« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.04.–21.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KULTUUR

Kolmapäeval, 17. aprillil osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Karmen Moont kultuuripoliitika strateegilise kujundamise infopäeval Tartus. Infopäeva korraldas Rahvakultuuri Keskus ja Kultuuriministeeriumi kunstide osakond. Eesmärk oli arengukava Kultuur 2030 protsessist ülevaate andmine nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi vaatenurgast.

Anu-Maaja Pallok Kultuuriministeeriumist tegi ettekande “Kultuur-ettevõtlus-loomemajandus: sihid ja ootused kultuuri- ning loomesektori ettevõtlussuutlikkuse kasvatamisel, rahvusvahelistumisel ning koostöö edendamisel teiste elu- ja majandusvaldkondadega”. Ruumiloome teemadel (kuidas arendada teadlikult planeeritud ruumilist keskkonda, mis oleks atraktiivne nii elanikele, ettevõtjatele kui ka investoritele ja külalistele) rääkis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer.

 

Kolmapäeval, 17. aprillil osales Marika Saar kultuuripealinn Tartu 2024 kohtumisel. Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus kohtumisel kõik Tartumaa omavalitsusjuhid, et anda ülevaade Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise protsessist ning koostööst tulevikus.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Karmen Moont kohtumisel laulupeo tule tehnilise meeskonnaga Tartumaa Omavalitsuste Liidus. Laulupeo tuli liigub juunikuus mööda Eestimaad ning on Tartumaal 20.–22. juunil, Elva vallas 21. juunil. Maakonna kultuurijuhid on tuleteekonna detailselt paika pannud ning neljapäeval arutati veel tehnilisi üksikasju tule saatemeeskonna esindajaga.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 15. aprillil osalesid Maano Koemets ja Marika Saar eestseisuse koosolekul.

Volikogu eestseisus koguneb igal kuul, nädal enne volikogu istungit. Eestseisuse ülesanded tulenevad põhimäärusest, kohustuslik on arutada läbi volikogu istungi päevakord, arutatakse ka tekkinud volikogu töökorralduse küsimusi ja päevakohaseid teemasid. Eestseisus annab seisukoha nende eelnõude osas, mida ei arutata volikogu komisjonides.

Seekord oli eestseisuse päevakorras Ühinemislepingu muutmise otsuse eelnõu arutamine, kuna sellise eelnõu on vallavalitsus esitanud volikogule. Eestseisuse liikmed arutasid peamiselt ujula rajamisega seonduvaid küsimusi ja lõpptulemusena jäädi ühinemislepingu muutmise algatamise vajaduse osas eriarvamusele. Arutati ka teisi 22.04.2019 volikogu istungi eelnõusid ja päevakorda. Muude küsimuste all arutati Uderna Hooldekodu pöördumist katuse osas, kooskõlastati Maano Koemetsa välislähetus Ukraina Vabariiki. Samuti teavitati fraktsiooni juhte, et komisjoni liikmete osalemise statistikat tuleb vaadata ja uurida, miks ei osale osad komisjoni liikmed komisjonide töös.

KOGUKOND

Teisipäeval, 16. aprillil toimus Ulila Keskuses Kureküla küla nime muutmise teemaline koosolek, kus osalesid Maano Koemets, Daisy Sild ja Mikk Järv.

Ulila keskuses toimus koosolek, mille kutsus kokku vallavalitsus selleks, et arutada Kureküla (Puhja piirkonna Kureküla) inimestega nende küla nime muutmise mõtet. Idee muutmise mõte on tulnud külaelanikelt. Elva vallas on kaks Kureküla ja see on tekitanud probleeme Kureküla elanikele. Kureküla (Puhja piirkonnas) on väike küla, kus on 15 elamut ja see asub Ulila aleviku kõrval.

Elanikud arutasid kolme varianti nime muutmiseks. Esiteks kerkis küsimus, kas Kureküla ühendamisest Ulila alevikuga oleks mõtet, sest siis poleks nime vaja muuta. Valla esindajad selgitasid, et see on võimalik, kuid küla ühendamine alevikuga tähendab, et küla elanikud ei saa enam osaleda hajaasustuse programmis, nende jäätmeveograafik tiheneb ja on võimalik,  et ka maamaks suureneb. Kuna vallavalitsus sai sellisest plaanist teada esmakordselt, siis ei olnud kõiki kaasnevaid lisakohustusi (ehitusõiguse ja planeeringute teemad jms) võimalik kohapeal kohe läbi arutada. Teine variant oli nimetada Kureküla Ilvese külaks, kolmas variant pakuti kohapeal – nimetada Kureküla Lille külaks. Kuna hääletamisel selgus, et 4 toetab Lille küla ja 2 Ilvese küla, siis oli valla ettepanek, et vald saadab kirjad elanikele nimemuutmise variantidega ja palub vastata, kumb variant meeldib elanikele rohkem. Siis otsustatakse edasine menetlus selle järgi. Edasi arutati Ulila aleviku heakorraprobleeme ja lähiaastate investeeringuid. Esitati mitmeid ettepanekuid ja kogu arutelu kestis kokku 2,5 tundi. Aitäh kõigile, kes osalesid arutelul!

Ulila ja Kureküla kaart 1937. aastast.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 15. aprillil toimus sõpruskohtumine Tartu Linnavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap. Asjaliku arutelu käigus jagati kogemusi üldhooldusteenuse omaosaluse hindamisest, sotsiaaltranspordi korraldamisest, lastekaitsespetsialistide töö korraldamisest, koostööst varjupaiga ja turvakodu teenuse pakkumisel ning muudel valdkonna olulistel teemadel.

 

Teisipäeval, 16. aprillil osalesid Marika Saar ja Kertu Vuks SA Laste- ja Perekeskuse arengukava koostamise arutelul. Lepiti kokku arengukava koostamise metoodika ning kaasamisürituste kava.

Neljapäeval, 18. aprillil osales Marika Saar ELVL töö-, sotsiaal- ja tervisetöörühma kohtumisel Sotsiaalministeeriumis. Ministeerium andis ülevaate olulisematest valdkondade arengutest ning räägiti läbi täiendavad eelarvevahendite vajadused sotsiaalteenuste osutamiseks. Kõige teravam oli asendushoolduse rahastamise küsimus. Läbirääkimistega otsustati jätkata.  

VALLAMAJANDUS

Elva valla ohtlike jäätmete kogumisring toimub hajaasustusega piirkondades 5. mail.

Kogumisringist jääb välja Elva linn. Elva linna elanikud saavad jäätmeid üle anda kolm korda nädalas Nooruse tn 8 jäätmejaamas.

Elanikud saavad kogumisringil anda ohtlikud jäätmed ära tasuta. Kogumisringil võetakse vastu: olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, kompaktsed elektroonikaseadmed, vanarehvid ja eterniit.

Ettevõtetelt kogumisringil ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta. Eraettevõtted peavad oma ohtlikud jäätmed andma ise üle vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele.

Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult väljatoodud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei võeta.

NB! Kellaajad võivad sõltuvalt huviliste arvust ja kogustest nihkuda, seega peaks varuma veidi aega ja kannatust. Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte neid varem kogumiskohta kokku viia! Jäätmeid ei tohi tee äärde jätta.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja AS Epler & Lorenziga.

Suuremates kogustes üleantav eterniit, rehvid ja kompaktsed elektroonikaseadmed on vaja eelregistreerida. Palume sellest märku anda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile Terje Raadomile tel 730 9898, e-post: terje.raadom@elva.ee.

Pühapäeval, 5. mail toimuva kogumisringi ajagraafik ja peatumiskohad:

 • 9–9.45 Väike-Rakke küla, Sangla kaupluse parkla
 • 10–10.25 Kureküla alevik, kaupluse parkla
 • 10.35–11.35 Ervu küla, Ringtee 4 Harry Metalli ees olev plats
 • 11.55–12.10 Karijärve küla, bussipeatuse kõrval olev plats
 • 12.20–12.35 Annikoru küla, Annikoru tee 16 vana katlamaja kõrval
 • 12.45-–13 Kurelaane küla, Emajõe Veevärgi biopuhasti juures oleval platsil
 • 13.05–13.20 Käärdi, Rukki tn 1 kortermaja juures
 • 13.35–14.35 Rõngu alevik, Tehase tänaval vana bensiinijaama juures
 • 14.45–15 Aakre küla, Aakre Seltsimaja parkla
 • 15.15–15.30 Valguta küla, Valguta Seltsimaja parkla
 • 15.45–16 Palupera küla, Palupera koolimaja kõrval
 • 16.05–16.20 Hellenurme küla, Hellenurme endise kaalukoja juures

Ohtlikke jäätmeid saab kogumisringi välisel ajal viia Elva valla jäätmejaamadesse (NB! Välja arvatud eterniit ja rehvid!):

 • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
 • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
 • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511
 • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
 • Konguta piirkond: Annikoru tee 16, Annikoru, (endise katlamaja juures); ettehelistamisel tel 5918 2180

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 18. aprillil külastasid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets OÜ Melior- M ja OÜ-d Rannu Mõis. Külastuse eesmärk oli kohtuda kohalike ettevõtjatega ning saada tagasisidet ning ettepanekuid valdkonna arendamiseks.

Kohtumisel tutvustasid ettevõtete juhid oma erinevaid tegevusvaldkondi ja igapäevast tegevust. Toimus arutelu selle üle, millised ootused on ettevõtluse, sh põllumajandusettevõtluse arendamisele Elva vallas. Üheskoos külastati ka OÜ Rannu Mõis Koopsi farmi.

Kertu Vuks ja Toomas Järveoja

Neljapäeval, 18. aprillil toimus Mentorklubi kohtumine, kus osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv. Sel korral räägiti äriplaani koostamise praktilistest tööriistadest. Tiit Urva tutvustas  Osterwalderi ärimudelit ning sellest tulenevat veebikeskkonnas kõigi jaoks kättesaadava iPlanneri äriplaani kirjutamise keskkonna kasutamist. Tegemist on keskkonnaga, mis loob nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele võimaluse oma äriplaani efektiivseks arendamiseks koostöös konsultantide, finantsnõustajate ning mentoritega. Mentorklubis osalejad said keskkonda oma äriplaani eripärast lähtudes katsetada ning praktilisi näpunäiteid edasisteks tegevusteks äriidee arendamisel.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 23. mail.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4