« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02-23.02.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.02.–23.02.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 17. veebruaril osalesid Toomas Järveoja, Merilyn Säde ja Margit Kink Elva linna päevaga seotud korralduskoosolekul. Koosolekul arutati täpsemalt Elva linna päeva ajakava. Elva linna päev toimub 2. mail ning kõigil on võimalus külastada traditsioonilist kevadlaata, samuti saab nautida kultuuriprogrammi ning õhtu lõppeb kontserdi ja ilutulestikuga.  

Sel päeval tähistab Kaitseliidu Elva malevkond oma 30. aastapäeva taastamisest ning 95. aastapäeva loomisest. Seoses sellega toimub Elva linna päeval ka Kaitseliidu paraad ning sõjatehnika näitus. Õhtul oodatakse kõiki ka Elva Gümnaasiumisse Kaitseliidu konverentsile “Sõja uued reeglid.” 

Sel päeval toimub ka traditsiooniline Kellatornijooks.  

Päev varem, 1. mail toimub Elva linnasüdame ametlik avamine ning matkamaraton. Infot nende ürituste kohta jagame Elva Vallavalitsuse ja SA Elva Kultuur ja Sport kanalites õige pea.  

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Margit Kink Noorsootöötajate Ühenduse üldkogul ja infoseminaril. Kadri Sildnik rääkis enda kogemustele tuginedes noortekeskuse ja raamatukogu koostöövõimalustest. Astrid Hallik tutvustas Tartumaa kultuuristrateegiat ja selle seotust noorsootöö valdkonnaga ning tutvustas Tartumaa kultuurijuhtide arendus- ja koolitusprogrammi Loov Tartumaa, kuhu oodatakse osalema ka noorsootöötajaid. Lisaks räägiti 2020. aasta tegevuskavast ja Tervist Edendavate Noortekeskuste võrgustikust, mille heaolumeeskonnaga liitus esialgu meie vallast Magdalena Kalev Rannu Noortekeskusega, see ei tähenda aga seda, et teised noortekeskused liituda ei saaks. 

Teisipäeval osales Mare Tamm Haridusfoorumil Tallinnas. Vaatluse all oli teema “Individuaalsed õpirajad”. Filosoof Margit Sutrop tõi välja praegused kitsaskohad õppija personaalse õpiraja loomisel ja pakkus lahendusi. Täna ei ole palju teadmist selle kohta kuidas õpitakse, kuidas siduda kokku erinevad ainevaldkonnad ja kuidas tõsta üldist madalat haridustaset ühiskonnas ja õpilaste õpimotivatsiooni. Võitlus käib õppija tähelepanu äratamise nimel nii koolis kui ka ümbritsevas keskkonnas. Õppimise personaliseerimise tee peaks koosnema kolmest osast: õpivara on õpilasele isikustatud, õpivalikute rohkuse hulgas aitab õpetaja õpilasel valikuid teha, õpilasel on isiklikud suhted koolkaaslastega koosõppimisel. Edulugusid oma õpilastega jagas arutelugrupis Palupera Põhikooli direktor Svetlana Variku. 

Kolmapäeval, 19. veebruaril osales Margit Kink noortevaldkonna võrgustiku kohtumisel. 

Seminaril räägiti koostöögruppidest tagasi- ja edasivaatavalt. Mitmed rääkisid oma tulemustest ja kogemustest. Omavahel sai kogemusi vahetada teemaarutelu laudades. Elva ja Nõo koostöörühmal on käsil kaks projekti: sõidujagamise äpp, mida veab eest Kertu Vuks ja noorte vabatahtliku töö arendamine, mille projektijuht on Hanna Laius. 

Neljapäeval, 20. veebruaril osales Liis Lehiste kompetentsikeskuste koostöökohtumisel Viljandis. Viljandi abilinnapea Janika Gedvil tutvustas ühendatud tugispetsialistide osakonna tekkimise eellugu, SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt andis ülevaate sihtasutuse tegemistest ja edaspidistest plaanidest ning Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm tutvustas Perepesa tegevust. Perepesa põhilise tähelepanu all on ennetustöö läbi varajase lapseea toetamise. Perepesas on avatud mängutuba, pakutakse koolitusi, lapsevanemate jututubasid, perekooli, psühholoogilist nõustamist, raseduskriisi nõustamist ja muid tegevusi. Kõik teenused on perele tasuta.  

Fotol on Viljandi Perepesa koordinaator Eliise Vainurm ja SA Lapse Heaolu Arengukeskuse juhatuse liige Maarja Oviir-Neivelt.  

 

Neljapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul. 

Üheskoos vaadati üle rahvariidefondi korra kavand. Arutleti ühisürituste korralduse üle ning reflekteeriti Loov Elvat. Hakati planeerima üritustesarja “Elva suvi”. 

Laupäeval, 22. veebruaril osales Margit Kink noortevolikogu koolitusel ja koosolekul.  

Mari-Liis Vanaisak tutvustas noortevolikogu liikmetele projektikirjutamise põhimõtteid ja mõnda fondi, kust on võimalik raha küsida. 

Koosolekul arutleti noortevolikogu plaanis olevate järgmiste tegevuste üle. 

 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 18. veebruaril külastasid Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm Tori valda. Meid võtsid vastu abivallavanem Priit Ruut ja sotsiaalnõunik Kaja Rebane ning teised sotsiaalvaldkonna töötajad. Kohtumine toimus Sindi Sotsiaaltöökeskuses, kus pakutakse erinevaid teenuseid: toitlustamine, juuksur, pesemisvõimalus, pesupesemine, riideabi, sotsiaalnõustamine ja avahooldus. Meile tutvustati sotsiaalkeskuse tööd ja ühises vestlusringis vahetati kogemusi sotsiaalteenuste korraldamisest. Sotsiaalnõunik Kaja Rebane tutvustas Tori valla kogemusi OÜ FleetComplete’i pakutava sotsiaalmooduli võimaluste kohta koduteenuse korraldamisel. Avahooldustöötajad Jagne ja Külliki rääkisid oma kogemustest FleetComplete’i kasutamisest oma töös. Kohtumise lõpus käisime koos vaatamas Sindi vana viiekorruselist ühiselamut, mida vald plaanib ümber ehitada sotsiaaleluruumideks, et paremini osutada eluruumi tagamise teenust.  

Reedel, 21. veebruaril osalesid Eva Kuslap ja Lauri Tamm kodukülastustel projekti “Kodud tuleohutuks” raames. Külastatud sai koostöös pottsepaga 13 objekti, kus vaadati üle, milliseid parandustöid tuleb neil objektidel teha. „Kodud tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega. Kohalik omavalitsus esitab 29. veebruariks taotlused koos hinnapakkumustega Päästeametile, kes hiljemalt 13. märtsiks otsustab, millised kodud saavad projekti rahastuse. Tööde teostamiste aeg on kuni selle aasta novembrini.  

Reedel, 21. veebruaril osales Eve Jõgi Tallinnas üleeuroopalisel kuriteoohvrite aastapäevale pühendatud konverentsil Emad - lähisuhtevägivalla vaikivad ohvrid.  Konverentsil rääkis rahvastikuminister Riina Solman, mil viisil igaüks meist saab sekkuda. Emotsionaalse vägivalla mõju lapse arengule tutvustas paari- ja pereterapeut Meelike Saarna, kes tõi välja kolm põhilist vanemlusstiili, seostas need lapse kiindumussuhte arenguga ja tõi välja ka Maslow’ vajaduste püramiidi. Kui kodus on püsiv vaimne või füüsiline vägivald, siis selle pere laps kasvab suureks nii, et tema aju võib paljuski normaliseerida vägivalda. Kui täiskasvanuna tema enda partner teeb midagi vastuvõetamatut, siis ei lähe vaimse/füüsilise vägivallaga perest lapsel ükski lambike peas põlema, laps ei põgene ohtlikust ja vägivaldsest olukorrast, kuid iga terve paarisuhtemudeliga perest pärit noor oleks kohe suhtest lahkunud. Lisaks pühendavad vanemad tänapäeval liiga vähe aega oma paarisuhtele ning toetavad võrgustikud perede ümber on väga väikesed. 

Vägivaldse suhte anatoomiast rääkis psühhoterapeut Mirjam Püvi - kuidas teha vahet, kas tegu oli peretüli või perevägivallaga? Kui tegu on võimu ja kontrollitüliga, on tegu pigem perevägivallaga. Mirjam Püvi rääkis ka sellest, miks ei lahku naised keeruliseks muutunud suhtest ja mida annaks ette võtta, kui selline olukord on käes. Ettekandeid vägivalla alla kannatamise elust ning sellele järgnenud elust tegid kaks kogemusnõustajat Pärnu Naiste Varjupaiga näitel. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Elva valla kaasava eelarve ideede autoritega. Kohtumisel arutati ühe võiduidee Liikumispark Tartu maantee rohealal elluviimisega seonduvat. Idee autorid tutvustasid veelkord oma mõtteid ning vallavalitsuse esindajad selgitasid edasist protsessi.  

Kolmapäeval, 19. veebruaril toimus Elva vallamajas Verevi detailplaneeringu avalik arutelu. Artes Terrae planeerija Heiki Kalberg tutvustas detailplaneeringu eskiislahendust ning Alkranel OÜ ekspert andis ülevaate kavandatava tegevusega avalduda võivatest keskkonnamõjudest. Arutuelul osalejad avaldasid arvamust kavandatava rannahoone-ujula mahu ja asukoha sobivuse üle. Tehti ettepanekuid liikluskorralduse ja parkimise osas. Uuriti, kuidas lahendatakse sademeveekanalisatsioon, et takistada sademevee järve voolamist otse rannaalalt. Arutleti kavandatava ujula suuruse ja tasuvuse üle.  

Vallavalitsus analüüsib avalikul väljapanekul ja arutelul tehtud ettepanekuid ja arvamusi ning täiendab nende alusel detailplaneeringut ja KSH aruannet. Seejärel esitatakse planeering asjakohastele ametitele kooskõlastamiseks. 

TURISM & KOMMUNIKATSIOON

Teisipäeval, 18. veebruaril osales Merilyn Säde Tartus efektiivse sisuturunduse koolitusel. Koolitusel räägiti noorte ja täiskasvanute sotsiaalmeedia kasutamisest, sellest, miks tasub näiteks luua ettevõttel eraldi blogi ja sinna sisu luua ning sisu loomisest ja Google’i eripäradest. 

Koolitusel räägiti uuringust, millest selgus, et täiskasvanud kasutajad eelistavad enim Facebooki, millele järgneb Instagram ning 13-19aastased eelistavad samuti Facebooki ja Instagrami. Noored viibivad internetis enamasti kell 15-19 ja kell 19-22, täiskasvanud kell 19-22 ja 9-15. Nii noored kui ka täiskasvanud kasutavad sotsiaalmeedias ja internetis tegutsemiseks peamiselt nutitelefoni.  

Ettevõttel on mõistlik pidada blogi selleks, et Google’is tõuseks kindla märksõna esiletõusmise arv ning et Google’s tuleks seeläbi konkreetse ettevõtte koduleht otsingus esimeste seas välja.   

Koolitaja soovitas nii ettevõtetel kui ka kõigil teistel vaadata ning kasutada oma töös järgmisi tööriistu: Google Search Console, Google My Business, Google Trends ja Google Keyword Planner. Kindlasti soovitati jälgida, mida teevad konkurendid ning jälgida ka välismaiseid konkurente, kellelt võib tihti saada sotsiaalmeedias tegutsemiseks häid ideid. 

VALLAMAJANDUS

Kolmapäeval, 19. veebruaril kohtusid Maano Koemets ja Terje Korss Eesti Maaülikooli esindajatega, kus arutati Maaülikooli Vehendi külas asuvate kinnistute jagamise ja osade maaüksuste vallale üleandmise soovi.  

Mikk Järv ja Terje Korss osalesid projekti ActNow koosolekul. 

Act Now töörühma koosolekul vaadati esmaseid tarbimisandmeid hoonetes, kuhu on paigaldatud monitoorimise seadmed. Töögrupi liikmed olid seisukohal, et Elva valla hoonetes peaks ventilatsiooniseadmete tavapärasele hooldusele lisaks olema ka ventilatsiooniseadmete mõõdistamine ja seadistamine. Selle vajadust näitasid esmased kogutud andmed, kus hoonetel on ventilatsiooniseadmed olemas, kuid need ei ole efektiivselt seadistatud hoone spetsiifikat silmas pidades. 

Lepiti kokku, et tehakse ülevaatlik leht Act Now projekti kaudu kogutud andmetest, kuhu kuvatakse hoonete energiaandmed, et neid oleks võimalik avalikult esitleda.  
 
Arutati, millistesse hoonetesse võiks veel energia monitoorimise seadmeid paigaldada. 

 

VARIA

Reedel osalesid Marika Saar ja Mikk Järv Puhja Seltsimajas vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil. 

Kontserdil esinesid Puhja kooli õpilased. Vabariigi aastapäeva puhul tervitas abivallavanem Mikk Järv ning kontserdielamuse pakkusid Liisi Koikson ja Joel Remmel. 

 

Reedel toimus Puhja Lasteaias Vabariigi aastapäeva aktus ja seltsimajas Puhja Kooli Vabariigi aastapäeva aktus. Õpilasteater esitas Aire Pajuri näidendit. Valla esindajana osales Maano Koemets. 

Reedel asetati Elva valla poolt mälestuspärjad Vabadussõjas langenute auks Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja mälestussammaste juurde. Puhjas asetasid kell 11.30 pärja Puhja Kooli õpilased ja õpetajad. Rannus kogunesid samba taastamise eestvedajad kell 11.30, mälestushetkel võtsid sõna volikogu esimees ja Rannu kirikuõpetaja. 

 

21.02.2020 pidas Rannu kirikuõpetaja Timo Švedko Rannu samba juures mälestuspalve 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4