« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 14.09-20.09.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 14.09.–20.09.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 15. septembril külastas abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhtaja Mare Tamm, kultuurispetsialist Margit Kink ja sotsiaalnõunik Rutt Hanni Ulila Keskust, et rääkida keskuse tööst lähtuvalt koostöölepingust. Ulila Keskus on teinud head tööd lastele ja peredele huvitegevuse ja ürituste pakkumisel. Lepiti kokku, et senisest enam keskendutakse eakatele ja info jagamisele.  

Teisipäeval, 14. septembril toimus volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek, kus Mare Tamm rääkis osakonna tööst, kultuurispetsialist Margit Kink rääkis noorsootöö hindamisest ning abivallavanem Marika Saar tutvustas muutusi huvitegevuse kava koostamisel.  

Neljapäeval, 17. septembril toimus volikogu kultuurikomisjon, kus Marika Saar tutvustas Tartu 2024 koostöölepingut ning valla eesmärke ja ettevalmistusi. Samuti tutvustati projektitoetuste korra muudatusi.  

Reedel, 18. septembril osales abivallavanem Marika Saar Eesti Linnade ja Valdade Liidu teemarühma infopäeval, kus tegi ettekande teemarühma eesmärkidest ja tööst. Infopäeval keskenduti laulu- ja tantsupeo protsessi juhendajate palgatoetusele, raamatukoguseaduse muudatustele, spordivaldkonna teemadele ja muinsuskaitsega seonduvale.  

Kolmapäeval, 16. septembril tutvustasid abivallavanem Marika Saar ja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm haridusvõrgu analüüsi seisu ning toimus arutelu Palupera põhikoolis.  

SOTSIAALVALDKOND
Esmaspäeval, 14. septembril osalesid Laura Kuusk ja Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel “Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus” Tartus. Koolituse esimeses osas andis koolitaja Lemme Haldre ülevaate ema ja lapse vahelisest varasest kiindumussuhtest, eelkooliealiste ning kooliealiste laste seksuaalsest arengust, samuti puuetega laste seksuaalsest arengust ja selle toetamisest. Arutleti sooidentiteedi kujunemise üle, kuidas mõjutab lapsi meedia liigne kättesaadavus ning millised on müüdid erivajadusega noorte kohta. Järgmine koolitusmoodul toimub septembri lõpus. 
17.–18. septembril osales Eve Jõgi Tervise Arengu Instituudi koolitusel, mis rääkis lähisuhtevägivalda kogenud lastega peredest.Kliiniline lastepsühholoog Mariana Saksniit tutvustas perevägivalla mõju laste arengule ja nende arengu võimalikule häirumisele; mis eristab peretüli ning perevägivalda? Arutleti vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ohtlikkuse hindamismetoodikaid ning kes peaks vägivallakahtlusest teatama ja lapse kaitseks välja astuma? 

Enamasti on naabrid või lasteasutus juhtunust teadlikud, kuid teatamiseni sageli ei jõuta enne, kui on hilja. Samas on kõigil Eesti Vabariigi kodanikel kohustus teatada abivajavast või hädaohus lapsest viivitamatult. 

Riigiprokurör Karin Talviste rääkis, et kuritegudest teatamiste arv kasvab, 2019. aastal registreeriti 4119 perevägivalla kuritegu. Eestis on 2020. aasta esimese 8 kuu jooksul perevägivalla tõttu surnud 9 naist, 2019. aaastal suri perevägivalla käigus 5 naist. Statistika maakondade kaupa on leitav: https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevuse-statistika/perevagivald-ja-ahistamine.html  

Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Ligi 30% perevägivalla-kuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Ohvriabi spetsialist Maiju Mumm rääkis asutuste eri rollidest võrgustikutöös ning sellest, kuidas väga palju sõltub politsei tööst, kuid ka teised võrgustikuliikmed ning kodanikud saavad perevägivalla riski maandamisele kaasa aidata. Järgmine koolitusmoodul lähisuhtevägivalla peredest toimub oktoobris. 
Abivallavanem Marika Saar käis eelmisel nädalal koos Elva perearstidega tutvumas uute Elva Kesklinna Perearstikeskuse ruumidega. Enne seda toimus sotsiaalvaldkonna ja perearstide kohtumine, kus peamiseks aruteluteemaks oli kahe valdkonna integreerimine. Külalised Viljandist tutvustasid PAIK projekti, mis tähendab koostööd patsiendi heaks terviseplaani eesmärkide saavutamisel. 
VALLAMAJANDUS

Reedel, 18. septembril alustati Puhjas Viljandi tee 38 asuva vundamendi lammutustöödega. 

Töid teostab OÜ Relss. Tööde maksumus on 6900 eurot. Vald taotles lammutamiseks Kredexilt toetust ja sai positiivse otsuse, Kredexi toetus katab 70% tööde maksumusest. 

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 14. septembril osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamise seminaril ja Kamari Wakepargi külastusel Põltsamaal. Kohtumisel arutati Lõuna-Eesti visiooni ja strateegiliste eesmärkide üle, rühmatööna toimus eesmärkide ja nende mõõdikute analüüs. Kõikidel huvilistel oli võimalik külastada sel aastal avatud Kamari wakeparki, mis on Eesti suurim veelauakeskus koos 643 meetri pikkuse ringsüsteemiga veesuusa ja -laua kaabelpargiga. Kohapeal sai uudistada nii väliala kui ka hubast restorani ja saunade ning riietusruumidega rannahoonet.  
  

Neljapäeval, 17. septembril osales Kertu Vuks Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni ühise veebilehe loomise fookusgrupi intervjuul.Koos teiste omavalitsuste, koolide, mittetulundusühingute ja ministeeriumi esindajatega arutati läbi ootused uuele veebilehele ning kaardistati vajadused uue lehe struktuuri loomiseks. 

Kolmapäeval, 16. septembril osales Kertu Vuks EAS-i seminaril „Innovatsioon avalikus sektoris“.  Seminari eesmärk oli selgemalt avada innovatsiooni teemat avalikus sektoris kohalike omavalitsuste esindajatele. Väga põneva ettekande tegi Taavi Kotka, kes selgitas, miks esineb innovatsiooni avalikust sektorist Eesti kontekstis pigem vähe ning mida teha, et seda muuta.  

Hannu Latva-Rasku jagas oma kogemust innovatsioonihangete läbiviimisest Soomes. EAS-i partnerid advokaadibüroost FORT tõid välja juriidilised nüansid, millele tuleks eriti tähelepanu pöörata innovatsioonihangete korraldamisel. Näiteks oli soovitus planeerida innovatsioonihankeid pigem nii, et koostamisele võetakse piisavalt aega, ka tasuks alati arvestada paarikuulist vaidluste aega. Päeva lõpetas Andrei Nikonovi ja Maria Värtoni ettekanne, kes selgitasid, kuidas saab EAS kohalikke omavalitsusi innovatsioonihangete korraldamisel aidata ning millised on nende ootused tõeliselt innovatiivsetele ideedele.  

Kaasava eelarve ideekorje on lõppenud 

Kõik huvilised said 15. septembri südaööni esitada oma ettepanekuid Elva valla kaasavasse eelarvesse. Ideekorje ajal laekus kokku 17 ideed, mis edastatakse ideede sõelumiskomisjonile. 

Komisjon koosneb vallavalitsuse ja piirkonnakogude esindajatest ning koguneb aruteluks 22. septembril. Pärast seda avalikustatakse rahvahääletusele pääsenud ideed valla kodulehel. Ideede avalik tutvustamine toimub 6. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas. 

Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 12.–18. oktoobril.  Hääletada on võimalik ka teenuskeskustes, raamatukogudes ja suuremates kauplustes. 

Tutvu kõikide esitatud ettepanekutega SIIN

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

KOGUKOND

Laupäev, 19. septembril toimus Külade Kärajad kohtumine, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Margit Kink. Kohtumisel tutvustas Tartumaa Omavalituste liidu esindaja Kaidi Randpõld Tartumaa Loometalgute korraldamist (vaata ka https://vunkimano.ee/), Kirepi külavanem Marju Jõks selgitas Kirepi küla arengukava koostamise protsessi. Peale selle tutvustasid vallavalitsuse esindajad üldplaneeringu protsessi ning selgitati kaasava eelarve edasisi tegevusi. Pikemalt peatuti projektitoetuste korral ja jagati soovitusi projektitoetuste taotluste täitmiseks. Kohtumise lõpetas Kodukant Tartumaa esindaja Külli Pann, kes tutvustas Kodukant Tartumaa sügishooaja plaane.  

ETTEVÕTLUS & TURISM
Kertu Vuks osales 17. septembril ideefestivalil Delta X Tartu Ülikooli Deltakeskuses, et tutvustada VÄLK konkurssi. Koolinoortele mõeldud ideede konkursile saab ideesid esitada kuni 30. oktoobrini 2020. Vaata täpsemalt noortevälk.ee  

Ootame kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks!

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tegijate tunnustamiseks on võimalik kandidaate esitada 30. septembrini. Kandidaate saate esitada SIIN

Kandidaate saab esitada kuues kategoorias: aasta ettevõte, aasta maaelu edendaja, aasta tööandja, särav startija, aasta arendusprojekt ning aasta turismitegu. 

  • Aasta ettevõtja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele.  

  • Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.  

  • Aasta tööandja tunnustuse omistab ettevõte, kes on töötajasõbralik ja/või enim töökohti toonud ettevõte. 

  • Särava startija aunimetus antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.  

  • Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. 

  • Aasta turismiteo aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. 

Tutvu Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Tunnustamisüritus toimub ettevõtlusnädala raames oktoobris. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja 
kertu.vuks@elva.ee

SPORT
Laupäeval, 19. septembril toimus Eesti Korvpalli 100. sünnipäeva-aasta puhul Guinnessi rekordi püstitamine. Üle Eesti sooritati erinevates keskustes vabaviskeid ning lõpptulemuseks koguti kokku uskumatu 114 357 tabatud vabaviset! Me tegime kõik koos ajalugu. 
⁣ 
Elva keskväljakul tabati 4360 sisseviset, mis omakorda tähendab, et Elva jäi vabavisete arvult üldtabelis kolmandale kohale. Aitäh kõigile, kes osalesid ja andsid oma panuse! 
⁣ 
Suured tänud aktsiooni korraldajale, BC Elvale, kes üritust Elvas korraldas. 
⁣ 
Kõikidel kaasosalistel on võimalus saada ka tänukiri, selleks peate ennast registreerima vabaviske.ee leheküljel: https://vabavise.ee/#diplomDialog.

Elvas toimunu püüdis fotodele Kayvo Kroon, galerii SIIN.
Teisipäeval, 15. septembril toimus volikogu spordikomisjon, kus räägiti Euroopa spordilinna tiitli taotlemisest, tehti tagasivaade WRC rallile, räägiti Elva valla külade mängude korraldamisest, spordivaldkonna eesmärkidest, spordiobjektide hooldamisest ja arendamisest ning spordihoone kasutamisest. Otsustati toetada Elva Suusaklubi lepingu pikendamist Otepää maja kasutamiseks ning Elva discgolfipargi kasutamiseks.  
VARIA
Laupäeval, 19. septembril tähistas Eesti Linnade ja Valdade Liit oma 100. aastapäeva. Üritusel esindas Elva vallavalitsust abivallavanem Marika Saar.  

Uue Eesti põneviku “Tagurpidi torn” võtted viisid peaosalised nii Laitsesse kui ka Hellenurme 

Režissööri Jaak Kilmi filmi "Tagurpidi torn" võtted Laitses ja Hellenurmes on läbi saanud. "Meie võtteperiood möödus pöörases rütmis, kuid õnneks kohanesime kõiksugu muudatustega kiiresti. Heitlik ilm oli imeliselt sünkroonis meie võttegraafikuga, nii et stsenaariumisse kirjutatud suvepäike naeratas meile täpselt siis, kui vaja. Lastega töötamine on alati veidi ootamatu ja hektiline, kuid tänu meie põhjalikule prooviperioodile püsis kaos kenasti kontrolli all. Aga mis põhiline – meie noored näitlejad näevad ekraanil äärmiselt lahedad välja!" lisas Kilmi. Film jõuab kinodesse sügisel 2021. 

Laitse Raadiojaama kompleks oli filmi meeskonna jaoks põnev leid ning selle jaoks ehitati üles eraldi maast laeni raamaturiiul, aga ka muud ruumid, kus peategelased mängisid filmis oma mänge. "Võtteperiood möödus edukalt ning täname nii Hellenurme kui ka Laitse elanikke mõistva suhtumise ja hea koostöö eest," lisas filmi produtsent Evelin Penttilä.  

Põnevik "Tagurpidi torn" räägib viieliikmelise lastekamba suvest unises Lõuna-Eesti külas, kus ainukest lõbu pakub hängimine ja mängimine mahajäetud tootmiskompleksis. Sealviibimine keelatakse neile aga ära. Kamba pealik Kristjan ning tema sõbrad Ariel, Loore, Mia-Margot ja Siim otsustavad siiski keelust üle astuda. Kompleksi valvur Elmar annab sellest teada lastevanematele, kuid need ei jõua oma argitoimetuste kõrvalt lastel silma peal hoida. Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus – lapsi jälitanud Elmar kukub sügavasse auku ja vajab väljapääsemiseks kõrvalist abi. Kui ühise eesmärgi nimel otsustab kamp mehe pantvangiks jätta, leiab Kristjan end karmist vastasseisust oma parimate sõpradega. Mis on edasised sammud ja mida teha? Otsuse edasilükkamine muudab asjad ainult hullemaks. Kristjanil jääb lahendada küsimus - mis on õige ja mis on vale? 

Filmi osades on Nils Jaagup England (Kristjan), Rebeka Kask (Loore), Una Marta Soms (Mia-Margot), Laura Vahtre (Ariel), Kimi Reiko Pilipenko (Siim), Mirja ja Mirje Toomsalu (Lisandra), Andres Lepik (Elmar) ning kõrvalosades Rasmus Ermel, Riho Kütsar, Evelin Võigemast, Anti Kobin, Ester Kuntu, Jaanika Arum, Juuli Lill ja Reimo Sagor. "Tagurpidi torni" stsenarist on Aidi Vallik ("Kuhu põgenevad hinged"), režissöör Jaak Kilmi ("Sangarid", "Sigade revolutsioon" ning tänavu detsembris linastuv "Jõulud džunglis"). Filmi toodavad Stellar Film ja Studija Locomotive, levitab ACME Film. "Tagurpidi torn" jõuab kinodesse üle Eesti 2021. aasta sügisel. 

Link galeriile (Heikki Leis): https://drive.google.com/drive/folders/1-G6PLPCfkUQm6uhVPsQCHB4TyB0BAnOi?usp=sharing

Facebook: https://www.facebook.com/tagurpiditornfilm/

Instagram: http://instagram.com/tagurpiditornfilm

„Leia oma lugu!“ kutsub vanavanemate lapsepõlvemälestusi jagama 

Eesti Rahvakultuuri Keskus kutsub kõiki oma vanavanemate lapsepõlvemälestust kuulama, salvestama ja jagama. 

13. septembril oli vanavanemate päev ja Eesti Rahvakultuuri Keskus õhutab kõiki oma vanavanematega rääkima ning jagama oma esivanemate lugu sellest, milline on nende toredaim mälestus lapsepõlvest. Üleskutse eesmärk on väärtustada suulist pärandit nii noorte kui väärikate seas. 

„Kas Sa tead, milline on Sinu vanaema või vanavanaisa armsaim mälestus oma lapsepõlvest? Kellega ta koos mängis ja mida perega koos ette võeti? Kas ta on kunagi karjas käinud või milliseid tähtpäevi tähistati? Kuulates oma esivanemate lugusid tugevneb põlvkondadevaheline side ja oma juurte tundmine rikastab Sinu igapäevast elutunnet. Peale selle on see vanavanematele suur kingitus, kui noor tunneb tema elu vastu huvi ja peab temaga juhtunut oluliseks," selgitas suulise pärandi spetsilist Maili Metssalu. Lisades, et keskus tähtsustab vanavanemate eluloo hoidmist ja põlvkondade vahelist suhtlust ning seda silmas pidades alustatakse üleskutsete sarjaga, mille esimeses osas kutsutakse kõiki oma vanavanemate erksamat lapsepõlevmälestust üles täheldama ja jagama. Jagatud lugudest valmib tulevikus audiovisuaalne näitus. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab nii videopildi, helisalvestise kui ka kirjalikul kujul nii pikemaid meenutusi kui ka lühikesi mälestuskilde. „Kui vanavanemat pole võimalik külastada või kui see ei tundu tema tervise huvides ohutu, siis võib suhelda video või telefoni vahendusel. Oluline on suhelda," täpsustas Metssalu. 

Mõnusaim lugu saab auhinnatud rikkaliku toidukorviga. Peale selle loositakse välja eriauhindu. Sarja „Leia oma lugu!" teine teema kuulutatakse välja juba novembris. 

Eesti Rahvakultuuri Keskus ootab vanavanemate lapsepõlvemälestusi aadressil rahvakultuuri.keskus@gmail.com 13. septembrist kuni 31. oktoobrini. 

 Heli-või videosalvestuse nõuded 

  • Maksimaalne pikkus 5 minutit (enda jaoks võib pikemalt salvestada). 

  • Video salvestada horisontaalse ekraaniga. 

  • Kontrolli, et ruumis pole segavaid tegureid, mis looks müra, et vanavanem oleks ilusti kuulda ja näha. 

  • Intervjueeritava allkirjastatud nõusolek kirjaliku teose, heli- ja või videosalvestuse kasutuseks ja levitamiseks. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid Esmaspäev, 22. veebruar 2021 Kogu päev:
Esmaspäev, 15. veebruar 2021 Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 haridus- ja
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4