõikide ametnike kontaktid leiate SIIT

Erinevaid taotlusi palume esitada e-keskkonnas. Paberkandjal dokumendid palume tuua Elva vallavalitsuse maja ees olevasse eraldi märgistusega postkasti (Kesk 32, Elva) või teenuskeskuste juures olevatesse postkastidesse. 

Piirangutega seotud info ja juhised: https://www.kriis.ee/et

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Elva valla noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust taotleda 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 11. aprilliks. 

Toetuse eesmärk on noorsootöö arendamine ning noorte omaalgatuse ergutamine Elva vallas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rõngu noortematk Kagu-Eestisse, kitarrid Ulilasse ja "Teeme Rannu pere- ja noortekeskuse trepikoja kauniks". 

Lisainfo ja taotlemine SIIN

Kolmapäeval, 24. märtsil osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Kertu Vuks ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Loov Elva koostöökogu virtuaalkohtumisel. Kohtumine on osa Tartumaa kultuurijuhtide arengu- ja koolitusprogrammist, kus otsitakse vastuseid Elva valla kultuuri ja loomemajanduse võtmeküsimustele: kuidas suurendada loomeettevõtjate hulka ja parendada koostööd?; kuidas luua füüsiline ruum ja seda toetav keskkond?; kuidas suurendada kultuuri, turismi ja loomeettevõtluse omavahelist koostööd? Järgmine kohtumine toimub aprilli lõpus ning vahepeal tuleb tegeleda koduse ülesande lahendamisega.  

Kolmapäeval, 24. märtsil toimus volikogu spordikomisjoni virtuaalne koosolek, kus oli peamiseks teemaks FC Elva ja Eesti Jalgpalli Liidu esindajate ülevaade tekkinud olukorrast seoses FC Elva endise tegevjuhi juhtumiga. Koosolekul anti ülevaade antud juhtumi osas tehtud otsustest ja tegevustest ning kriisiabi spetsialist tegi ettekande, kuidas märgata ja ära tunda kahtlaseid juhtumeid ning kuidas kahtlustuste korral reageerida.  

Reedel, 26. märtsil osalesid Marika Saar ja Merilyn Säde Tartu 2025 omavalitsuste infokoosolekul. Tegemist on regulaarse infovahetuse koosolekuga, kus sel korral keskenduti vabatahtliku kampaaniale ning piirkondlike infopäevade korraldamise ettevalmistusele.  
ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 22 ja 23. märtsil osales abivallavanem Kertu Vuks Eesti 2035 aruteludel. Tegemist oli Euroopa liidu uut toetusperioodi ettevalmistavate aruteludega.   

22. märtsil keskenduti poliitikaeesmärgi ”Nutikam Eesti” alaeesmärkidele. Nutikama Eesti saavutamiseks tuleb toetada innovatsiooni, digitaliseerimist, majanduse struktuurimuutust ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi VKE-de) arengut. Loodetavasti muutub ettevõtluse ja innovatsiooni toetamise kaudu Eesti ambitsioonikate äriideede kasvulavaks ning ettevõtted toodavad kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Ettevõtete tegutsemiskeskkond peab soosima nutikate lahenduste loomist ja katsetamist. Kindlustada tuleb teaduse rahvusvahelist kõrget taset ning edendada ettevõtete, teadlaste ning valitsusasutuste koostööd. Töötubades “Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime suurendamine” ja “Nutika spetsialiseerumise ja teadusvõimekuse kasvatamine”  arutati väljakutsete üle, mis Eestis nendes valdkondades on ning kuulati ära osalejate ettepaneku. Muu hulgas toodi välja, et loomemajandusvaldkonda tuleks samuti teiste valdkondade seas esile tõsta; VKE-de toetamisel võiks olla suuremat kasu klastrite loomisest, mis koondaksid ja võimestaksid ettevõtjaid ning nende huvisid. Murekohana toodi mitmel korral välja asjaolu, et VKE-de võimekus ja huvi teadusasutustega koostööd teha on pigem vähene ning arendada tuleks ettevõtete innovatsioonivõimekust. 

23.  märtsil oli fookuses “Rohelisem Eesti“, kus räägiti lähemalt Eesti 2030 energiapoliitika eesmärkidest, milleks on:

 • viia taastuvenergia osakaal summaarsest lõpptarbimisest vähemalt 42% (16 TWh) (2019 ~32%); 
 • energiatõhususe suurenemine ja energiajulgeoleku;
 • ning varustuskindluse säilitamine.
Üldpõhimõtted, millest lähtutakse on:
 • turupõhised lahendused kõigepealt => kõik tulevikukindlad (kliimaneutraalsed) lahendused on oodatud;
 • toetatakse turutõrgete ja -barjääride ületamist ja meetmeid, kus sotsiaalmajanduslik kasu on kõrge, aga otsene kasu vähene ning  konkurentsipõhisus. 
Töötoas keskenduti rohepöörde elluviimiseks vajalikele muudatustele. Eestil on vaja muutuda tänapäevaseks, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside netoheidet ning majanduskasv on ressursikasutusest lahutatud. Probleem on põlevkivi kasutamine, mis viib Eesti negatiivses mõttes ELi juhtriikide hulka. Eesti majanduse kasvuhoonegaaside heitkogus ühe SKP euro kohta on ELi keskmisega võrreldes ligi kaks korda suurem.

Suur mure on ka jäätmetega, mille teke on võrreldes 2000. aastaga Eestis enam kui kahekordistunud. EL-i keskmisest allapoole on langenud Eesti põllumajandussektori tootlikkus, sest suur osa põllumajandustoodetest eksporditakse töötlemata kujul. Nagu ka VKE-sid puudutavas töötoas välja toodi, on probleem Eesti ettevõtete vähene teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal SKPs (2018. aastal 0,59%). Hoolimata Eesti teaduse kõrgele tasemele sünnib meil vähe ühiskonnale ja majandusele olulisi uusi teadmistepõhiseid lahendusi. Eesti ekspordis domineerivad tööjõumahukad valdkonnad, mis on üha süveneva palgasurve tõttu tugeva löögi all. Pikemalt räägiti ka sellest, mis aitaks uuenduslikke rohetehnoloogiad kasutusele võtta ning kuidas luua rohefondi.  
Eesti 2035 viis strateegilist sihti:
Kolmapäeval, 24. märtsil osales Kertu Vuks EAS-i sihtkohtade arendamise arutelul. Modern Mobility meeskond tutvustas MaaS XT kasutusvõimalusi turismivaldkonnas ning tutvustas Saaremaa pilootprojekti.  Eesti maaturismi ühingu eestvedaja andis ülevaate ühingu tegevusplaanidest ning koostöövõimalustest. Võrumaa jagas kogemusi turismiinfokeskuse teenuse delegeerimisel erasektorile. Peale selle anti ülevaade puhkaeestis.ee turismiprofessionaalile mõeldud veebilehe uutest funktsioonidest.  

Kolmapäeval osalesid Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus ruumilise planeerimise digiprojektide ümarlaual. Rahandusministeerium tutvustas riigi plaane digitaalse planeeringuandmete süsteemi loomisel. Üleriigilise andmekogu eesmärk on tagada kõikidele digitaalsetele planeeringutele kiire ja ühtne ligipääs veebikeskkonnas ning andmete maksimaalne masinloetavus. Eesmärk on siduda planeeringute andmed teiste andmekogudega (nt ehitisregister). Kuna palju kehtestatud planeeringud on ainult paberil, proovitakse olemasolevad planeeringud enne andmekogusse kandmist digitaliseerida.  

Rahandusministeerium analüüsib ka planeeringute menetluse infosüsteem loomise vajadust. Vastav otsus tehakse järgmisel aastal. Vajadus üleriigilise menetlussüsteemi järele on suur, kuna omavalitsustes kasutatakse väga erinevaid infosüsteeme, menetluse protsess ei ole hästi kättesaadav, puudub ühtne planeeringute kooskõlastamise keskkond ja automaatne andmevahetus, mistõttu on asjaajamise osakaal suur.  

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 22. märtsil toimus volikogu eestseisuse e-koosolek, kus osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Heiki Hansen. 

Eestseisus arutas volikogu 29. märtsi istungi päevakorra projekti. Eestseisusesse kuuluvad volikogu fraktsioonide juhid ja volikogu esimees. Projektis oli 11 päevakorrapunkti, üks määruse ja seitse otsuse eelnõu ning 3 informatiivset punkti. Heiki Hansen tutvustas eelnõude sisu. Arutati muudatuste üle. Kokkuvõttes eestseisus kinnitas päevakorra esitatud kujul.  

 

Kolmapäeval, 24. märtsil toimus Elva valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja osaühingute juhtidega kohtumine, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen, abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, vallasekretär Salle Ritso ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Vallavalitsus korraldas veebruarikuus juhtide hulgas küsitluse, mille eesmärk on parandada koostööd vallavalitsuse ja asutuste vahel. Kohtumisel anti ülevaade küsitluse tulemustest ning vallasekretär andis ülevaate erinevatest õigusaktidest, mis kehtivad ka hallatavatele asutustele. ON hea meel, et meie juhtide motivatsioon on kõrge ning koostööd vallavalitsusega peeti heaks, ka infovahetust hinnati kõrgelt. Samas tehti ka konkreetseid ettepanekuid koostöö parandamiseks, ühiste koolituste ja meeskonna ürituste korraldamiseks.  

VALLAMAJANDUS
Teisipäeval, 23. märtsil osales vallavanem Heiki Hansen ELVL Teede ja transpordi töörühma koosolekul. Arutati teeregistri andmete korrastamisega seotud teemasid ja avalikus kasutuses olevate erateede õiguslikku määratlemist ning sellest tuleneva riikliku teehoiutoetuse jagunemist omavalitsuste vahel. Tegemist oli töökoosolekuga, kus osalesid ka rahandus- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud. 
ETTEVÕTLUS & TURUNDUS
Reedel, 26. märtsil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde Turunduslabori konverentsil. Turunduslabori konverents oli 12 tundi kestev üritus, kus oli väga palju huvitavaid teemasid ka omavalitsuste kontekstis. Marikat kõnetasid kõige enam ettekanded, mis olid seotud persoonade loomisega, soovitusturunduse ja persoonibrändinguga. Omavalitsuse vaatest üks paremaid ettekandeid oli kindlasti teemal, kuidas ennast töötajatele turundada. Samuti avati seminari raames uusi vaatenurki kogukondade arendamisele ja kaasamisele ning jagati kogemusi, mis teeb ühest kogukonnast kogukonna ning mida teha selleks, et seda hoida.  

8. aprillil toimub mentorklubi kohtumine teeninduskultuuri teemadel 

Elva vald kutsub kõiki huvilisi mentorklubi järgmisele kohtumine 8. aprillil kell 18 Zoom keskkonna vahendusel. Sel korral jagab oma kogemusi ja mõtteid teeninduskultuuri teemadel Heli Tooman.  

Heli on Tartu ülikooli Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent ning turismi- ja teenindusvaldkonna ekspert, kes on kirjutanud arvukaid teadusartikleid ja avaldanud muid publikatsioone turismimajanduse ja teeninduskultuuri teemadel.  

Mentorklubi seminarile on oodatud kõik teemast huvitatud ettevõtjad/ettevõtlushuvilised. 

Palume osalemise registreerida siin hiljemalt 6.04.2021. 

Kõikidele registreerunutele edastatakse kohtumisel osalemiseks link Zoomi keskkonda päev enne seminari toimumist. 

Kohtumiseni Mentorklubis 8. aprillil kell 18. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

KOOSTÖÖ & KOGUKOND

Esmaspäeval, 22. märtsil osales volikogu esimees Maano Koemets Maaelu visiooni nädala e-konverentsil “Millised võiksid välja näha Euroopa maapiirkonnad tulevikus?” 

Euroopa Komisjon ja Euroopa maaelu arengu võrgustik korraldasid 22.–26. märtsil Maaelu visiooni nädala e-konverentsi. Eesmärk oli maapiirkondade tuleviku üle arutlemine, mille vorm oli rikkalik programm, mis hõlmas kõrgetasemelisi ettekandeid ja arutelusid, e-turuplatsi, e-töötubasid ja erisuguseid tegevusi. Volikogu esimees võttis iga päev osa ühest-kahest töötoast või plenaaristungist. Osalejaid oli 36 riigist kokku 860, Eestist 22. Kuigi maaelu ja linnaelu ei ole mõtet  vastandada, on selge, et maaelu oma terviklikus tähenduses on linnaelust erinev nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Konverentsi eesmärk ei olnud erisuste rõhutamine vaid sisuline, piireületav ja vanusest sõltumatu arutelu teemal, milline peaks nägema välja maaelu 2040. aasta Euroopas.  

Kokkuvõtvalt nägi vallavolikogu esimees nädala jooksul kümneid erinevate riikide maapiirkondade inimeste ettekandeid ja arutelusid rohujuure tasandilt Euroopa komisjoni tasemeni. On koostatud hulgaliselt strateegiaid ja seatud eesmärke, et maaelu edendada ja toetada. Sellest kõigest on olnud kasu, sest peale soovi probleemidega tegeleda on maaelanikule vaja ka poliitilist toetust riigi ja omavalitsuse tasemel. Toetus ilma strateegiata ei ole aga sihipärane. Kõige olulisem on maal elavate inimeste endi aktiivsus, haritus ja tahe muuta maaelu sama heaks või isegi paremaks kui linnaelu. Võimalusi selleks on ja maapiirkondade erisused on ainult kasuks. Omavalitsuste roll on arvestada maaelu eripäradega, toetada seal, kus tingimused on ebavõrdsed, koostada maaelu eripärasid arvestades üldplaneering ja arengukava ning määrata toetusi, mis aitaks maaelu edendada.  

23. märtsil osales Mikk Järv SA Tartumaa Turism nõukogu koosolekul, kus juhataja tutvustas 2020. aasta majandusaasta aruannet. Arvestades keerulist aastat, võib olusid silmas pidades hinnata tegevust edukaks. Erinevate osapoolte koostöös suudeti oludele reageerida kiirelt ja paindlikult ning korraldada edukad kampaaniad (siseturukampaania, Metsast taldrikule). Nõukogu otsustas majandusaasta aruande kinnitada. 
Neljapäeval, 25. märtsil esines abivallavanem Kertu Vuks konverentsil “Kogukonna roll ja võimalused kohalikes omavalitsustes”. Konverentsi korraldasid Eesti Külaliikumise Kodukant koostöös Eesti linnade ja valdade liidu, Eesti Leader liidu ja Lääne-Viru omavalitsuste liiduga. Konverentsi eesmärk teadvustada, millised on kohalike omavalitsuste jaoks kogukondade kaasamise kasud ja väljakutsed. Kertu Vuks tutvustas oma ettekandes Elva vallavalitsuse meeskonna praktikaid kaasamisel. Väga põneva ettekande tegi Mikk Lõhmus, kes jagas oma kogemust Lääne-Nigula valla näitel keerukate uusarendusprotsesside elluviimisel. Kogukondade praktikat tutvustasid Elmo Saul Otepää Külade Ühendusest ja Virtsu kogukonna eestvedaja Jüri Mõniste. Teaduspõhisema vaate kogukondade  kaasamisele lisas Tallinna ülikooli dotsent Katri-Liis Lepik.  
Neljapäeval, 25. märtsil osales volikogu esimees Maano Koemets MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond hindamiskoosolekul, kus hindamisel oli üks projekt. 
Laupäeval, 27. märtsil toimusid virtuaalsed Külade Kärajad. Külade Kärajatel jagasid abivallavanemad Kertu Vuks ja Marika Saar vallavalitsuse infot ning Tartumaa loometalgute korraldajad kutsusid üles osalema sügisestel talgutel. Kõige aktiivsemad arutelud toimusid viitade ideekorje, tunnustuspinkide, kaasamise hea tava ja Tartu 2024 ettevalmistuse teemadel. Meelis Külaots ja Mari-Liis Vanaisak tutvustasid planeeritava Elva kogukonnamängude kontseptsiooni. Pärast info edastamist toimusid arutelud rühmades, kus keskendusime teemadele: kuidas ja milliseid kanaleid kasutades peaks Elva vallas kaasamine olema korraldatud?; millega võiks Elva vald eriliselt silma paista Euroopa Kultuuripealinna projektis?; milline on sinu arvates Elva turismibränd?; kogukonnamängud edasiarenduse küsimused. Aitäh kõigile aktiivsetele kärajatele, loodetavasti toimuvad järgmised Külade Kärajad juba maikuus Ulila Suveaias. 
VARIA

SA Elva kultuur ja sport nõukogu otsib sihtasutusele juhatuse liiget 

SA Elva kultuur ja sport nõukogu on välja kuulutanud konkursi, et leida juhatuse liige, kes tunneb spordi-, turismi- ja kultuurivaldkonda ning kellel on visioon ja kirg nende valdkondade arendamiseks Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 15. aprill. 

SA Elva kultuur ja sport on Elva valla sihtasutus, mille tegevused on Elva linna kultuurivaldkonna edendamine, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise korraldamine. Samuti olemasolevate kultuuri-, spordi- ja turismiobjektide majandamine, haldamine ja arendamine ning turismialase arendustöö edendamine ja piirkonna kultuuri-, spordi- ja turismialase maine kujundamine. 

Juhatuse liikme ülesanne on koostöös meeskonna ja mitmete koostööpartneritega arendada spordi-, turismi- ja kultuurivaldkonda Elva vallas ning juhtida valdkondadega seotud arendusprojekte. 

Juhatuse liikme konkurss on kuulutatud välja seoses praeguse juhatuse liikme lepingu lõppemisega. 

Sobiv kandidaat on avatud suhtlemisstiiliga koostöösuhteid loov ning hea terviktaju ja analüüsi- ning planeerimisoskusega. 

Sobival kandidaadil on: 

 • kõrgharidus; 
 • meeskondade juhtimise kogemus;
 • strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ja eelarvestamise oskus; 
 • protsesside kujundamise, planeerimise ja juhtimise kogemus; 
 • pingetaluvus, olete avatud ja initsiatiivikas; 
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas; 
 • kasuks tulevad kogemused turundusvaldkonnas. 

Kandideerimiseks on tarvis esitada: 

 • motiveeritud avaldus koos palgasooviga; 
 • elulookirjeldus; 
 • video pikkusega maksimaalselt kaks minutit teemal "Milline on minu panus Elva muutmisel silmapaistvamaks kultuuri-, spordi- ja turismivallaks?" 

Juhatuse liikme leping on tähtajaline ja sõlmitakse viieks aastaks. 

Oma kandideerimisdokumendid palutakse esitada e-aadressile marika.saar@elva.ee hiljemalt 15. aprilli südaööks. 

Lisainfo leiab SIIT

Lisaküsimusi võib julgelt küsida SA Elva kultuur ja sport nõukogu esimehelt Marika Saarelt (tel 522 7013 või e-aadressil marika.saar@elva.ee). 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   3 .   mai  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   1 9 .   aprill
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4