« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 16.11-22.11.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 16.11.–22.11.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELANIKUKS REGISTREERIMISE KAMPAANIA
Elva valla elanikuks registreerimise kampaania

Elva valla elanikuks registreerimise kampaania kestab 1. novembrist 21. detsembrini ja selle eesmärk on tuletada inimestele meelde, et igaüks vaataks rahvastikuregistrist üle, kas sealsed andmed vastavad tema tegelikele elukohaandmetele.

Nagu ka varasematel aastatel, loosib Elva vallavalitsus selgi aastal elanikuks registreerimise kampaania raames välja auhinnaraha. Sel aastal on aga kampaania rõhk siin elavatel inimestel.

Sel aastal loositakse 3x250 eurot välja nende inimeste vahel, kes on Elva vallas elanud rahvastikuregistri järgi vähemalt kolm aastat (loosimises osalemiseks tuleb olla Elva valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

3x250 eurot loositakse välja nende inimeste vahel, kes on registreerinud end Elva valla elanikuks kampaania ajavahemikus ehk 1. novembrist 21. detsembrini 2020 (peab samuti olema valla elanik 1. jaanuar 2021 seisuga).

Vallasisene ümberregistreerimine ei kvalifitseeru auhinnaraha loosis osavõtmiseks.

Auhinnaraha võitjad loositakse välja 2021. aasta jaanuari alguses.

Rohkem infot leiab: tuleelva.ee
OLULINE

Vallavalitsus võtab elanikke vastu vaid etteregistreerimisel 

Tuletame meelde, et pöörduksite vallavalitsuse ametnike poole eelkõige e-kanalite kaudu. Ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt aeg kokku leppides, kohtumisel tuleb kanda näomaski. 

Seoses koroonaviiruse suurema levikuga Eestis soovitame enda ja teiste turvalisuse huvides pöörduda vallavalitsuse ametnike poole helistades või kirjutades. Vallavalitsuse ametnike kontaktid ja töökirjeldused leiate SIIT

Kõikidel kodanikel on erinevaid taotlusi võimalik esitada ka vallavalitsuse e-teenuste portaalis, SIIN.  

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel. 

Elukoha ja sünni registreerimist on võimalik teha elektrooniliselt: https://www.rahvastikuregister.ee/

Elukohta ja sündi on võimalik Elva vallavalitsuses registreerida vaid erandjuhtudel ja etteregistreerimisel: 

Elukohatoimingud: registripidaja Terje Raadom, tel 511 0278 või terje.raadom@elva.ee

Sünni registreerimine: õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk, tel 5084159 või kaisa.kokk@elva.ee

Paneme kõigile inimestele südamele, et rahvarohketes kohtades kannaksite võimalusel näomaski ning et desinfitseeriksite käsi. Kui olete jäänud haigeks, peate püsima kodus. 

Terviseameti info ja juhised: https://www.terviseamet.ee/

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 17. novembril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Kammeri kooli tulevikuarutelul. Riik soovib kooli pidamise üle anda omavalitsustele ning seega on arutelukoht, kas Tartumaa omavalitsused tahavad ja suudavad koostöös kooli pidamist jätkata. Arutasime selle üle, kellele see kool võiks olla suunatud, milles võiks seista kooli unikaalsus ning millistele küsimustele on vaja leida vastused enne otsustamist. Arutelud jätkuvad detsembrikuus. Reedel, 20. novembril jätkasime arutelu Hariduse tugiteenuste keskuses integreeritud tugiteenuste tulevikumudeli arutelul: kuidas toetada lapsi parimal viisil hariduse- ja sotsiaalvaldkonda lõimides.  

SOTSIAAL JA TERVIS
17. novembril toimus esimene Elva valla TEL ja TEK võrgustikuliikmete kokkusaamine Zoom- keskkonnas. Esindatud oli kümme haridusasutust. Kohtumisel toimus tutvustusring, lühike arutelu võrgustikukohtumiste vajalikkusest ning kuulati Elva lasteaed Murumuna ja Puhja kooli tegemisi Tervist edendavate lasteaedade (TEL) ja Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikus. TEL-i ja TEK-i esindajate mõtete koondamiseks ja edasiste kohtumiste paremaks planeerimiseks saadeti kõikidele liikmetele peale kohtumist lühiküsimustik.
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 16. novembril osales abivallavanem Mikk Järv SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu nõukogu koosolekul. Nõukogu koosolekul kinnitati VVV SA strateegia 2030. Koosolekul arutati ka eelarve seisu ja 2021. aasta eelarvet. Nõukogus oli teemaks ka muutunud olukorras teenuse pakkumine. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 16. novembril toimus vallavalitsuse kodulehe arendamise töökoosolek, kus osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja kommunikatsioonijuht Merilyn Säde. Täpsemalt vaadati üle kodulehe menüüstruktuur ning vajaminevad tegevused selleks, et detsembrikuus saaks Elva valla koduleht minna üle uuele versioonile. Uue versiooniga muutub kodulehe esilehe välimus, samuti muutub kodulehe menüüstruktuur kasutajasõbralikumaks. Uus versioon parandab veebilehe kasutamist ka nutitelefonis, mis tähendab, et detsembrikuust alates on kodulehte mugav kasutada ka nutiseadmes. 

Esmaspäeval, 16. novembril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus detailplaneeringu digitaalsete andmekihtide koostamise ja esitamise veebiseminaril. 1. novembrist alates on võimalik kehtestatud detailplaneeringuid vormistada ja Maa-ametile esitada ainult digitaalselt. Nõuetekohast vormistamist hakkab kontrollima Maa-ameti automaatkontroller. Rahandusministeerium andis teada, et loomisel on üleriigiline planeeringute andmekogu, mille eesmärk on luua uudne teenus Eestis kehtivate ajakohaste planeeringute andmete digitaalsel kujul kättesaadavuse ja teabe taaskasutatavuse tagamiseks. Andmekogusse kantud planeeringud aitavad suurendada avalike teenuste ja teabe kättesaadavust ning lihtsustada protsesse. 
Teisipäeval, 17. novembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek. Arutati ideekorje ajal üldplaneeringusse esitatud ettepanekuid ja sõnastati vallavalitsuse seisukohad. Peamiselt tehti ettepanekuid maakasutuse juhtotstarbe ajakohastamiseks või muutmiseks ning kergliiklusteede rajamiseks. Samuti toodi välja väärtustamist vajavaid objekte ning tehti ettepanekuid sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste avardamiseks. Peagi on võimalik kõigil tutvuda valla veebilehel laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse arvamustega.  

Kolmapäeval, 18. novembril osalesid vallavolikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja veebi kaudu Lõuna-Eesti arengupäeval.  

Arengupäeva eesmärk oli saada sisend, kuidas liikuda edasi Lõuna-Eesti piirkondliku arengu juhtimisel, vaadata üle olemasolevad koostöövaldkonnad ning proaktiivselt mõelda, mis valdkonnad ja teemad on veel olulised Lõuna-Eesti koostöö kontekstis. Arengupäev kandis loodetavasti eesmärki ja töötubades toimunud aruteludest saadud mõtteid ja infot rakendatakse Lõuna-Eesti koostöölepingu 2021. aasta tegevuskava koostamisel. Töötubade eesmärk oli koguda kokku ettepanekud, mida oleks võimalik rakendada 24 kuu jooksul.  

Neljapäeval ja reedel osales Kertu Vuks Praxise koolitusel “Mõjude hindamine poliitikakujundamises”. Tegemist on neljast osast koosneva koolitusega, mille tulemusena peaks koolitusel osalejatel olema hea ülevaade mõjude hindamise protsessist ja meetoditest, sh kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest meetoditest. Lisaks tutvustatakse riskianalüüside, kulu-tõhususe ja multi- kriteeriumanalüüsi kasutamisvõimalusi strateegiate koostamisel. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames. 
Neljapäeval osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar UBC planeerijate komisjoni veebikohtumisel. 

Oma kogemusi koroonaviiruseaegsetest linnade planeerimisvaldkonna probleemidest ja linnaruumi kohanemise näidetest jagasid peale Läänemerelinnade ka USA (New York) ja Aafrika (Lake Victoria Region) planeerimisvaldkonna asjatundjad. Väljakutsele, kuidas kohandada linnaruum ümber pigem jalgsi- või rattaga liikujatele ning laiendada vaba-aja veetmise tarbeks olemasolevaid ärisid (poed, kohvikud jms), oli leitud nutikaid lahendusi. Tänavaruumi kasutamise muutusega loodi vähenenud autoliikluse asemele võimalus liikuda jalgsi ja rattaga. Kohvikud, mis vajasid rohkem ruumi hajusalt laudade paigutamiseks, laiendati tänavale. Veebikohtumisel jäi kõlama mõte, kas koroonaaegsed linnalahendused ongi uus reaalsus ja linnaruumi kavandamisel tuleb hakata planeerima rohkem võimalusi inimeste hajutamiseks.  

New Yorgi näitel - loominguline viis, kuidas hoida turvalist distantsi. 

Kohvikualade laienemine tänavaruumi parkimisplatside ja autoteede arvelt. 
Olukorras, kus kogunemised on keelatud, on väga raske luua avalikku ruumi, mis väldib kogunemiste teket. Mänguväljak, mis eraldab inimesi.  
VALLAMAJANDUS

Peedu tee, Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimistööd said lõpetatud 

Eelmisel nädalal lõppesid Peedu tee, Kärneri ja Lootuse tänava rekonstrueerimistööd, kus viimases järjekorras paigaldati uued LED valgustid ja demonteeriti vanad naatriumlambid. Antud tänavalõigu rekonstrueerimistöid teostati mitme projekti raames. Oktoobriks sai valmis tänavaehitus, kus vahetati välja nõukogudeaegne asfaltkatend ja uuendati tee aluskihid.  

Peedu tee oli transiitliikluse tõttu aastate jooksul märkimisväärselt vajunud ning Kärneri tn nurgal asuv kurv paduvihmade tõttu pidevalt kahjustatud. Lisaks oli seal ka liiklusohtlik lai ristmik, mis 3/4 ulatuses oli kruusakattega. Sõidutee rekonstrueerimise käigus sai ristmik ohutumaks ning Kärneri tänava lõppu ka jalakäijate ülekäiguraja, mille kaudu saavad elanikud liikuda Mahlamäe ja Heina tänavale.  

Tulevikus on plaan rajada ka kergtee Peedu tee äärde. Praegu toetas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium üksnes transiittee rekonstrueerimist, aga loodetavasti avatakse ka kergteede meede, mille abil saaks ellu viia projektis planeeritud kergtee.  

Tänavavalgustus toodi projekti raames teele oluliselt lähemale, sest endised lambid asusid kohati paarikümne meetri kaugusel teest ja ei valgustanud teel liiklejaid. Kogu tänava rekonstrueerimisele kulus ca 0,5 miljonit eurot (sh projekteerimine, ehitus, omanikujärelevalve ja valgustite paigaldus), millest oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi toetus 216 240 eurot. Ehitas OÜ Roadwest ja valgustid paigaldas Pental Elekter OÜ. 

Neljapäeval, 19. novembril osales vallavaraspetsialist Terje Korss tuleohutuskoolitusel. Koolitusel räägiti järgmistest teemadest:

 • tulekahjude ennetamine ja tegutsemine tulekahju ajal;
 • tegutsemine tulekahju korral (vastutus, kohustuslikud tegevused, personali teadlikkus, koolitused ja õppused);
 • olulised korralduslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, enesekontroll ja enesekontrolli tuleohutusaruanne, järelevalve);
 • olulised ehituslikud tuleohutusnõuded (vastutus, nõutav dokumentatsioon, ehitise kaasajastamine);
 • tuleohutuspaigaldiste korrashoiutagamine (vastutus, kohustused ja järelevalve
 • ning muudatused tuleohutusnõuetes (värskemad kehtima hakanud muudatused ja planeeritavad muudatused eeldatavalt 1. aprillist 2021.
Tunnistuse saanuna koostab vallavaraspetsialist vallavalitsuse hallatavatele asutustele memo, et tuletada nõudeid meelde ja tutvustada ette uuel aastal jõustuvaid muudatusi. 
KOGUKOND

28. novembril antakse Külade Kärajatel üle valla kogukonnavaldkonna ja Kauni kodu tunnustused 

28. novembril kell 11 on kõik huvilised oodatud kaasa elama Elva valla Külade Kärajate otseülekandele. 

Külade Kärajatel antakse üle Elva valla kogukonnavaldkonna ja Kauni kodu tunnustused. 

Seoses koroonaviiruse levikuga riigis, on üritusele kohapeale kutsutud vaid tunnustuste nominendid. 

Kõik teised huvilised saavad üritust jälgida otseülekandena Zoom-keskkonnas: https://us02web.zoom.us/j/81794167872?pwd=c0c0YkFjNDNkSmxWQUxmb2JIRW5iQT09  

VARIA

Omniva teatab: posti kohalejõudmise aeg võib Elva vallas muutuda 

Alates 18. novembrist võib Elva vallas (Elva linnas, Annikorus ja Valgutas) seoses postiringide ümberkorraldustega jõuda post postkasti tavapärasest erineval ajal. 

Postiringide korraldamisel lähtub Eesti Post sellest, et kogu post jõuaks klientideni võimalikult kiiresti. Konkreetsesse postkasti posti kohalejõudmise aeg sõltub kanderingi teekonnast - need, kes asuvad postikulleri kanderingi alguses, saavad lehed varem ja need, kes lõpus, hiljem.  

Paratamatult ei saa kõik aadressid paikneda posti kanderingi alguses ning kanderingide muutmisel võib mõni varasemalt kanderingi alguses paiknenud majapidamine sattuda ringi lõppu ja tema jaoks tähendab see harjumuspärase posti saabumise aja muutust. 

Tervikuna toimub aga kandering ikka sama aja jooksul. Maapiirkondades jõuab post endiselt inimesteni kõige hiljem kella 16ks ja linnades päeva jooksul. 

 

Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja 

Elva vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja, kelle ülesanne on koduteenuse osutamine Elva vallas. Kandideerimise tähtaeg on 25. november. 

Olete oodatud kandideerima, kui teil on: 

 • keskharidus; 

 • B-kategooria juhiluba; 

 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • hea pingetaluvus. 

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressile elva@elva.ee

Tööle asumise aeg on 7. detsember ning tegemist on täistööajaga.  

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 520 8465 

 
Elva vallavalitsus tähistas 19. novembril rahvusvahelist meestepäeva, mille eesmärk on keskenduda meeste ja poiste emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunasime Elva vallavalitsuse mehed väikesele orienteerumisvõistlusele ning kinkisime tükikese tervist.  
 

Kuidas valida näomaski? Loe täpsemalt TTJA juhisest 

Eesti turul levivad väga erineva välimuse ja kvaliteediomadustega korduvkasutatavad näomaskid ja selleks, et maskikandja saaks teha teadlikuma valiku, on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) koostanud juhised miinimumnõuetest Eestis turustatavatele laiatarbe näokatetele. Juhend on leitav SIIT (PDF). 

TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa sõnul on väga oluline endale aru anda juba maski valides, et kas mask on piisavalt turvaline nii enda kui teiste lähedal toimetavate inimeste jaoks. Igal müüdaval maskil peab juures asuma detailne juhend, kus näiteks on välja toodud, et kas tegu on ühekordse või korduvkasutatava maskiga; ning kas korduvkasutatav mask on vähemasti 60 kraadise kuumuse juures pestav või et kas see on tehtud piisavalt õhus levivaid osakesi kinni hoidvast materjalist. „Müügikohas endale korduvkasutatavat maski valides jälgi kindlasti tootega kaasasolevat infot ja märgistust. Samuti tuleb maski kindlasti kanda ja hooldada vastavalt tootja juhistele," pani ta ostjatele südamele. 

Korduvkasutatava maski pakendil või kaasasoleval infolehel peab kirjas olema alljärgnev info: 

filtreerimistõhusus ja osakeste suurus, millega seda on katsetatud; 

viide, kas tegu on korduvkasutatava või ühekordse näomaskiga; 

korduvkasutatava maski puhul lisaks teave, et „maski tuleb puhastada vastavalt tootja juhistele pärast iga kasutamist" ning lisatud peavad olema juhised toote puhastamiseks/pesemiseks. PS! Viirusosakesed hävinevad alates 60-kraadise pesu puhul. Näiteks, kui juhisel on viidatud 40-kraadisele pesule ja puuduvad viited teistele puhastusjuhistele, mis tagaks viirusosakeste hävinemise, ei saa sellist toodet pidada korduval kasutamisel kasutajale ohutuks; 

kasutusjuhised (kuidas näokate/mask peab olema paigaldatud jms - võib olla piktogrammidena); 

lisatud peab olema muu hulgas järgmine teave: „Kontrollige alati, et näokate oleks õigesti sätitud ja kataks teie nina, suu ja lõua; habe võib vähendada filtreerimistõhusust." Samuti peab olema lisatud järgmine info: „Näokatte kasutamine ei asenda teisi kaitsemeetmeid nagu regulaarne kätepesu, vajalik distantsihoidmine jms."; 

lisatud peab olema hoiatus: „Hoiatus/tähelepanu! Tegu ei ole meditsiinilise maski ega isikukaitsevahendiga. Näokate/mask piirab kasutaja hingamisteedest piisakeste lendumist keskkonda." (vastav hoiatus peab olema kergesti märgatav); 

tootja ja/või importija nimi ja kontaktandmed; 

toote identifitseerimisvahend (mudeli-, partiinumber vms). 

Sama märgistus peab olema ka e-poes toote kirjelduse juures. 

„Selline mask, millel ei ole üldse mingisugust infot kaasas või e-poes ei ole vastavat kirjeldust toote juures, jätkem pigem ostmata," soovitas Teinemaa. Ta lisas, et näomask vähendab viiruse levikut vaid siis, kui samal ajal täita ka teisi ennetavaid meetmeid – püsida haigena kodus, hoia teiste inimestega distantsi ja täita hügieeninõudeid. 

NB, arvestatavate kaitseomadustega maski isiklikuks otstarbeks saab inimene ka ise teha. Vaata TTJA juhendeid, kuidas ise valmistada korduvkasutatavat maski: 

„Kuidas valmistada kodus mask 5 minutiga?" (PDF)   

 „Isetehtud maski valmistamise soovitused eraisikutele ja Meditsiinilise maski valmistamise juhised ettevõtjatele" (PDF) . 

TTJA juhib tähelepanu, et toote ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab alati tootja/maaletooja/levitaja. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4