« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 15.06-21.06.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.06.–21.06.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus võtab pöördujaid vastu etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 16. juunil osalesid Marika Saar ja Salle Ritso Elva Laste- ja Perekeskuse nõukogu koosolekul, kus kinnitati majandusaasta aruanne ning anti ülevaade viimase perioodi majandustegevusest, tutvustati lasteaia tegevusi ning arutleti asendushoolduse 2021. aasta hinna üle.  

Kolmapäeval, 17. juunil osales Marika Saar ELVL sotsiaalvaldkonna teemarühma ja Sotsiaalministeeriumi virtuaalsel kohtumisel. Peamised teemad olid  üleriigiliselt rakendatav inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli tutvustamine, ülevaade struktuurivahendite järgmise perioodi ettevalmistuste seisust, tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste tutvustus ja puude määramisest lastele.

17. juunil jagati Rõngu Rahvamajas Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusi. Kokku anti tunnustusi välja viies kategoorias. 

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetuse pälvis Elva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Anneli Lepik. Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Anneli on näidanud oma tugevusena koostööoskust koolide, politsei ning teiste lastega töötavate spetsialistidega. „Anneli on väga hooliv, tähelepanelik ja toetav ka oma kolleegide suhtes, kes pöörduvad tema poole nii juriidiliste kui ka sotsiaalvaldkonda puudutavate küsimuste arutamiseks ja nõu saamiseks," kirjeldas Saar. 

Anneli Lepik töötab Rõngu ja Rannu piirkonnas ning tema tööülesanded on lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega seotud perede sotsiaalnõustamine ja vajadusel teistele toetavatele sotsiaalteenustele suunamine. 

Aasta sotsiaalteo aunimetuse pälvis SA Elva Laste- ja Perekeskus ja Tartu Ülikooli Kliinikum Elva valla laste ja noorte vaimse tervise kabineti avamise eest. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinet avati Elvas 2019. aasta kevadel koostöös Elva Vallavalitsuse, SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning Tartu Ülikooli Kliinikumiga. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et seesuguse kabineti avamine oli Eestis esmakordne. „Eriliseks teeb selle kabineti see, et omavalitsus, sotsiaalteenuste pakkuja ja tervishoiuasutus on leidnud just seesuguse viisi laste ja noorte vaimse tervise muredega tegelemiseks. Ta lisas, et kabinet on oluline seepärast, et laps saab kodu lähedal vajalikku tervishoiuteenust ning võimalusel suunatakse abivajaja edasi keskuse teistele nõustamisteenustele. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus anti MTÜ-le Hoolekoda, Elva päevakeskuse juhataja Anu Uudeltile, kes on päevakeskuse tööd juhtinud kaks aastat. Päevakeskuses käivad koos tantsijad, koroonamängijad ja bridžiklubi, peale selle harrastatakse palju käsitööd: kootakse telgedel ja tehakse näputööd. „Anu on soe ja särasilmne inimene, kes on päevakeskuses käivitanud uusi ringe ja korraldanud erinevaid väljasõite. Ta on väga sihikindel ja leiab alati erinevatele väljakutsetele lahendused," kirjeldas Saar. 

Aasta tervisedendaja aunimetuse pälvis MTÜ Kvaliteetaeg juhatuse liige Kristjan Moorast. Kristjan Moorast panustas aastaid FC Elva jalgpallitreenerina noorte liikumisharrastuste juurutamisse ja sportliku võimekuse kasvatamisse. Pärast seda on ta tegutsenud Rõngu piirkonnas, kus ta on toonud kokku liikumishuvilised noored ja täiskasvanud. 

„MTÜ Kvaliteetaeg on oma tegutsemisaja jooksul panustanud erinevate projektidega Rõngu piirkonda, näiteks on sinna nende abiga rajatud miniarena. Peale selle korraldavad nad koostöös kohaliku kultuurimajaga erinevaid liikumisüritusi, nagu näiteks Ruubeli rattaralli, Öökoss jne," kirjeldas abivallavanem. Kristjan Moorast on üle kahe aasta juhendanud ka laste pallimänguringi, millest on saanud Rõngu rahvamaja üks kõige populaarsem huvialaring, meelitades liikuma ligi 45 eri vanuses noort. 

Aasta märkaja aunimetus anti BC Elva MTÜ juhatuse liikmele Priit Värvile. Abivallavanem Marika Saar ütles, et Priidu puhul on tegemist aktiivse ja innustunud rahvasportlase, märkaja ja tegutsejaga. „Talle on oluline noorte liikumisaktiivsuse suurendamine, näiteks paigaldati tema abiga Konguta Kooli ja lasteaia territooriumile, Elva Gümnaasiumi kahe hoone juurde ja Rannu kooli õuele teisaldatavad korvpallilauad ja korvpallid," sõnas Saar. 

Elva vallavalitsuse tänukirjaga tunnustati ka Elva Puuetega Inimeste Ühing MTÜ esimeest Anne Kähr-Hallerit, Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunikku Alo Rebast, Valguta Lasteaed-Algkooli direktorit Kaja Lepikut, SA Elva Laste- ja Perekeskuse kasvatajat Hiie Kreisi ja SA Elva Laste- ja Perekeskuse tugiisikut Rita Anton-Laugat. 

Samuti tunnustati tänukirjaga Elva vallavalitsuse hooldustöötajaid, kes said viimaste kuude väljakutsetega väga hästi hakkama. Vallavalitsus tunnustas tänukirjaga ka valla hooldekodusid hea töö eest kriisiperioodil. 

Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks oli kandidaate võimalik esitada veebruarikuu jooksul. Aunimetuste laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon. 

Sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustusüritus pidi esialgu toimuma selle aasta märtsis, kuid seoses riigis kehtinud eriolukorraga lükati ürituse toimumine edasi juunikuusse. 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval toimus hajaasustuse projekti hindamiskomisjoni koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Mikk Järv, Milvi Sepp, Allan Allik, Ede Möldre, Ene Joosing ja Terje Korss. Hindamisel lähtuti kasusaajate, sealhulgas just laste arvust, kitsaskoha suurusest ning lahenduse otstarbekusest. Hindamistulemused tehakse teatavaks pärast riigipoolse toetuse osa lõplikku kinnitamist. 

Teisipäeval osales vallavalitsuse juhtrühm üldplaneeringu koosolekul. Jätkati arutelu tihe- ja hajaasustusega alade piiride määratlemise üle. Tihealade piirid vaadati üle piirkondade kaupa ning esialgsed ettepanekud kanti planeerija poolt koostatavasse eskiislahendusse. Tihealade piiritlemisel järgitakse eelkõige väljakujunenud asustusstruktuuri ja kompaktsust. Asustuse arengut suunavad tingimused seatakse tihealadele, maalises asustuses täpsemate tingimuste seadmise vajadus üldjuhul puudub.  

Arutleti, et üldplaneering annab võimaluse täpsustada tihealasid asustusjaotuse muutmise ettepaneku tegemise kaudu. Vajadusel saab näiteks alevike asustuspiire täpsustada, et kompaktset ja maalist asustust selgemalt eristada. Üldplaneeringuga on võimalik teha ettepanekuid asustuse lahkmejoonte korrigeerimiseks. Piiride korrigeerimisel on kriteeriumiteks eelkõige: elanike arv piirkonnas, kompaktsus, hoonestuse paiknemine, avalike teenuste olemasolu, katastriüksuse piir, looduslik piir või maamärk (maantee, mets jms). Asustuspiiride lahkmejoonte võimalikud muutmisettepanekud arutatakse läbi avalikel rahvakoosolekutel ning vastava otsuse tegemine on volikogu pädevuses.  

Järgmisel töökoosolekul käsitletakse tihealadele kavandatavate maakasutuse juhtotstarvete põhimõtteid ja tingimusi juhtotstarvete kaupa detailsemalt. 

Kolmapäeval, 17. juunil toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimise arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Marika Saar, Mikk Järv, Jaanika Saar ja Ene Joosing. Arutelul vaadati üle muudatused, mida esitada projekteerijatele, et raamatukogu ruumid oleksid kõigile eagruppidele sobivad kasutada.  

Reedel, 19. juunil osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti koostöökohtumisel. Tiit Toots ja Sven Tobereluts tutvustasid Lõuna-Eesti arengupäevaga seonduvat – üritus planeeritakse korraldada septembris. MKM-i esindaja Raigo Illing tegi lühikese ülevaate kiire internetiühenduse meetmetest, Cleveron OÜ juht selgitas Cleveroni tulevikuplaane seoses pakiautomaatidega maapiirkondades.  

Neljapäeval, 18. juunil osales Mikk Järv Tallinnas kiire interneti teemalisel kohtumisel. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis toimunud kohtumisel arutati Lõuna-Eesti murekohti seoses kiire interneti ühenduste loomisega.
Elektrilevi ja AS Eesti Andmesidevõrk on lubanud inimestele kiire interneti loomist, kuid siiani ei ole veel ühendusi looma hakatud. On tulemas uued meetmed ning lõpuks saaks hakata lõppühendusi tegema. 
Eesti Andmesidevõrk on rajanud baasvõrgu, kuid mitmetel operaatoritel on tekkinud küsimusi seoses selle võrdsetel tingimustel kasutamisega. Sel teemal lubati ka ministeeriumi poolt teostada kontroll, kas toetusmeetme tingimused on täidetud. 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Hellenurme mõisa ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juuli 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee

Hellenurme mõis on Elva vallale kuuluv hoone, mille teisel korrusel asub Elva valla lasteaed. Selleks, et hoone ülejäänud osa ei seisaks tühjana, on Elva vallavalitsus otsustanud üürida välja hoone keldrikorruse ja esimese korruse ruumid. 

Täpsete üürile andmise tingimustega ja ruumiplaanidega saate tutvuda: 
Üürile andmise tingimused 
Asendiplaan 
Ruumiplaan

Ideekontseptsiooni ja rendile võtmise perioodi pikkus (mitte rohkem kui viis aastat) palume esitada pakkumuse kontseptsioonis. 

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juulil 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Hellenurme mõisa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 1. juulil 2020 kell 11.15. 

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT

Mõisahoones olevate ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega.  

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

VALLAMAJANDUS
Algas Peedu tee-Kärneri ja Lootuse tänava remont. Töid teostab OÜ Roadwest järgneva kolme kuu jooksul. Tänavatel vahetatakse välja amortiseerunud asfaldi kiht ja uuendatakse transiitliikluseks vajalik aluskiht/killustik. Tööde maksumus on ca 460 000 eurot. 
JUHTIMINE

Esmaspäeval, 16. juunil toimus Elva vallavolikogu istung. 

Elva vallavolikogu istung toimus 15. juunil Elva kultuurikeskuse saalis. Peale kahte elektroonilist istungit oli osade volikogu liikmete soov, et istung toimuks seekord kokkusaamisega. Kultuurikeskuse saal võimaldas paigutada volinikud istuma mõistliku vahemaaga üksteisest. Päevakorras oli viis otsuse eelnõu ja  kolm määruse eelnõu, informatiivsed päevakorrapunktid ning komisjoni esimeeste ülevaade tööst. 

Istung algas vallavanema ülevaatega vallavalitsuse ja hallatavate asutuste tööst. Kevadsuvine periood on hoolimata eriolukorrast olnud töine, on hangete koostamise ja lepingute sõlmimise aeg. Vallavanem selgitas ka täpsemalt eriolukorrast tulenevaid lisakulusid ja nende katmist. Vallavanema ettekande peale esitati hulgaliselt küsimusi heakorra, kalmistute, teede ja tänavate olukorra kohta. Eraldi teemaks tõusis vareseid puudutav küsimus. Varestega seotud probleemi tõstatas volikogu liige Rein Abel, kelle sõnul on tema poole pöördunud Elva linna elanikud, kes peavad olukorda väljakannatamatuks ning soovitakse, et vallavalitsus võtaks midagi ette. Volikogu saalis olid ka linnaelanikud, kes said välja öelda, mis neid vareste puhul häirib ja mis nende arvates peaks ette võtma. Pika arutelu tulemusel sai vallavalitsusele ülesandeks järgmiseks istungiks pakkuda välja lahendused, mida võiks 2021. aastal kasutada vareste tõrjumiseks Elva linnas. 

Priit Värv andis ülevaate spordikomisjoni tööst. Vastavalt põhimäärusele teevad volikogu komisjonide esimehed kord aastas ülevaate nende juhitud komisjonide tööst. Spordikomisjon on arutanud Elva spordihoone ehitamise ja sisustamisega seotud teemasid, spordiklubide koostööd ja toetamist, spordirajatiste olukorda ja tulevikuväljavaateid uute spordirajatiste ehitamisel. 

Volikogu kinnitas Elva valla 2019. aasta majandusaasta aruande. Vallavanem Toomas Järveoja luges ette otsuse eelnõu, millejärgi kuuluvad majandusaasta aruande koosseisu tegevusaruanne, raamatupidamisaruanne koos eelarve täitmise aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Abivallavanem Marika Saar pööras oma pikemas ettekandes tähelepanu tegevusaruandele ja selle seotusele valla arengukavas seatud eesmärkide täitmisega. Revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro lisas aruandele komisjoni seisukoha, milles komisjoni kõik liikmed nõustusid audiitori arvamusega. 

Volikogu kinnitas II lisaeelarve ja muudatused põhieelarves. Elva valla 2020. aasta II lisaeelarve korrigeerib eelarvet, kuna riiklike õigusaktidega on vallale eraldatud täiendavaid vahendeid. Muudatused on seotud ka pandeemiast tingitud tulude vähenemisega, seetõttu vähendatakse personalikulusid ja lisatakse eelarvesse eriolukorrast tulenevaid täiendavaid kulusid. Täpsemalt kärbiti vallavalitsuse ja hallatavate asutuste palgafondis olevat 3% puhvrit, mis on mõeldud lisatasude, preemiate jms maksmiseks. 

II lisaeelarve maht on 565 871 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 565 871 euro võrra ja kulud vähenevad 94 132 eurot. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 660 003, mis suunatakse investeerimistegevuse eelarvesse. Viimase puhul on tegemist Vabariigi valitsuse poolt toetusfondi eraldatud summaga, mis on ette nähtud teede ja tänavate korrashoiuks. 

Volikogu täpsustas tunnustamiste korda. Volikogu muutis Elva valla tunnustusavalduste korras tunnustamiseks esitamise tähtaegu, et tähtajad oleksid ühtlustatud, see kergendab nii tunnustamiseks esitamise kui ka tunnustamise otsustajate tööd. Üldine tähtaeg kandidaatide esitamiseks on edaspidi 31. detsember. 

Muudatused tegevustoetuste taotlemise korras tagavad parema kontrolli toetuste üle. Elva valla tegevustoetuste määrust täiendati lausega „Lapsevanem või lapse eestkostja peab olema kinnitanud lapse spordiklubis osalemise". See tähendab, et edaspidi annab lapsevanem või lapse eestkostja eraldi kinnituse oma lapse osalemise kohta spordiklubi treeningutel. Kinnituse saab anda Spoku-keskkonna kaudu ja haridus- ja kultuuriosakonnas kohapeal. Sellisel juhul on spordiklubile pearaha maksmine kontrollitud ja läbipaistev. Määruse § 12 lõiget 1 muudeti järgmiselt „Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele elektrooniliselt Elva valla e-teenuste keskkonnas Spoku või e-posti teel hiljemalt 1. novembriks". Eelistatud on taotluse esitamine elektrooniliselt Spoku-keskkonnas, mis võimaldab automatiseeritult kontrollida nt spordiklubis käiva lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta. Seda näeb üksnes vastava valdkonna ametnik. Määruse muudatust on eelnevalt arutatud spordikomisjoni ja spordiklubide eestvedajate 19.05.2020 ühiskoosolekul. 

Elva vald taotleb riigilt tasuta maad lasteaia parkla ehitamiseks Rõngu alevikus. Rõngu lasteaial puudub parkla, seni on kasutatud katlamaja maad, kuid seoses katlamaja rekonstrueerimisega kaob see võimalus ära. Lasteaia naabruses, Aia tn 2a, on riigile kuuluv maatükk, millest ligikaudu 2000 m2 suurust osa taotleb vald munitsipaalomandisse eesmärgiga sinna rajada lasteaia klientidele ja töötajatele parkla. 

Enampakkumise korras müüakse vallale mittevajalik kinnistu Lossimäe külas. Elva vald võõrandab enampakkumisel Lossimäe külas asuva Mädaka kinnistu. Kinnistu suurus on 756 m2 ja kinnistul asub amortiseerunud saunahoone. Maatüki sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa. Abivallavanem Heiki Hansen kinnitas, et vallal ei ole seda kinnistut vaja oma tegevuseks, lisaks sellele puudub avalik juurdepääsutee. Volikogu liige Kristel Ilves küsis, kas Mädajärve osas on vallal plaane ujumiskoha rajamiseks, kuna kohalikele on see järv olnud ujumiskohana kasutusel. Abivallavanem Heiki Hansen vastas, et sellised plaanid puuduvad, kuna juurdepääs on eratee ja teine võimalus järveni jõuda on läbi metsa, seega avaliku ujumiskoha loomine ei ole seal perspektiivne. Volikogu otsustas kinnistu enampakkumisel võõrandada. 

Volikogu nõustus geoloogilise uuringuloa andmisega. Keskkonnaameti menetluses on geoloogilise uuringuloa taotlus Purtsi külas asuvale Kurejärve karjääri maaüksusele. Kurejärve karjääris on eelnevalt tehtud kaevandamistöid , kuid ei ole selge, mis mahus on seal veel kruusa ja liiva. Maaüksus kuulub riigile, kuid riik on enampakkumise korras võõrandanud uuringuloa saamise õiguse, mille omandas OÜ Makita Karjäärid. Volikogu nõustus Keskkonnaameti otsuse eelnõuga, mis lubab Makita Karjäärid OÜ-l uuringuid teostada. Uuringuloa andmisega nõustumine ei tähenda automaatselt kaevandamisloa andmist tulevikus. 

Volikogu andis loa sõlmida hoonestusõigus vallale kuuluvale kinnistule. Kinnistu Kentsi paisjärv asub Mälgi külas ja sellel asub Kentsi paisjärv, maa sihtotstarve on 95% veekogude maa ja 5% üldkasutatav maa. Kinnistu suurus on 62,15 ha. Hoonestusõigus antakse tasuta ja otsustuskorras 20 aastaks vallale kuuluvale sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport. Hoonestusõiguse eesmärk on taastada Kentsi paisjärv ja arendada see välja puhke- ja turismi piirkonnaks. Sihtasutuse Elva Kultuur ja Sport üks põhikirjaline ülesanne on majandada, hallata, arendada ja rajada kultuuri-, spordi- ja turismiehitisi. Taastamistööde lõpus on veekogu taastunud ja loodud sobivad tingimused kavandatavate jätkutegevuste tarbeks. Samaaegselt paisjärve taastamisega saab alustada paisjärve ümber taristu ja muude väikevormide rajamist. Seda on mõistlik teha sihtasutuse kaudu, kes tegevusi eest veab ja projektidele ka lisavahendeid otsib. 

Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis esitas volikogu liige Vahur Jaakma fraktsioonide Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik pöördumise volikogu ja vallavalitsuse poole. Pöördumine ja ettekanne oli ajendatud Hellenurme detailplaneeringu menetlusest. Täpsemalt on tegemist Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre maaüksuste detailplaneeringuga, mis käsitleb arendaja AS Lõuna-Eesti hooldekodu Hellenurme kompleksi laiendamist. Vahur Jaakma tutvustas planeeringu senist käiku ja leidis, et vallavalitsus pidurdab põhjendamatult menetlust. Pöördumise ettepanek oli jätkata õigus- ja mõistuspärast menetlust, sest planeeringuga ei suurene hooldavate arv vaid paranevad elutingimused. 

Abivallavanem Mikk Järv tegi ettekande, milles selgitas vallavalitsuse seisukohta, mis seisus on detailplaneering ja miks on selle menetlus veninud. Mikk Järve sõnul ei ole planeeringu koostaja suutnud esitada sotsiaalsete mõjude analüüsi, mis annaks selge hinnangu, millised mõjud tekivad planeeringu elluviimisel. Mikk Järv põhjendas sotsiaalsete mõjude analüüsi vajadust sellega, et piirkonnakogu ja kohalikud elanikud on tundnud muret seoses hooldekodu planeeritud laienemisega ja sellega kaasnevate mõjudega külaelanikele. Vallavalitsus peab saama hinnangu, kas elanike mure on põhjendatud. 

Istungil toimunud arutelusid saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas, ettekannete, protokolli ja õigusaktidega saab tutvuda dokumendiregistris.

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. juuli 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja
Elva vallavalitsuse nädala eelinfo 12.07.2021–18.07.2021   Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4