« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 19.10-25.10.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.10.–25.10.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval ja kolmapäeval, 20.–21. oktoobril osales kultuurispetsialist Margit Kink Loov Tartumaa koolitusel. Koolituse teema oli seekord tulemuslik kommunikatsioon ja meediasuhtlus. Märt Treier andis oma soovitused, kuidas suhelda meediaga ning Ragnar Siil tõi välja, mida pidada silmas avalikul esinemisel. 

Neljapäeval, 22. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, kultuurispetsialist Margit Kink ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Elva Elamusfestivali korraldajate tänuõhtul. Elva Elamusfestival oli sel aastal tartumaine ehk Tartumaa kultuurikorraldajad tulid appi üritust korraldama ja kaasasid oma valla loomeettevõtjaid. Täpselt kaks kuud hiljem tänasime Tartumaa ja muidugi ka Elva valla kultuuritegijaid ja Elva valla noortevolikogu üritusse panustamise eest.  

Vallavalitsus kutsub Elva valla haridusvõrgu analüüsi avalikule arutelule 

Elva vallavalitsus korraldab 4. novembril kell 18 Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvõrgu analüüsi avaliku arutelu, kuhu on oodatud kõik huvilised. 

Elva vallavalitsus on selle aasta algusest koostamas dokumenti "Elva valla haridusvõrgu analüüs", mille eesmärk on vaadata tulevikku ja hinnata järgmise kümne aasta perspektiivis hariduse andmise jätkusuutlikkust kogu piirkonnas. 

Kõik huvilised on oodatud 4. novembril kell 18 Elva kultuurikeskusesse, et tutvuda dokumendi koostamise praeguse seisuga ja anda oma panus analüüsi koostamisse. 

Dokumenti tutvustavad Elva abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm. 

Kõikide arvamus ja tagasiside on väga oluline! 

NB! Palume üritusele tulles lähtuda COVID-19 tõttu kehtestatud ettevaatusabinõudest ning palume haigustunnustega üritusele mitte tulla. 

Soovijatel on võimalik osaleda arutelul ka Zoom-keskkonna kaudu: https://us02web.zoom.us/j/84946683735?pwd=dFIvdFNFYnpmdmw4bCsrMWFYSDFQQT09

Meeting ID: 849 4668 3735 
Passcode: 191755 

Lisainfo: 
Mare Tamm, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 
mare.tamm@elva.ee

 

Hea Elva valla noor! Aita hinnata noorsootööd 

Ootame kõiki Elva valla noori vanuses 20–26 vastama lühikesele küsimustikule, et koguda andmeid Elva valla noorsootöö kvaliteedi hindamiseks. Küsimustikule saad vastata SIIN

Kvaliteedi hindamise eesmärk on kaardistada noorsootöö praegune olukord Elva vallas ja planeerida sellest lähtuvalt edasist noorsootööd vallas. 
 
Küsimustiku täitmine võtab aega kuni 15 minutit ning see on anonüümne. Kõikide 20–26aastaste vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu. Kui soovid auhinnaloosis osaleda, palume lisada küsimustikku lõppu oma e-aadress. 

Küsimustik asub SIIN

Aitäh, sinu panus Elva valla noorsootöö arengusse on väga oluline! 

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 19. oktoobril külastasid Milvi Sepp, Rutt Hanni ja Kertu Kattai Elva Eakate päevakeskust. Tutvuti päevakeskuse tegevuskavaga ning arutleti tulevikuplaanide üle. 

Kolmapäeval, 21. oktoobril külastasid Milvi Sepp, Rutt Hanni ja Kertu Kattai Rannu päevakeskust. Tutvuti päevakeskuse tegevuskavaga ning arutleti tulevikuplaanide üle. 

ARENDUSVALDKOND
Teisipäeval toimus Verevi järve rannaala detailplaneeringu osas laekunud arvamuste arutamise koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv, vallavanem Toomas Järveoja,  planeeringuspetsialist Maarika Uprus ja vallaarhitekt Jaanika Saar. Detailplaneeringule laekus 13 arvamust, milles tehti ettepanekuid hoonestusala asukoha muutmiseks ja hoone mahu vähendamiseks. Leiti, et rannaalale ei tohiks midagi ehitada, kuna Verevi järv on halvas seisukorras ning ehitustegevus on järvele ohuks. Avaldati arvamust, et detailplaneering peaks võimaldama ujula  rajamise,  kus  oleks 8  rada  ning  eraldi  lastebassein ujumise algõppe ning kohustusliku kooliujumise õppe korraldamiseks. 

Koosolekul kujundati laekunud ettepanekute osas seisukoht, mis edastatakse arvamuste esitajatele koos kutsega osaleda detailplaneeringu avalikul arutelul. Avalik arutelu toimub 5. novembril algusega 18 vallavolikogu saalis. Kõik huvilised on oodatud.   
 

Teisipäeval, 20. oktoobril toimus Rannu rahvamajas Rannu soojamajanduse arengukava täiendamise avalik arutelu, kus osales abivallavanem Mikk Järv. 

Toimunud koosolekul tutvustati 2017. aastal valminud arengukava, mille täiendus valmis selle aasta oktoobris. Tänaseks on täpsustunud, millised hooned on kaugküttest huvitatud ja kus võiks paikneda katlamaja. Sellega seoses koostati arengukavale täiendus, milles neid täpsustusi analüüsiti koos tulemustega. 

 
Kolmapäeval, 21. oktoobril toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avalik arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv, Marika Saar, Toomas Järveoja ja Kertu Vuks. Tutvustati igal aastal toimuvat arengukava- ja eelarvestrateegia muutmise protsessi, anti ülevaade avaliku väljapaneku raames laekunud ettepanekutest ning tutvustati eelarvestrateegiat ja suuremaid lähiaastate investeeringuid. Kohapeal said osalejad küsida küsimusi ja teha ettepanekuid. Muu hulgas arutati, kuidas korraldada tulevikus looduskaunitesse kohtadesse, nt parkidesse ehitamist ning millised peaksid olema piirangud. Samuti küsiti küsimusi Verevi järve seisundi ning Ulila aleviku arendustegevuse kohta. 
VALLAMAJANDUS

Riik toetab Rannu koolimaja renoveerimist 576 000 euroga 

Elva vallavalitsus esitas Riigi tugiteenuste keskusele (RTK) projekti "Rannu Kooli energiatõhususe tõstmine", mida otsustati toetada 576 000 euroga. Projekti kogusumma on 1 116 000 eurot, vald panustab projekti 540 000 eurot. 

Projekti käigus renoveeritakse Rannu koolihoone, et parandada oluliselt koolihoone energiatõhususe näitajaid, vähendada ülalpidamiskulusid ja CO2 heitekogust. Rekonstrueerimise abil tagatakse kooli ülalpidamise jätkusuutlikkus ning edendatakse taastuvenergia kasutust – selleks paigaldatakse päikesepaneelid. Ümberehituse tulemusel paranevad hoone energiatõhususe näitajad umbes kolm korda. Projekti elluviimine aitab luua tänapäevased õppetingimused.  

Rannu koolihoone ehitati 1968. aastal. Hoone erinevaid osi (küttesüsteem, põrandad, välisseinad jms) on varasematel aastatel küll uuendatud, kuid kuna hoonel on kehv soojustus ja vana küttesüsteem (maja köetakse põlevkiviõli katlaga), siis on hoone ülalpidamiskulud suured.  

Vallavalitsus jagab lähiajal infot renoveerimistööde tegevuste ja sellega seotud õppekorralduse muudatuste kohta. 

 

Vallavalitsus võtab tööle taristuspetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle taristuspetsialisti, kelle ülesanne on teede, tänavate ja tehnovõrkudega seotud tegevuste korraldamine. Kandideerimise tähtaeg on 4. november. 

Mida me kandidaadilt ootame? 

 • Kõrgharidust; 

 • tööks vajalike seaduste ja õigusaktide tundmist; 

 • head suhtlemisoskust; 

 • head pingetaluvust ja kohusetunnet. 

Mis tuleb kandideerimisel kasuks? 

 • Varasem töökogemus ametikoha valdkonnas; 

 • piirkonna tundmine; 

 • tehniline haridus ja CAD tarkvara kasutamise oskus. 

Mida meie pakume? 

 • Ametiautot töökohustuste täitmiseks; 

 • tänapäevast organisatsiooni heade enesetäiendamise võimalustega; 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd avalikus sektoris. 

Mis dokumendid tuleb kandideerimiseks esitada? 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • kõrgharidust tõendav dokument. 

Tegemist on täistööajaga ning tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee

Lisainfo ja ametijuhend: www.elva.ee/toopakkumised

Lisainfo: 

Hegri Narusk, vallamajandusosakonna juhataja 

hegri.narusk@elva.ee või tel 512 9072 

 

Vallavalitsus otsib Arbimäe tänava kuuride/garaažide omanikke 

Elva vallavalitsus kavandab Elva linna Arbimäe tänava väljaehitamist ja seoses ehitustöödega jäävad valla maal asuvad kuurid/garaažid ehitusele ette.  

Palume hooned likvideerida hiljemalt 15. detsembriks 2020. 

Peale selle palume omanikel pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600. 

Kui omanik ei ole ehitist 15. detsembriks 2020 likvideerinud või ei ole Elva vallavalitsusega ühendust võtnud, lammutatakse kuur ehitustööde käigus. 

 

Vallavalitsus müüb Elva linnas asuvat Kesk 22 kinnistut 

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Elva linnas asuva kinnistu Kesk 22, mille sihtotstarve on 100% elamumaa ja mille suurus on 1136 m². Kinnistul asub väikeelamu (suletud netopind 33,8 m²). 

Kinnistul on toimiv elektriühendus 1x220A (10A) ja salvkaev. Juurdepääs on Kesk tänava kaudu. 

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot. 

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN, vormi pakkumuse esitamiseks leiate: SIIN

Enampakkumise tagatisraha, 5000 eurot, tuleb tasuda hiljemalt 25. novembril 2020. 

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, märkega „Kesk 22 pakkumus" hiljemalt 25. novembril 2020 kell 9 (st mitte postitemplit, vaid laekumist) Elva vallavalitsusele aadressil Kesk 32 Elva vald Tartumaa 61507, kas tähitult, lihtpostiga või käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti (juures silt „Vallavalitsuse kirjad pane siia"). 

Pakkumiste avamine toimub 15 minutit hiljem ehk kell 9.15 vallamajas. 

Lisainfo: 
Terje Korss, vallavaraspetsialist 
terje.korss@elva.ee või tel +372 530 20 888. 

Pildid müügiobjektist leiate SIIT

Rohkem infot ja esitatud küsimused leiate SIIT

SPORT

Esmaspäeval, 19. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Euroopa spordilinna taotluse arutamise koosolekul. Elva kandideerib Euroopa spordilinna tiitlile ning selleks on vaja esitada põhjalik taotlus, mille arutelu toimus koostöös spordi- ja turismivaldkonna inimestega.  

 

Elvas avati uus spordihoone

23. oktoobri õhtul toimus Elva spordihoone pidulik avamisüritus, kus tänati ehitusega seotud isikuid ja ettevõtteid. Kõik huvilised on spordihoonesse oodatud homme, 25. oktoobril, kui toimub avatud uste päev.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et spordihoonet on Elvas oodatud pikka aega ning see on Elva vallale kui Eesti sportlikuimale omavalitsusele väga oluline sündmus. „Uus hoone on kindlasti tähtis Elva linna inimestele, aga ka Elva valla spordiklubidele ja kõikidele Elva valla elanikele. Meie jaoks on oluline, et inimestel oleks palju erinevaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks, uus spordihoone aitab samuti kaasa tervislike eluviisidega seotud eesmärkide saavutamisele."

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et uus spordihoone on hooga elu sisse saanud. „Juba toimuvad treeningud noortele, harrastajatele, tantsijatele, aeroobikaharrastajatele, joogahuvilistele ja poksijatele. Samuti saavad eakad käia võimlemistreeningus," loetles ta. Peale selle on võimalik treenida ka jõusaalis.

Spordijuhi sõnul tegutsevad hoones peamiselt erinevad spordiklubid, kuid alati on võimalik tulla treenima ka üksikutel spordihuntidel. „Näiteks saavad kõik huvilised tulla jõusaali, samuti saab kasutada kergejõustikuala ning alati on võimalus trennide jaoks ka saale välja rentida," lisas ta.

Homme toimuval avatud uste päeval on võimalik kogu pere või sõpradega spordihoone ruumides ringi uudistada. Samuti saab tasuta külastada erinevaid treeninguid nagu näiteks üldkehaline treening ehk ÜKE, shido, kõhutants, klassikaline poks ja harrastajate võimlemine. „Kell 10 ootame lõbusale tantsuhommikule alates 6aastaseid lapsi koos vanematega, kell 13 saavad kõik huvilised proovida hip-hop tantsu ning kell 14 house'i tantsustiili," lisas spordijuht. Spordihoone on homme kõigile huvilistele avatud kell 10–22.

Elva spordihoone suurus on 4000 m2, mis mahutab endas esimesel korrusel oleva suure spordisaali koos riietus- ja administreerimisruumidega. Teisel korrusel paiknevad jõusaal, aeroobika- ja treeningsaal, 60 m jooksurada ning kaugus- ja kõrgushüppeala. Samuti on teisel korrusel siserõdu soojendusjooksuks ning pealtvaatajatele kasutamiseks. Spordihoone on galerii abil ühendatud Elva gümnaasiumi koolihoonega.

Elva spordihoone arhitektuurse lahenduse lõi arhitekt Veiko Tein, hoone projekteeris Sirkel ja Mall OÜ. Elva spordihoone projekteerimis- ja ehitusleping sõlmiti 2019. aasta veebruaris KRC Ehitus OÜ-ga. Spordihoone valmis selle aasta suvel. Spordihoone maksumus oli kokku ligi 4,7 miljonit eurot.

Elva spordihoone ja treeningute kohta leiab infot: www.elvasport.ee

Lisainfo homme toimuva avatud uste päeva kohta leiate SIIT.

TURUNDUS
Neljapäeval, 22. oktoobril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks EAS-i korraldatud Eesti turundussõnumite tutvustamise seminaril. EAS on koostöös hankepartneriga AGE ja UK agentuuriga Lantern tegelenud Eesti kui turismisihtkoha kolme turgudeülese põhiteema – loodus, kultuur ja toit – sõnumistrateegia ja narratiivi loomisega. Antud töö on suunatud huvi/kirepõhisele (passion based) reisihuvilisele, strateegia fookuses on FIT (free independent traveller), kes on parasjagu unistamise ja reisiplaneerimise staadiumis. Seminaril tutvustati loodud temaatilisi strateegiaid ja narratiive, mis võiks olla abiks kõigile, kes Eestit tutvustavad.  
VARIA

Toimusid uute ilmakodanike lusikapeod


22. oktoobril toimusid Elva kultuurikeskuses valla uute ilmakodanike lusikapeod kolmes jaos.

Kuna seoses koroonakriisiga ei olnud võimalik vahepeal lusikapidusid korraldada, toimus viimane lusikapidu enne eilset jaanuarikuus.

Kolmele peole said kutsed kokku selle aasta jaanuaris–augustis sündinud 102 last – 49 tüdrukut ja 53 poissi.

Tervituskõne pidas vallavanem Toomas Järveoja ning Elva linnaraamatu direktor Imbi Härson tutvustas lastele kingitavat raamatut "Pisike puu".

Pidudel maiustati tordiga ning esinesid Elva huviala- ja koolituskeskuse laulustuudio lapsed Livia Kuuskvere juhendamisel.

PS! Kõik, kes ei ole lusikapidudele jõudnud, saavad oma lusikad ja raamatud kätte Elva vallavalitsusest tööpäevadel kell 8-12 ning kell 13-16.30.

Soovime kõikidele lastele toredat kasvamist ja vanematele palju jaksu!

Pildigalerii leiate Elva valla kodulehelt, SIIT.

PS! Palume originaalfotode saamiseks pöörduda kommunikatsioonijuht Merilyn Säde poole (merilyn.sade@elva.ee).

Fotod: Jaak Jänes / Elva vallavalitsus

 
Reedel, 23. oktoobril osales arendusspetsialist Allan Allik Tartumaa loometalgutel. Tartumaa loometalgud toimusid häkatoni stiilis üritusena, mille eesmärk oli jõuda maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamise ja toimivate lahendusteni jõudmiseni. Loometalgud vältasid kogu päeva ning selle jooksul arutati üksipulgi läbi, mil viisil lahendada kitsaskohti nii hariduse valdkonnas kui ka kogukonna elus. Täpsem info toimunud häkatonist ning lahenduse leidnud probleemidest leiate: https://vunkimano.ee/.  
 

25. oktoobril toimus Elva spordihoone avatud uste päev

Sel päeval oli võimalik osaleda erinevates trennides ning vaadata ringi uues hoones. Peale selle toimus ka Elva valla noorte kohvikutepäev.
  
Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 20.09 .– 26.09.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid  
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  13 . september 2021 Kell  8.30
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  06 . september 2021 Kogu
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4