« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.08.–25.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Abivallavanem Marika Saar osales kolmapäeval, 21. augustil Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse töörühma ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate kohtumisel. Peamiseks teemaks oli õpetajate järelkasvuga seotud probleemid ning võimalikud lahendused. 

Reedel, 23. Augustil kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Tartumaa Omavalitsuste Liidu arendusjuhi Sven Tobrelutsuga, et anda viimast lihvi ideele lükata käima Tartumaa koolinoorte äriidee konkurss VÄLK. Põhjalikumalt saab sellest lugeda järgmisest nädalakirjast.

Haridus- ja kultuuriosakond on välja töötamas vallavalitsuse määrusi, mis aitaksid korraldada 2019 aasta sügisest valla noortele huvihariduse ja huvitegevuse transpordi toetamist ning noorte omaalgatuse ergutamist huvihariduse- ja tegevuse kava 2019-2020 raames. Üldine eesmärk on tagada soovijatele huvihariduse kättesaadavus ka juhul, kui huvialaga tegelemise koht on kodust kaugel ja sinnasõiduks ei ole korraldatud ühistransporti. Noorte omaalgatuse projektide rahastamisel aga soovime tõsta noorte initsiatiivi nii ühendustes kui seltsingutes tegutsedes, nt õpilasomavalitsustes koolide juures. 

KOGUKOND

17.-19. augustil käisid Marika Saar, Maano Koemets ja Kertu Vuks Ukrainas Baikivtsi vallaga tutvumas. Külaskäigu eesmärk oli saada võimalikult palju teada nende vallast, et kaardistada edasise koostöö tegemise võimalused. Baikivtsi vald asub Lääne-Ukrainas, 130 km Lviv-i linnast. Vald loodi oktoobris 2015 ja seal elab 9878 inimest 9 suuremas külas, ligikaudu 100 km2 suurusel alal. Vallavalitsuse hallata on seitse kooli, kaheksa kultuurimaja, raamatukogud, perearstisüsteem, sotsiaalvaldkond, valla teed ja tänavad. Valla eelarve 2019. aastal on 4,2 miljonit eurot, mis on viis korda väiksem Elva valla eelarvest. Taustaks on oluline teada, et Ukrainas on alates aastast 2015 käimas omavalitsusreform ning Baikivtsi on veel kujunev omavalitsus. Alles 2019. aasta alguses liitus vallaga veel kaks küla. Ukraina mõistes on see väga edumeelne ja uuenduslik vald, kellel  on rahvusvahelise koostöö kogemus nii ettevõtlusega kui ka teiste omavalitsusetega. Seal asub Ukrainas ainus koolile kuuluv observatoorium ja mitmed suured ettevõtted-tööandjad. Üks Baikivtsi valla prioriteete ongi töökohtade loomine omavalitsuses, elanikele võimalikult kodulähedal. 

Külaskäiku alustati laupäeval ja tutvuti esmalt koolidega. Külastati valla seitsmest koolist kolme. Kõigis kolmes koolis käis väiksemas mahus remont. Kahes koolis remonditi kooli sööklaid ja ühes koolis klassiruume. Tingimused olid head ja kasutusel on ka kaasaegseid õppevahendeid (smart tahvlid, projektorid jms). Abivallavanema sõnul on sel aastal valla koolides tehtud remonte ligikaudu 300 000 euro eest ja plaanis rajada ka uusi koolimaju.  Mõttes on ka koolireform, kuna õpilasi napib ja kulud vanadele majadele on suured. Üks suurimaid probleeme on see, et lapsed käivad koolis naaberomavalitsuses, Ternopili linnas. Eesmärk on saada lapsed oma kooli. Selleks parandatakse oma koolides nii siseruume kui ka õppekvaliteeti. Õpetaja keskmine töötasu on 300 eurot kuus. 

Teine pool päevast kulus ettevõtete külastamiseks. Külastati hambaravikabinette sisustavat ettevõtet Halit, puidutöötlemistehnikat valmistavat MOST-Ukrainat ja mööbli ja parketitehast Lisma. MOST-Ukraina omanik tutvustas ka arendamisjärgus heaoluprojekti, mille käigus on vallaga koostöös rajamisel suur ratsutamiskeskus Baykov. 

Teisel külastuspäeval tutvuti põgusalt Ternopili linnaga ja seejärel võeti külalistena osa festivalist “Augustikuu värvid”, mis on valla kõige suurem iga-aastane avalik sündmus. Festival toimub iga aasta erinevas valla külas ja eesmärk ongi valla erinevate piirkondade külaseltside, ühingute ja ettevõtjate kokkuviimine. Toimusid kohalike ja ka väljastpoolt valda kutsutud  taidlejate kontserdid, oli meelelahutust lastele ja pakuti toitlustust. Eriline oli see, et kohal oli ka valla koolis tegutseva observatooriumi eestvedajad. Päeval sai vaadata läbi filtriga teleskoobi päikest ja õhtupimeduses sai vaadata taevatähti.

Esmaspäeval, 19. Augustil tutvuti Baikivtsi vallamajaga lähemalt. Meile näidati, kes ja kus majas töötab ja millega tegeleb. Hetkel on tegemist ajutise tööpinnaga, sest vallamaja remont käib. Pikemalt aeti juttu ehitusosakonnas, et teada saada, kui lihtne on ehitada maja seal ja mis tingimused esitab selleks vald. Seejärel toimus volikogu saalis kohtumine osakonnajuhatajatega ja vallavalitsusega. Kertu Vuks tegi ettekande Elva vallast ja võõrustajad rääkisid oma vallast ja plaanidest.  

Seejärel toimus deklaratsiooni allakirjutamine, milles me kinnitasime püüdlust alustada koostööd ning vajadust sisustada täpsemalt teemad ja valdkonnad, milles koostööd tegema hakata. Plaanime kutsuda Baikivtsi valla esindajad vastukülaskäigule oktoobris, Elva valla sünnipäevanädalal.  

Kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et oleme majanduslikus mõttes  erinevas olukorras, kuid visioonid ja eesmärgid on meil väga sarnased. Püüdleme selle poole, et meie vallad areneks ja elanikke tuleks juurde. Vaatamata sellele, et Ukraina on sõjas ja ressursid arenguks on piiratud, väärib austust nende inimeste suur pühendumus oma tööle, külalislahkus ja usk Ukraina tulevikku. 

Baikivtsi valla koduleht: https://bsr1653.gov.ua/

Baikivtsi valla lühitutvustus: https://ukrainer.net/baikovetska-hromada-en/

Teisipäeval, 20. augustil osales Mikk Järv XV Konguta Külade Päeval, mis toimus Annikoru laululaval.
Taasiseseisvumispäeva puhul alustati üritust riigihümni laulmisega. Päeva jooksul esinesid Konguta rahvamaja kultuurikollektiivid. Päästeamet näitas oma tehnikat ja pakkus erinevaid tegevusi. Päevakavas olid erinevad sportlikud võistlused ning muud mängud ja tegevused. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. augustil osalesid Mikk Järv ja Hegri Narusk Puhja kooli ehituskoosolekul. 
Kooslekul arutati kooli ehituse hetkeseisu ja tekkinud küsimusi. Klassiruumides on suuremad kommunikatsioonitööd tehtud ning muudetud ruumilahendused annavad aimu tulevastest õpperuumidest. On alustatud juurdeehitatava hooneosa puittalade paigaldamisega. Samaaegselt toimub kooli ümbruses välialade kivide paigaldus ja haljasalade korrastus. 

Neljapäeval 22. augustil osales Maano Koemets Tartu Ärinõuandla korraldatud koosolekul omavalitsuste juhtidele, mille eesmärk oli määratleda Tartumaa ettevõtluse ja ettevõtlikkuse kasvatamise tegevuste prioriteedid aastateks 2020-23. Ärinõuandla soovis saada omavalitsustelt sisendit, mida meie eelistame ja millele võiks sel perioodil vähem rõhku panna. Tegevused jaotuvad kolmeks – noorte ettevõtlikkuse kasvatamisega seonduvad meetmed, olemasolevate ettevõtete võrgustumine ja nende võimekuse tõstmine ning kolmas suund on investorteenindusega seonduvad tegevused. 
Kõigepealt otsustati konsensuslikult, kellele anda Tartu Ärinõuandla poolt tiitel Tartumaa Aasta Edendaja 2018. Seejärel tutvustas Karl Viiol Tartu Ärinõuandlast Smart Manufacturing Meetup-il esinevaid säravaid kõneisikuid, kes 4. novembril Tartus üles astuvad. Konverentsi teemad on strateegia ja juhtimine.  
Seejärel toimus rühmatöö, arutelud ning selgitati välja vaidlustes ja arutlustes Tartumaa ja ka Lõuna-Eesti ettevõtluse kasvatamiseks vajalike tegevuste eelissuunad ja konkreetsed tegevused. 

SPORT

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses Eestimaa II Jõumängud, mille raames toimusid Eesti meistrivõistlused kolmel alal: jõurada, köievedu ja vägikaikavedu. Elva valla poolt andis jõusportlastele tervitused ja jõusoovid edasi Mikk Järv. 

VARIA

Laupäeval, 24. augustil toimus Elvas, Verevi rannas teist korda Elva Elamusfestival, kus oli kõigil võimalus tutvuda kohalike ettevõtjate ja nende tegemistega. Paralleelselt toimus ka huvialamess, kultuuriprogramm ning tegevused noortelaval.  
Ettevõtjate messil tutvustasid enda tegevust 43 ettevõtet. Noortelaval astus üles üle 50 särava noore. Huvialamessil sai osa võtta arvukatest töötubadest. Päev lõppes kontserdiga, kus astusid üles ansamblid Mesi, Hoovus ja Black Velvet. 

SOTSIAALVALDKOND

Elva vald taotles Päästeameti projekti “500 kodu korda” raames lisarahastust kokku summas 9582,96 eurot, mille osas sai Päästeametilt positiivse vastuse. Lisarahastusega on võimalik korrastada veel kolme Elva valla tuleohtlikku kodu, kus teostatakse elektripaigaldiste ja kütteseadmete rekonstrueerimist. Tööd plaanitakse valmis saada hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Sotsiaal- ja terviseosakond alustas lapse toiduraha katmise toetuse taotluste vastuvõtmist perioodiks 1.09.2019 – 31.01.2020. Taotluse esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoid), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Otsuse toetuse määramise kohta teeb osakond hiljemalt 30. septembriks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 
Esmaspäev, 21. september 2020 Kell 9 Vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 Vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Finantsosakonna
Esmaspäev, 14. september 2020   Kogu päev Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4