« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.-22.01.2023

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. 

 

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva vallavalitsuse 18.01.2023 istungi kokkuvõtte 

Istungil otsustati:

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Käärdi alevikus, Männiku tn 4 kinnisasjale (69403:004:0071) sideehitise rajamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnisasjadele Elva vald, Valguta küla, Siuksu tee (17101:001:0773), Elva vald, Valguta küla, Siuksu tee 1a (69401:003:0188) ning Elva vald, Lapetukme küla, Valguta tee 10 (69401:003:0010).

Seada sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Väike-Rakke külas, Pihlike kinnisasjale (66601:002:0311) sideehitise rajamiseks

Eraldada Elva Varahalduse OÜ-le sihtotstarbeline toetus Pikk tn 26-8, Elva linn eluruumi üürivõla ja kommunaalkulude katteks 2476,18 eurot.

Kinnitada projektitoetusteks 2023. aasta rahaliste eraldiste jaotus ja Elva valla 2023. aasta rahvariide toetuste summad.

Moodustada Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimiseks komisjon koosseisus Toomas Järveoja, Marek Pihlak, Katrina Kallas, Kalev Lõhmus ja Markus Toompere.

Kinnitada riigihanke „Elva Lasteaed Õnneseen ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemi ehitustööd“ alusdokumendid.

Muuta SA-ga Elva Teenused sõlmitud Elva valla haridusasutuste haldus- ja hooldusteenuste lepinguid.

Kinnitada Elva valla hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon koosseisus abivallavanem Kristjan Vilu (komisjoni esimees), Puhja piirkonna koordinaator Ede Möldre, Rõngu piirkonna koordinaator Ene Joosing, Rannu piirkonna sotsiaaltööspetsialist Sirje Erm, arendusspetsialist Sirli Pippar, vallavaraspetsialist Terje Korss.

Nimetada Elva Gümnaasiumi direktori ametikohale Marek Sammul alates 23. jaanuarist 2023.


Kõik vallavalitsuse istungite kokkuvõtted on leitavad Elva valla kodulehelt →

 

 

 

Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus erakorraline volikogu istung

Elva vallavolikogu II koosseisu XVI istung toimus 16. jaanuaril Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ja veebikeskkonnas ZOOM. Istungist võttis osa 27 volikogu liiget.

Volikogu kutsuti kokku kaheksa volikogu liikme ettepanekul. Erakorralisel istungil sooviti aru pärida meediavahendusel spekuleeritud, kuid õigusorganite poolt kinnitamata võimaliku vallavalitsuse liikme toimingupiirangu rikkumise kohta. Vallavalitsuse liikmed jagasid vastavaid selgitusi.

Kõikide volikogu istungite kokkuvõtted ja muud materjalid on leitavad Elva valla kodulehelt →

Järgmine korraline volikogu istung toimub 6. veebruaril 2023. 

 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril toimus üle Eesti kõigis kohalikes omavalitsustes Päästeameti lauaõppus “79 Särtsu” 

Õppuse eesmärk oli valmistada kriisimeeskondi paremini ette olukordadeks kui peaksid toimuma üleriigilised elektrikatkestused. Lauaõppuse raames tegeleti küsimustega, mis puudutasid nii igapäevast elukorraldust, sideteenuste toimepidevust, ühisveevärgi ja kaugkütte teenuste toimepidevust, riigi- ja kohalike teede sõidetavust kui ka sotsiaal- ja haridusteenuste osutamist.

Kuigi aega anti lauaõppuse raames vähe, said kriisimeeskonna liikmed palju paremini selgeks oma rollid ja valmisoleku. Õppusjärgse arutelu käigus said paika pandud mitmed konkreetsed tegevused, millega kohe edasi minnakse.  

 

 

 


Neljapäeval, 19. jaanuaril osales vallavanem Priit Värv Tartumaa Arendusseltsi strateegia juhtgrupi seminaril

Seminaril arutlesid Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liikmed ja tegevmeeskond strateegia üle, mis määrab ära toetuste valdkonnad ja suunad ning tingimused toetuste taotlemiseks järgnevaks rahastusperioodiks. Strateegia väljatöötamise protsessi juhtis Mihkel Laan Cumulus Consulting OÜst.

Tartumaa Arendusseltsi strateegia uuendamise kohta saab täpsemini lugeda siit →

 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus Elva valla kultuurijuhtide kohtumine

Sel korral saadi kokku Rannu Rahvamajas. Kohtumisel andis iga rahvamaja juhataja ülevaate oma maja kõige meeldejäävamast eelmise aasta sündmusest ning ootustest ja lootustest 2023 osas. Lisaks tutvustas haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste osakonna 2023. tegevusplaani ning arutati läbi Elva valla tegevused Tartu 2024 raames. Kultuurispetsialist Markus Toompere kutsus rahvamajasid üles juba mõtlema varsti avatava Tartu 2024 väikeprojektide vooru peale. Üheskoos otsustati, et järgmise koosoleku fookuses on tänavune liikumisaasta.   

 

 

 

Pühapäeval, 22. jaanuaril toimus Rõngu Rahvamajas ühine projekti kirjutamine 

Kokku said kultuurispetsialist Markus Toompere, arendusspetsialist Sirli Pippar, Aakre Rahvamaja juhataja Jane Loidap, Rõngu Rahvamaja juhataja Mari-Liis Vanaisak ning sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane, et ühiselt kokku panna projektitaotlus, millega arendatakse Elva valla loomeettevõtjate tegevust ning turismi läbi Käsitöötee loomise. Kohtumisel pandi paika projekti fookus ning arutati läbi peamised tegevused, riskid ja võimalused.  

 

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril külastasid keskkonnaspetsialist Margit Berg-Jürgens, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, vallaarhitekt Jaanika Saar ja kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto LHV Tallinna kontorit

LHV on eesrindlik rohepõhimõtete ja ESG valdkonna järgija. Kuna Elva vald on võtnud 2023. aastal üheks eesmärgiks rohkem keskkonnateemasid teadlikustada, siis võeti ette külaskäik LHV Tallinna kontorisse, et lähemalt tutvust teha Rohelise Kontori tiitlit kandva hoonega ning tegevustega, mis on aidanud LHV-l roheteemasid sedavõrd edukalt igapäeva- ja äritegevustesse siduda.

Külastuse käigus tõdeti rõõmuga, et Elva Vallavalitsus juba rakendab mitmeid rohekontori lahendusi, kuid ammutati siiski veel palju uusi ideid ja teadmisi.

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on kontori tegevuse keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Täpsemalt saab Rohelise Kontori põhimõtete kohta lugeda Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni kodulehelt →

 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus Elva Vallavalitsuse saalis narkoennetuse teemaline loeng

Politse- ja Piirivalveameti ennetusteenuse koordinaator Lauri Tamm rääkis Elva valla lastekaitsespetsialistidele ning haridus- ja noorsootöötajatele teaduspõhisest narkoennetusest, populaarsetest narkootilistest ainetest noorte hulgas ning nende tarvitamise tuvastamisest.

Tõdeti, et narkootilised ained on noortele kergesti kättesaadavad ning üha enam leiutatakse uusi, mille tuvastamine nõuab teadlikke täiskasvanuid ja kaaslasi. Üheks oluliseks arutelukohaks oli täiskasvanute võimalused ja õigused olukordadele reageerimiseks. Ennetuses on jätkuvalt oluline laste ja noorte murede ja käitumise märkamine ning usaldusliku suhte pakkumine.  

 

 

 

Reedel, 20. jaanuaril kohtusid Tartumaa valdade esindajad, et saada ülevaade, kuidas on seni haridus- ja tööelust kõrvale jäänd noori toetatud

Kohtumisel osalesid Elva Vallavalitsusest sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir ning noortegarantii tugisüsteemi projektijuht-juhtumikorraldaja Kristi Liiv. Tartumaa Omavalitsuste Liidus toimunud kohtumisel andis senistest tegevustest ülevaate Lääne-Virumaa NEET-noorte (not in education, employment or training) projektijuht ja koordinaator Sirli Kapper. Kõigis seitsmes Lääne-Virumaa vallas on tööle võetud juhtumikorraldajad, kelle ülesandeks on luua kontakt haridus- ja tööelust kõrvale jäänud noortega ning pakkuda neile toetavaid teenuseid.

Projektijuht tunnistas, et noortega kontakti loomine on olnud keerukas ning edaspidi tuleks keskenduda rohkem NEET-staatusesse sattumise ennetamisele. Seejärel tutvustas Kristi Liiv NEET-noorte projekti senist kulgu Elva vallas. Projekti esimese aasta jooksul on juhtumikorraldaja olnud kontaktis ca 50 noorega, kellest 31 on saanud projekti raames rahastatavaid teenuseid. Kõige enam on noored kasutanud psühholoogilist nõustamist ja autojuhilubade tegemise võimalust. 11 noort on läbinud 3-kuulise tööpraktika neile huvipakkuvas valdkonnas. Tartumaa teistes omavalitsustes pole seni eraldi NEET-noorte spetsialistide ametikohti loodud ning spetsiaalselt sellele sihtrühmale suunatud teenuseid osutatud.  

Kõik vallad leidsid, et noorte ühiskonnaellu kaasamisega tuleb tegeleda. Sihtrühma passiivsusest tulenevalt on aga tarvis eraldi NEET-noortega tegelevaid spetsialiste, kes suudaks noori koostööle nö meelitada. Ühiselt lepiti kokku, et kevadel asutakse kirjutama maakonnaülest ühisprojekti Euroopa Sotsiaalfondist NEET-noorte toetamiseks ja NEET-staatusesse langemise ennetamiseks vajalike teenuste rahastamiseks.

 

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


Kolmapäeval, 18. jaanuaril toimus Elva Kultuurikeskuses Elva linna lasteaedade juhtkondade ja hoolekogude kaasamisseminar

Seminaril tutvustas abivallavanem Heiki Hansen Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsessi sihtasutusest hallatavaks asutuseks ning sellega kaasnevast muudatusest Järve Lasteaia juhtimisstruktuuris. Seejärel jagas Rõngu Lasteaed Pihlakobar juht Marge Jaasi-Tamm oma kogemust, kuidas juhtida lasteaeda, mis asub kolmes erinevas majas.

Järve lasteaia juhtimisstruktuuri muudatuse jaoks parima võimaliku lahenduse leidmiseks arutati abivallavanem Kertu Vuksi modereerimisel maailmakohviku meetodil nelja erineva lahenduse poolt- ja vastuargumente: Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Õnneseene lasteaiaga, Järve lasteaia rühmade struktuuriline liitmine Murumuna lasteaiaga, Elva linna lasteaedade juhtimise ühendamine ning varia ehk välja sai käia kõik ideed, mis eelmise kolme hulka ei liigitunud. 

Seminar oli koostöine ning Elva Vallavalitsus sai väga hea ja põhjaliku sisendi edasiste sammude kujundamiseks! 

 

 

 


Reedel, 20. jaanuaril toimus Elva valla noortevolikogu ja õpilasesinduste koostöökohtumine

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 koolihoone aulas toimunud kohtumisel jagasid õpilasesindused oma möödunud aasta õnnestumisi ning unistusi käesolevaks aastaks. Päeva kõige olulisem osa oli arutelu laudkondades maailmakohviku meetodil, mida modereeris Mari-Liis Vanaisak. Teemad, mida laudkondades arutati olid kommunikatsioon, huviharidus ja –tegevus, kultuurisündmused noortele, noortevolikogu ja koolitoit. 

Enne arutelude kokkuvõtmist tervitas noori ka haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Marika Saar, kes ütles, et jääb põnevusega ootama arutelude käigus tekkinud ideede elluviimist ja tulemusi ning lubas noorte mõtted viia ka komisjonini.

Järgmine noortevolikogu ja õpilasesinduste kohtumine on planeeritud toimuma maikuus. 

 

 

 

Neljapäeval, 19. jaanuaril toimus veebikohtumine Ukraina teemadel hariduses 

Regulaarseks saanud kohtumisel osalesid Tartumaa omavalitsuste esindajad, Tartumaa Omavalitsuste Liidu haridusnõunik Kairi Vasemägi, Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning Elva valla haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Kohtumisel andsid Tartumaa omavalitsused ülevaate olukorrast Ukraina sõjapõgenikega oma vallas ning jagasid üksteisele rõõme, muresid ja häid praktikaid. 

Elva valla koolides on jaanuarikuu seisuga kokku 51 ning lasteaedades ja -hoidudes 25 Ukraina last.

 

 

 


Teisipäeval, 17. jaanuaril toimus Elva valla koolijuhtide kohtumine 

Palupera Põhikoolis toimunud regulaarsel koolijuhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp, noorsootööspetsialist Sirle Lüüs ning haridusspetsialist Auli Mäesalu.  

Uue kalendriaasta esimesel kohtumisel jätkus sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Palupera Põhikool tutvustas oma maja tegemisi ning pakkus võimalust ka ringkäiguks. 

Päevakavas oli veel teisigi põnevaid teemasid. Elva valla noorsootööspetsialist Sirle tutvustas uut valla huvihariduse-ja tegevuse kava ning haridusspetsialist Auli andis juhtidele ülevaate külastusest valla koolidesse, kus kuulati meie valla noorte rõõme ja muresid. Olulist informatsiooni jagas ka finantsosakond projektide ja eelarve kohta ning haridus- ja kultuuriosakond edastas valdkonda puudutavat jooksvat infot. 

Veebruarikuus minnakse külla Valguta Lasteaed-Algkoolile. 

 

 

 


Esmaspäeval, 16. jaanuaril toimus Elva valla alusharidusjuhtide kohtumine

Konguta Koolis toimunud regulaarsel lasteaedade juhtide kohtumisel osalesid abivallavanem Heiki Hansen, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning haridusspetsialist Auli Mäesalu. Sarnaselt koolidele jätkus ka lasteaedadega sel õppeaastal eesmärgiks võetud kolleegide külastamine ning kogemuste vahetamine. Konguta Kool tutvustas oma maja tegemisi ning naaberlasteaiad said võimaluse esitada küsimusi ja arutleda olulistel teemadel. Samuti anti ülevaade Ukraina lasteaiarühma toimetustest.

Päevakorras oli veel ka lasteaiaõpetajate palgaküsimused, finantsosakonna informatsiooni edastamine, suvepuhkused, haridusasutustega seotud vallavalitsuse korraldused, toitlustamine ning Elva Perekeskuse arengute tutvustamine. Tavapäraselt oli aega ka jooksvate küsimuste aruteluks ning juhtide rõõmude ja murede kuulamiseks.

Veebruarikuus minnakse külla Puhja Lasteaed Pääsusilmale. 

 

 

 

 

Mis Elva vallas toimub? 


Infot kultuuri- ja spordisündmuste ning muu põneva kohta, mis Elva vallas toimub saad mugavalt jälgides Elav Elva Facebooki lehte →  

 

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios! 

 

Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto räägib Elva valla infokanalitest →

 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti

↗ Hoia silma peal ka Elva valla Tartu 2024 blogil 

 

 

 

Jälgi Elva valla tegemisi ka sotsiaalmeedias:

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 5. juuni 2023   Kell 9 vallavalitsuse
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 29. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides. Kontaktid on leitavad Elva valla kodulehelt →   Esmaspäev, 22. mai 2023   Kell 9 vallavalitsuse
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4