« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 21.09-27.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 21.09.–27.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 21. septembril kohtusid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja kultuurispetsialist Margit Kink raamatukogude juhtidega. Anti tagasisidet raamatukogude suveperioodi töökorralduse kohta ja ülevaade lugejate teenindamisest praegu. Planeeriti alanud tööperioodi ühiseid tegevusi ning arutleti tublimate lugejate statuudi koostamise üle.  

Kolmapäeval, 23. septembril osales Mare Tamm e-infokoosolekul kohalike omavalitsuste haridusjuhtidega. Kohtusid haridusjuhid, kes osalesid Innove KOV haridusjuhtide programmi I lennus 2019./2020. aastal. Töökohtumise peateemad olid õpetajate palgakorraldus terviktööaja kontekstis ja haridusasutuste finantseerimismudelite loomine. Ülevaade anti ka COVID-19 ennetamise meetmete kohta erinevates omavalitsustes. 

Kolmapäeval osalesid Marika Saar ja Margit kink Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Tammistu rahvamajas, kus tehti vahekokkuvõte Tartumaa kultuuristrateegia elluviimisest.  

Sel nädalal toimusid haridusvõrgu koosolekud Rannu koolis ja Valguta lasteaed-algkoolis ning kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. Marika Saar tutvustas analüüsi praegust seisu ning Rannu ja Valguta käsitletavaid stsenaariume. Toimusid ühised arutelud. 

Neljapäeval, 24. septembril toimus Tartu ülikooli aulas Tartu linna ja maakonna haridustöötajate pidulik tänusündmus. Sel aastal osalesid üritusel vaid laureaadid. Meie vallas said tunnustuse kokku 14 inimest või asutust.  

Aasta lasteaiaõpetaja auhinna laureaadid on Marju Jõks, Karin Pastarus ja Eha Ritso. Aasta klassiõpetaja auhinna laureaat on Külli Korol. Aasta õppeasutuse juhi auhinna laureaadid on Päivi Märjamaa ja Svetlana Variku. Aasta tugispetsialisti auhinna laureaadid on Eva Kõrgmaa ja Sirle Mallo. Aasta hariduse sõber on Garmen Vallikivi. Aasta haridustegu on Elva Lasteaed Õnneseene ’’Söödav iluaed’’ ja kodanikukaitse õppesuund Elva Gümnaasiumis.  

Peale selle tunnustati Valguta lasteaed-algkooli aasta õppijasõbraliku tööandaja auhinnaga ning Estover Piimatööstus OÜ on aasta õppijasõbralik organisatsioon. Valguta lasteaed-algkooli õpetaja Merlyn Karu pälvis Tartumaa aasta õppija eripreemia. 

Soovime kõigile palju õnne!

Reedel, 25. septembril toimus Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise komisjon, kus osalesid Mare Tamm, Kairi Vasemägi, Auli Mäesalu, Maano Koemets ja Margit Kink. Välja valiti laureaadid üheksas kategoorias. Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus 36 avaldust ja nominente on 35. 7. oktoobril toimub pidulik tunnustusüritus, kus antakse üle meened ja tänukirjad Elva valla aasta parimatele haridustegijatele. Sel aastal on üritus vaid kutsetega ja kõik huvilised saavad vaadata ülekannet endale mugavas asukohas. 

Elva valla uute ilmakodanike lusikapeod toimuvad oktoobris 

Selle aasta jaanuarist augusti lõpuni sündinud laste lusikapeod toimuvad 22. oktoobril kolmes osas. Kõik osalised saavad kutse täpsema infoga. 

Elva valla viimane lusikapidu toimus 30. jaanuaril. Seoses eriolukorraga lükkus maikuus toimuma pidanud lusikapidu sügisesse. Kuna lapsi on palju ning meie väikeste kodanike tervis on meile väga oluline, toimub pidu kolmes osas. 

Kutse peole saavad 102 last – 53 poissi ja 49 tüdrukut. Iga pisike ilmakodanik saab peol endale hõbelusika ning raamatu pealkirjaga "Pisike puu", mis on välja antud koostöös kultuuriministeeriumi ja Eesti lastekirjanduse keskusega. 

Elva vallas sündis 2019. aastal kokku 158 last.  

Lisainfo: 
Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee

SOTSIAALVALDKOND
Teisipäeval, 22. septembril kohtusid abivallavanemad Marika Saar ja Mikk Järv Puhja päevakeskuses eakatega, et arutada päevakajalisi küsimusi. Kõige enam olid küsimused seotud heakorraga, kuid rääkisime ka koroonaviirusest ja sotsiaalvaldkonna tegemistest.  
Esmaspäeval, 21. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna keerulise juhtumi esimese osa grupicoaching ja teisipäeval, 22. septembril, osakonna teise osa grupicoaching, et leida lahendus ühele juhtumile, kus abivajaja ei soovi valla abi vastu võtta. Grupicoachingud toimusid osakonna supervisiooni kodutöö raames. Pilt teise grupi kohtumisest. 
Reedel, 25. septembril esitati Riigi tugiteenuste keskusele puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamise kolmanda taotlusvooru projekt. Projekti on kaasatud 10 kodu kohandused. Projekti kogumaksumus on 44 792 eurot, valla omaosalus projektis on 6 718,80 eurot. Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond. 
JUHTIMINE
Esmaspäeval 21. septembril toimus volikogu eestseisuse koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja volikogu esimees Maano Koemets. Eestseisus arutas läbi 28.09 volikogu istungi päevakorra ja arutlusele tulid esitatud eelnõud. Muude küsimuste all arutati volikogu istungi korraldamise üle. 
ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 21. septembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks transpordi ja liikuvuse arengukava uuringu lõpptulemuste tutvustamisel. Uuringu koostasid ITF/OECD eksperdid ning see hõlmab kõiki transpordiliike, sh rahvusvahelisi. Uuring toob Eesti nõrkustena välja muu hulgas infrastruktuuriprojektide strateegilise vaate puudumise, ka nähakse probleemina Rail Balticu väljaehitamise tegelike kulude suurust.  

Samuti juhiti tähelepanu sellele, et riigihangete süsteemi puudujäägid toovad endaga kaasa tihti taristuobjektide kallinemise. Nõrkusena nähakse ka Eesti ühistranspordisüsteemi finantsilist jätkusuutlikkust – tasuta transport on ekspertide hinnangul kaasa toonud kasumite vähenemise, tõstmata oluliselt ühistransporti kasutavate inimeste hulka (mis oli tasuta ühistranspordi kontseptsiooni üks peamine eesmärk).  

Soovitused, mida analüüs välja toob: põhjalikud analüüsid enne otsuste tegemist, oluline on seada lihtsalt interpreteeritavad tulemusnäitajad. Ka soovitatakse reformida transpordipoliitikat kujundavaid institutsioone viies strateegilise planeerimise ühele konkreetse asutuse vastutusalaks – see aitaks fookust paremini seada ja toetaks iseseisvat otsustamist selle valdkonna raames. Otsuste tegemisele peaks eelnema riskianalüüside koostamine – see peaks olema elementaarne osa protsessist. Laiendada transpordi infrastruktuuri kasutajate tasusid, luues seeläbi stiimulid jätkusuutlikuks ja tõhusaks transpordisüsteemi kujundamiseks.  Kõikide soovituste ja uuringuraportiga on huvilistel võimalik tutvuda siin

Nimetatud uuring on aluseks ka valdkonna arengukava koostamiseks, mille seminarid ja arutelud toimusid alates eelmise aasta sügisest. Transpordi ja liikuvuse visioon tulevikuks on inimkesksem, rohelisem ja nutikam taristu. 

Esmaspäeval toimus Ulila arengukava seminar, mida modereeris Kertu Vuks. Kertu Vuks andis ülevaate peamistest rahvastiku- ja tööhõive näitajatest piirkonnas, üheskoos   kaardistati Ulila piirkonna tugevused ja nõrkused ning  võimalused ja strateegilised arendusprioriteedid tulevikuks. Moodustati töörühm, kes hakkab arengukava koostamist eest vedama.  

Teisipäeval, 22. septembril osales arendusspetsialist Allan Allik Põlvas toimunud üldplaneeringu töötoas. Antud töötoa peamine teema oli üldplaneeringu seatavad ehitustingimused. Lisaks sellele arutati läbi teostatud või teostamisel olevate üldplaneeringu uuringud erinevates omavalitsustes.  

Kolmapäeval, 23. septembril osales Kertu Vuks Targa linna pilootprogrammi veebiseminaril.  Seminari korraldas Targa linna tippkeskus, mille eesmärk on muuta linnakeskkonnad paremaks uute tehnoloogiate katsetamise teel ning seeläbi kasvada üleilmaliselt tuntud teadusarenduskeskuseks. Tippkeskuse fookuses on 5 valdkonda: valitsemine, andmed, ehitus, energia ja transport. Pilootprogramm, mida seminaril tutvustati, koosneb tegelikult kümnest erinevast pilootprojektist Eesti linnades, viies FinEst Twins valdkonnas kogusummas 15 miljonit eurot (8,6 mln 2020–2023, HTM/ Euroopa Regionaalfond). Iga piloot viiakse läbi kaasates vähemalt kahte linna, millest üks peab olema Eestist. Ühe pilootprojekti maht on kuni 1,5 miljonit eurot, sellest kuni 25% osaleva Eesti linna kulude katteks. Tänaseks on kaardistatud Eesti omavalitsuste väljakutsed nimetatud valdkondades ning järgmises etapis kogutakse rahvusvahelistelt teadusasutustelt infot nende väljakutsete lahendamiseks. Nende ideede piloteerimine toimub 2021. aasta alguses ja programmi on võimalik kandideerida kõikidel Eesti linnadel.  
Neljapäeval, 24. septembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek. Arutleti miljööväärtuslike üksikobjektide üle, vaadati üle 20. sajandi arhitektuuripärandi nimekirja kantud üksikobjektid ning moodustati esialgne nimekiri. Tehti ettepanekuid nimekirja mittekuuluvate, kuid väärtuslike hoonekomplekside või talude lisamiseks. Vaadati üle omaaegsed suvilakooperatiivide piirkonnad ja arutleti nende maakasutus- ja ehitustingimuste üle. Arutleti, kas säilitada neid suvilapiirkondadena või soodustada nende ümberehitamist aastaringseks elamiseks. Otsustati, et suvilapiirkondadega tutvutakse kohapeal ning seejärel seadatakse vastavad tingimused (hoonestustihedus, reoveekäitlus, tuletõrje veevarustus, juurdepääs jms). 
KOGUKOND

Teisipäeval, 22. septembril toimus kaasava eelarve sõelumiskomisjon, millest võtsid osa vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp lisaks esindajad kõikidest piirkonnakogudest.

Komisjoni ülesanne on läbi vaadata 17 ideed ning hinnata nende vastavust kaasava eelarve elluviimise korrale ning elluviimise võimalikkust.  Komisjon tegi otsuse ideede rahvahääletusele panemise kohta. Rahvahääletus toimub 12.-18. oktoobril VOLIS keskkonnas, hääletusvõimalus on ka teenuskeskustes ja raamatukogudes lahtiolekuaegadel. 6. oktoobril kell 18 oodatakse kõiki huvilisi kaasava eelarve ideede avalikule tutvustusele Rõngu Rahvamajja.

Vaata lisa: elva.ee/kaasaveelarve

VARIA
Neljapäeval, 24. septembril võõrustasid Marika Saar, Kertu Vuks, kommunikatsioonijuht Merilyn Säde ja vallasekretär Salle Ritso Keila linnavalitsuse meeskonda. Külalistele anti ülevaade avatud valitsemise, kaasava eelarve ja kogukondade arendamise kohta, Merilyn Säde selgitas Elva valla sise- ja väliskommunikatsiooni põhimõtteid ning Marika Saar tutvustas arenguid ja arendusi haridus- ja kultuurivaldkonnas. Pärastlõunal toimunud töötubades said külalised arutleda digitaalsete lahenduste ja Tartu 2024 kultuuripealinn teemadel. Külaskäigu lõpetas Elva Huvikooli ja Elva spordihoone külastus.  

Reedel, 25. septembril osales vallasekretär Salle Ritso linna- ja vallasekretäride elektroonilisel koosolekul jäätmekäitluse küsimustes. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 1. märts 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4