« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.03.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XVIII istung toimus Elva Vallavalitsuse saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli kolm määruse ja kolm otsuse eelnõud, ettekanne Emajõe Veevärk AS hetkseisust, viie komisjoni tööülevaade ning vallavalitsuse ülevaade. Istungist võttis osa 29 volikogu liiget.

SA Emajõe Veevärk  juhatuse liige Andres Aruhein tegi ettekande hetkeolukorrast ja vastas volikogu liikmete küsimustele.

Volikogu kinnitas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035.  Arengukava koostatakse vähemalt 12 aastaks, kuid vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral korrigeeritakse. Kava sisaldab olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra kirjeldamist ja analüüsi, veemajanduslike probleemide ning nendest tulenevate eesmärkide määratlemist ning investeeringuprojektide hindamist lühi- ja pikaajalises perspektiivis. Dokumendiga koostatakse realistlik, omavalitsuse eelarve võimalusi, valla ja vee-ettevõtjate vahelisi opereerimislepinguid ning halduslepinguid arvestav arendamise kava. Välja on toodud tegevused, mis on vajalikud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni plaanipäraseks arendamiseks, töökindluse ning jätkusuutlikkuse tagamiseks ning seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. Kavaga on võimalik tutvuda Elva valla kodulehel →

Volikogu kinnitas Elva valla 2023. aasta esimese lisaeelarve. Lisaeelarve korrigeerib riiklike õigusaktidega eraldatud summasid ja võtab eelarvesse 2022. aasta eelarves kavandatud, aga lõpetamata jäänud tegevused, 2022. aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid, nõuete ja kohustuste muutused ning likviidsete varade jäägi. 2023. aasta esimese lisaeelarve kogumaht on 2 256 190 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 615 543 euro ja kulud 1 078 040 euro võrra. Investeerimistegevuse kulude eelarve suureneb kokku 1 440 350 euro võrra. Määrusega saab tutvuda siin →

Volikogu andis loa võtta laenu. Elva valla 2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid teostada laenuvahenditest 3 438 000 eurot, sellest põhieelarvega 2 238 000 ja lisaeelarvega 1 200 000 eurot. Laenu võtmine on kooskõlas Elva valla eelarvestrateegiaga, kuna 2022. aastal volikogult võetud laenu luba jäi realiseerimata ning laenulepingut ei sõlmitud. Otsusega saab tutvuda siin →

Muudeti Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärust. Muudeti Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrust nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus“. Muudatuse eesmärk oli korrigeerida määruse sõnastust ning viia määrus kooskõlla ajas muutunud koolieelse lasteasutuse seadusega. Määrusega saab tutvuda siin →

Otsustati Lõpetada Elva valla osalus MTÜs Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik. Kuna võrgustiku liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks. Protsessiga alustamiseks on vajalik volikogu otsus lõpetamise või alternatiivselt MTÜst väljaastumise kohta. Viimasel juhul ei ole enam vajadust ega võimalust likvideerimismenetluses liikmena osaleda. Elva vald otsustas MTÜst Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik välja astuda. Otsusega saab tutvuda siin →

Elva vallavolikogu rahanduskomisjoni esimeheks valiti Meelis Karro ja aseesimeheks Fred Koppel. Elva vallavolikogu liige ning rahanduskomisjoni aseesimees Juhani Jaeger esitas 18.01.2023 avalduse, milles ta palus oma volitused volikogu liikmena peatada kolmeks kuuks ehk kuni 20.04.2023. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 42 lg 2 kohaselt lõpevad volikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe volitused kui peatuvad komisjoni esimehe või aseesimehe volitused volikogu liikmena. Rahanduskomisjoni esimehe kandidaatideks esitati Meelis Karro ja Fred Koppel. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Meelis Karro ning aseesimeheks Fred Koppel. Otsusega saab tutvuda siin →

Ülevaade komisjonide tööst. Volikogu komisjonide esimehed tegid ülevaate maaelu- ja turismikomisjoni, kultuurikomisjoni, spordikomisjoni ning rahanduskomisjoni tegevustest, toimunud koosolekutest ja arutatud teemadest.

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda siin →
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’i kanalilt →
 
Järgmine volikogu istung toimub 24. aprillil 2023.

 

Elva vallavalitsuse 21.03.2023 istungi kokkuvõte

Loe, mida istungil otsustati siit

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus spordikomisjoni koosolek

Elva valla spordijuht Marek Pihlak tutvustas koosolekul Spordiklubide Kärajatel arutelul olnud projekti- ja tegevustoetuste ning sportlaste tunnustamise kordade muudatuste ettepanekuid. Komisjon avaldas ka omapoolset arvamust ning kordade muutmisettepanekud võetakse veelkord arutlusele aprillikuus. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus innovatsioonihangete töötuba

Töötoas osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ja hankespetsialist Monika Õigus. Töötoa raames kaardistati omavalitsuste senised kogemused innovatsioonihangete koostamisel ja läbiviimisel, samuti tutvustati edulugusid ja häid näiteid. Töötuba viidi läbi projekti BUILD raames Tartu Linnavalitsuse eestvedamisel.  

Selgus, et omavalitsusi, kes innovatsioonihangetega on kokku puutunud, on pigem vähe ning seetõttu arutati koos läbi ka peamised senised takistused ja barjäärid, miks seesugust hankeliiki vähe on kasutatud. Töötoa korraldajad avaldasid lootust, et pärast arutelusid ja heade praktikate jagamisi kasvab innovatsioonihangete osakaal läbiviidud hangetest kohalikes omavalitsustes.

Innovatsioonihangetega avatakse võimalused kvaliteetsematele ja tõhusamatele lahendustele, milles väärtustatakse keskkonna ja ühiskonna kasu. Innovatsioonil võib olla erinevaid tähendusi ja ka innovatsioonihankeid defineeritakse sageli erinevalt. Üldiselt võib öelda, et innovatsioonihanked viitavad mistahes hangetele, mille raames hangitakse kas innovatsiooni protsessi või innovatsiooni tulemusi.

 

Eelmisel nädalal toimus kaks detailplaneeringute teemalist arutelu

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus Tartu mnt 3 detailplaneeringu töökoosolek põhilahenduse arutamiseks. Üle vaadati ehitusõigus - hoonestusala paiknemine, suurus, liikluskorraldus. Lepiti kokku edasised tegevused ning järgmises etapis toimub kohtumine Elva Gümnaasiumi juhtkonnaga. Koosolekul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusjuht Margus Ivask, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus.

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Kesk 40 ja Pikk 10 detailplaneeringu algatamise töökoosolek. Huvitatud isik tutvustas detailplaneeringu koosseisus käsitletava võimaliku ala paiknemist ning lepiti kokku algatamise eelsed tegevused. Kohtumisel osalesid abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Reedel, 24. märtsil toimus Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus

Kandidaate said esitada kõik Elva valla elanikud 2023. aasta veebruarikuu jooksul. Laureaadid valiti välja vallavalitsuse poolt moodustatud komisjoni otsusega.
 

Aasta märkaja aunimetuse pälvis Katrin Uffert

Aasta sotsiaaltöö tegu on  Elva Perepesa

Aasta laste ja perede heaolu edendaja on sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonimeeskond

Aasta terviseedendaja on sihtasutuse Elva Teenused köögijuht Inga Hanni

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetuse pälvis Milvi Sepp
 

Lisaks anti tänukiri ka sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskusele ning Rõngu Hooldekodule hea koostöö eest projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames.

Palju õnne veelkord ning soovime jätkuvat jaksu olulise ja tänuväärse sotsiaaltöö tegemise eest Elva vallas!

Ürituse galerii →

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Valgamaa Partnerluskogu seminar

Seimnaril osales arendusspetsialist Sirli Pippar. Kohtumise eesmärk oli Sotsiaalfondi vahendite jagamiseks meetme välja töötamine ning peamiste kriteeriumite kirja panemine. Tutvustati ka Valgamaal korraldatud uuringu tulemusi, milles küsitleti vanemaealisi inimesi ning kaardistati nende vajadusi.

Tulemused annavad aluse meetme sihipäraseks kirjeldamiseks ning aitavad sättida paika fookuse just sihtgrupi vajadustest lähtuvalt. Sotsiaalfondi vahendeid hakkab Valgamaa Partnerluskogu jagama kõigi eelduste kohaselt järgmisel aastal ning tegevused on jaotatatud kolme valdkonda: vanemaealistele elanikele suunatud tegevused, elanikkonnale suunatud vaimse tervisega seotud tegevused ning suure hoolduskoormusega omaste hooldajatele suunatud tegevused. 

 


Teisipäeval, 21. märtsil toimus Viljandi Pärimusmuusika Aidas sotsiaalvaldkonna tunnustusüritus

Sündmusest võttis nominendina osa ka ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Sel aastal esitati Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt korraldatud tunnustuskonkursile rekordiliselt 227 kandidaati 13 erinevasse kategooriasse. Kõige rohkem kandidaate esitati aasta sotsiaaltöötaja, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja kategooriatesse.

Parimate sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate valimisel osalesid Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Õdede Liidu, Hooldustöötajate Seltsingu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad.

Tunnustusüritusest tehti ka veebiülekanne →

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus raamatukogude arendusvooru infoseminar

Kultuuriministeerium avas märtsi alguses taotlusvooru, mille eesmärk on toetada rahvaraamatukogude arenguhüpet.

Infoseminaril, millest võttis osa kultuurispetsialist Markus Toompere, anti ülevaade tingimustest ning ministeeriumi ootustest. Elva vallal on plaan esitada antud vooru taotlus piirkonna raamatukogudele laenutuskappide soetamiseks.  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus  avalike ürituste lubade teemaline kohtumine Keskkonnaametiga

Kuna Elva vald külgneb Võrtsjärvega ning samuti on meil erinevaid kaitse- ja hoiualasid, siis tuleb neil aladel sündmuste korraldajatel lähtuda kaitse-eeskirjast ning tegevus ei tohi kahjustada hoiuala kaitse-eesmärke.

Kultuurispetsialist Markus Toompere ja  Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna spetsialist arutasid kohtumisel erinevaid võimalusi, kuidas omavahelist koostööd edendada, et kaitse-eesmärgid saaksid täidetud, aga ka üritused korraldatud.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus Tartumaa heaolu valdkonna koostöökogu arengupäev

Päeva vedas eest superviisor ning terapeut Siivi Hansen, kes hoidis fookuses valdkondade ülest koostööd Tartu maakonnas. Elva Vallavalitsusest võttis kohtumisest osa ennetustööspetsialist Karmen Paavel.

Sissejuhatuseks andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ülevaate maakonna arengustrateegiast. Ühiselt arutati, millised on need tegevused, mis aitavad meil jõuda arengustrateegia eesmärkideni ning mis kätkeksid endas strateegiat läbivaid põhimõtteid nagu kestlikkus, uuenduslikkus, linna ja maapiirkonna sidusus, tark valitsemine ning tervelt elatud aastad.

Arengupäevast võtsid osa esindajad erinevatest organisatsioonidest nagu Politsei- ja Piirivalveamet, Terviseamet, Päästeamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Tartumaa Spordiliit, Tartu Ülikooli Liikumislabor, Punane Rist jne. 

 


Neljapäeval, 23. märtsil toimus  Võrus Tarkade Linnade Klubi kohtumine

Kohtumisest võtsid osa vallaahitekt Jaanika Saar, ehitusspetsialist Reet Värnik, abivallavanem Kertu Vuks ja vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Kohtumise raames tutvustas Võru Linnavalitsus oma kogemust CityXChange projektis osalemise kohta. Arutati ka Tarkade Linnade Klubi tuleviku üle ning Kertu Vuks koos Rahandusministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajatega tegid ettekande innoprogrammi raames välja kasvanud R-klubi ideest. 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

Neljapäeval, 23. märtsil toimus Elva valla ettevõtjate Mentorklubi

Infoseminarist võtsid osa ka vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Seekordne kohtumine viidi läbi koostöös Tartu Ärinõuandlaga.

Viljam Viljasoo tutvustas Ärinõuandla toetus- ja nõustamisvõimalusi, mis on mõeldud nii juba tegutsevatele kui ka alustavatele ettevõtjatele. Martin Kikas Tartu Regiooni Energiaagentuurist jagas mõtteid energiajuhtimise teemal nii ettevõtte kui tavatarbija vaatest.

Järgmine Mentorklubi kohtumine toimub aprillikuu lõpus.  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Tartumaa Turismi nõukogu koosolek

Koosolekul osales abivallavanem Kertu Vuks. Juhatuse liikmed Kaia Lehtsaar ja Annika Ojasaar tutvustasid majandusaasta aruannet, mille nõukogu otsustas kinnitada.

Anti ka ülevaade 2023. aasta eelarvest ning nii Lõuna-Eesti Turismiklastri, Lõuna-Eesti DMO kui ka Tartumaa Turismi käesoleva aasta suurematest plaanidest.  

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Kolmapäeval, 22. märtsil toimus Elva valla noorootöö kvaliteedi hindamise raames esimene enesehindamise meeskonna kohtumine

Kohtumisel tutvuti hindamisvormiga ning lepiti kokku hindamise ajaraam. Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamine toimus viimati 2020. aastal.

Noorsootöö kvaliteedi hindamine seab  ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muuhulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst. See on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ning annab võimaluse noorsootöötajate tunnustamiseks.

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad. 

 


Kolmapäeval, 22. märtsil toimus noortegarantii tugisüsteemi uue projektivooru maakondlik kohtumine

Kohtumisest võtsid osa projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel. Elva vald on osalenud noortegarantii tugisüsteemi projektis alates 2021. aasta septembrist ning käesolev projekt kestab augusti lõpuni. Projekti käigus pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi toel erinevaid toetusvõimalusi 16-19 aastastele Elva vallas elavatele noortele, kes ei õpi ega tööta.

Noortegarantii tugisüsteemi ühtsemaks toetamiseks asus Tartumaa Omavalitsuste Liidus tööle projektijuht Marleen Viidul, kelle algatusel ka antud kohtumine toimus. Ühiselt arutati projekti seniste kitsaskohtade ja võimaluste üle ning unistati, millisteks võiksid kujuneda noorte toetamise võimalused tulevikus. Uus taotlusvoor peaks kõigi eelduste kohaselt avanema maikuus.  

 

Teisipäeval, 21. märtsil toimus Elva linna lasteaedade ühendjuhtimise juhtrühma koosolek

Kohtumisel osalesid lasteaedade juhtkonnad, hoolekogude esimehed, Rõngu lasteaed Pihlakobar direktor Marge Jaasi-Mägi, sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskus juht Tiina Trees, abivallavanemad Heiki Hansen ja Kertu Vuks, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto.

Kohtumisel vaadati veelkord üle ühendjuhtimise poolt- ja vastuargumendid, arutleti kommunikatsiooni teemal ning pandi paika võimalik ajaraam. Uus laiapõhjaline kaasamisseminar toimub 6. aprillil Elva Kultuurikeskuses.  

 

Esmaspäeval, 20. märtsil toimus lasteaedade tugispetsialistide kohtumine Rõngu Lasteaias Pihlakobar

Lasteaia direktor Marge Jaasi-Mägi tutvustas lasteaia maja ja tugisüsteemi korraldust. Tugispetsialistid tutvustasid koolivalmiduskaardi ülesehitust ning täitmise põhimõtteid. Arutleti selle üle, kuidas neid täita selliselt, et sellest kõige rohkem kasu oleks. Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste tutvustas ka projekti “Tartumaa heaolu programmi rakendusmudeli loomine ja piloteerimine”. 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Markus Toompere räägib projektitoetuste taotlemisest →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 


Loe värskeimat, 20. märtsil 2023 ilmunud Elva valla lehte ka veebist →
Kõik ilmunud Elva valla lehed on lugemiseks üleval siin → 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4