« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03-8.03.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 2.03.–8.03.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Aprillis algab lasteaiarühmade komplekteerimine 

Elva valla lasteasutustesse on õigus saada lasteaiakoht lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Vallas on kehtestatud kaks teeninduspiirkonda: maa- ja linnapiirkond. Elva linna lasteaedadesse saavad eelisjärjekorras koha linna sissekirjutusega lapsed. 

Elva Vallavalitsus on liitunud haridusteenuste haldamise infosüsteemiga ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Kõigil lastevanematel on soovitav ARNO süsteemi sisse logida ning enda ja oma lapse andmed üle kontrollida. Süsteemis saab lapsevanem ise avaldust muuta, tagasi võtta ja koha kasutamist lõpetada. 

Aprilli teisel nädalal komplekteeritakse lasteaedade rühmad ARNO süsteemis olevate andmete ja järjekorra alusel. Teade lasteaiakoha pakkumise kohta edastatakse automaatselt ka lapsevanema e-postile. Lapsevanem saab lasteaiakoha pakkumise ARNO süsteemis kinnitada või tagasi lükata. 

ARNO veebileht ja täpsem info rühmade komplekteerimise ja teeninduspiirkondade kohta on leitav Elva valla kodulehel: elva.ee/lasteaiakohad

Lisainfo: 
Liis Lehiste, haridusspetsialist 
liis.lehiste@elva.ee või tel 730 9899 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 3.–4. märtsil osales abivallavanem Marika Saar kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammis sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapeadele ja –vallavanematele Tartus. Sel korral oli fookuses hariduse ja noorsootöö valdkonna teemad, õppimisest ja õpetamisest rääkis asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts, strateegiatest Piret Sapp, järelevalve teemadel esines Hille Voolaid, rahastamisest rääkis Andrus Jõgi, Tartu linna praktikaid tutvustas Riho Raave ning koolivõrgu ümberkorraldamise kogemusi jagasid Järva, Häädemeeste ja Viru-Nigula vallad. Järgmine arenguprogramm keskendub sotsiaalvaldkonna teemadele.  

Kolmapäeval ja neljapäeval, 4.–5. märtsil osales haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm KOV haridusjuhtide arenguprogrammis Pärnus, kus toimus viimane kohtumine. Kõik kaheksateist programmis osalejat esitlesid viimasel kohtumisel oma valdkonna muudatuste juhtimisega seotud lõputöid, mida hindas ekspertgrupp. Esimene sellelaadne kursus tegutses pilootprojektina. Järgmine rühm alustab juba aprillikuus. Programmi eesmärk oli kohalike omavalitsuste haridusjuhtide (haridusametnik, haridusnõunik, haridusspetsialist) kompetentsi suurendamine. Arenguprogramm on valminud koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  

 

Reedest pühapäevani osales kultuurispetsialist Margit Kink koos noortevolikogu esindajatega Idee45 koolitusel Harjumaal. 

Koolitust korraldas noorteagentuur SANA ja seal juhendati noori kirjutama projekti, et korraldada noortekohtumist. Noortekohtumine on Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noorterühmade koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad ellu noored ise. Põhitegevus on noorte omavaheline kohtumine ja selle käigus noorte valitud teemaprogrammi elluviimine. Koolitusel käsitleti Smartest, Swoti, 5-miksi ja teisi mudeleid, mille abil saavad noored oma projekti hoolega läbi mõelda. Koolitus oli eesti ja vene keeles, et erineva kultuuritaustaga noored saaksid projekti vedada. 

Meie noortevolikogust osales Miia Uibo, Andero Ojamets ja Reelika Punkar. Idee, mille kallal nad töötasid, oli keskkonnasõbralikuse teadvustamine aktiivsete tegevuste kaudu looduses, milleks oleks näiteks fotomatk või seilamine SUPi lauaga. Hiljem võeti koostööpartneriteks Lohusuu noortekeskuse ja Alutaguse Põhikooli noored, kuna nende projektid olid sarnased. See, kas see projekt ka päriselt taotlusvooru esitatakse, pole veel selge, kuid selleks on noortel aega mõned nädalad mõelda ja ettevalmistusi teha, sest eeltähtaeg on 18. märts. Isegi kui see projekt töösse ei lähe, oli noortel teadmisterohke nädalavahetus, sest nad õppisid põhjalikult, kuidas kirjutada projekti ja millega peab arvestama, kui soovid toetust taotleda. 

 

Noored saavad taas omaalgatusfondist rahalist toetust küsida 

Elva vallas elavatel 7–26aastastel noortel on võimalik taotleda vallavalitsuse loodud noorte omaalgatusfondist rahalist toetust oma ideede ja projektide teostamiseks. Taotlus tuleb esitada 22. märtsiks. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing (nt õpilasesindus) või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastase isiku või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks täiskasvanu. 

Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot ja iga taotleja saab esitada vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ühe taotluse. Projekte hindab komisjon kokkulepitud kriteeriumite alusel. Toetust eraldatakse selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena. 

Eelmises voorus said toetust teiste seas sellised projektid nagu Rannu noorte kogemusretk Läänemaale, Elva Gümnaasiumi talveball, Nutivaba päev ja Motiveeriv kooliruum. 

Lisainfo ja taotlemine: www.elva.ee/noorte-omaalgatusfond

SOTSIAALVALDKOND

Elva valla koduteenust osutatakse nüüdsest uute autodega 

Esmaspäeval, 2. märtsil jõudsid Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonda kümme uut sõiduautot Toyota Yaris, mis hakkavad asendama seni kasutusel olnud elektriautosid Mitsubishi i-MiEV. 

Elektriautode väljavahetamise peamine põhjus oli järjest vähenev ühe laadimiskorraga võimalik läbisõit, mis hakkas talveperioodil takistama koduteenuse kvaliteetset osutamist. Ühe kiirlaadimistsükli pikkus oli ca 25 minutit, esines olukordi, kus kiirlaadimist tuli ühe päeva jooksul teha mitu korda. Salongisoojenduse sisselülitamine talvel vähendas samuti oluliselt sõiduulatust, hooldustöötajad pidid valima, kas sõita soojema salongiga või jõuda klientideni.   

Peale selle esines mitmel elektriautol rikkeid, mille parandamine oleks hinnakalkulatsiooni alusel maksnud kõige äärmuslikumal näitel 80% auto väärtusest.   

Neli hooldustöötajat kasutasid seni töökohustuste täitmiseks isiklikku sõiduautot, tänu uute autode tulekule laheneb ka see olukord.   

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Elva valla üks eesmärke on toetada elanike heaolu ja iseseisvat toimetulekut ning koduteenus võimaldab pakkuda tuge neile, kes vajavad kodus hakkama saamiseks täiendavat abi. „Meie hooldustöötajad aitavad vajadusel kliente arsti juurde, poodi ja apteeki ning uued autod muudavad sõidud mugavamaks ning sujuvamaks. Peale selle on meile olulised meie töötajate töötingimused," rääkis Saar ja lisas, et uutest autodest võidavad seega nii hooldustöötajad kui ka koduteenuse kliendid. 

Elva vald müüs varem kasutusel olnud üheksa elektriautot oksjonil, keskmiseks hinnaks kujunes 5200 eurot auto kohta. Vanade autode müümisega samal ajal alustati vallavalitsuse korraldusega uute autode hankeprotsessi, riigihange kuulutati välja 27.11.2019. Hanketingimustes seati esikohale leida ökonoomsed bensiinimootoriga väikeautod. Hankele esitati kaks pakkumust, majanduslikult soodsaima pakkumuse esitas kasutusrenditeenust pakkuv ettevõte Rentest AS, kellega sõlmiti rendilepingud 48-kuuks.  

Täna üle antud Toyota Yarised on Elva valla toonides ning kaunistatud Elva valla sümboolikaga. Üheksat autot hakkavad kasutama oma tööülesannete täitmiseks hooldustöötajad, kes osutavad koduteenust 102-le eakale või puudega inimesele valla piirkondades. Üks auto vahetab välja Puhja piirkonna sotsiaaltöötajate kasutuses olnud elektriauto. 

Uute autode kasutuselevõtmine parandab kindlasti koduteenuse kvaliteeti ning kättesaadavust kõikjal Elva vallas.  

 

Lastekaitsespetsialist Eve Jõgi osales 2.–4. märtsil Traumapädeva hoolduse koolitusel Tallinnas, mida korraldas MTÜ Igale Lapsele Pere. Koolitusel räägiti trauma olemusest ja mõjust lapse elule sõltuvalt lapse vanusest; traumapädeva hooldaja ja ilma väljaõppeta hooldaja erinevustest. Samuti, kuidas märgata laste sensoorseid häireid, kuidas kannatada saanud laste turvatunnet suurendada, ülevoolavaid käitumismustreid muuta ning bioloogiliste vanematega suhteid säilitada. Räägiti ka sellest, kuidas aidata lapsel kujundada tugevustele rajanevat mõistmist oma eluloost.  

Reedel osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar kohtumisel Elva Päevakeskuses. Traditsioonilisel kohtumisel esitati küsimusi peamiselt tänavate remondi, erinevate investeeringuplaanide, kultuurikorralduse ja infovahetuse parandamisel teemal. Marika Saar ja Toomas Järveoja tutvustasid ka valla aktuaalsemaid ja olulisemaid tegevusi. See on väga hea võimalus infovahetuseks ning aruteludeks. Järgmine kohtumine toimub juba mai lõpus.  

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäevast kolmapäevani, 2.–4. märtsil osalesid abivallavanem Mikk Järv ja  arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Act Now projektikohtumisel Rootsis Kalmari linnas.  

Kohtumisel osalesid kõik projektipartnerid, kes on Act Nowga seotud. Arutati projekti eesmärke ja juba tehtud tegevusi kõikides partneromavalitsustes ning seda missugune on praegune olukord: kuidas rakendatakse energiajuhtimissüsteeme ja milliseid lahendusi on teised projektis osalevad partnerid selles projektis kasutusele võtnud. Pikemalt arutati ka seda, kas ja kuidas inimesi energiasäästu ja taastuvenergia kasutuselevõtu teemadesse kaasata.  

Projekti juhtpartner Saksamaalt tõdes, et selle projekti ajastus on väga õige, kuna energiakasutus on järjest olulisem teema ning kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa riikide püstitatud eesmärkide saavutamisel peame väga targalt kasutama ja investeerima keskkonnasõbralikumasse mõtlemisse ja tehnoloogiate kasutuselevõttu. Projekt lõppeb 2020. aasta septembris. Praegu on Elva vallas energia monitoorimise seadmed Elva Gümnaasiumi hoonel, Elva algkooli maja hoonel, Elva Murumuna lasteaial, Elva Vallavalitsuse hoonel ja Konguta Lasteaed-Algkooli hoonel.  

Plaanis on seoses projektiga hankida juurde veel energiamonitoorimise seadmeid. Kõik seadmed on mobiilselt liigutatavad, mis annab võimaluse valla erinevates hoonetes andmeid koguda. Andmete kogumise eesmärk on parema ja täpsema info saamine, et hoida seeläbi kokku energiat ja tagada hoones paremad ventilatsiooni- ja temperatuuritingimused. 

 

Neljapäeval, 5. märtsil osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks TAS-i koolitusel “Juhtimine ja motivatsioon”.  Koolitus oli üks osa innovatsiooni koolitusprogrammist, sel korral oli koolitaja Harald Lepisk ja keskseks teemaks enesejuhtimine ja motivatsioon.  Koolitusel käsitleti muu hulgas järgnevaid teemasid: kuidas seada prioriteete ja keskenduda olulistele tegevustele; kuidas töömuredest välja lülituda ja puhata ning kuidas ergutada enda ja tiimikaaslaste uuendusmeelsust.   

Neljapäeval osales abivallavanem Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul. 

SA juhataja tutvustas 2019. aasta tegevusi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalul täitus 20. tegutsemisaasta. Tutvustati 2020. aasta eelarveprojekti ja Vitipalu matkaradade üleminekut RMK-le.

 

Neljapäeval osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks, abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde VÄLK konkursi lõpuüritusel SPARK Demos.

Konkursi neli parimat meeskonda esitlesid oma ideesid žüriile. Võitjaks valiti bussiliinide äpp WIMB, kes sai oma idee arendamiseks peaauhinna 3000 eurot. II koha võitis arvutimängukohvik Le Nerd.

WIMB on äpirakendus, mis annaks infot maaliinide busside asukohtade osas. „Probleem, mida soovime loodava äpirakendusega lahendada, on see, et maaliini bussipeatustes ei ole võimalik reaalajas jälgida, millal buss peatusesse jõuab," kirjeldasid mõtet WIMB-i meeskonda kuuluvad Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu Elva Gümnaasiumist. Äpp aitaks lahendada bussiga liikleja küsimused: millal buss täpsemalt jõuab, kas see on juba ära sõitnud või kui kaugel see reaalajas on.

Žürii põhjendas oma otsust sellega, et WIMB aitab lahendada sotsiaalset laiemat probleemi ning mõjutaks ja aitaks paljusid inimesi. „Olime üksmeelel, et WIMB-i meeskond väärib peaauhinda, sest nende äpp aitaks lahendada üsna suure sihtrühma probleemi. Soovitame muidugi kõigil teistel kindlasti ka oma ideesid edasi arendada ja luua õpilasfirma," ütles žürii esimees, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits.

WIMB-i meeskonna plaan on auhinnaraha abil töötada välja prototüüp, mida bussifirmadele, omavalitsustele ja omavalitsuste liitudele esitleda. „Oleme sel teemal vestelnud GoBusi esindajatega, kuid ilma reaalse toote olemasoluta ei saa keegi meile veel lubadusi anda. Seega püüame auhinnaraha abil alustada äpi arendamisega," rääkisid Älex-Sandra Piiroja ja Kertu Kasesalu.

Konkursi finaali pääsesid oma ideed esitlema kokku neli parimat meeskonda: arvutimängukohvik Le Nerd, nahast käepaelte valmistajad „Tark käsi", „Vihmavarjuhoidjad" ja „Where is My Bus – WIMB". II koha võitnud arvutimängukohviku „Le Nerd" mõte seisneb kohviku või noortetoa loomises, kus saaksid kokku arvutimänguhuvilised noored. Kohviku sihtrühm on 10–16aastased Tartu noored, kes saaksid kohvikus oma kogemusi vahetada, mänge mängida ja koos aega veeta.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja ja VÄLK konkursi üks eestvedajatest Kertu Vuks ütles, et tal oli väga hea meel näha nende meeskondade arengut nelja kuu jooksul. „Konkurss näitas selgelt, et noortel on väga head mõtted ning tahe need ka ellu viia. Samuti on noortel olemas ideed, mis lahendavad laiema sihtrühma kui ainult noorte muresid."

Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts ütles, et konkurss jätkub kindlasti ka sel aastal ning selle eeltegevused algavad juba kevadel. „Koolinoorte äriideede konkurss Välk kuulub ka Tartumaa kultuuristrateegia 2020. aasta tegevuskavasse ning toetab noorte teadlikkuse tõstmist loovusest ja ettevõtlikkusest," rääkis Tobreluts.

Välgu finaali žüriisse kuulusid Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts, Nevercode kaasasutaja ja tegevjuht Triin Kask, Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits, Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja Elva Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Finaali jõudnud meeskonnad said oma ideid esitleda ka jaanuaris toimunud StartUp Day-l Tartus.

Välk on konkurss, kuhu on oodatud osalema kõik Tartumaa kuni 20-aastased koolinoored, kellel on põnev äriidee, mida nad sooviksid edasi arendada. Eelmise aasta novembris ja detsembris täiendasid kõik võistlusesse valitud meeskonnad oma ideesid mentorite tagasiside põhjal ja koostasid äriplaani mudeli. Kahel meeskonnal oli olemas ka toote prototüüp („Vihmavarjuhoidja" ja „Tark Käsi").

Noorte äriideede konkurss Välk on Elva Vallavalitsuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Tartu Ärinõuandla ühine pilootprojekt. Konkursi patroon on OÜ TMB Element suuromanik Jaan Luts. Konkursi peaauhinna panid välja Tartumaa Omavalitsuste Liit ja konkursi patroon Jaan Luts.

Konkursi kohta on võimalik rohkem lugeda aadressilt www.noortevälk.ee.

ÜLDPLANEERING

Teisipäeval, 3. märtsil toimus üldplaneeringu koostamise avakoosolek, milles osalesid üldplaneeringu juhtgrupp, planeerijad ja  keskkonnamõjude hindamise (edaspidi KSH) ekspert. Peamiselt arutati üldplaneeringu koostamisel olulisi organisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi. 

Arutati, millist GIS tarkvara hakatakse kasutama, kuidas korraldada vallavalitsuse ja planeerijate vahelist andmevahetust, kuhu koondada avalikkuse ja ametkondade saadetavad ettepanekud ning kuidas neile vastata. 

Otsustati, et üldplaneeringusse vajaliku sisendi saamiseks luuakse selle koostamise algusfaasis valla veebilehele ideekorje kaart, kuhu avalikkus saab asukohapõhiselt oma ettepanekuid esitada. Leiti, et koos planeerija ja KSH eksperdiga vajavad üle vaatamist ja vajadusel täpsustamist üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus. 

Lepiti kokku, et järgmine töökoosolek toimub 31. märtsil ning siis leiavad käsitlemist juba üldplaneeringu koostamise sisulised teemad  (nt juhtotstarbed, nende täpsusaste, haja- ja tiheasutuste eripärad jms). 

JUHTIMINE

Kolmapäeval, 4. märtsil osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL) üldkoosolekul. 

Üldkoosoleku päevakorras oli 2020. aasta eelarve ja tegevusplaani kinnitamine.  Tegevjuht Sven Tobreluts tutvustas eelarvet, mille kogumaht on 810 000 eurot, millest omavalitsuste liikmemaksudena laekub 160 000 eurot. Ülejäänud põhiosa tuludest laekub riigieelarvest maakondlike riigi ülesannete täitmiseks. Üldkoosolek kinnitas juhatuse esitatud eelarve. 

Seejärel tegi tegevjuht ülevaate büroo tegevusplaanidest 2020. aastaks. Tegevusplaan jaotub järgmisteks osadeks: maakonnasisene koostöö, traditsioonilised sündmused ja tunnustusüritused, haridus, kultuur, tervis ja heaolu, regionaalprogrammid ning maakondadeülene koostöö.  

VALLAMAJANDUS

Kus saab Elva vallas tellida tasuta pakendikotiteenust? 

Elva linna, Käärdi aleviku ja Valguta küla eramajadel on võimalus liituda pakendijäätmete kogumislahendusega. Teenus on tasuta. 

Pakendikotiteenus sisaldab ühte kollast 150-liitrist kilekotti, millesse võib panna kartongist, plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jne). 

Pakendikotid on tasuta ja need saadetakse postiga eramaja aadressile. 

Miks liituda pakendikotiteenusega? 

  • Pakendikotid on tasuta ning need saadetakse postiga eramaja aadressile; 
  • Kui pakendikott on täis, siis tõsta see äraveopäeval nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale; 
  • Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse); 
  • See on lihtne! On üks kott, kuhu saad panna kõik puhtad pakendid ja täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid; 
  • Pakendikotiteenus on õigesti sorteeritud pakendijäätmete puhul tasuta; 
  • Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus. Kui pakendikotti pole võimalik kokkulepitud päevaks välja jätta, tuleb jäätmekäitlejat sellest teavitada 3 tööpäeva enne veopäeva; 
  • Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse. 

Loe rohkem valla kodulehelt: https://www.elva.ee/pakendite-sorteerimine

KOMMUNIKATSIOON

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus meeskonna infokoosolek. 

Meeskonna infokoosolekul tutvustas kommunikatsioonijuht Merilyn Säde vallavalitsuse meeskonna rahuloluküsitluse tulemusi ning meeskonnale loodud siseveebi. 

Abivallavanem Marika Saar tutvustas osakondade tööplaane ning andis edasi meeskonnale olulisema info. Samuti tutvustati mõtet moodustada meeskonnaliikmetest 5-8liikmelised rühmad, kes panustavad rahuloluküsitlusest välja tulnud erinevate teemade ja väljakutsete lahendamisse. 

Kõik huvilised on oodatud 1. mail Elva linnasüdame avamisele ja matkamaratonile ning 2. mail Elva linna päevale (laat + Elva malevkonna paraad).

Ürituste Facebooki leheküljed, kust leiate ka kõige uuema info:
Elva linnasüdame avamine ja matkamaraton
Elva linna päev koos laada ja Elva malevkonna paraadiga

Tulge ja tähistame üheskoos!

 

KOMISJONID

Kolmapäeval, 4. märtsil toimus volikogu haridus- ja noorsootöökomisjon Palupera Mõisakoolis ning seal osalesid Marika Saar ja Liis Lehiste. Haridusspetsialist tegi ülevaate INNOVE rahuloluküsitluste tulemustest Elva valla koolides ning abivallavanem tutvustas haridusvõrgu esialgset analüüsi ning edasisi tegevusi.

Mari-Liis Vanaisak rääkis noortevolikogu ja noorsootöötajate tegemistest.  

VARIA

Kolmapäeval, 4. märtsil külastas Tartu Vallavolikogu ajutine VOLIS-komisjon Elva Vallavalitsust. Kohtumisel osalesid Maano Koemets, Kayvo Kroon, Merilyn Säde, Kristi Kalmus, Triin Ojasoo ja Triinu Paas. 

Tartu valla soov oli saada teada, kuidas võttis Elva VOLISE kasutusele, mis põhjustel ja missugune oli see teekond. Samuti uuriti, miks Elva otsustas kõigile volikogu liikmetele osta töövahendi volikogu istungil osalemiseks ning vallavolikogu esimees Maano Koemets ja IT-nõunik Kayvo Kroon selgitasid, et põhjus seisnes selles, et alati oleks igal volikogu liikmel kindlasti võimalus VOLISt kasutada. Kõiki volikogu liikmetele mõeldud seadmeid seadistatakse enne istungit. 

 

Laupäeval, 7. märtsil toimus Ulila Suveaia eestvedamisel esimene naistepäeva saunaralli. Saunakülalisi oli võõrustamas 10 sauna Puhja ja Konguta piirkonnast. Osavõtjaid oli palju ning lõpetamisel jäi kõlama, et selline üritus peaks kindlasti järgmisel aastal taas toimuma. Saunamaratonil koguti heategevuslikke annetusi Tartu Naiste Teabe- ja Tugikeskusele. Annetusi kogunes 581 eurot. 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4