« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 14.12-20.12.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.12.–20.12.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ja haridusspetsialist Auli Mäesalu uue huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise nõupidamisel. Nõupidamisel osales ka piirkonna koordinaator Karl Kirt. Koostöös arutati, kuidas muuta uus huvihariduse ja huvitegevuse kava ülevaatlikumaks. Samuti sai haridus- ja kultuuriosakond nõuandeid uue kava koostamiseks. 

 
SOTSIAAL JA TERVIS
Kolmapäeval, 16. detsembril osalesid abivallavanem Marika Saar, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, ennetustööspetsialist Kertu Kattai ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Sotsiaalkindlustusameti ennetusalasel nõustamisel.Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse esindajad jagasid ennetusalaseid teadmisi ning tutvustasid tervise- ja heaoluprofiili ülesehitust ja järgmisi tegevusi selle edukaks täitmiseks.

Ennetustöö korraldamiseks on eriti oluline mõelda läbi ja saada aru, millise tasandi sekkumist on vaja rakendada soovitud tulemuste saavutamiseks.

Lastekaitsetöös jaguneb ennetustöö kolmeks tasandiks: universaalennetus – universaalsed sekkumised laiemale populatsioonile, hoiakute ja väärtuste kujundamiseks; valikuline ennetus – probleemide seire ja tõsisemate probleemide tekke ennetamine või olemasolevate riskide mõjude vähendamine; näidustatud ennetus – häiret veel diagnoosida ei saa, aga võivad ilmneda mingid sümptomid, mis viitavad häirele.

Ennetustegevuste planeerimine ja sekkumine peab tuginema analüüsil, üheks neist võimaluseks on paikkondliku tervise- ja heaoluprofiili loomine. 

 

Otsime oma meeskonda sotsiaalnõunikku! 

Elva vallavalitsus otsib sotsiaalnõunikku, kes täidab laste eestkostega seotud ülesandeid, koordineerib lastekaitsetööd ning korraldab lastele ja peredele teenuseid. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

NB! Kandideerimise tähtaega on pikendatud 7. jaanuarini 2021.

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • varasem töökogemuse avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea suhtlemise- ja meeskonnatööoskus; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • algatusvõime, süsteemsus ja initsiatiivikus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Ametijuhendi leiate: www.elva.ee/toopakkumised

Dokumendid palume esitada hiljemalt 7.01.2021 e-aadressile elva@elva.ee

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 14. detsembril toimus vallavolikogu istung. 

Elva Vallavolikogu XXXVI istung toimus 14. detsembril e-keskkonnas Zoom ja Volis. Päevakorras oli viis otsuse ja neli määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget. 

Esimeses päevakorrapunktis andis vallavanem Toomas Järveoja ülevaate valla rahvastiku seisust, eelarve täitmisest ja reservfondi kasutamisest ning tutvustas valdkondade põhiselt vallavalitsuse osakondade tööd. 

Volikogu kinnitas veekogude komisjoni koosseisu. Komisjoni ülesanne on tegeleda valla veekogude probleemide kaardistamisega ja lahenduste otsimisega. Volikogu kinnitas komisjoni esimees Urmas Kruuse esitatud komisjoni koosseisu. Kruuse sõnul koguneb komisjon tööplaani arutama uue aasta jaanuari esimesel täisnädalal. 

Volikogu võttis vastu Elva valla 2021. aasta eelarve. Lühiülevaade eelarvest nimetab ära eelarveaasta kolm prioriteeti, milleks on investeeringud haridusse, teedesse ning kultuuri ja turismivaldkonda, ettevalmistused kultuuripealinnaks Tartu 2024 ja sotsiaalteenuste jätkusuutlik arendamine. Täpsema ülevaate eelarve kohta leiab valla veebilehelt. 

Volikogu kinnitas 2020. aasta IV lisaeelarve. 2020. aasta IV lisaeelarve koostati vajadusest lisada eelarvesse riiklike õigusaktidega eraldatud ja sihtotstarbeliselt laekunud summad ning nende kasutamine. Lisaeelarve maht on 140 225 eurot. 

Maamaksu täiendava maksuvabastuse ulatus muutub. Volikogu muutis pensionäride maamaksust vabastamise korda. Maamaksuseaduses § 11 lõikes 1 sätestatud koduomaniku vabastusele linnas, alevis, alevikus ja tiheasustusega määratud alal kuni 0,15 hektarile lisaks võib pensionärid maamaksust täiendavalt vabastada kuni 0,15 ha ulatuses. Elva vallavolikogu 18. detsembri 2017 määruse nr 4 kohaselt määrati pensionäri maksuvabastuse summa suuruseks kuni 12 eurot ühe maakasutuse kohta aastas. Maamaksuseadus ei võimalda enam määrata maksuvabastuse suuruse väärtust eurodes, vaid vabastuse suurus määratakse kuni 0,15 ha ulatuses, seega tuleb täiendavat vabastust muuta ja rakendada seda kogu vallas ühtsel alusel. Kaaludes Elva, Rõngu, Rannu, Puhja, Puka, Palupera erinevaid maamaksustamise hinda, on mõistlik määrata pensionäri maksuvabastuse suurus 0,05 ha. Koos kodualuse maksuvabastusega ja lisaks täiendava maksusoodustusega kujuneb maksuvabastuse suuruseks 0,2 ha. 

Volikogu muutis Rannu rahvamaja põhimäärust. Põhimäärus määrab valla asutuse tegevusalad ja ülesanded. Siiani pakkus noorsootöö ja päevakeskuse teenust Rannus MTÜ Tõusvad Tähed, kes loobus teenuse osutamisest. Seoses sellega korraldatakse noorsootöö ja päevakeskuse teenuse osutamine ümber. Rannu rahvamaja võtab alates 1. jaanuarist 2021 üle noorsootöö ja eakate päevakeskuse tegevuse korraldamise Rannu piirkonnas. 

Volikogu andis loa kinnisasjade võõrandamiseks. Volikogu andis vallavalitsusele loa võõrandada vallale mittevajalikku kinnisvara. Elva linnast suunatakse enampakkumisele Valga mnt 38a ja Valga mnt 38b kinnistud. Tegemist on maareformi käigus tekkinud maaribadega, millel iseseisvat kasutusvõimalust ei ole, kuna need on liiga väikesed (vastavalt 127 m2 ja 128 m2). Kinnistute ostmise vastu on huvi tundnud piirnevate kinnistute omanikud. Palupera külas asuvast korterelamust suunatakse enampakkumisele kaks korteriomandit, mida vald ei vaja. Tegemist on ulatuslikku remonti vajavate korteritega, mille asukohast ja investeeringute vajadusest tulenevalt on otstarbekas need võõrandada. 

Arengu- ja planeeringukomisjonis vahetus komisjoni liige. Arengu- ja planeeringukomisjoni liige Holar Sepp asemel asub komisjoni liikmeks Jaanus Lauri. 

Istungil tutvustas kultuurikomisjoni esimees Reet Viks tema juhitava komisjoni tegevust 2020. aastal. Abivallavanem Marika Saar tutvustas volikogule Elva valla haridusvõrgu analüüsi. 

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

ARENDUSVALDKOND
Esmaspäeval, 14. detsembril toimus üldplaneeringu teedeuuringu arutelu, kus osalesid Heiki Hansen, Maarika Uprus, Kullo Laos, Allan Allik ja Hendri Seinberg. Koos uuringu koostajatega räägiti läbi viimased täpsustamist vajavad teemad. Üldplaneeringu uuring “Teede võrgustik ja tuletõrje veevõtukohad” annab ülevaate teedevõrgust ja selle sidususest tervikuna. Sisendina üldplaneeringusse sõnastatakse avalik huvi ning tehakse ettepanekud, millistel erateedel määrata tee avalik kasutus.  Uuringu lõpparuanne koos kaardimaterjaliga esitatakse vallale selle aasta lõpuks.   
VALLAMAJANDUS

Elva Pikal tänaval algasid II etapi ehitustööd 

17. detsembril toimunud ehituskoosolekul lepiti kokku, et seoses soodsate ilmastikutingimustega alustab Pika tn ehitaja II etapi ehitustöödega varem, kui esialgselt planeeritud (oli planeeritud 2021. a algusesse). 

Alustati asfaldi freesimistöödega lõigus Arbi oja-Kalda tn (Marepleksi rist). Tööde käigus freesiti pealmine asfaldikiht ning esialgu säilib liikumisvõimalus sõiduteel.  

Antud lõiguga külgnevatel kinnistutel tagatakse mahasõidud freespuru abil. Enne jõule korrastatakse varasem töös olnud lõik (raudteejaam-Arbi oja) killustikkattega sõiduteeks ning alustatakse ka järgmise lõigu sademevee trassi ja sõidutee kaevetöödega. Kaevetööde käigus võib esineda lühiajalisi takistusi kinnistutele juurdepääsu osas, kuid nendest teavitatakse vastavaid kinnistuomanikke eraldi. 

Palume jälgida tööde tsoonis liiklusmärke ning küsimuste korral pöörduda liikluskorralduse eest vastutava isiku Martin Kliimant poole telefonil 58981089. 

Pika tänava ehituse kohta leiate rohkem infot Elva valla blogist: www.blogi.elva.ee

VARIA

Vallavalitsus otsib kauplejaid Elva Kesk tänava ja Arbi järve ärimoodulitesse 

Elva vallavalitsus kuulutas välja Elva Kesk tänava ärimooduli ja Arbi järve ärimooduli läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. 

Kauplemiskohad antakse üürile kauplemisteenuse osutamiseks tähtajaga kuni 31.12.2021. 

Elva vallavalitsus näeb Arbi järve ärimoodulis ette toitlustusteenuse pakkumise koos rannateenuse osutamisega. Kesk tänava ärimooduli eritingimuseks on samuti toitlustusteenuse pakkumine või kohalike toodete või meenetega kauplemine. 

Pakkumise üüri alghind on 50 eurot kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena kommunaalkulud ja tasud teenuste eest, mida üürnik kasutab. 

Läbirääkimistega pakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel ei ole keelatud läbirääkimistega pakkumisest osavõtt. 

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 30. detsembriks 2020 SPOKU-keskkonna kaudu. Pakkumused avatakse 31. detsembril 2020 kell 10. 

Vajalikud materjalid: 
Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT 
Läbirääkimistega pakkumuse tingimused leiate SIIT 
Lisa 2 ärimoodulite paiknemine

Ärimoodulitega on võimalik tutvuda, selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega.  

Lisainfo:  
Mikk Järv, abivallavanem  
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4