« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 20.-26.02.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 21.02.2023 istungi kokkuvõte

Istungil otsustati:

Seada Elva vallas Käo külas asuvale Matu-Madise kinnisasjale (69403:003:0080) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Enno-Ringtee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Tilga külas asuvale Lehemetsa kinnisasjale (69401:003:0200) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Lossimäe-Vilsi) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Seada Elva vallas, Uderna külas asuvale Kungla kinnisasjale (69403:003:0381) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Rehe-Pulga) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

Korraldada Urmi külas, Urmi kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek 13. märtsist 27. märtsini 2023. Materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.elva.ee/planeeringud ja Palupera teenuskeskuses kohapeal selle lahtiolekuaegadel (Vallamaja, Hellenurme küla).

Kooskõlastada Valguta Lasteaed-Algkooli direktori taotlus anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Lubada Elva Lasteaed Murumuna direktoril anda töötajatele 2023. kalendriaasta eest põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kinnitada riigihanke nr 259980 „Elva Verevi järve suplusranna platvormide laudise vahetus“ tulemused.

Tunnistada hankija algatusel kehtetuks riigihanke nr 256440 „Rõngu kogukonnakeskuse ehituse lõpetamine“ hankemenetlus ja hankemenetluses tehtud otsused.

Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus revisjonikomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul vallavanem Priit Värv, finantsjuht Imbi Rõivassepp ja kultuurispetsialist Markus Toompere. 

Koosoleku päevakorras oli kaks punkti - kooli ja lasteaia toiduraha hinna kujunemine ja hinna võrdlus teiste omavalitsustega ning tegevus- ja projektitoetuste jagamine.

Koolitoidu punkti juures arutati tööjõukuludelt makstava käibemaksu küsimust, mille kohta sooviti vallavalitsuselt täiendavat infot. Tegevus- ja projektitoetuste jagamise punkti juures palus komisjon samuti vallavalitsuselt lisainfot, mille põhjal teha ettepanekuid tegevus- ja projektitoetuste eraldamise korrale võimalike muudatuste tegemiseks. 

 


Jälgi reaalaajas Elva valla eelarve täitmist! 

Elva valla eelarve täitmist on võimalik vaadata igaühel ja iga kell interaktiivsest eelarvevaatest →

Interaktiivne eelarvevaade annab jooksva ülevaate nii Elva valla kuludest, tuludest, investeerimistegevusest kui ka tulumaksu laekumisest. Lisaks saab lugeda valla eelarve kujunemise seletuskirja ning jälgida statistikat Elva valla elanike arvu kohta. Eelarvevaade uueneb iganädalaselt.

Finantsjuht Imbi Rõivassepa sõnul oli tänavu valla eelarve koostamine äärmiselt keeruline. 2023. aasta eripäraks on tööjõukulude suur tõus, kuna riik tõstab hüppeliselt pedagoogide palkasid ning suurenenud on ka kulud küttele ja elektrile, mis tõstavad oluliselt valla püsikulusid.

Siiski on Elva valla eelarve koostatud igati tasakaalukalt ning sel aastal investeeritakse ka mitmetesse kogukondlikult olulistesse projektidesse ja objektidesse. Elva valla 2023. aasta eeldatav eelarve kogumaht on 31,3 miljonit eurot.

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 

Foto: Kayvo Kroon


Kolmapäeval, 22. veebruaril tähistas Elva Gümnaasium Elva Vallavalitsuse ees Eesti Vabariigi 105. aastapäeva

Elva Gümnaasiumil on juba mõned aastad kombeks tulla Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama Elva Vallavalitsuse juurde. Meeleoluks kõlasid muusikalised etteasted nii laste endi kui ka Vabariigi Pillimees Martin Araku poolt. 

Sõna said abivallavanem Kristjan Vilu, Naiskodukaitse Elva jaoskonna esindajad ning muidugi ka Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul. Lisaks esines oma kõnega teemal "Miks on maailmale Eestit vaja?" Elva Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Stella Lümat, kes pälvis selle eest ka kooli oma kirjandikonkursil esimese koha. 

Vabariigi aastapäeva nädalal käisid vallavalitsuse liikmed veel ka tervitamas sündmustel Puhja lasteaias, Õnneseene lasteaias, Murumuna lasteaias, Puhja koolis, Puhja Seltsimajas, Rannu Rahvamajas ja Konguta Rahvamajas. 

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noorsootöö kvaliteedihindamise koolitusel

Noorsootöö kvaliteedihindamise eesmärk on anda ülevaadet ja tagasisidet omavalitsuse noorsootööst. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, saadud tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme. 

Tegemist on protsessiga, mille raames toimub etteantud mudeli ja hindamislehe abil enese- ja välishindamine. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise ning välishindamisel välised eksperdid, näiteks teiste omavalitsuse noorsootööspetsialistid, noorsootöötajad ja riigitöötajad. Viimati toimus Elva vallas noorsootöö kvaliteedihindamine 2020. aastal. 

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril osales noorsootööspetsialist Sirle Lüüs noortevaldkonna uuringu tulemuste tutvustamise veebiseminaril

Haridus- ja Noorteamet tutvustas uuringu “Kohaliku tasandi noortevaldkonna rahastusotsused” tulemusi. Uuringu eesmärk oli uurida kohalike omavalitsuste otsustuspraktikaid noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste arendamisel riikliku täiendava huvihariduse ja –tegevuse toetuse abil ning mõista, mille alusel teevad kohalikud omavalitsused otsuseid.

Uuringu tulemused loovad selgema arusaama, kuidas on kujunenud kohalikul tasandil huvihariduse ja -tegevusega seotud (rahastus)otsused ning millised on kohaliku omavalitsuse vajadused noortevaldkonna jätkusuutlikuks arendamiseks. 

Uuringus osales kokku 70 omavalitsust, sealhulgas ka Elva vald. Uuringust selgus, et omavalitsuste otsustuspraktikad noortevaldkonna rahastamisel on erinevad, kuid leidub ka palju sarnasusi.

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Elva Vallavalitsuse saalis koolitus „Vanemaealised vägivalla ohvrid – kadunud hääled“

Koolitusest võtsid osa Elva ja Nõo valla sotsiaal- ja koduhooldustöötajad, kodu- ja pereõed, hoolduskodude esindajad ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. Eakate vastu suunatud vägivald on muutumas rahvastiku vananemisega üha enam aktuaalsemaks. Samas statistiliselt on see vägivalla all kannatav sihtrühm veel üsna tagasihoidlik, kuna ohvrite suur haavatavus ja häbitunne ei lase enamikul neist juhtumitest avalikuks tulla. Vägivalla peatamine ja ennetamine on võimalik vaid paljude osapoolte koostöös, mis nõuab aga ühises inforuumis tegutsemist.

Selleks, et osata paremini märgata ja toetada eakaid meie ümber, kutsusime Hiie Taali ja Mari Puniste Tartu Naiste Tugikeskusest Elva ja Nõo vallas tegutsevaid spetsialiste koolitama. Spetsialistide vägivallateadlikkuse kasvatamise ning üldise eakate vastu suunatud vägivalla teadlikkuse tõstmiseks tehakse koostööd Tervise Arengu Instituudiga Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ ja Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti “Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine” raames. 

 

Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel on üks Tartumaa tegusaim terviseedendaja 

Tervise- ja tööminister Peep Peterson ning terviseala asekantsler Heidi Alasepp tunnustasid esmaspäeval, 20. veebruaril Maarjamäe lossis toimunud pidulikul vastuvõtul viimaste aastate tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast.

Selle riikliku tunnustamisega tõstetakse esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi. Tartu maakonnast pälvisid tunnustuse kolm inimest, kellest üks Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel. 

Vallavanem Priit Värv on Karmenit kirjeldanud nii: „Karmen on meie kriisivalmiduse ema, kes teeb enda tööd suure kirega ning mitte sädemed, vaid suisa leegid silmis. Ta on erakordselt energiline ja äge inimene!“ 

Kahjuks ei saanud Karmen haigestumise tõttu pidulikust sündmusest osa võtta, kuid sama tunnustuse saanud kaaskolleegid Tartumaalt, Krista Klaus ja Pilvi Luhaste, võtsid tänukirja vastu ning toimetasid selle Karmenini. 

Oleme rõõmsad, et meiega on niivõrd võimekas spetsialist nagu seda on Karmen! 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Teisipäeval, 21. veebruaril toimus Elva valla turismiettevõtjate arenguprogrammi teine kohtumine

Järvemuuseumis Akva:rium toimunud kohtumise põhiteemaks oli digiturundus ning oma kanalite nähtavamaks muutmine läbi erinevate tööriistade. Osalejad said koolitaja Indrek Maripuu juhendamisel läbi proovida erinevaid keskkondi, analüüsiti häid ja halbu näiteid erinevatest kodulehtedest ning märksõnadest, mis osalejate ettevõtetega seonduvad.

Oli taas üks kasulik kohtumine, millest võttis sel korral osa 11 Elva valla toitlustus-,  turismi - ja majutusettevõtjat. Järgmine kohtumine toimub veebis juba 8. märtsil ning siis analüüsitakse osalejate iseseisvat tööd. Arenguprogramm kestab aprillikuu lõpuni ning kulmineerub Elva valla ühisturunduse ja suvekampaania planeerimisega. 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus Politsei ja Piirivalveameti ning Rahandusministeeriumi koostööprojekti “Turvaline ruumiloome” raames filmimine Elva linna näitel 

Üheskoos vaadati üle hommikune olukord Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone juures, arutati liikluskorralduse probleemkohtade üle ning pakuti võimalikke lahendusi.

Kohtumise tulemusel valmib koolitust tutvustav video kohalikele omavalitsustele, mis kutsub planeerimise valdkonnas töötavaid ametnikke osalema turvalise ruumiloome täiendõppe koolitusel. 

 

Kolmapäeval, 22 veebruaril toimus Puhja lasteaias seminar

Hoolekogu liikmetele ja lapsevanematele mõeldud seminari fookuses oli Puhja lasteaia arengukava aastateks 2024-2028 koostamise ideekorje ning sellekohane arutelu. Koos arutati investeeringuvajaduste üle - nii füüsilisse ruumi kui ka õpetajate arendamisse - lasteaia eripärade ning hoolekogude ja lapsevanemate kaasamistegevuste kavandamise üle.  

 

  KULTUUR JA SPORT  

 


Pealinna Pidu Põlvas: Tartu 2024 hüüab välja kultuuripealinna programmi

Tartu koos Lõuna-Eestiga on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn. Tartu 2024 kutsub kõiki tähistama Euroopa kultuuripealinna Lõuna-Eesti programmi avalikustamist suurel tasuta vabaõhupeol Põlvas. Ühtlasi tutvustatakse ka Elvas toimuma saavat Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali! 

17. märtsil algusega kell 19 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse juures toimuval tasuta vabaõhupeol astuvad teiste seas lavale Zetod, rokkorkester Karmid Torud, Lenna ja ansambel Redel. 

Pealinna peo ürituse nimi on inspireeritud kirjanik ja semiootik Valdur Mikita mõttest pöörata 2024. aastal Eesti kaart pahupidi, et näha pealinnana Tartut koos Lõuna-Eestiga. Tagurpidi Eesti kaardi idee on saanud Tartu 2024 üheks sümboliks. 

2024. aasta pole enam Lõuna-Eesti kuplite taga. Tule ja saa teada, millised elamusi toob Tartu 2024 programm Tartusse, Lõuna-Eestisse ja ka Elva valda!  

Üritus Facebookis →

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Esmaspäeval, 20. veebruaril toimus Puhjas Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava avalik arutelu

Arengukava koostaja Europolis OÜ andis dokumendist ülevaate ning seejärel oli võimalus küsimusteks ja aruteluks. Suurema kaaluga ettepanekuid kavale ei tehtud, vaid rohkem keskenduti ASi Emajõe Veevärk finantsilistele võimalustele arengukavas toodud investeeringute elluviimiseks.

Lisaks käsitleti konkreetselt just Puhja aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laienemise teemat, mille osas jagasid infot abivallavanem Kristjan Vilu ja Emajõe Veevärgi esindajad.

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2023-2035 saab tutvuda siin →

 

Kolmapäeval, 22. veebruaril toimus keskkonnahoidlike riigihangete koolituspäev

Elva Vallavalitsusest võtavad sellest 4-osalisest koolitusprogrammist osa vallamajanduse osakonna juhataja Hegri Narusk ning hankespetsialist Monika Õigus. Koolitust rahastab Euroopa Komisjon.

Koolitusel räägiti hankevajaduste hindamisest, õiguslikest ja strateegilistest külgedest, turu kaasamisest ja ringhangetest. Vaadati  lähemalt valitud sektorite kriteeriume (sh tänavavalgustus, toitlustus, mööbel jms) ning kuidas hankida kaupa, teenust või ehitustööd selliselt, et see on keskkonnahoidlik ja väiksema võimaliku negatiivse keskkonnamõjuga. 

Avalik sektor on suur tarbija - Eestis moodustab avaliku sektori kogutarbimine Eesti sisemajanduse koguproduktist 14%-16%. Keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes on üks viis, kuidas propageerida keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning tagada vähemalt avalikus sektoris keskkonnasäästlikum ressursside kasutamine.

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Kolmapäeval, 22. veebruaril osalesid abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 avalikustamise seminaril ning LEADER toetusmeetmete infopäeval

Päev viidi läbi Tartu jaamahoones. LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastusstrateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava LEADER sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 4,5 miljonit eurot. 

Uute teemadena on strateegias välja toodud energiakogukonnad, arukad külad, sotsiaalse kaasatuse suurendamine, rohe- ja ringmajanduse pilootprojektid, ärilised teenused kiiresti kasvavates või turutõrke piirkondades ning noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine. Esile on tõstetud Emajõega seotud teenuste ja taristu arendamine. Jätkatakse väiketootmise, turismi, kogukonnaobjektide ja koostöövõrgustike arendamist ning piirkonna arengu seisukohast oluliste suurprojektide toetamist. Strateegia koostamisel rääkis kaasa ligikaudu 400 inimest.  

Avalikustamise seminaril inspireerisid osalejaid oma ettekannetega Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Nele Ivask, kes rääkis energiakogukondade loomisest ning Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste dotsent Katri-Liis Lepik, kes andis ülevaate sotsiaalsest innovatsioonist maapiirkondades. 

Strateegia on ka avalikul väljapanekul 20. märtsini ning sellele on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palutakse saata e-aadressile triin@tas.ee.

Strateegiaga saab tutvuda siin →

 

  VARIA  

 

Foto: Kayvo Kroon


Reedel, 24. veebruaril toimus Elva Kultuurikeskuses pidulik Eesti Vabariigi 105. aastapäeva kontsert-aktus

Sündmusel anti üle Elva valla aukodaniku tiitel, teenetemärgid Elva Täht ning tunnustati silmapaistvaid inimesi ja ettevõtmisi valdkondlike aunimetustega. 2022. aasta detsembrikuu jooksul oli kõikidel Elva valla elanikel võimalus esitada tunnustustele kandidaate. Laureaadid valiti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustega.

Elva valla aukodanik 2022 on Rein Pedaja
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Ivika Mõistus
Teenetemärgi Elva Täht pälvis Livia Kuuskvere
Aasta tegija on Erle Mägi
Aasta tegu on sportkeegli maailmameistrivõistlused 2022
Aasta kogukonnaedendaja on Minna Kivi
Aasta küla on Valguta küla
Aasta kultuuritegijad on Rannu Liisude laulu- ja tantsujuhid Küllikene Lõhmus ja Margit Aruksaar
Aasta kultuuritoetaja on Tartumaa Tervisespordikeskus

Kontsert-aktusel said sõna vallavanem Priit Värv, Naiskodukaitse Tartu ringkonna Elva jaoskonna esinaine Maive Karu ja Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna teavituspealik nooremseersant Silver Pik. Muusikaliste etteastetega esinesid Mari Kalkun ning Elva valla noored Lilian Sauvola ja Krister Toom. 

 

Foto: Joonas Sisask


Reedel, 24. veebruaril osalesid vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Tartumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 

Pidulik vastuvõtt toimus Tartu Ülikooli muuseumi Valges Saalis. Sündmuse esimeses pooles esinesid laulustuudio Laulupesa lapsed kontsert-etendusega “Õnnelike inimeste maa”. Seejärel andis Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Jarno Laur üle Tartumaa kõrgeimad teenetemärgid - Tartumaa Kuldsed Tammeoksad.

Teenetemärgi pälvisid maakonna kauaaegseim rahvatantsujuht Made-Heljo Ruul, Järvselja raamatukogu juhataja Ene Runtel ning Päästeameti Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. Lisaks anti teenetmärk üle ka biomeditsiinitehnoloog ja akadeemik Mart Ustavile. 

 

Mis Elva vallas toimub? 

Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →
 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

Teele Kravtšenko ja Anneli Jaeger räägivad Perepesa tegemistest  →

 

Tartu koos Lõuna-Eestiga on
Euroopa kultuuripealinn aastal 2024! 

↗ Ole kursis, mida Tartu 2024 raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4