« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 18.01-24.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 18.01.–24.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR

Neljapäeval, 21. jaanuaril osales abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi "Maailma maaliinid" kohtumisel. Üheskoos arutati, kuidas tuua seoses Tartu 2024 erinevate kultuuridega seotud sündmusi Elvasse. Lähiajal saadame info laiali ja otsime partnereid, kes on huvitatud põnevast koostööst.  

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 astub ettevalmistustes suure sammu edasi 

Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Elvas toimub koostöölepingu allkirjastamine 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul. Rohkem infot leiate SIIT.

Jaanuarikuu viimasel nädalal allkirjastavad omavalitsusjuhid koostöölepingu sihtasutusega Tartu 2024 aastateks 2021-2025. Lepingus on kirjeldatud Euroopa kultuuripealinna regionaalse programmi loomise, turundamise ja rahastamise aluspõhimõtted ning see käivitab Euroopa kultuuripealinna põhjaliku ettevalmistamise ja elluviimise Lõuna-Eestis. 

"Euroopa kultuuripealinn on Tartu ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene koostöö. Olen uhke, et oleme kokku leppinud tees, mis meid rahvusvahelise suursündmuseni viib," ütles Tartu linnapea ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas. "Koostööleping annab meile tugeva aluse, et korraldada ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmus, mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik."  

"SA Tartu 2024 jaoks on väga oluline, et Tartu linnaga koos kandideerisid Euroopa kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi üheskoos lausa veerand Eestit," ütles SA Tartu 2024 juhatuse liige Priit Mikk. "Tunnustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu ettevalmistamisse."  

SA Tartu 2024 ja omavalitsuste koostööleping kirjutatakse alla igas omavalitsuses kohapeal. SA Tartu 2024 nõukogu esimees Urmas Klaas, juhatuse liige Priit Mikk ja Lõuna-Eesti regionaalne koordinaator Annela Laaneots väisavad selleks jaanuarikuu viimasel nädalal kõiki koostöölepingus esindatud omavalitsusi. 

Lisaks suursündmuse edukale elluviimisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris ja majanduselus. 

Lepingu sõlmimine kiideti heaks Lõuna-Eesti omavalitsuste volikogudes. 

Lõuna-Eesti on liikunud Euroopa kultuuripealinna poole samm-sammult ühiselt nõu pidades. Juba 2018. aasta jaanuaris otsustasid Tartus kohtunud omavalitsusjuhid, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna konkursil kandideeritakse tiitlile ühiselt. Aasta hiljem, konkursi lõppvoorus sõlmisid Tartu linna ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsuse juhid Eesti kõrgeimas tipus, Suure Munamäe tornis ühiste kavatsuste kinnituseks hea tahte koostööleppe. Pikaajalise koostöölepingu ettevalmistamine algas pärast seda, kui rahvusvaheline sõltumatu ekspertkomisjon nimetas tunamullu augustis 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Tartu koos Lõuna-Eestiga. 

Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib Tartu linna asutatud sihtasutus Tartu 2024. Sihtasutuse töö kultuuripealinna ametliku programmi, turunduse jm elluviimiseks lähtub Tartu 2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist Ellujäämise Kunstid. 

SOTSIAAL JA TERVIS
Esmaspäeval, 18. jaanuaril kohtusid Milvi Sepp ja Rutt Hanni Elva laste- ja perekeskuse esindajatega, et arutada koos läbi projekti “Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas” ühiseid tegevusi, sh  hooldustöötajate koolituse ja supervisioonide korraldamine. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril osales Milvi Sepp ESTA volikogu töös. Juhatuse esimees Sirlis Sõmer-Kull andis ülevaate ESTA 2021. aasta tööplaanist ning sotsiaalala töötajate tunnustamise nominatsioonide muudatusettepanekutest ja tunnustusürituse korraldamisest.  
JUHTIMINE
Reedel, 22. jaanuaril tutvustasid vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Marika Saar ja Heiki Hansen, vallavolikogu esimees Maano Koemets, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm Elva gümnaasiumi kodanikukaitse suuna  tunnis õpilastele vallavalitsuse tegemisi ja osakondade tööd. Kodanikukaitse moodul on Elva gümnaasiumis pika traditsiooniga. Kodanikukaitse mooduli raames tehakse koostööd erinevate asutustega: Politsei- ja piirivalveamet, Kaitseväe ühendatud õppeasutused, Tartu tervishoiukõrgkool ja Elva vallavalitsus. Igal aastal panustavad Elva vallavalitsuse töötajad aine ühe grupitöö juhendamisse ja kursuse korraldamisse. 
KOMISJONID
Teisipäeval, 19. jaanuaril toimus vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjon, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad. Noorsootöövaldkonna enesehindamise meeskonnajuht Sirle Lüüs tegi ülevaate välishindamisest ning haridusspetsialist Auli Mäesalu tegi ülevaate huvihariduse kava täitmisest ja uue kava koostamisest. Osakonna juhataja Mare Tamm andis ülevaate osakonna tööplaanist 2021. aastal. 
Teisipäeval toimus ka majanduskomisjoni koosolek, kus osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv ning vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. Komisjonis arutleti järgmisesse volikogusse minevate eelnõude üle. Päevakorras olid valla uue jäätmekava eelnõu, lammutamistoetuse, fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse kordade muutmine, kinnisasja omandamiseks loa andmine ja ühe mahajäetud maja peremehetuse tuvastamine. Lammutustoetuse eelnõusse viiakse sisse tingimus, et kui analoogset toetust on võimalik taotleda riigilt, siis vald neid taotlusi ei rahulda. Fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetust on edaspidi võimalik taotleda ka hajaasustuses. Siiani oli seda võimalik taotleda ainult tiheasustuses. Vastavad muudatused hakkavad kehtima siis, kui vallavolikogu need ka kinnitab. 
Kolmapäeval, 20. jaanuaril toimus vallavolikogu rahanduskomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Heiki Hansen. Arutlusel olid vallale kuuluva kahe korteri võõrandamine ja seni kaasomandis oleva kinnistu ühe poole omandamine, et kogu kinnistu saaks valla omandisse. Kogu kinnistu omamine muudab lihtsamaks selle majandamise ja hilisemad võimalikud tehingud selle kinnistuga.  
Kolmapäeval, 20. jaanuaril osalesid abivallavanem Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolekul. Maarika Uprus tutvustas pooleliolevaid planeeringuid ning jagas infot üldplaneeringu protsessi kohta. Üldplaneeringu protsessiga saavad kõik huvilised end kursis hoida aadressil uldplaneering.elva.ee. Mikk Järv tutvustas oma ettekandes 2021. aasta suuremaid arendusprojekte. 
Neljapäeval, 21. jaanuaril toimus vallavolikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus osales abivallavanem Marika Saar. Ta tutvustas Tartu 2024 valmistumise praegust seisu ning kogu kultuurivaldkonna 2021. aasta tööplaani, sealhulgas viidasüsteemi disaini kontseptsiooni. Arutleti COVID viiruse mõju rahvamajade töö osas.  
Neljapäeval toimus ka sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek, kus osalesid Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp ja sotsiaalnõunik Alo Rebane. Milvi Sepp andis ülevaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna 2021. aasta tööplaanist, tutvustas laste ja perede komisjoni tööd ja ümbermõtestamise plaane. Samuti räägiti alaealistest õigusrikkujatest ja neile suunatud teenustest. Sotsiaalnõunik Alo Rebane tegi põhjaliku ülevaate eestkostega seotud teemadest ja probleemidest.  
VALLAMAJANDUS

Elva vald saab riigilt teede remondi lisatuge 400 000 eurot 

Eelmisel nädalal toetas Vabariigi Valitsus kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Elva vald sai toetuse kahele projektile – Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav 350 000 eurot ja Kalme küla Rukki-Pöksi tee 50 000 eurot. 

Täpsemalt plaanitakse Vaiksel tänaval (alates Lootuse tänavast) vahetada välja katend ning Kalme küla Rukki-Pöksi tee viia mustkatte alla. 

Elva abivallavanem Heiki Hanseni sõnul on rahastamisotsus väga vajalik teede ja tänavate olukorra parandamiseks. „Viimase kolme aasta jooksul on Elva vald esitanud toetustaotluse kõigisse transiit- ja ettevõtlusega seotud teede toetusvoorudesse ja suurem osa toetustaotlusi on ka rahastuse saanud." 

Lisarahastuse toel on remonditud enamik Elva linna suurematest tänavatest (Valga ja Tartu mnt, Lootuse tn ja Peedu tee, Pikk tn). „Puiestee tänava remont on loogiline jätk transiitteede olukorra parendamises. Ilma lisarahastuseta poleks vald suutnud seda nii kiiresti teha," rääkis Hansen ja lisas, et ka Rukki-Pöksi tee on oluline, kuna see teenindab mitmeid tööstusettevõtteid. 

Elva linna Vaikne ja Puiestee tänav on osa linna läbivast transiitteest. Teelõigule koondub keskmisest kõrgem liikluskoormus, kuna see hõlmab endas ühte kolmest Elva linna raudteeülesõidust. Nimetatud kolmest ülesõidukohast on Puiestee tänav kõige kõrgema liikluskoormusega. 

Vaikse ja Puiestee tänava remont on jätkuprojekt Elva linna Peedu, J. Kärneri ja Lootuse tänava transiittee rekonstrueerimisele. Selle lõigu teekate vajab remonti, kuna see on rasketranspordi ja vajumise tõttu muutunud ebatasaseks.  

Remondi käigus tehakse Puiestee tänava teele kapitaalremont koos uue aluspõhjaga ning kahekordse kattekihiga. Tööde käigus uuendatakse kõik truubid, mahasõidud ja ristmike kattekihid. Vaikse tänava rekonstrueerimise käigus paigaldatakse tasanduskiht, rajatakse uus katend ja sademevee suunatud ärajuhtimine. 

Investeeringu tulemusel paraneb tee seisukord, liiklusvoog ja -ohutus. Samuti tagatakse teekatendi pikemaajalisem vastupidavus. 

Riigilt sai teede remondi jaoks toetust kokku 61 teed ja tänavat üle Eesti. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteate leiate SIIT

Lisainfo: 
Heiki Hansen, abivallavanem 
heiki.hansen@elva.ee või tel 527 3646 

KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde e-seminaril “Sisekommunikatsiooni väljakutsed ja lahendused”.  Tegemist oli Eesti kaubandus- ja tööstuskoja korraldatud hommikuseminariga, kus rääkisid sisekommunikatsioonist Kelly Grossthal (Eesti inimõiguste keskus) ja Jane Kallaste (Tallinna lennujaam) ning Leedu organisatsioonikultuuri hoidmiseks tehtud algatustest rääkis konsultant Giedre Maya Simanauskaite.  

Seminaril esinenud tõid välja, et sisekommunikatsiooni olulisemad põhimõtted on: 

  • Info liikumine peab olema kiire ja selle sisu võimalikult lihtne; 

  • Oluline on töötajate ettevalmistamine ja eelinfo andmine (nt erinevad muudatused, kriisiolukord jms); 

  • Kriisiolukorras on mõistlik oma meeskonnale anda ajutiselt pigem rohkem kui vähem infot; 

  • Juhtkond peab andma meeskonnale kindlust – we know, we do, we care (me teame, me tegutseme ja me hoolime); 

  • Juhtkond ja juhid peavad kriisiolukorras olema meeskonnale nähtavad ja oma inimestele olemas; 

  • Oluline on küsida sisekommunikatsioonile oma töötajatelt ka tagasisidet; 

  • Alati tasub kuulata oma töötajaid ning kommunikatsiooni ei tohi teha vaid ühes suunas – ehk ei tohi anda ainult infot, tuleb kuulata ja küsida ka tagasisidet. 

  • Väärtused on sisekommunikatsooni ja meeskonna vundament, 

  • Sõnumid ja teod peavad olema selged. 

  • Sisekommunikatsioonis tuleb ja tasub edasi rääkida positiivseid lugusid või näiteid. 

Reedel, 22. jaanuaril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Tartu 2024 kommunikatsioonistrateegia seminaril. Seminaril tutvustati lähemalt Euroopa kultuuripealinn 2024 kommunikatsioonistrateegiat ja kuidas strateegia loomisele läheneti. Samuti oli kõikidel kohaliku omavalitsuse kommunikatsioonijuhtidel ja avalike suhete spetsialistidel võimalik näha, kuidas kultuuripealinna projektimeeskonnad koostavad persoonade põhjal enda projektidele kommunikatsiooniplaane.

TURISM JA ETTEVÕTLUS

Teisipäeval, 19. jaanuaril osales abivallavanem Mikk Järv Tartumaa Turismi nõukogu koosolekul, kus kinnitati SA Tartumaa Turismi 2021. aasta koondeelarve. Juhataja andis ülevaate Tartumaa Turismi selle aasta tegevusplaanidest, kus esimese poolaasta fookus on pigem kampaaniate tegemisel. Messidel osaletakse vaid virtuaalselt (erandiks on Tourest). Samuti anti ülevaade Lõuna-Eesti turismiklastri plaanidest ja eelarvest. 

Kolmapäeval, 20. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja arendusspetsialist Allan Allik seminaril “Omavalitsuse kasu ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest tegevustest”. Seminaril tutvustati 2020. aasta lõpus valminud analüüsi (analüüsi materjalidega on võimalik tutvuda siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/uuringud-ja-analuusid). Analüüsi eesmärk oli saada teadmisi ja parima praktika näiteid kohalike omavalitsuste tegevustest ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kodu- ja välismaal. Samuti oli eesmärk selgitada välja KOV ettevõtluskeskkonnaga tegelemisest saadav kasu ning töötada selle hindamiseks välja finantstööriist. Finantstööriist võimaldab arvutada kasu ning anda konkreetseid soovitusi ministeeriumitele KOV-ide motivatsiooni tõstmiseks ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna arendamisel. 
KOGUKOND
Teisipäeval, 19. jaanuaril kohtusid vallavolikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja, abivallavanemad Mikk Järv ja Marika saar EELK esindajatega. Kohtumisel arutati valla ja koguduste vahelist koostööd, konkreetsemalt arutati näiteks, mismoodi oleks võimalik kirikute kui turismiobjektide mõistes enam koostööd teha. Samuti arutati infovahetuse ja kirikusündmuste kommunikeerimise võimaluste üle valla infokanalites. Teemaks olid ka valla võimalused koguduste tegevuse toetamisel. 
VARIA

Selgusid Elva valla elanikuks registreerimise kampaania preemiaraha võitjad 

Elva valla 2020. aasta elanikuks registreerimise kampaania „Ma armastan elada Elva vallas" toimus 4. novembrist 21. detsembrini 2020. Sel aastal keskendus kampaania Elva vallas elamise võludele. Auhinnaraha loositi välja kuuele Elva valla elanikule. 

Kõikide nende vahel, kes registreerusid Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikul, loositi välja 3x250 eurot. Samuti loositi välja 3x250 eurot nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rohkem kui kolm aastat. 

Loosi tahtel osutusid võitjateks: Kiur Hansen, Mairis Meri, Argo Tiilen, Margus Selirand, Caspar Pärn ja Monika Rämmer. Vallavalitsus on võitjatega võtnud otse ühendust. 

Sel aastal keskendus Elva valla elanikuks registreerimise kampaania siin elamise võludele. Kampaania videolugudes jagasid Elva valla elanikuks olemise mõtteid ja siin elamise võlusid Kirepi külavanem Marju Jõks, Puhja kooli õppejuht Riin Massur, Elva linna aktiivne elanik Kalju Hook ja Puhja seltsimaja kunstiline juht Enn Tobre. Videolugudega saate tutvuda Elva valla Youtube'i kanalil.  

Kampaaniaperioodil registreeris end Elva valla elanikuks 66 inimest. Samal ajal asusid mujale elama 68 inimest. Kõige rohkem liiguti elama Tartu linna, Nõo valda, Kanepi valda ja Kambja valda. 

Elva vallas elab 1. jaanuar 2021 seisuga 14 630 inimest. Elva vallas oli 2020. aastal positiivne iive veebruaris, märtsis ja novembris. 

Elva vallavalitsus teeb igal aastal teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi enda elukohaandmeid korrastama. 

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks sõltub just registreeritud elanike arvust. Elukoha registreerimine on muu hulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. 

Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale. Toetuse ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukohapõhiselt. 

Rohkem infot elanikuks registreerimisest ja Elva valla võimalustest leiate SIIT.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Vallavalitsus ootab pakkumusi Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide kasutamiseks 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Puhja seltsimaja toitlustusasutuse ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu.  

Puhja seltsimaja kuulub Elva vallale ning selle esimesel korrusel asuvad ruumid on kohaldatud toitlustusteenuse pakkumiseks. Seoses üürilepingu lõppemisega ootab Elva vallavalitsus pakkumusi ruumide kasutamiseks. Ruumid antakse üürile viieks aastaks alates 1. juulist 2021. 

Täpsemate üürile andmise tingimuste ja ruumiplaanidega saate tutvuda: 

Ideekontseptsiooni palume esitada pakkumuse kontseptsioonis. 

E-pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. veebruaril (k.a) Spoku keskkonna kaudu ning pakkumused avatakse 3. veebruaril kell 10. 

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT.  

Ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume võtta ühendust abivallavanem Mikk Järvega. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4