« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 20.09-26.09.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 20.09.–26.09.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 20. septembril toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Karmen Moont. Arutati Tartu 2024 kultuuripealinnaga seonduvat ja tehti ideekorjet Terevisiooni Lõuna-Eesti erisaadete jaoks ning räägiti Maal elamise päeva plaanidest. 

Teisipäeval, 21. septembril osales Karmen Moont Loov Tartumaa programmi kohtumisel Rõngu rahvamajas. Sel korral rääkis Ott Sarapuu kultuuriturismi trendidest, külastajateekondadest ning uute tehnoloogiate kasutamisest atraktsioonide loomisel. Eva Leemet rääkis loomemajanduse regionaalsest arendamisest. Tegemist oli poolteist aastat kestnud arendus- ja koolitusprogrammi viimase kontaktkohtumisega. 

Teisipäeval osales abivallavanem Marika Saar Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatava uuringu “Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine” juhtrühma kohtumisel. Uuringu eesmärk on kaardistada ootused ja võimalused koostööks erinevate omavalitsuste vahel eesmärgiga toetada parimal võimalikul moel hariduslike erivajadustega lapsi.  

Kolmapäeval, 22. septembril toimus valla koolijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Auli Mäesalu. Koolijuhtide kohtumisel keskenduti testimise ja vaktsineerimise korraldusele ning kogemuste vahetamisele.  

Neljapäeval, 23. septembril toimus valla raamatukogutöötajate kohtumine, kus osalesid Marika Saar ja Karmen Moont. Räägiti sellest, mis on vahepeal toimunud ning raamatukogude töötajad andsid ülevaate enda suvistest tegemistest ja ka tulevastest sündmustest. Samuti arutleti haldusteemade, täiendava tasustamise põhimõtete ja muude päevakajaliste probleemide üle. 

Neljapäeval osalesid Marika Saar ja vallavolikogu esimees Maano Koemets noorsootööteemalisel kohtumisel Gruusia delegatsiooniga. Volikogu esimees tutvustas külalistele Elva valda ja vallavalitsuse ja volikogu tööd ning abivallavanem Marika Saar rääkis noorsootöö eesmärkidest, noorsootöö ja huvitegevuse korraldamisest. Gruusia külalised tundsid ka huvi meie NEET-noorte projekti vastu ehk kuidas me toetame neid noori, kes ei õpi ega tööta.  

SOTSIAAL JA TERVIS

Kolmapäeval, 22. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni koos Tartumaa valdade ja Tartu linna sotsiaaltöötajatega kohtumisel sotsiaalministeeriumiga. Hoolekande osakonna juhataja Ivar Sikk tutvustas ministeeriumi plaane, asekantsleri nõunik Tea Varrak andis ülevaate toiduabi korraldamise plaanitavatest muutustest ning nõunik Kaie Pukk rääkis vältimatu abi, toimetulekutoetuse ja võlanõustamise teemadel eesmärgiga vähendada inimeste vaesust.  

Kolmapäeval, 22. septembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel tervisedenduse konverentsil “Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta”. Konverentsil räägiti seksuaalhariduse olukorrast, võimalustest ning eeskujudest; seksuaal- ja reproduktiivtervisest, milles keskenduti eelkõige naiste tervisele. Luubi all olid ka erinevad sõeluuringud, mis langetavad uuringute järgi oluliselt sihtrühma haigestumust ning suremust. Ometigi kasutavad seda võimalust vaid pooled uuringusse kutsutavad. Hõlmatuse suurendamiseks korraldatakse näiteks praegu emakakaelavähi sõeluuringu pilootprojekti, mille raames on sihtrühma naistel võimalus teha soovi korral HPV test ise oma kodus. Eraldi teemadena käsitleti konverentsil veel erivajadustega inimeste seksuaalsuse, laste ja noorte sobimatu seksuaalkäitumise ning seksuaalvägivalla teemasid. 
Neljapäeval, 23. septembril osales Karmen Paavel vaimse tervise toetusmeetme infopäeval. Nimelt võttis kevadel Eesti Vabariigi valitsus vastu valge raamatu ehk „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“, kus ühe eesmärgina toodi välja eesti inimeste vaimse tervise toetamine. Selle tarbeks avas riik toetusmeetme kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste pakkumiseks omavalitsustes. Esialgu pakutakse toetust vaid selle kalendriaasta lõpuni, kuid meile on antud lootust, et toetust on võimalik taotleda ka järgneva(te)l aasta(te)l. Väike etteteatamisaeg raskendab küll praeguse taotlusvooru täielikku ärakasutamist, aga töötame selle nimel, et pakkuda Elva valla elanikele erinevaid võimalusi oma vaimse tervise toetamiseks.  
ARENG JA PLANEERING

Esmaspäeval, 20. septembril arutati üldplaneeringuga seotud ettepanekute üle, koosolekul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp. Koosolekul otsustati jätkata üldplaneeringu põhilahenduse koostamise temaatiliste aruteludega juhtrühmas, arvestades rahandusministeeriumi tagasisidet üldplaneeringu eskiisile ja avalikel aruteludel laekunud ettepanekuid.   

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 20. septembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu XLV istung toimus 20. septembril kell 16 Rõngu rahvamaja saalis. Istungi päevakorras oli kuus otsuse ja kuus määruse eelnõu ning vallavalitsuse tegevusülevaade. 

Volikogu muutis arengukava ja eelarvestrateegiat. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisel selgus, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. Arengukavas tehti arvandmete uuendusi, täiendusi investeeringute kavas ja täpsustusi kahe punkti sõnastuses. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Avaliku väljapaneku ajal esitati eelnõule üheksa ettepanekut, osaliselt on nendega arvestatud. Muudetud arengukava- ja eelarvestrateegia on valla 2022. aasta eelarve koostamise aluseks. 

Vallavolikogu moodustas jaoskonnakomisjonid. Volikogu valimisteks moodustati kuus valimisjaoskonda ja määrati valimiskomisjonide liikmed ja asendusliikmed. Volikogu valimised toimuvad 11.-17. oktoober 2021. 

Mittevajaliku määruse kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks endise Puhja Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 2 „Puhja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord", kuna seda teemat reguleeritakse teiste õigusaktidega. 

Välireklaami paigaldamist ja reklaamimaksu määramist reguleerib uuendatud kord. Määrusega kehtestati reklaamide paigaldamise ja maksustamise ühtne regulatsioon kogu Elva valla haldusterritooriumil. Seni kehtis maks ainult Elva linnas. Välireklaami paigaldamise reguleerimine on vajalik avaliku ruumi korrashoidmiseks. Reklaamimaksu eesmärk on saada maksutulusid ja ära hoida tarbetul hulgal reklaamide panemist avalikus ruumis. Kui välireklaami paigaldamise nõuded kehtivad igal poole vallas, siis reklaamimaks kehtib ainult määratud aladel. Elva linnas ja Käärdi alevikus on välireklaam igal pool maksustatud.  Puhja ja Rõngu alevikes on maksustatud ainult alevikku läbivate riigimaanteedega piirnevatele kinnistutele paigaldatav reklaam. Tartu-Viljandi, Otepää-Viljandi, Tartu-Valga maanteede ääres on maksustatud maa-ala kuni 200 m kauguseni maanteest. Kuna määrusega tõstetakse maksumäära ja laienevad maksustatavad alad, siis jõustub määrus 1. jaanuarist 2022. 

Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks. Vald saab võtta investeerimislaenu 2021. aasta eelarves planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas 2 461 500 eurot. Laen on ette nähtud valla 2021. aasta eelarves. Laen võetakse välja vajaduse tekkimisel. 

Volikogu kehtestas kohanimede määramise korra. Määrusega antakse vallavalitsusele kui täitevorganile õigus otsustada kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Elva vallas. Kohanime määratakse näiteks tänavale, teele, väljakule, raudteejaamale, ühissõidukipeatustele ja maaüksusele. Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister, siis küsitakse enne kohanime määramist asjaomaselt kohalikult omavalitsuselt arvamust. Edaspidi annab selliseid nõusolekuid ja arvamusi vallavalitsus. Muid kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab vallavalitsuse kui ametiasutuse poolt määratud osakond või ametnik. Nendeks ülesanneteks on eelkõige kohanime määramise korraldamine, nt kohanime määramise eelnõu avalikustamine valla veebilehel ja lehes. 

Rõngu alevikus asuva soojatrassi tingimuslik võõrandamine. Elva vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi Rõngu alevikus tegutseva soojaettevõtte N.R. Energy Osaühinguga, et tagada valla poolt ehitatava Rõngu kogukonnakeskuse varustamine soojaga alates hoone valmimisest. Vastavalt otsusele ehitab soojatootja oma kuludega alates Nooruse tänavalt kuni kogukonnakeskuse hoone soojasõlmeni kaugküttetrassi ja tagab soojusenergia. Lisaks sellele annab soojatootja vallale tasuta üle 60 m2 maatüki katlamaja kinnistust, tulevikus rajatava kõnnitee tarbeks. Vastutasuks võõrandatakse N.R. Energy-le tasuta keskküttetrass, mis algab Rõngu katlamajast ning kulgeb üle Viljandi maantee Rõngu kiriku parklani ning sealt edasi kuni hooldusravikeskuseni ning hooldusravikeskusest rahvamajani. Võõrandatava keskküttetrassi pikkus on ligikaudu 1 km. Rajatava trassi pikkus on ligikaudu 200 m. 

Kaarlijärve külas asuv Künka kinnistu läheb enampakkumisega võõrandamisele. Elva vallale kuulub Kaarlijärve külas kinnistu Künka, kus asub 5-osaline kelder. Ehitised on amortiseerunud ja 2021. aasta kevadel valmis vallavalitsuse tellimusel hoone lammutusprojekt. Vallavalitsus koostas kinnistu võõrandamise otsuse eelnõu, kuna kinnistu ei ole vallale vajalik ja selle omandamiseks on esitatud taotlus. Seega ei ole vallal vaja teha kulutusi keldrite lammutamiseks. Lammutamiskohustus läheb üle omandajale.   

Volikogu muutis Puhja vallavolikogu otsust. Volikogu otsusega muudeti Puhja Vallavolikogu otsust ja määratleti, millised kinnistud ja hooneosad jäävad Ulila alevikus asuvast Ulila keskuse hoonest MTÜ Sooveere kasutusse. Lisaks sellele antakse vallavalitsusele sõnaselgelt õigus halduslepingu ja vallavara tasuta kasutusse andmise lepingu muutmiseks. 

Ajakohastati Puhja ja Uula päevakeskuste põhimääruseid. Hetkel kehtiv Puhja Päevakeskuse põhimäärus on kinnitatud 2011. aastal ja Uula Huvikeskuse põhimäärus 2012. aastal Puhja Vallavolikogu poolt. Uutes põhimäärustes ei ole tehtud olulisi muudatusi, korrigeeritud on määruste ülesehitust, parandatud on asutuse aadressid (Puhja valla asemel Elva vald) ning Puhja Vallavalitsuse/Vallavolikogu asemel on märgitud Elva Vallavalitsus/Vallavolikogu. Puhja Päevakeskus ja Uula Huvikeskus on Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused. Huvikeskust ja päevakeskust juhib asutuse juhataja, kes muuhulgas kannab vastutust asutuse üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Muudeti Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus põhikirja ja nimetust. Rõngu Hooldusravikeskus kuulub Elva vallale. Otsusega kinnitati sihtasutuse uus põhikiri, mida on ajakohastatud ja muudetakse sihtasutuse nime. Sihtasutuse uus nimi on Rõngu Hooldekodu. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. Kuna tegemist oli vallavolikogu viimase korralise volikogu istungiga enne valimisi, siis vallavanem Heiki Hansen tänas vallavalitsuse nimel volikogu hea koostöö eest. Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis otsustati, et kaasava eelarve sõelumiskomisjonis esindab vallavolikogu volikogu esimees Maano Koemets. 

Seoses Elva vallavolikogu esimese koosseisu viimase istungiga tänas volikogu esimees volikogu liikmeid, vallavalitsust ja vallakantseleid tulemusliku koostöö eest. 

Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=525823

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

ETTEVÕTLUS

Vallavalitsus ootab kandidaate ettevõtjate tunnustamiseks 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks, kandidaate on võimalik esitada 30. septembrini. 

Elva vald ootab kandidaate järgmistele tunnustustele: 

  • Aasta ettevõte 

Aasta ettevõtte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele. Tunnustuse  eesmärk on tunnustada valla silmapaistvat, aktiivset ja uuendusmeelset ettevõtet, kes panustab oma tegevusega Elva valla arengusse, kelle tegevus on mõjutanud Elva valla elukeskkonda ja inimeste heaolu ning suurendanud Elva valla tuntust, muutes valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele ja investoritele. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas. 

  • Aasta maaelu arendaja 

Aasta maaelu arendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele. Kandidaat saab olla ettevõte, kes tegutseb väljaspool Elva linna ning kes on isemajandav ning kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohaliku omavalitsuse eelarvest. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning osalusnäitajad maaelu edendamises, koostöös valla teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega. 

  • Aasta tööandja 

Aasta tööandjana tunnustatakse töötajasõbralikku ja/või enim töökohti loonud ettevõtet. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning tegevusi soodustamaks töö- ja pereelu ühildamist. 

  • Särav startija 

Aunimetus Särav startija antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut. Kandidaat saab olla Elva vallas tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille/kelle registreerimise aeg ja majandustegevuse alguskuupäev on hilisem kui 1. jaanuar kaks aastat enne konkursi väljakuulutamise aasta. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu  ja muutuseid töökeskkonnas. 

  • Aasta arendusprojekt 

Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. Aasta arendusprojekti kandidaat saab olla ettevõte, mille arendusprojekti investeering toetub suures osas erakapitalile, ei ole 100% teostatud Elva valla eelarveliste vahenditega ning mis väärtustab piirkondlikku või ajaloolist eripära olles kvaliteetse elukeskkonna näide. 

  • Aasta turismitegu 

Aunimetus Aasta turismitegu antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. Tegemist peab olema turismi arendamisele suunatud tegevusega (toode, teenus, asutus, sündmus), mis on teostatud Elva vallas eelneva aasta algusest kuni tunnustuse andmise aasta augustini. Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu; teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust; lisandväärtuse pakkumist piirkonnale; keskkonna väärtustamist ja ning jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust. 

Kandidaate saab esitada Elva valla e-teenuste keskkonnas, SIIN

Tutvuge Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Ettevõtjate tunnustamine toimub igal aastal oktoobrikuus ettevõtlusnädala raames. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

VARIA

Reedel, 24. septembril osales abivallavanem Marika Saar Rannu rahvamaja sünnipäevapeol. Rannu rahvamaja sai eelmisel aastal 25 aastaseks, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus pidu edasi. Kõik Rannu naabrid tõid kingituseks oma parimad etteasted ning sellest sündis väga südamlik ja meeleolukas Elva valla kultuurikollektiivide kontsert. Maja sünniloost andis ülevaade arhitekt Ignar Fjuk. Pidu jätkus tantsuga.  

Laupäeval, 25. septembril toimus Maal elamise päev, Elva vallas oli võimalik külastada kaheksat piirkonda. Üle-eestilisel päeval võtsid suuna just Elva valla piirkondadesse 1079 inimest. Mitmetes piirkondades toimus laat, kus olid oma toodanguga kohal kauplejad nii kaugelt kui ka lähedalt. Sai osaleda aaretejahis, õnneloosis, töötubades, sügisjooksul, kaeda näidendit, filme ning etlejaid, külastada talusid, mõisaid, rahvamajasid ja koole. 

Elva vallavalitsus ning erinevad Elva valla allasutused ja vallas tegutsevad ettevõtjad olid esindatud siin ja seal ning tutvustasid oma tegevusi. Paluperas avati just Maal elamise päeval kooli 245. aastapäevale pühendatud kivi. Võib öelda, et tegevust jagus kõigile. Hoolimata pisikesest sajust päeva jooksul, olid nii osalejatel kui ka korraldajatel näod rõõmsad ning rahulolevad. Suur-suur aitäh nii külastajatele kui ka kõikide Elva valla piirkondades ürituste ja tegevuste korraldajatele!  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 29. november 2021 Kell 10 kantselei
 
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 22. november 2021 Kogu päev Laura
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4