« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.12.2022-15.01.2023

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Aastavahetuse perioodil ilmus Elva Vallavalitsuse nädalakiri harvemini. Edaspidi ilmub nädalakiri taas iganädalaselt.

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus Elav Elva keskuses Tartumaa hariduse koostöökogu kohtumine

Kohtumisel osalesid Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi ning Elva, Nõo, Kastre, Luunja, Peipsiääre ja Tartu valla haridusnõunikud. Kairi Vasemägi tutvustas Tartumaa Heaoluprogrammi projekti tegevusi, Tartumaa Arengustrateegia haridusvaldkonda puudutavaid tegevusi, aasta hariduskalendrit ja suuremaid sündmusi ning uusi käivituvaid aineühendusi.

Lisaks arutleti teemal, millised on koostöövõimalused Tartumaa koolijuhtide ühendusega ning XIII noorte laulu- ja tantsupeo Tartumaa kuraator Kati Grauberg-Longhurst tutvustas proovide ajagraafikuid ja ülesandeid.  

 

 

Huvihariduse ja –tegevuse kava perioodiks 2023-2024 on kinnitatud 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise eesmärk on, et regulaarne juhendatud huvitegevus oleks piirkonniti paremini kättesaadav ja huvialade poolest mitmekesisem. Huvikava on rahastatud riikliku lisatoetusega ning selle sihtgrupp on 7.-19. aastased noored.

Kava loob võimalused noorte mitmekülgseks arenguks süsteemse ja juhendatud mitteformaalse õppimise kaudu. Kavaga on elluviijatena seotud nii munitsipaal- kui ka eraõiguslikud huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad. Elluviijate leidmiseks korraldati 2022. aasta sügisel avalik pakkumuste voor ning moodustati hindamiskomisjon, kes laekunud pakkumisi hindas. Erilist tähelepanu pöörati loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonnale, rahvakultuuri edendamisele ning liikumisele ja tervislike eluviiside kujundamisele. Peale selle oli prioriteediks ka II ja III kooliastmele suunatud tegevused.

Tagasisidet pakkumustes esitatud huviringidele andsid ka iga piirkonna koolide õpilasesindused. Elva valla huvihariduse- ja tegevuse kava on kõigile tutvumiseks leitav Elva valla kodulehelt →

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Teisipäeval, 10. jaanuaril toimus Ulila Keskuses avalik arutelu

Arutelul osalesid vallavalitsuse esindajatena abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ja piirkonna koordinaator Ede Möldre, kes tutvustasid Ulila aleviku piiride muutmise ettepanekut, mis vähendab tulevikus tiheasustusala suurust Ulilas. Samuti selgitati, miks oleks mõistlik vähendada tiheasustusala piiri Rämsi külas.

MTÜ Ulila Külaseltsi esindaja Jaanus Lauri tutvustas Ulila jõujaama asutaja Peeter Muna pärandit ning kogukonnaga ühiselt arutati, kuidas võiks Ulila alevikus Peeter Muna mälestust väärikalt presenteerida.  

 

 

Laupäeval, 14. jaanuaril toimus traditsiooniline Elva valla kogukonnaedendajatele mõeldud aruteluhommik Külade Kärajad

Vallavalitsuse meeskonnast osalesid Külade Kärajatel vallavanem Priit Värv ning abivallavanemad Kertu Vuks ja Heiki Hansen. Tutvustati vallavalitsuse 2023. aasta tööplaane, anti tagasisidet projektitoetuste taotluste vooru laekunud projektide kohta ning jagati muud vallavalitsuse infot. Näiteks tutvustati uut kaasamistegevuste kava valla kodulehel, mis aitab ka piirkonnakogude tööd paremini planeerida.

Kohtumise lõpus arutleti erinevate toetusmeetmete teemadel, sealhulgas LEADER taotlusvoorudesse sobivate projektide ideedel.  

 

 


Kolmapäeval, 11. jaanuaril toimus Tartumaa arengustrateegia 2040 lõpuseminar

Seminarist võtsid osa vallavanem Priit Värv, abivallavanem Kertu Vuks, vallaarhitekt Jaanika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste. Tartumaa arengustrateegia 2040 koostamiseks toimusid 2022. aasta jooksul seminarid, milles osalesid töögrupid kõikidest Tartumaa valdadest. Maakondlik arengustrateegia keskendub neljale fookusteemale: heaolu, elukeskkond, ettevõtlus ja liikuvus.

Tartumaa arengustrateegia 2040 on tutvumiseks leitav siit

 

 

Reedel, 6. jaanuaril osales abivallavanem Kertu Vuks minuomavalitsus.ee avatud valitsemise töörühmas

Arutelu raames vaadati koos töörühma liikmetega üle hindamiskriteeriumid portaali minuomavalitsus.ee  'avatud valitsemise' kategooria lõikes ning täpsustati erinevate sihttasemete näitajaid. Töörühma kuuluvad nii omavalitsuste, Riigikontrolli kui ka ministeeriumite esindajad.

Töörühma töö tulemusena valmivad uuendatud kriteeriumid minuomavalitsus.ee kohalike omavalitsuste hindamise tarbeks ning neid rakendatakse juba sellel aastal toimuvas hindamises.

 

 


Elva valla 2023. aasta kaasamistegevused on nüüd mugavalt leitavad ühest kohast 

Vastavalt meie väärtustele - olla avatud, kaasav, nutikas ja säästlik - viime Elva vallas aastaringselt läbi mitmeid kaasamistegevusi, näiteks avalikke arutelusid, dokumentide avalikke väljapanekuid, infoseminare ja vestlusringe. Nii saavad erinevates otsustes ja teemades rääkida kaasa ka Elva valla elanikud ise!

Selleks, et infoga aegsasti kursis olla, millised võimalused kaasa rääkimiseks 2023. aastal tulemas on, oleme Elva valla kodulehele kokku pannud Elva valla kaasamistegevuste kava →

Kava täieneb pidevalt ning infot ja sündmusi jagame jooksvalt ka Elva valla teistes infokanalites. Viide kavale on lihtsasti leidmiseks statsionaarselt olemas ka Elva valla kodulehe avalehel.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus taas  loomeettevõtjate loovhommik

Elva valla loomeettevõtjad ja vabakutselised said sel korral kokku PillaPalla peotoas, et õppida turu-uuringute koostamist. Teemat tutvustas Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultant Juta Kuhlberg, kellel on pikaajaline ja erinevatele ettevõtetele tuginev kogemus.

Üheskoos analüüsiti erinevaid küsimustike vorme, arutleti osalejate endi ettevõtete põhjal nende turu-uuringute fookust ning võimalikke lahendusi teostamiseks. Elva vallavalitsuse esindajatena osalesid loovhommikul abivallavanem Kertu Vuks, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto. 

 

 


Startis turismiettevõtjate arenguprogramm!

Turismi madalhooajal pakume Elva valla turismiettevõtjatele võimalust enesetäiendamiseks ja praktilisi kogemusi oma äri ja ka Elva valla turismi arendamiseks. Selleks on sihtasutus Elva Kultuur ja Sport ellu kutsunud turismiettevõtjate arenguprogrammi, mis kestab jaanuarikuust maikuu lõpuni.

Arenguprogrammi viib läbi Loovusait OÜ koolitaja Indrek Maripuu. Programmi käigus läbitakse nii teooria kui praktikapäevad. Esimene kohtumine toimus teisipäeval, 17. jaanuaril Sääniku talus. Kohtumine oli ettevõtjate jaoks väga kasulik ning päev läks igati korda. Näiteks said osalejad analüüsida oma kliendiprofiile ning paika panna strateegia, kuidas oma äri lähtuvalt kliendist arendada.  

Järgmised kontaktkohtumised on plaanis 21. veebruaril ning 4. aprillil. Praktikapäevad veebis on planeeritud toimuma 24. jaanuaril, 8. märtsil ning 11. aprillil. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Neljapäeval, 11. jaanuaril toimus Rannu Rahvamajas renoveerimisteemaline seminar korteriühistutele

Elva Vallavalitsuse ja Kredexi koostöös toimunud seminarist võtsid vallavalitsuse esindajatena osa abivallavanem Kertu Vuks ja arendusspetsialist Sirli Pippar. Oma kogemust korteriühistu juhina nelja kortermaja renoveerimisprotsessis ning selle õppetunde ja õnnestumisi jagas Kristi Hannus Puhjast.  Kredexi esindaja Jana Toome tutvustas Kredexi uue toetusvooru tingimusi, mis on võrreldes varasemaga pisut muutunud.

Toetusmeetme kohta saab täpsemalt lugeda siit →.

 

 

Kolmapäeval, 4. jaanuaril toimus Palupera mõisakoolis Elva valla üldplaneeringu avalik arutelu

Tegemist oli üldplaneeringu protsessi raames viimase avaliku aruteluga. Abivallavanem Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus tutvustasid üldplaneeringu avalikustamise perioodi jooksul laekunud ettepanekuid ning vallavalitsuse esialgseid arvamusi. Pikemalt räägiti ka päikeseparkide ehitamise tingimustest, väärtuslike maastike säilitamise põhimõtetest ning tihe- ja hajaasustusalade muutmisest Hellenurme ja Palupera piirkonnas.

Üldplaneeringu protsessi materjalide, sealhulgas koosolekute protokollidega on võimalik tutvuda Elva valla üldplaneeringu blogis →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Neljapäeval, 12. jaanuaril kohtusid lastekaitsespetsialistid Jessica Kaur ja Eve Jõgi Õnneseene lasteaias personali  ja lapsevanematega

Kohtumisel räägiti lastekaitsespetsialistide tööst ning selgitati abivajava lapse mõiste sisu. Räägiti lahti, mis erinevus on hädaohus lapsel ja abivajaval lapsel ning kuidas ja mis juhtudel on lasteaed asutusena kohustatud teavitama lastekaitset.

Seadusest tulenevalt on igal kodanikul kohustus teavitada hädaohus olevast lapsest telefonil 112 ning abivajavast lapsest kas kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või helistada Lasteabi telefonil 116111

 

 

Kolmapäeval, 11. jaanuaril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning sotsiaalnõunik Alo Rebane ISTE projekti avaseminaril 

Elva vald on üks omavalitsus, kes asub Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel ja koostöös Sotsiaalkindlustusametiga piloteerima komponendipõhist erihoolekandeteenuse mudelit. ISTE ehk isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise projekti kaasatakse kahe aasta jooksul 13 inimest, kellel on raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire.

Loe ISTE projekti kohta Elva vallas lähemalt siit →

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse istungite kokkuvõtted 


Kõik istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

Neljapäeval, 12. jaanuaril toimus spordikomisjoni koosolek

Koosoleku päevakorras oli 2022. aasta kokkuvõtete tegemine (eelarve, sündmused ja võistlused, klubide käekäik, suuremad saavutused) ning 2023. aasta eelarve ja tegevuskava. Lisaks arutleti Elva valla spordiobjektide üle - millised on olemasolevate objektide ülalpidamis- ja hoolduskulud ning millised on suuremad investeeringud järgnevatel aastatel. Lõpetuseks arutleti ka spordivaldkonna tunnustuste jagamise üle. 

 

 

Esmaspäeval, 19. detsembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XV istung toimus 19. detsembril vallamajas volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungi päevakorras oli vallavalitsuse ülevaade, neli määruse ja kümme otsuse eelnõud. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget. 

Volikogu kiitis heaks Tartumaa arengukava 2040. Tartumaa arengustrateegia aluspõhimõtted on koosloomelisus ja uuenduslikkus, kestlik mõtteviis, traditsioonide väärtustamine ning linna ja maapiirkonna sidusus. Maakonnaarengu siht on Tartumaa elanike heaolu suurendamine ning suurepärase elu- ja ettevõtluskeskkonna pakkumine nii tänastele olijatele kui ka uutele tulijatele. 

Volikogu võttis vastu Elva valla 2023. aasta eelarve. Eelarve koostamisel on lähtutud reaalsetest tuludest ja kuludest 2021. ja 2022. aasta andmete põhjal ning arvestatud on rahandusministeeriumi prognoose. 2023. aasta eeldatav eelarve maht on 31,3 miljonit eurot. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab valla veebilehelt. 

Volikogu otsustas võtta laenu (arvelduskrediiti) rahavoogude juhtimise eesmärgil. Seoses asjaoluga, et 2022. aastal jääb finantskaalutlustel osa laenu välja võtmata, võib kaasneda rahavoogude juhtimisel lühiajalisi likviidsuse probleeme. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus lubab omavalitsusel võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi. 

Volikogu kinnitas 2022. aasta III lisaeelarve. III lisaeelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud summasid, võtta eelarvesse 2022. aastal laekunud sihtotstarbelised summad ja osaliselt üle laekunud tulud ja nende arvelt tehtavad kulud ja täpsustada investeeringu- ja finantseerimistegevust. Lisaeelarve maht on 272 628 eurot. 

Volikogu andis loa SA Laste- ja Perekeskuse tegevuse lõpetamiseks. Sihtasutuse tegevuse lõpetamise eesmärk on eelkõige korrastada sotsiaal-ja hariduse tugiteenuste pakkumist ja tekitada suuremat sünergiat vallavalitsuse tegevustega. Sihtasutus reorganiseeritakse ümber valla hallatavaks asutuseks, mis aitab tulevikus kokku hoida juhtimiskulusid ning võimaldab saada vallale oluliste teenuste toimimisest parema ja operatiivsema ülevaate. 

Otsustati moodustada Elva Vallavalitsuse hallatava sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskus Elva Perekeskus. Seniste sihtasutuse Elva Laste-ja Perekeskuse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks moodustatakse 1. jaanuarist 2023 Elva Vallavalitsuse hallatav asutus - sotsiaal-ja hariduse tugiteenustekeskus nimega Elva Perekeskus, mis alustab sisulist tööd alates 1. juunist 2023. Loodava hallatava asutuse põhieesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine, koordineerimine ning arendamine Elva vallas. 

Kinnitati hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimäärus. Põhimääruse 12 paragrahvi sätestavad keskuse tegevuse üldised eesmärgid ning tegutsemise korra. 

Otsustati delegeerida keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud ülesanded Elva Vallavalitsusele. Ülesannete delegeerimine Vallavalitsusele aitab tagada Keskkonnaameti antud või seaduses sätestatud tähtaegadest kinnipidamise ning seisukohtade õigeaegse esitamise keskkonnamõju hindamise või keskkonnamõju strateegilise hindamise puudutavate otsuste ja dokumentide osas. 

Otsustati võõrandada kinnistud. Enampakkumise korras võõrandatakse üheksa kinnistut Elva vallas: Rebaste küla, Oona karjäär; Poriküla, Põdramäe; Võsivere küla, Peedu; Rannu alevik, Ringtee tn 9/6; Kaarlijärve küla, Järvekivi; Kaarlijärve küla, Kapsa; Kaarlijärve küla, Veehoidla; Kaarlijärve küla, Kalda; Konguta küla, Taga-Pihlaka. 

Otsustuskorras võõrandatakse kinnistud Rämsi külas. Tegemist on Rämsi külas peremehetute ehitistena külas kogukonna poolt rajatud abihoonetega, sest tegelikel rajajatel, kasutajatel, valdajatel puudusid omandi tunnistamiseks dokumendid. Elva vallavalitsus jõudis 2019. aastal menetlusega vallasvaradest kinnisasjadeni ja moodustati 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksused abihoonete juurde. Kõik abihooned on seotud kinnistutel ainukesed rajatised ja on kasutamise lepingutega antud tervikobjektina kasutada ühele või kaasomandina mitmele isikule. Kuna abihooneid ole vajalikud valla ülesannete täitmiseks, otsustati võõranda kinnistud kasutajatele. 

Tuvastati Elva vallas Purtsi külas Mustahva katastriüksusel asuva suvila-aiamaja peremehetus. Elva vallavalitsus omandab vastavate protsesside käigus nimetatud ehitise, et see siis võõrandada otsustuskorras isikule, kes on kinnistut 12 aastat praktikas kasutanud ning enda omaks pidanud, kuid paraku on varasemad dokumendid kinnistu omandamisest olnud tühised. 

Avaldati umbusaldust arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele Toomas Laatsitile. Volikogu 7. novembril istungil, enne päevakorra punktide arutelu juurde asumist, algatasid 12 volikogu liiget umbusalduse volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele, mille üle 19.12.2022 toimunud volikogu istungil hääletati. Umbusaldushääletus läks läbi ning volikogul tuli valida uus arengu- ja planeeringukomisjoni esimees ja aseesimees. 

Elva Vallavolikogu arengu- ja planeeringukomisjonile valiti uus esimees ja aseesimees. Kuna toimus arengu- ja planeeringukomisjoni esimehele, Toomas Laatsitile, umbusalduse avaldamine, siis tuli valida uus komisjoni esimees ja aseesimees. Kandidaatideks esitati Mikk Järv ja Maano Koemets. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Mikk Järv ning aseesimeheks Maano Koemets. 

Elva Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjonile valiti uus esimees ja aseesimees. Kandidaatideks esitati Silver Laks ja August Vester. Hääletuse tulemusena valiti esimeheks Silver Laks ja aseesimeheks August Vester. 

Vallavanem Priit Värv ja arendusjuht Margus Ivask vastasid arupärimistele. Eelmisel istungil esitas volikogu liige Raimond Pihlap arupärimised, kus soovis ülevaadet Elva Gümnaasiumi projekteerimise kohta. 

Vallavalitsuse ülevaade. Vallavanem Priit Värv tegi istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. 

Järgmine korraline volikogu istung toimub 6. veebruaril 2023.

 

 

  VARIA  

 


Kas teadsid, et...

Elva valla Facebooki lehel on käima läinud tore traditsioon Rõõmu Jagamise Reede ehk igal reedel jagame üht positiivset tagasisidet, mida meie Elva Vallavalitsuse inimesed või head koostööpartnerid on sel nädalal saanud. 

Jälgi Elva valla Facebooki lehte ja saa rõõmust osa! 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides  Elav Elva Facebooki lehte  või külastades veebilehte www.visitelva.com
 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 25. september 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 18. september 2023   Kogu päev Ene Joosing,
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 11. september 2023  Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →     Esmaspäev, 4. september 2023   Kell 9
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt → Esmaspäev, 28. august 2023  Kogu päev Imbi Rõivassepp finantsjuhtide
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4