« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 22.02-28.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.02.–28.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 22. veebruaril kohtusid vallavolikogu esimees Maano Koemets, abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva veebi teel Elva noortevolikoguga. Arutasime noortevolikogu põhimääruse muutmise vajadust ja sügisel eesseisvaid noortevolikogude valimiste korraldust. Samui rääkisime kommunikatsiooni parendamisest noortele ning noortevolikogu kaasamisest noorsootöö eesmärkide seadmisel. Läbi vajavad arutamist ka noortevolikogu töö korralduslikud küsimused seoses finantsvahendite kasutamisega. Leppisime kokku, et noortevolikogu saab igasse volikogu komisjoni nimetada ühe noore, keda saavad komisjoni juhid edaspidi aruteludesse kaasata.  

 

Märtsi lõpuni saab taotleda huvihariduse- ja tegevuse transpordi hüvitamist 

Märtsi lõpuni saab taotleda Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks toetust sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal. 

Taotlused perioodi eest jaanuar kuni mai 2021 tuleb esitatakse hiljemalt 31. märtsiks Elva valla Spoku keskkonna kaudu. Toetust saad taotleda SIIN

Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring. 

Vallavalitsuse värskelt kinnitatud korras on ka mitmeid olulisi muudatusi. Alates 1. jaanuarist 2021 määratakse toetust kahes määras. Toetust määratakse noorele 15 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kolme kuni kümne kilomeetri kaugusel. Toetust määratakse noorele 30 eurot kuus, kui huvitegevuse koht asub noore rahvastikuregistrijärgsest elukohast kaugemal kui kümme kilomeetrit. Samuti on muudetud korda ka osas, mis reguleerib pere iga järgmise noore toetuse menetlemist.  

Täiendatud on ka taotluse vormi Elva valla Spoku keskkonnas, et toetuse menetlemine oleks võimalikult sujuv. Lisaks on muudetud toetuse väljamaksmise perioodi. Toetust eraldatakse kahes osas kalendriaasta detsembris ja mais. 

Elva vallavalitsus on kinnitanud 2021.–2022. aasta huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamise korra. Kord reguleerib riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist. 

Rohkem infot leiate SIIT. või Elva vallavalitsuse haridusspetsialistilt Auli Mäesalult (auli.maesalu@elva.ee). 

SOTSIAAL JA TERVIS
Esmaspäeval, 22. veebruaril osales abivallavanem Marika Saar virtuaalkohtumisel, kus oli teemaks eakate kaasamine otsuste kujundamisel. Ülevaate eakate kaasamisest otsuste kujundamisse erinevates riikides tegi Praxis, aktiivsena vananemise toetamise võimalustest rääkis  Sotsiaalministeeriumi asekantsler ning häid praktikaid eakate kaasamisest tutvustasid Viimsi vald, Paide ja Viljandi linn.  

Elva vald osaleb Päästeameti projektis „Kodud tuleohutuks“

Päästeamet avas 2021. aasta alguses projekti „Kodud tuleohutuks“ taotlusvooru, kuna  nende  poolt  nõustatud  kodude  seas  on  veel  endiselt  sadu  kodusid,  kus  kütte- ja/või elektrisüsteem on tuleohtlik ning elanike toimetulek ei võimalda seda ise parandada. 

Esmane kodude valik tehti koostöös Päästeametiga jaanuarikuus. Selleks, et kodu oleks võimalik tuleohutuks muuta, tuli toetust taotletaval kinnistul korraldada Päästeameti kodunõustamine ja valla ennetustööspetsialistil aidata inimestel võtta tööde tegemiseks vähemalt kaks hinnapakkumist. Vormikohased taotlused esitas Elva vald Päästeametile 26.02.2021.  

Elva vald osaleb koostööprojektis kuni 10 000 euro ulatuses.  

2020. aasta jooksul sai Päästeameti  koostööprojekti  „Kodud tuleohutuks“  raames  Elva vallas ohtlikke  küttesüsteeme teha ohutuks kümnes kodus.  

Vaktsineerimiseks nimekirjade koostamine 

Peatselt on algamas kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna töötajate ja teenuseosutajate COVID-19 vastane vaktsineerimine.  

Elva vallavalitsuses saavad end vaktsineerida lasta KOV sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, koduhooldustöötajad, tugiisikud, sotsiaaltransporditeenuse osutajad, täisealise isiku hooldajad (SHS § 26 alusel), puudega lapse hooldajad ja päevakeskuse töötajad.  

Nimekiri vaktsineerimiseks nõusoleku andnud töötajate osas on enamuses kokku pandud. Sotsiaalosakonna ametnikud tegelevad veel hooldajate nimekirja koostamisega, sest hooldajaid on Elva vallas 234 inimest. Nimekiri on vaja esitada 5. märtsiks Sotsiaalministeeriumile. 

ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval, 23. veebruaril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek. Jätkus üldplaneeringu seletuskirja täpsustamine ja korrigeerimine. Arutati erinevate juhtotstarvete maakasutus- ja ehitustingimuste seadmise piisavust, tingimustest arusaadavust jms selliseid küsimusi. Täpsustati maalises asustuses ehitamise põhimõtteid. Maalises asutuses ehitamisel üldjuhul detailplaneeringu koostamise nõuet ei ole, kuid arvestama peab väärtuslikule põllumajandusmaale, rohevõrgustikule, väärtuslikule maastikule ja väärtuslikule rohealale seatud tingimusi. 
 

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda võimekat ja särasilmset arengu- ja planeeringuosakonna juhatajat ning arendusspetsialisti. Mõlema konkursi tähtaega on pikendatud, kandideerimiseks vajalikud dokumendid tuleb saata hiljemalt 7. märtsil (k.a).

Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ülesanne on Elva valla atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna tagamiseks kavandada valla arengu põhisuundi, viia ellu arendusprojekte ja korraldada valla ruumilist planeerimist. 

Olete oodatud kandideerima, kui:

 • teil on kõrgharidus;
 • teil on vähemalt kaheaastane töökogemuse meeskondade ja projektide juhtimises;
 • olete iseseisev, oskate hästi oma aega planeerida ja teid innustavad tulemused;
 • olete silmapaistva koostöö- ja suhtlemisoskusega ja teile meeldib töötada meeskonnas;
 • olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
 • oskate eesti ja inglise keelt väga hästi kõnes ja kirjas;
 • olete loov, oskate hästi oma ideid esitleda ning olete valmis leidma igale probleemile lahenduse;
 • kasuks tulevad teadmised ruumilise planeerimise valdkonnast.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Valdkonna võimalused ja väljakutsed Elva vallas".

Arendusspetsialisti ülesanne on arendusalaste projektide koordineerimine Elva vallas. 

Olete oodatud kandideerima, kui:

 • teil on kõrgharidus;
 • teil on varasem kogemus EL struktuurivahenditest rahastatavate projektide kirjutamise, juhtimise ja elluviimisega;
 • olete hea koostöö- ja suhtlemisoskusega ning teile meeldib töötada meeskonnas;
 • olete hea pingetaluvusega, avatud, kohusetundlik ja initsiatiivikas;
 • teil on hea argumenteerimisoskus, analüüsivõime ja kriitiline mõtlemine;
 • oskate väga hästi eesti ja inglise keelt kõnes ja kirjas.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • essee (kuni 2 lk) või 90sekundiline video teemal "Elva valla arendusvõimalused"

Töökohtade ametijuhendid leiate SIIT.

Dokumendid palume esitada e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 7. märtsiks (k.a).

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086

KOMISJONID
Esmaspäeval, 22. veebruaril toimus ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv. Mikk Järv andis ülevaate eelmises komisjonis vastamata jäänud küsimustest. Kertu Vuks tegi ülevaate ettevõtlusvaldkonna statistilistest näitajatest Elva vallas, üle-Eestilisest ettevõtlusvaldkonna analüüsist ning Lõuna- Eesti turismiklastri tegevustest.  
KOGUKOND

Elva vallavalitsus kehtestas tunnustuspinkide paigaldamise korra 

23. veebruari istungil kehtestas Elva vallavalitsus määruse “Elva valla maale nimeliste pargipinkide paigaldamise kord”, mille alusel paigaldatakse Elva vallas edaspidi tunnustuspinke.  

Määruse eesmärk on võimaldada kõigil teha ettepanekuid nimelise pargipingi paigaldamiseks valla maale (parki, haljasalale, muu avalik ruum), millega tunnustatakse või mälestatakse Elva valla või valla piirkonna jaoks olulist inimest, kollektiivi, tegu või nähtust. Määrus reguleerib Elva valla omandis olevale kinnisasjale nimelise pargipingi paigaldamiseks ettepaneku tegemist, taotluse menetlemist, otsustamist, lepingu sõlmimist taotlejaga ja pingi paigaldamist.  

TURISM & ETTEVÕTLUS

Teisipäeval, 23. veebruaril osales Kertu Vuks Tartumaa ettevõtluskeskkonna analüüsi hankekomisjonis.  Hanke eesmärk on tellida uuring, mis annaks põhjaliku ülevaate ettevõtlusvaldkonna vajadustest Tartumaal, sh sellest, mida Tartu maakonna ettevõtjad oma töös vajavad, kuidas on COVID19 nende tööd mõjutanud ning määratleda tööjõu vajalikkus. Uuringu tulemusena uuendatakse  ka maakonna strateegias ettevõtluse osa. 

Neljapäeval, 25. veebruaril toimus Mentorklubi veebiseminar, kus osalesid abivallavanemad Kertu Vuks ja Mikk Järv. Sel korral räägiti Mentorklubis digitaliseerimisest praktilise kogemuse kaudu.  Esines Digiwise OÜ asutaja ja juhtivkonsultant Lauri Antalainen, kes  rääkis oma kogemustest kümnete erinevate ettevõtete digitaliseerimisel. Toodi praktilisi näiteid teostatud projektidest ja saavutatud tulemustest. Anti nõu, millest alustada ja mida silmas pidada. Lühidalt räägiti ka erinevatest digitaliseerimisealaste projektide elluviimise toetusmeetmetest. 
KOMMUNIKATSIOON

Palume vastata Elva valla elanike infovajadust puudutavale küsimustikule 

Hea Elva valla elanik! 

Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonna infokorralduse üliõpilane Piibe Koemets kirjutab lõputööd teemal "Elva valla elanike poolt kasutatavad infokanalid avaliku teabe saamiseks". 

Küsimustikule vastamine aitab välja selgitada, millised on Elva valla elanike infovajadused ja milliseid infokanaleid kasutatakse info saamiseks. 

Küsimustik koosneb 12 küsimusest ja selle täitmine võtab aega 5–10 minutit. 

Küsimustele saab vastata 12. märtsini 2021 (k.a) SIIN

Palume kõigil võimalusel küsimustikule vastata, sest iga vastaja on oluline selleks, et saada terviklik ülevaade Elva valla infokanalite ja nende kasutamise osas. See on ühtlasi väga oluline info ka Elva vallavalitsusele. 

Oleme kõigile vastamise eest tänulikud! 

Lisainfo: 

Piibe Koemets 

piibe.koemets@gmail.com

VABARIIGI AASTAPÄEV

Teisipäeval, 23. veebruaril toimus Puhjas Eesti vabariigi aastapäeva tähistamine, kus osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Mikk Järv. Puhjas tähistati aastapäeva Toomas Lunge ja Jaan Elgula välikontserdiga ning peale kontserti viidi pärjad ja süüdati küünlad Vabadussõja mälestussamba juurde.  

Kolmapäeval, 24. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva Elvas, hommikul kell 9 olid kõik huvilised oodatud Elva vallamaja ette, kus kõnelesid Elva vallavalitsuse, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse esindajad ning laulis Elva meeskoor. Kell 15 toimus pidulik aktus, kus anti üle Elva valla aunimetused. 
Fotol vasakult: Pille Rebane, Hando Ivask, Annabel Aavik, Liisa-Lotte Tork, Emili Külaots, Meelis Külaots ja Astrid Külaots. 

Elva vald andis Eesti Vabariigi aastapäeval üle aunimetused 

Elva vald andis täna, 24. veebruari pidulikul aktusel üle Elva valla aukodaniku, aasta tegija ja aasta kultuuritegija aunimetused ning valla teenetemärgi Elva Täht. 

Elva valla aukodaniku tiitli sai Elva tarbijate ühistu juhatuse esimees Hando Ivask. Ivask valiti 1989. aastal, toona vaid 26aastasena, Rannu külanõukogu esimeheks ning ta jätkas Eesti taasiseseisvumise järel Rannu vallavanemana, edendades valda reformide ning vallale oluliste arengudokumentide väljatöötamisega.    

Suure osa oma elust, tervelt 26 aastat, on Hando Ivask juhtinud Elva tarbijate ühistut ning selle ajaga on ta panustanud nii oma ideede kui ka mõtetega omavalitsuse arendamisse. Praegu töötab Elva tarbijate ühistu üheksateistkümnes kaupluses ligi 260 töötajat. Hando Ivaski nomineerija on kirjutanud: „Hando on oma tööle pühendunud, algatusvõimeline, tasakaalukas, erinevaid arvamusi ja seisukohti kaalutlev, otsustusvõimeline ja uusi väljakutseid vastu võttev." Hando Ivask pälvis 2016. aastal Tartumaa teenetemärgi Kuldne Tammeoks. 

Teenetemärgi Elva Täht pälvis Konguta rahvamaja juhataja Meelis Külaots. Külaots on Konguta rahvamaja juhtinud 2001. aastast, on olnud tegev ansamblis Konguta Kapell ning laulnud Konguta segakooris. Samuti on ta ansamblite Melody ja Pint liige. 

Meelis Külaotsa nomineerija on oma avalduses kirjutanud: „Meelis on Elva Täht seetõttu, et ta ei tegutse ainult oma majas ja mitte ainult oma erialal. Ta aitab kõiki sõpru, tuttavaid ja võõraid lähemal ja kaugemal. Ta käib abiks erinevates piirkondades, aitab valla koole ning veab üheskoos abikaasaga Konguta lavalapsi." Meelis Külaots on ka Konguta Külade päevade idee autor ja eestvedaja – möödunud aastal toimus külade päev 16. korda. Ta on löönud kaasa ka Elva metsajooksude, Elva südaööjooksu, Elva elamusjooksu jt ürituste korraldamisel. 

Aasta Tegija aunimetuse said Konguta lavalapsed, kes on väikesest klassitäiest lastest koosnev näitetrupp. Lavalapsed said alguse 2014. aastal, mil lapsed astusid Konguta kooli esimesse klassi ning nende esimene klassijuhataja Astrid Külaots soovis koos abikaasa Meelis Külaotsaga laste elu põnevamaks ja mitmekülgsemaks muuta. Vabatahtlikus näiteringis on kõik lapsed osalenud alati suure õhinaga.  

Konguta lavalapsed on võitnud mitmeid auhindu, näiteks 2014. aastal "Kuldkera" Kundas Väikese lava festivalil Väikese karu peapreemia. Eelnevatel aastatel on näitetrupp pälvinud mitmel korral Viimsi Väikese lava festivalidel nii peapreemiaid, grupipreemia kui ka eripreemiad. Kooliteatrite maakondlikul festivalil on saadud peapreemia ja edasipääs vabariiklikule teatrite festivalile. 

Aasta kultuuritegija aunimetuse pälvis Elva gümnaasiumi õpetaja ja rahvatantsuõpetaja Pille Rebane, kes kutsus pärast pikka pausi 2000. aastate alguses ellu 1.–6. klassidele rahvatantsu. Ta on aastaid juhendanud Elva gümnaasiumi rahvatantsurühma "Käbikesed" ja viinud oma rühmad nii noorte kui ka üldlaulu- ja tantsupeole.  

Pille Rebase nomineerija on oma avalduses kirjutanud: „Pille Rebane on suurepärane meeskonnaliige, kellele võib alati loota ja keda saab igas olukorras usaldada. Ta on hea suhtleja, õpetajana nõudlik ja järjekindel, kuid lapsi kaasav ning entusiastlik klassiürituste korraldaja. Samuti on tema eestvedamisel toimunud erinevaid ülekoolilisi ja heategevuslikke üritusi." 

Seoses kehtestatud piirangutega riigis ja koroonaviiruse levikuga, olid sel aastal Elva kultuurikeskusesse kohapealsele aktusele kutsutud ainult aunimetuste saajad ja vallavolikogu liikmed. Kõikidel huvilistel oli aktusest võimalik osa saada otseülekandena Elva valla Youtube'is

Tunnustuste kandidaate oli võimalik esitada kõigil Elva valla elanikel möödunud aasta detsembrikuus.  

Teenetemärgi ja aukodaniku aunimetuse laureaadid kinnitas vallavolikogu. Aasta tegija valiti vallavolikogu 1. veebruari istungil toimunud salajasel hääletusel. Aasta kultuuritegija otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. Võitjate nimed avalikustati esimest korda tänasel aktusel. 

Ürituse galerii leiate valla kodulehelt

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4